EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1494

2015 m. rugsėjo 4 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1494, kuriuo dėl benzeno iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 233, 5.9.2015, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1494/oj

5.9.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 233/2


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1494

2015 m. rugsėjo 4 d.

kuriuo dėl benzeno iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 131 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 5 įrašo 3 punktu uždrausta benzeną tiekti rinkai arba naudoti kaip medžiagą arba kaip kitų medžiagų sudedamąją dalį arba mišiniuose, jei koncentracija yra 0,1 % masės arba didesnė;

(2)

dėl geologinių ypatumų benzeno koncentracija gamtinėse dujose iš tam tikrų telkinių yra didesnė nei 0,1 % masės, bet mažesnė nei 0,1 % tūrio;

(3)

technologijų, kurios leistų sumažinti benzeno koncentraciją gamtinėse dujose iki mažiau kaip 0,1 % masės, kapitalo sąnaudos siektų beveik 1 mlrd. EUR, o veiklos išlaidos – maždaug 60 mln. EUR per metus;

(4)

2013 m. Nyderlandų nacionalinis visuomenės sveikatos ir aplinkos institutas (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) atliko rizikos vertinimą, kuriame padarė išvadą, kad į rinką vartotojams tiekiamos gamtinės dujos, kuriose benzeno koncentracija yra didesnė nei 0,1 % masės, bet mažesnė nei 0,1 % tūrio, nepriimtino pavojaus sveikatai nekelia;

(5)

2014 m. lapkričio 28 d. Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) Rizikos vertinimo komiteto (RVK) nuomonėje (2) patvirtinta, kad gamtinių dujų, kuriose benzeno koncentracija yra didesnė nei 0,1 % masės, bet mažesnė nei 0,1 % tūrio, poveikis vartotojams nekelia tokio pavojaus vartotojų sveikatai, kuris nebūtų deramai kontroliuojamas;

(6)

benzeno koncentracijos gamtinėse dujose sumažinimo iki mažesnės nei 0,1 % masės išlaidos būtų neproporcingai didelės ir, kaip įvertinta RVK nuomonėje, rizikos valdymo požiūriu nebūtinos. Todėl, kad būtų galima tiekti rinkai ir naudoti gamtines dujas, kuriose benzeno koncentracija yra mažesnė nei 0,1 % tūrio, Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 reikėtų iš dalies pakeisti;

(7)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento XVII priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. rugsėjo 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13641/rac_opinion_adopted_benzene_in_natural_gas_en.pdf


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 5 įrašo 2 skilties 4 punktas papildomas tokiu c papunkčiu:

„c)

į rinką vartotojams tiekiamoms gamtinėms dujoms, jei benzeno koncentracija jose mažesnė nei 0,1 % tūrio.“


Top