EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0999

2017 m. birželio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/999, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas (Tekstas svarbus EEE. )

C/2017/3908

OJ L 150, 14.6.2017, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/999/oj

14.6.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 150/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/999

2017 m. birželio 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 58 ir 131 straipsnius,

kadangi:

(1)

cheminė medžiaga 1-bromopropanas (n-propilbromidas) atitinka 1B kategorijos toksiškų reprodukcijai cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (2), todėl ji atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio c punkte nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(2)

cheminė medžiaga diizopentilftalatas atitinka 1B kategorijos toksiškų reprodukcijai cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, todėl ji atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio c punkte nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(3)

cheminė medžiaga 1,2-benzendikaboksirūgšties di-C6–8 šakotieji alkilesteriai, turintys daug C7, atitinka 1B kategorijos toksiškų reprodukcijai cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, todėl ji atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio c punkte nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(4)

cheminė medžiaga 1,2-benzendikarboksirūgšties di-C7–11 alkilesteriai, šakotosios ir linijinės grandinės, atitinka 1B kategorijos toksiškų reprodukcijai cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, todėl ji atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio c punkte nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(5)

cheminė medžiaga 1,2-benzendikarboksirūgšties dipentilesteris, šakotas ir linijinis, atitinka 1B kategorijos toksiškų reprodukcijai cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, todėl ji atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio c punkte nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(6)

cheminė medžiaga bi(2-metoksietil)ftalatas atitinka 1B kategorijos toksiškų reprodukcijai cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, todėl ji atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio c punkte nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(7)

cheminė medžiaga dipentilftalatas atitinka 1B kategorijos toksiškų reprodukcijai cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, todėl ji atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio c punkte nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(8)

cheminė medžiaga n-pentil-izopentilftalatas atitinka 1B kategorijos toksiškų reprodukcijai cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, todėl ji atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio c punkte nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(9)

cheminė medžiaga antraceno alyva, kai jos sudėtyje yra tam tikra benz(a)pireno procentinė dalis, atitinka 1B kategorijos kancerogeninių cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, todėl ji atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a punkte nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus. Ši cheminė medžiaga taip pat yra patvari, bioakumuliacinė ir toksiška, ir labai patvari ir didelės bioakumuliacijos pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priede nustatytus kriterijus, todėl ji atitinka to reglamento 57 straipsnio d ir e punktuose nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(10)

cheminė medžiaga pikis, akmens anglių deguto, aukštos temperatūros, atitinka 1B kategorijos kancerogeninių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, todėl ji atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a punkte nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus. Ši cheminė medžiaga taip pat yra patvari, bioakumuliacinė ir toksiška, ir labai patvari ir didelės bioakumuliacijos pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priede nustatytus kriterijus, todėl ji atitinka to reglamento 57 straipsnio d ir e punktuose nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(11)

cheminių medžiagų grupė etoksilintas 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolis (apimanti aiškiai apibrėžtas medžiagas ir medžiagas, kurių sudėtis yra nežinoma arba kintama, sudedamuosius reakcijų produktus ar biologines medžiagas (toliau – UVCB medžiagos), polimerus ir homologus) yra cheminė medžiagos, kurios skildamos turi endokrininę sistemą ardančių savybių, kurios, kaip įrodyta moksliniais tyrimais, gali turėti didelio poveikio aplinkai. Dėl to jos gali sukelti rimtą poveikį, prilygstantį Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a–e punktuose išvardytų cheminių medžiagų poveikiui, todėl jos atitinka to reglamento 57 straipsnio f punkte nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(12)

cheminių medžiagų grupė etoksilintas šakotasis ir linijinis 4-nonilfenolis (apimanti medžiagas su šakotąją ir (arba) linijine alkilų grandine, kurių anglies atomų skaičius yra 9, kovalentiškai sujungta 4 pozicijoje su etoksilintu fenoliu, apimančiu UVCB ir aiškiai apibrėžtas medžiagas, polimerus ir homologus, kurie gali būti bet kokie atskiri izomerai ir (arba) jų deriniai) yra cheminės medžiagos, kurios skildamos turi endokrininę sistemą ardančių savybių, kurios, kaip įrodyta moksliniais tyrimais, gali turėti didelio poveikio aplinkai. Dėl to jos gali sukelti rimtą poveikį, prilygstantį Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a–e punktuose išvardytų cheminių medžiagų poveikiui, todėl jos atitinka to reglamento 57 straipsnio f punkte nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus;

(13)

šios cheminės medžiagos yra nustatytos ir įtrauktos į kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį. Be to, 2014 m. vasario 6 d. (3) ir 2015 m. liepos 1 d. (4) Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau – Agentūra) rekomendacijose, pateiktose vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsniu, nurodyta, kad jos į to reglamento XIV priedą turi būti įtraukiamos pirmumo tvarka. Komisija taip pat gavo informacijos apie socialinį ir ekonominį poveikį, apie kurį daug kartų informavo suinteresuotieji subjektai po to, kai buvo gauta penktoji Agentūros rekomendacija, arba apie kurį pranešta viešų konsultacijų metu, kurios vyko kartu su Agentūros vykdomomis viešomis konsultacijomis dėl jos šeštosios rekomendacijos projekto. Nepaisant gautos informacijos, yra tikslinga šias chemines medžiagas įtraukti į minėtą priedą;

(14)

atsižvelgiant į 2014 m. vasario 6 d. ir 2015 m. liepos 1 d. Agentūros rekomendacijas, tikslinga nurodyti datas, minimas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktyje. Šios datos buvo nustatytos remiantis numatomu laiku, kurio reikėtų autorizacijos paraiškai parengti, atsižvelgiant į turimą informaciją apie įvairias chemines medžiagas ir į informaciją, gautą per viešas konsultacijas, vykdytas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsnio 4 dalį. Šiuo tikslu taip pat turėtų būti atsižvelgta į Agentūros galimybes išnagrinėti paraiškas per Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nustatytą laiką, kaip nurodyta to reglamento 58 straipsnio 3 dalyje;

(15)

nėra priežasčių, dėl kurių Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktyje minima data, skirta visoms šio reglamento priede išvardytoms cheminėms medžiagoms, turėtų būti 18 mėnesių vėlesnė už datą, nurodytą to reglamento 58 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktyje;

(16)

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsnio 1 dalies e punkte kartu su to straipsnio 2 dalimi nustatyta, kad naudojimo būdų arba naudojimo būdų kategorijų atžvilgiu reikalavimas gauti autorizaciją gali būti netaikomas, jei rizika yra tinkamai kontroliuojama konkrečiais Sąjungos teisės aktais, kuriais nustatomi minimalūs reikalavimai, susiję su žmonių sveikatos ir aplinkos apsauga. Remiantis turima informacija, nėra tikslinga nustatyti tomis nuostatomis pagrįstų išimčių;

(17)

remiantis turima informacija, nėra tikslinga nustatyti išimčių dėl produkto ir technologinių tyrimų ir plėtros;

(18)

remiantis turima informacija, nėra tikslinga nustatyti peržiūros laikotarpių tam tikriems naudojimo būdams. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 60 straipsnio 8 dalį peržiūros trukmė nustatoma kiekvienu konkrečiu atveju, be kita ko, atsižvelgiant į riziką, kylančią naudojant cheminę medžiagą, jos naudojimo teikiamą socialinę ir ekonominę naudą ir pateiktą naudojimo būdų, dėl kurių prašoma suteikti autorizaciją, alternatyvų analizę arba bet kokį pakeitimo planą. Tais atvejais, kai nėra tinkamos alternatyvos, dėl naudojimo kylanti rizika yra apribota tinkamomis ir veiksmingomis rizikos valdymo priemonėmis, ir kai tikimasi, kad nauda, kuri bus gauta dėl cheminės medžiagos naudojimo, bus didelė (taip gali būti tais atvejais, kai medžiaga naudojama vaistų ar medicinos priemonių gamyboje) peržiūros laikotarpiai galėtų būti ilgi;

(19)

siekiant išvengti priešlaikinio gaminių, kurie nebegaminami po Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priede nurodytų saulėlydžio terminų, senėjimo, reikia, kad kai kurias į tą priedą įtrauktas chemines medžiagas būtų galima naudoti (atskirai arba mišinyje) tiems gaminiams remontuoti naudojamoms atsarginėms dalims gaminti, jei tie gaminiai negali veikti pagal paskirtį be šių atsarginių dalių, taip pat jei kai kurios į XIV priedą įtrauktos cheminės medžiagos yra reikalingos (atskirai arba mišinyje) tokiems gaminiams remontuoti. Šiuo tikslu turėtų būti supaprastintos paraiškos autorizacijai gauti dėl į XIV priedą įtrauktų cheminių medžiagų naudojimo tokioms atsarginėms dalims gaminti ir tokiems gaminiams remontuoti. Cheminėms medžiagoms, susijusioms su tokiu naudojimu, taikytinų pereinamojo laikotarpio priemonių taikymas turėtų būti išplėstas, siekiant priimti įgyvendinimo nuostatas dėl tokių supaprastintų paraiškų autorizacijai gauti;

(20)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(21)

N,N-dimetilformamidas (DMF) atitinka 1B kategorijos toksiškų reprodukcijai cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, todėl jis atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio c punkte nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus. Ši cheminė medžiaga taip pat buvo nustatyta ir įtraukta į kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį ir 2014 m. vasario 6 d. Agentūros rekomendacijoje, pateiktoje vadovaujantis to reglamento 58 straipsniu, nurodyta, kad ji į to reglamento XIV priedą turi būti įtraukta pirmumo tvarka. DMF būdingos savybės yra panašios į N,N-dimetilacetamido (DMAC) ir N-metil-2-pirolidono (NMP) būdingas savybes, be to, tam tikri pagrindiniai šių trijų cheminių medžiagų naudojimo būdai gali būti vertinami kaip galimos alternatyvos. Šiuo metu NMP pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 69 straipsnį taikoma apribojimų tvarka. Atsižvelgdama į šių trijų cheminių medžiagų būdingų savybių ir pramoninio naudojimo panašumus ir tam, kad būtų užtikrintas nuoseklus reglamentavimo metodas, Komisija mano, kad tikslinga atidėti sprendimą dėl DMF įtraukimo į XIV priedą, kaip tai buvo padaryta DMAC atveju, kai Komisija atsižvelgė į 2013 m. sausio 17 d. Agentūros rekomendaciją;

(22)

diazen-1,2-dikarboksamidas (C,C′-azodi(formamidas)) (ADCA) atitinka kvėpavimo takus jautrinančių cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus (Jautrinimas. Kvėpavimo takai, 1). Atsižvelgdama į visą turimą informaciją apie ADCA būdingas savybes ir šios cheminės medžiagos neigiamą poveikį, Agentūra padarė išvadą, kad ją galima laikyti chemine medžiaga, kuri, kaip įrodyta moksliniais tyrimais, gali sukelti didelį poveikį žmonių sveikatai, prilygstantį Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a–e punktuose išvardytų cheminių medžiagų poveikiui, todėl ji atitinka to reglamento 57 straipsnio f punkte atitinka nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus. Ši cheminė medžiaga taip pat buvo nustatyta ir įtraukta į kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį ir 2014 m. vasario 6 d. Agentūros rekomendacijoje, pateiktoje vadovaujantis to reglamento 58 straipsniu, nurodyta, kad ji į to reglamento XIV priedą turi būti įtraukta pirmumo tvarka. ADCA naudojama labai įvairiai labai daug įvairių gamybos pramonės šakų, todėl manoma, kad paraiškos autorizacijai gauti bus labai sudėtingos. Kadangi šiuo metu patirties nagrinėjant paraiškas autorizacijai, kuri apima daug naudojimo būdų, gauti yra vis dar nedaug, tikslinga kol kas atidėti sprendimą dėl ADCA įtraukimo į XIV priedą;

(23)

tam tikri aliumosilikatų ugniai atsparūs keraminiai pluoštai (Al-RCF) ir cirkonio aliumosilikatų ugniai atsparūs keraminiai pluoštai (Zr-RCF) atitinka 1B kategorijos kancerogeninių cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, todėl jie atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a punkte nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus. Jie taip pat buvo nustatyti ir įtraukti į kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį ir 2014 m. vasario 6 d. Agentūros rekomendacijoje, pateiktoje vadovaujantis to reglamento 58 straipsniu, nurodyta, kad jie į to reglamento XIV priedą turi būti įtraukti pirmumo tvarka. Pačius pluoštus gamina labai nedaug gamintojų ir paprastai per tą patį gamybos procesą jie tiesiogiai transformuojami į gaminius, kurie vėliau naudojami įvairioje pramoninėje įrangoje aukštai temperatūrai izoliuoti, o tai gali turėti didelio poveikio darbuotojams. Tačiau iš šių pluoštų pagamintus gaminius galima naudoti negavus autorizacijos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006. Siekdama nuspręsti, kuris reglamentavimo metodas yra tinkamiausias, Komisija mano, kad yra tikslinga kol kas atidėti sprendimą dėl Al-RCF ir Zr-RCF įtraukimo į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priedą;

(24)

boro rūgštis, dinatrio tetraboratas (bevandenis), diboro trioksidas ir dinatrio tetraboro heptoksidas (hidratas) atitinka 1B kategorijos toksiškų reprodukcijai cheminių medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, todėl jos atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio c punkte nustatytus įtraukimo į to reglamento XIV priedą kriterijus. Jie taip pat buvo nustatyti ir įtraukti į kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį ir 2015 m. liepos 1 d. Agentūros rekomendacijoje, pateiktoje vadovaujantis to reglamento 58 straipsniu, nurodyta, kad jie į to reglamento XIV priedą turi būti įtraukti pirmumo tvarka. Be to, šios cheminės medžiagos naudojamos labai įvairiai labai daug įvairių gamybos pramonės šakų, todėl manoma, kad paraiškos autorizacijai gauti bus labai sudėtingos. Kadangi šiuo metu patirties nagrinėjant paraiškas autorizacijai, kuri apima daug naudojimo būdų, gauti yra vis dar nedaug, tikslinga kol kas atidėti sprendimą dėl šių cheminių medžiagų įtraukimo į XIV priedą;

(25)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. birželio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/5th_a_xiv_recommendation_06feb2014_en.pdf

(4)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priedo lentelė iš dalies keičiama taip:

1.

Įterpiami šie įrašai:

 

 

 

Pereinamojo laikotarpio priemonės

 

 

Įrašo Nr.

Cheminė medžiaga

57 straipsnyje nurodyta (-os) cheminei medžiagai būdinga (-os) savybė (-ės)

Galutinis paraiškos pateikimo terminas (1)

Saulėlydžio terminas (2)

Naudojimo būdai arba jų kategorijos, kuriems netaikomi reikalavimai

Peržiūros laikotarpiai

„32.

1-brompropanas (n-propilo bromidas)

EB Nr.

:

203–445–0

CAS Nr.

:

106–94–5

toksiška reprodukcijai

(1B kategorija)

2019 m. sausio 4 d.

2020 m. liepos 4 d.

33.

Diizopentilftalatas

EB Nr.

:

210–088–4

CAS Nr.

:

605–50–5

toksiška reprodukcijai

(1B kategorija)

2019 m. sausio 4 d.

2020 m. liepos 4 d.

34.

1,2-benzendikarboksirūgšties di-C6–8 šakotosios grandinės alkilesteriai, turintys daug C7

EB Nr.

:

276–158–1

CAS Nr.

:

71888–89–6

toksiška reprodukcijai

(1B kategorija)

2019 m. sausio 4 d.

2020 m. liepos 4 d.

35.

1,2-benzendikarboksirūgšties di-C7–11-alkilesteriai, šakotosios ir linijinės grandinės

EB Nr.

:

271–084–6

CAS Nr.

:

68515–42–4

toksiška reprodukcijai

(1B kategorija)

2019 m. sausio 4 d.

2020 m. liepos 4 d.

36.

1,2-benzendikarboksirūgšties dipentilesteris, šakotosios ir linijinės grandinės

EB Nr.

:

284–032–2

CAS Nr.

:

84777–06–0

toksiška reprodukcijai

(1B kategorija)

2019 m. sausio 4 d.

2020 m. liepos 4 d.

37.

Di(2-metoksietil)ftalatas

EB Nr.

:

204–212–6

CAS Nr.

:

117–82–8

toksiška reprodukcijai

(1B kategorija)

2019 m. sausio 4 d.

2020 m. liepos 4 d.

38.

Dipentilftalatas

EB Nr.

:

205–017–9

CAS Nr.

:

131–18–0

toksiška reprodukcijai

(1B kategorija)

2019 m. sausio 4 d.

2020 m. liepos 4 d.

39.

N-pentil-izopentilftalatas

EB Nr.

:

CAS Nr.

:

776297–69–9

toksiška reprodukcijai

(1B kategorija)

2019 m. sausio 4 d.

2020 m. liepos 4 d.

40.

Antraceno alyva

EB Nr.

:

292–602–7

CAS Nr.

:

90640–80–5

kancerogeninė

(1B kategorija)***, PBT, vPvB

2019 m. balandžio 4 d.

2020 m. spalio 4 d.

41.

Pikis, akmens anglių deguto, aukštos virimo temperatūros

EB Nr.

:

266–028–2

CAS Nr.

:

65996–93–2

kancerogeninė

(1B kategorija), PBT, vPvB

2019 m. balandžio 4 d.

2020 m. spalio 4 d.

42.

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolis, etoksilintas

[apima aiškiai apibrėžtas ir UVCB medžiagas, polimerus ir homologus]

EB Nr.

:

CAS Nr.

:

ardanti endokrininę sistemą (57 straipsnio f punktas – aplinka)

2019 m. liepos 4 d.

2021 m. sausio 4 d.

43.

4-nonifenolis, šakotasis ir linijinis, etoksilintas

[medžiagos su linijine ir (arba) šakotąja alkilų grandine, kurių anglies atomų skaičius yra 9, kovalentiškai sujungta 4 pozicijoje su etoksilintu fenoliu, apimančiu UVCB ir aiškiai apibrėžtas medžiagas, polimerus ir homologus, kurie gali būti bet kokie atskiri izomerai ir (arba) jų deriniai]

EB Nr.

:

CAS Nr.

:

ardanti endokrininę sistemą (57 straipsnio f punktas – aplinka)

2019 m. liepos 4 d.

2021 m. sausio 4 d.

—“

2.

Ženklas „(*)“ įterptas šalia datos, nurodytos skiltyje „Galutinis paraiškos pateikimo terminas“ dėl medžiagų, kurių įrašų numeriai yra šie: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 ir 31.

3.

Ženklas „(**)“ įterptas šalia datos, nurodytos skiltyje „Saulėlydžio terminas“ dėl medžiagų, kurių įrašų numeriai yra šie: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 ir 31

4.

Po lentele įterpiamos šios pastabos:

„(*)

2019 m. rugsėjo 1 d. – cheminės medžiagos naudojimui gaminiams, kurių gamyba nutraukta ar bus nutraukta iki XIV priede nurodyto tos cheminės medžiagos saulėlydžio termino, remontuoti naudojamoms atsarginėms dalims gaminti, jei ta cheminė medžiaga buvo panaudota tokių gaminių gamyboje ir jie negali veikti pagal paskirtį be šių atsarginių dalių, taip pat cheminės medžiagos (atskirai arba mišinyje) naudojimui tokiems gaminiams remontuoti, jei ta cheminė medžiaga, atskirai arba mišinyje, buvo panaudota šių gaminių gamyboje ir jie gali būti suremontuoti tik naudojant šią cheminę medžiagą.

(**)

2021 m. kovo 1 d. – cheminės medžiagos naudojimui gaminiams, kurių gamyba nutraukta ar bus nutraukta iki XIV priede nurodyto tos cheminės medžiagos saulėlydžio termino, remontuoti naudojamoms atsarginėms dalims gaminti, jei ta cheminė medžiaga buvo panaudota tokių gaminių gamyboje ir jie negali veikti pagal paskirtį be šių atsarginių dalių, taip pat cheminės medžiagos (atskirai arba mišinyje) naudojimui tokiems gaminiams remontuoti, jei ta cheminė medžiaga buvo panaudota šių gaminių gamyboje ir jie gali būti suremontuoti tik naudojant šią cheminę medžiagą.

(***)

Jei sudėtyje yra < 0,005 % (m/m) benz(a)pireno (Einecs Nr. 200–028–5), neatitinka klasifikavimo kaip kancerogeninė medžiaga kriterijų.“


(1)  58 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktyje nurodyta data.

(2)  58 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktyje nurodyta data.


Top