EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/285E/01

PROTOKOLAS
2005 m. lapkričio 30 d., trečiadienis

OJ C 285E , 22.11.2006, p. 1–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

22.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CE 285/1


PROTOKOLAS

(2006/C 285 E/01)

POSĖDŽIO EIGA

PIRMININKAVO: Josep BORRELL FONTELLES

Pirmininkas

1.   Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 15.05 val.

2.   Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Umberto Pirilli informavo pirmininką, kad jis dalyvavo 2005 11 17 posėdyje, bet nebuvo įrašytas į posėdžių lankomumo sąrašą.

*

* *

Balsavimo patikslinimai, kurie buvo pateikti praėjus terminui (vėliau kaip po dviejų savaičių nuo balsavimo pabaigos) ir į kuriuos nebebuvo galima atsižvelgti galutiniame protokole:

Posėdžio data: 2005 10 26.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B6-0551/2005 dėl biotechnologinių išradimų

M konstatuojamoji dalis:

prieš - Nathalie Griesbeck.

Posėdžio data: 2005 10 27.

2006 metų bendrojo biudžeto projektas

460 pakeitimas, 2 dalis:

- Lars Wohlin.

*

* *

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

3.   Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas padarė pareiškimą dėl neseniai įvykdyto dviejų Europos Sąjungos šalių piliečių pagrobimo Irake. Jo manymu, Parlamentas privalo aktyviai dalyvauti informavimo kampanijoje, kuria siekiama juos išlaisvinti.

Jis taip pat padarė pareiškimą, kuriuo priminė rytoj minimą Pasaulinę kovos su AIDS dieną, ir pabrėžė, kad Europos Parlamentas turėtų sutelkti jėgas, kad Europos Sąjungos piliečiai suvoktų, jog ši pandemija ir toliau plinta.

4.   Komitetų ir delegacijų sudėtis

PPE-DE frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šį paskyrimą:

Delegacija ryšiams su Kanada: Iles Braghetto.

5.   Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Leidimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnis)

BUDG komitetas:

Dėl tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo (2005/2237(INI))

(nuomonė: AFCO).

6.   Asignavimų perkėlimas

Biudžeto komitetas išnagrinėjo Europos Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 34/2005 (C6-0308/2005 — SEK(2005)1188 galutinis).

Remdamasis 2002 m. birželio 25 d. Finansinio reglamento 24 straipsnio 3 dalimi jis leido perkelti visus asignavimus.

*

* *

Biudžeto komitetas išnagrinėjo Europos Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 38/2005 (C6-0325/2005 — SEK(2005)1274 galutinis).

Atsižvelgdamas į Tarybos nuomonę ir remdamasis 2002 m. birželio 25 d. Finansinio reglamento 24 straipsnio 3 dalimi jis leido perkelti visus asignavimus.

*

* *

Biudžeto komitetas išnagrinėjo Europos Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 39/2005 (C6-0325/2005 — SEK(2005)1274 galutinis).

Atsižvelgdamas į Tarybos nuomonę ir remdamasis 2002 m. birželio 25 d. Finansinio reglamento 24 straipsnio 3 dalimi jis leido perkelti visus asignavimus.

*

* *

Biudžeto komitetas išnagrinėjo Europos Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 45/2005 (C6-0370/2005 — SEK(2005)1360 galutinis).

Remdamasis 2002 m. birželio 25 d. Finansinio reglamento 24 straipsnio 3 dalimi jis leido perkelti visus asignavimus, jei bus patvirtintas teisinis pagrindas.

7.   Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1)

iš Tarybos ir Komisijos:

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl 2007-2013 m. Kovos su smurtu (Daphne) prevencijos programos, pagal Pagrindinių teisių ir teisingumo bendrąją programą sudarymo (KOM(2005)0122 [05] — C6-0388/2005 — 2005/0037A(COD)).

perduota

atsakingam komitetui: FEMM

 

nuomonė: BUDG, LIBE

Pasiūlymas perkelti DEC 61/2005 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEK(2005)1411 — C6-0400/2005 — 2005/2235(GBD)).

perduota

atsakingam komitetui: BUDG

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pažangiosios terapijos vaistinių preparatų, iš dalies pakeičiantis Direktyvą 2001/83/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (KOM(2005)0567 — C6-0401/2005 — 2005/0227(COD)).

perduota

atsakingam komitetui: ENVI

 

nuomonė: ITRE, IMCO

Pasiūlymas perkelti DEC 62/2005 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEK(2005)1485 — C6-0402/2005 — 2005/2236(GBD)).

perduota

atsakingam komitetui: BUDG

2005 finansinių metų pataisyto biudžeto projektas Nr. 6 — bendroji įplaukų ir išlaidų suvestinė — IV skirsnis — Teisingumo Teismas (N6-0028/2005 — C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD)).

perduota

atsakingam komitetui: BUDG

 

nuomonė: JURI

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento (EB), iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 533/2004 (KOM(2005)0563 — C6-0406/2005 — 2005/0226(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui: AFET

2)

iš Parlamento komitetų:

2.1)

pranešimai:

* Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 77/388/EEB dėl bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos dėl minimalaus standartinio tarifo taikymo trukmės (KOM(2005)0136 — C6-0113/2005 — 2005/0051(CNS)) — Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.

Pranešėjas: Becsey Zsolt László (A6-0323/2005).

* Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, nustatančios išsamias direktyvoje 77/388/EEB numatyto pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiems asmenims, neįsisteigusiems šalies teritorijoje, bet įsisteigusiems kitoje valstybėje narėje, taisykles (KOM(2004)0728 [03] — C6-0251/2005 — 2005/0807(CNS)) — Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.

Pranešėjas: Becsey Zsolt László (A6-0324/2005).

* Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (KOM(2005)0171 [02] — C6-0196/2005 — 2005/0063(CNS)) — Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.

Pranešėja: Figueiredo Ilda (A6-0326/2005).

* Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių (KOM(2005)0171 [01] — C6-0195/2005 — 2005/0062(CNS)) — Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.

Pranešėjas: Parish Neil (A6-0327/2005).

*** Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo papildomo protokolo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimą į Europos Sąjungą, sudarymo (12075/2005 — C6-0350/2005 — 2005/0152(AVC)) — Vystymosi komitetas.

Pranešėjas: Martínez Martínez Miguel Angel (A6-0328/2005).

* Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo (KOM(2005)0357 — C6-0374/2005 — 2005/0145(CNS)) — Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.

Pranešėjas: Rosati Dariusz (A6-0329/2005).

Pranešimas dėl prašymo ginti buvusio Europos Parlamento nario Andrzejaus Pęczako imunitetą ir privilegijas (2005/2128(IMM)) — Teisės reikalų komitetas.

Pranešėja: Berger Maria (A6-0330/2005).

Pranešimas dėl prašymo ginti Giovanni Claudio Fava imunitetą ir privilegijas (2005/2174(IMM)) — Teisės reikalų komitetas.

Pranešėjas: Lehne Klaus-Heiner (A6-0331/2005).

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2005 finansinių metų pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projekto (IV skirsnis. Teisingumo Teismas. Tarnautojų teismo steigimas) su Tarybos pataisomis (N6-0028/2005 — C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD)) (A6-0336/2005).

Report on the Interinstutional Agreement on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure  (1) (B6-0615/2005 — 2005/2237(INI)) — Biudžeto komitetas.

Pranešėjas: Böge Reimer (A6-0356/2005).

2.2)

rekomendacija antrajam svarstymui:

***II Antrajam svarstymui pateikta rekomendacija dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Tarptautinio saugaus valdymo kodekso (ISM kodeksas) įgyvendinimo Bendrijoje ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3051/95 (06919/1/2005 — C6-0269/2005 — 2003/0291(COD)) — Transporto ir turizmo komitetas.

Pranešėjas: Costa Paolo (A6-0325/2005).

3)

iš Parlamento narių:

3.1)

žodiniai klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnis):

(O-0106/2005), Pervenche Berès ECON komiteto vardu Komisijai: Direktyvos 1999/85/EB dėl sumažinto PVM tarifo darbui imlioms paslaugoms galiojimo pabaiga (B6-0342/2005).

3.2)

pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis):

Garriga Polledo Salvador. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl lankstaus pensinio amžiaus nustatymo (B6-0614/2005).

perduota

atsakingam komitetui: EMPL

Cirino Pomicino Paolo, Lombardo Raffaele. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujo konstitucinio proceso pradžios (B6-0617/2005).

perduota

atsakingam komitetui: AFCO

3.3)

pasiūlymai dėl rekomendacijų (Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnis):

Kudrycka Barbara PPE-DE frakcijos vardu. Pasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai dėl kovos su prekyba žmonėmis: kompleksinis požiūris ir pasiūlymai dėl veiksmų plano (B6-0613/2005).

perduota

atsakingam komitetui: LIBE

 

nuomonė: FEMM

3.4)

pateikti Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai (202 straipsnis):

Corbett Richard. Pasiūlymas pakeisti Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles. Darbo tvarkos taisyklių 158 straipsnio pakeitimas (B6-0616/2005).

perduota

atsakingam komitetui: AFCO

3.5)

į registrą įtraukti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis):

Bruno Gollnisch, Andreas Mölzer ir Luca Romagnoli - dėl demokratijos stokos ir nevienodo požiūrio į partijas Bulgarijoje (67/2005);

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, José Ribeiro e Castro, Kathy Sinnott, Nathalie Griesbeck ir Konrad Szymański - dėl naujųjų informacinių technologijų ir jų poveikio vaikams (68/2005);

Emine Bozkurt, Claude Moraes, Christopher Heaton-Harris, Cem Özdemir ir Alexander Nuno Alvaro - dėl kovos su rasizmu futbole (69/2005);

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Romano Maria La Russa, Alessandro Foglietta ir Sergio Berlato - dėl poreikio į Honkonge vyksiančias PPO derybas įtraukti socialinius ir aplinkos apsaugos aspektus (70/2005).

8.   Veiksmai įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Komisijos pranešimas dėl veiksmų, kurių buvo imtasi dėl Parlamento per 2005 m. I ir II rugsėjo mėnesio sesijas priimtų pozicijų ir rezoliucijų, buvo išdalintas.

9.   Darbotvarkė

Patvirtinta darbų programa (2005 11 17 protokolo 16 punktas) ir išdalytas (PE 364.133/OJ/COR) darbotvarkės atitaisytų klaidų sąrašas. Pasiūlyti šie jo pakeitimai:

Ketvirtadienis

37 Parlamento narių pateiktas prašymas grąžinti Mitchell pranešimą komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 168 straipsnį (A6-0060/2005 — Vystymąsi remiančio bendradarbiavimo ir ekonominio bendradarbiavimo finansavimo priemonė) (Darbotvarkės 68 punktas). Dėl šio prašymo bus balsuojama balsuojant dėl pranešimo.

Parlamentas pritarė šiai procedūrai.

Martin Schulz PSE frakcijos vardu paprašė įrašyti Komisijos pareiškimą dėl Slovakijos vyriausybės sprendimo kai kuriose srityse vėl taikyti policijai karinį pavaldumą.

Kalbėjo dėl prašymo: Peter Mandelson (Komisijos narys), kuris pabrėžė, kad Pirmininko pavaduotojas Frattini, atsakingas už šiuos klausimus, negalės rytoj padaryti pareiškimo, bet jis galėtų jį padaryti sausio mėnesio sesijoje, jeigu Parlamentas to pageidautų, Monika Beňová, Peter Šťastný ir Hannes Swoboda, kuris kalbėjo dėl Peter Mandelson pastabų.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (181 balsų „už“, 130 - „prieš“, 5 - „susilaikė“) patenkino prašymą.

Šis punktas įrašytas į ketvirtadienio darbotvarkę.

Kalbėjo Jean-Marie Cavada, kuris paprašė, kad po diskusijų žodiniu klausimu (O-0085/rev.2 — Kriminalinių bausmių taikymas, kai pažeidžiama Bendrijos teisė (B6-0336/2005)) (Darbotvarkės 5 punktas) būtų pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų ir būtų numatyta balsuoti šiuo klausimu sausio mėnesio sesijoje (Pirmininkas pasižymėjo šį prašymą ir jį perduos frakcijų pirmininkams).

Darbotvarkė patvirtinta.

*

* *

Pirmininkas pranešė, kad vienos minutės kalbos bus sakomos pasibaigus bendrosioms diskusijoms apie sportą (Darbotvarkės 52 ir 82 punktai).

10.   Pasirengimas PPO Ministrų konferencijai (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Šeštoji PPO Ministrų konferencija (Honkongas, 2005 m. gruodžio 13-18 d.).

Ian Pearson (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Peter Mandelson (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Georgios Papastamkos PPE-DE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Antonios TRAKATELLIS

Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Harlem Désir PSE frakcijos vardu, Johan Van Hecke ALDE frakcijos vardu, Caroline Lucas Verts/ALE frakcijos vardu, Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu, Kathy Sinnott IND/DEM frakcijos vardu, Seán Ó Neachtain UEN frakcijos vardu, James Hugh Allister, nepriklausomas Parlamento narys, Zbigniew Zaleski, Erika Mann, Sajjad Karim, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Helmuth Markov, Nigel Farage, Roberta Angelilli, Jan Tadeusz Masiel, Daniel Varela Suanzes-Carpegna ir Glenys Kinnock.

PIRMININKAVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Danutė Budreikaitė, Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Bastiaan Belder, Peter Baco, Christofer Fjellner, Stéphane Le Foll, Carl Schlyter, Giuseppe Castiglione, Javier Moreno Sánchez, Béla Glattfelder, Paul Rübig, Albert Jan Maat, Ian Pearson ir Peter Mandelson.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

Harlem Désir ir Erika Mann PSE frakcijos vardu - dėl pasirengimo Šeštajai Pasaulio prekybos organizacijos ministrų konferencijai Honkonge (B6-0619/2005);

Robert Sturdy, Georgios Papastamkos, Joseph Daul, Maria Martens ir Paul Rübig PPE-DE frakcijos vardu - dėl pasirengimo Šeštajai PPO ministrų konferencijai Honkonge (B6-0620/2005);

Cristiana Muscardini UEN frakcijos vardu - dėl pasirengimo Šeštajai PPO ministrų konferencijai Honkonge (B6-0621/2005);

Caroline Lucas, Marie-Hélène Aubert, Pierre Jonckheer, Alain Lipietz, Frithjof Schmidt ir Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE frakcijos vardu - dėl pasiruošimo Šeštajai PPO ministrų konferencijai Honkonge (B6-0623/2005);

Sajjad Karim ALDE frakcijos vardu - dėl pasirengimo PPO ministrų konferencijai (B6-0624/2005);

Helmuth Markov, Vittorio Agnoletto, Jacky Henin ir Jonas Sjöstedt GUE/NGL frakcijos vardu - dėl pasirengimo Šeštajai PPO ministrų konferencijai Honkonge (B6-0628/2005).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2005 12 1 protokolo 6.16 punktas.

11.   Žmogaus teisės Kambodžoje, Laose ir Vietname (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Žmogaus teisės Kambodžoje, Laose ir Vietname.

Ian Pearson (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Ján Figeľ (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Charles Tannock PPE-DE frakcijos vardu, María Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE frakcijos vardu, Jules Maaten ALDE frakcijos vardu, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki, nepriklausomas Parlamento narys, ir Simon Coveney.

PIRMININKAVO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Glyn Ford, James Hugh Allister, Antonio Tajani, Eluned Morgan, Ursula Stenzel, Eija-Riitta Korhola, Patrick Gaubert, Ian Pearson ir Ján Figeľ.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

Inese Vaidere ir Konrad Szymański UEN frakcijos vardu - dėl žmogaus teisių Kambodžoje, Laose ir Vietname (B6-0622/2005);

Graham Watson ir István Szent-Iványi ALDE frakcijos vardu - dėl padėties žmogaus teisių srityje Kambodžoje, Laose ir Vietname (B6-0625/2005);

Pasqualina Napoletano PSE frakcijos vardu - dėl žmogaus teisių Kambodžoje, Laose ir Vietname (B6-0626/2005);

Vittorio Agnoletto ir Jonas Sjöstedt GUE/NGL frakcijos vardu - dėl padėties žmogaus teisių srityje Kambodžoje, Laose ir Vietname (B6-0627/2005);

Charles Tannock, Jas Gawronski, Mario Mauro, Antonio Tajani ir Marcello Vernola PPE-DE frakcijos vardu - dėl padėties Kambodžoje, Laose ir Vietname minint 30-ąsias 1975 m. „komunistų revoliucijos“ metines (B6-0629/2005);

Hélène Flautre, Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda ir Frithjof Schmidt Verts/ALE frakcijos vardu - dėl padėties žmogaus teisių srityje Kambodžoje, Laose ir Vietname (B6-0631/2005).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2005 12 1 protokolo 6.17 punktas.

12.   Olimpinės paliaubos. Vystymasis ir sportas (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0084/2005), kurį uždavė Nikolaos Sifunakis CULT komiteto vardu Tarybai: Olimpinės paliaubos (B6-0335/2005).

Žodinis klausimas (O-0078/2005), kurį uždavė Maria Martens DEVE komiteto vardu Tarybai: Vystymasis ir sportas (B6-0340/2005).

Žodinis klausimas (O-0079/2005), kurį uždavė Maria Martens DEVE komiteto vardu Komisijai: Vystymasis ir sportas (B6-0341/2005).

Nikolaos Sifunakis ir Maria Martens pateikė klausimus žodžiu.

Ian Pearson (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) atsakė į klausimus.

Kalbėjo Christopher Beazley, kuris uždavė Tarybai papildomą klausimą.

Ján Figeľ (Komisijos narys) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Manolis Mavrommatis PPE-DE frakcijos vardu, Margrietus van den Berg PSE frakcijos vardu, Hannu Takkula ALDE frakcijos vardu, Georgios Karatzaferis IND/DEM frakcijos vardu, Eoin Ryan UEN frakcijos vardu, Pál Schmitt, Glyn Ford, Jas Gawronski, Maria Badia I Cutchet ir Ivo Belet.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT

Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Pier Antonio Panzeri, Vito Bonsignore, Gyula Hegyi, Stavros Lambrinidis, Ján Figeľ ir Ian Pearson.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalimi:

Nikolaos Sifunakis CULT komiteto vardu - dėl olimpinių paliaubų per 2006 m. Turino žiemos olimpines žaidynes (B6-0618/2005);

Maria Martens, Manolis Mavrommatis PPE-DE frakcijos vardu, Miguel Angel Martínez Martínez PSE frakcijos vardu, Fiona Hall, Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė ALDE frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Ģirts Valdis Kristovskis, Rolandas Pavilionis UEN frakcijos vardu, Luisa Morgantini, Feleknas Uca ir Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu - dėl vystymosi ir sporto (B6-0633/2005).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2005 12 1 protokolo 6.18 punktas ir 2005 12 1 protokolo 6.19 punktas.

13.   Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Laima Liucija Andrikienė, Hannes Swoboda, Marian Harkin, David Hammerstein Mintz, Roberto Musacchio, Bernard Piotr Wojciechowski, James Hugh Allister, Tunne Kelam, David Martin, Derek Roland Clark, Erna Hennicot-Schoepges, Gyula Hegyi, Sylwester Chruszcz, Eluned Morgan, Marios Matsakis, Bogusław Sonik, Andrzej Tomasz Zapałowski, Proinsias De Rossa, Gerard Batten, Csaba Sándor Tabajdi, Milan Gaľa, Georgios Karatzaferis ir Ryszard Czarnecki.

14.   Paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonės *. Išlaidos veterinarijos srityje * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių [KOM(2005)0171 — C6-0195/2005 — 2005/0062(CNS)] — Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.

Pranešėjas: Neil Parish (A6-0327/2005).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje [KOM(2005)0171 — C6-0196/2005 — 2005/0063(CNS)] — Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.

Pranešėja: Ilda Figueiredo (A6-0326/2005).

Kalbėjo Markos Kyprianou (Komisijos narys).

Neil Parish pristatė pranešimą (A6-0327/2005).

Ilda Figueiredo pristatė pranešimą (A6-0326/2005).

Kalbėjo: Jan Mulder (BUDG komiteto nuomonės referentas) ir Robert Sturdy (ENVI komiteto nuomonės referentas).

Šioje vietoje diskusijos buvo sustabdytos.

Jos bus atnaujintos 21.00 val.

(Posėdis sustabdytas 20.15 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS

Pirmininko pavaduotojas

15.   Paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonės *. Išlaidos veterinarijos srityje * (diskusijų tęsinys)

Kalbėjo: Albert Jan Maat PPE-DE frakcijos vardu, Bogdan Golik PSE frakcijos vardu, Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE frakcijos vardu, Diamanto Manolakou GUE/NGL frakcijos vardu, Brian Crowley UEN frakcijos vardu, Irena Belohorská, nepriklausoma Parlamento narė, Péter Olajos, Phillip Whitehead, Michl Ebner, Thijs Berman, Karsten Friedrich Hoppenstedt ir Markos Kyprianou.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2005 12 1 protokolo 6.10 punktas ir 2005 12 1 protokolo 6.11 punktas.

16.   Farmacinių produktų, skirtų eksportuoti į visuomenės sveikatos problemų turinčias šalis, patentai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl patentų, susijusių su farmacinių produktų, eksportuojamų į šalis, turinčias problemų visuomenės sveikatos srityje, gamyba, privalomojo licencijavimo [KOM(2004)0737 — C6-0168/2004 — 2004/0258(COD)] — Tarptautinės prekybos komitetas.

Pranešėjas: Johan Van Hecke (A6-0242/2005).

Kalbėjo Charlie McCreevy (Komisijos narys).

Johan Van Hecke pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Kader Arif PSE frakcijos vardu, Thomas Ulmer (ENVI komiteto nuomonės referentas), Maria Martens PPE-DE frakcijos vardu, Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu, Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu, Helmuth Markov GUE/NGL frakcijos vardu, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Hans-Peter Mayer ir Giuseppe Gargani (JURI komiteto nuomonės referentas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2005 12 1 protokolo 6.9 punktas.

17.   Komisijos tvirtinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl Komisijos tvirtinimo gairių [2005/2024(INI)] — Konstitucinių reikalų komitetas.

Pranešėjas: Andrew Duff (A6-0179/2005).

Andrew Duff pristatė pranešimą.

Kalbėjo Franco Frattini (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Maria da Assunção Esteves PPE-DE frakcijos vardu, Richard Corbett PSE frakcijos vardu ir Sylvia-Yvonne Kaufmann GUE/NGL frakcijos vardu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2005 12 1 protokolo 6.20 punktas.

18.   Kriminalinių bausmių taikymas, kai pažeidžiama Bendrijos teisė (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0085/2005/rév.2), kurį uždavė Martine Roure, Maria Berger PSE frakcijos vardu, Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE frakcijos vardu, Diana Wallis ir Sarah Ludford ALDE frakcijos vardu Komisijai: Kriminalinių bausmių taikymas, kai pažeidžiama Bendrijos teisė (B6-0336/2005).

Martine Roure ir Kathalijne Maria Buitenweg pateikė klausimą žodžiu.

Franco Frattini (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Carlos Coelho PPE-DE frakcijos vardu, Maria Berger PSE frakcijos vardu, Patrick Louis IND/DEM frakcijos vardu, Giuseppe Gargani, Gerard Batten, Timothy Kirkhope ir Franco Frattini.

Diskusijos baigtos.

19.   Europos konkurencijos taisyklių taikymas jūrų transportui (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos konkurencijos taisyklių taikymo jūrų transportui [2005/2033(INI)] — Transporto ir turizmo komitetas.

Pranešėjas: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0314/2005).

Kalbėjo Charlie McCreevy (Komisijos narys).

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Georg Jarzembowski PPE-DE frakcijos vardu, Robert Navarro PSE frakcijos vardu, Jeanine Hennis-Plasschaert ALDE frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Georgios Toussas GUE/NGL frakcijos vardu, Sylwester Chruszcz IND/DEM frakcijos vardu, Marta Vincenzi ir Charlie McCreevy.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2005 12 1 protokolo 6.21 punktas.

20.   Europos elektroninių ryšių reguliavimas ir rinkos 2004 m. (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos elektroninių ryšių reguliavimo ir rinkų 2004 m. [2005/2052(INI)] — Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.

Pranešėja: Patrizia Toia (A6-0305/2005).

Patrizia Toia pristatė pranešimą.

Kalbėjo Viviane Reding (Komisijos narė).

Kalbėjo: Piia-Noora Kauppi (JURI komiteto nuomonės referentė), Lorenzo Cesa PPE-DE frakcijos vardu, Catherine Trautmann PSE frakcijos vardu, András Gyürk, Reino Paasilinna ir Viviane Reding.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2005 12 1 protokolo 6.22 punktas.

21.   Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 364.133/OJJE).

22.   Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 00.05 val.

Julian Priestley

Generalinis sekretorius

Pierre Moscovici

Pirmininko pavaduotojas


(1)  Šis dokumentas į visas kalbas neišverstas.


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bertinotti, Bielan, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Prets, Procacci, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Henri Weber, Westlund, Whittaker, Wiersma, Wijkman, Wise, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka.

Stebėtojai:

Ali Nedzhmi, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Christova Christina Velcheva, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan..


Top