EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1954

2017 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1954, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1030/2002, nustatantis vienodą leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą

OJ L 286, 1.11.2017, p. 9–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1954/oj

1.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 286/9


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/1954

2017 m. spalio 25 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1030/2002, nustatantis vienodą leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 79 straipsnio 2 dalies a punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Tarybos reglamente (EB) Nr. 1030/2002 (2) nustatyta vienoda leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams forma;

(2)

dabartinė vienoda leidimų apsigyventi forma, kuri naudojama jau dvidešimt metų, laikoma nesaugia, atsižvelgiant į rimtus padirbinėjimo ir sukčiavimo atvejus;

(3)

todėl turėtų būti nustatytas naujas bendras trečiųjų šalių piliečių leidimų apsigyventi dizainas, kuris turėtų daugiau šiuolaikinių apsaugos priemonių, kad tokie leidimai būtų labiau apsaugoti ir būtų užkirstas kelias klastojimui;

(4)

trečiųjų šalių piliečiai, kurie turi galiojantį vienodos formos leidimą apsigyventi, išduotą vienos iš valstybių narių, kurios taiko visą Šengeno acquis, turi teisę laisvai judėti Šengeno erdvėje ne ilgiau kaip 90 dienų su sąlyga, kad jie atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/399 (3) (Šengeno sienų kodeksas) nurodytas atvykimo sąlygas;

(5)

Sąjungos teisės aktuose dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo nustatomos schemos, pagal kurias suteikiamos papildomos judumo teisės ir nustatomos specialios atvykimo į valstybes nares, kurios yra saistomos minėtos acquis, ir buvimo jose sąlygos. Pagal minėtus teisės aktus išduoti leidimai apsigyventi parengti pagal Reglamente (EB) Nr. 1030/2002 nustatytą vienodą formą. Todėl siekiant sudaryti sąlygas kompetentingoms institucijoms nustatyti, kurie trečiųjų šalių piliečiai galėtų pasinaudoti tomis specialiomis judumo teisėmis, svarbu, kad tuose leidimuose apsigyventi būtų aiškiai nurodomi atitinkami įrašai, pavyzdžiui, „tyrėjas“, „studentas“ ar „bendrovės viduje perkeliamas asmuo“ pagal atitinkamus Sąjungos teisės aktus;

(6)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas. Kadangi šis reglamentas grindžiamas Šengeno acquis, remdamasi to protokolo 4 straipsniu, per šešis mėnesius po to, kai Taryba priims šį reglamentą, Danija turi nuspręsti, ar įgyvendins šį reglamentą savo nacionalinėje teisėje;

(7)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 1 ir 2 straipsnius ir 4a straipsnio 1 dalį ir nedarant poveikio to protokolo 4 straipsniui tos valstybės narės nedalyvauja priimant šį reglamentą, ir jis nėra joms privalomas ar taikomas;

(8)

šis reglamentas yra aktas, grindžiamas Šengeno acquis ar kitaip su ja susijęs, kaip apibrėžta atitinkamai 2003 m. Stojimo akto 3 straipsnio 1 dalyje, 2005 m. Stojimo akto 4 straipsnio 1 dalyje ir 2011 m. Stojimo akto 4 straipsnio 1 dalyje;

(9)

Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarime dėl pastarųjų asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (4), kurios patenka į Tarybos sprendimo 1999/437/EB (5) 1 straipsnio B punkte nurodytą sritį;

(10)

Šveicarijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos Susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, (6) kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio B punkte nurodytą sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Tarybos sprendimo 2008/146/EB (7) 3 straipsniu;

(11)

Lichtenšteino atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokole dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (8), kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio B punkte nurodytą sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Tarybos sprendimo 2011/350/ES (9) 3 straipsniu;

(12)

siekiant sudaryti sąlygas valstybėms narėms sunaudoti turimas leidimų apsigyventi atsargas, turėtų būti numatytas pereinamasis laikotarpis, per kurį valstybės narės galėtų toliau naudoti senuosius leidimus apsigyventi;

(13)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1030/2002 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1030/2002 priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateikiamomis iliustracijomis ir tekstu.

2 straipsnis

Leidimai apsigyventi, atitinkantys Reglamento (EB) Nr. 1030/2002 priede išdėstytas specifikacijas, kurios taikomos iki šio reglamento 3 straipsnio antroje pastraipoje nurodytos datos, gali būti išduodami kaip leidimai apsigyventi ne ilgiau kaip šešis mėnesius po tos datos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Valstybės narės pradeda taikyti šį reglamentą ne vėliau kaip praėjus 15 mėnesių po papildomų techninių specifikacijų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1030/2002 2 straipsnyje, priėmimo.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2017 m. spalio 25 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. MAASIKAS


(1)  2017 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2017 m. spalio 9 d. Tarybos sprendimas.

(2)  2002 m. birželio 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1030/2002, nustatantis vienodą leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą (OL L 157, 2002 6 15, p. 1).

(3)  2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) (OL L 77, 2016 3 23, p. 1).

(4)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(5)  1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimas 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytą susitarimą dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (OL L 176, 1999 7 10, p. 31).

(6)  OL L 53, 2008 2 27, p. 52.

(7)  2008 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas 2008/146/EB dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 53, 2008 2 27, p. 1).

(8)  OL L 160, 2011 6 18, p. 21.

(9)  2011 m. kovo 7 d. Tarybos sprendimas 2011/350/ES dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję su patikrinimų prie vidaus sienų panaikinimu ir asmenų judėjimu (OL L 160, 2011 6 18, p. 19).


PRIEDAS

PRIEDAS

KORTELĖS PRIEKINĖS IR UžPAKALINĖS PUSĖS ATVAIZDAI

Image

Image

a)   Aprašymas

Leidimas apsigyventi su biometriniais duomenimis išduodamas kaip atskiras ID – 1 formos dokumentas. Jis grindžiamas Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) dokumente dėl mašininio nuskaitymo kelionės dokumentų (dokumentas Nr. 9303, septintasis leidimas, 2015 m.) nustatytomis specifikacijomis. Jame turi būti ši informacija (1):

 

Priekinė kortelės pusė:

1.

Fone išspausdintas išduodančiosios valstybės narės trijų raidžių šalies kodas, kaip nustatyta ICAO dokumente Nr. 9303 dėl mašininio nuskaitymo kelionės dokumentų.

2.

Optiškai kintančių spalvų ICAO simbolis mašininio nuskaitymo kelionės dokumentui su bekontakčiu mikrolustu (e-MRTD simbolis). Priklausomai nuo žiūrėjimo kampo šis simbolis matomas skirtingomis spalvomis.

3.1.

Dokumento pavadinimas (leidimas apsigyventi) nurodomas išduodančiosios valstybės narės kalba (-omis).

3.2.

3.1 laukelyje nurodyto dokumento pavadinimo pakartojimas bent viena kita oficialiąja Sąjungos institucijų kalba (ne daugiau kaip dviem), kad kortelę būtų lengviau atpažinti kaip leidimą apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams.

4.1.

Dokumento numeris.

4.2.

Dokumento numerio pakartojimas (su specialiomis apsaugos priemonėmis).

5.

Kortelės prieigos numeris (angl. CAN).

6–12 įrašų antraštės nurodomos išduodančiosios valstybės narės kalba (-omis). Išduodančioji valstybė narė toje pačioje eilutėje gali pateikti įrašus ir kita Sąjungos institucijų oficialia kalba (iš viso ne daugiau kaip dviem kalbomis).

6.

Nurodyta tvarka pavardė(-s) ir vardas (-ai) (2).

7.

Lytis.

8.

Pilietybė.

9.

Gimimo data.

10.

Leidimo rūšis: konkreti trečiosios šalies piliečiui valstybės narės išduoto leidimo apsigyventi rūšis. Europos Sąjungos piliečio šeimos nario, kuris nesinaudojo laisvo judėjimo teise, leidime apsigyventi turi būti įrašas „šeimos narys“. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB (3) 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų naudos gavėjų atveju valstybės narės gali įrašyti „naudos gavėjas pagal Direktyvos 2004/38/EB 3 straipsnio 2 dalį“.

11.

Dokumento galiojimo pabaigos data (4).

12.

Pastabos: Valstybės narės prireikus gali įrašyti vidaus paskirties detalios informacijos ir pastabų, atsižvelgdamos į savo nacionalines trečiųjų šalių piliečiams taikomas nuostatas, įskaitant pastabas, susijusias su leidimu dirbti arba neribotu leidimo būti šalyje galiojimu (5).

13.

Asmens nuotrauka saugiai integruojama į kortelės pagrindą ir apsaugoma difrakcine optiškai kintančio vaizdo priemone (DOVID).

14.

Turėtojo parašas.

15.

DOVID nuotraukai apsaugoti.

 

Užpakalinė kortelės pusė:

16.

Pastabos: Valstybės narės gali įrašyti vidaus paskirties detalios informacijos ir pastabų, kaip to reikalaujama atsižvelgiant į jų nacionalines trečiųjų šalių piliečiams taikomas nuostatas, įskaitant pastabas, susijusias su leidimu dirbti (6); po jų pateikiami du privalomi įrašai:

16.1.

Išdavimo data, išdavimo vieta / išduodančioji institucija: leidimo apsigyventi išdavimo data ir vieta. Prireikus išdavimo vietą galima pakeisti nuoroda į išduodančiąją instituciją.

16.2.

Gimimo vieta.

Po 16.1 ir 16.2 įrašų gali būti neprivalomi įrašai (7), pavyzdžiui, „Turėtojo adresas“.

16.3.

Neprivalomi įrašai informacijai apie kortelės gamybą, pvz., gamintojo pavadinimas, versijos numeris.

17.

Mašininio nuskaitymo zona. Mašininio nuskaitymo zona turi atitikti atitinkamas ICAO gaires, išdėstytas ICAO dokumente Nr. 9303 dėl mašininio nuskaitymo kelionės dokumentų.

18.

Spausdintinoje vietoje turi būti valstybės narės herbas, kad leidimas apsigyventi išsiskirtų ir nekeltų abejonių dėl nacionalinės kilmės.

19.

Mašininio nuskaitymo vietoje turi būti fone išspausdintas tekstas, nurodantis išduodančiąją valstybę narę. Šis tekstas negali turėti poveikio mašininio nuskaitymo vietos techninėms savybėms.

Matomos nacionalinės apsaugos priemonės (nedarant poveikio techninėms specifikacijoms, nustatytoms vadovaujantis šio reglamento 2 straipsnio 1 dalies f punktu):

20.

Kaip laikmena pagal šio reglamento 4a straipsnį naudojamas radijo dažnių lustas. Valstybės narės taip pat gali į leidimą apsigyventi įtraukti dvigubą sąsają ar atskirą kontaktinį lustą, skirtą naudoti toje valstybėje. Tokie kontaktiniai lustai turi būti įtvirtinti ISO standartus atitinkančios kortelės užpakalinėje pusėje ir jokiu būdu nesudaryti trikdžių radijo dažnių lustui.

21.

Neprivalomas skaidrus langelis.

22.

Neprivalomas skaidrus apvadas.

b)   Spalva, spausdinimo procesas

Valstybės narės turi nustatyti spalvą ir spausdinimo procesą pagal vienodą formą, apibūdintą šiame priede, bei papildomas technines specifikacijas, nustatytinas pagal šio reglamento 2 straipsnį.

c)   Medžiaga

Visa kortelė gaminama iš polikarbonato arba lygiaverčio sintetinio polimero (išliekančio bent 10 metų).

d)   Spausdinimo būdai

Naudojami šie spausdinimo būdai:

itin saugus ofsetinis foninis spausdinimas,

ultravioletinis liuminescencinis spausdinimas,

vaivorykštinis spausdinimas.

Kortelės priekinės pusės apsauginis dizainas turi būti toks, kad skirtųsi nuo kortelės užpakalinės pusės.

e)   Numeravimas:

dokumento numeris nurodomas daugiau negu vienoje dokumento vietoje (išskyrus mašininio nuskaitymo zoną).

f)   Apsauga nuo kopijavimo

Leidimo apsigyventi priekinėje pusėje turi būti naudojama atnaujinta DOVID, užtikrinanti atpažinimo kokybę ir apsaugos lygį, ne menkesnį negu dabartinei vienodai vizų formai naudojama priemonė; naudojamas pažangus dizainas ir priemonės, įskaitant patobulintą difrakcinį elementą pažangaus mašininio patikrinimo reikmėms.

g)   Individualizavimo būdas

Siekiant užtikrinti, kad leidimo apsigyventi duomenys būtų tinkamai apsaugoti nuo kėsinimosi padirbti ir klastoti, biografiniai duomenys, įskaitant nuotrauką, turėtojo parašą ir kitus pagrindinius duomenis, integruojami į pagrindinę dokumento medžiagą. Šis individualizavimas turi būti atliekamas naudojant lazerinio graviravimo technologijas arba kitas lygiavertes saugias technologijas.

h)   Valstybės narės taip pat gali įdiegti papildomų nacionalinių apsaugos priemonių, jei jos yra įrašytos į pagal šio reglamento 2 straipsnio 1 dalies f punktą nustatytą sąrašą, jeigu jos atitinka suderintą minėtų pavyzdžių išvaizdą ir jeigu nesumažėja suvienodintų apsaugos priemonių veiksmingumas.


(1)  Spausdintinos antraštės nurodomos techninėse specifikacijose, kurios turi būti priimtos pagal šio reglamento 6 straipsnį.

(2)  Pavardėms ir vardams numatytas vienas laukelis. Pavardės – didžiosiomis raidėmis; vardai – mažosiomis, bet pirmoji raidė – didžioji. Tarp pavardžių ir vardų neleidžiama dėti jokių skiriamųjų ženklų. Tačiau kablelis „,“ leidžiamas kaip skiriamasis ženklas tarp pirmos ir antros pavardžių arba vardų (pvz., TOLEDO, BURGOS Ana, Maria). Jei būtina, pirma ir antra pavardės, taip pat pavardės ir vardai gali būti rašomi toje pačioje eilutėje, kad būtų galima sutaupyti vietos.

(3)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, 2004 4 30, p. 77).

(4)  Įrašas nurodomas datos formatu (dd/mm/mmmm), o ne žodžiais, kaip antai „laikinas“ arba „neriboto galiojimo“, nes galiojimo pabaigos data yra susijusi su fiziniais dokumentais, o ne su teise gyventi.

(5)  Papildomas pastabas galima taip pat įrašyti 16 laukelyje („Pastabos“) kortelės užpakalinėje pusėje.

(6)  Visa kortelės užpakalinė pusė (išskyrus mašininio nuskaitymo zoną) skirta pastabų laukeliui. Jame pateikiamos pastabos, po jų – privalomi laukeliai (išdavimo data, išdavimo vieta / išduodančioji institucija, gimimo vieta) ir neprivalomi laukeliai pagal kiekvienos valstybės narės poreikius.

(7)  Prieš neprivalomus įrašus turi būti nurodytos jų antraštės.


Top