EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1510

2017 m. rugpjūčio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1510, kuriuo dėl CMR medžiagų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedo priedėliai (Tekstas svarbus EEE. )

C/2017/5749

OJ L 224, 31.8.2017, p. 110–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1510/oj

31.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 224/110


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/1510

2017 m. rugpjūčio 30 d.

kuriuo dėl CMR medžiagų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedo priedėliai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 68 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 28, 29 ir 30 įrašai draudžia tiekti rinkai arba naudoti ir tiekti plačiajai visuomenei medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip 1A arba 1B kategorijos kancerogenai, mutagenai arba toksiškos reprodukcijai medžiagos (CMR), ir mišinius, kurių sudėtyje yra tokių nustatytos koncentracijos medžiagų. Susijusios medžiagos išvardytos to priedo 1–6 priedėliuose;

(2)

medžiagos klasifikuojamos kaip CMR pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (2) ir yra išvardytos to reglamento VI priedo 3 dalyje;

(3)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 1–6 priedėliai paskutinį kartą buvo atnaujinti siekiant atsižvelgti į naujas medžiagas, klasifikuojamas kaip CMR pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, todėl pastarojo reglamento VI priedo 3 dalis iš dalies pakeista Komisijos reglamentais (ES) Nr. 605/2014 (3), (ES) 2015/1221 (4) ir (ES) 2016/1179 (5);

(4)

veiklos vykdytojai Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje nustatytas suderintas klasifikacijas gali taikyti anksčiau, todėl jiems turėtų būti suteikta galimybė savanoriškai anksčiau taikyti šio reglamento nuostatas;

(5)

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas iš dalies keičiamas pagal priedą.

2 straipsnis

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jis taikomas nuo įsigaliojimo dienos, išskyrus:

priedo 1, 2 ir 3 dalis, kurios taikomos nuo 2018 m. kovo 1 d., ir

priedo 4 dalies a punktą, kurio nuo 2018 m. kovo 1 d. taikomos nuostatos yra susijusios su šiomis medžiagomis:

bisfenoliu A; [dodecilfenoliu, šakotuoju]; [2-dodecilfenoliu, šakotuoju]; [3-dodecilfenoliu, šakotuoju]; [4-dodecilfenoliu, šakotuoju]; [tetrapropenilfenolio dariniais]; chlorfasinonu (ISO); kumatetralilu (ISO); difenakumu (ISO); flokumafenu (ISO); dinatrio oktaboratu, bevandeniu; dinatrio oktaborato tetrahidratu; bromadiolonu (ISO); difetialonu; [perfluornonan-1-o rūgštimi ir jos natrio ir amonio druskomis]; dicikloheksilftalatu ir triflumizolu (ISO).

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. rugpjūčio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

(3)  2014 m. birželio 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 605/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant įtraukti pavojingumo ir atsargumo frazes kroatų kalba ir jį priderinti prie technikos ir mokslo pažangos (OL L 167, 2014 6 6, p. 36).

(4)  2015 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1221, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant jį suderinti su technikos ir mokslo pažanga (OL L 197, 2015 7 25, p. 10).

(5)  2016 m. liepos 19 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/1179, kuriuo, derinant prie technikos ir mokslo pažangos, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL L 195, 2016 7 20, p. 11).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

2 priedėlio lentelėje nurodytų indekso numerių eilės tvarka įterpiami šie įrašai:

„1,2-dichlorpropanas; propilendichloridas

602–020–00–0

201–152–2

78–87–5

 

Tipinės sudėties E tipo stiklo mikropluoštai; [atsitiktinės orientacijos kalcio ir aliuminio silikatų pluoštai, kuriems būdinga ši tipinė sudėtis (% masės): SiO2 50,0–56,0 %, Al2O3 13,0–16,0 %, B2O3 5,8–10,0 %, Na2O < 0,6 %, K2O < 0,4 %, CaO 15,0–24,0 %, MgO < 5,5 %, Fe2O3 < 0,5 %, F2 < 1,0 %. Procesas: paprastai gaminami karštojo tempimo ir rotacijos būdu. (Gali būti nedidelis kiekis papildomų atskirų elementų; išvardyti procesai netrukdo taikyti inovacijų).

014–046–00–4

—“

 

2)

4 priedėlio lentelėje nurodytų indekso numerių eilės tvarka įterpiamas šis įrašas:

„3,7-dimetilokta-2,6-diennitrilas

608–067–00–3

225–918–0

5146–66–7“

 

3)

5 priedėlyje:

a)

lentelėje nurodytų indekso numerių eilės tvarka įterpiami šie įrašai:

„Brodifakumas (ISO);

4-hidroksi-3-(3-(4′-brom-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)kumarinas

607–172–00–1

259–980–5

56073–10–0

 

Švino milteliai;

[dalelių skersmuo < 1 mm]

082–013–00–1

231–100–4

7439–92–1

 

Masyvios formos švinas;

[dalelių skersmuo < 1 mm]

082–014–00–7

231–100–4

7439–92–1“

 

b)

varfarino įrašas; 4-hidroksi-3-[3-okso-1-fenilbutil)-kumarinas pakeičiamas taip:

„Varfarinas (ISO);

4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-2H-chromen-2-onas; [1]

(S)-4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-2-benzopironas; [2]

(R)-4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-2-benzopironas [3]

607–056–00–0

201–377–6 [1]

226–907–3 [2]

226–908–9 [3]

81–81–2 [1]

5543–57–7 [2]

5543–58–8 [3]“

 

4)

6 priedėlyje:

a)

lentelėje nurodytų indekso numerių eilės tvarka įterpiami šie įrašai:

„Tetrahidro-2-furil-metanolis; Tetrahidrofurfurilo alkoholis

603–061–00–7

202–625–6

97–99–4

 

Galio arsenidas

031–001–00–4

215–114–8

1303–00–0

 

Tributilalavo junginiai, išskyrus nurodytus kitose šio priedo vietose

050–008–00–3

 

1,2-benzenkarboksirūgšties diheksilesteris, šakotasis ir linijinis

607–710–00–5

271–093–5

68515–50–4

 

Imidazolas

613–319–00–0

206–019–2

288–32–4

 

Bisfenolis A; 4,4′-izopropilidendifenolis

604–030–00–0

201–245–8

80–05–7

 

Dodecilfenolis, šakotasis; [1]

2-dodecilfenolis, šakotasis; [2]

3-dodecilfenolis, šakotasis; [3]

4-dodecilfenolis, šakotasis; [4]

Tetrapropenilfenolio dariniai [5]

604–092–00–9

310–154–3 [1]

- [2]

- [3]

- [4]

- [5]

121158–58–5 [1]

- [2]

- [3]

210555–94–5 [4]

74499–35–7 [5]

 

Chlorofasinonas (ISO); 2-[(4-chlorfenil)(fenil)acetil]-1H-inden-1,3(2H)-dionas

606–014–00–9

223–003–0

3691–35–8

 

Kumatetralilas (ISO); 4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)kumarinas

607–059–00–7

227–424–0

5836–29–3

 

Difenakumas (ISO); 3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroksikumarinas

607–157–00-X

259–978–4

56073–07–5

 

Flokumafenas (ISO); cis-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluormetilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarino ir trans-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluormetilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarino reakcijos mišinys

607–375–00–5

421–960–0

90035–08–8

 

Dinatrio oktaboratas, bevandenis; [1]

Dinatrio oktaborato tetrahidratas [2]

005–020–00–3

234–541–0 [1]

234–541–0 [2]

12008–41–2 [1]

12280–03–4 [2]

 

Bromadiolonas (ISO); 3-[3-(4′-brombifenil-4-il)-3-hidroksi-1-fenilpropil]-4-hidroksi-2H-chromen-2-onas

607–716–00–8

249–205–9

28772–56–7

 

Difetialonas (ISO);

3-[3-(4′-brombifenil-4-il)-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-il]-4-hidroksi-2H-1-benzotiopiran-2-onas

607–717–00–3

104653–34–1

 

Perfluornonan-1-o rūgštis [1]

ir jos natrio [2]

ir amonio [3] druskos

607–718–00–9

206–801–3 [1]

- [2]

- [3]

375–95–1 [1]

21049–39–8 [2]

4149–60–4 [3]

 

Dicikloheksilftalatas

607–719–00–4

201–545–9

84–61–7

 

Triflumizolas (ISO);

(1E)-N-[4-chlor-2-(trifluormetil)fenil]-1-(1H-imidazol-1-il)-2-propoksietaniminas

612–289–00–6

68694–11–1“

 

b)

flumioksazino įrašas (ISO); N-(7-fluor-3,4-dihidro-3-okso-4-prop-2-inil)-2,H 1,4-benzoksazin-6-il) cikloheks-1-en-1,2-dikarboksamidas) pakeičiamas taip:

„Flumioksazinas (ISO); 2-[7-fluor-3-okso-4-(prop-2-in-1-il)-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoksazin-6-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1H-izoindol-1,3 (2H)-dionas

613–166–00-X

103361–09–7“

 


Top