EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XG1209(01)

ES planas dėl prekybos žmonėmis prevencijai ir kovai su ja skirtų geriausios praktikos, standartų ir procedūrų

OJ C 311, 9.12.2005, p. 1–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

9.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 311/1


ES planas dėl prekybos žmonėmis prevencijai ir kovai su ja skirtų geriausios praktikos, standartų ir procedūrų

(2005/C 311/01)

1.

Hagos programos 1.7.1 dalyje reikalaujama, kad Komisija ir Taryba 2005 m. parengtų planą, siekiant sukurti prekybos žmonėmis prevencijai ir kovai su ja skirtus bendrus standartus, geriausią praktiką ir mechanizmus.

Bendrieji veiksmų plano įgyvendinimo principai

Toks planas turėtų būti skirtas stiprinti ES ir valstybių narių įsipareigojimą užkirsti kelią prekybai žmonėmis ir kovoti su ja, siekiant kovoti su visomis išnaudojimo formomis ir užtikrinti apsaugą ir paramą išnaudojimo aukoms bei jų reabilitaciją. Jis turėtų būti grindžiamas pripažinimu, kad siekiant veiksmingai kovoti su prekyba žmonėmis, reikia laikytis integruoto požiūrio, kurio pagrindas — pagarba žmogaus teisėms ir kuriuo atsižvelgiama į prekybos žmonėmis visuotinį pobūdį. Šis požiūris reikalauja suderinto politinio atsako, pirmiausia laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, išorės santykių, vystomojo bendradarbiavimo, socialinių reikalų ir užimtumo, lyčių lygybės ir nediskriminavimo srityse; taip pat turėtų būti pasinaudota plačiu viešojo ir privačiojo sektorių dialogu. Pridedama veiksmų lentelė buvo parengta atsižvelgiant į šiuos aspektus.

Veiksmų planas bus periodiškai apžvelgiamas, peržiūrimas ir atnaujinamas. Įgyvendinant veiksmų planą bus vadovaujamasi toliau pateikiamais bendraisiais principais, įgyvendinimą reguliariai peržiūrint ir atnaujinant. Bendrieji principai (...) taip pat gali būti reguliariai nagrinėjami, siekiant užtikrinti, kad jie tiksliai atspindėtų valstybių narių poziciją, joms tęsiant veiksmų plano įgyvendinimą.

2.

ES veiksmai turėtų gerinti mūsų bendrą su prekyba žmonėmis susijusių klausimų supratimą ir suvienyti mūsų pastangas, siekiant kuo didesnio veiksmingumo.

i)

ES lygiu atliekant veiksmus, reikia nuolat gerinti valstybių narių ir Komisijos bendrą supratimą apie prekybos žmonėmis mastą ir pobūdį, įskaitant pamatines priežastis kilmės šalyse ir veiksnius paskirties šalyse, kurie sudaro palankias sąlygas prekybai žmonėmis ir susijusias išnaudojimo formas, konkrečias su prekyba susijusias grupes, aukas ir kaltininkus bei sąsajas su kitomis nusikalstamos veiklos rūšimis. Tai yra prekybos žmonėmis prevencijos ir kovos su ja strategijos kūrimo pagrindas. Visoje ES turėtų būti tinkamai plačiai dalinamasi praktine patirtimi ir tyrimų rezultatais. Kiek įmanoma valstybės narės ir Komisija turėtų trečiosiose šalyse ir tarptautinėse organizacijose skatinti įrodymais pagrįstą požiūrį į prekybą žmonėmis.

3.

ES pripažįsta, kad labai svarbu skatinti į žmogaus teises atsižvelgiantį ir į aukas dėmesį telkiantį požiūrį.

i)

Nepaprastai svarbu, kad ES valstybės narės užtikrintų, jog prekybos žmonėmis aukų žmogaus teisės būtų visapusiškai ginamos visuose proceso etapuose.

ii)

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad, pagal poreikius ir vadovaujantis nacionaline praktika ir teise, būtų sukurti atitinkami mechanizmai, kurie leistų anksti identifikuoti ir atitinkamai nukreipti asmenis, tapusius prekybos žmonėmis aukomis. Valstybės narės turėtų stengtis sukurti, pagal savo nacionalines tradicijas, aplinkybes ir praktiką, tinkamą vyriausybinę koordinavimo struktūrą, kad būtų koordinuojama ir įvertinama nacionalinė politika ir užtikrinamas tinkamas elgesys su asmenimis.

iii)

Valstybės narės ir Komisija turėtų aktyviai plėtoti politikos kryptis, stiprinančias prekybos žmonėmis baudžiamumą, įskaitant (...) potencialių aukų apsaugą nacionaliniu, regiono, ES ir platesniu tarptautiniu lygiu. Tai, prireikus ir atitinkamai, turėtų apimti prevencijos strategijas, konkrečiai skirtas pažeidžiamoms grupėms, pavyzdžiui moterims ir vaikams.

iv)

Valstybės narės ir Komisija turėtų stiprinti dvišalį ir daugiašalį politinį dialogą su trečiosiomis šalimis dėl politikos, skirtos kovai su prekyba žmonėmis, žmogaus teisių aspektų ir toliau kelti šį klausimą atitinkamuose regioniniuose ir daugiašaliuose forumuose.

v)

Valstybės narės ir Komisija turėtų užtikrinti, kad ES kovos su prekyba žmonėmis politika atspindėtų požiūrį, kuriuo atsižvelgiama į vaikų teises ir kuris pagrįstas visuotinai pripažintais principais, visų pirma laikantis JT Vaiko teisių konvencijoje nustatytų principų ir atsižvelgiant į Europos Tarybos veiksmų planą dėl vaikų ir prievartos (2006–2008). Todėl toks požiūris turi būti taikomas visiems 18 metų amžiaus nesulaukusiems asmenims.

vi)

ES institucijos ir valstybės narės turėtų skatinti konkrečiai lyčiai taikomas prevencijos strategijas, kurios turėtų būti pagrindinis aspektas, kovojant su prekyba moterimis ir mergaitėmis. Tai apima lyčių lygybės principų įgyvendinimą ir visų formų išnaudojimo, įskaitant seksualinį išnaudojimą ir išnaudojimą darbo namų ūkyje tikslais, paklausos pašalinimą.

vii)

Kurdamos nacionalines strategijas valstybės narės prireikus turėtų paspartinti Direktyvos 2004/81/EB perkėlimą į nacionalinę teisę ir atsižvelgti į teisiškai privalomus dokumentus, politinius įsipareigojimus ir kitus atitinkamus dokumentus, pirmiausia į nesenai sudarytą Europos Tarybos konvenciją dėl veiksmų kovojant su prekyba žmonėmis.

4.

ES turėtų stiprinti operatyvinį reagavimą į prekybą žmonėmis.

i)

Operatyvinio bendradarbiavimo didinimui turėtų būti teikiama pirmenybė stiprinant ES veiksmus kovoje su prekyba žmonėmis.

ii)

Prekyba žmonėmis yra rimtas nusikaltimas prieš žmones, kuriam teisėsaugos įstaigos turi teikti aiškų prioritetą. Turi būti padaryta taip, kad prekyba žmonėmis būtų ne „mažos rizikos ir didelio atlygio organizuoto nusikalstamumo veikla“, o didelės rizikos ir mažo atlygio veikla. Teisėsauga turi naudotis visais turimais ištekliais ir pajėgumais, kad būtų vykdomas prekybos žmonėmis uždraudimas, ji neteiktų jokios ekonominės naudos, o gavus finansinio pelno, visas turtas būtų areštuotas ir konfiskuotas. Prekybos žmonėmis tyrimams turėtų būti teikiama tokia pati pirmenybė kaip ir kitoms organizuoto nusikalstamumo sritims, kuriose taikomi specializuoti tyrimų metodai ir veiklos ardymo strategijos.

iii)

Valstybės narės turėtų teikti visas reikiamas organizacines struktūras, specializuotą personalą ir atitinkamus finansinius išteklius, kad jų teisėsaugos įstaigos galėtų veiksmingai kovoti su prekyba žmonėmis. Taryba, prireikus glaudžiai bendradarbiaudama su Komisija, turėtų kuo didesniu mastu skatinti nuolatinę stebėseną, grindžiamą aiškiais ir išmatuojamais kriterijais.

iv)

Kovojant su prekyba žmonėmis, kurios tikslas — išnaudoti juos darbe, reikia naujų specializacijos ir bendradarbiavimo su partneriais rūšių, pvz., bendradarbiavimo su agentūromis, atsakingomis už darbo sąlygų kontrolę ir finansinius tyrimus susijusius su neteisėtu darbu.

v)

Valstybių narių teisėsaugos strategijose, atitinkamai, turėtų būti numatytos priemonės, leidžiančios konfiskuoti nusikalstamu būdu gautas pajamas.

vi)

Toliau reikia imtis priemonių, siekiant sudaryti sąlygas spartesniam potencialių prekybos žmonėmis aukų identifikavimui prie ES sienų. Valstybės narės turėtų apsvarstyti būtinybę iš naujo apsvarstyti politiką nelydimų nepilnamečių klausimais, kad apsaugotų šią ypač pažeidžiamą grupę.

vii)

Valstybės narės turėtų, atitinkamai ir pagal savo nacionalines sąlygas ir praktiką, teikti apsaugą ir pagalbą (…) aukoms, kad baudžiamasis persekiojimas būtų subalansuotas ir veiksmingas. Valstybės narės turėtų toliau plėtoti aktyvius žvalgyba paremtus tyrimus, kurie nebūtinai remtųsi aukų liudijimais.

viii)

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad nacionalinės teisėsaugos įstaigos reguliariai įtrauktų Europolą, kai keičiamasi informacija, dalyvaujama jungtinėse operacijose ir jungtinėse tyrimų grupėse, bei naudotųsi Eurojust galimybėmis, kad būtų lengviau vykdyti prekyba žmonėmis užsiimančių asmenų baudžiamąjį persekiojimą.

ix)

Valstybės narės turėtų kovą su prekyba žmonėmis laikyti savo teisėsaugos santykių su trečiosiomis šalimis prioritetu. Turėtų būti sustiprintas specialių policijos skyrių bendradarbiavimas kovojant su prekyba žmonėmis valstybėse narėse ir kilmės šalyse. Turėtų būti rengiami bendri projektai siekiant sustiprinti kilmės šalių specialių skyrių gebėjimus kovoti su prekyba žmonėmis vadovaujantis ES standartais.

x)

Kovos su korupcija ir kovos su skurdu strategijos turėtų būti neatskiriama kovos su prekyba žmonėmis strategijos dalimi.

5.

Valstybės narės turėtų rasti vis intensyvesnių būdų toliau plėtoti bendradarbiavimą.

i)

Valstybės narės turėtų sustiprinti valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės organizacijų bendradarbiavimą dėl aukų apsaugos, prekybos žmonėmis prevencijos ir kovos su ja, pavyzdžiui, nustatant abipusiai sutartas taisykles, kuriomis skatinamas tarpusavio supratimas ir pasitikėjimas.

Jei tinka, į tokį bendradarbiavimą turėtų būti įtrauktos darbdavių organizacijos, profesinės sąjungos ir konkrečių pramonės šakų ir (arba) ekonomikos sektorių atstovai.

ii)

Valstybės narės ir ES institucijos turėtų tęsti bendradarbiavimą su atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis (pavyzdžiui, JT, OSCE ir Europos Taryba), o nacionaliniu lygiu, jei tinka ir reikia, reikėtų stiprinti ir oficialiai įtvirtinti ryšius su atitinkamomis NVO bei didinti jų pajėgumus.

iii)

Regioniniai sprendimai yra labai svarbūs siekiant užkirsti kelią prekybai žmonėmis, apsaugoti ir teikti pagalbą asmenims, kuriems reikia apsaugos ir pagalbos, bei užtikrinti saugų aukų grįžimą bei veiksmingą ir saugią jų reintegraciją. Valstybės narės ir Komisija turėtų toliau skatinti regionines iniciatyvas, kurios papildytų ir įkvėptų bendradarbiavimą visoje ES (inter alia Šiaurės–Baltijos šalių grupė prieš prekybą žmonėmis; Pietryčių Europos šalių bendradarbiavimo iniciatyva; Pietryčių Europos šalių bendradarbiavimo procesas; visos Europos Budapešto procesas; Viduržemio jūros vakarinės dalies šalių „5+5 dialogas“; ir Viduržemio jūros regiono tranzito migracijos dialogas, „Aljansas prieš prekybą žmonėmis“, taip pat kiti forumai ir/arba organizacijos).


PRIEDAS

ES PLANO DĖL PREKYBOS ŽMONĖMIS PREVENCIJAI IR KOVAI SU JA SKIRTŲ GERIAUSIOS PRAKTIKOS, STANDARTŲ IR PROCEDŪRŲ VEIKSMŲ LENTELĖ

1.   ES VEIKSMŲ KOORDINAVIMAS

Tikslas

Veiksmai

Tvarkaraštis

Atsakinga šalis

Įvertinimo priemonė/rodiklis

1.

Nustatyti bendrus prioritetus siekiant kryptingesnių veiksmų ES lygiu. Padidinti ES veiksmų efektyvumą.

a)

Valstybės narės dalijasi kilmės ir tranzito šalių, kurioms teikiamas prioritetas, sąrašais ir dažniausiai pasitaikančiais maršrutais.

2006 m. kovo mėn.

Valstybės narės/pirmininkaujanti valstybė narė

Ar valstybės narės pasidalino informacija su pirmininkaujančia valstybe nare ir Komisija iki 2006 m. balandžio mėn. Informacija taip pat turėtų būti siunčiama Europolui, ypač susijusi su Europole nuolat atliekamu darbu dėl organizuoto nusikalstamumo grėsmės vertinimo (OCTA).

b)

ES lėšos (pavyzdžiui, programos AGIS ir kitų esamų atitinkamų finansavimo programų) skiriamos prioritetus nustatant pagal pasiūlymus, atitinkančius veiksmų plane pabrėžtas sritis.

Vykdomas

Komisija

Komisija įvertina esamus finansavimo srautus ir kiek įmanoma nustato pasiūlymų dėl prekybos žmonėmis prioritetus pagal veiksmų plane nustatytus prioritetus.

c)

Prekybos žmonėmis prevencija ir kova su ja turi būti būsimų ES TVR skirtų finansinių priemonių ir programų tematinis prioritetas.

Šios priemonės ir programos turėtų apimti lanksčias finansavimo priemones, kurios leistų panaudoti finansinę paramą valstybių narių veiklai remti ir regioniniam policijos bendradarbiavimui stiprinti. Todėl turėtų būti nagrinėjamas projektų, kurį vykdo tik viena valstybė narė, finansavimas.

Taip pat turėtų būti nagrinėjami būdai, kaip galėtų būti užtikrintas nevyriausybinių organizacijų paramos ir reintegracijos paslaugas teikiančių tarnybų tvarus finansavimas.

Vykdomas

Komisija ir valstybės narės

Komisija įvertina pasiūlymus dėl būsimų finansavimo srautų ir derėdamasi su valstybėmis narėmis bei Europos Parlamentu ir (arba) peržiūrėdama jų pasiūlymus atitinkamai teikia pirmenybę kovai su prekyba žmonėmis, kiek įmanoma laikydamasi veiksmų plane nustatytų sąlygų.

2.

Užtikrinti nuolatinius debatus šiuo klausimu, įskaitant žmogaus teisių klausimus.

a)

Turėtų būti surengti politiniai debatai dėl ES kovos su prekyba žmonėmis politikos (...) ir įvertinama, kaip ši politika atitinka žmogaus teisių standartus bei būtinybė vykdyti tolesnius veiksmus.

Kartą per metus

Taryba ir Komisija

Ar debatai vyksta.

3.

Užtikrinti bendrus standartus visoje ES.

a)

Taryba priima pasiūlymą dėl sprendimo EB vardu sudaryti JT protokolą dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais prevencijos, sustabdymo ir baudimo už vertimąsi ja ir pagal JT protokolą dėl prekybos žmonėmis.

Iki 2006 m. pabaigos

Taryba

Ar protokolai sudaryti.

b)

Parengiami pasiūlymai dėl koordinavimo ir bendradarbiavimo mechanizmų, kurių reikia ES lygiu.

Iki 2006 m. pabaigos

Komisija teikia pasiūlymus

Ar iki 2006 m. pabaigos Tarybai pateikti pasiūlymai, kuriuose gali būti svarstoma galimybė sukurti kovos su prekyba žmonėmis politikos ir praktikos tarpusavio vertinimo mechanizmą.

c)

Valstybės narės pirmumo tvarka apsvarsto Europos Tarybos konvencijos dėl prekybos žmonėmis pasirašymą ir ratifikavimą.

Iki 2007 m. pabaigos

Komisija ir valstybės narės

Įvertinama kiekvienos valstybės narės padėtis dėl ratifikavimo ir (arba) pasirašymo.


2.   PROBLEMOS APIMTIES NUSTATYMAS

Tikslas

Veiksmai

Tvarkaraštis

Atsakinga šalis

Įvertinimo priemonė/rodiklis

1.

Pagerinti žinias apie ES poveikį darančios prekybos žmonėmis (įskaitant sąsajas su kitomis nusikalstamos veiklos rūšimis) mastą ir pobūdį, sudaryti sąlygas ES kryptingiau vykdyti savo veiksmus.

a)

Parengiamos bendros duomenų rinkimo, įskaitant palyginamus rodiklius, gairės. Atsižvelgiama į įvairių prekybos žmonėmis rūšių ir aukų kategorijų skirtumus. Atliekant tokį darbą taip pat turėtų būti atsižvelgiama į asmenis, ne pirmą kartą tapusius prekybos žmonėmis aukomis.

2006 m. ruduo

Komisija (Eurostatas) ir Europolas. Taip pat reikėtų apsvarstyti, ar vėliau šiame darbe neturėtų dalyvauti būsima ES pagrindinių teisių agentūra ir Europos migracijos tinklas.

Ar gairės parengtos.

b)

Peržiūrimas dabartinis visoje ES atliekamas problemos masto įvertinimo darbas, siekiant kovoti su visomis prekybos žmonėmis formomis.

2006 m. ruduo

Valstybės narės/pirmininkaujanti valstybė narė/Komisija

Inicijuojamos konsultacijos ir galbūt pateikiamas klausimynas visoje ES, kad būtų apžvelgti egzistuojantys duomenys ir apskaičiavimai.

c)

Sukuriamas bendras mokslinių tyrimų modelis, kuriuo naudojasi valstybės narės, kad būtų daugiau mokslinių tyrimų konkrečiose srityse, visų pirma prekybos vaikais srityje.

2006 m. ruduo

Europos migracijos tinklas

Ar sukurtas bendras mokslinių tyrimų modelis.

d)

Sušaukiamas nacionalinių koordinavimo struktūrų, (pvz., nacionalinių pranešėjų, jei jie yra), įskaitant teisėsaugos ir imigracijos ekspertų, priklausomai nuo nacionalinių priemonių, atitinkamų atstovų susitikimas. Apsvarstomas ne tik prekybos žmonėmis iš ES nepriklausančių teritorijų, bet prekybos žmonėmis ES viduje mastas ir su ja susijusios problemos.

2006 m. pabaiga

Pirmininkaujanti valstybė narė

Ar įvyko susitikimas, surengtas Komisijos arba pirmininkaujančios valstybės narės.


3.   PREKYBOS ŽMONĖMIS PREVENCIJA

Tikslas

Veiksmai

Tvarkaraštis

Atsakinga šalis

Įvertinimo priemonė/rodiklis

1)

Šalinti prekybos žmonėmis pamatines priežastis

a)

Valstybės narės ir ES institucijos remia kovos su prekyba žmonėmis iniciatyvas ir platesnes priemones, skirtas pamatinių priežasčių, ypač neturto, nesaugumo ir atskirties, bei lyčių nelygybės šalinimui.

Vykdomas

Valstybės narės/Komisija

Komisija surengia seminarą siekiant surinkti informaciją ir pasidalinti geriausia praktika šioje srityje. Seminaras galėtų prisidėti prie rodiklių šioje srityje sukūrimo.

b)

Vystomasis bendradarbiavimas taip pat turėtų apimti konkrečiai lyčiai taikomas prevencijos strategijas bei strategijas, kuriomis siekiama stiprinti moterų ir vaikų ekonominę, teisinę ir politinę padėtį.

Vykdomas

Valstybės narės/Komisija

Komisija surengia seminarą siekiant surinkti informaciją ir pasidalinti geriausia praktika šioje srityje. Seminaras galėtų prisidėti prie rodiklių šioje srityje sukūrimo.

2.

Užkirsti kelią prekybai žmonėmis kilmės, tranzito ir paskirties šalyse ugdant sąmoningumą apie su prekyba žmonėmis susijusius pavojus ir supažindinant visuomenę su nusikalstamos veiklos prevencija ir baudžiamąja teise ES, įskaitant sėkmingą baudžiamąjį persekiojimą, siekiant atgrasyti prekyba žmonėmis užsiimančius asmenis (...).

a)

Sukuriama ES kampanijos medžiaga bendradarbiaujant su NVO bendruomene. Kampanija turi

apimti visą atitinkamą informaciją, pavyzdžiui, apie verbavimo metodus, dėmesį skiriant sėkmingiems baudžiamojo persekiojimo procesams valstybėse narėse;

būti nukreipta į nustatytas tikslines grupes, įskaitant vaikus;

remtis tikrų atvejų tyrimais;

išnagrinėti ES ir už jos ribų reikalingus veiklos metodus;

būti nukreipta į paklausos mažinimą.

Įvertinamas kampanijų veiksmingumas.

2006 m. vidurys

Taryba/Komisija

Ar kampanijos medžiaga paruošta iki 2006 m. pabaigos. Įvertinama iki 2007 m. pabaigos.

b)

Sukuriamas kontaktų su žiniasklaida tinklas prekybos žmonėmis klausimais, kad visuomenė būtų supažindinama su sėkminga kova ES ir už jos ribų.

2006 m. pabaiga

Koordinuoja pirmininkaujanti valstybė narė

Ar kontaktų sąrašas pateiktas Organizuoto nusikalstamumo tarpdisciplininei grupei iki 2006 m. birželio mėn. pabaigos.

3.

Sudaryti sąlygas ankstyvam aukų identifikavimui, kad būtų užkirstas kelias išnaudojimui.

a)

Surengiamas seminaras visų pirma su aviakompanijų pramone.

Įtraukiamos atitinkamos teisėsaugos įstaigos ir Tarptautinės darbo organizacijos (TDO). Išnagrinėjami veiksmingi regioninio/nacionalinio bendradarbiavimo modeliai ir bendra veikla siekiant parengti kitus valstybių narių organizuojamus renginius nacionaliniu/regioniniu lygiu.

2006 m. vidurys

Pirmininkaujanti valstybė narė

Ar seminaras įvyko. Paskelbiamos rekomendacijos, kurios taip pat nagrinėja tokio metodo sėkmę ir ar verta ji taikyti ir kitiems transporto sektoriams, t.y., keltų įmonėms ir t.t.

b)

Kuo greičiau baigiamas bendros Vizų informacinės sistemos kūrimas.

Vykdomas

Pirmininkaujanti valstybės narė su Komisija ir Europos Parlamentu

Ar iki 2006 m. pabaigos pirmininkaujančios valstybės narės pateikta ataskaita dėl derybų pažangos ir (arba) įgyvendinimo padėties, jei ši priemonė patvirtinta.

c)

Surengiamas seminaras su imigracijos tarnybomis, už socialines paslaugas atsakingais organais ir kitomis atitinkamomis valdžios institucijomis, kad būtų pasidalinta geriausia praktika identifikuojant vaikus, patenkančius į rizikos grupę, ypač nelydimus nepilnamečius.

2006 m. pabaiga

Koordinuoja pirmininkaujanti valstybė narė

Ar išplatintos konferencijos išvados.

d)

Valstybių narių konsulinis personalas ir TDO kilmės šalyse nagrinėja su prekyba žmonėmis susijusius klausimus vietinėse vizų darbo grupėse ir TDO posėdžiuose, siekiant keistis informacija ir pagerinti prašymų išduoti vizą, kurie gali būti susiję su prekyba žmonėmis, atpažinimą.

2006 m. pabaiga

Valstybės narės

Ar išugdytas vizas išduodančių pareigūnų sąmoningumas. Pirmininkaujančios valstybės narės iki 2006 m. pabaigos turi pranešti apie diskusijas, įvykusias vietinėse (...) konsulinėse ir TDO darbo grupėse ir posėdžiuose, ir apie nustatytas pagrindines tendencijas.

e)

Klausimą išnagrinėjus FRONTEX valdyboje ir jai pritarus, prekybos žmonėmis klausimai integruojami į FRONTEX veiklą:

i)

koordinuojant ir rengiant bendras operacijas bei bandomuosius projektus prie ES išorės sienų;

ii)

valstybėms narėms teikiant rizikos analizes;

iii)

kuriant bendras strategijas kovai su prekyba žmonėmis per uostus;

iv)

platinant mokymų medžiagą;

v)

papildomai bendradarbiaujant su Europolu.

FRONTEX veikla atsižvelgs į labiausiai pažeidžiamų aukų, visų pirma vaikų ir moterų, ypatingas aplinkybes.

2006 m. pabaiga

FRONTEX

FRONTEX metinėse darbo programose ir ataskaitose išsamiai apibūdinama veikla, susijusi su prekyba žmonėmis.

f)

Įgyvendinamas biometrinių identifikatorių naudojimas išduodant ir tikrinant ES vizas ir leidimus gyventi.

Kuo greičiau

Komisija ir valstybės narės

 Ar naudojami biometriniai identifikatoriai.


4.   PAKLAUSOS MAŽINIMAS

Tikslas

Veiksmai

Tvarkaraštis

Atsakinga šalis

Įvertinimo priemonė/rodiklis

1.

Išplėtoti patirtį, susijusią su darbo išnaudojimo paklausa.

a)

Sukuriama ekspertų grupė, kuri nagrinėja atitinkamus su užimtumo teisės aktais ir jų poveikiu prekybai žmonėmis susijusius klausimus. Ši grupė turėtų apsvarstyti privačių įdarbinimo tarnybų vaidmenį ir apsvarstyti galimybę parengti atitinkamą medžiagą siekiant ugdyti prekybos žmonėmis aukų potencialių darbdavių sąmoningumą.

2006 m. pabaiga

Taryba su Komisija

Ar darbo grupė susitiko iki 2006 m. pabaigos ir susitarė dėl įgaliojimų.

2.

Sumažinti asmenų, kuriais prekiaujama, paklausą paskirties šalyse.

a)

Valstybės narės praneša apie dabartinę geriausią praktiką, susijusią su bendruomenės įsipareigojimais ir viešosios tvarkos palaikymo bendruomenės pastangomis strategijomis, kurios buvo priimtos siekiant išvengti bendruomenėse galinčios pasitaikyti neformalios prekybos žmonėmis, pavyzdžiui, prekybos, skirtos darbui namų ūkyje. Šis procesas turėtų apimti strategijas, naudojamas kovojant su prekyba žmonėmis bet kokiu tikslu (seksualiniam išnaudojimui ir kitiems tikslams) ir įskaitant konkrečias aukų grupes, t.y., moteris ir vaikus.

2006 m. pabaiga

Pirmininkaujanti valstybė narė koordinuoja (jai siunčiami pranešimai apie geriausią praktiką) remiama valstybių narių.

Valstybės narės praneša apie geriausią praktiką pirmininkaujančiai valstybei narei, jei tinka, nusiųsdama kopiją Europolui, iki 2006 m. pabaigos.


5.   TYRIMAS IR BAUDŽIAMASIS PERSEKIOJIMAS

Tikslas

Veiksmai

Tvarkaraštis

Atsakinga šalis

Įvertinimo priemonė/rodiklis

1.

Pagerinti strateginės ir taktinės žvalgybos supratimą apie prekybą žmonėmis ir sudaryti sąlygas žvalgyba paremtiems tyrimams.

a)

Valstybės narės sutinka dalytis informacija per I/24/7 ir Interpolo pranešimų apie prekybą žmonėmis ir žmonių kontrabandą sistemą, dalytis šiems klausimams svarbia informacija ir žvalgybos duomenimis su Europolu, o Europolas stiprina ryšius su Interpolu.

Iki 2006 m. birželio mėn.

Valstybės narės ir Europolas

Europolas pateikia savo valdybai ataskaitą apie valstybių narių pasidalintą informaciją ir apie platesnio bendradarbiavimo su Interpolu padėtį.

b)

Vertinant visos ES mastu ir nustatant veiklos prioritetus naudojamasi organizuoto nusikalstamumo grėsmės vertinimu (OCTA).

2006 m. balandžio mėn.

Valstybės narės (kurioms Europolas yra pateikęs OCTA)

Ar Europolas parengė OCTA. Ar valstybės narės juo naudojasi nustatydamos operatyvinės veiklos prioritetus.

c)

ES stiprina savo oficialius ryšius su tarptautinėmis organizacijomis, kad galėtų susipažinti su duomenimis apie maršrutus, šaltinius ir metodus.

Europolas parengia oficialias ryšio palaikymo priemones pagal Europolo valdybos gaires.

Taryba remia ryšių užmezgimo renginį, skirtą tarptautinėms organizacijoms ir (arba) teisėsaugos organams siekiant išplėtoti ryšius.

2006 m. birželio mėn.

Europolas ir valstybės narės per Tarybą

Ar įvyko pažinčių užmezgimo renginys.

Europolas atsiskaito savo valdybai apie būsimas išorines priemones.

d)

Valstybės narės pateikia žvalgybinę informaciją atitinkamai analitinei darbo bylai Europole.

2006 m. birželio mėn.

Valstybės narės ir Europolas

Europolas Tarybos struktūroms praneša apie tolesnę eigą.

e)

Europolas ir FRONTEX plėtoja papildomą bendradarbiavimą, visų pirma dėl su šiuo reiškiniu susijusios analitinės veiklos.

20 06 m. birželio mėn.

Europolas ir FRONTEX

Europolas ir FRONTEX atsiskaito Tarybos struktūroms.

2.

Pagerinti valstybių narių gebėjimus veiksmingai tirti prekybą žmonėmis.

a)

Europos policijos koledžas (CEPOL) vadovauja AGIS finansuojamų išteklių tolesniam plėtojimui, įtraukdamas naujausius instrukcijų vadovėlius ir kitą medžiagą, pavyzdžiui Interpolo vadovėlį, į pagrindinę vyresniųjų policijos pareigūnų mokymo programą — kad medžiaga būtų toliau atitinkamai paskleista. Tada CEPOL reguliariai rengia teisėsaugos pareigūnams specifines pratybas dėl prekybos žmonėmis. Mokymuose turėtų būti atsižvelgiama ir į su migrantų kontrabanda susijusią prekybą žmonėmis.

2006 m. pabaiga

CEPOL

CEPOL Organizuoto nusikalstamumo tarpdisciplininei grupei reguliariai praneša apie padarytą pažangą. CEPOL metinėje ataskaitoje Tarybai pateikiama konkreti informacija apie šią veiklą.

3.

Pagerinti valstybių narių operatyvinį bendradarbiavimą dėl prekybos žmonėmis.

a)

Valstybės narės išnagrinėja, kaip būtų galima plačiau paskleisti informaciją apie valstybių narių teisėsaugos pareigūnus, aktyviai įtrauktus į kovą su prekyba žmonėmis, kurie turi specialių kalbinių gebėjimų (pavyzdžiui, moka Rytų ar Afrikos kalbas). (Tai reikštų, kad valstybėms narėms sudarant dvišalio ar daugiašalio jungtines tyrimo grupes, galima būtų, atitinkamai ir kiek tai leidžia nacionaliniai operaciniai poreikiai, įtraukti tokius pareigūnus.)

Vykdomas

PCTF/ Europolo kompetencijos centras

Klausimas svarstomas PCTF strateginiuose posėdžiuose.

b)

PCTF ir Europolas kasmet pateikia ataskaitas dėl to, kaip jų darbo programose buvo vystomi prekybos su žmonėmis klausimai.

Pirma ataskaita iki 2006 m. gruodžio mėn.

PCTF/Europolas

Ar į rekomendacijas atsižvelgta rengiant Europolo darbo programą ir peržiūrint policijos visapusiško operatyvinio strateginio planavimo (COSPOL) strategiją.

c)

PCTF stebi valstybių narių operatyvinį bendradarbiavimą dėl prekybos žmonėmis ir atitinkamai teikia rekomendacijas dėl jo gerinimo.

Pirma ataskaita iki 2006 m. gruodžio mėn.

PCTF

Ar reguliariai vyksta diskusija PCTF strateginiuose posėdžiuose, prireikus pateikiant rekomendacijas Tarybai.

d)

Parengiamas žinynas, kuriame pateikiama kontaktinė informacija, skirta teisėsaugos agentūroms visoje ES, kad šios žinotų kur kreiptis nedarbo metu, ir informacija apie kiekvienoje valstybėje narėje taikomas pagrindines procedūras.

2006 m. vidurys arba, jei įmanoma, anksčiau

PCTF

Ar PCTF pateikė ataskaitą ir išnagrinėjo žinyną savo strateginiame susitikime 2006 m.

4.

Sudaryti sąlygas veiksmingesniam bendradarbiavimui tiriant prekybą su žmonėmis ir vykdant baudžiamąjį persekiojimą.

a)

Valstybės narės maksimaliai naudojasi Eurojust ir jo koordinaciniu vaidmeniu bei Europos teisminiu tinklu.

2006 m. pabaiga

Valstybės narės/ Eurojust

Ar Eurojust savo metinėjė ataskaitoje informavo Tarybą apie prekybos žmonėmis tyrimus, kuriuos vykdyti jis padėjo.

b)

Kuriamas specialistų, turinčių patirtį prekybos žmonėmis, įskaitant prekybos vaikais, bylų baudžiamojo persekiojimo srityje, tinklas Šis tinklas turėtų apsvarstyti galimybę vėliau rengti prokurorų mokymus.

2006 m. pabaiga

Pirmininkaujanti valstybė narė/ Eurojust/Europos teisminis tinklas

Ar išplatinta tinklo kontaktinė informacija.

c)

Ugdomas didesnis valstybių narių teisminių institucijų sąmoningumas prekybos žmonėmis, įskaitant prekybą vaikais, klausimais.

2007 m. vidurys

Europos teisminis tinklas bendradarbiaudamas su Eurojust ir ERA.

Ar veiksminga ir gerai apgalvota bylų tvarkymo sistema. Europos teisminis tinklas teikia rekomendacijas, kaip pagerinti bylų tvarkymą.

d)

Kaip Tarybos pamatinio sprendimo dėl prekybos žmonėmis įvertinimo dalis, rengiama valstybių narių teisės aktų, skirtų kovai su prekyba žmonėmis, ypač prekyba vaikais, peržiūra.

2006 m. pabaiga

Komisija ir valstybės narės

Ar baigtas Komisijos atliekamas Tarybos pamatinio sprendimo vertinimas

e)

Sudaromas teisės aktų, kurie papildo teisės aktus, pagal kuriuos prekyba žmonėmis baudžiama, pavyzdžiui, teisės aktų dėl aukų statuso, teisės aktų dėl nusikalstamu būdu gautų pajamų ir tokių teisės aktų, pagal kuriuos baudžiami tarpininkai, t.y. gaujų vadovai, inventorius.

2007 m. pabaiga

Komisija

Ar dokumentas išplatintas.


6.   PREKYBOS ŽMONĖMIS AUKŲ APSAUGA IR PARAMA JOMS

Tikslas

Veiksmai

Tvarkaraštis

Atsakinga šalis

Įvertinimo priemonė/rodiklis

1.

Užtikrinti, kad labiausiai su šia problema susiduriantys darbuotojai turėtų tinkamas priemones ir kompetenciją identifikuoti prekybos žmonėmis aukas ir teiktų jiems tinkamą apsaugą ir paramą, atsižvelgdami į specialius vaikų poreikius.

a)

Surengiamas valstybių narių ir NVO, kurios teikia paslaugas aukoms, seminaras siekiant apžvelgti aukų identifikavimo geriausią praktiką ir apsvarstoma galimybė sudaryti platų geriausios praktikos šioje srityje kriterijų sąrašą.

2006 m. vidurys

Komisija ir pirmininkaujanti valstybė narė

Ar seminaras įvyko ir ar buvo paskelbtos išvados.

2.

Megzti ir stiprinti veiksmingus organizacijų, teikiančių paramos ir reintegracijos paslaugas, ir valstybių narių ryšius.

a)

Surengiama konferencija siekiant plėtoti esamus ryšius ir sukurti solidesnį NVO ir tarptautinių organizacijų, teikiančių paramos ir reintegracijos paslaugas, tinklą.

2006 m. vidurys

Komisijos remiama pirmininkaujanti valstybė narė

Ar konferencija įvyko.

b)

Parengiamas visos ES paslaugų sąrašas, kad būtų apžvelgtos turimos paramos sistemos.

2006 m. pabaiga

Komisijos remiama pirmininkaujanti valstybė narė

Ar sąrašas paskelbtas.

c)

ES apsvarsto galimybę toliau plėtoti OSCE vadovą (nacionalinį perdavimo mechanizmo vadovėlį) ir pirmininkaujančiai valstybei narei bei Komisijai pasiūlo rekomendacijas ir pakeitimus siekiant pateikti darnų rinkinį ES siūlomų pakeitimų ateityje peržiūrint vadovą arba, prireikus, kaip atskirą ES dokumentą.

2006 m. pabaiga (terminas pasiūlymams, siunčiamiems pirmininkaujančiai valstybei narei ir Komisijai)

Komisija ir pirmininkaujanti valstybė narė

Pirmininkaujanti valstybė narė praneša, ar buvo pateikti pasiūlymai dėl pakeitimų.

d)

Parengiamas pavyzdinis valstybių narių ir NVO protokolas, kuriame nurodomas būtiniausias paramos lygis, svarbiausių paslaugų kontaktiniai punktai ir darbo praktikos standartai. Pavyzdinis protokolas turėtų remtis esama gera praktika ir, kur tinka, NVO pasiūlymais.

Iki 2006 m. pabaigos

Komisija ir valstybės narės

Ar protokolas parengtas.


7.   AUKŲ GRĮŽIMAS IR REINTEGRACIJA

Tikslas

Veiksmai

Tvarkaraštis

Atsakinga šalis

Įvertinimo priemonė/rodiklis

1.

Pasidalinti patirtimi ir žiniomis apie esamas reintegracijos sistemas kilmės šalyse ir rizikos vertinimo procesus prieš grįžimą.

a)

Apžvelgiamos esamos sistemos ir procesai bei apsvarstomos galimybės koordinuoti pagalbą po grįžimo trečiosiose šalyse, įskaitant rizikos grįžimo šalyse vertinimą. Šiuo procesu turėtų būti siekiama identifikuoti ir plačiau paskleisti geriausią praktiką valstybėse narėse, prireikus, galima surengti seminarą apie šią geriausią praktiką.

2006 m. ruduo

Valstybės narės/pirmininkaujanti valstybė narė

Ar valstybės narės pasidalino informacija su pirmininkaujančia valstybe nare iki 2006 m. vidurio ir ar paslaugas apžvelgiantis dokumentas yra pateiktas iki 2006 m. pabaigos.


8.   IŠORĖS SANTYKIAI

Tikslas

Veiksmai

Tvarkaraštis

Atsakinga šalis

Įvertinimo priemonė/rodiklis

1.

Stiprinti kovos su prekyba žmonėmis veiklą santykiuose su trečiosiomis šalimis.

a)

Parengiamos šalies ir regioninės strategijos ir preliminarios programos siekiant sustiprinti strategijas kovojant su veiksniais, sudarančiais palankias sąlygas prekybai žmonėmis, ypač prekybai vaikams.

ES mezga dialogą su kilmės šalimis, pasitelkdama regioninius konsultacinius procesus, pavyzdžiui ASEM ar Bali procesą, taip pat ir atitinkamus daugiašalius procesus dėl kitų regionų (pavyzdžiui, dėl Lotynų Amerikos ir Karibų regiono).

Susitarimais su trečiosiomis šalimis (pavyzdžiui, ES ir Rusijos veiksmų plane) reikėtų skatinti bendradarbiavimą ES, regioninėse ir tarptautinėse teisėsaugos operacijose ir skatinti su kova su prekyba žmonėmis susijusių gebėjimų kūrimą.

Vykdomas

Komisija

Komisija iki 2006 m. vidurio peržiūri esamą kovos su prekyba žmonėmis strategijų ir iniciatyvų su trečiosiomis šalimis padėtį.

b)

Būsimoje ES išorinių santykių strategijoje TVR klausimais prekyba žmonėmis turėtų būti prioritetas.

Vykdomas

Komisija ir pirmininkaujanti valstybė narė

Ar strategijoje teikiamas prioritetas kovai su prekyba žmonėmis.

c)

Pabrėžiama kovos su prekyba žmonėmis daugiašalės veiklos, pavyzdžiui Jungtinių Tautų narkotikų ir nusikalstamos veiklos biuro (UNODC) pasaulinio fondo kovai su prekyba žmonėmis, svarba.

 

 

 


Top