EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AE0235

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos dėl tarptautinio mobilumo Bendrijoje švietimo ir mokymo tikslais: Europos mobilumo kokybės chartija COM(2005) 450 final — 2005/0179 (COD)

OJ C 88, 11.4.2006, p. 20–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

11.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 88/20


Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos dėl tarptautinio mobilumo Bendrijoje švietimo ir mokymo tikslais: Europos mobilumo kokybės chartija

COM(2005) 450 final — 2005/0179 (COD)

(2006/C 88/06)

Taryba, vadovaudamasi Europos bendrijos steigimo sutarties 262 straipsniu, 2005 m. spalio 10 d. nusprendė pasikonsultuoti su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu dėl

Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyrius, kuris buvo atsakingas už Komiteto darbo šiuo klausimu organizavimą, 2006 m. sausio 24 d. priėmė savo nuomonę. Pranešėjas Tomasz Czajkowski.

424-ojoje plenarinėje sesijoje, įvykusioje 2006 m. vasario 14–15 d. (vasario 14 d. posėdis), Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė šią nuomonę 144 nariams balsavus už ir 3 susilaikius.

1.   Rekomendacijos

1.1

EESRK siūlo ypatingą dėmesį skirti:

informavimui apie programas, kurias valstybės narės vykdo šalies ir vietos lygmeniu,

informavimui apie lygias kandidatų galimybes,

programų dalyvių informavimui apie draudimą, tarptautines draudimo sutartis ir draudimo laikotarpį priimančioje šalyje,

potencialiems kandidatams taikomas procedūras, kurios turi būti aiškios, skaidrios ir tikslios,

dalyvio anketai, kurią užpildę programoje dalyvavę asmenys galėtų ją tiksliai apibūdinti ir įvertinti. Ši praktika leis gerinti veiksmų kokybę ir paspartins Komisijos bei už programas atsakingų šalies organizacijų reakciją,

programos dalyvių kalbos įgūdžiams, kad jie sugebėtų geriau išmokti visą mokymo programą,

globėjų, kurie teiks dalyviams pagalbą užsienyje ir padės jiems lengviau prisitaikyti prie naujų sąlygų, vaidmeniui,

aiškiam kiekvieno programos veikėjo atsakomybės ribų apibrėžimui, kad vėliau būtų galima išvengti, pvz., dalyvius deleguojančių ir juos priimančių organizacijų pretenzijų ir nesusipratimų ir pan.,

tolesniam mobilumo politikos koordinavimui Europos, o ne nacionaliniu lygmeniu; tai padėtų siekti Komisijos tikslų ir įgyvendinti Lisabonos strategijos nuostatas.

2.   Bendrosios pastabos

2.1

EESRK pritaria Komisijos pasiūlymui dėl Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos dėl tarptautinio mobilumo Bendrijoje švietimo ir mokymo tikslais: Europos mobilumo kokybės chartija  (1) . Europos Sąjungos gyventojų mobilumas ir pasiūlymas, kuriuo siekiama panaikinti bet kokius mobilumo valstybėse narėse apribojimus, padės stiprinti ES konkurencingumą, vadovaujantis Lisabonos strategijos nuostatomis.

2.2

EESRK su pasitenkinimu pažymi, kad valstybės narės, Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba ir Europos Komisija siekia šalinti mobilumo kliūtis švietimo ir mokymo srityse (2).

2.3

Pastaraisiais dešimtmečiais ES pastebima mobilumo mokymosi tikslais plėtra, suteikusi įvairių programų dalyviams galimybę įgyti naujos patirties ir šalinti kalbos ir kultūros kliūtis Europoje.

2.4

EESRK nori atkreipti dėmesį į tai, kad nuo 2000 m., kai Komisija valstybėms narėms ėmė siūlyti švietimo ir tarptautinių mainų programas, asmenų, vykstančių mokytis į užsienį, skaičius išaugo trigubai.

2.5

EESRK taip pat mano, kad šios programos sudaro puikių galimybių Europoje kurti tolerantišką visuomenę, atvirą įvairių tikėjimų, skirtingos etninės kilmės, seksualinės orientacijos ir pan. asmenims.

2.6

EESRK labai palankiai vertina naujos kartos švietimo programas, kurias Komisija pateikė 2004 m. Atsižvelgiant į didelį susidomėjimą dalyvauti šiose programose, galima manyti, kad jaunimas netiesiogiai prisideda prie Lisabonos strategijos nuostatų įgyvendinimo.

3.   Specialiosios pastabos

3.1

EESRK mano, kad valstybės narės turėtų prižiūrėti įvairių programų koordinavimą tiek šalies, tiek vietos lygmeniu.

3.2

Įstaigos, organizacijos, aukštosios mokyklos ir kt. mokymo įstaigos, taip pat už mobilumo programų koordinavimą atsakingi asmenys privalo dėti visas pastangas, kad užtikrintų kandidatams taikomų atrankos procedūrų skaidrumą. Praktikoje pastebėta atvejų, kai kandidatus atrenkantys asmenys tarptautinių mainų programas laiko apdovanojimu už tam tikrus pasiektus rezultatus.

3.3

Be to, EESRK palankiai vertina plačiosios visuomenės informavimo akcijas, siekiant surinkti kuo didesnį dalyvių skaičių. Reikia dėti visas pastangas, kad kuo daugiau Europos jaunimo sužinotų apie šių programų principus ir jų teikiamas galimybes.

3.4

EESRK nuomone, valstybės narės privalo užtikrinti programų metu įgytos patirties ir kvalifikacijos pripažinimą.

3.5

Be to, dera labai teigiamai vertinti paramą tiek mobilumui profesinio mokymo srityje, tiek ir savanoriams skirtoms programoms. Šie veiksmai, be jokios abejonės, prisideda prie darbuotojų karjeros plėtros ir palengvina jų prisitaikymą dirbti tarptautinėje aplinkoje.

3.6

Europos mobilumo kokybės chartijoje pateikiamos švietimo ir mokymo rekomendacijos jau taikomos tose valstybėse narėse, kuriose įvairūs Bolonijos proceso etapai jau baigiami įgyvendinti. Chartijos teikiamų principų ir veiksmų įgyvendinimas laikytinas teigiama iniciatyva, kuria siekiama geriau pasinaudoti Komisijos pasiūlytomis programomis.

3.7

Reikia pastebėti, kad Komisijos pasiūlyme yra tik tie elementai, kuriuos įgyvendinus galima tikėtis teigiamų rezultatų Europos lygmeniu.

3.8

Vienas iš teigiamų Komisijos rekomendacijos aspektų, svarstomų šioje nuomonėje, yra tai, kad koordinavimui nereikia papildomų finansinių išteklių, ir dėl to nėra jokių kliūčių įgyvendinti šią rekomendaciją.

3.9

Kadangi Europos mobilumo kokybės chartijos priėmimas pagrįstas laisvanoriškumo principu, kyla pavojus, kad valstybės narės bandys vilkinti kai kurių nuostatų priėmimą, o tai savo ruožtu gali daryti įtaką chartijos principų įgyvendinimo efektyvumui ir užvilkinti jos įgyvendinimą valstybių narių lygmeniu.

3.10

EESRK pageidauja, kad būtų atsižvelgta į signalus, gaunamus iš pilietinės visuomenės organizacijų apie tokius atvejus, kai dalyvius siunčiančios ar priimančios organizacijos nėra tinkamai pasirengusios įgyvendinti programas, o tai neigiamai veikia galutinius programų dalyvių pateiktus vertinimus.

3.11

EESRK mano, kad Komisija turėtų pasiūlyti Chartijos įsigaliojimo datą ir tokiu būdu paskatinti valstybes nares veikti.

2006 m. vasario 14 d., Briuselis

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto

pirmininkė

Anne-Marie SIGMUND


(1)  COM(2005) 450, final, 2005 m. rugsėjo 23 d.

(2)  Europos Parlamento pranešimas „Švietimas – Lisabonos proceso kertinis akmuo“ (2004/2272(INI), pranešėjas: Guy Bono, 2005 m. liepos 19 d.).

2000 m. gruodžio 14 d. Tarybos ir valstybių narių vyriausybių atstovų susitikimo rezoliucija dėl mobilumo skatinimo veiksmų plano, Europos Vadovų Tarybos susitikimas, įvykęs 2000 m. gruodžio 7–9 d. Nicoje.


Top