EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0026

2016 m. sausio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/26, kuriuo dėl nonilfenoletoksilatų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 9, 14.1.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/26/oj

14.1.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 9/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/26

2016 m. sausio 13 d.

kuriuo dėl nonilfenoletoksilatų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 68 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2013 m. rugpjūčio 2 d. Švedijos Karalystė pateikė Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau – Agentūra) dokumentaciją (toliau – XV priedo dokumentacija) pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 69 straipsnio 4 dalį siekdama inicijuoti to reglamento 69–73 straipsniuose nustatytą apribojimų procedūrą. Iš pradžių XV priedo dokumentacijoje buvo nurodyta, kad nonilfenolio (NP) ir nonilfenoletoksilatų (NPE) poveikis kelia pavojų aplinkai, ypač vandens organizmams, gyvenantiems paviršiniame vandenyje. Siekiant sumažinti tokią riziką dokumentacijoje siūloma uždrausti pateikti rinkai tekstilės gaminius, kuriuos galima skalbti vandenyje, jei juose esančio NP arba NPE koncentracija yra ne mažesnė kaip 100 mg/kg (0,01 % masės). XV priedo dokumentacija rodo, kad būtina imtis veiksmų Sąjungos lygmeniu;

(2)

per viešas konsultacijas dėl XV priedo dokumentacijos Švedija rekomendavo išbraukti NP iš apribojimo pasiūlymo taikymo srities, nes tekstilės apdorojimo metu jis nėra naudojamas sąmoningai. Agentūros Rizikos vertinimo komiteto (RAC) ir Socialinės ir ekonominės analizės komiteto (SEAC) nuomone, NP neįtraukimas yra pagrįstas, kai vertinama atsižvelgiant į apribojimo veiksmingumą, praktiškumą ir stebimumą. Todėl siūlomas apribojimas turėtų aprėpti tik NPE;

(3)

XV priedo dokumentacijoje NPE apibrėžiami kaip šakoti ir linijiniai nonilfenoletoksilatai, kuriems priklauso medžiagos su nurodytais CAS arba EC numeriais ir UVCB medžiagos, polimerai ir homologai. Tos grupės medžiagos įvardijamos chemine formule (C2H4O)nC15H24O;

(4)

keliuose rinkos tyrimuose, nurodytuose XV priedo dokumentacijoje, nustatyta, kad tekstilės gaminiuose esama įvairuojančios NPE koncentracijos. Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 46 įrašu jau apribotas NPE, kaip medžiagų ar kaip mišiniuose esančių medžiagų, pateikimas rinkai ir naudojimas tekstilės medžiagoms ir odai apdoroti. Tačiau pagrįstai numanomomis tekstilės gaminių skalbimo vandenyje sąlygomis NPE išleidimas į vandenį kelia pavojų vandens organizmams;

(5)

siekiant užtikrinti suderinamumą su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1007/2011 (2) siūlomas apribojimas tekstilės gaminių atžvilgiu turėtų apimti produktus, kurių ne mažiau kaip 80 % masės sudaro tekstilės pluoštai, ir kitus produktus, kuriuose yra dalis, kurios ne mažiau kaip 80 % masės sudaro tekstilės pluoštai. Be to, siekiant aiškumo paranku nurodyti, kad tekstilės gaminiams priskiriami negalutiniai produktai, pusgaminiai ir galutiniai produktai, kaip antai rūbai (pvz., žmonėms, žaislams ir gyvūnams), priedai, interjero tekstilės medžiagos, pluoštai, verpalai, audiniai ir megztos medžiagos palos;

(6)

2014 m. birželio 3 d. RAC bendru sutarimu priėmė nuomonę dėl XV priedo dokumentacijoje siūlomo apribojimo ir patvirtino, kad rizika kyla dėl NPE skilimo produktų poveikio. RAC taip pat rekomendavo, kad apribojimas yra tinkamiausia Sąjungos masto priemonė, skirta spręsti rizikos, kurią kelia tekstilės gaminiuose esantys NPE, problemai tiek veiksmingumo ir praktiškumo atžvilgiu;

(7)

2014 m. rugsėjo 9 d. SEAC bendru sutarimu priėmė nuomonę dėl XV priedo dokumentacijoje siūlomo apribojimo ir nurodė, kad siūlomas apribojimas NPE atžvilgiu yra tinkamiausia Sąjungos masto priemonė, skirta spręsti rizikos, nustatytos atsižvelgiant į socioekonominės naudos ir socioekonominių sąnaudų santykį, problemą;

(8)

remiantis XV priedo dokumentacija ir RAC bei SEAC patvirtinimu, 0,01 % masės ribinė vertė yra mažiausia koncentracija, atitinkanti sąmoningo tekstilės medžiagų apdorojimo sąlygas naudojant NPE. Per viešas konsultacijas gautos pastabos leido patvirtinti, kad nustačius mažesnę nei 0,01 % masės ribinę vertę, būtų itin sudėtinga užtikrinti, kad jos būtų laikomasi, nes tokios mažos NPE koncentracijos tarša tekstilės medžiagose gali susidaryti gamybos metu dėl atsitiktinio NPE poveikio. Be to, penkis kartus sumažinus 0,01 % ribinę vertę (iki 0,002 % masės) išsiskiriantis kiekis sumažėtų tik 1,25 karto, o dėl to NPE koncentracija paviršiniame vandenyje papildomai sumažėtų 5 %, palyginti su 0,01 % masės ribine verte;

(9)

buvo konsultuotasi su Keitimosi informacija apie vykdymą forumu ir buvo atsižvelgta į jo rekomendacijas;

(10)

2014 m. spalio 1 d. Agentūra pateikė Komisijai RAC ir SEAC nuomones, kuriomis remdamasi Komisija padarė išvadą, kad NPE tekstilės gaminiuose kelia nepriimtiną riziką aplinkai ir šią problemą reikia spręsti visos Sąjungos mastu. Buvo atsižvelgta į socioekonominį šio apribojimo poveikį, taip pat į kitas alternatyvas;

(11)

daroma prielaida, kad prieš pateikiant ar tiekiant trečiosioms šalims naudotos tekstilės medžiagos paprastai bus kelis kartus skalbiamos, todėl jose bus nežymus NPE kiekis arba NPE iš viso nebus. Todėl šis apribojimas neturėtų būti taikomas rinkai pateikiamiems naudotiems tekstilės gaminiams. Taip pat gali būti daroma prielaida, kad perdirbtose tekstilės medžiagose yra nežymus NPE kiekis arba NPE iš viso nėra, taigi apribojimas neturėtų būti taikomas naujiems tekstilės gaminiams, jeigu jie buvo pagaminti naudojant tik perdirbtas tekstilės medžiagas ir nenaudojant NPE;

(12)

suinteresuotiesiems subjektams turėtų būti suteikta pakankamai laiko imtis tinkamų atitikties priemonių, visų pirma siekiant užtikrinti tinkamą komunikaciją sudėtingoje pasaulinėje tiekimo grandinėje. Todėl naujas apribojimas turėtų būti taikomas tik nuo vėlesnės datos;

(13)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(14)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. sausio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  2011 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1007/2011 dėl tekstilės pluoštų pavadinimų ir susijusio tekstilės gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir žymėjimo, kuriuo panaikinamos Tarybos direktyva 73/44/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/73/EB bei 2008/121/EB (OL L 272, 2011 10 18, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas papildomas šiuo 46a įrašu:

„46a.

Nonilfenoletoksilatai (NPE)

(C2H4O)nC15H24O

1.

Nepateikiami rinkai po 2021 m. vasario 3 d. tekstilės gaminiuose, kurie, kaip pagrįstai tikimasi, gali būti skalbiami įprasto jų gyvavimo ciklo metu, kai koncentracija siekia ne mažiau kaip 0,01 % tų tekstilės gaminių arba kiekvienos tekstilės gaminių dalies masės.

2.

1 dalis netaikoma rinkai pateikiamiems naudotiems tekstilės gaminiams arba naujiems tekstilės gaminiams, pagamintiems nenaudojant NPE ir tik iš perdirbtų tekstilės medžiagų.

3.

Taikant 1 ir 2 dalis „tekstilės gaminys“ – bet koks negalutinis produktas, pusgaminis arba galutinis produktas, kurio ne mažiau kaip 80 % masės sudaro tekstilės pluoštai, arba bet koks kitas produktas, kuriame yra dalis, kurios ne mažiau kaip 80 % masės sudaro tekstilės pluoštai, įskaitant tokius produktus, kaip antai rūbus, priedus, interjero tekstilės medžiagas, pluoštus, verpalus, audinius ir megztas medžiagos palas.“


Top