EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0022

2008 m. gegužės 23 d. Europos centrinio banko nuomonė dėl dviejų pasiūlytų Komisijos reglamentų, įgyvendinančių Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl ketvirčio statistinių duomenų apie Bendrijos laisvas darbo vietas (CON/2008/22)

OJ C 134, 31.5.2008, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/10


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2008 m. gegužės 23 d.

dėl dviejų pasiūlytų Komisijos reglamentų, įgyvendinančių Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl ketvirčio statistinių duomenų apie Bendrijos laisvas darbo vietas

(CON/2008/22)

(2008/C 134/03)

Įžanga ir teisinis pagrindas

2008 m. gegužės 13 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Bendrijų Komisijos prašymą pateikti nuomonę dėl dviejų pasiūlytų Komisijos reglamentų, įgyvendinančių Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. …/2008 (1) dėl ketvirčio statistinių duomenų apie Bendrijos laisvas darbo vietas, iš kurių vienas yra dėl duomenų koregavimo pagal sezoną tvarkos ir kokybės ataskaitų (toliau – „pasiūlytas reglamentas Nr. 1“), o kitas – dėl laisvos darbo vietos apibrėžties, duomenų rinkimo ataskaitinių datų, duomenų perdavimo reikalavimų ir ekonominio pagrįstumo tyrimų (toliau – „pasiūlytas reglamentas Nr. 2“).

ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Europos bendrijos steigimo sutarties 105 straipsnio 4 dalies pirma įtrauka. Remdamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmu sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Bendros pastabos

1.

Duomenys apie Bendrijos laisvas darbo vietas, kuriuos mini abu pasiūlyti reglamentai, yra svarbūs ECB. ECB paskelbė savo reikalavimus trumpojo laikotarpio statistikai, kurių reikia pinigų politikai vykdyti (2) ir kurie apima duomenis apie laisvas darbo vietas. Be to, laisvų darbo vietų statistikos poreikį rodo Ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) statistinių reikalavimų veiksmų planas, kurį Ekonomikos ir finansų tarybos prašymu sukūrė Europos Komisija (Eurostat), glaudžiai bendradarbiaudama su ECB. Tuo pačiu pagrindu buvo sukurti laisvų darbo vietų statistiką apimantys pagrindiniai Europos ekonominiai rodikliai (PEER), kuriuos Ekonomikos ir finansų taryba priėmė 2003 m. vasario 18 d.

Pasiūlytas reglamentas Nr. 1

2.

Pakoreguotų pagal sezoną duomenų eilučių sukūrimas, nurodytas pasiūlytame reglamente Nr. 1, yra svarbus kalbant apie duomenis apie laisvas darbo vietas, naudojamus metų eigoje atliekamai ekonominei analizei. Panašiai ir duomenų kokybės ataskaitų rengimas bei skelbimas yra sudėtinė bendros kokybės užtikrinimo sistemos dalis.

3.

ECB pritaria duomenų apie laisvas darbo vietas, pakoreguotų pagal sezoną ir darbo dieną, prieinamumui tuoj pat po to, kai paskelbiami 16 ketvirčių duomenys. Be to, atliekant šį darbą būtų tikslinga remtis Europos statistikos sistemos koregavimo pagal sezoną gairių (3) metodologija.

4.

Pasiūlyto reglamento Nr. 1 priede numatytos kokybės ataskaitos yra vertingos gairės duomenų naudotojams konkrečios statistikos kokybės klausimu. ECB pritartų nacionalinių ataskaitų išplatinimą platesniam duomenų naudotojų ratui.

Pasiūlytas reglamentas Nr. 2

5.

ECB remia pasiūlyto reglamento Nr. 2 tikslą įvesti apibrėžtis ir ataskaitines datas, kurios sudarytų tinkamą pusiausvyrą tarp naudotojų poreikių ir naštos atskaitingiems agentams.

6.

ECB pritaria tam, kad kalbant apie duomenų rinkimo ataskaitinį laikotarpį teikiama pirmenybė laikotarpio vidurkiui, bet vis dar paliekama ir galimybė naudoti konkretaus laiko įvertį tol, kol laikoma, kad jis reprezentuoja atitinkamą laikotarpį. Studijos parodė, kad duomenų rinkimo laikas gali turėti didelį poveikį duomenims. Todėl ECB siūlo, kad į šį aspektą būtų tinkamai atsižvelgta kokybės ataskaitose, kurių reikalaujama pagal pasiūlytą reglamentą Nr. 1.

7.

ECB nori atkreipti dėmesį į dviejų ekonominio pagrįstumo tyrimų, paminėtų pasiūlyto reglamento Nr. 2 priede, svarbą:

a)

Ekonominio pagrįstumo tyrimas, kuriuo siekiama įvertinti, kaip ketvirčio laisvų darbo vietų statistika galėtų būti surinkta Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikavimo sistemos (NACE) 2 red. sekcijoms O, P, Q, R ir (ar) S, yra svarbus, nes darbas šiose NACE sekcijose sudaro daugiau kaip 35 % darbo euro zonoje.

b)

Ekonominio pagrįstumo tyrimas, kuriuo siekiama įvertinti, kaip ketvirčio laisvų darbo vietų statistika galėtų būti surinkta iš verslo subjektų, kuriuose dirba mažiau nei 10 darbuotojų, yra svarbus, nes šie verslo subjektai sudaro reikšmingą viso darbo daugelyje valstybių narių daugumą. Be to, studijos rodo tendenciją, kad šios įmonės sukuria daugiau naujų laisvų darbo vietų negu didesni verslo subjektai.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2008 m. gegužės 23 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  Šį teisės aktą Europos Parlamento ir Tarybos pirmininkai bendrai pasirašė 2008 m. balandžio 23 d., bet jis dar nėra paskelbtas, todėl oficialus numeris vis dar nežinomas.

(2)  Europos centrinio banko statistiniai reikalavimai bendrajai ekonominei statistikai, Europos centrinis bankas, 2000 m. rugpjūčio mėn. (peržiūrėti 2004 m. gruodžio mėn.), prieinami ECB interneto svetainėje adresu: www.ecb.europa.eu

(3)  Žr. 2008 m. balandžio mėn. „ESS koregavimo pagal sezoną gaires“, prieinamas Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komiteto interneto svetainėje adresu: http://www.cmfb.org


Top