Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1078

2014 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1078/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo I priedas Tekstas svarbus EEE

OJ L 297, 15.10.2014, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1078/oj

15.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 297/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1078/2014

2014 m. rugpjūčio 7 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo I priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (1), ypač į jo 23 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 649/2012 įgyvendinama 1998 m. rugsėjo 11 d. pasirašyta ir Tarybos sprendimu 2003/106/EB (2) Bendrijos vardu patvirtinta Roterdamo konvencija dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros (toliau – IPS tvarka), taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje;

(2)

tikslinga atsižvelgti į reguliavimo priemones, taikomas tam tikroms cheminėms medžiagoms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (3), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 (4) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 (5);

(3)

medžiagos bitertanolio patvirtinimas panaikintas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009, kad bitertanolį būtų uždrausta naudoti kaip pesticidą, todėl jį reikėtų įtraukti į Reglamento (ES) Nr. 649/2012 I priedo 1 ir 2 dalyse pateiktus cheminių medžiagų sąrašus;

(4)

medžiagos ciheksatinas ir azociklotinas nepatvirtintos kaip veikliosios medžiagos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009, kad tas medžiagas būtų uždrausta naudoti kaip pesticidus, todėl jas reikėtų įtraukti į Reglamento (ES) Nr. 649/2012 I priedo 1 ir 2 dalyse pateiktus cheminių medžiagų sąrašus;

(5)

medžiagos etilcinidonas, ciklanilidas, etoksisulfuronas ir oksadiargilas jau nebėra patvirtintos kaip veikliosios medžiagos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009, kad tas medžiagas būtų uždrausta naudoti kaip pesticidus, todėl jas reikėtų įtraukti į Reglamento (ES) Nr. 649/2012 I priedo 1 ir 2 dalyse pateiktus cheminių medžiagų sąrašus;

(6)

medžiaga rotenonas nepatvirtinta kaip veiklioji medžiaga pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009, kad rotenono kaip pesticido naudojimas būtų griežtai ribojamas, nes beveik visi jo naudojimo būdai uždrausti, nors rotenonas nustatytas ir pateiktas vertinti pagal Reglamentą (ES) Nr. 528/2012 17-o tipo produktams, taigi, kol pagal tą reglamentą bus priimtas sprendimas, valstybės narės gali leisti naudoti jį toliau. Todėl rotenonas turėtų būti įtrauktas į Reglamento (ES) Nr. 649/2012 I priedo 1 ir 2 dalyse pateiktus cheminių medžiagų sąrašus;

(7)

medžiagos didecildimetilamonio chlorido patvirtinimas panaikintas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009, kad didecildimetilamonio chloridą būtų uždrausta naudoti kaip augalų apsaugos produktų grupės pesticidą, todėl jį reikėtų įtraukti į Reglamento (ES) Nr. 649/2012 I priedo 1 dalyje pateiktą cheminių medžiagų sąrašą;

(8)

medžiagos varfarinas ir ciflutrinas jau nebėra patvirtintos kaip veikliosios medžiagos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009, kad tas medžiagas būtų uždrausta naudoti kaip augalų apsaugos produktų grupės pesticidą, todėl jas reikėtų įtraukti į Reglamento (ES) Nr. 649/2012 I priedo 1 dalyje pateiktą cheminių medžiagų sąrašą;

(9)

2013 m. balandžio 28 d.–gegužės 10 d. vykusioje šeštojoje Roterdamo konvencijos šalių konferencijoje nuspręsta į Konvencijos III priedą įtraukti metilazinfosą, perfluoroktano sulfonrūgštį, perfluoroktano sulfonatus, perfluoroktano sulfonamidus ir perfluoroktano sulfonilus, kad toms cheminėms medžiagoms pagal Konvenciją būtų pradėta taikyti IPS tvarka. Todėl tas chemines medžiagas reikėtų išbraukti iš Reglamento (ES) Nr. 649/2012 I priedo 2 dalyje pateikto cheminių medžiagų sąrašo ir įtraukti į to priedo 3 dalyje pateiktą cheminių medžiagų sąrašą;

(10)

Roterdamo konvencijos šalių konferencijoje taip pat nuspręsta į Konvencijos III priedą įtraukti komercinį pentabromdifenilo eterį, įskaitant tetra- ir pentabromdifenilo eterį, ir komercinį oktabromdifenilo eterį, įskaitant heksa- ir heptabromdifenilo eterį, kad toms cheminėms medžiagoms pagal Konvenciją būtų pradėta taikyti IPS tvarka. Kadangi tetrabromdifenilo eteris, pentabromdifenilo eteris, heksabromdifenilo eteris ir heptabromdifenilo eteris jau įtraukti į Reglamento (ES) Nr. 649/2012 V priedą ir todėl juos draudžiama eksportuoti, tos cheminės medžiagos neįtraukiamos į Reglamento (ES) Nr. 649/2012 I priedo 3 dalyje pateiktą cheminių medžiagų sąrašą;

(11)

chlorato įrašas Reglamento (ES) Nr. 649/2012 I priedo 1 ir 2 dalyse turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant aiškiau apibrėžti, kurioms medžiagoms taikomas tas įrašas;

(12)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 649/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(13)

siekiant visoms suinteresuotosioms šalims suteikti pakankamai laiko imtis priemonių, būtinų siekiant laikytis šio reglamento nuostatų, o valstybėms narėms imtis jam įgyvendinti reikalingų priemonių, šio reglamento taikymą reikėtų atidėti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 649/2012 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Reglamentas taikomas nuo 2014 m. gruodžio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugpjūčio 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 201, 2012 7 27, p. 60.

(2)  2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas 2003/106/EB dėl Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje, patvirtinimo Europos bendrijos vardu (OL L 63, 2003 3 6, p. 27).

(3)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB ir 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

(4)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).

(5)  2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL L 167, 2012 6 27, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 649/2012 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

metilazinfoso ir perfluoroktano sulfonatų įrašai pakeičiami taip:

Cheminė medžiaga

CAS Nr.

Einecs Nr.

KN kodas

Subkategorija (*)

Naudojimo ribojimas (**)

Pranešimo nereikalaujančios šalys

„Metilazinfosas (#)

86–50–0

201–676–1

2933 99 80

p(1)

b

 

Perfluoroktano sulfonatai

(PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, metalo druska (O-M+), halogenidas, amidas ir kiti dariniai, įskaitant polimerus) (+)/(#)

1763–23–1

2795–39–3

70225–14–8

56773–42–3

4151–50–2

57589–85–2

68081–83–4

ir kiti

217–179–8

220–527–1

274–460–8

260–375–3

223–980–3

260–837–4

268–357–7

2904 90 95

2904 90 95

2922 12 00

2923 90 00

2935 00 90

2924 29 98

3824 90 97

i(1)

sr“

 

b)

chlorato įrašas pakeičiamas taip:

Cheminė medžiaga

CAS Nr.

Einecs Nr.

KN kodas

Subkategorija (*)

Naudojimo ribojimas (**)

Pranešimo nereikalaujančios šalys

„Chloratas (+)

7775–09–9

10137–74–3

7783–92–8

ir kiti

231–887–4

233–378–2

232–034–9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p(1)

b“

 

c)

įtraukiami šie įrašai:

Cheminė medžiaga

CAS Nr.

Einecs Nr.

KN kodas

Subkategorija (*)

Naudojimo ribojimas (**)

Pranešimo nereikalaujančios šalys

„Azociklotinas (+)

41083–11–8

255–209–1

2933 99 80

p(1)

b

 

Bitertanolis (+)

55179–31–2

259–513–5

2933 99 80

p(1)

b

 

Etilcinidonas (+)

142891–20–1

nėra duomenų

2925 19 95

p(1)

b

 

Ciklanilidas (+)

113136–77–9

419–150–7

2924 29 98

p(1)

b

 

Ciflutrinas

68359–37–5

269–855–7

2926 90 95

p(1)

b

 

Ciheksatinas (+)

13121–70–5

236–049–1

2931 90 90

p(1)

b

 

Etoksisulfuronas (+)

126801–58–9

nėra duomenų

2933 59 95

p(1)

b

 

Didecildimetilamonio chloridas

7173–51–5

230–525–2

2923 90 00

p(1)

b

 

Oksadiargilas (+)

39807–15–3

254–637–6

2934 99 90

p(1)

b

 

Rotenonas (+)

83–79–4

201–501–9

2932 99 00

p(1)

b

 

Varfarinas

81–81–2

201–377–6

2932 20 90

p(1)

b“

 

2.

2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

perfluoroktano sulfonatų įrašas pakeičiamas taip:

Cheminė medžiaga

CAS Nr.

Einecs Nr.

KN kodas

Kategorija (*)

Naudojimo ribojimas (**)

„Perfluoroktano sulfonatų dariniai (įskaitant polimerus),išskyrus

perfluoroktano sulfonrūgštį, perfluoroktano sulfonatus, perfluoroktano sulfonamidus, perfluoroktano sulfonilus

57589–85–2

68081–83–4

ir kiti

260–837–4

268–357–7

2924 29 98

3824 90 97

i

sr“

b)

chlorato įrašas pakeičiamas taip:

Cheminė medžiaga

CAS Nr.

Einecs Nr.

KN kodas

Kategorija (*)

Naudojimo ribojimas (**)

„Chloratas

7775–09–9

10137–74–3

7783–92–8

ir kiti

231–887–4

233–378–2

232–034–9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p

b“

c)

metilazinfoso įrašas išbraukiamas;

d)

įtraukiami šie įrašai:

Cheminė medžiaga

CAS Nr.

Einecs Nr.

KN kodas

Kategorija (*)

Naudojimo ribojimas (**)

„Azociklotinas

41083–11–8

255–209–1

2933 99 80

p

 

Bitertanolis

55179–31–2

259–513–5

2933 99 80

p

 

Etilcinidonas

142891–20–1

nėra duomenų

2925 19 95

p

 

Ciklanilidas

113136–77–9

419–150–7

2924 29 98

p

 

Ciheksatinas

13121–70–5

236–049–1

2931 90 90

p

 

Etoksisulfuronas

126801–58–9

nėra duomenų

2933 59 95

p

 

Oksadiargilas

39807–15–3

254–637–6

2934 99 90

p

 

Rotenonas

83–79–4

201–501–9

2932 99 00

p“

 

3.

3 dalis papildoma šiais įrašais:

Cheminė medžiaga

Atitinkamas (-i) CAS numeris (-iai)

HS kodas

Gryna medžiaga

HS kodas

Mišiniai, medžiagos turintys preparatai

Kategorija

„Metilazinfosas

86–50–0

2933.99

3808.10

Pesticidas

Perfluoroktano sulfonrūgštis, perfluoroktano sulfonatai, perfluoroktano sulfonamidai, perfluoroktano sulfonilai

1763–23–1

2795–39–3

29457–72–5

29081–56–9

70225–14–8

56773–42–3

251099–16–8

4151–50–2

31506–32–8

1691–99–2

24448–09–7

307–35–7

ir kiti

2904.90

2904.90

2904.90

2904.90

2922.12

2923.90

2923.90

2935.00

2935.00

2935.00

2935.00

2904.90

3824.90

Pramoninė“


Top