EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XC0129(04)

Komisijos priimti teisės aktų projektai

OJ C 24, 29.1.2005, p. 8–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/8


Komisijos priimti teisės aktų projektai

(2005/C 24/07)

Dokumentas

Dalis

Data

TITRE

KOM(2004) 448

 

2004 6 30

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui, įskaitant teroristų finansavimą

KOM(2004) 454

 

2004 6 29

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/131/EB, nustatantį konsultacijų su Haičiu tvarką pagal Europos Bendrijų ir Afrikos, Karibų jūros baseino bei Ramiojo vandenyno šalių bendradarbiavimo sutarties 96 straipsnį

KOM(2004) 469

 

2004 7 14

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS nustatantis programą Kultūra 2007 (2007-2013)

KOM(2004) 488

 

2004 7 14

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMO, įsteigiančio Bendrijos užimtumo ir socialinio solidarumo programą PROGRESS

KOM(2004) 538

 

2004 8 4

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS Dėl susitarimo pasikeičiant raštais, kuriuo nuo 2004 m. vasario 28 d. iki 2004 m. birželio 31 d. pratęsiamas protokolo, nustatančio Europos ekonominės bendrijos ir Komorų Federacinės Islamo Respublikos susitarime dėl žvejybos Komorų pakrantėje numatytas žvejybos galimybes ir finansinę paramą, galiojimas, pasirašymo Europos bendrijos vardu ir laikino taikymo

KOM(2004) 540

 

2004 8 4

 Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS dėl susitarimo pasikeičiant raštais panaikinti, laikotarpiui nuo 2004 m. vasario 28 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d., protokolą, nustatantį žvejybos galimybes ir finansinį įnašą, numatytą Europos ekonominės bendrijos ir Komorų Islamo Federacinės Respublikos susitarime dėl žvejybos prie Komorų krantų, sudarymo

KOM(2004) 546

 

2004 8 10

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurią Bendrija turi priimti Jungtiniame komitete, dėl Europos Sąjungos plėtros adaptuojant Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime išdėstytą 3 protokolą dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų

KOM(2004) 553

 

2004 8 11

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl leidimo Italijai taikyti priemonę, nukrypstančią nuo Šeštosios direktyvos 77/388/EEB 2 straipsnio 1 dalies nuostatų dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo

KOM(2004) 566

1

2004 8 20

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMO dėl Sutarties, steigiančios asociaciją tarp Europos bendrijos bei jos valstybių narių iš vienos pusės ir Čilės Respublikos iš kitos pusės, numatant Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Vengrijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimą į Europos Sąjungą, papildomo protokolo pasirašymo ir laikinojo taikymo

KOM(2004) 566

2

2004 8 20

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMO dėl Sutarties, steigiančios asociaciją tarp Europos bendrijos bei jos valstybių narių iš vienos pusės ir Čilės Respublikos iš kitos pusės, numatant Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Vengrijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimą į Europos Sąjungą, papildomo protokolo sudarymo

KOM(2004) 570

 

2004 8 26

Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS nustatantis galutinius kompensacinius muitus ir galutinai surenkantis laikinuosius muitus, nustatytus tam tikrų Indijoje pagamintų grafito elektrodų sistemų importui

KOM(2004) 576

 

2004 8 31

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl konsultacijų su Togo Respublika pagal Kotonu susitarimo 96 straipsnį baigimo

KOM(2004) 625

 

2004 10 4

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos ir Brazilijos Federacinės Respublikos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo sudarymo

KOM(2004) 634

 

2004 10 7

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo, iš dalies keičiantis Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB

KOM(2004) 638

 

7.10.2004

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dvidešimt devintąjį kartą iš dalies pakeičianti Direktyvą 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kai kurių pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, derinimo (medžiagos klasifikuojamos kaip kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai – c/m/r)

KOM(2004) 639

 

2004 10 7

Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS dėl tam tikrų Rusijos Federacijos kilmės plieno produktų importo

KOM(2004) 650

 

2004 10 11

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA iš dalies keičianti Direktyvą 95/2/EB dėl maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius, ir Direktyvą 94/35/EB dėl maisto produktuose naudojamų saldiklių

KOM(2004) 654

 

2004 10 13

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl patekimo į uosto paslaugų rinką

KOM(2004) 660

 

2004 10 13

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Bendrijos pozicijos Asocijacijos taryboje, įsteigtoje Europos sutartimi tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rumunijos, dėl Rumunijos dalyvavimo RAPEX sistemoje pagal 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos

KOM(2004) 671

 

2004 10 14

Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS (EB) nustatantis savarankiškas ir pereinamojo laikotarpio priemones dėl tam tikrų žemės ūkio produktų, kurių kilmės šalis Šveicarija, Bendrijos tarifų kvotų atidarymo

KOM(2004) 673

 

2004 10 15

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Bendrijos pozicijos EB ir Meksikos jungtinėje taryboje dėl Jungtinės tarybos sprendimo 2/2001 dalinio keitimo

KOM(2004) 677

 

2004 10 18

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS DĖL BENDRIJOS POZICIJOS DĖL JUNGTINIO KONSULTACINIO KOMITETO STEIGIMO, KURIO KLAUSIMĄ TURI SPRĘSTI PAGAL EUROPOS SUTARTĮ TARP EUROPOS BENDRIJOS IR RUMUNIJOS ĮSTEIGTA ASOCIACIJOS TARYBA

KOM(2004) 728

1

2004 10 29

Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA iš dalies pakeičianti Direktyvą 77/388/EEB siekiant supaprastinti pridėtinės vertės mokesčio prievolės vykdymą

KOM(2004) 728

2

2004 10 29

Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA nustatanti išsamias Direktyvoje 77/388/EEB numatyto pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiems asmenims, neįsisteigusiems šalies teritorijoje bet įsisteigusiems kitoje valstybėje narėje, taisykles

KOM(2004) 728

3

2004 10 29

Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1798/2003 dėl administracinio bendradarbiavimo nuostatų, diegiant vieno langelio schemą ir pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo tvarkos

KOM(2004) 729

1

2004 10 27

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos ir Albanijos pagrindų susitarimo, nustatančio Albanijos dalyvavimo Bendrijos programose bendruosius principus, pasirašymo

KOM(2004) 729

2

2004 10 27

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos pagrindų susitarimo, nustatančio Bosnijos ir Hercegovinos dalyvavimo Bendrijos programose bendruosius principus, pasirašymo

KOM(2004) 729

3

2004 10 27

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos ir Kroatijos Respublikos pagrindų susitarimo, nustatančio Kroatijos Respublikos dalyvavimo Bendrijos programose bendruosius principus, pasirašymo

KOM(2004) 729

4

2004 10 27

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos ir jos valstybių narių – vienos sutarties šalies – ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos – kitos sutarties šalies – stabilizacijos ir asociacijos sutarties protokolo dėl pagrindų susitarimo, nustatančio Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos dalyvavimo Bendrijos programose bendruosius principus, pasirašymo

KOM(2004) 729

5

2004 10 27

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos ir Serbijos ir Juodkalnijos pagrindų susitarimo, nustatančio Serbijos ir Juodkalnijos dalyvavimo Bendrijos programose bendruosius principus, pasirašymo

KOM(2004) 730

 

2004 10 29

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 77/91/EEB dėl ribotos atsakomybės akcinių bendrovių formavimo ir jų kapitalo palaikymo ir keitimo

KOM(2004) 732

 

2004 10 29

Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 3906/1989, Reglamentą (EB) Nr. 1267/1999, Reglamentą (EB) Nr. 1268/1999 ir Reglamentą (EB) Nr. 2666/2000, kad būtų atsižvelgta į Kroatijai suteiktą šalies kandidatės statusą

KOM(2004) 739

 

2004 10 26

Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2007/2000 dėl išimtinių prekybos priemonių įvedimo šalims ir teritorijoms, dalyvaujančioms Europos Sąjungos stabilizacijos ir asociacijos procese ar su juo susijusioms, iš dalies pakeičiantį Reglamentą (EB) Nr. 2820/98 ir panaikinantį Reglamentus (EB) Nr. 1763/1999 ir (EB) Nr. 6/2000

KOM(2004) 741

 

2004 11 9

Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS nustatantis galutinį antidempingo muitą tam tikrų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės žiedinių susegimo mechanizmų importui

KOM(2004) 754

1

2004 11 18

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitarimo tarp Europos Bendrijų ir jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės protokolo pasirašymo ir laikino taikymo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Vengrijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

KOM(2004) 754

2

2004 11 18

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės protokolo sudarymo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Vengrijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

KOM(2004) 761

 

2004 11 16

Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS (EB, EURATOMAS) nuo 2004 m. liepos 1 d. patikslinantis Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų atlyginimus ir pensijas bei jiems taikytinus korekcinius koeficientus

KOM(2004) 764

 

2004 11 29

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos sudaromo Susitarimo dėl Tarptautinės delfinų išsaugojimo programos

KOM(2004) 772

2

2004 12 6

Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1868/94, nustatantį bulvių krakmolo gamybos kvotų sistemą

KOM(2004) 804

 

2004 12 10

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl konsultacijų su Gvinėjos Respublika procedūros užbaigimo pagal Kotonu susitarimo 96 straipsnį

KOM(2004) 830

 

2004 12 23

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, judantiems Bendrijoje, ir Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką

KOM(2004) 842

 

2004 12 23

Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante

KOM(2004) 844

 

2004 12 28

Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS nustatantis su karine veikla Dramblio Kaulo Krante susijusios pagalbos teikimo apribojimus

KOM(2005) 2

 

2005 1 12

Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą

Šiuos tekstus galima rasti EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/


Top