Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0516

2014 m. balandžio 16 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2008/381/EB ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 573/2007/EB ir Nr. 575/2007/EB bei Tarybos sprendimas 2007/435/EB

OJ L 150, 20.5.2014, p. 168–194 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/516/oj

20.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 150/168


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 516/2014

2014 m. balandžio 16 d.

kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2008/381/EB ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 573/2007/EB ir Nr. 575/2007/EB bei Tarybos sprendimas 2007/435/EB

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 78 straipsnio 2 dalį ir 79 straipsnio 2 bei 4 dalis,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (3),

kadangi:

(1)

Sąjunga turėtų siekti tikslo sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, inter alia, imdamasi bendrų priemonių, formuojančių prieglobsčio ir imigracijos politiką, grindžiamą valstybių narių solidarumu, kuria būtų užtikrintos vienodos galimybės trečiosioms šalims ir jų piliečiams. 2009 m. gruodžio 2 d. susitikime Europos Vadovų Taryba pripažino, kad Sąjungos finansinius išteklius reikėtų vis lanksčiau ir nuosekliau naudoti tiek apimties, tiek pritaikomumo požiūriu siekiant remti prieglobsčio ir migracijos srityje plėtojamą politiką;

(2)

siekiant prisidėti prie Sąjungos bendros prieglobsčio ir imigracijos politikos plėtojimo ir laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės stiprinimo atsižvelgiant į valstybių narių solidarumo ir atsakomybės pasidalijimo principų taikymą ir bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, šiuo reglamentu turėtų būti įsteigtas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (toliau – fondas);

(3)

kad būtų pasiekti šiame reglamente nustatyti bendrieji ir konkretūs tikslai, fondas turėtų atitikti didesnio lankstumo ir supaprastinimo poreikį, kartu turėtų būti laikomasi nuspėjamumo reikalavimų ir užtikrinamas teisingas ir skaidrus išteklių paskirstymas;

(4)

priemonių efektyvumas ir išlaidų kokybė yra pagrindiniai fondo įgyvendinimo principai. Be to, fondas taip pat turėtų būti įgyvendinamas kuo veiksmingiau ir naudotojams kuo patogiau;

(5)

nauja dviejų ramsčių finansavimo vidaus reikalų srityje struktūra turėtų padėti supaprastinti, racionalizuoti ir konsoliduoti finansavimą toje srityje ir padidinti tokio finansavimo skaidrumą. Turėtų būti siekiama užtikrinti sąveikumą, suderinamumą ir papildomumą su kitais fondais ir programomis, įskaitant atvejus, kai finansavimo skiriamas bendriems tikslams. Vis dėlto reikėtų vengti skirtingų finansavimo instrumentų dubliavimosi;

(6)

fondu turėtų būti sukurta lanksti sistema, kuria valstybėms narėms būtų sudarytos sąlygos gauti finansinius išteklius pagal jų nacionalines programas, kad būtų remiama atitinkamų sričių politika pagal šį fondą atsižvelgiant į jų konkrečią situaciją bei poreikius ir atsižvelgiant į bendruosius bei konkrečius fondo tikslus, kurių atveju finansinė parama būtų veiksmingiausia ir tikslingiausia;

(7)

fondu turėtų būti įgyvendinamas solidarumas teikiant finansinę paramą valstybėms narėms. Juo turėtų būti gerinamas veiksmingas migracijos į Sąjungą srautų valdymas tose srityse, kuriose Sąjungos dalyvavimas teikia didžiausią naudą, visų pirma valstybėms narėms dalijantis atsakomybe tarpusavyje ir dalijantis atsakomybe bei stiprinant bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis;

(8)

tam, kad prisidėtų siekiant bendrojo fondo tikslo, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų nacionalinėse programose būtų numatyti veiksmai, kuriais būtų siekiama konkrečių šio reglamento tikslų, ir kad ištekliai tikslams būtų paskirstyti taip, kad tikslus būtų galima pasiekti. Retais atvejais kai valstybė narė norėtų nesilaikyti šiame reglamente nustatyto mažiausio procentinio dydžio, ta valstybė narė savo nacionalinėje programoje turėtų išsamiai tai pagrįsti;

(9)

siekiant užtikrinti vienodą aukštos kokybės prieglobsčio politiką ir taikyti aukštesnius tarptautinės apsaugos standartus, fondo lėšomis turėtų būti prisidedama prie veiksmingo bendros Europos prieglobsčio sistemos veikimo, kuris apima priemones, susijusias su politika, teisės aktais ir gebėjimų stiprinimu, veiklą bendradarbiaujant su kitomis valstybėmis narėmis, Sąjungos agentūromis ir trečiosiomis šalimis;

(10)

tikslinga remti ir gerinti valstybių narių pastangas visiškai ir tinkamai įgyvendinti Sąjungos prieglobsčio srities acquis, visų pirma siekiant perkeltiesiems asmenims ir asmenims, kurie prašo suteikti tarptautinę apsaugą, bei asmenims, kuriems ta apsauga suteikta, sudaryti tinkamas priėmimo sąlygas, užtikrinti, kad būtų tinkamai nustatomas statusas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/95/ES (4), taikyti teisingas bei veiksmingas prieglobsčio procedūras ir propaguoti gerą praktiką prieglobsčio srityje, kad būtų apsaugotos asmenų, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, teisės, o valstybių narių prieglobsčio sistemos galėtų veiksmingai veikti;

(11)

fondo lėšomis turėtų būti teikiama tinkama parama bendriems valstybių narių veiksmams nustatant ir propaguojant geriausios praktikos pavyzdžius bei jais keičiantis, taip pat kuriant veiksmingas bendradarbiavimo struktūras, siekiant pagerinti bendros Europos prieglobsčio sistemos srityje priimamų sprendimų kokybę;

(12)

fondas turėtų papildyti ir sustiprinti Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO), įsteigto Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 439/2010 (5), veiklą siekiant koordinuoti valstybių narių tarpusavio praktinį bendradarbiavimą prieglobsčio srityje, remti valstybes nares, kurių prieglobsčio sistemoms tenka ypatingas krūvis, ir prisidėti prie bendros Europos prieglobsčio sistemos įgyvendinimo. Komisija gali pasinaudoti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (6) numatyta galimybe EASO patikėti įgyvendinti konkrečias, ad hoc užduotis, pavyzdžiui, valstybių narių vykdomo perkėlimo pagal Reglamentą (ES) Nr. 439/2010 koordinavimą;

(13)

fondo lėšomis turėtų būti remiami Sąjungos ir valstybių narių veiksmai, susiję su valstybių narių gebėjimų plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką stiprinimu atsižvelgiant į jų įsipareigojimus pagal esamą Sąjungos teisę;

(14)

fondo lėšomis turėtų būti remiamos valstybių narių pastangos savo teritorijose teikti tarptautinę apsaugą ir rasti ilgalaikius sprendimus pabėgėliams ir perkeltiesiems asmenims, kuriuos, Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro nuomone, galima perkelti į Europos Sąjungą, pavyzdžiui, perkėlimo į Europos Sąjungą poreikių įvertinimas ir atitinkamų asmenų perkėlimas į jų teritoriją, siekiant suteikti jiems saugų teisinį statusą ir skatinti jų veiksmingą integraciją;

(15)

fondo lėšomis turėtų būti remiami nauji požiūriai, susiję su galimybe saugiau naudotis prieglobsčio procedūromis, visų pirma daugiausia dėmesio sutelkiant į pagrindines tranzito šalis, pavyzdžiui, tam tikroms grupėms skirtos apsaugos programos arba tam tikros prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimo procedūros;

(16)

atsižvelgiant į fondo pobūdį, jo lėšomis turėtų būti teikiama parama savanoriškoms ir valstybių narių bendrai sutartoms naštos pasidalijimo operacijoms, kurių metu iš vienos valstybės narės į kitą valstybę narę perkeliami asmenys, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, ir tarptautinės apsaugos prašytojai;

(17)

esminė Sąjungos prieglobsčio politikos sudedamoji dalis – partnerystė ir bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis siekiant užtikrinti tinkamą asmenų, kurie pateikia prašymą dėl prieglobsčio arba kitų formų tarptautinės apsaugos, srautų valdymą. Siekiant suteikti galimybę gauti tarptautinę apsaugą ir naudotis ilgalaikiais sprendimais kuo ankstesniame etape, be kita ko, pagal regionines apsaugos programas, fondas turėtų turėti tvirtą asmenų perkėlimo į Europos Sąjungą komponentą;

(18)

siekiant tobulinti ir stiprinti integracijos procesą Europos visuomenėje, fondas turėtų palengvinti teisėtą migraciją į Sąjungą atsižvelgiant į valstybių narių ekonominius ir socialinius poreikius, o integracijos procesui būtų ruošiamasi jau į Sąjungą atvykstančių trečiųjų šalių piliečių kilmės šalyse;

(19)

tam, kad fondas būtų veiksmingas ir suteiktų kuo didesnę pridėtinę vertę, jis turėtų būti naudojamas laikantis tikslingesnio požiūrio remiant nuoseklias strategijas, specialiai sukurtas trečiųjų šalių piliečių integracijai nacionaliniu, vietos ir (arba) regioniniu lygmeniu, kai taikoma, skatinti. Šias strategijas turėtų įgyvendinti daugiausia vietos arba regioninės valdžios institucijos ir nevalstybiniai subjektai, taip pat nacionalinės valdžios institucijos, visų pirma jeigu to reikia dėl valstybės narės specifinės administracinės struktūros arba kai valstybėje narėje integracijos veiksmai priklauso pasidalijamajai valstybės ir decentralizuoto lygio administracijos kompetencijai. Strategijas įgyvendinančios organizacijos turėtų iš įvairių turimų priemonių pasirinkti jų konkrečiai situacijai tinkamiausias priemones;

(20)

fondas turėtų būti įgyvendinamas laikantis Sąjungos bendrų pagrindinių integracijos principų, kaip nurodyta Bendroje integracijos darbotvarkėje;

(21)

integracijos priemonių taikymo sritis turėtų taip pat apimti asmenis, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, kad būtų užtikrintas visapusiškas požiūris į integraciją, atsižvelgiant į tų tikslinių grupių ypatumus. Kai integracijos priemonės taikomos kartu su priėmimo priemonėmis, atitinkamais atvejais veiksmais taip pat turėtų būti sudarytos sąlygos įtraukti tarptautinės apsaugos prašytojus;

(22)

norint užtikrinti, kad Sąjungos veiksmai, susiję su trečiųjų šalių piliečių integracija, būtų nuoseklūs, fondo lėšomis finansuojami veiksmai turėtų būti konkretūs ir papildyti Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamus veiksmus. Atsižvelgiant į tai, turėtų būti reikalaujama, kad už fondo įgyvendinimą atsakingos valstybių narių valdžios institucijos sukurtų bendradarbiavimo ir veiklos koordinavimo su valdžios institucijomis, valstybių narių paskirtomis valdyti Europos socialinio fondo intervencijas, mechanizmus;

(23)

dėl praktinių priežasčių kai kurie veiksmai gali būti siejami su asmenų grupe; grupei, kaip visumai, veiksmai gali būti efektyviau taikomi, neišskiriant jos narių. Todėl būtų tikslinga toms valstybėms narėms, kurios to nori, suteikti galimybę savo nacionalinėse programose numatyti, kad integracijos veiksmai gali būti taikomi trečiųjų šalių piliečių tiesioginiams artimiesiems tiek, kiek tai būtina, kad tokie veiksmai būtų veiksmingai įgyvendinti. Tiesioginiai artimieji reikštų trečiosios šalies piliečio, kuriam taikomi integracijos veiksmai, sutuoktinį / partnerį ir bet kurį asmenį, su juo turintį tiesiosios aukštutinės arba tiesiosios žemutinės linijos tiesioginių giminystės ryšių, ir kuris kitu atveju nepatektų į fondo taikymo sritį;

(24)

fondo lėšomis turėtų būti remiamas valstybių narių vykdomas strategijų dėl teisėtos migracijos organizavimo, kuriomis būtų stiprinami jų gebėjimai plėtoti, įgyvendinti, stebėti ir apskritai vertinti visas trečiųjų šalių piliečiams skirtas imigracijos ir integracijos strategijas, politiką ir priemones, įskaitant Sąjungos teisines priemones, rengimas. Fondo lėšomis taip pat turėtų būti remiamas keitimasis informacija, geriausios praktikos pavyzdžiais ir įvairių administracinių įstaigų bendradarbiavimas, be kita ko, ir su kitomis valstybėmis narėmis;

(25)

Sąjunga turėtų toliau ir plačiau naudoti partnerystes judumo srityje kaip pagrindinę strateginę, visapusišką ir ilgalaikę bendradarbiavimo sistemą migracijai valdyti kartu su trečiosiomis šalimis. Fondo lėšomis turėtų būti remiama partnerysčių judumo srityje veikla, vykdoma Sąjungoje arba trečiosiose šalyse, kurios tikslas yra tenkinti Sąjungos poreikius ir siekti jos prioritetų, visų pirma veiksmai, kuriais užtikrinamas finansavimo tęstinumas, apimant tiek Sąjungą, tiek trečiąsias šalis;

(26)

tikslinga toliau remti ir skatinti valstybių narių pastangas gerinti grąžinimo valdymą visais jo aspektais, siekiant nuolat, teisingai ir veiksmingai įgyvendinti bendrus trečiųjų valstybių piliečių grąžinimo standartus, visų pirma nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/115/EB (7). Fondas turėtų skatinti grąžinimo strategijų plėtojimą nacionaliniu lygmeniu įgyvendinant integruoto grąžinimo valdymo koncepciją, taip pat priemones, kuriomis remiamas jų veiksmingas įgyvendinimas trečiosiose šalyse;

(27)

kalbant apie savanorišką asmenų, įskaitant tuos, kurie norėtų būti grąžinti, nors jiems netaikoma prievolė išvykti iš teritorijos, grįžimą, turėtų būti numatytos jiems taikytinos paskatos, pavyzdžiui, lengvatinės sąlygos teikiant didesnę su grįžimu susijusią paramą. Dėl jo išlaidų efektyvumo tokio pobūdžio savanoriškas grįžimas yra naudingas tiek grįžtantiems asmenims, tiek valdžios institucijoms. Valstybės narės turėtų būti raginamos teikti pirmenybę savanoriškam grįžimui;

(28)

tačiau politikos požiūriu savanoriškas grįžimas ir priverstinis grąžinimas yra tarpusavyje susiję ir vienas kitą papildo, ir dėl šios priežasties valstybės narės turėtų būti skatinamos stiprinti šių abiejų formų papildomumą, vykdant grąžinimo valdymą. Išsiuntimą vykdyti reikia, kad būtų užtikrintas Sąjungos imigracijos bei prieglobsčio politikos ir valstybių narių imigracijos bei prieglobsčio sistemų vientisumas. Todėl išsiuntimo galimybė yra būtina sąlyga siekiant užtikrinti, kad nebūtų pakenkta šiai politikai, ir siekiant užtikrinti teisinės valstybės principo, kuris pats yra labai svarbus laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės kūrimo procesui, įgyvendinimą. Todėl fondo lėšomis turėtų būti remiami valstybių narių veiksmai siekiant palengvinti išsiuntimą laikantis Sąjungos teisėje nustatytų standartų, kai taikoma, ir visapusiškai gerbiant grąžinamų asmenų pagrindines teises ir orumą;

(29)

itin svarbu fondo lėšomis remti konkrečias priemones, taikomas grįžusiems asmenims grąžinimo šalyje, kad būtų užtikrintas veiksmingas jų grįžimas geromis sąlygomis į jų kilmės miestą arba regioną ir kad būtų sustiprinta jų ilgalaikė reintegracija į jų bendruomenę;

(30)

Sąjungos readmisijos susitarimai yra neatsiejamas Sąjungos grąžinimo politikos komponentas ir viena iš pagrindinių veiksmingo migrantų srautų valdymo priemonių, nes jie palengvina greitą nelegalių migrantų grąžinimą. Tie susitarimai yra svarbus dialogo ir bendradarbiavimo su nelegalių migrantų kilmės ir tranzito trečiosiomis šalimis elementas, ir turėtų būti remiamas jų įgyvendinimas trečiosiose šalyse, kad nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu grąžinimo strategijos būtų veiksmingos;

(31)

fondas turėtų papildyti ir sustiprinti Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros, įsteigtos Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2007/2004 (8), veiklą; dalis agentūros užduočių yra teikti reikiamą paramą valstybėms narėms organizuojant bendras grąžinimo operacijas ir nustatyti geriausią praktiką, susijusią su kelionės dokumentų įgijimu ir nelegaliai valstybių narių teritorijose esančių trečiųjų šalių piliečių išsiuntimu, taip pat padėti valstybėms narėms tais atvejais, kai prie išorės sienų reikia didesnės techninės pagalbos ir pagalbos veiklai atsižvelgiant į tai, kad kai kuriose situacijose gali susidaryti ekstremalioji humanitarinė padėtis ir gali reikėti atlikti gelbėjimo darbus jūroje;

(32)

be paramos grąžinant asmenis, kaip numatyta šiame reglamente, fondo lėšomis taip pat turėtų būti remiamos kitos kovos su nelegalia imigracija ar esamų teisėtos migracijos taisyklių nesilaikymu priemonės tokiu būdu užtikrinant valstybių narių imigracijos sistemų vientisumą;

(33)

fondo veikla turėtų būti įgyvendinama visapusiškai laikantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje nustatytų teisių bei principų ir atitinkamuose tarptautiniuose dokumentuose nustatytų pagrindinių teisių, įskaitant atitinkamą Europos žmogaus teisių teismo praktiką. Tinkamais finansuoti veiksmais turėtų būti laikomasi žmogaus teisėmis grindžiamo požiūrio į migrantų, pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų apsaugą, ir visų pirma jais turėtų būti užtikrinta, kad specifinei pažeidžiamų asmenų, visų pirma moterų, nelydimų nepilnamečių ir kitų nepilnamečių, kuriems kyla rizika, padėčiai būtų skiriamas ypatingas dėmesys ir numatyti konkrečiai jų padėčiai spręsti skirti veiksmai;

(34)

terminai „pažeidžiami asmenys“ ir „šeimos nariai“ skirtinguose aktuose, susijusiuose su šiuo reglamentu, yra apibrėžti skirtingai. Todėl jie turėtų būti suprantami taip, kaip apibrėžta atitinkamame akte, atsižvelgiant į kontekstą, kuriame jie yra vartojami. Kalbant apie perkėlimą, perkėlimą vykdančios valstybės narės turėtų glaudžiai konsultuotis su Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuru dėl sąvokos „šeimos nariai“ taikymo savo perkėlimo praktikoje ir vykdant faktinį perkėlimo procesą;

(35)

fondo lėšomis remiamos priemonės, taikomos trečiosioms šalims, ir su jomis susijusios priemonės turėtų būti patvirtintos užtikrinant sąveiką ir suderinamumą su kitais už Sąjungos ribų vykdomais veiksmais, kurie remiami pagal Sąjungos išorės pagalbos tiek geografines, tiek temines priemones. Įgyvendinant tokius veiksmus visų pirma turėtų būti siekiama visapusiško suderinamumo su Sąjungos išorės veiksmų ir užsienio politikos, susijusios su tam tikra šalimi ar regionu, principais ir bendraisiais tikslais. Priemonėmis neturėtų būti siekiama remti veiksmus, kurie yra tiesiogiai orientuoti į vystymąsi, ir jie, kai tinkama, turėtų papildyti pagal išorės pagalbos priemones teikiamą finansinę paramą. Turėtų būti laikomasi politikos suderinamumo vystymosi labui pricipo, kaip nustatyta Europos konsensuso dėl vystymosi 35 punkte. Taip pat svarbu užtikrinti, kad pagalba ekstremaliosios situacijos atveju būtų suderinama su Sąjungos humanitarine politika ir, kai tinka, ją papildytų ir kad teikiant tokią pagalbą būtų laikomasi Europos konsensuse dėl humanitarinės pagalbos įtvirtintų humanitarinių principų;

(36)

didelė dalis fondo išteklių turėtų būti skiriama remiantis objektyviais kriterijais proporcingai kiekvienos valstybės narės atsakomybei, jai tenkančiai valdant migracijos srautus. Tuo tikslu turėtų būti naudojami turimi naujausi statistiniai duomenys, renkami Eurostato pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 862/2007 (9), susiję su migrantų srautais, pavyzdžiui, pirmą kartą pateiktų prašymų suteikti prieglobstį skaičius, teigiamų sprendimų, kuriais suteikiamas pabėgėlio statusas arba papildoma apsauga, skaičius, į Europos Sąjungą perkeltų pabėgėlių skaičius, teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių piliečių skaičius, trečiųjų šalių piliečių, gavusių valstybių narių išduotą leidimą gyventi, skaičius, nacionalinių valdžios institucijų priimtų sprendimų grąžinti skaičius ir faktiškai įvykdytų grąžinimų skaičius;

(37)

šiame reglamente yra nustatyta bazinių sumų skyrimo tvarka valstybėms narėms. Bazinę sumą sudaro minimali suma ir suma, apskaičiuota remiantis 2011 m., 2012 m. ir 2013 m. asignavimų kiekvienai valstybei narei iš Europos pabėgėlių fondo, įsteigto Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 573/2007/EB (10), Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai, įsteigto Tarybos sprendimu 2007/435/EB (11), ir Europos grąžinimo fondo, įsteigto Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 575/2007/EB (12), vidurkiu. Asignavimai apskaičiuoti laikantis paskirstymo kriterijų, nustatytų Sprendime Nr. 573/2007/EB, Sprendime 2007/435/EB ir Sprendime Nr. 575/2007/EB. Atsižvelgiant į 2013 m. vasario 7–8 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, kuriose buvo pabrėžta, kad ypač daug dėmesio bus skiriama salose gyvenančioms bendruomenėms, kurios susiduria su neproporcingomis migracijos problemomis, yra tikslinga padidinti Kiprui ir Maltai skirtas minimalias sumas;

(38)

nors kiekvienai valstybei narei suma turėtų būti skiriama remiantis naujausiais turimais statistiniais duomenimis, dalis turimų fondo išteklių taip pat turėtų būti skiriama konkretiems veiksmams, kuriems reikia bendrų valstybių narių pastangų ir kurie duoda Sąjungai didelę papildomą naudą, vykdyti, taip pat Sąjungos programai dėl perkėlimo į Europos Sąjungą vykdyti ir asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimui iš vienos valstybės narės į kitą valstybę narę;

(39)

todėl šiuo reglamentu turėtų būti nustatytas konkrečių veiksmų, tinkamų finansuoti fondo lėšomis, sąrašas. Papildomos sumos turėtų būti skiriamos toms valstybėms narėms, kurios įsipareigoja vykdyti tokius veiksmus;

(40)

atsižvelgiant į laipsnišką Sąjungos programos dėl perkėlimo į Europos Sąjungą rengimą, iš fondo lėšų turėtų būti teikiama tikslinė parama finansinių paskatų (vienkartinių išmokų) už kiekvieną perkeltą asmenį forma. Komisija, bendradarbiaudama su Europos prieglobsčio paramos biuru ir pagal savo atitinkamą kompetenciją turėtų stebėti, kad fondo remiami perkėlimo veiksmai būtų įgyvendinami veiksmingai;

(41)

siekiant padidinti Sąjungos veiksmų perkėlimo į Europos Sąjungą srityje, kuriais teikiama apsauga asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, poveikį, taip pat siekiant kuo labiau padidinti strateginį perkėlimo poveikį tikslingiau perkeliant asmenis, kuriems to labiausiai reikia, Sąjungos lygiu turėtų būti nustatomi bendri perkėlimo srities prioritetai. Tie bendri prioritetai turėtų būti iš dalies keičiami tik tada, kai yra akivaizdžių priežasčių tą daryti, arba atsižvelgus į Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro rekomendacijas, remiantis šiame reglamente nustatytomis bendromis kategorijomis;

(42)

atsižvelgiant į kai kurių kategorijų asmenų, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, ypatingą pažeidžiamumą, jie visuomet turėtų būti įtraukiami į bendrus Sąjungos prioritetus perkėlimo į Europos Sąjungą srityje;

(43)

atsižvelgiant į perkėlimo į Europos Sąjungą poreikius, nustatytus bendruose Sąjungos prioritetuose perkėlimo į Europos Sąjungą srityje, taip pat būtina suteikti papildomas finansines paskatas tokiam asmenų perkėlimui, atsižvelgiant į konkrečius geografinius regionus, tautybes ir konkrečias perkeltinų asmenų kategorijas, jeigu nustatoma, kad toks perkėlimas yra tinkamiausias šių asmenų ypatingų poreikių sprendimas;

(44)

siekiant stiprinti valstybių narių solidarumą ir geresnį dalijimąsi atsakomybe, visų pirma kiek tai susiję su valstybėmis narėmis, kurioms prieglobsčio prašytojų srautai daro didžiausią poveikį, taip pat turėtų būti sukurtas panašus finansinėmis paskatomis pagrįstas mechanizmas, skirtas perkelti asmenis, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, iš vienos valstybės narės į kitą valstybę narę. Tokiu mechanizmu turėtų būti absoliučiai arba proporcingai sumažintas spaudimas valstybėms narėms, priimančioms daugiau prieglobsčio prašytojų ir asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga;

(45)

fondo lėšomis teikiama parama bus veiksmingesnė ir teiks daugiau pridėtinės vertės, jeigu šiame reglamente bus nustatytas ribotas skaičius privalomų tikslų, kurių turi būti siekiama programomis, kurias parengs kiekviena valstybė narė ir atsižvelgiant į jos konkrečią padėtį ir poreikius;

(46)

siekiant didesnio solidarumo svarbu tai, kad iš fondo būtų teikiama, kai tinka koordinuojant ir derinant su humanitarine pagalba, už kurią atsakinga Komisija, papildoma parama, kad būtų priimami sprendimai ekstremaliosios situacijos atvejais, kai valstybėse narėse arba trečiosiose šalyse smarkiai padidėja migracijos spaudimas arba esant masiniam perkeltųjų asmenų srautui pagal Tarybos direktyvą 2001/55/EB (13). Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju taip pat turėtų apimti paramą ad hoc priėmimo dėl humanitarinių priežasčių programoms, kurių tikslas – humanitarinės krizės trečiosiose šalyse, į kurią būtina skubiai reaguoti, atveju leisti laikinai apsigyventi valstybės narės teritorijoje. Tačiau tokios kito pobūdžio priėmimo dėl humanitarinių priežasčių programos nedaro poveikio ir neturėtų trukdyti perkėlimo į Sąjungą programai, kurios aiškus tikslas – į Sąjungą iš trečiųjų šalių perkeltiems asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, nuo pat pradžių suteikti ilgalaikį sprendimą. Tuo tikslu valstybės narės neturi turėti teisės gauti papildomas vienkartines išmokas asmenų, kuriems leidžiama laikinai apsigyventi valstybės narės teritorijoje pagal kitas priėmimo dėl humanitarinių priežasčių programas, atžvilgiu;

(47)

pagal šį reglamentą turėtų būti teikiama finansinė parama Tarybos sprendimu 2008/381/EB (14) sukurto Europos migracijos tinklo veiklai, atsižvelgiant į jo tikslus ir uždavinius;

(48)

todėl Sprendimas 2008/381/EB turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų suderintos procedūros ir sudarytos palankesnės sąlygos tinkamai ir laiku teikti finansinę paramą nacionaliniams informacijos centrams, kurie yra nurodyti tame sprendime;

(49)

atsižvelgiant į valstybėms narėms skirtų finansinių paskatų asmenų perkėlimui į Europos Sąjungą ir (arba) asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimui iš vienos valstybės narės į kitą vienkartinių išmokų forma paskirtį ir į tai, kad jos sudaro nedidelę dalį tikrųjų sąnaudų, šiuo reglamentu turėtų būti numatytos tam tikros nukrypti nuo finansuoti tinkamų išlaidų taisyklių leidžiančios nuostatos;

(50)

siekiant papildyti arba iš dalies keisti šio reglamento nuostatas dėl perkėlimui į Europos Sąjungą ir (arba) asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimui iš vienos valstybės narės į kitą skirtų vienkartinių išmokų ir dėl konkrečių veiksmų ir bendrų Sąjungos prioritetų perkėlimo į Europos Sąjungą srityje apibrėžties, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(51)

šio reglamento taikymo srityje, įskaitant deleguotųjų aktų rengimą, Komisija turėtų konsultuotis su visų valstybių narių ekspertais;

(52)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (15);

(53)

daugiausia lėšų iš Sąjungos biudžeto reikėtų skirti veiklai, kurios srityje Sąjungos masto intervenciniai veiksmai gali duoti papildomos naudos, palyginti su pavieniui veikiančių valstybių narių veiksmais. Kadangi Sąjunga turi geresnes galimybes nei valstybės narės sudaryti sąlygas Sąjungos solidarumui valdant migrantų srautus parodyti, pagal šį reglamentą teikiama finansinė parama turėtų visų pirma padėti stiprinti šios srities nacionalinio ir Sąjungos lygmenų gebėjimus;

(54)

būtina maksimaliai padidinti Sąjungos finansavimo poveikį mobilizuojant, bendrai sutelkiant ir panaudojant viešojo ir privataus sektorių finansinius išteklius;

(55)

Komisija turėtų stebėti fondo įgyvendinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014 (16), rezultatų ir poveikio vertinimui pasitelkdama bendrus rodiklius. Tie rodikliai, įskaitant atitinkamas bazines vertes, turėtų būti minimalus fondo tikslų įgyvendinimo masto vertinimo pagrindas;

(56)

tam, kad būtų įvertinti fondo pasiekimai, turėtų būti nustatyti su kiekvienu jo konkrečiu tikslu susiję bendri rodikliai. Bendri rodikliai neturėtų turėti poveikio susijusių veiksmų vykdymo privalomam arba neprivalomam pobūdžiui, kaip nustatyta šiame reglamente;

(57)

kad būtų galima valdyti fondą ir jį įgyvendinti, jis turėtų būti dalis nuoseklios sistemos, kurią sudaro šis reglamentas ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 513/2014 (17). Įgyvendinant fondo tikslus, Reglamente (ES) Nr. 514/2014 nurodyta partnerystė turėtų apimti atitinkamas tarptautines organizacijas, nevyriausybines organizacijas ir socialinius partnerius. Kiekviena valstybė narė turėtų būti atsakinga už partnerystės sudėties ir jos įgyvendinimo praktinės tvarkos nustatymą;

(58)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. prisidėti prie veiksmingo migrantų srautų valdymo ir bendros prieglobsčio, papildomos apsaugos, laikinos apsaugos politikos ir bendros imigracijos politikos įgyvendinimo, stiprinimo ir plėtojimo valstybės narės negali deramai pasiekti, o to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos (toliau – ES sutartis) 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(59)

pagal SESV 8 ir 10 straipsnius fondas turėtų atsižvelgti į moterų ir vyrų lygybės aspekto integravimą ir kovos su diskriminacija principus;

(60)

laikantis šiame reglamente nustatytų pereinamojo laikotarpio nuostatų, sprendimai Nr. 573/2007/EB, Nr. 575/2007/EB ir 2007/435/EB turėtų būti panaikinti;

(61)

pagal prie ES sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 3 straipsnį ir nedarant poveikio to protokolo 4 straipsniui, tos valstybės narės pranešė apie savo pageidavimą dalyvauti priimant ir taikant šį reglamentą;

(62)

pagal prie ES sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas,

(63)

tikslinga suderinti šio reglamento taikymo trukmę su Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 (18) taikymo trukme. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (toliau – fondas) 2014 m. sausio 1 d.–2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui.

2.   Šiuo reglamentu nustatoma:

a)

finansinės paramos tikslai ir tinkami finansuoti veiksmai;

b)

bendroji tinkamų finansuoti veiksmų įgyvendinimo sistema;

c)

turimi finansiniai ištekliai ir jų paskirstymas;

d)

bendrų Sąjungos prioritetų perkėlimo į Europos Sąjungą srityje nustatymo principai ir mechanizmas ir

e)

finansinė parama, numatyta Europos migracijos tinklo veiklai.

3.   Šiame reglamente numatoma, kad taikomos Reglamente (ES) Nr. 514/2014 išdėstytos taisyklės, nedarant poveikio šio reglamento 4 straipsniui.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

perkėlimas į Europos Sąjungą – procesas, kai Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro prašymu, pagrįstu būtinybe suteikti asmeniui tarptautinę apsaugą, trečiųjų šalių piliečiai perkeliami iš trečiosios šalies ir įkurdinami valstybėje narėje, kurioje jiems leidžiama gyventi turint vieną iš toliau nurodytų statusų:

i)

pabėgėlio statusą, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/95/ES 2 straipsnio e punkte;

ii)

papildomos apsaugos statusą, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/95/ES 2 straipsnio g punkte, arba

iii)

bet kokį kitą statusą, kuriuo pagal nacionalinę ir Sąjungos teisę suteikiamos teisės ir privilegijos, panašios į suteiktąsias i ir ii papunkčiuose nurodytais statusais;

b)

kitos priėmimo dėl humanitarinių priežasčių programos – ad hoc procesas, kuriuo valstybė narė priima tam tikrą skaičių trečiosios šalies piliečių laikinai apsigyventi savo teritorijoje siekiant juos apsaugoti nuo humanitarinės krizės, į kurią reikia skubiai reaguoti, susidariusios dėl tokių įvykių kaip politiniai pokyčiai ar konfliktai;

c)

tarptautinė apsauga – pabėgėlio statusas ir papildomos apsaugos statusas, kaip apibrėžta Direktyvoje 2011/95/ES;

d)

grąžinimas – trečiosios šalies piliečio grįžimo į savo šalį procesas – savanoriškai vykdant prievolę grįžti arba priverstinai – kaip apibrėžta Direktyvos 2008/115/EB 3 straipsnyje;

e)

trečiosios šalies pilietis – bet kuris asmuo, kuris nėra Sąjungos pilietis, kaip apibrėžta SESV 20 straipsnio 1 dalyje. Nuoroda į trečiosios šalies piliečius apima asmenis be pilietybės ir nenustatytos pilietybės asmenis;

f)

išsiuntimas – priverstinis prievolės grįžti įvykdymas, tai yra fizinis išvežimas iš valstybės narės, kaip apibrėžta Direktyvos 2008/115/EB 3 straipsnyje;

g)

savanoriškas išvykimas – prievolės grįžti įvykdymas per sprendime grąžinti tam tikslui nustatytą laikotarpį, kaip apibrėžta Direktyvos 2008/115/EB 3 straipsnyje;

h)

nelydimas nepilnametis – jaunesnis nei 18 metų amžiaus trečiosios šalies pilietis, kuris į valstybių narių teritoriją atvyksta ar atvyko nelydimas pagal atitinkamos valstybės narės teisę ar nacionalinę praktiką už jį atsakingo suaugusio asmens, ir tol, kol toks asmuo faktiškai ima jį prižiūrėti; priskiriami ir nepilnamečiai, atvykę į valstybės narės teritoriją ir joje palikti be priežiūros;

i)

pažeidžiamas asmuo – trečiosios šalies pilietis, kuris atitinka apibrėžtį pagal Sąjungos teisę, susijusią su politikos sritimi, kurioje vykdomi fondo lėšomis remiami veiksmai;

j)

šeimos narys – trečiosios šalies pilietis, kuris atitinka apibrėžtį pagal Sąjungos teisę, susijusią su fondo lėšomis remiamų veiksmų politikos sritimi;

k)

ekstremalioji situacija – situacija, kylanti dėl:

i)

didelio migracijos spaudimo vienoje arba keliose valstybėse narėse, kai dėl didelio ir neproporcingo trečiųjų šalių piliečių antplūdžio atsiranda didelių ir skubių poreikių, susijusių priėmimo ir sulaikymo infrastruktūra, prieglobsčio sistemomis ir procedūromis,

ii)

laikinos apsaugos mechanizmų įgyvendinimo, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/55/EB, arba

iii)

didelio migracijos spaudimo trečiosiose šalyse, iš kurių pabėgėliai negali išvykti dėl, pavyzdžiui, politinių įvykių arba konfliktų.

3 straipsnis

Tikslai

1.   Bendrasis fondo tikslas – prisidėti prie veiksmingo migracijos srautų valdymo ir bendros politikos prieglobsčio, papildomos apsaugos bei laikinos apsaugos klausimais ir bendros imigracijos politikos įgyvendinimo, stiprinimo ir plėtojimo visapusiškai laikantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintų teisių ir principų.

2.   Įgyvendinant bendrąjį tikslą fondas padeda siekti šių bendrų konkrečių tikslų:

a)

stiprinti ir plėtoti visus bendros Europos prieglobsčio sistemos aspektus, įskaitant jos išorės dimensiją;

b)

remti į valstybes nares nukreiptą teisėtą migraciją, atitinkančią jų ekonominius ir socialinius poreikius, pavyzdžiui, darbo rinkos poreikius, kartu užtikrinant valstybių narių imigracijos sistemų vientisumą, ir skatinti veiksmingą trečiųjų šalių piliečių integraciją;

c)

stiprinti teisingas ir veiksmingas valstybių narių grąžinimo strategijas, kuriomis būtų padedama kovoti su neteisėta imigracija ir kuriose būtų akcentuojamas grąžinimo tvarumas ir veiksminga readmisija kilmės ir tranzito šalyse;

d)

stiprinti valstybių narių solidarumą ir dalijimąsi atsakomybe, visų pirma kiek tai susiję su valstybėmis narėmis, kurioms migrantų ir prieglobsčio prašytojų srautai daro didžiausią poveikį, įskaitant praktinį bendradarbiavimą.

Fondo konkrečių tikslų pasiekimas vertinamas pagal Reglamento (ES) Nr. 514/2014 55 straipsnio 2 dalį taikant šio reglamento IV priede išdėstytus bendrus rodiklius ir į nacionalines programas įtrauktus su konkrečiomis programomis susietus rodiklius.

3.   Priemonės, kurių imamasi siekiant įgyvendinti 1 ir 2 dalyse nurodytus tikslus, turi būti visiškai suderinamos su priemonėmis, remiamomis pagal Sąjungos išorės finansavimo priemones, ir su bendrais Sąjungos išorės veiksmų tikslais ir principais.

4.   Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti tikslai įgyvendinami laikantis Sąjungos humanitarinės politikos tikslų bei principų. Suderinamumas su priemonėmis, kurios finansuojamos Sąjungos išorės finansavimo priemonių lėšomis, užtikrinamas pagal 24 straipsnį.

4 straipsnis

Partnerystė

Įgyvendinant fondo tikslus, Reglamento (ES) Nr. 514/2014 12 straipsnyje nurodyta partnerystė apima atitinkamas tarptautines organizacijas, nevyriausybines organizacijas ir socialinius partnerius.

II   SKYRIUS

BENDRA EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMA

5 straipsnis

Priėmimo ir prieglobsčio sistemos

1.   Įgyvendinant šio reglamento 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkte nustatytą konkretų tikslą, atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 514/2014 13 straipsnyje numatyto politinio dialogo rezultatą ir laikantis šio reglamento 19 straipsnyje nustatytų nacionalinių programų tikslų, fondo lėšomis remiami veiksmai, kuriais daugiausia dėmesio skiriama vienos ar kelių toliau nurodytų kategorijų trečiųjų šalių piliečiams:

a)

kurie turi pabėgėlio statusą arba papildomos apsaugos statusą, kaip apibrėžta Direktyvoje 2011/95/ES;

b)

kurie pateikė prašymą dėl vienos iš a punkte nurodytų tarptautinės apsaugos formų, ir kurių atžvilgiu dar nėra priimtas galutinis sprendimas;

c)

kuriems suteikta laikina apsauga, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/55/EB;

d)

kurie perkeliami arba perkelti iš valstybės narės.

Kiek tai susiję su priėmimo sąlygomis ir prieglobsčio procedūromis, fondo lėšomis remiami visų pirma šie veiksmai, kuriais daugiausia dėmesio skiriama šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytų kategorijų asmenims:

a)

materialinės pagalbos, įskaitant pagalbą pasienyje, švietimo, mokymo, paramos paslaugų, sveikatos priežiūros ir psichologinės pagalbos teikimas;

b)

tokių paramos paslaugų kaip vertimas raštu ir žodžiu, švietimas, mokymas, įskaitant kalbų mokymą, teikimas ir kitos atitinkamo asmens statusą atitinkančios iniciatyvos;

c)

administracinių struktūrų, sistemų kūrimas ir tobulinimas bei susijusių institucijų personalo mokymo organizavimas ir tobulinimas siekiant užtikrinti, kad prieglobsčio prašytojai lengvai ir veiksmingai galėtų naudotis veiksmingomis ir kokybiškomis prieglobsčio procedūromis, visų pirma siekiant, kai būtina, remti Sąjungos acquis raidą;

d)

socialinės pagalbos, informacijos arba pagalbos administraciniams ir (arba) teisminiams formalumams atlikti teikimas, informavimas apie galimą prieglobsčio procedūros baigtį ar konsultavimas šiuo klausimu, įskaitant tokius aspektus kaip grąžinimo procedūros;

e)

teisinės pagalbos teikimas ir teisinis atstovavimas;

f)

pažeidžiamų grupių nustatymas ir specifinė pagalba pažeidžiamiems asmenims, visų pirma laikantis a–e punktų;

g)

sulaikymą pakeičiančių priemonių rengimas, plėtojimas ir tobulinimas.

Kai tai laikoma tikslinga ir kai tai numatyta valstybės narės nacionalinėje programoje, fondo lėšomis taip pat gali būti remiamos su integracija susijusios priemonės, pavyzdžiui, nurodytosios 9 straipsnio 1 dalyje, kiek tai susiję su šios dalies pirmoje pastraipoje nuodytų asmenų priėmimu.

2.   Įgyvendinant 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkte apibrėžtą konkretų tikslą ir laikantis 19 straipsnyje apibrėžtų nacionalinių programų tikslų, kiek tai susiję su apgyvendinimo infrastruktūra ir priėmimo sistemomis, fondo lėšomis remiami visų pirma šie veiksmai:

a)

esamos apgyvendinimo infrastruktūros ir paslaugų tobulinimas ir išlaikymas;

b)

administracinių struktūrų ir sistemų stiprinimas ir tobulinimas;

c)

vietos bendruomenių informavimas;

d)

valdžios institucijų, įskaitant vietos valdžios institucijas, kurios bendraus su 1 dalyje nurodytais asmenimis jų priėmimo klausimais, personalo mokymas;

e)

naujos apgyvendinimo infrastruktūros ir paslaugų, taip pat administracinių struktūrų ir sistemų kūrimas, veikimo užtikrinimas ir plėtojimas, visų pirma siekiant, kai būtina, patenkinti valstybių narių struktūrinius poreikius.

3.   Įgyvendinant 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a ir d punktuose apibrėžtus konkrečius tikslus ir laikantis 19 straipsnyje apibrėžtų nacionalinių programų tikslų, fondo lėšomis taip pat remiami veiksmai, panašūs į šio straipsnio 1 dalyje išvardytus veiksmus, jei tokie veiksmai yra susiję su asmenimis, kurie yra laikinai apsistoję:

pabėgėlių tranzito ir įforminimo centruose, visų pirma remiant perkėlimo į Europos Sąjungą operacijas bendradarbiaujant su Jungtinių Tautų vyriausiuoju pabėgėlių reikalų komisaru arba

valstybės narės teritorijoje įgyvendinant kitas priėmimo dėl humanitarinių priežasčių programas.

6 straipsnis

Valstybių narių gebėjimai plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką ir procedūras

Įgyvendinant šio reglamento 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkte nustatytą konkretų tikslą, atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 514/2014 13 straipsnyje numatyto politinio dialogo rezultatą ir laikantis šio reglamento 19 straipsnyje apibrėžtų nacionalinių programų tikslų, kiek tai susiję su veiksmais, susijusiais su valstybių narių gebėjimų plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką ir procedūras stiprinimu, fondo lėšomis remiami visų pirma šie veiksmai:

a)

veiksmai, kuriais stiprinami valstybių narių gebėjimai – įskaitant susiję su Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 604/2013 (19) nustatytu ankstyvojo perspėjimo, pasirengimo ir krizių valdymo mechanizmu – rinkti, analizuoti ir skleisti kokybinius ir kiekybinius duomenis bei statistinę informaciją apie prieglobsčio procedūras, priėmimo pajėgumus, perkėlimo į Europos Sąjungą ir tarptautinės apsaugos prašytojų ir (arba) asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimo iš vienos valstybės narės į kitą veiksmus;

b)

veiksmai, kuriais stiprinami valstybių narių gebėjimai rinkti, analizuoti ir skleisti informaciją apie kilmės šalį;

c)

veiksmai, kuriais tiesiogiai prisidedama prie prieglobsčio politikos vertinimo, pavyzdžiui, nacionaliniai poveikio vertinimai, tikslinių grupių ir kitų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų apklausos bei rodiklių ir lyginamoji analizė.

7 straipsnis

Perkėlimas į Europos Sąjungą, tarptautinės apsaugos prašytojų ir asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimas ir kitoks ad hoc priėmimas dėl humanitarinių priežasčių

1.   Įgyvendinant šio reglamento 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a ir d punktuose nustatytą konkretų tikslą, atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 514/2014 13 straipsnyje numatyto politinio dialogo rezultatą ir laikantis šio reglamento 19 straipsnyje apibrėžtų nacionalinių programų tikslų, fondo lėšomis remiami visų pirma šie veiksmai, susiję su bet kurio trečiosios šalies piliečio, kuris yra perkeliamas arba buvo perkeltas į valstybę narę, perkėlimu į Europos Sąjungą ir su kitomis priėmimo dėl humanitarinių priežasčių programomis:

a)

nacionalinių perkėlimo į Europos Sąjungą programų ir strategijų bei kitų priėmimo dėl humanitarinių priežasčių programų rengimas ir plėtojimas, įskaitant poreikių analizę, rodiklių tobulinimą ir vertinimą;

b)

tinkamos infrastruktūros ir paslaugų sukūrimas, kad perkėlimo į Europos Sąjungą veiksmai ir veiksmai, susiję su kitomis perkėlimo dėl humanitarinių priežasčių programomis, įskaitant kalbinę pagalbą, būtų vykdomi sklandžiai ir efektyviai;

c)

struktūrų, sistemų kūrimas ir personalo mokymas siekiant rengti vizitus į trečiąsias šalis ir (arba) kitas valstybes nares, kad būtų rengiami pokalbiai, medicininės apžiūros ir patikimumo patikrinimai;

d)

valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų atliekamas galimų perkėlimo į Europos Sąjungą atvejų ir (arba) kitokio priėmimo dėl humanitarinių priežasčių atvejų įvertinimas, pavyzdžiui, vizitai į trečiąją šalį, pokalbiai, medicininės apžiūros ir patikimumo patikrinimai;

e)

sveikatos būklės įvertinimas ir medicininis gydymas iki išvykimo, materialinis aprūpinimas iki išvykimo, informavimo ir integracijos priemonės iki išvykimo ir kelionės organizavimas, įskaitant lydinčių medikų paslaugų teikimą;

f)

informavimas ir pagalba atvykus arba netrukus po atvykimo, be kita ko, vertimo žodžiu paslaugos;

g)

veiksmai, kuriais siekiama sujungti į Europos Sąjungos valstybę narę perkeliamų asmenų šeimas;

h)

su migracija ir prieglobsčiu susijusios infrastruktūros ir paslaugų teikimo šalyse, kuriose numatoma vykdyti regionines apsaugos programas, stiprinimas;

i)

perkeltų pabėgėlių integracijai, autonomijai ir savarankiškumui palankių ilgalaikių sąlygų sukūrimas.

2.   Įgyvendinant šio reglamento 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkte nustatytą konkretų tikslą, atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 514/2014 13 straipsnyje numatyto politinio dialogo rezultatus bei laikantis šio reglamento 19 straipsnyje apibrėžtų nacionalinių programų tikslų, fondo lėšomis taip pat remiami su tarptautinės pagalbos prašytojų ir (arba) asmenų, kuriems suteikta tarptautinė pagalba, perkėlimu susiję veiksmai, panašūs į išvardytuosius šio straipsnio 1 dalyje, kai tai laikoma tikslinga atsižvelgiant į politikos pokyčius fondo įgyvendinimo laikotarpiu arba kai tai numatyta valstybės narės nacionalinėje programoje. Tokios operacijos vykdomos, jiems davus sutikimą, perkeliant iš valstybės narės, kuri suteikė jiems tarptautinę apsaugą arba yra atsakinga už jų prašymų nagrinėjimą į kitą suinteresuotą valstybę narę, kurioje jiems bus suteikta lygiavertė apsauga arba kurioje bus nagrinėjami jų prašymai dėl tarptautinės apsaugos.

III   SKYRIUS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJA IR TEISĖTA MIGRACIJA

8 straipsnis

Imigracija ir iki išvykimo taikomos priemonės

Įgyvendinant šio reglamento 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkte nustatytą konkretų tikslą, atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 514/2014 13 straipsnyje numatyto politinio dialogo rezultatus ir laikantis šio reglamento 19 straipsnyje apibrėžtų nacionalinių programų tikslų, fondo lėšomis remiami veiksmai, kurie vykdomi trečiojoje šalyje ir kuriais daugiausia dėmesio skiriama trečiųjų šalių piliečiams, kurie laikosi konkrečių iki išvykimo taikomų priemonių ir (arba) sąlygų, nustatytų nacionalinės teisės aktuose ir atitinkamais atvejais pagal Sąjungos teisę, be kita ko, susijusių su gebėjimu integruotis valstybės narės visuomenėje. Atsižvelgiant į tai, fondo lėšomis remiami visų pirma šie veiksmai:

a)

informacinių paketų rengimas ir kampanijos, skirtos informuotumui didinti ir kultūrų dialogui skatinti, be kita ko, naudojant naudotojams patogias ryšių ir informacines technologijas ir interneto svetaines;

b)

gebėjimų bei kvalifikacijos vertinimas ir trečiojoje šalyje įgytų gebėjimų bei kvalifikacijos skaidrumo ir atitikties valstybės narės pripažįstamiems gebėjimams ir kvalifikacijai didinimas;

c)

mokymas, kuriuo didinamos įsidarbinimo valstybėje narėje galimybės;

d)

išsamūs kursai apie piliečių teises bei pareigas ir kalbų mokymas;

e)

parama, susijusi su prašymais dėl šeimos susijungimo, kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 2003/86/EB (20).

9 straipsnis

Integracijos priemonės

1.   Įgyvendinant šio reglamento 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkte nustatytą konkretų tikslą, atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 514/2014 13 straipsnyje numatyto politinio dialogo rezultatus ir laikantis šio reglamento 19 straipsnyje apibrėžtų nacionalinių programų tikslų, fondo lėšomis remiami veiksmai, kurie vykdomi laikantis nuoseklių strategijų, atsižvelgiant į trečiųjų šalių piliečių integracijos poreikius vietos ir (arba) regiono lygiu. Atsižvelgiant į tai, fondo lėšomis remiami visų pirma šie veiksmai, kuriais daugiausia dėmesio skiriama trečiųjų šalių piliečiams, kurie teisėtai gyvena valstybėje narėje arba atitinkamais atvejais yra pradėję teisėto apsigyvenimo valstybėje narėje procesą:

a)

tokių integracijos strategijų, įskaitant poreikių analizę, rengimas ir plėtojimas, kai tinka, dalyvaujant vietos arba regionų subjektams, integracijos rodiklių gerinimas ir vertinimas, įskaitant dalyvaujamuosius vertinimus siekiant įvardyti geriausią praktiką;

b)

patarimų ir pagalbos teikimas tokiose srityse kaip būstas, pragyvenimo lėšos, administraciniai ir teisiniai patarimai, sveikata, psichologinė pagalba ir socialinė rūpyba, vaikų priežiūra ir šeimos susijungimas;

c)

veiksmai, kuriais trečiųjų šalių piliečiai supažindinami su priimančiąja visuomene, ir veiksmai, kuriais jiems padedama adaptuotis joje, gauti informacijos apie jų teises ir pareigas, dalyvauti pilietiniame bei kultūriniame gyvenime ir puoselėti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje nustatytas vertybes;

d)

į švietimą ir mokymą orientuotos priemonės, įskaitant kalbų mokymą ir pasirengimo veiksmus, kuriais palengvinamos galimybės įsidarbinti;

e)

veiksmai, kuriais siekiama skatinti įgalinimą ir sudaryti trečiųjų šalių piliečiams galimybes save išlaikyti;

f)

veiksmai, kuriais skatinami trečiųjų šalių piliečių ir priimančiosios visuomenės prasmingi ryšiai ir konstruktyvus dialogas, ir veiksmai, kuriais skatinamas jų pripažinimas priimančiojoje visuomenėje, be kita ko, šiam tikslui pasitelkiant žiniasklaidą;

g)

veiksmai, kuriais skatinamos vienodos trečiųjų šalių piliečių galimybės kreiptis ir gauti vienodus rezultatus tvarkant reikalus viešosiose tarnybose ir privačiose įmonėse, įskaitant šių tarnybų pritaikymą darbui su trečiųjų šalių piliečiais;

h)

paramos gavėjų gebėjimų stiprinimas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 514/2014 2 straipsnio g punkte, be kita ko, keičiantis patirtimi bei geriausia praktika ir kuriant tinklus.

2.   Vykdant 1 dalyje nurodytus veiksmus, kai tai būtina, atsižvelgiama į įvairių kategorijų trečiųjų šalių piliečių, įskaitant asmenis, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, į Europos Sąjungą perkeltus asmenis ir visų pirma pažeidžiamus asmenis, specifinius poreikius.

3.   Nacionalinėse programose gali būti numatyta į 1 dalyje nurodytų veiksmų taikymo sritį įtraukti toje dalyje nurodytai tikslinei grupei priklausančių asmenų tiesioginius artimuosius tiek, kiek tai būtina siekiant veiksmingai įgyvendinti tuos veiksmus.

4.   Siekiant programuoti ir įgyvendinti šio straipsnio 1 dalyje nurodytus veiksmus, Reglamento (ES) Nr. 514/2014 12 straipsnyje nurodyta partnerystė apima valdžios institucijas, valstybių narių paskirtas Europos socialinio fondo intervencijų valdymo tikslu.

10 straipsnis

Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės

Įgyvendinant šio reglamento 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkte nustatytą konkretų tikslą, atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 514/2014 13 straipsnyje numatyto politinio dialogo rezultatus ir laikantis šio reglamento 19 straipsnyje apibrėžtų nacionalinių programų tikslų, fondo lėšomis remiami veiksmai, kuriais daugiausia dėmesio skiriama vienai ar kelioms toliau nurodytoms kategorijoms:

a)

strategijų, kuriomis būtų skatinama teisėta migracija, kūrimas siekiant palengvinti lanksčių priėmimo procedūrų plėtojimą ir įgyvendinimą;

b)

trečiųjų šalių įdarbinimo agentūrų ir valstybių narių užimtumo tarnybų bei imigracijos tarnybų bendradarbiavimo rėmimas, taip pat parama valstybėms narėms joms įgyvendinant Sąjungos migracijos teisę, vykdant konsultacijų procesus su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais ir gaunant ekspertų patarimus arba keičiantis informacija apie metodus, taikomus konkrečių pilietybių arba kategorijų trečiųjų šalių piliečių atžvilgiu atsižvelgiant į darbo rinkų poreikius;

c)

valstybių narių gebėjimų rengti, įgyvendinti, stebėti ir vertinti savo imigracijos strategijas, politiką bei priemones įvairiais institucijų lygmenimis ir įvairiuose jų padaliniuose stiprinimas, visų pirma jų gebėjimų rinkti, analizuoti ir skleisti išsamius ir sistemingus duomenis bei statistinę informaciją apie migracijos procedūras, srautus ir leidimus gyventi stiprinimas, ir stebėjimo priemonių, vertinimo schemų, rodiklių bei standartų, naudojamų šių strategijų rezultatams vertinti, plėtojimas;

d)

paramos gavėjų, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 514/2014 2 straipsnio g punkte, ir personalo, teikiančių viešąsias ir privačias paslaugas, įskaitant švietimo įstaigas, mokymas, keitimosi patirtimi ir geriausia praktika, bendradarbiavimo ir tinklų kūrimo bei tarpkultūrinių gebėjimų skatinimas, taip pat teikiamų paslaugų kokybės gerinimas;

e)

tvarių integracijos ir įvairovės valdymo organizacinių struktūrų kūrimas, visų pirma bendradarbiaujant įvairiems suinteresuotiesiems subjektams, kad įvairių nacionalinių administracijų lygmenų pareigūnai galėtų greitai gauti informacijos apie kitų šalių patirtį bei geriausią praktiką, ir, jei įmanoma, kad atitinkamos valdžios institucijos ir Vyriausybinės bei nevyriausybinės organizacijos drauge telktų išteklius siekiant efektyviau teikti paslaugas trečiųjų šalių piliečiams, inter alia, pasitelkiant vieno langelio principu veikiančius centrus (t. y. koordinuotos paramos integracijai centrus);

f)

bendradarbiavimas įgyvendinant dinamišką abipusės sąveikos procesą, kuriuo grindžiamos vietos ir regioninio lygio integracijos strategijos, plėtojant trečiųjų šalių piliečių konsultavimo platformas, suinteresuotųjų subjektų keitimąsi informacija, taip pat trečiųjų šalių piliečių bendruomenių, tų bendruomenių ir priimančiosios visuomenės ir (arba) šių bendruomenių ir politiką formuojančių ir sprendimus priimančių valdžios institucijų dialogą tarpkultūriniais bei religiniais klausimais;

g)

valstybių narių atitinkamų valdžios institucijų praktinio bendradarbiavimo skatinimo ir stiprinimo veiksmai, kuriais daugiausia dėmesio būtų skiriama, inter alia, keitimuisi informacija, geriausios praktikos pavyzdžiais bei informacija apie strategijas ir bendrų veiksmų rengimui bei vykdymui, be kita ko, siekiant užtikrinti valstybių narių imigracijos sistemų vientisumą.

IV   SKYRIUS

GRĄŽINIMAS

11 straipsnis

Priemonės, kuriomis papildomos grąžinimo procedūros

Įgyvendinant šio reglamento 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkte nustatytą konkretų tikslą, atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 514/2014 13 straipsnyje numatyto politinio dialogo rezultatus ir laikantis šio reglamento 19 straipsnyje apibrėžtų nacionalinių programų tikslų, kiek tai susiję su priemonėmis, kuriomis papildomos grąžinimo procedūros, fondo lėšomis remiami veiksmai, kuriais daugiausia dėmesio skiriama vienos ar kelių toliau nurodytų kategorijų trečiųjų šalių piliečiams:

a)

trečiųjų šalių piliečiams, kurie dar nėra gavę galutinio neigiamo sprendimo dėl jų prašymo būti, teisėtai gyventi ir (arba) gauti tarptautinę apsaugą valstybėje narėje ir kurie gali nuspręsti pasinaudoti savanoriško grįžimo galimybe;

b)

trečiųjų šalių piliečiams, kurie naudojasi teise būti, teisėtai gyventi ir (arba) teise į tarptautinę apsaugą, kaip apibrėžta Direktyvoje 2011/95/ES, arba laikiną apsaugą, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/55/EB, valstybėje narėje, ir kurie nusprendė pasinaudoti savanoriško grįžimo galimybe;

c)

trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra valstybėje narėje ir neatitinka arba nebeatitinka atvykimo ir (arba) buvimo valstybėje narėje sąlygų, įskaitant tuos trečiųjų šalių piliečius, kurių išsiuntimas atidėtas pagal Direktyvos 2008/115/EB 9 straipsnį ir 14 straipsnio 1 dalį.

Atsižvelgiant į tai, fondo lėšomis remiami visų pirma šie veiksmai, kuriais daugiausia dėmesio skiriama pirmoje pastraipoje nurodytų kategorijų asmenims:

a)

sulaikymą pakeičiančių priemonių rengimas, plėtojimas ir tobulinimas;

b)

socialinės paramos, informacijos arba pagalbos, susijusios su administraciniais ir (arba) teisminiais formalumais, teikimas ir informavimas arba konsultacijų teikimas;

c)

teisinės ir kalbinės pagalbos teikimas;

d)

specifinė pagalba pažeidžiamiems asmenims;

e)

nepriklausomų ir veiksmingų priverstinio grąžinimo stebėsenos sistemų, nurodytų Direktyvos 2008/115/EB 8 straipsnio 6 dalyje, kūrimas ir tobulinimas;

f)

apgyvendinimo, priėmimo arba sulaikymo infrastruktūros, paslaugų ir sąlygų kūrimas, priežiūra ir gerinimas;

g)

administracinių struktūrų ir sistemų, įskaitant IT priemones, sukūrimas;

h)

personalo mokymas siekiant užtikrinti sklandžias ir veiksmingas grąžinimo procedūras, įskaitant jų valdymą ir vykdymą.

12 straipsnis

Grąžinimo priemonės

Įgyvendinant šio reglamento 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkte nustatytą konkretų tikslą, atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 514/2014 13 straipsnyje numatyto politinio dialogo rezultatus ir laikantis šio reglamento 19 straipsnyje apibrėžtų nacionalinių programų tikslų, kiek tai susiję su grąžinimo priemonėmis, fondo lėšomis remiami veiksmai, kuriais daugiausia dėmesio skiriama šio reglamento 11 straipsnyje nurodytiems asmenims. Atsižvelgiant į tai, fondo lėšomis remiami visų pirma šie veiksmai:

a)

priemonės, reikalingos norint pasirengti grąžinimo operacijoms, pavyzdžiui, priemonės, kuriomis užtikrinamas trečiųjų šalių piliečių tapatybės nustatymas, kelionės dokumentų išdavimas ir šeimos narių paieška;

b)

bendradarbiavimas su trečiųjų šalių konsulinėmis įstaigomis ir imigracijos tarnybomis siekiant gauti kelionės dokumentus, palengvinti repatriaciją ir užtikrinti readmisiją;

c)

remiamo savanoriško grįžimo priemonės, įskaitant sveikatos patikrinimus ir medicinos pagalbą, kelionės organizavimą, finansines išmokas ir konsultavimą bei pagalbą prieš grįžimą ir po jo;

d)

išsiuntimo operacijos, įskaitant susijusias priemones, laikantis Sąjungos teisės aktuose nustatytų standartų, išskyrus priverstiniams veiksmams naudojamą įrangą;

e)

priemonėmis, skirtomis pradėti grįžusio asmens reintegracijos procesą jo asmeninio vystymosi labui, pvz., piniginėmis paskatomis, mokymu, įsidarbinimo pagalba ir pradine parama ekonominei veiklai;

f)

infrastruktūra ir paslaugos trečiosiose šalyse, kuriomis būtų užtikrinamas tinkamas laikinas apgyvendinimas ir priėmimas atvykus;

g)

specifinė pagalba pažeidžiamiems asmenims.

13 straipsnis

Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės

Įgyvendinant šio reglamento 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkte nustatytą konkretų tikslą, atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 514/2014 13 straipsnyje numatyto politinio dialogo rezultatus, ir laikantis šio reglamento 19 straipsnyje apibrėžtų nacionalinių programų tikslų, kiek tai susiję su praktiniu bendradarbiavimu ir gebėjimų stiprinimo priemonėmis, fondo lėšomis remiami visų pirma šie veiksmai:

a)

veiksmai, kuriais skatinamas, plėtojamas ir stiprinamas valstybių narių grąžinimo tarnybų ir kitų valdžios institucijų, dalyvaujančių su grąžinimu susijusioje veikloje, veiklos bendradarbiavimas ir keitimasis informacija, įskaitant bendradarbiavimą su trečiųjų šalių konsulinėmis įstaigomis bei imigracijos tarnybomis ir bendras grąžinimo operacijas;

b)

veiksmai, kuriais remiamas trečiųjų šalių ir valstybių narių grąžinimo tarnybų bendradarbiavimas, įskaitant priemones, kuriomis siekiama stiprinti trečiųjų šalių gebėjimus vykdyti veiklą readmisijos ir reintegracijos srityje, visų pirma readmisijos susitarimų srityje;

c)

veiksmai, kuriais stiprinami gebėjimai plėtoti efektyvią ir tvarią grąžinimo politiką, visų pirma valstybėms narėms keičiantis informacija apie padėtį grąžinimo šalyse, geriausios praktikos pavyzdžiais, dalijantis patirtimi ir telkiant išteklius;

d)

veiksmai, kuriais stiprinami gebėjimai rinkti, analizuoti ir skleisti išsamius ir sistemingus duomenis bei statistinę informaciją apie grąžinimo procedūras ir priemones, priėmimo ir sulaikymo gebėjimus, priverstinį grąžinimą ir savanorišką grįžimą, stebėjimą ir reintegraciją;

e)

veiksmai, kuriais tiesiogiai prisidedama prie grąžinimo politikos vertinimo, pavyzdžiui, nacionaliniai poveikio vertinimai, tikslinių grupių apklausos, rodiklių plėtojimas ir lyginamoji analizė;

f)

informavimo priemonės ir kampanijos trečiosiose šalyse, kuriomis siekiama didinti informuotumą apie atitinkamus teisėtus imigracijos kanalus ir neteisėtos imigracijos pavojus.

V   SKYRIUS

FINANSINĖ IR ĮGYVENDINIMO SISTEMA

14 straipsnis

Bendri ištekliai ir įgyvendinimas

1.   Šiam reglamentui įgyvendinti skiriama 3 137 mln. EUR bendrų išteklių dabartinėmis kainomis.

2.   Fondui skirtus metinius asignavimus tvirtina Europos Parlamento ir Taryba, neviršydami daugiametės finansinės programos ribų.

3.   Bendri ištekliai naudojami pasitelkiant tokias priemones:

a)

nacionalines programas, vadovaujantis 19 straipsniu;

b)

Sąjungos veiksmus, vadovaujantis 20 straipsniu;

c)

pagalbą ekstremaliosios situacijos atveju, vadovaujantis 21 straipsniu;

d)

Europos migracijos tinklą, vadovaujantis 22 straipsniu;

e)

techninę pagalbą, vadovaujantis 23 straipsniu.

4.   Pagal šį reglamentą jo 20 straipsnyje nurodytiems Sąjungos veiksmams, šio reglamento 21 straipsnyje nurodytai pagalbai ekstremaliosios situacijos atveju, šio reglamento 22 straipsnyje nurodytam Europos migracijos tinklui ir šio reglamento 23 straipsnyje nurodytai techninei pagalbai skirtas biudžetas vykdomas tiesioginio valdymo būdu, kaip numatyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies a punkte ir, kai tinkama, netiesioginio valdymo būdu, kaip numatyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies c punkte. Šio reglamento 19 straipsnyje nurodytoms nacionalinėms programoms skirtas biudžetas vykdomas pasidalijamojo valdymo būdu, kaip numatyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies b punkte.

5.   Komisija lieka atsakinga už Sąjungos biudžeto vykdymą, remiantis SESV 317 straipsniu, ir informuoja Europos Parlamentą bei Tarybą apie kitų subjektų nei valstybės narės vykdytas operacijas.

6.   Nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos prerogatyvų, pirminis orientacinis finansinis paketas preliminariai naudojamas taip:

a)

2 752 mln. EUR – valstybių narių nacionalinėms programoms;

b)

385 mln. EUR – Sąjungos veiksmams, pagalbai ekstremaliosios situacijos atveju, Europos migracijos tinklui ir Komisijos teikiamai techninei pagalbai, iš kurių bent 30 % turi būti panaudota sąjungos veiksmams ir Europos migracijos tinklui.

15 straipsnis

Ištekliai tinkamiems finansuoti veiksmams valstybėse narėse

1.   2 752 mln. EUR sumos orientacinis paskirstymas valstybėms narėms:

a)

skiriama 2 392 mln. EUR, kaip nurodyta I priede. Valstybės narės bent 20 % šių išteklių skiria 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkte nurodytam konkrečiam tikslui ir bent 20 % – 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodytam konkrečiam tikslui. Valstybės narės šių minimalių procentinių dydžių gali nesilaikyti tik tais atvejais, kai nacionalinėje programoje pateikiamas išsamus paaiškinimas, kodėl skiriant mažiau lėšų nekyla grėsmė, kad tikslas nebus pasiektas. Kalbant apie 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkte nurodytą konkretų tikslą, valstybės narės, kurios susiduria su struktūriniu apgyvendinimo, infrastruktūros ir paslaugų trūkumu, išteklių neturi skirti mažiau nei šiame reglamente nustatytas minimalus procentinis dydis;

b)

skiriama 360 mln. EUR, remiantis paskirstymo mechanizmu, skirtu konkretiems veiksmams, kaip nurodyta 16 straipsnyje – Sąjungos programai dėl perkėlimo į Europos Sąjungą, kaip nurodyta 17 straipsnyje, ir asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimui iš vienos valstybės narės į kitą, kaip nurodyta 18 straipsnyje.

2.   1 dalies b punkte nurodyta suma naudojama remiant:

a)

II priede išvardytus konkrečius veiksmus;

b)

Sąjungos programą dėl perkėlimo į Europos Sąjungą, kaip numatyta 17 straipsnyje, ir (arba) asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimą iš vienos valstybės narės į kitą, kaip numatyta 18 straipsnyje.

3.   Tuo atveju, jei pagal šio straipsnio 1 dalies b punktą liktų nepanaudota tam tikra suma arba jei liktų nepanaudota kita suma, ta suma bus paskirta vykdant laikotarpio vidurio peržiūrą, numatytą Reglamento (ES) Nr. 514/2014 15 straipsnyje, proporcingai pagal šio reglamento I priede nurodytas bazines sumas nacionalinėms programoms.

16 straipsnis

Konkretiems veiksmams skirti ištekliai

1.   15 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyta papildoma suma gali būti skirta valstybėms narėms su sąlyga, kad ji pagal programą numatyta šiam tikslui, ir naudojama konkretiems veiksmams, išvardytiems II priede, vykdyti.

2.   Siekiant atsižvelgti į naujus politikos pokyčius, Komisijai pagal šio reglamento 26 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl II priedo tikslinimo vykdant laikotarpio vidurio peržiūrą, numatytą Reglamento (ES) Nr. 514/2014 15 straipsnyje. Patikslinto konkrečių veiksmų sąrašo pagrindu valstybės narės gali gauti papildomą sumą, kaip nustatyta šio straipsnio 1 dalyje, atsižvelgiant į turimus išteklius.

3.   Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos papildomos sumos skiriamos valstybėms narėms atskirais finansavimo sprendimais, kuriais Reglamento (ES) Nr. 514/2014 14 ir 15 straipsniuose nustatyta tvarka vykdant laikotarpio vidurio peržiūrą patvirtinama arba peržiūrimos jų nacionalinės programos. Tos sumos naudojamos tik konkretiems veiksmams, išvardytiems šio reglamento II priede, vykdyti.

17 straipsnis

Sąjungos programai dėl perkėlimo į Europos Sąjungą skirti ištekliai

1.   Be asignavimų, apskaičiuotų pagal 15 straipsnio 1 dalies a punktą, valstybės narės kas dvejus metus gauna papildomą sumą, kaip nustatyta 15 straipsnio 2 dalies b punkte, pagrįstą vienkartine 6 000 EUR išmoka už kiekvieną į Europos Sąjungą perkeltą asmenį.

2.   1 dalyje nurodyta vienkartinė išmoka padidinama iki 10 000 EUR už kiekvieną asmenį, perkeltą į Europos Sąjungą pagal bendrus Sąjungos prioritetus perkėlimo į Europos Sąjungą srityje, nustatytus pagal 3 dalį ir išvardytus III priede, ir už kiekvieną pažeidžiamą asmenį, kaip nustatyta 5 dalyje.

3.   Bendri perkėlimo į Europos Sąjungą prioritetai grindžiami šiomis bendrosiomis asmenų kategorijomis:

a)

asmenys iš šalies ar regiono, kuriame numatyta įgyvendinti regioninę apsaugos programą;

b)

asmenys iš šalies ar regiono, kuris Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro įtrauktas į asmenų perkėlimo prognozes ir kuriame Sąjungos bendri veiksmai padarytų didelį poveikį tenkinant apsaugos poreikius;

c)

asmenys, priklausantys konkrečiai kategorijai, atitinkančiai Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro perkėlimo kriterijus.

4.   Komisijai pagal 26 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų iš dalies keičiamas, remiantis šio straipsnio 3 dalyje išdėstytomis bendrosiomis kategorijomis, III priedas, tais atvejais, kai yra akivaizdžių priežasčių tai daryti, arba atsižvelgiant į Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro rekomendacijas.

5.   Toliau išvardytos pažeidžiamos asmenų grupės taip pat atitinka 2 dalyje numatytos vienkartinės išmokos skyrimo kriterijus:

a)

moterys ir vaikai, kuriems kyla rizika;

b)

nelydimi nepilnamečiai;

c)

asmenys, turintys medicininių poreikių, kurie gali būti patenkinti tik juos perkėlus;

d)

asmenys, kuriuos reikia neatidėliotinai arba skubos tvarka perkelti į Europos Sąjungą dėl teisinių arba fizinės apsaugos priežasčių, įskaitant smurto arba kankinimo aukas.

6.   Jeigu valstybė narė į Europos Sąjungą perkelia asmenį, kuris priklauso daugiau nei vienai iš 1 ir 2 dalyse nurodytų kategorijų, ji gauna vienkartinę išmoką už tą asmenį tik vieną kartą.

7.   Atitinkamais atvejais valstybės narės taip pat gali būti laikomos atitinkančiomis vienkartinės išmokos skyrimo kriterijus už 1, 3 ir 5 dalyse nurodytų asmenų šeimos narius, su sąlyga, kad tie šeimos nariai perkelti į Europos Sąjungą pagal šį reglamentą.

8.   Komisija įgyvendinimo aktais nustato tvarkaraštį ir kitas įgyvendinimo sąlygas, susijusias su išteklių skyrimo Sąjungos programai dėl perkėlimo į Europos Sąjungą mechanizmu. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

9.   Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos papildomos sumos pirmą kartą skiriamos valstybėms narėms kas dvejus metus atskirais finansavimo sprendimais, kuriais Reglamento (ES) Nr. 514/2014 14 straipsnyje nustatyta tvarka patvirtinamos jų nacionalinės programos, o vėliau finansavimo sprendimu, kuris turi būti pridėtas prie sprendimų, kuriais patvirtinamos jų nacionalinės programos. Šios sumos neperkeliamos kitiems veiksmams pagal nacionalinę programą.

10.   Siekiant veiksmingai įgyvendinti Sąjungos programos dėl perkėlimo į Europos Sąjungą tikslus, neviršijant turimų išteklių, Komisijai pagal 26 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kad prireikus būtų patikslintos šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos vienkartinių išmokų sumos, visų pirma atsižvelgiant į esamus infliacijos lygius, atitinkamus pokyčius perkėlimo į Europos Sąjungą srityje ir veiksnius, kuriais gali būti optimizuotas finansinės paskatos, kurią suteikia vienkartinės išmokos, naudojimas.

18 straipsnis

Ištekliai asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimui į Europos Sąjungą

1.   Siekiant įgyvendinti solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo principą ir atsižvelgiant į Sąjungos politikos pokyčius fondo įgyvendinimo laikotarpiu, be asignavimų, apskaičiuotų pagal 15 straipsnio 1 dalies a punktą, valstybės narės gauna papildomą sumą, kaip nustatyta 15 straipsnio 2 dalies b punkte, pagrįstą vienkartine 6 000 EUR išmoka už kiekvieną asmenį, kuriam suteikta tarptautinė apsauga, perkeltą į Europos Sąjungą iš kitos valstybės narės.

2.   Atitinkamais atvejais valstybės narės taip pat gali būti laikomos atitinkančiomis vienkartinės išmokos skyrimo kriterijus už 1 dalyje nurodytų asmenų šeimos narius, su sąlyga, kad tie šeimos nariai perkelti į Europos Sąjungą pagal šį reglamentą.

3.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos papildomos sumos pirmą kartą skiriamos valstybėms narėms atskirais finansavimo sprendimais, kuriais Reglamento (ES) Nr. 514/2014 14 straipsnyje nustatyta tvarka patvirtinamos jų nacionalinės programos, o vėliau finansavimo sprendimu, kuris turi būti pridėtas prie sprendimų, kuriais patvirtinamos jų nacionalinės programos. Šios sumos neperkeliamos kitiems veiksmams pagal nacionalinę programą.

4.   Siekiant veiksmingai įgyvendinti solidarumo ir atsakomybės pasidalijimo tarp valstybių narių tikslus, nurodytus SESV 80 straipsnyje, neviršijant turimų išteklių, Komisijai pagal šio reglamento 26 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų tikslinama šio straipsnio 1 dalyje nurodyta vienkartinės išmokos suma, visų pirma atsižvelgiant į esamus infliacijos lygius, atitinkamus pokyčius asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimo iš vienos valstybės narės į kitą srityje ir veiksnius, kuriais gali būti optimizuotas finansinės paskatos, kurią suteikia vienkartinių išmokų, naudojimas.

19 straipsnis

Nacionalinės programos

1.   Pagal nacionalines programas, kurios turi būti išnagrinėtos ir patvirtintos vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 514/2014 14 straipsniu, valstybės narės, įgyvendindamos šio reglamento 3 straipsnyje nustatytus tikslus ir atsižvelgdamos į Reglamento (ES) Nr. 514/2014 13 straipsnyje nurodyto politinio dialogo rezultatus, visų pirma siekia šių tikslų:

a)

stiprinti bendros Europos prieglobsčio sistemos kūrimą užtikrinant veiksmingą ir vienodą Sąjungos acquis prieglobsčio srityje taikymą ir tinkamą Reglamento (ES) Nr. 604/2013 veikimą. Tokie veiksmai taip pat gali apimti Sąjungos programos dėl perkėlimo į Europos Sąjungą nustatymą ir plėtojimą;

b)

nustatyti ir plėtoti įvairius dinamiško abipusės sąveikos proceso aspektus apimančias integracijos strategijas, įgyvendintinas atitinkamai nacionaliniu / vietos / regiono lygiais atsižvelgiant į trečiųjų šalių piliečių integracijos poreikius vietos / regiono lygiu, kuriomis būtų tenkinami įvairių kategorijų migrantų konkretūs poreikiai ir plėtojamos veiksmingos atitinkamų suinteresuotųjų subjektų partnerystės;

c)

plėtoti grąžinimo programą, kuri apimtų remiamo savanoriško grįžimo komponentą ir atitinkamais atvejais reintegracijos komponentą.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad visi šio fondo lėšomis remiami veiksmai būtų vykdomi visapusiškai gerbiant pagrindines teises ir žmogaus orumą. Visų pirma, vykdant tokius veiksmus turi būti visapusiškai gerbiamos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintos teisės ir principai.

3.   Su sąlyga, kad laikomasi reikalavimo siekti pirmiau nurodytų tikslų, taip pat atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes jose, valstybės narės siekia išteklius 3 straipsnio 2 dalyje išdėstytiems konkretiems tikslams paskirstyti teisingai ir skaidriai.

20 straipsnis

Sąjungos veiksmai

1.   Komisijos iniciatyva fondo lėšos gali būti naudojamos tarptautiniams veiksmams arba Sąjungai ypač svarbiems veiksmams (toliau – Sąjungos veiksmai), susijusiems su 3 straipsnyje nurodytais bendraisiais ir konkrečiais tikslais, finansuoti.

2.   Sąjungos veiksmai laikomi tinkamais finansuoti, kai jais visų pirma remiama:

a)

Sąjungos bendradarbiavimo, vykdomo įgyvendinant Sąjungos teisę ir keičiantis geriausia praktika prieglobsčio srityje, visų pirma perkėlimo į Europos Sąjungą ir tarptautinės apsaugos prašytojų ir (arba) asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimo iš vienos valstybės narės į kitą klausimais, be kita ko, pasitelkiant bendradarbiavimą tinkluose ir keitimąsi informacija, taip pat teisėtos migracijos, trečiųjų šalių piliečių integracijos, įskaitant paramos atvykus ir koordinavimo veiklą, kuria siekiama informuoti bendruomenes, kuriose norima apgyvendinti į Europos Sąjungą perkeltus pabėgėlius, ir grąžinimo srityse, plėtojimas;

b)

tarptautinių bendradarbiavimo tinklų ir bandomųjų projektų, įskaitant novatoriškus projektus, grindžiamų įstaigų, esančių dviejose ar daugiau valstybių narių, tarptautinėmis partnerystėmis, kuriomis siekiama skatinti inovacijas ir sudaryti geresnes sąlygas keitimuisi patirtimi ir geriausia praktika, kūrimas;

c)

tyrimai ir moksliniai tyrimai, susiję su galimomis naujomis Sąjungos bendradarbiavimo prieglobsčio, imigracijos, integracijos, grąžinimo ir atitinkamos Sąjungos teisės srityse formomis, informacijos apie geriausią praktiką ir visus kitus prieglobsčio, imigracijos, integracijos ir grąžinimo politikos aspektus platinimas ir keitimasis ja, įskaitant institucinį informavimą apie Sąjungos politikos prioritetus;

d)

valstybių narių vykdomas bendrų statistinių priemonių, metodų ir rodiklių, skirtų politikos pokyčiams prieglobsčio, teisėtos migracijos, integracijos ir grąžinimo srityje vertinti, plėtojimas ir taikymas;

e)

parengiamoji, stebėsenos, administracinė ir techninė parama ir vertinimo mechanizmo, reikalingo prieglobsčio ir imigracijos politikai įgyvendinti, plėtojimas;

f)

bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis, grindžiamas Sąjungoje priimtu visuotiniu požiūriu į migraciją ir judumą, visų pirma įgyvendinant readmisijos susitarimus, partnerystes judumo srityje ir regionines apsaugos programas;

g)

informavimo priemonės ir kampanijos trečiosiose šalyse, kuriomis siekiama didinti informuotumą apie atitinkamus teisėtus imigracijos kanalus ir neteisėtos imigracijos pavojus.

3.   Sąjungos veiksmai vykdomi pagal Reglamento (ES) Nr. 514/2014 6 straipsnį.

4.   Komisija užtikrina, kad ištekliai 3 straipsnio 2 dalyje išdėstytiems konkretiems tikslams būtų paskirstyti teisingai ir skaidriai.

21 straipsnis

Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju

1.   Fondo lėšomis finansinė parama teikiama susiklosčius 2 straipsnio k punkte apibrėžtai ekstremaliajai situacijai, kai reikia tenkinti skubius ir konkrečius poreikius. Pagal šį straipsnį trečiosiose šalyse įgyvendinamos priemonės turi derėti su Sąjungos humanitarine politika ir, kai tinka, ją papildyti, ir jas įgyvendinant turi būti laikomasi Konsensuse dėl humanitarinės pagalbos įtvirtintų humanitarinių principų.

2.   Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 514/2014 6 ir 7 straipsnius.

22 straipsnis

Europos migracijos tinklas

1.   Fondo lėšomis remiamas Europos migracijos tinklas ir teikiama jo veiklai bei būsimam jo plėtojimui būtina finansinė parama.

2.   Sumą, skiriamą Europos migracijos tinklui pagal metinius fondo asignavimus ir darbo programą, kurioje nustatomi tinklo veiklos prioritetai, patvirtina Komisija, Sprendimo 2008/381/EB 4 straipsnio 5 dalies a punkte numatyta tvarka pritarus valdybai. Komisijos sprendimas yra finansavimo sprendimas, kaip numatyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 84 straipsnyje.

3.   Finansinė parama Europos migracijos tinklo veiklai teikiama kaip dotacijos, skirtos nacionaliniams informacijos centrams, nurodytiems Sprendimo 2008/381/EB 3 straipsnyje ir sudarant viešųjų pirkimų sutartis, kaip nustatyta Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012. Teikiant paramą užtikrinama, kad tiems nacionaliniams informacijos centrams skirta finansinė parama būtų tinkama ir teikiama laiku. Tų nacionalinių informacijos centrų veiksmų, remiamų 2014 m. skirtomis dotacijomis, įgyvendinimo išlaidos finansavimo reikalavimus atitinka nuo 2014 m. sausio 1 d.

4.   Sprendimas 2008/381/EB iš dalies keičiamas taip:

a)

4 straipsnio 5 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

remdamasi pirmininko pateiktu projektu, rengia ir tvirtina veiklos programos projektą, kuriame visų pirma nurodomi tikslai, teminiai prioritetai ir nustatomos preliminarios kiekvienam nacionaliniam informacijos centrui skirtos biudžeto sumos, kad būtų užtikrintas tinkamas EMT veikimas;“;

b)

6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Komisija stebi, kaip vykdoma veiklos programa, ir teikia reguliarias jos vykdymo ir EMT plėtojimo ataskaitas valdybai.“;

ii)

5–8 dalys išbraukiamos;

c)

11 straipsnis išbraukiamas;

d)

12 straipsnis išbraukiamas.

23 straipsnis

Techninė pagalba

1.   Komisijos iniciatyva ir (arba) jos vardu iki 2,5 mln. EUR fondo lėšų kasmet naudojama techninei pagalbai, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 514/2014 9 straipsniu.

2.   Valstybės narės iniciatyva fondo lėšomis gali būti finansuojama techninės pagalbos veikla, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 514/2014 20 straipsniu. Techninei pagalbai skirta suma 2014–2020 m. laikotarpiu negali viršyti 5,5 % visos valstybėms narėms skirtos sumos, pridėjus 1 000 000 EUR.

24 straipsnis

Koordinavimas

Komisija ir valstybės narės kartu su Europos išorės veiksmų tarnyba prireikus užtikrina, kad trečiosiose šalyse vykdomų arba su jomis susijusių veiksmų būtų imamasi užtikrinant sąveiką ir suderinamumą su kitais už Sąjungos ribų vykdomais veiksmais, kurie remiami pagal Sąjungos priemones. Jos visų pirma užtikrina, kad tie veiksmai:

a)

būtų suderinami su Sąjungos išorės politika, jais būtų laikomasi politikos suderinamumo vystymosi labui principo ir jie būtų suderinami su konkrečiam regionui ar šaliai taikomais strateginiais programavimo dokumentais;

b)

būtų sutelkti į priemones, kurios nėra orientuotos į vystymąsi;

c)

jais būtų paisoma Sąjungos vidaus politikos sričių interesų ir jie derėtų su veikla, vykdoma Sąjungos teritorijoje.

VI   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25 straipsnis

Specialios nuostatos dėl vienkartinių išmokų už perkėlimą į Europos Sąjungą ir asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimą iš vienos valstybės narės į kitą

Nukrypstant nuo išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklių, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 514/2014 18 straipsnyje, visų pirma kiek tai susiję su vienkartinėmis išmokomis ir fiksuoto dydžio sumomis, vienkartinėms išmokoms, skiriamoms valstybėms narėms perkėlimui į Europos Sąjungą ir (arba) asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimui iš vienos valstybės narės į kitą vadovaujantis šiuo reglamentu, taikomos šios sąlygos:

a)

joms netaikomas įpareigojimas, kad jos turi būti grindžiamos statistiniais arba ankstesnio laikotarpio duomenimis, ir

b)

jos teikiamos su sąlyga, kad asmuo, už kurį skiriama vienkartinė išmoka, buvo perkeltas į Europos Sąjungą ir (arba) perkeltas Europos Sąjungoje vadovaujantis šiuo reglamentu.

26 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   16 straipsnio 2 dalyje, 17 straipsnio 4 ir 10 dalyse ir 18 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami septynerių metų laikotarpiui nuo 2014 m. gegužės 21 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki septynerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami trejų metų laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki septynerių metų laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 16 straipsnio 2 dalyje, 17 straipsnio 4 ir 10 dalyse ir 18 straipsnio 4 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Pagal 16 straipsnio 2 dalį, 17 straipsnio 4 ir 10 dalis ir 18 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

27 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir Vidaus saugumo fondo komitetas, įsteigtas pagal Reglamento (ES) Nr. 514/2014 59 straipsnio 1 dalį.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.

28 straipsnis

Peržiūra

Europos Parlamentas ir Taryba, remdamiesi Komisijos pasiūlymu, nė vėliau kaip 2020 m. birželio 30 d. peržiūri šį reglamentą.

29 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 514/2014 taikomumas

Fondui taikomos Reglamento (ES) Nr. 514/2014 nuostatos, nedarant poveikio šio reglamento 4 straipsniui.

30 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimai Nr. 573/2007/EB, Nr. 575/2007/EB ir 2007/435/EB panaikinami nuo 2014 m. sausio 1 d.

31 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Šis reglamentas nedaro poveikio atitinkamų projektų ir metinių programų tęsimui arba keitimui, įskaitant visišką ar dalinį panaikinimą, iki jų užbaigimo, arba finansinės paramos, kurią Komisija patvirtina remdamasi sprendimais Nr. 573/2007/EB, Nr. 575/2007/EB ir 2007/435/EB arba bet kuriuo kitu tai paramai 2013 m. gruodžio 31 d. taikomu teisės aktu, tęsimui arba keitimui, įskaitant visišką ar dalinį panaikinimą. Šis reglamentas nedaro poveikio finansinės paramos, kurią Komisija patvirtino remdamasi Sprendimu 2008/381/EB arba bet kuriuo kitu tai paramai 2013 m. gruodžio 31 d. taikomu teisės aktu, tęsimui arba keitimui, įskaitant visišką ar dalinį panaikinimą.

2.   Priimdama sprendimus dėl bendro finansavimo pagal šį reglamentą Komisija atsižvelgia į priemones, patvirtintas remiantis sprendimais Nr. 573/2007/EB, Nr. 575/2007/EB, 2007/435/EB ir 2008/381/EB prieš 2014 m. gegužės 20 d., kurios turi finansinių pasekmių tokio bendro finansavimo laikotarpiu.

3.   Bendram finansavimui skirtas sumas, kurias Komisija patvirtina nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. ir kurių atveju veiksmams užbaigti reikalingi dokumentai nebuvo išsiųsti Komisijai iki galutinės ataskaitos pateikimo termino, Komisija automatiškai panaikina ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d., o neteisėtai išmokėtos sumos turi būti grąžinamos.

4.   Apskaičiuojant automatiškai panaikintiną sumą neatsižvelgiama į sumas, susijusias su veiksmais, kurie buvo sustabdyti dėl teismo proceso arba administracinio skundo, turinčio sustabdomąjį poveikį.

5.   Ne vėliau kaip 2015 m. birželio 30 d. valstybės narės pateikia Komisijai veiksmų, bendrai finansuotų pagal sprendimus Nr. 573/2007/EB, Nr. 575/2007/EB ir 2007/435/EB, 2011–2013 m. laikotarpio rezultatų ir poveikio vertinimo ataskaitas.

6.   Ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui 2011–2013 m. laikotarpio ex post vertinimo ataskaitas pagal sprendimus Nr. 573/2007/EB, Nr. 575/2007/EB ir 2007/435/EB.

32 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2014 m. balandžio 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. KOURKOULAS


(1)  OL C 299, 2012 10 4, p. 108.

(2)  OL C 277, 2012 9 13, p. 23.

(3)  2014 m. kovo 13 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimas.

(4)  2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų (OL L 337, 2011 12 20, p. 9).

(5)  2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo (OL L 132, 2010 5 29, p. 11).

(6)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

(7)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008 12 24, p. 98).

(8)  2004 m. spalio 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiantis Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą (OL L 349, 2004 11 25, p. 1).

(9)  2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 311/76 dėl statistinių duomenų rinkimo apie darbuotojus užsieniečius (OL L 199, 2007 7 31, p. 23).

(10)  2007 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 573/2007/EB dėl Europos pabėgėlių fondo 2008–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo ir panaikinantis Tarybos sprendimą 2004/904/EB (OL L 144, 2007 6 6, p. 1).

(11)  2007/435/EB: 2007 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas dėl Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2007–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo (OL L 168, 2007 6 28, p. 18).

(12)  2007 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 575/2007/EB dėl Europos grąžinimo fondo 2008–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo (OL L 144, 2007 6 6, p. 45).

(13)  2001 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 2001/55/EB dėl minimalių normų, suteikiant perkeltiesiems asmenims laikiną apsaugą esant masiniam srautui, ir dėl priemonių, skatinančių valstybių narių tarpusavio pastangų priimant tokius asmenis ir atsakant už tokio veiksmo padarinius pusiausvyrą (OL L 212, 2001 8 7, p. 12).

(14)  2008 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas 2008/381/EB dėl Europos migracijos tinklo sukūrimo (OL L 131, 2008 5 21, p. 7).

(15)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(16)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 112).

(17)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 513/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2007/125/TVR (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 93).

(18)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(19)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (OL L 180, 2013 6 29, p. 31).

(20)  2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyva 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą (OL L 251, 2003 10 3, p. 12).


I PRIEDAS

2014–2020 m. laikotarpio daugiametis lėšų paskirstymas valstybėms narėms (EUR)

Valstybė narė

Mažiausia suma

Vidutiniai asignavimai 2011–2013 m. (Europos pabėgėlių fondas + Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai + Europos grąžinimo fondas), %

Vidutinė suma 2011–2013 m. laikotarpiu

Iš viso

AT

5 000 000

2,65 %

59 533 977

64 533 977

BE

5 000 000

3,75 %

84 250 977

89 250 977

BG

5 000 000

0,22 %

5 006 777

10 006 777

CY

10 000 000

0,99 %

22 308 677

32 308 677

CZ

5 000 000

0,94 %

21 185 177

26 185 177

DE

5 000 000

9,05 %

203 416 877

208 416 877

EE

5 000 000

0,23 %

5 156 577

10 156 577

ES

5 000 000

11,22 %

252 101 877

257 101 877

FI

5 000 000

0,82 %

18 488 777

23 488 777

FR

5 000 000

11,60 %

260 565 577

265 565 577

GR

5 000 000

11,32 %

254 348 877

259 348 877

HR

5 000 000

0,54 %

12 133 800

17 133 800

HU

5 000 000

0,83 %

18 713 477

23 713 477

IE

5 000 000

0,65 %

14 519 077

19 519 077

IT

5 000 000

13,59 %

305 355 777

310 355 777

LT

5 000 000

0,21 %

4 632 277

9 632 277

LU

5 000 000

0,10 %

2 160 577

7 160 577

LV

5 000 000

0,39 %

8 751 777

13 751 777

MT

10 000 000

0,32 %

7 178 877

17 178 877

NL

5 000 000

3,98 %

89 419 077

94 419 077

PL

5 000 000

2,60 %

58 410 477

63 410 477

PT

5 000 000

1,24 %

27 776 377

32 776 377

RO

5 000 000

0,75 %

16 915 877

21 915 877

SE

5 000 000

5,05 %

113 536 877

118 536 877

SI

5 000 000

0,43 %

9 725 477

14 725 477

SK

5 000 000

0,27 %

5 980 477

10 980 477

UK

5 000 000

16,26 %

365 425 577

370 425 577

Iš viso valstybėms narėms

145 000 000

100,00 %

2 247 000 000

2 392 000 000


II PRIEDAS

16 straipsnyje nurodytų konkrečių veiksmų sąrašas

1.

Pabėgėlių tranzito ir įforminimo centrų steigimas ir plėtojimas Sąjungoje, visų pirma remiant perkėlimo į Europos Sąjungą operacijas bendradarbiaujant su Jungtinių Tautų vyriausiuoju pabėgėlių reikalų komisaru.

2.

Naujų metodų, susijusių su galimybėmis naudotis prieglobsčio procedūromis, kūrimas bendradarbiaujant su Jungtinių Tautų vyriausiuoju pabėgėlių reikalų komisaru, daugiausia dėmesio sutelkiant į pagrindines tranzito šalis, pavyzdžiui, konkrečioms grupėms skirtos apsaugos programos arba tam tikros prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimo procedūros.

3.

Bendros valstybių narių iniciatyvos integracijos srityje, pavyzdžiui, lyginamoji analizė, tarpusavio vertinimai arba Europos modulių bandymai, pavyzdžiui, susiję su kalbinių įgūdžių įgijimu arba įvadinių programų parengimu, kuriomis siekiama gerinti politikos tarpusavio koordinavimą valstybių narių, regionų ir vietos valdžios institucijų lygiu.

4.

Bendros iniciatyvos, kurių tikslas – nustatyti ir įgyvendinti naujus metodus, susijusius su pirmo susitikimo procedūromis ir nelydimų nepilnamečių apsaugos bei pagalbos jiems standartais.

5.

Bendros grąžinimo operacijos, įskaitant bendrus Sąjungos readmisijos susitarimų įgyvendinimo veiksmus.

6.

Bendri reintegracijos projektai kilmės šalyse, siekiant grąžinimo tvarumo, ir bendri veiksmai, kuriais stiprinami trečiųjų šalių gebėjimai įgyvendinti Sąjungos readmisijos susitarimus.

7.

Bendros iniciatyvos, kurių tikslas – šeimos vientisumo atkūrimas ir nelydimų nepilnamečių reintegracija jų kilmės šalyse.

8.

Bendros valstybių narių iniciatyvos teisėtos migracijos srityje, įskaitant bendrų migracijos centrų steigimą trečiosiose šalyse, ir bendri projektai, kuriais skatinamas valstybių narių bendradarbiavimas siekiant propaguoti išimtinai tik teisėtų migracijos kanalų naudojimą bei informuoti apie neteisėtos imigracijos pavojus.


III PRIEDAS

Bendrų Sąjungos prioritetų perkėlimo į Europos Sąjungą srityje sąrašas

1.

Regioninė apsaugos programa Rytų Europoje (Baltarusija, Moldova, Ukraina).

2.

Regioninė apsaugos programa Somalio pusiasalyje (Džibutis, Kenija, Jemenas).

3.

Regioninė apsaugos programa Šiaurės Afrikoje (Egiptas, Libija, Tunisas).

4.

Rytų Afrikos ir Didžiųjų ežerų regiono pabėgėliai.

5.

Irako pabėgėliai Sirijoje, Libane ir Jordanijoje.

6.

Irako pabėgėliai Turkijoje.

7.

Sirijos pabėgėliai regione.


IV PRIEDAS

Konkrečių tikslų įgyvendinimui vertinti skirtų bendrų rodiklių sąrašas

a)

stiprinti ir plėtoti visus bendros Europos prieglobsčio sistemos aspektus, įskaitant jos išorės dimensiją;

i)

tikslinei grupei priklausančių asmenų, kuriems teikiama parama vykdant fondo lėšomis remiamus projektus priėmimo ir prieglobsčio sistemų srityje, skaičius.

Rengiant Reglamento (ES) Nr. 514/2014 54 straipsnyje nurodytas metines įgyvendinimo ataskaitas, šis rodiklis suskirstomas į šias pakategores:

tikslinei grupei priklausančių asmenų, kuriems, vykdant prieglobsčio procedūras, teikiama informacija ir parama, skaičius,

tikslinei grupei priklausančių asmenų, kuriems teikiama teisinė pagalba ir teisinio atstovavimo paslaugos, skaičius,

pažeidžiamų asmenų ir nelydimų nepilnamečių, kuriems teikiama specifinė pagalba, skaičius;

ii)

naujos priėmimo ir apgyvendinimo infrastruktūros, sukurtos laikantis Sąjungos acquis nustatytų bendrų reikalavimų, taikomų priėmimo sąlygoms, ir esamos priėmimo ir apgyvendinimo infrastruktūros, patobulintos vykdant fondo lėšomis remiamus projektus, laikantis tų pačių reikalavimų, pajėgumai (t. y. vietų skaičius) ir procentinė dalis, palyginti su bendrais priėmimo ir apgyvendinimo pajėgumais;

iii)

asmenų, fondo lėšomis išklausiusių mokymus prieglobsčio srities temomis, skaičius ir tas skaičius, išreikštas bendro mokymus šiomis temomis išklausiusių asmenų skaičiaus procentine dalimi;

iv)

kilmės valstybės informacijos produktų ir faktų nustatymo misijų, surengtų fondo lėšomis, skaičius;

v)

fondo lėšomis remiamų projektų, skirtų valstybių narių prieglobsčio politikai plėtoti, stebėti ir vertinti, skaičius;

vi)

asmenų, perkeltų į Europos Sąjungą gaunant paramą fondo lėšomis, skaičius;

b)

remti į valstybes nares nukreiptą teisėtą migraciją siekiant patenkinti jų ekonominius ir socialinius poreikius, pavyzdžiui, darbo rinkos poreikius, kartu mažinant piktnaudžiavimo teisėta migracija atvejus, ir skatinti veiksmingą trečiųjų šalių piliečių integraciją;

i)

tikslinei grupei priklausančių asmenų, dalyvavusių fondo lėšomis remiamose iki išvykimo taikomose priemonėse, skaičius;

ii)

tikslinei grupei priklausančių asmenų, kuriems fondo lėšomis buvo suteikta parama taikant integracijos priemones, vykdomas įgyvendinant nacionalines, vietos ir regionines strategijas.

Rengiant Reglamento (ES) Nr. 514/2014 54 straipsnyje nurodytas metines įgyvendinimo ataskaitas, šis rodiklis suskirstomas į šias pakategores:

tikslinei grupei priklausančių asmenų, paremtų pasitelkiant į švietimą ir mokymą orientuotas priemones, įskaitant kalbų mokymą ir pasirengimo veiksmus, kuriais palengvinamos galimybės įsidarbinti, skaičius,

tikslinei grupei priklausančių asmenų, paremtų teikiant patarimus ir pagalbą būsto srityje, skaičius,

tikslinei grupei priklausančių asmenų, paremtų suteikus sveikatos priežiūros ir psichologinės pagalbos paslaugas, skaičius,

tikslinei grupei priklausančių asmenų, paremtų pasitelkus priemones, susijusias su demokratiniu dalyvavimu, skaičius;

iii)

įgyvendinus fondo lėšomis remiamas priemones parengtų vietos, regioninių ir nacionalinių politikos programų / priemonių, skirtų trečiųjų šalių piliečių integracijai ir apimančių pilietinę visuomenę ir migrantų bendruomenes bei visus kitus suinteresuotuosius subjektus, skaičius;

iv)

fondo lėšomis remiamų bendradarbiavimo su kitomis valstybėmis narėmis projektų, skirtų trečiųjų šalių piliečių integracijai, skaičius;

v)

fondo lėšomis remiamų projektų, skirtų valstybių narių integravimo srities politikai plėtoti, stebėti ir vertinti, skaičius;

c)

stiprinti valstybių narių teisingas ir veiksmingas grąžinimo strategijas, kuriomis būtų remiama kova su neteisėta imigracija ir kuriose būtų akcentuojamas grąžinimo tvarumas ir veiksminga readmisija kilmės ir tranzito šalyse;

i)

asmenų, gaunant paramą iš fondo apmokytų su grąžinimu susijusiais klausimais, skaičius;

ii)

grįžusių asmenų, gavusių fondo lėšomis bendrai finansuotą reintegracijos pagalbą prieš grįžimą arba po jo, skaičius;

iii)

grįžusių asmenų, kurių grąžinimas buvo bendrai finansuotas fondo lėšomis, savanoriškai grįžusių asmenų ir išsiųstų asmenų skaičius;

iv)

stebimų išsiuntimo operacijų, bendrai finansuojamų fondo lėšomis, skaičius;

v)

fondo lėšomis remiamų projektų, skirtų valstybių narių grąžinimo srities politikai plėtoti, stebėti ir vertinti, skaičius;

d)

stiprinti valstybių narių solidarumą ir dalijimąsi atsakomybe, visų pirma kiek tai susiję su valstybėmis narėmis, kurioms migrantų ir prieglobsčio prašytojų srautai daro didžiausią poveikį;

i)

tarptautinės apsaugos prašytojų ir asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, teikiant paramą fondo lėšomis perkeltų iš vienos valstybės narės į kitą, skaičius;

ii)

fondo lėšomis remiamų bendradarbiavimo su kitomis valstybėmis narėmis projektų, skirtų skatinti solidarumą ir atsakomybės pasidalijimą tarp valstybių narių, skaičius.


Top