EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC1204(02)

Pranešimas apie inicijavimą Pranešimas apie dalinės tarpinės antidempingo priemonių, taikomų tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės volframo elektrodams, peržiūros inicijavimą

OL C 309, 2008 12 4, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/11


Pranešimas apie inicijavimą Pranešimas apie dalinės tarpinės antidempingo priemonių, taikomų tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės volframo elektrodams, peržiūros inicijavimą

(2008/C 309/06)

Komisija gavo prašymą atlikti dalinę tarpinę peržiūrą pagal Tarybos Reglamento (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau — pagrindinis reglamentas) 11 straipsnio 3 dalį.

1.   Prašymas atlikti peržiūrą

Prašymą pateikė eksportuotojas iš Kinijos Liaudies Respublikos Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd (toliau — pareiškėjas).

Prašoma tirti tik pareiškėjo dempingo aspektus.

2.   Produktas

Nagrinėjamasis produktas yra Kinijos Liaudies Respublikos kilmės volframo suvirinimo elektrodai, įskaitant suvirinimo elektrodams skirtas volframo juostas ir strypus, kurių sudėtyje esantis volframas sudaro ne mažiau kaip 94 % masės, išskyrus pagamintus paprasto sukepinimo būdu, išilgai supjaustytus arba nesupjaustytus (toliau — nagrinėjamasis produktas), kurių klasifikaciniai KN kodai šiuo metu yra ex 8101 99 10 ir ex 8515 90 00. Šie KN kodai pateikiami tik kaip informacija.

3.   Galiojančios priemonės

Šiuo metu galiojančios priemonės — tai galutinis antidempingo muitas, Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 260/2007 (2) nustatytas tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės volframo elektrodams.

4.   Peržiūros pagrindas

Remiantis 11 straipsnio 3 dalimi, prašymas pagrįstas pareiškėjo pateiktais prima facie įrodymais, kad pasikeitė aplinkybės, kurių pagrindu buvo nustatytos priemonės, ir kad šie pokyčiai yra ilgalaikiai.

Pareiškėjas pateikė prima facie įrodymų, kad toliau taikyti galiojančią priemonę ir taip kompensuoti dempingo daromą žalą nėra būtina. Visų pirma pareiškėjas pateikė prima facie įrodymų, kad, palyginus apskaičiuotąsias normaliąsias vertes (apskaičiuotas remiantis gamybos sąnaudomis, pardavimo, bendrosiomis ir administracinėmis išlaidomis ir pelnu) ir eksporto į Bendriją kainas, dempingo skirtumas yra daug mažesnis už galiojančią priemonę.

5.   Dempingo nustatymo procedūra

Pasitarusi su Patariamuoju komitetu ir nustačiusi, kad yra pakankamai įrodymų, pateisinančių dalinės tarpinės peržiūros inicijavimą, Komisija, remdamasi pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalimi, inicijuoja peržiūrą, kuria sieks nustatyti, ar pareiškėjui taikomas priemones reikėtų panaikinti ar iš dalies pakeisti. Jei taip, gali prireikti koreguoti Reglamento (EB) Nr. 260/2007 1 straipsnio 2 dalyje iš konkrečiai nenurodytų bendrovių importuojamam nagrinėjamajam produktui šiuo metu taikomo muito normą.

a)   Klausimynai

Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, reikalinga tyrimui, Komisija nusiųs klausimyną pareiškėjui, o klausimyno kopiją nagrinėjamosios eksportuojančios šalies valdžios institucijoms. Šią informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus Komisija turėtų gauti per šio pranešimo 6 dalies a punkte nustatytą laikotarpį.

b)   Informacijos rinkimas ir suinteresuotųjų šalių išklausymas

Visos suinteresuotosios šalys yra raginamos pareikšti savo nuomonę, pateikti kitą nei klausimyno atsakymai informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus. Šią informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus Komisija turi gauti per 6 dalies a punkte nustatytą laikotarpį.

Be to, Komisija gali išklausyti suinteresuotąsias šalis, jei jos pateikia prašymą, kuriame nurodo svarbias priežastis, dėl kurių reikėtų jas išklausyti. Tokį prašymą privalu pateikti per 6 dalies a punkte nustatytą laikotarpį.

c)   Rinkos ekonomikos režimas ir (arba) individualus režimas

Jei pareiškėjas pateikia pakankamai įrodymų, patvirtinančių, kad jis veikia rinkos ekonomikos sąlygomis, t. y. atitinka pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkte nustatytus kriterijus, normalioji vertė bus nustatyta pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b punktą. Šiuo tikslu tinkamai pagrįstas prašymas turi būti pateiktas per šio pranešimo 6 dalies b punkte nustatytą laikotarpį. Komisija prašymo formą nusiųs bendrovei, o kopiją Kinijos Liaudies Respublikos valdžios institucijoms. Šia prašymo forma pareiškėjas gali pasinaudoti prašydamas suteikti individualų režimą, t. y. jeigu jis atitinka pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalyje nustatytus kriterijus.

d)   Rinkos ekonomikos šalies parinkimas

Tuo atveju, jei bendrovei nesuteikiamas rinkos ekonomikos režimas, bet ji atitinka reikalavimus, būtinus individualiam muitui įvesti pagal pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 punktą, Kinijos Liaudies Respublikai normalioji vertė bus nustatoma pagal atitinkamą rinkos ekonomikos šalį, remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktu. Kaip ir atliekant tyrimą, po kurio nagrinėjamojo produkto importui iš Kinijos Liaudies Respublikos buvo nustatytos galiojančios priemonės, šiuo atveju Komisija vėl numato remtis Jungtinėmis Amerikos Valstijomis. Suinteresuotosios šalys yra raginamos per šio pranešimo 6 dalies c punkte nustatytą laikotarpį pareikšti savo nuomonę, ar šis pasirinkimas tinkamas.

Be to, jei bendrovei suteikiamas rinkos ekonomikos režimas, jei būtina, Komisija gali naudoti duomenis, susijusius su atitinkamoje rinkos ekonomikos šalyje nustatyta normaliąja verte, pavyzdžiui, siekdama pakeisti bet kokią nepatikimą sąnaudų ar kainos sudėtinę dalį Kinijos Liaudies Respublikoje, kuri yra būtina normaliajai vertei nustatyti, jeigu Kinijos Liaudies Respublikoje nėra patikimų būtinų duomenų. Ir šiuo atveju Komisija numato remtis Jungtinėmis Amerikos Valstijomis.

6.   Terminai

a)   Bendrieji terminai

i)   Laikotarpis, per kurį šalys turi pranešti apie save, pateikti klausimyno atsakymus ir kitą informaciją

Norėdamos, kad tyrime būtų atsižvelgta į jų pastabas, visos suinteresuotosios šalys privalo pranešti apie save Komisijai, pareikšti savo nuomonę ir pateikti klausimyno atsakymus arba kitą informaciją per 40 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jeigu nenurodyta kitaip. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad daugumos pagrindiniame reglamente išdėstytų procesinių teisių įgyvendinimas priklauso nuo to, ar per minėtą laikotarpį šalis praneša apie save.

ii)   Klausymai

Per tą patį 40 dienų laikotarpį visos suinteresuotosios šalys taip pat gali kreiptis prašydamos, kad Komisija jas išklausytų.

b)   Konkretus laikotarpis, per kurį turi būti pateikti prašymai suteikti rinkos ekonomikos ir (arba) individualų režimą

Bendrovės tinkamai pagrįstą prašymą taikyti rinkos ekonomikos režimą, minimą šio pranešimo 5 dalies c punkte, Komisija turi gauti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

c)   Konkretus terminas rinkos ekonomikos šaliai parinkti

Tyrimo šalys gali norėti pateikti savo pastabas apie Jungtinių Amerikos Valstijų, kurios minimos šio pranešimo 5 dalies d punkte ir kurios yra numatytos kaip rinkos ekonomikos šalis nustatant normaliąją vertę Kinijos Liaudies Respublikoje, tinkamumą. Šias pastabas Komisija turi gauti per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

7.   Rašytiniai pareiškimai, klausimyno atsakymai ir susirašinėjimas

Visa suinteresuotųjų šalių informacija ir prašymai privalo būti pateikiami raštu (ne elektronine forma, nebent nurodyta kitaip), nurodant suinteresuotosios šalies pavadinimą, adresą, e. pašto adresą, telefono ir fakso numerius. Visa rašytinė informacija, įskaitant informaciją, kurios prašoma šiame pranešime, klausimyno atsakymai ir slaptas suinteresuotųjų šalių susirašinėjimas, ženklinami „riboto naudojimo“ (3) grifu, ir pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnio 2 dalį kartu pateikiamas nekonfidencialus variantas, paženklintas „SUINTERESUOTOSIOMS ŠALIMS SUSIPAŽINTI“.

Komisijos adresas susirašinėjimui:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: N 105 4/92

B-1040 Brussels

Faksas (32-2) 295 65 05

8.   Nebendradarbiavimas

Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su būtina informacija, jos nepateikia per nustatytą laikotarpį arba akivaizdžiai trukdo tyrimui, pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį išvados (teigiamos arba neigiamos) gali būti daromos remiantis turimais faktais.

Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, vadovaujantis pagrindinio reglamento 18 straipsniu, į ją neatsižvelgiama, o gali būti remiamasi turimais faktais. Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies, ir remiamasi turimais faktais, rezultatas gali būti mažiau palankus suinteresuotajai šaliai nei tuo atveju, jei ji būtų bendradarbiavusi.

9.   Tyrimo tvarkaraštis

Pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 5 dalį tyrimas bus baigtas per 15 mėnesių nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

10.   Asmens duomenų tvarkymas

Pažymima, kad visi per šį tyrimą surinkti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (4).

11.   Bylas nagrinėjantis pareigūnas

Taip pat pažymima, kad suinteresuotosios šalys, manančios, jog patiria sunkumų naudodamosi teise į gynybą, gali reikalauti, kad nagrinėjant bylą dalyvautų Prekybos generalinio direktorato bylas nagrinėjantis pareigūnas. Pareigūnas yra suinteresuotųjų šalių ir Komisijos tarnybų tarpininkas, kuris prireikus tarpininkauja sprendžiant procedūrinius klausimus, galinčius turėti įtakos jų interesų apsaugai atliekant šį tyrimą, ypač galimybės susipažinti su byla, konfidencialumo, terminų pratęsimo bei raštu ir (arba) žodžiu pateiktų nuomonių aiškinimo klausimus. Daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis suinteresuotosios šalys gali rasti bylas nagrinėjančio pareigūno tinklalapiuose Prekybos GD svetainėje (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1.

(2)  OL L 72, 2007 3 13, p. 1.

(3)  Tai reiškia, kad dokumentas skirtas tik vidaus naudojimui. Jis apsaugotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais 4 straipsnį (OL L 145, 2001 5 31, p. 43). Pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnį ir PPO Susitarimo dėl 1994 m. GATT VI straipsnio įgyvendinimo (Antidempingo susitarimo) 6 straipsnį tai yra konfidencialus dokumentas.

(4)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.


Top