EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Prejudicinio sprendimo priėmimo procedūra: rekomendacijos nacionaliniams teismams

Prejudicinio sprendimo priėmimo procedūra: rekomendacijos nacionaliniams teismams

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKOS PATEIKIAMOS:

Rekomendacijos nacionaliniams teismams dėl prašymų priimti prejudicinį sprendimą pateikimo

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 267 straipsnis

KOKS ŠIŲ REKOMENDACIJŲ IR SESV 267 STRAIPSNIO TIKSLAS?

Šiose rekomendacijoje ES šalių teismams paaiškinamas procedūros, pagal kurią jie turi teisę vadovaudamiesi SESV 267 straipsniu kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo, tikslas. Ši procedūra yra naudojama tais atvejais, kai ginčijamas ES teisės akto aiškinimas arba galiojimas ir kai:

 • sprendimo reikia tam, kad nacionalinis teismas galėtų priimti sprendimą;
 • sprendimai negali būti toliau skundžiami teismine tvarka pagal nacionalinę teisę.

Rekomendacijose taip pat išsamiai išdėstoma šios procedūros taikymo sritis ir forma, kuria nacionaliniai teismai turėtų pateikti savo prašymą.

Jomis papildomi Teisingumo Teismo procedūros reglamento 93–118 straipsniai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Prejudicinio sprendimo priėmimo procedūros svarba

Ši procedūra yra laikoma naudinga tais atvejais, kai nacionalinio teismo nagrinėjamoje byloje kyla naujas ES teisės aiškinimo klausimas, svarbus bendrajam interesui vienodai taikyti šią teisę, arba jeigu esamoje jurisprudencijoje nėra reikiamo išaiškinimo, atsižvelgiant į naują teisinę situaciją.

Rekomendacijų struktūra

Vienos rekomendacijos yra taikomos visiems prašymams priimti prejudicinį sprendimą, kitos – konkrečiai pagreitintai procedūrai* arba prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūrai*.

Kas teikia prašymą priimti prejudicinį sprendimą?

Ginčą nagrinėjantis nacionalinis teismas turi įvertinti, ar jo sprendimui priimti būtina pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą ir Teisingumo Teismui pateikiamų klausimų svarbą.

Tokį prašymą teikiantys teismai, be kita ko, turi:

 • turėti teisinę prigimtį ir nuolatinį pobūdį;
 • turėti privalomą jurisdikciją;
 • taikyti teisės normas;
 • būti nepriklausomi.

Dalykas ir apimtis

 • Prašymas priimti prejudicinį sprendimą turi būti teikiamas dėl ES teisės išaiškinimo ar galiojimo, o ne dėl nacionalinės teisės normų ar fakto klausimų, kilusių nagrinėjant pagrindinę bylą.
 • Teisingumo Teismas gali priimti sprendimą tik tuo atveju, jeigu nagrinėjamoje pagrindinėje byloje taikytina ES teisė.
 • Teisingumo Teismas pats netaiko ES teisės ginčui, dėl kurio į jį kreipėsi prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, nes jo pareiga yra padėti. Nacionalinis teismas turi padaryti išvadas pagal Teisingumo Teismo sprendimą.
 • Prejudiciniai sprendimai yra privalomi ir prašymą teikiančiam teismui, ir visiems ES šalių teismams.

Prašymo priimti prejudicinį sprendimą pateikimo laikas ir nacionalinių procesų sustabdymas

 • Prašymą priimti prejudicinį sprendimą reikia pateikti iš karto, kai aišku, kad nacionaliniam teismui reikia Teisingumo sprendimo, kad jis galėtų priimti sprendimą, ir kai jis gali pakankamai tiksliai gali nurodyti byloje taikomą teisę ir tokios bylos faktines aplinkybes, taip pat joje kylančius teisinius klausimus.
 • Bylos nagrinėjimas nacionaliniame teisme turi būti sustabdomas, kol Teisingumo Teismas priims sprendimą.

Prašymo priimti prejudicinį sprendimą forma ir turinys

 • Kadangi prašymas priimti prejudicinį sprendimą turi būti išverstas, kad kitos ES šalys galėtų pateikti savo pastabas, jis turi būti surašytas paprastai, aiškiai ir tiksliai.
 • Teisingumo Teismo procedūros reglamento 94 straipsnyje nustatomas prašymo priimti prejudicinį sprendimą turinys. Kartu su prašymu turi būti pateikti prašymą teikiančio teismo klausimai, kurio pagrindiniai aspektai yra apibendrinti rekomendacijų priede.
 • Visuose prašymuose priimti prejudicinį sprendimą turi būti nurodyta data, jie turi būti pasirašyti ir išsiųsti Liuksemburge esančiai Teisingumo Teismo kanceliarijai registruotu laišku.

Išlaidos ir teisinė pagalba

Teisingumo Teisme vykstantis procesas dėl prejudicinio sprendimo priėmimo yra nemokamas. Prireikus, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas sprendžia nagrinėjamos bylos šalių bylinėjimosi išlaidų klausimą.

Teisingumo Teismo kanceliarijos vaidmuo

 • Kanceliarija palaiko ryšius su prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiu teismu proceso metu ir pateikia visų procesinių dokumentų ir prašymų pateikti informaciją kopijas.
 • Proceso pabaigoje kanceliarija išsiunčia Teisingumo Teismo sprendimą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi informuoti kanceliariją apie bet kokius veiksmus ir savo galutinį sprendimą byloje.

Pagreitinta ir skubos tvarka nagrinėjami prašymai priimti prejudicinį sprendimą

 • Remiantis Teisingumo Teismo procedūros reglamento 105–107 straipsniais, Teisingumo Teismas gali nuspręsti sprendimą dėl kai kurių prašymų priimti prejudicinį sprendimą priimti pagreitinta arba skubos tvarka.
 • Priimant sprendimą pagreitinta tvarka nustatomi trumpesni terminai, pavyzdžiui, per kuriuos ES šalys turi pateikti savo pastabas.
 • Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi pagrįsti skubą, nurodydamas galimą riziką, kuri atsirastų taikant įprastą procedūrą.
 • Prašymus priimti prejudicinį sprendimą pagreitinta arba skubos tvarka iš pradžių Teisingumo Teismui galima išsiųsti elektroniniu paštu arba faksu.

NUO KADA TAIKOMOS ŠIOS REKOMENDACIJOS?

Šios rekomendacijos, kuriomis pakeičiamos 2012 m. rekomendacijos, taikomos nuo 2016 m. lapkričio 25 d.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Pagreitinta procedūra: procedūra, kai dėl bylos pobūdžio ir išskirtinių aplinkybių sprendimą reikia priimti greitai.
Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra: procedūra, taikoma tik bylose, susijusiose su laisve, saugumu ir teisingumu. Visų pirma ji apriboja asmenų, įgaliotų pateikti rašytines pastabas, skaičių ir, esant ypatingai skubiam atvejui, leidžia Teisingumo Teisme praleisti procedūros rašytinę dalį.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Rekomendacijos nacionaliniams teismams dėl prašymų priimti prejudicinį sprendimą pateikimo (OL C 439, 2016 11 25, p. 1–8)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Šeštoji dalis – Institucinės ir finansinės nuostatos. I antraštinė dalis – Institucijas reglamentuojančios nuostatos. 1 skyrius – Institucijos. 5 skirsnis – Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. 267 straipsnis (EB sutarties ex 234 straipsnis) (OL C 202, 2016 6 7, p. 164)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Europos Sąjungos sutarties suvestinė redakcija. III antraštinė dalis – Nuostatos dėl institucijų. 19 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 27)

Teisingumo Teismo procedūros reglamentas (OL L 265, 2012 9 29, p. 1–42)

Teisingumo Teismo procedūros reglamento dalinis pakeitimas (OL L 173, 2013 6 26, p. 65)

paskutinis atnaujinimas 31.10.2017

Top