EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bendras žemės ūkio rinkų organizavimas ES

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Šiuo reglamentu siekiama stabilizuoti rinkas ir užkirsti kelią rinkos krizių paaštrėjimui, sukuriant žemės ūkio rinkų apsaugos mechanizmą, apimantį intervencijos į rinką priemones (valstybės intervenciją* ir paramą privačiajam sandėliavimui) ir išskirtines priemones. Taip pat numatomos būtinos rinkos skaidrumo priemonės, leidžiančios žemės ūkio produkcijos gamintojams atsižvelgiant į rinkos pokyčius priimti geresnius sprendimus dėl gamybos ir investicijų.
 • Reglamentu siekiama gerinti produktyvumą ir produkcijos kokybę, didinti paklausą ir padėti ES žemės ūkio sektoriams geriau prisitaikyti prie rinkos pokyčių ir didinti savo konkurencingumą teikiant pagalbą tam tikriems sektoriams (visų pirma vaisių ir daržovių bei vyno).
 • Reglamentu siekiama skatinti bendradarbiavimą maisto tiekimo grandinėje per gamintojų organizacijas* ir tarpšakines organizacijas* (organizacijas, atstovaujančias maisto tiekimo grandinės subjektams, dalyvaujantiems gaminant, parduodant ir (arba) perdirbant produktus tam tikruose sektoriuose).
 • Reglamentu nustatomi būtiniausi kokybės reikalavimai (prekybos standartai), taisyklės ir sąlygos, kuriais siekiama užtikrinti gamybos proceso ir produktų kokybę. Jame pateikiamos taisyklės dėl neprivalomų nustatytųjų apibūdinimų naudojimo produktams, kuriems pridėtinės vertės suteikia jų savybės arba gamybos procesai. Taip pat nustatomos prekybos žemės ūkio produktais taisyklės ir konkrečios konkurencijos taisyklės.
 • Reglamentas buvo ne kartą iš dalies keistas, paskutinį kartą – Reglamentu (ES) 2020/2220, kuriuo nustatomos bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) pereinamojo laikotarpio nuostatos 2021–2022 m. laikotarpiui.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Pagrindinės taisyklės, išdėstytos reglamente, yra suskirstytos į keletą dalių. Europos Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti papildomus deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, kuriuose šios taisyklės aptariamos išsamiau.

 

 • 1.

  Vidaus rinka

  Vidaus rinkos dalis yra padalyta į antraštines dalis ir skyrius.

  Intervencija į rinką

  Reglamentu nustatomos intervencijos į rinką taisyklės, taikomos nustatytam produktų sąrašui toliau nurodytose srityse.

  Valstybės intervencija ir pagalba privačiajam sandėliavimui

  Reglamentu nustatomos intervencijos į rinką taisyklės, susijusios su:

  • valstybės intervencija, kurią taikant ES šalių vyriausybės arba jų įstaigos superka produktus ir juos sandėliuoja iki kol jie realizuojami;
  • privačiojo sektoriaus organizacijų vykdomam produktų sandėliavimui teikiama pagalba.

  Reglamentu Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti:

  • deleguotuosius aktus, kuriais užtikrinama, kad tokie produktai būtų tinkami ilgalaikiam sandėliavimui ir būtų geros bei tinkamos prekinės kokybės (žr. Deleguotąjį reglamentą (ES) 2016/1238);
  • įgyvendinimo aktus, apimančius tokius klausimus kaip intervencinio sandėliavimo vietų būtiniausi sandėliavimo pajėgumai (žr. Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/1240).

  Pagalbos sistemos

  Reglamentu nustatomos įvairių pagalbos sistemų taisyklės.

  • Vaisių ir daržovių, pieno ir pieno produktų tiekimo švietimo įstaigose (vadinamųjų mokykloms skirtų programų) srityje:
   • ES šalys turi parengti programos įgyvendinimo strategiją nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu;
   • kitos taisyklės pateikiamos Reglamente (ES) 2017/40, Reglamente (ES) 2017/39 ir Reglamente (ES) 2020/600.
  • Alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriuje:
   • gamintojų organizacijos ir (arba) jų asociacijos turi parengti trejų metų darbo programas, skirtas Graikijos, Prancūzijos ir Italijos gamintojams;
   • kitos taisyklės pateikiamos Reglamente (ES) Nr. 615/2014, Reglamente (ES) Nr. 611/2014 ir Reglamente (ES) 2020/600.
  • Vaisių ir daržovių sektoriuje:
   • taikomos veiklos fondų ir veiklos programų, nacionalinės finansinės pagalbos ir tokių programų nacionalinės strategijos taisyklės;
   • kitos taisyklės pateikiamos Reglamente (ES) Nr. 543/2011, Reglamente (ES) 2020/743, Reglamente (ES) 2020/884 ir Reglamente (ES) 2020/600.
  • Vyno sektoriuje:
   • išsamios taisyklės pateikiamos Reglamente (ES) 2016/1149 ir Reglamente (ES) 2016/1150.
  • Žemės ūkio sektoriuje:
  • Apynių sektoriuje:
   • išsamios taisyklės pateikiamos Reglamente (ES) Nr. 738/2010.
  • Leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarkos srityje:
   • išsamios tvarkos taisyklės pateikiamos Reglamentuose (ES) 2018/273 ir (ES) 2018/274.

  ES taisyklės dėl kainų ir kitų parametrų, reikalingų įvairių žemės ūkio produktų rinkos priemonėms nustatyti, nustatomos Reglamentu (ES) Nr. 1370/2013 (žr. santrauką).

  Prekyba ir gamintojų organizacijos

  Reglamentu nustatomos su prekyba ir gamintojų organizacijomis susijusios taisyklės, apimančios toliau nurodytas sritis.

  Prekyba

  • Prekybos standartai. Šiame skirsnyje aptariami produktai turi atitikti standartus, kad jais būtų galima prekiauti ES. Išsamios taisyklės nustatomos:
   • Reglamentu (ES) Nr. 29/2012 ir Reglamentu (EEB) Nr. 2568/91 dėl alyvuogių aliejaus;
   • Reglamentu (ES) Nr. 1333/2011 dėl bananų;
   • Reglamentu (ES) Nr. 543/2011 dėl vaisių ir daržovių;
   • Reglamentu (ES) 2019/934 ir Reglamentu (ES) 2019/935 dėl vyno;
   • Reglamentu (EB) Nr. 589/2008 dėl kiaušinių;
   • Reglamentu (EB) Nr. 617/2008 dėl perinti skirtų kiaušinių;
   • Reglamentu (EB) Nr. 543/2008 dėl paukštienos;
   • Reglamentu (EB) Nr. 566/2008 dėl galvijų mėsos;
   • Reglamentu (EB) Nr. 1850/2006 dėl apynių.
  • Taisyklės yra taikomos sistemoms, kuriomis skatinamos unikalios žemės ūkio produktų ir maisto produktų savybės (Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012). Jos susijusios su tokiais aspektais kaip saugomos kilmės vietos nuorodos, geografinės nuorodos, tradiciniai terminai ir pateikimas bei ženklinimas (žr. santrauką). Išsamios taisyklės vyno sektoriui nustatomos Reglamentu (ES) 2019/33 (žr. santrauką) ir Reglamentu (ES) 2019/34.

  Atskiri sektoriai (cukraus, vyno ir pieno)

  • Išsamios taisyklės nustatomos:
   • cukrui Reglamentu (EB) Nr. 967/2006;
   • pienui Reglamentu (ES) Nr. 880/2012 ir Reglamentu (ES) Nr. 511/2012;
   • vynui Reglamentu (ES) 2018/273 ir Reglamentu (ES) 2018/274 (vynuogynų registras, prekyba, dokumentai, deklaracijos, kontrolė).

  Gamintojų organizacijos ir tarpšakinės organizacijos

  • Šios organizacijos turi atitikti tam tikrus reikalavimus ir siekti konkrečių tikslų, kad būtų pripažintos ir joms nebūtų taikomos tam tikros ES konkurencijos taisyklės.
  • Taisyklės ir privalomi įnašai gali būti taikomi ir ūkio subjektams, kurie nėra tokios organizacijos dalis.
  • Išsamios taisyklės yra išdėstytos Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2016/232. Vaisių ir daržovių sektoriui taikomas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/892.
  • Konkrečios taisyklės apynių augintojų grupėms pateikiamos Reglamente (EB) Nr. 1299/2007.

   

 • 2.

  Prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis

  Reglamentu nustatomos importo ir eksporto licencijų, importo muitų, tarifinių kvotų, apsaugos priemonių ir eksporto grąžinamųjų išmokų taisyklės.

  Kitos taisyklės nustatomos:

  • Reglamentu (ES) 2015/1538 dėl importo licencijų paraiškų;
  • Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/1237 ir Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1239;
  • Reglamentu (ES) 2019/2163 dėl papildomų importo muitų;
  • Komisijos reglamentu (ES) Nr. 642/2010, kuriuo nustatomas importo muitų apskaičiavimo grūdų sektoriuje metodas;
  • Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/760 ir Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/761, taip pat Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/1988 ir Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/1987 dėl importo ir eksporto tarifinių kvotų administravimo.

   

 • 3.

  Konkurencijos taisyklės

  Reglamentu nustatomos taisyklės dėl:

  • konkurencijos ir žemės ūkio:
   • jos taikomos visiems susitarimams, sprendimams ir veiksmams, nurodytiems SESV 101 straipsnio 1 dalyje ir 102 straipsnyje, susijusiems su žemės ūkio produktų gamyba ar prekyba jais,
   • šių taisyklių taikymo išimtis nustatyta ūkininkams ir asociacijoms, kad būtų pasiekti BŽŪP tikslai, taip pat pripažintų tarpšakinių organizacijų susitarimams ir suderintiems veiksmams;
  • valstybės pagalbos žemės ūkiui.

   

 • 4.

  Bendrosios taisyklės

  Išskirtinės priemonės

  • Priemonės, skirtos kovai su rinkos sutrikdymu, siekiant efektyviai ir veiksmingai reaguoti į rinkos sutrikdymo pavojų, kurį sukėlė didelis kainų kilimas arba kritimas vidaus ar išorės rinkose arba kiti įvykiai ir aplinkybės, smarkiai sutrikdantys ar galintys sutrikdyti rinką, jeigu tikėtina, kad tokia padėtis tęsis toliau arba jos pasekmės sunkės. Tokios priemonės iš esmės yra susijusios su tam tikru pavojumi ar sutrikdymu.
  • Išskirtinių priemonių taikymo pavyzdžių pateikiama:
   • Reglamente (ES) Nr. 1263/2014 dėl pieno produktų Rusijos embargo eksportui iš ES metu;
   • Reglamente (ES) 2020/592, Reglamente (ES) 2020/1275, Reglamente (ES) 2020/884 ir Reglamente (ES) 2020/600 dėl vaisių ir daržovių bei vyno sektorių COVID-19 pandemijos metu, taip pat Reglamentuose (ES) 2020/133 ir 2020/419 dėl JAV muitų nustatymo importuojamam vynui;
   • Reglamente (ES) 2015/1853 dėl paramos gyvulių augintojams per 2015 m. krizę pieno ir kiaulienos sektoriuose.
  • Su gyvūnų ligomis ir vartotojų pasitikėjimo praradimu dėl pavojaus visuomenės, gyvūnų ar augalų sveikatai susijusios priemonės. Jos susijusios su šiais sektoriais:
   • galvijienos;
   • pieno ir pieno produktų;
   • kiaulienos;
   • avienos ir ožkienos;
   • kiaušinių;
   • paukštienos.
  • Tokios priemonės buvo įgyvendintos, pavyzdžiui, Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/1507 dėl išskirtinių kiaušinių ir paukštienos sektorių rinkos rėmimo priemonių Lenkijoje (kilus paukščių gripo protrūkiams).
  • Konkrečios problemos:
   • neatidėliotinos priemonės, susijusios su vynmedžių sodinimu per COVID-19 pandemiją, yra nustatytos Reglamentu (ES) 2020/601.
  • Susitarimai ir sprendimai didelių rinkų pusiausvyros sutrikimų laikotarpiais:
   • nustatomos konkrečios taisyklės, pavyzdžiui, per COVID-19 pandemiją tokios taisyklės nustatytos Reglamentu (ES) 2020/593, Reglamentu (ES) 2020/594 ir Reglamentu (ES) 2020/599.

  Pranešimai ir ataskaitos

  Išsamios taisyklės dėl pranešimų ir ataskaitų nustatomos Reglamentu (ES) 2017/1185.

  Žemės ūkio sektoriaus krizių rezervas

  Lėšos iš rezervo gali būti skiriamos tais metais, kuriais sektoriui reikia papildomos paramos.

Nuo kada taikomas šis reglamentas?

 • Reglamentas taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.
 • Juo panaikinami Reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007.

KONTEKSTAS

BŽŪP finansavimo, valdymo ir stebėsenos taisyklės išdėstytos Reglamente (ES) Nr. 1306/2013 (žr. santrauką).

Komisija pasiūlė pertvarkyti BŽŪP taip, kad būtų puoselėjamas tvarus ir konkurencingas žemės ūkio sektorius, kuris galėtų reikšmingai prisidėti prie Europos žaliojo kurso (žr. santrauką), visų pirma atsižvelgiant į strategiją „Nuo ūkio iki stalo“ (žr. santrauką) ir biologinės įvairovės strategiją (žr. santrauką). Pasiūlymuose daugiausia dėmesio skiriama šiems tikslams:

 • užtikrinti sąžiningą požiūrį ir stabilią ekonominę ateitį ūkininkams;
 • nustatyti aukštesnius aplinkos ir klimato veiksmų siekius;
 • stiprinti žemės ūkio gamintojų pozicijas maisto tiekimo grandinėje.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Valstybės intervencija – intervencija, kurią taikant ES valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos superka produktus ir juos sandėliuoja iki kol jie realizuojami.
Gamintojų organizacijos – gamintojų organizacijos, skirtos padidinti kolektyvinių derybų galią, visų pirma siekiant konkrečių tikslų, nustatytų reglamento 152 straipsnyje.
Tarpšakinės organizacijos – gamintojų ir perdirbėjų ar prekiautojų tiekimo grandinėje organizacijos, sudarytos visų pirma siekiant konkrečių tikslų, nustatytų reglamento 157 straipsnyje.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671–854)

Vėlesni Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Trečioji dalis – Sąjungos politikos sritys ir vidaus veiksmai, VII antraštinė dalis – Konkurencijos, mokesčių ir teisės aktų derinimo bendrosios taisyklės. 1 skyrius – Konkurencijos taisyklės. 1 skirsnis – Įmonėms taikomos taisyklės. 101 straipsnis (EB sutarties ex 81 straipsnis) (OL C 202, 2016 6 7, p. 88–89)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija – Trečioji dalis – Sąjungos politikos sritys ir vidaus veiksmai – VII antraštinė dalis – Konkurencijos, mokesčių ir teisės aktų derinimo bendrosios taisyklės – 1 skyrius – Konkurencijos taisyklės – 1 skirsnis – Įmonėms taikomos taisyklės – 102 straipsnis (EB sutarties ex 82 straipsnis) (OL C 202, 2016 6 7, p. 89)

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549–607)

Žr. konsoliduotą versiją.

2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (OL L 343, 2012 12 14, p. 1–29)

Žr. konsoliduotą versiją.

1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1–675)

Žr. konsoliduotą versiją.

Deleguotieji ir įgyvendinimo aktai

2020 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1988, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1308/2013 ir (ES) Nr.510/2014 taikymo taisyklės, susijusios su importo tarifinių kvotų administravimu laikantis eiliškumo principo (OL L 422, 2020 12 14, p. 4–136)

Žr. konsoliduotą versiją.

2020 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1987, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl užstatų pateikimo ir grąžinimo, kai tarifinės kvotos administruojamos chronologine paraiškų pateikimo tvarka (OL L 422, 2020 12 14, p. 1–3)

2020 m. liepos 6 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1275, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/592 dėl laikinų išskirtinių priemonių, kuriomis nukrypstama nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 siekiant išspręsti dėl COVID-19 pandemijos ir su ja susijusių priemonių kilusio vaisių ir daržovių ir vyno sektorių rinkų sutrikdymo problemą (OL L 300, 2020 9 14, p. 26–31)

2020 m. liepos 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1028, kuriuo nustatomas šviežios arba atšaldytos aštuonių mėnesių arba vyresnių galvijų mėsos privataus sandėliavimo paramos paraiškų teikimo pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/596 galutinis terminas (OL L 227, 2020 7 16, p. 8–9)

2020 m. liepos 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1029, kuriuo nustatomas avienos ir ožkienos privataus sandėliavimo paramos paraiškų teikimo pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/595 galutinis terminas (OL L 227, 2020 7 16, p. 10–11)

2020 m. gegužės 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/884, kuriuo dėl COVID-19 pandemijos 2020 m. nukrypstama nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 vaisių ir daržovių sektoriaus nuostatų ir nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 vyno sektoriaus nuostatų (OL L 205, 2020 6 29, p. 1–8)

Žr. konsoliduotą versiją.

2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/760, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas licencinių importo ir eksporto tarifinių kvotų administravimo taisyklėmis, o Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 papildomas nuostatomis dėl užstato teikimo administruojant tarifines kvotas (OL L 185, 2020 6 12, p. 1–23)

2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/761, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1308/2013 ir (ES) Nr. 510/2014 taikymo taisyklės, susijusios su licencinių tarifinių kvotų valdymo sistema (OL L 185, 2020 6 12, p. 24–252)

Žr. konsoliduotą versiją.

2020 m. kovo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/743, kuriuo dėl vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų parduodamos produkcijos vertės apskaičiavimo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/891 (OL L 176, 2020 6 5, p. 1–3)

2020 m. balandžio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/600, kuriuo dėl tam tikrų kovos su COVID-19 pandemijos sukelta krize priemonių nukrypstama nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1150, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 615/2014, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1368 ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/39 nuostatų (OL L 140, 2020 5 4, p. 40–45)

Žr. konsoliduotą versiją.

2020 m. balandžio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/601 dėl neatidėliotinų priemonių, kuriomis nukrypstama nuo Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 62 ir 66 straipsnių nuostatų dėl leidimų sodinti vynmedžius galiojimo ir dėl vynmedžių išnaikinimo išankstinio atsodinimo atvejais (OL L 140, 2020 5 4, p. 46–49)

2020 m. balandžio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/591, kuriuo leidžiama pradėti taikyti išskirtinę laikinąją tam tikrų sūrių privataus sandėliavimo paramos sistemą ir iš anksto nustatomas paramos dydis (OL L 140, 2020 5 4, p. 1–5)

2020 m. balandžio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/592 dėl laikinų išskirtinių priemonių, kuriomis nukrypstama nuo Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 siekiant išspręsti dėl COVID-19 pandemijos ir su ja susijusių priemonių kilusio vaisių ir daržovių ir vyno sektorių rinkų sutrikdymo problemą (OL L 140, 2020 5 4, p. 6–12)

Žr. konsoliduotą versiją.

2020 m. balandžio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/593, kuriuo leidžiama sudaryti susitarimus ir priimti sprendimus dėl rinkos stabilizavimo priemonių bulvių sektoriuje (OL L 140, 2020 5 4, p. 13–16)

2020 m. balandžio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/594, kuriuo leidžiama sudaryti susitarimus ir priimti sprendimus dėl rinkos stabilizavimo priemonių augančių medžių ir kitų augalų, svogūnėlių, šaknų ir panašių augalų dalių, skintų gėlių ir dekoratyvinių žalumynų sektoriuje (OL L 140, 2020 5 4, p. 17–20)

2020 m. balandžio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/595, kuriuo skiriama privataus avienos ir ožkienos sandėliavimo parama ir iš anksto nustatomas jos dydis (OL L 140, 2020 5 4, p. 21–25)

2020 m. balandžio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/596, kuriuo skiriama privataus šviežios ar atšaldytos aštuonių mėnesių arba vyresnių galvijų mėsos sandėliavimo parama ir iš anksto nustatomas jos dydis (OL L 140, 2020 5 4, p. 26–30)

2020 m. balandžio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/597, kuriuo skiriama sviesto privataus sandėliavimo parama ir iš anksto nustatomas jos dydis (OL L 140, 2020 5 4, p. 31–33)

2020 m. balandžio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/598, kuriuo skiriama privataus nugriebto pieno miltelių sandėliavimo parama ir iš anksto nustatomas jos dydis (OL L 140, 2020 5 4, p. 34–36)

2020 m. balandžio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/599, kuriuo leidžiama sudaryti susitarimus ir priimti sprendimus dėl gamybos planavimo pieno ir pieno gaminių sektoriuje (OL L 140, 2020 5 4, p. 37–39)

2020 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/419, kuriuo nukrypstama nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl nacionalinių vyno sektoriaus paramos programų (OL L 84, 2020 3 20, p. 1–4)

2020 m. sausio 30 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2020/133, kuriuo nukrypstama nuo Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1150, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl nacionalinių vyno sektoriaus paramos programų taikymo taisyklės (OL L 27, 2020 1 31, p. 24–26)

2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/2163, kuriuo nustatomi 2020 m. ir 2021 m. ribiniai kiekiai, kad tam tikriems vaisiams ir daržovėms būtų galima taikyti papildomus importo muitus (OL L 328, 2019 12 18, p. 58–60)

2019 m. birželio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/974, kuriuo patvirtinamos valstybių narių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013 pateiktos nacionalinės bitininkystės produktų gamybos ir pardavimo gerinimo programos (OL L 157, 2019 6 14, p. 28–30)

2019 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/935, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės, susijusios su analizės metodais, kuriais nustatomos fizinės, cheminės ir organoleptinės vynuogių produktų savybės, ir su pranešimais apie valstybių narių sprendimus dėl natūralios alkoholio koncentracijos didinimo (OL L 149, 2019 6 7, p. 53–57)

2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/934, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl vynuogių auginimo zonų, kuriose galima padidinti alkoholio koncentraciją, leidžiamų vynininkystės metodų ir apribojimų, taikytinų vynuogių produktų gamybai ir laikymui, mažiausios procentinės alkoholio koncentracijos šalutiniuose produktuose bei tų produktų šalinimo ir OIV bylų paskelbimo (OL L 149, 2019 6 7, p. 1–52)

Žr. konsoliduotą versiją.

2018 m. spalio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/33 kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl vyno sektoriaus kilmės vietos nuorodų, geografinių nuorodų ir tradicinių terminų apsaugos paraiškų, prieštaravimo procedūros, vartojimo apribojimų, produkto specifikacijų keitimo, apsaugos panaikinimo, ženklinimo ir pateikimo (OL L 9, 2019 1 11, p. 2–45)

Žr. konsoliduotą versiją.

2018 m. spalio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/34 kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės, susijusios su vyno sektoriaus kilmės vietos nuorodų, geografinių nuorodų ir tradicinių terminų apsaugos paraiškomis, prieštaravimo procedūra, produktų specifikacijų pakeitimais, saugomų pavadinimų registru, apsaugos panaikinimu ir simbolių naudojimu, ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su tinkama patikrų sistema (OL L 9, 2019 1 11, p. 46–76)

2018 m. spalio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1507 dėl išskirtinių Lenkijos kiaušinių ir paukštienos sektorių rinkos rėmimo priemonių (OL L 255, 2018 10 11, p. 7–11)

2017 m. gruodžio 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/273, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarkos, vynuogynų registro, lydimųjų dokumentų ir sertifikavimo, įvežimo ir išvežimo operacijų registro, privalomųjų deklaracijų, pranešimų bei praneštos informacijos skelbimo ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl atitinkamų patikrų bei nuobaudų, iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 555/2008, (EB) Nr. 606/2009 bei (EB) Nr. 607/2009 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 436/2009 bei Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/560 (OL L 58, 2018 2 28, p. 1–59)

Žr. konsoliduotą versiją.

2017 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/274, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarkos, sertifikavimo, įvežimo ir išvežimo operacijų registro, privalomųjų deklaracijų bei pranešimų ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl atitinkamų patikrų taikymo taisyklės ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/561 (OL L 58, 2018 2 28, p. 60–95)

Žr. konsoliduotą versiją.

2017 m. balandžio 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1182, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl Sąjungos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių ir dėl pranešimų apie tam tikrų kategorijų skerdenų ir gyvų gyvulių rinkos kainas (OL L 171, 2017 7 4, p. 74–99)

2017 m. balandžio 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1183 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 papildymo, susijusio su informacijos ir dokumentų teikimu Komisijai (OL L 171, 2017 7 4, p. 100–102)

2017 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1185, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės dėl informacijos ir dokumentų teikimo Komisijai ir kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami keli Komisijos reglamentai (OL L 171, 2017 7 4, p. 113–130)

Žr. konsoliduotą versiją.

2017 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/891, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas nuostatomis dėl vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektorių, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 papildomas nuostatomis dėl tuose sektoriuose taikytinų nuobaudų ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011 (OL L 138, 2017 5 25, p. 4–56)

Žr. konsoliduotą versiją.

2017 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/892, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (OL L 138, 2017 5 25, p. 57–91)

Žr. konsoliduotą versiją.

2016 m. lapkričio 3 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/40, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas nuostatomis dėl Sąjungos pagalbos vaisiams ir daržovėms, bananams ir pienui tiekti švietimo įstaigoms, ir iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014 (OL L 5, 2017 1 10, p. 11–19)

Žr. konsoliduotą versiją.

2016 m. lapkričio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/39 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklių, susijusių su Sąjungos pagalba vaisiams ir daržovėms, bananams ir pienui švietimo įstaigoms tiekti (OL L 5, 2017 1 10, p. 1–10)

Žr. konsoliduotą versiją.

2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1237, kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 dėl importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisyklių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 užstatų, sumokėtų už tokias licencijas, grąžinimo ir negrąžinimo taisyklių, ir iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2535/2001, (EB) Nr. 1342/2003, (EB) Nr. 2336/2003, (EB) Nr. 951/2006, (EB) Nr. 341/2007 ir (EB) Nr. 382/2008, ir panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2390/98, (EB) Nr. 1345/2005, (EB) Nr. 376/2008 ir (EB) Nr. 507/2008 (OL L 206, 2016 7 30, p. 1–14)

Žr. konsoliduotą versiją.

2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1238, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui (OL L 206, 2016 7 30, p. 15–43)

Žr. konsoliduotą versiją.

2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1239, kuriuo dėl importo ir eksporto licencijų sistemos nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės (OL L 206, 2016 7 30, p. 44–70)

Žr. konsoliduotą versiją.

2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1240, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui taikymo taisyklės (OL L 206, 2016 7 30, p. 71–127)

Žr. konsoliduotą versiją.

2016 m. balandžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1150, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl nacionalinių vyno sektoriaus paramos programų taikymo taisyklės (OL L 190, 2016 7 15, p. 23–71)

Žr. konsoliduotą versiją.

2016 m. balandžio 15 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1149, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl nacionalinių vyno sektoriaus paramos programų ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 555/2008 (OL L 190, 2016 7 15, p. 1–22)

Žr. konsoliduotą versiją.

2015 m. gruodžio 15 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/232, kuriuo dėl gamintojų bendradarbiavimo tam tikrų aspektų papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 (OL L 44, 2016 2 19, p. 1–4)

2015 m. spalio 15 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1853, kuriuo numatoma laikina išskirtinė pagalba gyvulininkystės sektoriaus ūkininkams (OL L 271, 2015 10 16, p. 25–30)

2015 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1368, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl pagalbos bitininkystės sektoriuje taikymo taisyklės (OL L 211, 2015 8 8, p. 9–16)

Žr. konsoliduotą versiją.

2015 m. gegužės 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1366, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl pagalbos bitininkystės sektoriuje (OL L 211, 2015 8 8, p. 3–6)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1263/2014, kuriuo numatoma laikina išskirtinė pagalba Estijos, Latvijos ir Lietuvos pieno gamintojams (OL L 341, 2014 11 27, p. 3–5)

2014 m. birželio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 615/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės, susijusios su darbo programomis, skirtomis alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriams remti (OL L 168, 2014 6 7, p. 95–102)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 611/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas nuostatomis dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriaus paramos programų (OL L 168, 2014 6 7, p. 55–61)

Žr. konsoliduotą versiją.

2012 m. birželio 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 880/2012, kuriuo papildomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 nuostatos dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir gamintojų organizacijų derybų dėl sutarčių sudarymo pieno ir pieno produktų sektoriuje (OL L 263, 2012 9 28, p. 8–9)

2012 m. birželio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 511/2012 dėl pranešimų, susijusių su pieno produktų sektoriaus gamintojų ir tarpšakinėmis organizacijomis, derybomis dėl sutarčių sudarymo, ir santykiais, numatytais Tarybos reglamente (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 156, 2012 6 16, p. 39–40)

Žr. konsoliduotą versiją.

2012 m. sausio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 29/2012 dėl prekybos alyvuogių aliejumi standartų (OL L 12, 2012 1 14, p. 14–21)

Žr. konsoliduotą versiją.

2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (OL L 157, 2011 6 15, p. 1–163)

Žr. konsoliduotą versiją.

2011 m. vasario 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 133/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti (OL L 41, 2011 2 15, p. 4–5)

2010 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 738/2010, kuriuo nustatomos išsamios išmokų Vokietijos apynių sektoriaus gamintojų organizacijoms mokėjimo taisyklės (OL L 216, 2010 8 17, p. 11–13)

Žr. konsoliduotą versiją.

2010 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 642/2010 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklių grūdų sektoriaus importo muitų srityje (OL L 187, 2010 7 21, p. 5–22)

Žr. konsoliduotą versiją.

2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 617/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklės dėl prekybos perinti skirtais kiaušiniais ir ūkiuose auginamais paukščių jaunikliais standartų (OL L 168, 2008 6 28, p. 5–16)

Žr. konsoliduotą versiją.

2008 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 589/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl prekybos kiaušiniais standartų (OL L 163, 2008 6 24, p. 6–23)

Žr. konsoliduotą versiją.

2008 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 566/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklės dėl 12 mėnesių ar jaunesnių galvijų mėsos prekybos (OL L 160, 2008 6 19, p. 22–25)

Žr. konsoliduotą versiją.

2008 m. birželio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 543/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 dėl tam tikrų prekybos paukštiena standartų įgyvendinimo taisyklės (OL L 157, 2008 6 17, p. 46–87)

Žr. konsoliduotą versiją.

2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1299/2007 dėl apynių augintojų grupių pripažinimo (kodifikuota redakcija) (OL L 289, 2007 11 7, p. 4–7)

Žr. konsoliduotą versiją.

2006 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1850/2006, nustatantis išsamias apynių ir apynių produktų sertifikavimo taisykles (OL L 355, 2006 12 15, p. 72–87)

Žr. konsoliduotą versiją.

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 967/2006, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 išsamias nekvotinės gamybos cukraus sektoriuje įgyvendinimo taisykles (OL L 176, 2006 6 30, p. 22–31)

Žr. konsoliduotą versiją.

1991 m. liepos 11 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2568/91 dėl maišyto alyvuogių aliejaus ir maišyto alyvuogių išspaudų aliejaus savybių ir dėl atitinkamų analizės metodų (OL L 248, 1991 9 5, p. 1–83)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 18.06.2021

Top