EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CO0424

2019 m. birželio 20 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) nutartis.
Italy Emergenza Cooperativa Sociale ir Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza „Croce Verde“ prieš Ulss 5 Polesana Rovigo ir Regione del Veneto.
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešojo prekių, darbų ar paslaugų pirkimo sutarčių sudarymas – Direktyva 2014/24/ES – 10 straipsnio h punktas – Specialios išimtys paslaugų pirkimo sutarčių atveju – Pacientams vežti skirtos greitosios pagalbos paslaugos – Sąvoka.
Byla C-424/18.

Digital reports (Court Reports - general)

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:528

TEISINGUMO TEISMO (devintoji kolegija) NUTARTIS

2019 m. birželio 20 d. ( *1 )

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Viešojo prekių, darbų ar paslaugų pirkimo sutarčių sudarymas – Direktyva 2014/24/ES – 10 straipsnio h punktas –Specialios išimtys paslaugų pirkimo sutarčių atveju – Pacientams vežti skirtos greitosios pagalbos paslaugos – Sąvoka“

Byloje C‑424/18

dėl Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Veneto regiono administracinis teismas, Italija) 2018 m. birželio 13 d. nutartimi, kurią Teisingumo Teismas gavo 2018 m. birželio 27 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Italy Emergenza Cooperativa Sociale,

Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza „Croce Verde“

prieš

Ulss 5 Polesana Rovigo,

Regione del Veneto,

dalyvaujant:

Regione del Veneto,

Croce Verde Adria,

Italy Emergenza Cooperativa Sociale,

Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (Organizzazione nazionale di volontariato) – ANPAS ODV,

Associazione Nazionale Pubblica Assistenza (ANPAS) – Comitato regionale Liguria,

Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia,

TEISINGUMO TEISMAS (devintoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkė K. Jürimäe, teisėjai D. Šváby (pranešėjas) ir N. Piçarra,

generalinis advokatas M. Campos Sánchez-Bordona,

kancleris A. Calot Escobar,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

Italy Emergenza Cooperativa Sociale, atstovaujamos avvocati R. Speranzoni ir S. Betti,

Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza „Croce Verde“, atstovaujamos avvocati V. Migliorini ir C. Tamburini,

Regione del Veneto, atstovaujamo avvocati E. Zanon, C. Zampieri ir C. Drago,

Croce Verde Adria, atstovaujamos avvocato C. Tamburini,

Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (Organizzazione nazionale di volontariato – ANPAS ODV, atstovaujamos avvocati V. Migliorini ir C. Tamburini,

Associazione Nazionale Pubblica Assistenza (ANPAS) – Comitato regionale Liguria, atstovaujamos avvocato R. Damonte,

Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, atstovaujamos avvocati P. Sanchini, F. Sanchini ir C. Sanchini,

Italijos vyriausybės, atstovaujamos G. Palmieri, padedamos avvocato dello Stato F. Sclafani,

Vokietijos vyriausybės, atstovaujamos T. Henze ir J. Möller, vėliau – J. Möller,

Airijos, atstovaujamos M. Browne, G. Hodge ir A. Joyce, padedamų BL C. Donnelly,

Europos Komisijos, atstovaujamos G. Gattinara, P. Ondrůšek ir L. Haasbeek,

atsižvelgęs į išklausius generalinį advokatą priimtą sprendimą išspręsti bylą motyvuota nutartimi pagal Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnį,

priima šią

Nutartį

1

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18 (OL L 94, 2014, p. 65), 10 straipsnio h punkto išaiškinimo.

2

Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant du ginčus: Italy Emergenza Cooperativa Sociale (toliau – Italy Emergenza) ir Associazione Volontaria di Pubblica AssistenzaCroce Verde“ (toliau – Croce Verde) ginčus su atitinkamai Ulss 5 Polesana Rovigo (Rovigo Polezinės vietos sveikatos ir socialinė tarnyba Nr. 5, Italija, toliau – Ulss 5 Polesana) ir su Regione del Veneto (Veneto regionas, Italija) dėl to, kad Ulss 5 Polesana tiesiogiai sudarė greitosios pagalbos transporto paslaugų sutartį.

Teisinis pagrindas

Sąjungos teisė

3

Direktyvos 2014/24 28 konstatuojamojoje dalyje nurodyta:

„[Š]i direktyva neturėtų būti taikoma tam tikroms ne pelno organizacijų ar asociacijų vykdomoms skubiosios pagalbos paslaugoms, nes tų organizacijų ypatingą pobūdį būtų sunku išsaugoti, jeigu paslaugos teikėjus reikėtų pasirinkti pagal šioje direktyvoje nustatytas procedūras. Vis dėlto tokia išimtis turėtų galioti tik tose srityse, kuriose tai griežtai būtina. Todėl reikėtų aiškiai pabrėžti, kad ši išimtis neturėtų būti taikoma pacient[ams] vež[ti] skirtoms greitosios pagalbos paslaugoms. Tokiomis aplinkybėmis taip pat būtina paaiškinti, kad Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno [Common Procurement Vocabulary] (toliau – BVPŽ) grupė 601 „Sausumos transporto paslaugos“ neapima greitosios pagalbos paslaugų, kurios žymimos BVPŽ kodu 8514. Todėl reikėtų paaiškinti, kad paslaugų, kurių BVPŽ kodas yra 85143000-3 ir kurios apima tik pacient[ams] vež[ti] skirtas greitosios pagalbos paslaugas, teikimui turėtų būti taikomas specialus režimas, nustatytas socialinėms ir kitoms specialioms paslaugoms (toliau – paprastesnis režimas). Todėl mišriosioms sutartims dėl bendrųjų greitosios pagalbos paslaugų teikimo taip pat būtų taikomas paprastesnis režimas, jeigu pacient[ams] vež[ti] skirtų greitosios pagalbos paslaugų vertė būtų didesnė už kitų greitosios pagalbos paslaugų vertę[.]“

4

Šios direktyvos 10 straipsnyje „Specialios išimtys paslaugų pirkimo sutarčių atveju“ numatyta:

„Ši direktyva netaikoma viešojo paslaugų pirkimo sutartims dėl:

<…>

h)

civilinės gynybos, civilinės saugos ir pavojaus prevencijos paslaugų, kurias teikia ne pelno organizacijos ar asociacijos ir kurių BVPŽ kodai yra 75250000-3 [gaisrininkų ir gelbėjimo paslaugos], 75251000-0 [gaisrininkų paslaugos], 75251100-1 [gaisrų gesinimo paslaugos], 75251110-4 [priešgaisrinės apsaugos paslaugos], 75251120-7 [kovos su miškų gaisrais paslaugos], 75252000-7 [gelbėjimo paslaugos], 75222000-8 [civilinės gynybos paslaugos], 98113100-9 [branduolinės saugos paslaugos] ir 85143000-3 [greitosios pagalbos paslaugos], išskyrus pacient[ams] vež[ti] skirtas greitosios pagalbos paslaugas;

<…>“

5

Minėtos direktyvos III antraštinės dalies „Specialiosios pirkimo procedūros“ I skyrius apima 74–77 straipsnius. Šiose nuostatose įtvirtinta supaprastinta tvarka, taikoma socialinėms ir kitoms specialioms paslaugoms.

Italijos teisė

6

2016 m. balandžio 18 d.Decreto legislativo n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Įstatyminis dekretas Nr. 50, kuriuo nustatoma Direktyvos 2014/23/ES [dėl koncesijos sutarčių suteikimo, Direktyvos 2014/24 ir Direktyvos 2014/25/ES] dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų įgyvendinimo tvarka ir nauja redakcija išdėstomi teisės aktai dėl viešojo darbų, paslaugų ir prekių pirkimo sutarčių); (GURI, Nr. 91, 2016 m. balandžio 19 d.) patvirtintas naujasis Codice dei contratti pubblici (Viešųjų pirkimų kodeksas, toliau –Viešųjų pirkimų kodeksas).

7

To kodekso 17 straipsnio 1 dalyje „Specialios išimtys, susijusios su viešaisiais paslaugų pirkimais ir paslaugų koncesija“, numatyta:

„Šio kodekso nuostatos netaikomos viešojo paslaugų pirkimo sutartims ir paslaugų koncesijoms dėl:

<…>

h)

civilinės gynybos, civilinės saugos ir pavojaus prevencijos paslaugų, kurias teikia ne pelno organizacijos ar asociacijos ir kurių BVPŽ kodai yra 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 ir 85143000-3, išskyrus pacientams vežti skirtas greitosios pagalbos paslaugas;“

8

Remiantis 2017 m. liepos 3 d.decreto legislativo n. 117 – Codice del Terzo settore (Įstatyminis dekretas Nr. 117 dėl trečiojo sektoriaus kodekso) (GURI, Nr. 179, 2017 m. rugpjūčio 2 d., paprastasis priedas) 57 straipsniu:

„Sutartis dėl skubaus transportavimo greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėmis paslaugų teikimo pirmenybės tvarka galima sudaryti su savanorių organizacijomis, kurios bent šešis mėnesius įrašytos į nacionalinį trečiojo sektoriaus registrą ir yra 41 straipsnio 2 dalyje nurodyto asociacijų tinklo narės, taip pat patvirtintos pagal nacionalinės teisės aktus toje srityje, jei tokie yra, tuo atveju, jeigu dėl specifinio paslaugos pobūdžio tiesioginis sutarties sudarymas užtikrina bendrojo intereso paslaugos teikimą pagal veiksmingo įnašo siekiant socialinių ir solidarumo tikslų sistemą, ekonominio efektyvumo ir tinkamumo sąlygomis bei laikantis skaidrumo ir nediskriminavimo principų.“

9

2017 m. sausio 12 d.Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (Ministrų tarybos pirmininko dekretas, kuriuo apibrėžiami ir atnaujinami esminiai pagalbos lygiai, nurodyti 1992 m. gruodžio 30 d. Įstatyminio dekreto Nr. 502 1 straipsnio 7 dalyje) (GURI, Nr. 65, 2017 m. kovo 18 d., paprastasis priedas) 7 straipsnyje „Teritorinė skubioji pagalba“ numatyta:

„1.   Nacionalinė sveikatos tarnyba teikia skubią medicinos pagalbą kritiniais atvejais už ligoninės ribų, kad būtų stabilizuota paciento būklė, ir užtikrina saugų pervežimą į tinkamiausią ligoninę. Teritorinį skubių veiksmų koordinavimą ir valdymą užtikrina veiklos centrai „118“ 24 valandas per parą.

2.   Visų pirma užtikrinama:

a)

medicinos pagalbos intervencijos, kurios vykdomos naudojantis būtinosios ir tolesnės pagalbos antžeminėmis ir oro transporto priemonėmis, kuriose dirba tinkamai apmokyti sveikatos priežiūros darbuotojai;

b)

antrinio greitosios pagalbos transporto paslaugos, su priežiūra ar be jos;

c)

sveikatos priežiūros ir organizavimo veikla didelio masto ekstremalių situacijų ir branduolinės, biologinės, cheminės ir radiologinės rizikos atvejais (NBCR);

d)

sveikatos priežiūros veikla per suplanuotus renginius ir įvykius pagal regionų ir autonominių sričių nustatytą tvarką.

3.   Teritorinė skubiosios pagalbos veikla vykdoma integruotai ir apima skubios pagalbos paslaugas ligoninėse, kurios teikiamos pirmosios pagalbos ir skubios pagalbos skyriuose, ir veiklą, susijusią su būtinąja ir tęstine priežiūra.“

10

2012 m. liepos 27 d.legge regionale n. 26 – Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza (Veneto regiono įstatymas Nr. 26 dėl skubios medicinos pagalbos ir greito reagavimo transporto regioninės sistemos taisyklių) (Regiono įstatymas Nr. 26/2012) 2 straipsnio 1 dalyje numatyta:

„Šiame įstatyme skubus transportavimas greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėmis – tai veikla, kurią greitosios pagalbos automobiliais vykdo darbuotojai, visų pirma sveikatos priežiūros darbuotojai, kuriems pavesta teikti šias paslaugas, atliekant tokias funkcijas:

a)

gelbėjimo tarnybų teikiamos skubios transporto paslaugos, kurioms vadovauja operatyvinės skubios medicinos pagalbos koordinavimo centrai (SEPS);

b)

transportavimo paslaugos, numatytos apibrėžiant esminius pagalbos lygius (Livelli Essenziali di Assistenza), teikiamos skubios pagalbos transporto priemone;

c)

transportavimo paslaugos, kurias teikiant dėl paciento klinikinės būklės būtina naudoti tik skubios pagalbos transporto priemonę, o kelionės metu reikalinga sveikatos priežiūros specialistų ar kitų tinkamai apmokytų asmenų pagalba ir reikalaujama užtikrinti medicininės priežiūros tęstinumą.“

11

2015 m. spalio 29 d.Giunta Regionale del Veneto (Veneto regiono, Italija, vykdomasis organas) Nutarime Nr. 1515 numatyta: „teikiant paslaugą greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėje turi būti vienas vairuotojas skubios pagalbos specialistas ir bent vienas skubios pagalbos specialistas, turintys kvalifikaciją ir įgūdžių, kurie būtini konkrečiai veiklai vykdyti“, kurie įgyjami baigus tam tikrą mokymo kursą ir išlaikius trijų dalykų, būtent: anatomijos, fiziologijos ir skubios pagalbos, egzaminą. Vadinasi, antrinė paslauga, įskaitant paprasto pervežimo paslaugą, apima įprastą pervežimą ir sveikatos priežiūrą.

Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

12

Italy Emergenza, kuri yra socialinis kooperatyvas, teikiantis greitosios pagalbos transporto paslaugas, pareiškė ieškinį dėl 2017 m. gruodžio 28 d.Ulss 5 Polesana generalinio direktoriaus sprendimo Nr. 1754 panaikinimo ir kelių šio sprendimo parengiamųjų aktų panaikinimo. Minėtu sprendimu šis vietos padalinys tiesiogiai susitarimu pavedė Croce Verde teikti šias skubaus transporto ir antrinio greitosios pagalbos transporto paslaugas jam priskirtoje teritorijoje. Šis susitarimas galioja nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. kovo 31 d. ir gali būti atnaujintas dar dvejiems metams, tačiau su sąlyga, kad Croce Verde toliau atitiks Regiono įstatyme Nr. 26/2012 ir Veneto regiono valdybos sprendime Nr. 179/2014 numatytus akreditavimo reikalavimus. Galiausiai pagal šį susitarimą numatoma atlyginti 2291260 EUR išlaidų per metus, t. y. 6873780 EUR išlaidų per trejus metus.

13

Italy Emergenza mano, kad antrinio greitosios pagalbos transporto paslaugos nepriskiriamos prie paslaugų, kurioms pagal Direktyvos 2014/24 10 straipsnio h punktą, siejamą su jos 28 konstatuojamąja dalimi, netaikomos viešųjų pirkimų taisyklės.

14

Kol šis ieškinys buvo nagrinėjamas Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Veneto regiono administracinis teismas, Italija), 2018 m. balandžio 24 d. Sprendimu Nr. 372 Ulss 5 Polesana panaikino Sprendimą Nr. 1754, siekdama atsižvelgti į 2018 m. vasario 22 d.Consiglio di Stato (Valstybės Taryba, Italija) sprendimą, iš kurio matyti, kad išimtiniais atvejais viešųjų pirkimų taisyklės gali būti netaikomos tik skubios medicinos pagalbos greitosios pagalbos transporto priemonėmis paslaugoms, kai jas teikia ne pelno organizacijos. Kita vertus, paprastam transportui greitosios pagalbos transporto priemone, t. y. paprastam pacientų pervežimui nesant skubos, taikoma supaprastinta tvarka, numatyta Direktyvos 2014/24 74–77 straipsniuose.

15

Priėmus Sprendimą Nr. 372, Italy Emergenza nurodė ketinanti atsisakyti ieškinio, jeigu Croce Verde nepareikalaus to sprendimo panaikinti.

16

Vis dėlto Croce Verde užginčijo tą sprendimą, teigdama, kad skirtumas tarp skubaus pervežimo ir paprasto pervežimo paslaugų lieka neaiškus. Iš tiesų, nors atrodytų, kad pagal Direktyvos 2014/24 28 konstatuojamąją dalį supaprastinta tvarka turėtų būti taikoma „tik“ pacientų vežimo greitosios pagalbos automobiliu paslaugoms, šio teiginio nėra minėtos direktyvos 10 straipsnio h punkte.

17

2018 m. kovo 9 d. sprendime panašioje byloje prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nusprendė, kad pagal šią nuostatą ir Viešųjų pirkimų kodekso 17 straipsnio 1 dalies h punktą, kuriuo ji tiksliai perkeliama, „greitosios medicinos pagalbos paslaugos“, kurių BVPŽ kodas yra 85143000-3, nukrypstant nuo įprastų viešųjų pirkimų taisyklių, nepatenka į Viešųjų pirkimų kodekso nuostatų taikymo sritį, išskyrus „pacientams vežti skirtas greitosios pagalbos paslaugas“, kurioms ir toliau taikoma supaprastinta tvarka. Kad būtų taikoma tos direktyvos 10 straipsnio h punkte numatyta išimtis, skubios pagalbos paslaugos turėtų būti teikiamos greitosios pagalbos automobiliu, apimti pacientų, kurių situacija kritinė, pervežimą ir pirmosios pagalbos jiems suteikimą, ir jas turi suteikti ne pelno organizacijos. Paprastoms vežti skirtoms greitosios pagalbos paslaugoms, apimančioms įprastą pacientų vežimą, kai nėra jokios skubos, savo ruožtu taikoma supaprastinta tvarka.

18

Tačiau prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodo, kad nors lengva atskirti skubios pagalbos paslaugas nuo paprasto pacientų vežimo paslaugų, yra tarpinių transporto rūšių, kurių kvalifikavimas nėra akivaizdus. Visų pirma tai pasakytina apie kai kurias Regiono įstatymo Nr. 26/2012 2 straipsnyje nurodytas sveikatos priežiūros paslaugas, kaip antai, pirma, transportavimo paslaugos, numatytos apibrėžiant esminius pagalbos lygius, kurios Servizio Sanitario Nazionale (Nacionalinė sveikatos priežiūros tarnyba, Italija) atveju apima paslaugas, teikiamas visiems piliečiams nemokamai arba sumokėjus tam tikrą dalį ir teikiamas skubios pagalbos transporto priemonėmis, ir, antra, transportavimo paslaugos, kurias teikiant dėl paciento klinikinės būklės būtina naudoti tik skubios pagalbos transporto priemonę, o kelionės metu reikalinga sveikatos priežiūros specialistų ar kitų tinkamai apmokytų asmenų pagalba bei reikalaujama užtikrinti medicininės priežiūros tęstinumą.

19

Reikia pažymėti, kad pagal Regiono įstatymo Nr. 26/2012 2 straipsnį visos šios paslaugos prilyginamos skubaus pervežimo skubios pagalbos transporto priemone paslaugoms, todėl joms taikoma Direktyvos 2014/24 10 straipsnio h punkte ir Viešųjų pirkimų kodekso 17 straipsnio 1 dalies h punkte numatyta išimtis, kai jas teikia pelno nesiekiančios organizacijos arba asociacijos.

20

Šiomis aplinkybėmis Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Veneto regiono administracinis teismas) nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

„1.

Ar Direktyvos 2014/24/ES 10 straipsnio h punktas ir 28 konstatuojamoji dalis turėtų būti aiškinami taip, kad:

a)

greitosios medicinos pagalbos paslaugos, kurias teikiant transporto priemonėje turi būti vienas vairuotojas skubios pagalbos specialistas ir bent vienas skubios pagalbos specialistas, turintys kvalifikaciją ir įgūdžių, įgytų baigus tam tikrą mokymo kursą ir išlaikius skubios pagalbos dalykų egzaminą; ir

b)

transportavimo paslaugos, numatytos apibrėžiant esminius pagalbos lygius <…>, teikiamos skubios pagalbos transporto priemonėmis, patenka į minėto 10 straipsnio h punkte nustatytos išimties taikymo sritį, ar, atvirkščiai, laikytinos [Direktyvos 2014/24] 74–77 straipsniuose nurodytomis paslaugomis?

2.

Ar Direktyva [2014/24] turi būti aiškinama taip, kad pagal ją draudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatyta, kad, net nesant skubios pagalbos poreikio:

a)

greitosios medicinos pagalbos paslaugos, kurias teikiant transporto priemonėje turi būti vienas vairuotojas skubios pagalbos specialistas ir bent vienas skubios pagalbos specialistas, turintys kvalifikaciją ir įgūdžių, įgytų baigus tam tikrą mokymo kursą ir išlaikius skubios pagalbos dalykų egzaminą; ir

b)

transportavimo paslaugos, numatytos apibrėžiant esminius pagalbos lygius <…>, teikiamos skubios pagalbos priemonėmis, turi būti pirmenybės tvarka pavedamos teikti savanorių asociacijoms, su jomis sudarant sutartį tiesiogiai?“

Dėl prejudicinių klausimų

21

Pagal Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnį, jeigu atsakymą į klausimą, dėl kurio pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą, galima aiškiai nustatyti iš Teisingumo Teismo praktikos arba jeigu atsakymas į tokį klausimą nekelia jokių pagrįstų abejonių, Teisingumo Teismas, vadovaudamasis teisėjo pranešėjo siūlymu ir išklausęs generalinį advokatą, bet kada gali nuspręsti priimti sprendimą motyvuota nutartimi.

22

Šioje byloje reikia taikyti šią nuostatą.

23

Savo klausimais, kuriuos reikia nagrinėti kartu, prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar Direktyvos 2014/24 10 straipsnio h punktas, siejamas su minėtos direktyvos 28 konstatuojamąja dalimi, turi būti aiškinamas kaip draudžiantis nacionalinės teisės aktus, pagal kuriuos į šioje nuostatoje numatytos išimties taikymo sritį patenka, kai nėra skubos, viena vertus, greitosios medicinos pagalbos paslaugos, kurias teikiant transporto priemonėje turi būti vienas vairuotojas skubios pagalbos specialistas ir bent vienas skubios pagalbos specialistas, turintys kvalifikaciją ir įgūdžių, įgytų baigus tam tikrą mokymo kursą ir išlaikius skubios pagalbos dalykų egzaminą, ir, kita vertus, transportavimo paslaugos, numatytos apibrėžiant esminius pagalbos lygius, teikiamos skubios pagalbos priemonėmis.

24

Siekiant atsakyti į šį klausimą, reikia priminti, kad pagal Direktyvos 2014/24 10 straipsnio h punktą civilinės gynybos, civilinės saugos ir pavojaus prevencijos paslaugoms netaikomos įprastos viešojo pirkimo sutarčių sudarymo taisyklės, jeigu įvykdoma dvejopa sąlyga: šios paslaugos priskirtinos prie šioje nuostatoje nurodytų BVPŽ kodų ir jas teikia ne pelno organizacijos ar asociacijos. Tiesa, ši viešojo pirkimo sutarčių sudarymo taisyklių taikymo išimtis apima išlygą – ji netaikoma pacientams vežti skirtoms greitosios pagalbos paslaugoms, kurioms taikoma Direktyvos 2014/24 74–77 straipsniuose numatyta supaprastinta tvarka (šiuo klausimu žr. 2019 m. kovo 21 d. Sprendimo Falck Retungsdienste ir Falck, C‑465/17, EU:C:2019:234, 38 punktą).

25

Iš Direktyvos 2014/24 10 straipsnio h punkto, siejamo su šios direktyvos 28 konstatuojamąja dalimi, matyti, kad šioje nuostatoje numatyta viešojo pirkimo sutarčių sudarymo taisyklių išimtis pavojaus prevencijos paslaugų naudai taikoma tik tam tikroms skubios pagalbos paslaugoms, kurias teikia ne pelno organizacijos ar asociacijos, ir turėtų galioti tik tose srityse, kuriose tai griežtai būtina (2019 m. kovo 21 d. Sprendimo Falck Rettungsdienste ir Falck, C‑465/17, EU:C:2019:234, 43 punktas).

26

Taigi, kalbant apie rizikos prevencijos paslaugas, šios direktyvos 10 straipsnio h punkte numatytas viešųjų pirkimų taisyklių netaikymas neatsiejamai susijęs su skubios pagalbos paslaugos buvimu, todėl vien kvalifikuoto personalo buvimo greitosios medicinos pagalbos automobilyje nepakanka, kad būtų galima konstatuoti greitosios pagalbos paslaugos, žymimos BVPŽ kodu CPV 85143000-3, buvimą (šiuo klausimu žr. 2019 m. kovo 21 d. Sprendimo Falck Rettungsdienste ir Falck, C‑465/17, EU:C:2019:234, 44 ir 45 punktus).

27

Vis dėlto skuba, nepaisant visko, gali būti konstatuota, bent potencialiai, kai reikia transportuoti pacientą, kurio sveikatos būklė vežant gali pablogėti, o šią riziką iš principo turėtų būti galima įvertinti objektyviai. Tik esant tokioms aplinkybėms, vežimas greitosios medicinos pagalbos automobiliu teikiant kvalifikuotą priežiūrą gali patekti į Direktyvos 2014/24 10 straipsnio h punkte numatytos viešojo pirkimo sutarčių sudarymo taisyklių išimties taikymo sritį (šiuo klausimu žr. 2019 m. kovo 21 d. Sprendimo Falck Retungsdienste ir Falck, C‑465/17, EU:C:2019:234, 46 ir 49 punktus).

28

Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad nei greitosios pagalbos paslaugos, kurias teikiant transporto priemonėje turi būti tinkamai parengti vienas vairuotojas skubios pagalbos specialistas ir bent vienas skubios pagalbos specialistas, nei transportavimo paslaugos, numatytos apibrėžiant esminius pagalbos lygius, teikiamos skubios pagalbos priemonėmis, negali automatiškai patekti į Direktyvos 2014/24 10 straipsnio h punkte numatytos išimties taikymo sritį. Iš tiesų, tam, kad būtų galima taikyti šią išimtį, ne tik būtinas tinkamą kvalifikaciją teikti pirmąją pagalbą turintis personalas, bet ir greitosios pagalbos paslaugas turi teikti ne pelno organizacijos ar asociacijos ir turi būti aišku, kad būtina skubi pagalba.

29

Taigi į pateiktus klausimus reikia atsakyti, kad Direktyvos 2014/24 10 straipsnio h punktas, siejamas su minėtos direktyvos 28 konstatuojamąja dalimi, turi būti aiškinamas kaip draudžiantis nacionalinės teisės aktus, pagal kuriuos į šioje nuostatoje numatytos išimties taikymo sritį, nesant skubos, patenka, viena vertus, greitosios medicinos pagalbos paslaugos, kurias teikiant transporto priemonėje turi būti vienas vairuotojas skubios pagalbos specialistas ir bent vienas skubios pagalbos specialistas, turintys kvalifikaciją ir įgūdžių, įgytų baigus tam tikrą mokymo kursą ir išlaikius skubios pagalbos dalykų egzaminą, ir, kita vertus, transportavimo paslaugos, numatytos apibrėžiant esminius pagalbos lygius, teikiamos skubios pagalbos priemonėmis.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

30

Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

 

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (devintoji kolegija) nusprendžia:

 

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 10 straipsnio h punktas, siejamas su minėtos direktyvos 28 konstatuojamąja dalimi, turi būti aiškinamas kaip draudžiantis nacionalinės teisės aktus, pagal kuriuos į šioje nuostatoje numatytos išimties taikymo sritį, nesant skubos, patenka, viena vertus, greitosios medicinos pagalbos paslaugos, kurias teikiant transporto priemonėje turi būti vienas vairuotojas skubios pagalbos specialistas ir bent vienas skubios pagalbos specialistas, turintys kvalifikaciją ir įgūdžių, įgytų baigus tam tikrą mokymo kursą ir išlaikius skubios pagalbos dalykų egzaminą, ir, kita vertus, transportavimo paslaugos, numatytos apibrėžiant esminius pagalbos lygius, teikiamos skubios pagalbos priemonėmis.

 

Parašai.


( *1 ) Proceso kalba: italų.

Top