EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XC0628(03)

Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 70/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms 2001 m. sausio 12 d. (Tekstas svarbus EEE)

OJ C 156, 28.6.2005, p. 14–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 156/14


Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 70/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms 2001 m. sausio 12 d.

(2005/C 156/09)

(Tekstas svarbus EEE)

Pagalbos numeris: XS57/02

Valstybė narė: Vokietija

Regionas: Brandenburgas

Pagalbos schemos pavadinimas: Darbo, socialinių reikalų, sveikatos ir moterų ministerijos potvarkis dėl paramos inovacinių modelių sprendimų, skirtų kurti saugias darbo vietas ir technologijas, projektavimui ir diegimui. (Sicherheitsgerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen und Technologien — SiGAT-Teil A (EFRE): parama investicijoms į žmonėms patrauklias technologijas)

Teisinis pagrindas: Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg (LHO) § 44 und die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą: Didžiausia galima pagalba yra 50 %, Berlyno darbo rinkos regione didžiausia pagalba 30 % remtinų išlaidų, tačiau negali viršyti 200 000 eurų. Tai taip pat galioja, jei pagalba skiriama kartu su kitomis visuomeninėmis priemonėmis.

Išlaidos pagal metus

nuo 2001 m. iki 2005 m. kasmet:

920 321 EUR iš ERPF ir

920 320 EUR iš federalinės žemės lėšų

2006 m.:

1 380 488 EUR iš ERPF ir

1 380 488 EUR iš federalinės žemės lėšų

Maksimalus pagalbos intensyvumas: Ne daugiau kaip 200 000 EUR

Įgyvendinimo data: Potvarkis buvo paskelbtas 2002 m. gegužės 8 d. Brandenburgo oficialiajame leidinyje Nr. 19, 506 psl.

Pagalbos schemos laikotarpis: Iki 2006 m. balandžio 30 d.

Pagalbos tikslas: Mažos ir vidutinės įmonės yra pačios svarbiausios kuriant darbo vietas, be to, jos padeda užtikrinti socialinį stabilumą ir ekonomikos pažangą, todėl joms reikia teikti pagalbą. Dėl ribotų išteklių įmonės dažnai negali gauti svarbios informacijos apie naujas technologijas, atsirandančias potencialias rinkas ir prevencinę darbo vietų apsaugą.

Pagalbos tikslas yra pagerinti ekonomikos efektyvumą ir užtikrinti stabilias, ilgalaikes darbo vietas, sukuriant saugias ir sveikas darbo sąlygas Brandenburgo žemės mažoms ir vidutinėms įmonėms. Sąlygos, būtinos didesniam produktyvumui pasiekti, bus sukurtos investuojant į priemones, kuriomis bus išlaikomos ir kuriamos naujos konkurencingos darbo vietos ir, tuo pačiu metu, kuriant žmonėms patrauklias darbo formas. Tai bus pasiekta sukuriant efektyvius darbo procesus, sumažinus pravaikštas, sklandžius gamybos procesus ir labiau motyvuojant darbo jėgą bei didinant jos efektyvumą.

Pagalba bus suteikta tik toms priemonėms, kurios nepatenka į naujų darbo apsaugos įstatymų taikymo sritį ir atsižvelgia į darbo priemonių, darbo vietų ir procesų kūrimą bei inovacijas, gerinančias darbuotojų sveikatos apsaugą. Priemonės gali būti klasifikuojamos pagal 2001 m. sausio 12 d. Reglamento (EB) Nr. 70/2001 2 straipsnio c ir d dalyse nurodytas sąvokas.

Ekonomikos sektoriai: Visi ekonomikos sektoriai

Pagalba neskiriama įmonėms, kurios gamina, apdirba ir prekiauja EB sutarties I priede išvardytomis prekėmis, o taip pat su eksportu susijusiai veiklai. Pagalba neskiriama ir tokiu atveju, jei ji priklauso nuo rinkos viduje pagamintų produktų vartojimo, tuo pačiu mažiau vartojant importuotus produktus.

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Investitionsbank des Landes Brandenburg

Steinstraße 104 — 106

D-14480 Potsdam

Pagalbos numeris: XS66/04

Valstybė narė: Italija

Regionas: Lombardija

Pagalbos schemos pavadinimas: Pagalba Brescia miesto amatininkų įmonėms, dirbančioms transporto sektoriuje, skirta padengti išlaidas konsultantams ir (arba) ekspertams, siekiant būti įrašytoms į atliekas tvarkančių įmonių registrą — 2004–2005 m.

Teisinis pagrindas: Art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241, Deliberazione camerali n. 236 del 18.11.2003 e n. 9 del 9.2.2004 — Determinazione dirigenziale n. 15/AV del 25.2.2004

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą: 20 000 EUR

Maksimalus pagalbos intensyvumas: Įsipareigotos išlaidos už konsultantų ir ekspertų paslaugas bei už techninės paraiškos įtraukti į atliekų tvarkytojų registrą dalies parengimą:

minimalios leistinos išlaidos — 1 400 EUR (be PVM);

pagalbos intensyvumas — 50 % įsipareigotų išlaidų, viršutinė riba — 1 500 EUR įmonei.

Įgyvendinimo data:

Pagalbos schemos laikotarpis: Iki 2005 2 28

Pagalbos tikslas: Padėti transporto sektoriaus įmonėms padengti išlaidas, kurias jos patiria įsirašydamos į atliekas tvarkančių įmonių registrą (įstatymo 22/1997 30 D straipsnis ir aplinkos ministro dekreto Nr. 406/1998 8 straipsnis

Ekonomikos sektoriai: Transporto sektorius

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

Via Orzinuovi N. 3

25125 Brescia Italia

Tel. 0303514335

el. paštas buriani@bs.camcom.it

Pagalbos numeris: XS67/04

Valstybė narė: Italija

Regionas: Lombardija

Pagalbos schemos pavadinimas: Pagalba Brescia miesto amatininkų įmonėms, dirbančioms transporto sektoriuje, skirta prisijungti prie kompiuterizuotų logistikos platformų, reikalingų visiškam transporto priemonių panaudojimui — 2004–2005 m.

Teisinis pagrindas: Art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241, Deliberazione camerali n. 236 del 18.11.2003 e n. 9 del 9.2.2004 — Determinazione dirigenziale n. 15/AV del 25.2.2004

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą: 50 000 EUR

Maksimalus pagalbos intensyvumas: Kompiuterinės, programinės įrangos ir (arba) priemonių, reikalingų prisijungti kompiuteriniu ir telematiniu ryšiu prie logistikos platformų ar specialiųjų duomenų bankų, įsigijimas ir sumontavimas, siekiant skatinti visišką transporto priemonių panaudojimą, įskaitant ir prekių pervežimą grįžtant iš reiso:

minimalios leistinos išlaidos — 2 500 EUR (be PVM);

pagalbos intensyvumas — 15 % įsipareigotų išlaidų, viršutinė riba — 800 EUR įmonei.

Įgyvendinimo data:

Pagalbos schemos laikotarpis: Iki 2005 2 28

Pagalbos tikslas: Skatinti kompiuterinės, programinės įrangos ir (arba) priemonių, reikalingų prisijungti kompiuteriniu ir telematiniu ryšiu prie logistikos platformų ar specialiųjų duomenų bankų, įsigijimą ir sumontavimą, siekiant skatinti visišką transporto priemonių panaudojimą, įskaitant ir prekių pervežimą grįžtant iš reiso.

Ekonomikos sektoriai: Transporto sektorius

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

Via Orzinuovi N. 3

25125 Brescia ITALIA

Tel. 0303514335

el. paštas buriani@bs.camcom.it

Pagalbos numeris: XS69/04

Valstybė narė: Italija

Regionas: Sardinija

Pagalbos schemos pavadinimas: Subsidijos saulės elementų įrenginiams Sardinijoje statyti pagal programą „Saulės elementų stogai“.

Teisinis pagrindas: Delibera di Giunta. 7/30 del 26.2.2004

Decreti Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio 24 luglio 2002 e 11 aprile 2003

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą: 1 406 877,46 EUR

Maksimalus pagalbos intensyvumas: BSE (15 %) + GSE (<35 %)

(BSE + GSE) < 50 % investicijų išlaidų

Įgyvendinimo data: Nuo 2004 07 19

Pagalbos schemos laikotarpis: Iki 2004 10 17

Pagalbos tikslas: Derinti atsinaujinančių energijos šaltinių, leidžiančių sumažinti aplinkos taršą regiono teritorijoje, (ypač siekiant Kioto protokole pasauliniu lygiu nustatytų ir Europos Sąjungos nuostatomis įtvirtintų tikslų) ir įgyvendinti socialinės bei ekonominės plėtros politikas regionuose, kuriems teikiama pagalba (ypač pabrėžiant užimtumo lygį, augimą ir pramonės konkurencingumą šiame sektoriuje) skatinant įvairias vietinių išteklių panaudojimo galimybes.

Ekonomikos sektoriai: Visi ekonomikos sektoriai, išskyrus veiklos sritis, susijusias su EB sutarties I priede išvardytų produktų gamyba, perdirbimu ir pardavimu.

Pastabos: Pagalba išimtinai bus teikiama mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), jų grupėms ir konsorciumams pagal Europos Komisijos rekomendacijoje 96/280/EB pateiktą apibrėžimą.

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Industria — Servizio Energia

Viale Trento n. 69 — I-09123 Gagliari

Pagalbos numeris: XS89/03

Valstybė narė: Graikija

Regionas: Visa valstybė

Pagalbos schemos arba įmonės gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Pagalba MVĮ (kaip nustatyta 1996 balandžio 3 d. Komisijos rekomendacijoje) atliekų valymo ir (arba) utilizavimo padalinių įkūrimui arba plėtimui

Teisinis pagrindas: ΠΔ 93/97 (ΦΕΚ 92/Α/16-5-97) „Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά του Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας“, „έρευνας και τεχνολογίας“

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: Visas biudžetas (viešosios ir privačiosios išlaidos) sudaro 25 385 179 EUR laikotarpiui iki 2006 m. Priemonė pirmą kartą paskelbta 2003 m., kurios biudžetas (viešosios ir privačiosios išlaidos) yra 11 000 000 EUR ir tikimasi pakartotinio paskelbimo 2004 m.

Maksimalus pagalbos intensyvumas: Suteikiama tiktai 40 % (ši suma neviršija regioninės pagalbos žemėlapio aukščiausių nustatytų ribų, patvirtintų Graikijai ir 15 % MVĮ)

Įgyvendinimo data: Pirmasis konkursas projektams 2003 m. liepos mėn.

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis: 2003–2006

Pagalbos tikslas: Priemonės tikslas yra paskatinti įmones atliekų valymo ir utilizavimo sektoriuje, spręsti aplinkos problemas vietiniu lygmeniu ir žymiai padidinti trūkstamų pramonės ir kitokių atliekų valymo įrengimų kiekį.

Ekonomikos sektoriai: Pramoninių atliekų valymas, perdirbimas ir utilizavimas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Plėtros ministerija

Centrinis pramonės sekretoriatas

Pramonės ir aplinkos direktoratas

Direktorius: Ioannis Patiris

Tel. 210 6969268

Faksas 210 6969243

Kita informacija: Pagalba susijusi su konkurencingumo programos, kuri yra bendrai finansuojama iš struktūrinių fondų, 2.9.4 priemone

Pagalbos Nr.: XS90/03

Valstybė narė: Jungtinė Karalystė

Regionas: Šiaurės Rytų Anglija

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Hoults Estates Ltd

Teisinis pagrindas: Section 2 Local Government Act 2000

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma:

Finansavimo šaltiniai

Viešieji

Niukaslio miesto taryba (TWEDCO)

2003

33 252 GBP

2004

9 657 GBP

Iš viso

42 909 GBP

Viešieji

Niukaslio miesto taryba (de minimis finansavimas)

2003

60 000 GBP

2004

0

Iš viso

60 000 GBP

Privatūs

Hoults Estates

2003

405 523 GBP

2004

135 196 GBP

Iš viso

540 719 GBP

ERPF

Kapitalas

2003

166 258 GBP

2004

48 284 GBP

Iš viso

214 542 GBP

Iš viso

2003

665 033 GBP

2004

193 137

Iš viso

858 170

Galutinė suma

858 170 GBP

Maksimalus pagalbos intensyvumas: Maksimalus pagalbos intensyvumas bus 30 %. (Paramą gaunantis regionas Niukaslis prie Taino 20 % pagal 87 straipsnio 3 dalies c punktą + 10 %, kad susidarytų 30 % maksimalus pagalbos intensyvumas.)

Įgyvendinimo data:

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis:

Pagalbos tikslas: Projektas apima didelio masto XIX a. šiuo metu negyvenamo pastato rekonstrukciją. Jis apima naujų modernių MVĮ, kurios egzistuoja ilgiau kaip 36 mėn., vienetų sukūrimą. Į projektą neįeina nedidelės rekonstrukcijos, kuriant šiuos vienetus.

Projekto metu nustatoma šių inkubacinių vienetų paklausa srityje, kurioje yra rinkos problemų, nustatytų pagal dabartinius paklausos modelius. Investicijos į Hoults yra esminės, sukuriant MVĮ verslo vienetus.

Ekonomikos sektoriai: Visi reikalavimus atitinkantys pramonės sektoriai. (Nepažeidžiant specialių taisyklių dėl valstybės pagalbos tam tikruose sektoriuose — Reglamento dėl išimties, taikomos valstybės pagalbai MVĮ, 1 straipsnio 2 dalis.)

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

ERPF kontaktinis asmuo

Ann Beavers

European Programme Secretariat

Government Office North East

Wellbar House

Gallowgate

NEWCASTLE UPON TYNE

NE1 4TD

Rėmėjų kontaktinis asmuo

Mr Fred Hoult

Hoults (Cumberland) Limited

Ford Depositories

Walker Road

NEWCASTLE UPON TYNE

NE6 2HL

Pagalbos Nr.: XS99/03

Valstybė narė: Jungtinė Karalystė

Regionas: Velsas

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Nurturing Competitive enterprises

Teisinis pagrindas: Local Government Act 2000

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: Pagalbos schemos atveju nurodyti metinę bendrą siūlomos dotacijos sumą pagal metus: Iš viso bus galima kasmet nedidelėmis dotacijomis gauti 125 000 GBP.

2003 m.: 60 000 GBP

2004 m.: 125 000 GBP

2005 m.: 125 000 GBP

2006 m.: 65 000 GBP

Iš viso: 375 000 GBP

Maksimalus pagalbos intensyvumas: Siūlomos 50 % dotacijos ne daugiau kaip 5 000 GBP. Dotacijos gali būti dviejų rūšių:

„įgyvendinamumo“ dotacija konsultantams samdyti;

„rinkodaros“ dotacija padėti finansuoti įmonės išlaidas jos dalyvavimui mugėse ir parodose.

Įgyvendinimo data:

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis: Iki 2006 m. gruodžio.

Pagalbos tikslas:

1.

Paremti MVĮ įgyvendinant projektų, skirtų didinti pardavimus JK, rinkodaros strategijas ir naują strateginę veiklą.

2.

Paremti MVĮ, kad jos gautų profesionalias išorės konsultantų paslaugas, siekdamos surinkti lėšų būsimiems plėtros projektams arba tirdamos naujų projektų įgyvendinamumą.

3.

Suteikti „įgyvendinamumo“ dotaciją konsultantams samdyti.

Ekonomikos sektoriai: Visi reikalavimus atitinkantys sektoriai, nepažeidžiant specialių taisyklių dėl valstybės pagalbos tam tikruose sektoriuose — Reglamento dėl išimties, taikomos valstybės pagalbai MVĮ, 1 straipsnio 2 dalis.

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Ms Rachel Moxey

Business Services

Blaenau Gwent County Borough Council

Business Resource Centre

Tafarnaubach Industrial Estate

Tredegar NP22 3AA

UK

Pagalbos numeris: XS104/03

Valstybė narė: Nyderlandai

Regionas: Šiaurės Nyderlandai (Fryslån, Groningen ir Drenthe)

Įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Stichting Industrie- en handelsgebouwen Groningen (SIG Real Estate)

Teisinis pagrindas: Besluitvorming dd 19 juni 2003 van de Bestuurscommissie Economische Zaken van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, zijnde een openbaar lichaam op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De subsidieverleningsbeschikking is nog niet naar de indiener verstuurd, aangezien deze nog aanvullende informatie aan dient te leveren alvorens een subsidieverleningsbeschikking naar de indiener verstuurd kan worden.

Bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: Sprendimas dėl Šiaurės Nyderlandų bendradarbiavimo asociacijos valdymo susijęs su projekto investicinių išlaidų 233 690 EUR „EZ/Kompas“ fondų įnašu (t. y. apie 3,1 % visų reikalavimus atitinkančių išlaidų iš 7 631 176 EUR) ir 996 262 EUR „EFRO/Kompas“ fondų įnašu (t. y. apie 13,1 % visų reikalavimus atitinkančių išlaidų). Sprendimas buvo priimtas pagal 2000–06 m. regioninės ekonominės plėtros programą Šiaurės Nyderlandams. Visas vyriausybės projekto investicinių išlaidų įnašas yra 1 229 952 EUR (t. y. apie 16,1 % visų reikalavimus atitinkančių išlaidų).

Maksimalus pagalbos intensyvumas: 16,1 %

Įgyvendinimo data: Įgyvendinimo data nėra nustatyta. Pagalbos skyrimas dar nebuvo paskelbtas pagalbos prašytojui dėl to, kad buvo laukiama papildomai prašomos informacijos (pagalbos prašytojas privalo įsipareigoti, kad „Helpmancentrale“ bus ieškoma nuomininkų (jaunų) dinamiškų prekybos MVĮ tikslinės grupės naujų informacinių ir komunikacijos technologijų ir žiniasklaidos srityje).

Pagalbos schemos laikotarpis: Galutinės išmokos data: 2005 m. vasario mėn.

Pagalbos tikslas: Pagalbos suteikimas „SIG Real Estate“ investavimui pertvarkyti buvusią elektrinę („Helpmancentrale“) į kompleksinį pastatą, skirtą su žiniasklaida ir plačiajuosčiu ryšiu susijusiai veiklai. Išlygos, pagal standartines dotacijos sąlygas, turės būti patvirtintos penkerių metų laikotarpiui po galutinio dotacijos nustatymo.

Ekonomikos sektoriai: Visi sektoriai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

c/o Postbus 779

9700 AT Groningen

Kita informacija: Ši priemonė yra susijusi su ad hoc pagalba investicijoms nustatytomis lėšomis mažai nepriklausomai įmonei, kaip nustatyta 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 70/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms I priede.

Pagalbos numeris: XS 109/02

Valstybė narė: Italija

Regionas: Lombardija

Pagalbos schemos pavadinimas: 1 prioritetas „Lombardijos ekonomikos konkurencingumo plėtra“.

1.3 priemonė „Pagalba apgyvendinimo įstaigų atnaujinimui ir pertvarkymui“.

Teisinis pagrindas:

Docup ob. 2 2000/2006 Lombardia

Decisione 2001 (CE) 2878 del 10.12.2001

Regolamento 70/2001

Maksimalus pagalbos intensyvumas:

 

2 tikslas

Baigiamasis laikotarpis

2002 m.

EUR 1 000 000,00

EUR 125 000,00

2003 m.

EUR 1 400 000,00

EUR 125 602,00

2004 m.

EUR 2 200 000,00

EUR 375 000,00

2005 m.

EUR 2 400 000,00

EUR 300 000,00

2006 m.

EUR 1 000 000,00

 

Maksimali pagalba teikiama: investicijoms:

15 % BSE mažosioms įmonėms (8 % GSE + 10 % BSE regionams, kuriuos apima 87 straipsnio 3 dalies c punkte išdėstyta nukrypti leidžianti nuostata).

7,5 % BSE vidutinėms įmonėms (8 % GSE + 6 % BSE regionams, kuriuos apima 87 straipsnio 3 dalies c punkte išdėstyta nukrypti leidžianti nuostata).

kitoms leistinoms išlaidoms ( Reglamento (EB) Nr. 70/2001 5 straipsnis):

50 % BSE.

Pagalba jokiu atveju negali viršyti 30 % leistinų išlaidų.

Įgyvendinimo data:

Pagalbos schemos laikotarpis:

Pagalbos tikslas: Šia pagalba siekiama kvalifikuoti, sustiprinti ir didinti turistų apgyvendinimo pasiūlos įvairovę, pirmenybę teikiant integruotoms teritorijų plėtros programoms ir siekiant geriau išnaudoti regiono turizmo potencialą. Priemonė skirta apgyvendinimo viešbučiuose ir ne viešbučiuose infrastruktūrų kūrimo, atnaujinimo, plėtimo, modernizavimo ir gerinimo programų paramai, papildomų paslaugų ir įrenginių plėtrai siekiant palaikyti esamus apgyvendinimo pajėgumus ir juos didinti, tinklo technologijų naudojimui ir aplinkos kokybės sertifikavimo sistemų įvedimui.

Sektorius: Turizmas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas: Regione Lombardia

Pagalbos Nr.: XS110/03

Valstybė narė: Jungtinė Karalystė

Regionas: 1 tikslo Vakarų Velsas ir Valleys programos regionas

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Creating Lean Enterprises

Teisinis pagrindas: Industrial Development Act 1982, Sections 7 & 11.

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma:

2003 m.

:

84 000 GBP

2004 m.

:

335 000 GBP

2005 m.

:

302 000 GBP

2006 m.

:

77 000 GBP

Maksimalus pagalbos intensyvumas: Daugiausiai 50 % vienkartinių konsultacijų išlaidų

Įgyvendinimo data:

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis: 3 metai

Pagalbos tikslas: Daugelis MVĮ 1 tikslo regione savo gamybos procesuose neįgyvendina geriausios praktikos. Reikiamo mokymo prieinamumo kaina gali būti pernelyg didelė ir gali būti kliūtis vystymuisi. Pagal šią pagalbos schemą bus teikiamos konsultacijos dėl darbo metodikos siekiant pagerinti MVĮ veiksmingumą, darbą ir tvarumą.

Ekonomikos sektoriai: Visi reikalavimus atitinkantys pramonės sektoriai nepažeidžiant specialių taisyklių dėl valstybės pagalbos tam tikruose sektoriuose. Reglamento dėl išimties, taikomos valstybės pagalbai MVĮ, 1 straipsnio 2 dalis.

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Helen Usher

Welsh European Funding Office

Cwm Cynon Business Park

Mountain Ash

CF45 4ER

Pagalbos Nr.: XS112/03

Valstybė narė: Jungtinė Karalystė

Regionas: Šiaurės Vakarų Anglija

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: West Lancashire „Investing in Business“ regeneration programme

Teisinis pagrindas: Section 33, Local Government and Housing Act 1989

Section 2, Local Government Act

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma:

2003–2004 m.

:

233 370 GBP

2004–2005 m.

:

786 774 GBP

2005–2006 m.

:

2 323 548 GBP

2006–2007 m.

:

3 483 548 GBP

2007–2008 m.

:

1 023 548 GBP

2008–2009 m.

:

149 212 GBP

Iš viso:

:

8 000 000 GBP

Faktinės sumos kiekvienais metais gali šiek tiek keistis, tačiau bendra suma yra nekeičiama.

Maksimalus pagalbos intensyvumas: Vakarų Lankašyras — regionas pagal 87 straipsnio 3 dalies c punktą, galintis gauti 20 % regioninę pagalbą investicijoms. MVĮ gali gauti papildomai 10 %, taip bendras maksimalus pagalbos intensyvumas yra 30 %.

Įgyvendinimo data:

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis: 2007 m. birželio mėn. pagal esamas taisykles. Po to programa turės atitikti tuo metu galiosiančias taisykles.

Pagalbos tikslas: Pagalba bus suteikta MVĮ, vykdančioms projektus, kurie padės pasiekti tikslų, numatytų 2003 m. Šiaurės vakarų plėtros agentūros regioninėje ekonomikos strategijoje (NWDA Regional Economic Strategy) ir Vakarų Lankašyro vietinės strateginės partnerystės bendrijos strategijoje (West Lancashire Local Strategic Partnership's Community Strategy). Tie tikslai yra išnaudoti verslo augimo potencialą, didinti konkurencingumą ir verslo produktyvumą, plėsti darbo rinką ir užtikrinti ekonominę integraciją.

Pagalbos tikslas — padidinti MVĮ Vakarų Lankašyre konkurencingumą, produktyvumą ir darbo vietų kūrimo gebėjimus, kuriant naujus produktus, naujas ir didėjančias įmones ir tobulinant verslo procesus. Tikslų bus pasiekta teikiant kapitalo investicijas į žemę, pastatus, mašinas ir įrangą bei perduodant technologijas, plečiantis esamoms įmonėms arba kuriantis naujoms.

Ekonomikos sektoriai: Visi reikalavimus atitinkantys sektoriai, nepažeidžiant specialių taisyklių dėl valstybės pagalbos tam tikruose sektoriuose — Reglamento dėl išimties, taikomos valstybės pagalbai MVĮ, 1 straipsnio 2 dalis.

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas: Pagalbą teikianti institucija — Vakarų Lankašyro vietinės strateginės partnerystės bendrija, ir programą jos vardu administruoja Vakarų Lankašyro apygardos taryba. Abiem institucijoms rašyti

Gary S. Jones

Regeneration Manager, West Lancashire District Council

Technology Management Centre

White Moss Business Park, Moss Lane View

Skelmersdale, Lancs. WN8 9TN

Pagalbos numeris: XS127/03

Valstybė narė: Italija

Regionas: Kalabrija

Pagalbos schemos pavadinimas: Pagalba mažųjų ir vidutinių įmonių kuriamoms naujoms aukštos kokybės apgyvendinimo galimybėms vietinėse turizmo pasiūlos sistemose ir tinkluose –Kalabrijos regioninės darbinės programos 2000–2006 m. 4.4 priemonė, b veikla.

Teisinis pagrindas:

L.R. 7/2001 art. 31 quater

Decisione C.E. dell'8 agosto 2000 n. 2345

D.G.R. n. 398 del 14.05.2002

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą: Bendra 83 milijonų EUR dotacija, paskirstyta šia tvarka:

4.4.b.1 tipas (naujos klasifikuotos apgyvendinimo viešbučiuose ir ne viešbučiuose struktūros) — 80 milijonų EUR;

4.4.b.2 tipas (ypatingą istorinę ir meninę vertę turinčių pastatų rekonstravimas ir pritaikymas aukštos kokybės apgyvendinimui) — 3 milijonai EUR.

2003 m. planuojamos išlaidos — 16 600 000 EUR

2004 m. planuojamos išlaidos — 22 200 000 EUR

2005 m. planuojamos išlaidos — 22 200 000 EUR

2006 m. planuojamos išlaidos — 22 000 000 EUR

Maksimalus pagalbos intensyvumas: Kapitalo įnašas, atitinkantis 50 % reikalavimus atitinkančių išlaidų, pagalba neturi viršyti 75 % grynosios investicijos vertės.

Įgyvendinimo data:

Pagalbos schemos laikotarpis:

Pagalbos tikslas: Pagalba yra skirta atgaivinti Kalabrijos regiono turistų apgyvendinimo galimybes, visų pirma sukuriant naujas aukštos kokybės apgyvendinimo galimybes, pirmenybę teikiant vietiniam architektūriniam palikimui.

Finansuojamos iniciatyvos bus įgyvendinamos per vietines sistemas ir tinklus, kuriuose egzistuoja reali nepatenkinta paklausa kiekybės ir (arba) kokybės atžvilgiu.

Priemonės, kurioms gali būti skirta pagalba, privalės turėti detalias ir nepriklausomas investicijų programas, leidžiančias savarankiškai pasiekti iškeltus gamybos, ekonominius ir užimtumo tikslus.

Ekonomikos sektoriai: Turizmo sektorius, išskyrus žemės ūkio ir kaimo turizmo sektorius, kuriuos finansuoja EŽŪOGF.

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Regione Calabria (sede legale)

Via Massara, n. 2

I-88100 Catanzaro

Pagalbos numeris: XS128/03

Valstybė narė: Italija

Regionas: Kalabrija

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Pagalba, leidžianti mažosioms ir vidutinėms įmonėms vykdyti investicijas šiuose sektoriuose: informatika ir telematika, tekstilė, gaminių iš išdirbtos bei neišdirbtos odos ir panašių dirbinių gamyba — Kalabrijos regioninės darbinės programos 2000–2006 („Strateginių verslo iniciatyvų pritraukimas regionų plėtrai ir regionų tarpusavio bendradarbiavimo gamybos srityje plėtrai“) 4.2 priemonė, c veikla.

Teisinis pagrindas:

Legge regionale n. 7/2001 art. 31 quater

Decisione C.E. dell'8 agosto 2000 n. 2345

Deliberazioni di Giunta regionale 23.5.2001, n. 439 e 31.5.2001, n. 470, integrate con Deliberazioni 8.1.2002, n. 14 e 29.1.2002, n. 63.

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: Bendra dotacija — 54 932 000 EUR

2003 m. planuojamos išlaidos — 10 000 000 EUR

2004 m. planuojamos išlaidos — 13 000 000 EUR

2005 m. planuojamos išlaidos — 13 000 000 EUR

2006 m. planuojamos išlaidos — 18 932 000 EUR

Maksimalus pagalbos intensyvumas: Kapitalo įnašas, kurio maksimalus intensyvumas yra 50 % GSE (grynojo subsidijos ekvivalento) + 15 % BSE (bendrojo subsidijos ekvivalento) investicijos vertės.

Įgyvendinimo data:

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis:

Pagalbos tikslas: Šia pagalba siekiama pritraukti įmonių iniciatyvas regionų plėtrai arba regionų tarpusavio bendradarbiavimo gamybos srityje plėtrai, palaikant šių sektorių projektus.

Numatyti du pagalbos tipai: pirmuoju numatoma pritraukti strategines iniciatyvas regionų plėtrai ir šio tipo pagalba skirta vidutinėms įmonėms; antruoju numatomas bendradarbiavimo tarp individualių įmonių ar įmonių grupių gamybos srityje projektų įgyvendinimas ir šio tipo pagalba skirta mažosioms įmonėms.

Ekonomikos sektoriai: Informatika ir telematika; tekstilė; gaminiai iš išdirbtos bei neišdirbtos odos ir panašūs dirbiniai.

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Regione Calabria (sede legale)

Via Massara, n. 2

I-88100 Catanzaro

Pagalbos numeris: XS129/03

Valstybė narė: Italija

Regionas: Friuli Venezia Giulia

Pagalbos schemos pavadinimas: Paskolų, skirtų moksliniams tyrimams, plėtrai ir technologijų diegimui, suteikimas amatininkų įmonėms

Teisinis pagrindas: Decreto del Presidente della Regione n. 0362/Pres. Del 10/10/2003

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą: 2004 m. — 800 000 EUR

2005 m. — 800 000 EUR

2006 m. — 800 000 EUR

Maksimalus pagalbos intensyvumas: Neviršijant Bendrijos teisės aktuose dėl pagalbos mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir pagalbos regionams žemėlapio numatytų maksmalių ribų:

už patentų, prekės ženklų, gamybos ciklui, gaminių kokybės gerinimui, platinimui ir aplinkos apsaugai reikalingų naujų technologijų naudojimo teisių įsigijimą: 15 % bendrojo subsidijos ekvivalento (BSE) mažosioms įmonėms ir 7,5 % BSE vidutinėms įmonėms; EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punkte numatytomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis galinčioje pasinaudoti zonoje įvykdytoms investicijoms: 8 % BSE + 10 % mažosioms įmonėms; 8 % BSE + 6 % BSE vidutinėms įmonėms;

už valstybei ar Europos Sąjungai reikalingų pateikti įgyvendinamumo studijų ir tyrimų projektų įgyvendinimą siekiant gauti jų skiriamą pagalbą moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai: 50 % išlaidų, skirtų paslaugoms iš įmonei nepriklausančių konsultantų, bet ne daugiau kaip 5 000 EUR.

Įgyvendinimo data: Reglamento įsigaliojimo data: 2003 11 5

Pagalbos schemos laikotarpis: Iki 2006 m. gruodžio 31 d. su galimybe pratęsti šešių mėnesių pereinamajam laikotarpiui pagal 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 70/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms 10 straipsnį.

Pagalbos tikslas: Pagalba mažosioms ir vidutinėms amatininkų įmonėms, siekiant skatinti technologijų diegimą ir tiriamąją veiklą šio tipo įmonėse, suteikiant joms pagalbą investicijoms į nematerialiuosius aktyvus ir įmonei nepriklausančių ekspertų teikiamų paslaugų pirkimui.

Pagalbos gavėjai: amatininkų įmonės ir amatininkų įmonių grupės, įskaitant kooperatyvus, atitinkančius mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimą, pateiktą 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 70/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms I priede. Nuo 2005 m. sausio 1 d. bus taikomas naujas mažųjų, vidutinių ir mikroįmonių apibrėžimas, pateiktas 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijoje, paskelbtoje OL L 124, 2003 m. gegužės 20 d.

Ekonomikos sektoriai: Visi sektoriai, išskyrus įmones, kurių veikla susijusi su produktų, išvardytų Europos bendrijos steigimo sutarties I priede gamyba, perdirbimu ir pardavimu, ir vadinamiesiems pažeidžiamiems sektoriams.

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas: Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione — Servizio per lo sviluppo dell'artigianato

Via Giulia 75/1

I-34100 Trieste

Telefonas 040 3774822

Faksas 040 3774810

el. paštas: dir.art.coop@regione.fvg.it

Kita informacija: Ši schema bus įgyvendinama pagal 2001 m. sausio 12 d. Reglamentą (EB) Nr. 70/2001.

Regioninės valdžios institucijos įsipareigoja pakeisti mažųjų ir vidutinių įmonių sąvoką nuo 2005 1 1, kaip numatyta 2003 5 6 Komisijos rekomendacijoje dėl mikroįmonių, mažųjų ir vidutinių įmonių sąvokos, paskelbtoje OL L 124, 2003 m. gegužės 20 d..


Top