EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/088/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų akvakultūros gyvūnams ir produktams iš jų, ir dėl tam tikrų vandens gyvūnų ligų prevencijos ir kontrolės ir pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje COM(2005) 362 final — 2005/0153 ir 0154 CNS

OJ C 88, 11.4.2006, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

11.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 88/13


Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų akvakultūros gyvūnams ir produktams iš jų, ir dėl tam tikrų vandens gyvūnų ligų prevencijos ir kontrolės ir pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje

COM(2005) 362 final — 2005/0153 ir 0154 CNS

(2006/C 88/04)

Taryba, vadovaudamasi Europos bendrijos steigimo sutarties 37 straipsniu, 2005 m. rugsėjo 15 d. nusprendė pasikonsultuoti su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu dėl Pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų akvakultūros gyvūnams ir produktams iš jų, ir dėl tam tikrų vandens gyvūnų ligų prevencijos ir kontrolės ir Pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje

Žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos skyrius, kuris buvo atsakingas už Komiteto darbo šiuo klausimu organizavimą, 2006 m. sausio 25 d. priėmė savo nuomonę. Pranešėjas Christos Fakas.

424-ojoje plenarinėje sesijoje, įvykusioje 2006 m. vasario 14–15 d. (vasario 14 d. posėdis), Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė šią nuomonę 145 nariams balsavus už ir 1 susilaikius.

1.   Išvada

1.1

EESRK mano, jog teikiami pasiūlymai yra žingsnis teisinga kryptimi ir pritaria rekomenduojamoms tam tikrų vandens gyvūnų ligų prevencijos ir kontrolės priemonėms.

2.   Aiškinamasis raštas

2.1

Akvakultūra — svarbi Bendrijos pramonės šaka, ypač kaimo ir pakrančių vietovėse. 2004 m. ES akvakultūros pramonė patiekė žuvų, moliuskų ir vėžiagyvių už 2,5 milijardo eurų. Tačiau skaičiavimai rodo, kad finansiniai nuostoliai, patirti dėl ligų (gaištamumas, sulėtėjęs augimas ir prastesnė kokybė) sudaro apie 20 % produkcijos vertės. Šiuo pasiūlymu siekiama priimti šiuolaikinius ir tikslinius teisės aktus, numatančius išlaidų sumažinimą; sumažinus jas bent 20 %, per metus, būtų galima padidinti produkcijos vertę 100 milijonų eurų.

2.2

Galiojantys teisės aktai buvo sukurti prieš porą dešimtmečių, kai ES priklausė tik 12 valstybių narių. Jie daugiausia buvo skirti apsaugoti pagrindines to meto ES akvakultūros sritis, t.y. lašišinių šeimos žuvų (upėtakių ir lašišų) bei austrių auginimą. Šie teisės aktai turi būti atnaujinti atsižvelgiant į padidėjusią akvakultūros veiklą išplėstoje ES ir auginamų žuvų įvairovę, į svarbiausius pramonės pokyčius, taip pat į patirtį, įgytą 15 metų taikant galiojančius teisės aktus, ir į mokslo pažangą. Taisyklės taip pat turi būti atnaujintos, kad derėtų su tarptautiniais susitarimais ir standartais (tokiais kaip Pasaulio prekybos organizacijos susitarimas dėl sanitarijos ir fitosanitarijos priemonių bei su Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacija).

3.   Paaiškinimas

3.1

Šiuo pasiūlymu bus panaikinti galiojantys pirminės teisės aktai (Tarybos direktyvos 91/67/EEB, 93/53EEB ir 95/70/EB) ir trys direktyvos bus pakeistos viena nauja direktyva. Šios naujosios direktyvos tikslas yra atnaujinti, iš naujo suformuluoti ir sutelkti akvakultūros gyvūnų sveikatos taisykles, susijusias su akvakultūros gaminių prekyba, įskaitant ligų prevenciją ir kontrolę, siekiant padidinti ES akvakultūros produktų gamintojų konkurencingumą.

3.2

Jame nustatomi bendri reikalavimai akvakultūros gamybos ir perdirbimo įmonėms, pvz., dėl leidimo išdavimo įmonei ir jos veiklos sąlygų.

3.3

Jame numatomos gyvūnų sveikatos taisyklės, taikomos pateikiant į rinką akvakultūros gyvūnus ir produktus iš jų, taip pat akvakultūros gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, sveikatos taisyklės.

3.4

Siūlomos tam tikrų ligų paskelbimo ir jų kontrolės nuostatos, taip pat neužkrėstų zonų paskelbimo nuostatos.

3.5

Taip pat pateikiami reikalavimai valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir laboratorijoms; prieduose išdėstomos veiklos gairės.

3.6

Teisinis pasiūlymo pagrindas yra Sutarties 37 straipsnis. Bus taikomas proporcingumo principas ir tikimasi, kad finansinis poveikis Bendrijos biudžetui bus nedidelis.

3.7

Pasiūlymo poveikis biudžetui iš esmės apims dvi sritis:

a)

ekonominę kompensaciją už ligų kontrolės priemones, ir

b)

pirminės teisės aktų įgyvendinimą ir antrinės teisės aktų priėmimą ir taikymą.

3.8

Antrajame pasiūlyme, siekiant atsižvelgti į pasiūlymus dėl naujos vandens gyvūnų sveikatos direktyvos ir Europos žuvininkystės fondo, numatoma iš dalies pakeisti dabartinę tvarką dėl Bendrijos finansinės pagalbos akvakultūros gyvūnų veterinarinėms priemonėms, išvardytoms Tarybos sprendime 90/424/EEB.

3.9

Pagal antrąjį pasiūlymą, valstybėms narėms siekiant įveikti ir likviduoti tam tikras akvakultūros gyvūnų ligas leidžiama naudotis finansiniais ištekliais, kurie numatyti Europos žuvininkystės fondo III antraštinėje dalyje skirtoms veiklos programoms.

3.10

Finansinės paramos procedūros turi atitikti galiojančias procedūras, kurios taikomos teikti finansinę paramą sausumos gyvūnų ligų kontrolei ir likvidavimui.

3.11

Proporcingumo principas taip pat taikomas ir antrajam pasiūlymui; jo teisinis pagrindas taip pat yra Sutarties 37 straipsnis.

3.12

Antrajame pasiūlyme siūloma, kad ateityje Bendrijos finansinę paramą vandens gyvūnų ligų kontrolei būtų galima gauti iš Europos žuvininkystės fondo (COM(2004) 497 32 straipsnis). Todėl yra sunku numatyti pasiūlymo poveikį Europos žuvininkystės fondui, kadangi jis priklauso nuo užkrėsto ūkio (-ių) dydžio, ūkyje (-iuose) laikomų gyvūnų vertės ir t.t.

4.   Bendrosios pastabos

4.1

Dabartiniai Bendrijos teisės aktai apima tik lašišų, upėtakių ir austrių auginimą. Nuo šių teisės aktų priėmimo akvakultūros pramonė (vėžiagyvių, dvigeldžių moliuskų, jūros moliuskų ir t.t. auginimas) labai išsiplėtė. Todėl EESRK mano, jog reikia ir būtina keisti teisės aktus, siekiant apimti ir kitus vandens gyvūnus, auginamus akvakultūros gamintojų.

4.2

EESRK pritaria šiems pasiūlymams, nes jie labai prisideda prie vandens gyvūnų ligų prevencijos ir kontrolės.

4.3

EESRK mano, kad siekiant užtikrinti tinkamą akvakultūros plėtrą ir didinti jos produktyvumą, vandens gyvūnų sveikatos taisyklės turi būti nustatytos Bendrijos lygiu. Šios taisyklės yra būtinos siekiant užbaigti bendrosios rinkos kūrimą ir išvengti užkrečiamųjų ligų plitimo. Teisės aktai turi būti lankstūs ir atsižvelgti į sektoriaus vystymąsi ir įvairovę.

4.4

EESRK mano, jog priemonės Bendrijos lygiu turi būti derinamos su pastangomis didinti kompetentingų valstybių narių institucijų informuotumą ir pasirengimą vandens gyvūnų ligų prevencijai, kontrolei ir šalinimui.

4.5

Dabartinė leidimų išdavimo tvarka ES yra ypač griežta, nustatanti reikalavimus, kurie yra dar griežtesni už ES konkurentų keliamus reikalavimus. Tai kelia grėsmę šios šakos sektoriaus tolesniam gyvavimui. EESRK nuomone, šiuos reikalavimus atitinka siūlomas įmonių registras, kuriame kaupiama informacija apie kiekvienos įmonės gamybinės veiklos pobūdį, akvakultūros prekybos vykdytojus ir galiojančius leidimus užsiimti akvakultūra.

4.6

Svarbu užtikrinti, kad vandens gyvūnų ligos neplistų Bendrijos lygiu. Todėl yra būtina įtvirtinti suderintas sveikatos taisykles, taikomas akvakultūros produktus pateikiant į rinką ir sudaryti ligų bei rūšių, linkusių jomis sirgti, sąrašus.

4.7

EESRK nuomone, siekiant anksti nustatyti vandens gyvūnų ligų proveržius, būtina įpareigoti asmenis, tiesiogiai liečiančius sirgti linkusių rūšių gyvūnus informuoti kompetentingas institucijas apie bet kokį įtartiną atvejį.

4.8

Planiniai, neplaniniai ir nepaprastieji tikrinimai turi būti atliekami valstybėse narėse, siekiant užtikrinti, kad akvakultūros gamybos įmonės susipažintų su bendrosiomis ligų kontrolės taisyklėmis ir jų laikytųsi.

4.9

Nuolat daugėja informacijos apie iki šiol nežinomas vandens gyvūnų ligas. Todėl, EESRK nuomone, visas valstybes nares ir Komisiją būtina informuoti apie pasitaikančias naujas arba įtariamas ligas bei taikomas kontrolės priemones.

4.10

Siekiant Bendrijoje apsaugoti vandens gyvūnų sveikatos būklę, būtina užtikrinti, jog per Bendriją tranzitu gabenami gyvi akvakultūros gyvūnai atitiktų Bendrijoje galiojančius gyvūnų sveikatos reikalavimus. Taip pat būtina užtikrinti, kad iš trečiųjų šalių importuoti akvakultūros gyvūnai ir jų produktai nebūtų užkrėsti.

5.   Konkrečios pastabos

5.1

EESRK pritaria nuomonei, jog nėra būtinos specialios nuostatos, reglamentuojančios dekoratyvinių ir kitų vandens gyvūnų, kurie yra laikomi kontroliuojamomis sąlygomis (akvariumuose ar baseinuose), pateikimą į rinką. Tačiau jei tokie vandens gyvūnai yra laikomi ne uždarose sistemose ar akvariumuose, arba tiesiogiai liečiasi su natūraliais Bendrijos vandenimis, EESRK nuomone, turėtų būti taikomi šios direktyvos bendrieji sveikatos reikalavimai. Tai ypač susiję su karpių populiacija (Cyprinidae), nes populiarios dekoratyvinės žuvys — karpiai koi — linkę sirgti tam tikromis ligomis.

5.2

Valstybės narės turi nustatyti baudų už direktyvos nuostatų pažeidimus skyrimo taisykles. EESRK nuomone, tokios baudos turėtų būti veiksmingos.

5.3

5 straipsnio 2 dalyje teigiama, kad valstybė narė, prieš priimdama sprendimą neišduoti leidimo akvakultūros auginimo veiklai, nurodytai 4 straipsnyje, apsvarsto riziką mažinančias priemones, tarp jų ir galimą tos veiklos perkėlimą į kitą vietą. Tačiau EESRK supranta, jog perkėlimas į kitą vietą ne visada yra įmanomas, ypač kai gyvos žuvies talpyklose yra ligų užkrato. EESRK nuomone, tokių ligų rizika gali būti sušvelninta tinkamai administruojant, laikant žuvis uždarose ir kontroliuojamose sistemose, laikantis tinkamos higienos praktikos ir taikant gyvūnų sveikatos stebėjimo sistemą bei visas kitas priemones, siūlomas šioje Tarybos direktyvoje.

2006 m. vasario 14 d., Briuselis

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto

pirmininkė

Anne-Marie SIGMUND


Top