Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2229

2015 m. rugsėjo 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2229, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo I priedas (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 317, 3.12.2015, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2229/oj

3.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 317/13


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/2229

2015 m. rugsėjo 29 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo I priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (1), ypač į jo 23 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 649/2012 įgyvendinama 1998 m. rugsėjo 11 d. pasirašyta ir Tarybos sprendimu 2003/106/EB (2) Bendrijos vardu patvirtinta Roterdamo konvencija dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros (toliau – IPS tvarka), taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje;

(2)

tikslinga atsižvelgti į reguliavimo veiksmus, taikomus tam tikroms cheminėms medžiagoms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (3), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 (4) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 850/2004 (5);

(3)

cheminės medžiagos fenbutatino oksido patvirtinimas panaikintas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009, kad fenbutatino oksidą būtų uždrausta naudoti kaip pesticidą, todėl jį reikėtų įrašyti į Reglamento (ES) Nr. 649/2012 I priedo 1 ir 2 dalyse pateiktus cheminių medžiagų sąrašus;

(4)

cheminės medžiagos švino junginiai, dibutilalavo junginiai, dioktilalavo junginiai, trichlorbenzenas, pentachloretanas, 1,1,2,2-tetrachloretanas, 1,1,1,2-tetrachloretanas, 1,1,2-trichloretanas ir 1,1-dichloretanas kaip pramoninės visuotinai naudojamos cheminės medžiagos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 yra griežtai ribojamos, todėl turėtų būti įrašytos į Reglamento (ES) Nr. 649/2012 I priedo 1 dalį;

(5)

2012 m. Komisija, siekdama įgyvendinti pagal Stokholmo konvenciją priimtą sprendimą endosulfaną įrašyti į Stokholmo konvencijos A priedo 1 dalį, iš dalies pakeitė Reglamentą (EB) Nr. 850/2004 – minėtą cheminę medžiagą įrašė į Reglamento (EB) Nr. 850/2004 I priedo A dalį. Todėl ta cheminė medžiaga įrašyta į Reglamento (ES) Nr. 649/2012 V priedo 1 dalį ir turėtų būti išbraukta iš Reglamento (ES) Nr. 649/2012 I priedo;

(6)

2013 m. balandžio 28 d. – gegužės 10 d. vykusiame šeštajame Roterdamo konvencijos šalių konferencijos susitikime nuspręsta į konvencijos III priedą įrašyti komercinį pentabromdifenilo eterį, įskaitant tetra- ir pentabromdifenilo eterį, ir komercinį oktabromdifenilo eterį, įskaitant heksa- ir heptabromdifenilo eterį, kad toms cheminėms medžiagoms pagal konvenciją būtų pradėta taikyti IPS tvarka. Taigi tos cheminės medžiagos turėtų būti įrašytos į Reglamento (ES) Nr. 649/2012 I priedo 3 dalyje pateiktą cheminių medžiagų sąrašą;

(7)

siekiant nustatyti prekių, kuriomis prekiaujama, kontrolės priemones, svarbūs tų prekių kombinuotosios nomenklatūros kodai (KN kodai). Kad būtų lengviau tvarkyti KN kodus ir tinkamai parinkti kontrolės priemones, taikytinas Reglamento (ES) Nr. 649/2012 I priede išvardytoms cheminėms medžiagoms, prieš KN kodus, kurie apima daugiau cheminių medžiagų nei išvardytosios I priede, turėtų būti prirašoma dalelytė „ex“;

(8)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 649/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

visoms suinteresuotosioms šalims derėtų suteikti šiek tiek laiko imtis priemonių, būtinų siekiant laikytis šio reglamento nuostatų, o valstybėms narėms – imtis jam įgyvendinti reikalingų priemonių,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 649/2012 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. vasario 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. rugsėjo 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 201, 2012 7 27, p. 60.

(2)  2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas 2003/106/EB dėl Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje, patvirtinimo Europos bendrijos vardu (OL L 63, 2003 3 6, p. 27).

(3)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB ir 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

(4)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).

(5)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiantis Direktyvą 79/117/EEB (OL L 158, 2004 4 30, p. 7).


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 649/2012 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

endosulfano įrašas išbraukiamas;

b)

įterpiami šie įrašai:

Cheminė medžiaga

CAS Nr.

Einecs Nr.

KN kodas (***)

Subkategorija (*)

Naudojimo ribojimas (**)

Pranešimo nereikalaujančios šalys

„1,1-dichloretanas

75-35-4

200-864-0

ex 2903 29 00

i(2)

sr

 

1,1,2-trichloretanas

79-00-5

201-166-9

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

1,1,1,2-tetrachloretanas

630-20-6

211-135-1

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

1,1,2,2-tetrachloretanas

79-34-5

201-197-8

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

Dibutilalavo junginiai

683-18-1

77-58-7

1067-33-0

ir kiti

211-670-0

201-039-8

213-928-8

ir kiti

ex 2931 90 80

i(2)

sr

 

Dioktilalavo junginiai

3542-36-7

870-08-6

16091-18-2

ir kiti

222-583-2

212-791-1

240-253-6

ir kiti

ex 2931 90 80

i(2)

sr

 

Fenbutatino oksidas

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 80

p(1)

b

 

Švino junginiai

598-63-0

1319-46-6

7446-14-2

7784-40-9

7758-97-6

1344-37-2

25808-74-6

13424-46-9

301-04-2

7446-27-7

15245-44-0

ir kiti

209-943-4

215-290-6

231-198-9

232-064-2

231-846-0

215-693-7

247-278-1

236-542-1

206-104-4

231-205-5

239-290-0

ir kiti

ex 2836 99 17

ex 3206 49 70

ex 2833 29 60

ex 2842 90 80

ex 2841 50 00

ex 3206 20 00

ex 2826 90 80

ex 2850 00 60

ex 2915 29 00

ex 2835 29 90

ex 2908 99 00

i(2)

sr

 

Pentachloretanas

76-01-7

200-925-1

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

Trichlorbenzenas

120-82-1

204-428-0

ex 2903 99 90

i(2)

sr“

 

c)

Stulpelio antraštėje terminas „CN kodas“ pakeičiamas žodžiais „KN kodas (***)“.

d)

Įterpiama ši išnaša:

„(***)

Dalelytė „ex“ prieš kodą reiškia, kad tai pačiai subpozicijai gali būti priskiriama daugiau cheminių medžiagų negu nurodyta stulpelyje „Cheminė medžiaga“.“

2.

2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

įterpiamas šis įrašas:

Cheminė medžiaga

CAS Nr.

Einecs Nr.

KN kodas (***)

Kategorija (*)

Naudojimo apribojimas (**)

„Fenbutatino oksidas

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 80

p

b“

b)

Stulpelio antraštėje terminas „CN kodas“ pakeičiamas žodžiais „KN kodas (***)“.

c)

Įterpiama ši išnaša:

„(***)

Dalelytė „ex“ prieš kodą reiškia, kad tai pačiai subpozicijai gali būti priskiriama daugiau cheminių medžiagų negu nurodyta stulpelyje „Cheminė medžiaga“.“

3.

3 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

įterpiami šie įrašai:

Cheminė medžiaga

Atitinkamas (-i) CAS numeris (-iai)

SS kodas

Gryna medžiaga (**)

SS kodas

Mišiniai, medžiagos turintys preparatai (**)

Kategorija

„Komercinis pentabromdifenilo eteris, įskaitant

 

ex ex 3824.90

ex ex 3824.90

Pramoninė

tetrabromdifenilo eterį

40088-47-9

pentabromdifenilo eterį

32534-81-9

Komercinis oktabromdifenilo eteris, įskaitant

 

ex ex 3824.90

ex ex 3824.90

Pramoninė“

heksabromdifenilo eterį

36483-60-0

heptabromdifenilo eterį

68928-80-3

b)

Stulpelio antraštėje terminas „HS kodas Gryna medžiaga“ pakeičiamas žodžiais „SS kodas Gryna medžiaga (**)“.

c)

Stulpelio antraštėje terminas „HS kodas Mišiniai, medžiagos turintys preparatai“ pakeičiamas žodžiais „SS kodas Mišiniai, medžiagos turintys preparatai (**)“.

d)

Įterpiama ši išnaša:

„(**)

Dalelytė „ex“ prieš kodą reiškia, kad tai pačiai subpozicijai gali būti priskiriama daugiau cheminių medžiagų negu nurodyta stulpelyje „Cheminė medžiaga“.“


Top