Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0092

2017 m. spalio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/92, kuriuo dėl mokesčių, mokėtinų Europos vaistų agentūrai už farmakologinio budrumo veiklos, susijusios su žmonėms skirtais vaistais, vykdymą, sumų koregavimo pagal infliacijos lygį iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 658/2014 (Tekstas svarbus EEE. )

C/2017/6946

OJ L 17, 23.1.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/92/oj

23.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 17/2


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/92

2017 m. spalio 18 d.

kuriuo dėl mokesčių, mokėtinų Europos vaistų agentūrai už farmakologinio budrumo veiklos, susijusios su žmonėms skirtais vaistais, vykdymą, sumų koregavimo pagal infliacijos lygį iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 658/2014

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 658/2014 dėl mokesčių, mokėtinų Europos vaistų agentūrai už farmakologinio budrumo veiklos, susijusios su žmonėms skirtais vaistais, vykdymą (1), ir ypač į jo 15 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004 (2) 67 straipsnio 3 dalį Europos vaistų agentūros pajamas sudaro Sąjungos įnašas ir įmonių mokamos rinkliavos už Sąjungos leidimų prekiauti gavimą bei priežiūrą ir už kitas Agentūros ar koordinavimo grupės, kiek tai susiję su jos užduočių vykdymu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB (3) 107c, 107e, 107g, 107k ir 107q straipsnius, teikiamas paslaugas;

(2)

Europos Sąjungos statistikos biuras paskelbė, kad 2015 m. infliacijos lygis Sąjungoje siekė 0,2 %, o 2016 m. – 1,2 % Atsižvelgiant į labai žemą infliacijos lygį 2015 m. nebuvo laikoma pagrįsta pagal Reglamento (ES) Nr. 658/2014 15 straipsnio 6 dalį koreguoti mokesčių, mokėtinų Europos vaistų agentūrai už farmakologinio budrumo veiklos, susijusios su žmonėms skirtais vaistais, vykdymą, sumas. Atsižvelgiant į 2016 m. infliacijos lygį Sąjungoje, šių sumų koregavimas laikomas pagrįstu. Turėtų būti taikomas bendras koregavimas atsižvelgiant į 2015 m. ir 2016 m. infliacijos lygį;

(3)

siekiant paprastumo, patikslintus mokesčių dydžius reikėtų suapvalinti iki artimiausios eurų dešimties, išskyrus metinį mokestį už informacinių technologijų sistemas ir literatūros stebėseną, kurio patikslintas dydis turėtų būti suapvalintas iki artimiausio euro;

(4)

Reglamente (ES) Nr. 658/2014 nustatyti mokesčiai yra mokėtini arba atitinkamos procedūros pradžios dieną, arba, metinio mokesčio už informacinių technologijų sistemas ir literatūros stebėseną atveju, kiekvienų metų liepos 1 d. Todėl taikytina suma bus nustatyta mokesčio mokėjimo dieną, o nebaigtoms procedūroms specialių pereinamojo laikotarpio priemonių nustatyti nereikia;

(5)

pagal Reglamento (ES) Nr. 658/2014 15 straipsnio 6 dalį, kai deleguotasis aktas, kuriuo koreguojamos to reglamento priedo I–IV dalyse nurodytos mokesčių sumos, įsigalioja anksčiau nei liepos 1 d., tie koregavimai įsigalioja nuo liepos 1 d., o kai deleguotasis aktas įsigalioja po birželio 30 d., jie įsigalioja nuo deleguotojo akto įsigaliojimo dienos;

(6)

todėl Reglamento (ES) Nr. 658/2014 priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 658/2014 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

I dalies 1 punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

„19 500 EUR“ pakeičiama į „19 770 EUR“;

b)

„13 100 EUR“ pakeičiama į „13 290 EUR“;

2)

II dalies 1 punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

įžanginiame sakinyje „43 000 EUR“ pakeičiama į „43 600 EUR“;

b)

a punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

„17 200 EUR“ pakeičiama į „17 440 EUR“;

ii)

„7 280 EUR“ pakeičiama į „7 380 EUR“;

c)

b punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

„25 800 EUR“ pakeičiama į „26 160 EUR“;

ii)

„10 920 EUR“ pakeičiama į „11 070 EUR“;

3)

III dalies 1 punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

pirma pastraipa iš dalies keičiama taip:

i)

„179 000 EUR“ pakeičiama į „181 510 EUR“;

ii)

„38 800 EUR“ pakeičiama į „39 350 EUR“;

iii)

„295 400 EUR“ pakeičiama į „299 560 EUR“;

b)

antra pastraipa iš dalies keičiama taip:

i)

a punkte „119 333 EUR“ pakeičiama į „121 000 EUR“;

ii)

b punkte „145 200 EUR“ pakeičiama į „147 240 EUR“;

iii)

c punkte „171 066 EUR“ pakeičiama į „173 470 EUR“;

iv)

d punkte „196 933 EUR“ pakeičiama į „199 700 EUR“;

c)

ketvirtos pastraipos b punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

„1 000 EUR“ pakeičiama į „1 010 EUR“;

ii)

„2 000 EUR“ pakeičiama į „2 020 EUR“;

iii)

„3 000 EUR“ pakeičiama į „3 050 EUR“;

4)

IV dalies 1 punkte: „67 EUR“ pakeičiama į „68 EUR“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jis taikomas nuo 2018 m. vasario 12 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. spalio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 189, 2014 6 27, p. 112.

(2)  2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 726/2004, nustatantis Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantis Europos vaistų agentūrą (OL L 136, 2004 4 30, p. 1).

(3)  2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (OL L 311, 2001 11 28, p. 67).


Top