EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XC0305(03)

Komisijos komunikatas dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004Tekstas svarbus EEE

OJ C 56, 5.3.2005, p. 32–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 004 P. 212 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 004 P. 212 - 215
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 005 P. 142 - 145

5.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 56/32


Komisijos komunikatas dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004

(2005/C 56/04)

(Tekstas svarbus EEE)

I.   ĮŽANGA

1.

Šis pranešimas nustato supaprastintą procedūrą, kurią Komisija ketina taikyti tam tikroms koncentracijoms, remdamasi 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (1) (toliau – EB susijungimų reglamentas), kai jos nekelia susirūpinimo dėl konkurencijos. Šis pranešimas pakeičia Pranešimą apie supaprastintą procedūrą, taikomą tam tikroms koncentracijoms pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 4064/89. (2) Komisijos patirtis, įgyta taikant 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 4064/89 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (3), parodė, kad, jei nėra jokių ypatingų aplinkybių, tam tikrų kategorijų koncentracijos, apie kurias pranešta, paprastai yra pateisinamos nekeliant didesnių abejonių.

2.

Šio pranešimo tikslas yra nustatyti sąlygas, kuriomis remdamasi Komisija laikydamasi supaprastintos procedūros paprastai priima sutrumpintos formos sprendimą, skelbiantį, kad koncentracija yra suderinama su bendrąja rinka, ir pateikti gaires apie pačios procedūros taikymą. Jei įvykdomos visos šio pranešimo 5 punkte išdėstytos būtinos sąlygos ir nėra ypatingų aplinkybių, per 25 darbo dienas nuo pranešimo dienos Komisija priima sutrumpintos formos sprendimą dėl pateisinimo pagal EB susijungimų reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktą. (4)

3.

Tačiau jei taikytinos šio pranešimo 6–11 punktuose išdėstytos apsaugos priemonės ar išimtys, Komisija gali pradėti tyrimą ir (arba) priimti išsamų sprendimą pagal EB susijungimų reglamentą.

4.

Laikydamasi tolesniuose skyriuose išdėstytos procedūros Komisija siekia tiksliau ir veiksmingiau kontroliuoti Bendrijos susijungimus.

II.   KONCENTRACIJŲ KATEGORIJOS, KURIOMS GALI BŪTI TAIKOMA SUPAPRASTINTA PROCEDŪRA

Koncentracijos, kurioms gali būti taikoma supaprastinta procedūra

5.

Komisija taikys supaprastintą procedūrą tokioms koncentracijų kategorijoms:

a)

dvi ar daugiau įmonių įgyja bendros įmonės bendrą kontrolę, jei ši bendra įmonė Europos ekonominės erdvės (EEE) teritorijoje šiuo metu nevykdo ir nenumato vykdyti veiklos arba vykdo ar numato vykdyti nežymią veiklą. Tokia situacija būna, kai:

i)

bendros įmonės apyvarta (5) ir (arba) perkeltos veiklos apyvarta (6) EEE teritorijoje yra mažesnė nei 100 mln. EUR ir

ii)

bendrai įmonei perduoto turto bendra vertė (7) EEE teritorijojeyra mažesnė nei 100 mln. EUR (8);

b)

dvi ar daugiau įmonių susijungia arba dvi ar daugiau įmonių įgyja išimtinę arba jungtinę kitos įmonės kontrolę, jei nė viena iš koncentracijos šalių neužsiima verslu vartotojų ar tiekėjų rinkoje, susijusioje su produkto rinka, kurioje veikia bet kuri kita koncentracijos šalis (9);

c)

dvi ar daugiau įmonių susijungia arba dvi ar daugiau įmonių įgyja išskirtinę ar jungtinę kitos įmonės kontrolę ir:

i)

dvi ar daugiau koncentracijos šalių užsiima verslu toje pačioje produkto ir geografinėje rinkoje (horizontalus ryšys), jei jų sudėtinė rinkos dalis yra mažesnė nei 15 % arba

ii)

viena ar daugiau koncentracijos šalių užsiima verslu vartotojų ar tiekėjų rinkoje, susijusioje su produkto rinka, kurioje veikia kita koncentracijos šalis (vertikalus ryšys) (10), jei nė vienos jų atskirai ar kartu rinkos dalis nesiekia ar neviršija 25 % (11);

d)

šalis įgyja išskirtinę įmonės, kurią ji jau kontroliavo bendrai, kontrolę.

Saugikliai ir išimtys

6.

Įvertinant, ar koncentracija priklauso vienai iš 5 punkte nurodytų kategorijų, Komisija užtikrina, kad visos atitinkamos aplinkybės būtų nustatytos pakankamai aiškiai. Kadangi rinkos apibrėžimai gali nulemti įvertinimą, šalys prieš pranešdamos apie koncentraciją turėtų pateikti informaciją apie visus tikėtinus alternatyvius rinkos apibrėžimus (žr. 15 punktą). Pranešančiosios šalys yra atsakingos už visų alternatyvių atitinkamų produktų ir geografinių rinkų, kurias gali paveikti koncentracija, apie kurią pranešama, aprašymą ir už tokių rinkų apibrėžimui reikalingų duomenų ir informacijos pateikimą (12). Komisija pasilieka teisę priimti galutinį sprendimą dėl rinkos apibrėžimo pagrįsdama sprendimą atvejo faktų analize. Kai atitinkamas rinkas ar šalių dalis rinkose nustatyti yra sunku, Komisija supaprastintos procedūros netaiko. Be to, tiek, kiek koncentracijos yra susiję su naujų bendro intereso teisiniais klausimais, Komisija paprastai neturėtų priimti sutrumpintos formos sprendimų ir turėtų sugrįžti į įprastos susijungimo procedūros pirmą etapą.

7.

Nors paprastai galima daryti prielaidą, kad 5 punkte nurodytų kategorijų koncentracijos nesukels rimtų abejonių dėl atitikimo bendrajai rinkai, vis dėlto gali atsirasti tam tikros situacijos, kurioms išimties tvarka reikia atidesnio tyrimo ir (arba) išsamaus sprendimo. Tokiais atvejais Komisija gali sugrįžti į įprastos susijungimo procedūros pirmą etapą.

8.

Toliau pateikiami bylų, kurios gali nebūti nagrinėjamos naudojant supaprastintą procedūrą, rūšių pavyzdžiai. Tam tikros koncentracijų rūšys gali padidinti šalių rinkos galią, pvz., sutelkiant technologinius, finansinius ar kitokius išteklius, net jei koncentracijos šalys nėra tos pačios rinkos dalyvės. Koncentracijos, kai mažiausiai dvi koncentracijos šalys yra glaudžiai susijusių gretimų rinkų dalyvės (13), taip pat gali būti netinkamos supaprastintos procedūros taikymui, ypač kai viena ar daugiau koncentracijos šalių individualiai užima 25 % ar didesnę dalį kurio nors produkto rinkos, kuri, nors joje šalių nesieja horizontalūs ar vertikalūs ryšiai, yra greta rinkos, kurioje veikia kita šalis. Kitais atvejais gali būti neįmanoma nustatyti tikslios šalių dalies rinkoje. Tai dažnai atsitinka, kai šalys dalyvauja naujose ar mažai išvystytose rinkose. Supaprastintos procedūros taikymui taip pat gali būti netinkamos koncentracijos rinkose, į kurias sunku patekti, kuriose koncentracija yra palyginti didelė (14) arba kuriose kyla kitos žinomos konkurencijos problemos.

9.

Komisijos ligšiolinė patirtis parodė, kad bendrą kontrolę pakeitus išskirtine kontrole gali išimties tvarka prireikti atidesnio tyrimo ir (arba) išsamaus sprendimo. Ypatingas rūpestis dėl konkurencijos galėtų kilti tokiomis aplinkybėmis, kai anksčiau veikusi bendra įmonė yra integruota į savo vienintelio likusio kontroliuojančiojo akcininko grupę arba tinklą, todėl nelieka suvaržymų, egzistavusių dėl įvairių kontroliuojančių akcininkų keliamų potencialiai skirtingų reikalavimų, ir jos strateginė padėti rinkoje galėtų sustiprėti. Pavyzdžiui, tuo atveju, kai įmonė A ir įmonė B kartu kontroliuoja bendrą įmonę C, tai koncentracija, kurią vykdant A įgyja išskirtinę C kontrolę, gali sukelti rūpesčių dėl konkurencijos tokiomis aplinkybėmis, kai C yra tiesioginė A konkurentė ir kai C ir A kartu užima didelę rinkos dalį ir kai tai sumažina C anksčiau turėtą nepriklausomumo mastą. (15) Kai tokias aplinkybes reikia išnagrinėti atidžiau, Komisija gali sugrįžti į įprastos susijungimo procedūros pirmą etapą. (16)

10.

Komisija taip pat gali sugrįžti į įprastos susijungimo procedūros pirmą etapą, kai nei Komisija, nei kompetentingos valstybių narių institucijos nėra nagrinėjusios anksčiau įvykusio bendros įmonės bendros kontrolės įsigijimo.

11.

Be to, Komisija gali sugrįžti į įprastos susijungimo procedūros pirmą etapą, kai kyla EB susijungimų reglamento 2 straipsnio 4 dalyje nurodytas koordinavimo klausimas.

12.

Jei gavusi pranešimo kopiją, valstybė narė per 15 darbo dienų pareiškia pagrįstą susirūpinimą dėl koncentracijos, apie kurią jai pranešta, arba jei trečioji šalis per tokioms pastaboms numatytą laikotarpį pareiškia pagrįstą susirūpinimą, Komisija priima išsamų sprendimą. Taikytini terminai yra nustatyti EB susijungimų reglamento 10 straipsnio 1 dalyje.

Prašymai perduoti klausimą spręsti valstybių narių kompetentingoms institucijoms

13.

Supaprastinta procedūra netaikoma, jei valstybė narė paprašo perduoti klausimą dėl koncentracijos, apie kurią pranešta, spręsti jos kompetentingoms institucijoms pagal EB susijungimų reglamento 9 straipsnį arba jei Komisija priima vienos ar daugiau valstybių narių prašymą perduoti klausimą Komisijai pagal EB susijungimų reglamento 22 straipsnį.

Klausimo perdavimas prieš pranešant pranešančiųjų šalių prašymu

14.

Laikantis šiame pranešime numatytų saugiklių ir išimčių Komisija koncentracijoms gali taikyti supaprastintą procedūrą, kai:

i)

pateikus argumentuotą pareiškimą pagal EB susijungimų reglamento 4 straipsnio 4 dalį Komisija nusprendžia neperduoti klausimo spręsti valstybei narei arba

ii)

pateikus argumentuotą pareiškimą pagal EB susijungimų reglamento 4 straipsnio 5 dalį byla perduodama spręsti Komisijai.

III.   NUOSTATOS DĖL TVARKOS

Kontaktai iki pranešimo

15.

Komisija mano, kad pranešančiųjų šalių ir Komisijos kontaktai iki pranešimo yra naudingi net ir iš pažiūros neprobleminiais atvejais. (17) Komisijos patirtis taikant supaprastintą procedūrą parodė, kad potencialūs supaprastintos procedūros atvejai gali kelti sudėtingų klausimų, pvz., dėl rinkos apibrėžimo (žr. 6 punktą), kuriuos pageidautina išspręsti iki pranešant apie koncentraciją. Tokie kontaktai padės Komisijai ir pranešančiosioms šalims nustatyti tikslų informacijos kiekį, kuris turi būti pateiktas pranešime. Kontaktai iki pranešant apie koncentraciją turėtų būti užmegzti likus bent dviems savaitėms iki numatomos pranešimo dienos. Todėl pranešančiosioms šalims patariama užmegzti kontaktus iki pranešant, ypač jeigu jos prašo, kad Komisija nereikalautų pateikti išsamią pranešimo formą pagal 2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 802/2004, įgyvendinančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (18) 3 straipsnio 1 dalį argumentuodamos tuo, kad veiksmas, apie kurį turi būti pranešta, nekelia rūpesčių dėl konkurencijos.

Pranešimo fakto paskelbimas

16.

Gavus pranešimą, Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbtina tokia informacija (19): koncentracijos šalių pavadinimai, jų kilmės šalis, koncentracijos pobūdis ir susiję ūkio sektoriai, nuoroda, kad remiantis pranešančiosios šalies suteikta informacija koncentracijai galima taikyti supaprastintą procedūrą. Tada suinteresuotosios šalys turės galimybę pateikti pastabas, ypač dėl aplinkybių, kurias gali reikėti išnagrinėti.

Sutrumpintos formos sprendimas

17.

Jei Komisija mano, jog koncentracija atitinka supaprastintos procedūros kriterijus (žr. 5 punktą), ji paprastai paskelbia sutrumpintos formos sprendimą. Ši nuostata taikoma tokiems atvejams, kurie nekelia rūpesčių dėl konkurencijos, kai gaunamas išsamios formos pranešimas. Tada per 25 dienas nuo pranešimo dienos koncentracija bus skelbiama suderinama su bendrąja rinka pagal EB susijungimų reglamento 10 straipsnio 1 ir 6 dalis. Komisija stengsis paskelbti sutrumpintos formos sprendimą kaip įmanoma greičiau pasibaigus 15 darbo dienų laikotarpiui, per kurį valstybės narės galės paprašyti perduoti klausimą jų kompetentingoms institucijoms pagal EB susijungimų reglamento 9 straipsnį. Tačiau per laikotarpį iki galutinio, 25 darbo dienų, termino pasibaigimo Komisija pasilieka teisę sugrįžti į įprastinės susijungimo procedūros pirmą etapą, taigi ir pradėti tyrimus ir (arba) priimti išsamų sprendimą, jeigu ji mano, kad tai reikalinga tuo konkrečiu atveju.

Sutrumpintos formos sprendimo skelbimas

18.

Komisija paskelbs pranešimą apie priimtą sprendimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, kaip ji daro išsamių palankių sprendimų atveju. Vieša sprendimo versija ribotą laiką bus skelbiama Konkurencijos generalinio direktorato tinklavietėje. Sutrumpintos formos sprendime bus pateikta pranešimo metu Oficialiajame leidinyje paskelbta informacija apie koncentraciją (šalių pavadinimai, jų kilmės šalis, koncentracijos pobūdis ir susiję ūkio sektoriai) ir teiginys, kad koncentracija laikoma suderinama su bendrąja rinka, nes ji priklauso vienai ar kelioms šiame pranešime apibūdintoms kategorijoms, aiškiai nurodant taikytiną(-as) kategoriją(-as).

IV.   PAGALBINIAI APRIBOJIMAI

19.

Supaprastintos procedūros taikymas nėra tinkamas netinka tiems atvejams, kai atitinkamos įmonės paprašo pateikti išsamų apribojimų, kurie yra būtini ir tiesiogiai susiję su koncentracijos vykdymu, įvertinimą.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(2)  OL L 217, 2004 7 29, p. 32.

(3)  OL L 395, 1989 12 30, p. 1; pataisyta versija OL L 257, 1990 9 21, p. 13.

(4)  Pranešimo reikalavimai yra nustatyti Tarybos reglamento (EB) Nr. 802/2004, įgyvendinančio Komisijos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės, I ir II prieduose.

(5)  Bendros įmonės apyvarta turėtų būti nustatoma priklausomai nuo to, ar bendroje įmonėje yra atskiros sujungtų išteklių ataskaitos, pagal naujausias patronuojančių bendrovių arba pačios bendros įmonės ataskaitas patikrintas audito.

(6)  „Ir (arba)“ yra susijęs su įvairiomis nagrinėjamomis situacijomis, pavyzdžiui:

bendrai įsigyjant tikslinę bendrovę, reikia atsižvelgti į šios įsigyjamos bendrovės (bendros įmonės) apyvartą,

jeigu sukuriama bendra įmonė, kuriai patronuojančios bendrovės perkelia savo veiklą, reikia atsižvelgti į tos veiklos apyvartą,

jeigu veikiančioje bendroje įmonėje įsijungia nauja kontroliuojanti šalis, reikia atsižvelgti į bendros įmonės apyvartą ir naujos patronuojančios bendrovės perkeltos veiklos (jeigu tokia yra) apyvartą.

(7)  Bendros įmonės turto bendra vertė turėtų būti nustatoma pagal kiekvienos patronuojančios bendrovės paskutinį parengtą ir patvirtintą balansą. Sąvoka „turtas“ apima: 1) visą materialųjį ir nematerialųjį turtą, kuris bus perduotas bendrai įmonei (prie materialiojo turto priskiriamos gamyklos, didmeninės arba mažmeninės prekybos vietos ir prekių atsargos; prie nematerialiojo turto priskiriama intelektinė nuosavybė, prestižas ir kt.), ir 2) bet kuriuos patronuojančių bendrovių suteiktus arba garantuotus bendros įmonės kreditus arba įsipareigojimus.

(8)  Kai perduotas turtas sukuria apyvartą, nei turto vertė, nei apyvarta negali viršyti 100 mln EUR.

(9)  Žr. Komisijos pranešimą apie atitinkamos rinkos apibrėžimą, vartotiną Bendrijos konkurencijos teisėje (OL C 372, 1997 12 9, p. 5).

(10)  Žr. 6 išnašą.

(11)  Tai reiškia, kad šiai kategorijai priklauso tik koncentracijos, dėl kurių nesusidaro CO formos 6 III skirsnyje apibrėžtos paveiktos rinkos. Horizontalių ir vertikalių ryšių ribos taikomos rinkos dalims tiek nacionaliniu, tiek ES lygmeniu ir visiems tikėtiniems alternatyviems produktų rinkų apibrėžimams, kuriuos gali reikėti apsvarstyti konkrečiu atveju. Svarbu, kad pranešime nurodyti pagrindiniai rinkos apibrėžimai būtų pakankamai tikslūs, kad pateisintų tų ribų nesilaikymo įvertinimą ir kad būtų nurodyti visi tikėtini alternatyvūs rinkos (taip pat ir mažesnių už nacionalinę rinką geografinių rinkų) apibrėžimai.

(12)  Kaip ir visų kitų pranešimų atvejais Komisija gali atšaukti sutrumpintos formos sprendimą, jeigu jis remiasi klaidinga informacija, už kurią atsakinga viena iš atitinkamų įmonių (EB susijungimų reglamento, 6 straipsnio 3 dalies a punktas).

(13)  Produktų rinkos laikomos glaudžiai susijusiomis gretimomis rinkomis, kai produktai vienas kitą papildo arba kai jie priklauso tam pačiam produktų asortimentui, kurį perka ta pati klientų grupė tiems patiems tikslams.

(14)  Žr. Gairių dėl horizontalių susijungimų vertinimo pagal Tarybos reglamentą dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės, OL C 31, 2004 2 5, p. 5, 14–21 punktus.

(15)  Byla Nr. IV/M.1328 KLM/Martinair, XXIX-oji konkurencijos politikos ataskaita, 1999, SEK(2000) 720 galutinis, 165–166 punktai.

(16)  Byla Nr. COMP/M.2908 Deutsche Post/DHL (II), 2002 m. rugsėjo 18 d. sprendimas.

(17)  Žr. Konkurencijos generalinio direktorato EB susijungimų kontrolės procedūrų geriausios praktikos sąvadą, pateiktą adresu:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/regulation/best_practices.pdf

(18)  OL L 133, 2004 4 30, p. 1.

(19)  EB susijungimų reglamento 4 straipsnio 3 dalis.


Top