Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1236

2013 m. gruodžio 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1236/2013 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos posistemio „Riedmenys. Prekiniai vagonai“ techninės sąveikos specifikacijos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 321/2013 Tekstas svarbus EEE

OJ L 322, 3.12.2013, p. 23–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1236/oj

3.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 322/23


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1236/2013

2013 m. gruodžio 2 d.

dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos posistemio „Riedmenys. Prekiniai vagonai“ techninės sąveikos specifikacijos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 321/2013

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (1), ypač į jos 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 881/2004, įsteigiančio Europos geležinkelio agentūrą (2), 12 straipsnyje reikalaujama, kad Europos geležinkelio agentūra (toliau – Agentūra) užtikrintų, kad techninės sąveikos specifikacijos (toliau – TSS) atitiktų techninę pažangą, rinkos tendencijas bei socialinius reikalavimus, ir siūlytų Komisijai, jos manymu, būtinas TSS pataisas;

(2)

2007 m. liepos 13 d. Sprendimu C(2007) 3371 Komisija suteikė Agentūrai bendrąjį įgaliojimą vykdyti tam tikrą veiklą pagal 1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyvą 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos (3) ir 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos (4). Pagal to bendrojo įgaliojimo sąlygas buvo reikalaujama, kad Agentūra persvarstytų prekinių vagonų TSS;

(3)

2013 m. kovo 25 d. Agentūra pateikė rekomendaciją dėl prekinių vagonų TSS pataisų (ERA/REC/01-2013/INT);

(4)

todėl reikia iš dalies pakeisti 2013 m. kovo 13 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 321/2013 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos posistemio „Riedmenys. Prekiniai vagonai“ techninės sąveikos specifikacijos (5);

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 321/2013 iš dalies keičiamas taip:

1.

8 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Pasibaigus pereinamajam vienų metų, skaičiuojamų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, laikotarpiui, pagamintoms naujoms „galinių ženklų“ sąveikos sudedamosioms dalims taikoma būtina EB atitikties deklaracija.“

2.

Priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 191, 2008 7 18, p. 1.

(2)  OL L 164, 2004 4 30, p. 1.

(3)  OL L 235, 1996 9 17, p. 6.

(4)  OL L 110, 2001 4 20, p. 1.

(5)  OL L 104, 2013 4 12, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 321/2013 priedas (TSS „Riedmenys. Vagonai“) iš dalies keičiamas taip:

1.

1.2 skirsnio „Geografinė taikymo sritis“ tekstas pakeičiamas taip:

„Geografinė šios TSS taikymo sritis – visos geležinkelių sistemos tinklas, kurį sudaro:

Direktyvos 2008/57/EB I priedo 1.1 skirsnyje „Tinklas“ aprašytas transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos tinklas (TEN),

Direktyvos 2008/57/EB I priedo 2.1 skirsnyje „Tinklas“ aprašytas transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos tinklas (TEN),

kitos visos geležinkelių sistemos tinklo dalys po Direktyvos 2008/57/EB I priedo 4 skirsnyje aprašyto taikymo srities išplėtimo,

išskyrus Direktyvos 2008/57/EB 1 straipsnio 3 dalyje nurodytus atvejus.“

2.

4.2.3.5.2 punkto „Dinaminės važiavimo savybės“ ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Dinamines važiavimo savybes leidžiama vertinti sąveikos sudedamosios dalies lygmeniu pagal 6.1.2.1 punktą. Šiuo atveju specialaus bandymo arba modeliavimo posistemio lygmeniu atlikti nebūtina.“

3.

4.2.3.6.1 punkto „Vežimėlio rėmo konstrukcija“ antra pastraipa pakeičiama taip:

„Vežimėlio rėmo konstrukcijos vientisumą leidžiama vertinti sąveikos sudedamosios dalies lygmeniu pagal 6.1.2.1 punktą. Šiuo atveju specialaus bandymo arba modeliavimo posistemio lygmeniu atlikti nebūtina.“

4.

4.2.4.3.2.1 punkto „Eksploatacinis stabdys“:

a)

antros pastraipos antros įtraukos tekstas pakeičiamas taip:

„—

UIC informacinį lapą 544–1:2013.“;

b)

trečios pastraipos tekstas pakeičiamas taip:

„Skaičiavimas patikrinamas bandymais. Pagal UIC 544–1 apskaičiuotos stabdymo savybės tikrinamos, kaip nustatyta UIC 544–1:2013.“

5.

4.2.4.3.2.2 punkto „Stovėjimo stabdys“ antros pastraipos trečios įtraukos tekstas pakeičiamas taip:

„—

būtinos stovėjimo stabdžio savybės, neatsižvelgiant į vėją, nustatomos atliekant skaičiavimus pagal EN 14531-6:2009 6 skirsnį.“

6.

4.2.4.3.3 punkto „Šiluminis atsparumas“ antra pastraipa pakeičiama taip:

„Šiluminė apkrova, kurią riedmenų vienetas gali išlaikyti neprarasdamas stabdymo savybių dėl neigiamo šilumos arba mechaninio poveikio, nustatoma ir išreiškiama greičiu, ašies apkrova, nuolydžiu ir stabdymo keliu.“

7.

4.2.4.3.4 punkto „Apsauga nuo ratų slydimo“ ketvirtos pastraipos tekstas pakeičiamas taip:

„Apsauga nuo ratų slydimo įrengiama šių tipų riedmenų vienetuose:

riedmenų vienetuose su visų tipų stabdžių trinkelėmis (išskyrus kompozicines stabdžių trinkeles), kurių didžiausiasis vidutinis sankybio išnaudojimas yra didesnis kaip 0,12,

riedmenų vienetuose tik su diskiniais stabdžiais ir (arba) su kompozicinėmis stabdžių trinkelėmis, kurių didžiausiasis vidutinis sankybio išnaudojimas yra didesnis kaip 0,11.“

8.

4.2.6.3 punkto „Galinių ženklų tvirtinamieji įtaisai“ tekstas pakeičiamas taip:

„Visų riedmenų vienetų, prie kurių numatyta tvirtinti galinį ženklą, gale įrengiami du įtaisai, kuriais tokiame pačiame (ne didesniame kaip 2 000 mm) aukštyje virš bėgio pritvirtinami du žiburiai arba šviesą atspindinčios plokštės, kaip nustatyta E priedėlyje. Šių tvirtinimo įtaisų matmenys ir gabaritai yra tokie, kaip aprašyta 2013.1.18 Europos geležinkelio agentūros techninio dokumento ERA/TD/2012–04/INT (1.2 red.), paskelbto jos interneto svetainėje (http://www.era.europa.eu), 1 skyriuje.“

9.

4.3.3 punkto „Sąsaja su posistemiu „Kontrolė, valdymas ir signalizavimas““ 7 lentelė „Sąsaja su posistemiu „Kontrolė, valdymas ir signalizavimas““ pakeičiama taip:

Nuoroda šioje TSS

Nuoroda Komisijos sprendime 2012/88/ES

A priedas, A2 lentelė, 77 rodyklė

4.2.3.3 punkto a)

Riedmenų suderinamumo su bėgių elektros grandinėmis grindžiama traukinio buvimo vietos nustatymo sistema savybės

Atstumai tarp ašių (3.1.2.1, 3.1.2.4, 3.1.2.5 ir 3.1.2.6)

Riedmens ašių apkrova (3.1.7.1)

Pilnutinė varža tarp ratų (3.1.9)

Kompozicinių stabdžių trinkelių naudojimas (3.1.6)

4.2.3.3 punkto b)

Riedmenų suderinamumo su ašių skaitikliais grindžiama traukinio buvimo vietos nustatymo sistema savybės

Atstumai tarp ašių (3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.5 ir 3.1.2.6)

Rato geometrija (3.1.3.1–3.1.3.4)

Erdvė tarp ratų be metalinių ir indukcinių sudedamųjų dalių (3.1.3.5)

Ratų medžiaga (3.1.3.6)

4.2.3.3 punkto c)

Riedmenų suderinamumo su kilpiniais aptiktuvais grindžiama traukinio buvimo vietos nustatymo sistema savybės

Riedmens metalinė konstrukcija (3.1.7.2)

10.

4.4 skirsnio „Eksploatavimo taisyklės“ trečios pastraipos pirma įtrauka pakeičiama taip:

„—

eksploatavimo įprastu režimu aprašymas, įskaitant riedmenų vieneto eksploatacines savybes ir eksploatavimo apribojimus (pvz., riedmens gabaritą, didžiausią projektinį greitį, ašių apkrovas, stabdymo savybes, suderinamumą su traukinio buvimo vietos nustatymo sistemomis, leidžiamąsias aplinkos sąlygas);“.

11.

4.7 skirsnio „Sveikatos ir saugos sąlygos“ pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Riedmenų vienetų eksploatacijai ir techninei priežiūrai būtinų darbuotojų sveikatos ir saugos nuostatos yra Direktyvos 2008/57/EB III priedo 1.1.5, 1.3.1, 1.3.2, 2.5.1 ir 2.6.1 esminių reikalavimų dalykas.“

12.

4.8 skirsnis „Techninėje byloje pateikiami parametrai“ iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„4.8   Techninėje byloje pateikiami ir Europos patvirtintų transporto priemonių tipų registre registruojami parametrai“;

b)

aštuonioliktos įtraukos tekstas pakeičiamas taip:

„—

stabdžių sudedamųjų dalių šiluminė apkrova, išreikšta greičiu, ašies apkrova, nuolydžiu ir stabdymo keliu.“;

c)

pabaigoje pridedama antra pastraipa:

„Riedmenų duomenys, kurie turi būti registruojami Europos patvirtintų transporto priemonių tipų registre, yra nustatyti 2011 m. spalio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu dėl Europos patvirtintų geležinkelio transporto priemonių tipų registro (1).

13.

6.1.2.1 punkto „Važiuoklė“ pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Važiuoklės atitikties įrodymo tvarka paaiškinta 2013.2.11 Europos geležinkelio agentūros techninio dokumento ERA/TD/2013/01/INT (1.0 red.), paskelbto jos interneto svetainėje (žr. http://www.era.europa.eu), 2 skyriuje.“

14.

6.1.2.3 punkto „Ratas“ b punkto antros pastraipos tekstas pakeičiamas taip:

„Nustatoma patikros procedūra, kurią taikant gamybos etape užtikrinama, kad saugai nepakenktų trūkumai, atsiradę pasikeitus mechaninėms ratų savybėms. Patikrinamas rato medžiagos atsparumas tempimui, ratlankio kietumas, atsparumas skilimui (tik ratų, stabdomų važiuojamuoju paviršiumi) ir smūgiams, medžiagos savybės ir medžiagos švarumas. Pagal patikros procedūrą nustatoma kiekvienai tikrintinai savybei taikoma partijos atranka.“

15.

6.1.2.4 punkto „Ašis“ tekstas pakeičiamas taip:

„Be to, kad laikomasi pirmiau minėtų surinkimo reikalavimų, ašies mechaninio atsparumo ir nuovargio savybių atitiktis grindžiama standarto EN13103:2009 + A2:2012 4, 5 ir 6 skirsniais.

Sprendimo dėl leidžiamo įtempimo kriterijai nustatyti standarto EN 13103:2009 + A2:2012 7 skirsnyje. Nustatoma patikros procedūra, kurią taikant gamybos etape užtikrinama, kad saugai nepakenktų trūkumai, atsiradę pasikeitus mechaninėms ašių savybėms. Patikrinamas ašies medžiagos atsparumas tempimui, smūgiams, paviršiaus vientisumas, medžiagos savybės ir medžiagos švarumas. Pagal patikros procedūrą nustatoma kiekvienai tikrintinai savybei taikoma partijos atranka.“

16.

6.2.2.3 punkto „Dinaminės važiavimo savybės“ ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Jei bandymą kelyje reikia atlikti taikant įprastą matavimo metodą, riedmenų vienetas vertinamas pagal ribines vertes, nurodytas 2013.2.11 Europos geležinkelio agentūros techninio dokumento ERA/TD/2013/01/INT (1.0 red.), paskelbto jos interneto svetainėje (http://www.era.europa.eu), 1.2 ir 1.3 skirsniuose.“

17.

6.2.2.5 punkto „Važiuoklės, kurių aširačiai keičiami rankiniu būdu“, pastraipos „1 435 mm pločio vėžės pakeitimas 1 668 mm pločio vėže“ tekstas pakeičiamas taip:

„Laikoma, kad toliau nurodytuose UIC informacinio lapo Nr. 430–1:2012 paveiksluose paaiškinti techniniai sprendimai atitinka 4.2.3.6.7 punkto reikalavimus:

aširačiai – UIC informacinio lapo Nr. 430–1:2012 B.4 priedo 9 ir 10 paveiksluose ir H priedo 18 paveiksle;

vežimėliai – UIC informacinio lapo Nr. 430–1:2012 H priedo 18 paveiksle.“

18.

6.3 skirsnio pavadinimas pakeičiamas į „Posistemis, kuriame naudojamos sudedamosios dalys, atitinkančios sąveikos sudedamąsias dalis be EB deklaracijos“ ir pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Paskelbtoji įstaiga gali išduoti posistemio EB patikros sertifikatą net kai posistemyje naudojama viena arba kelios sudedamosios dalys, atitinkančios sąveikos sudedamąsias dalis be EB atitikties deklaracijos pagal šią TSS (nesertifikuotos sąveikos sudedamosios dalys), jei sudedamoji dalis buvo pagaminta prieš įsigaliojant šiai TSS ir tokio tipo sudedamoji dalis buvo:

naudojama patvirtintame posistemyje ir

pradėta naudoti bent vienoje valstybėje narėje prieš įsigaliojant šiai TSS.“

19.

6.5 skirsnio „Sudedamosios dalys su EB atitikties deklaracija“ b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Toliau išvardytų sąveikos sudedamųjų dalių EB atitikties liudijimai, EB tipo tyrimo sertifikatai ir EB projekto tyrimo sertifikatai pagal šią TSS galioja tol, kol baigsis jų galiojimo laikas:

aširačių,

ratų,

ašių.“

20.

B priedėlis „Specifinės dinaminių važiavimo savybių procedūros“ yra pakeičiamas taip:

„B priedėlis

Nenaudojamas“

21.

C priedėlis „Papildomos pasirinktinės sąlygos“ iš dalies keičiamas taip:

a)

dalies „1. Rankinė sukabinimo sistema“ pirma pastraipa iš dalies keičiama taip:

i)

penkta įtrauka pakeičiama taip:

„—

vilkimo kablio matmenys atitinka 2013.1.18 Europos geležinkelio agentūros techninio dokumento ERA/TD/2012–04/INT (1.2 red.), paskelbto Agentūros interneto svetainėje (http://www.era.europa.eu), 2 skyrių,“;

ii)

devinta įtrauka pakeičiama taip:

„—

sukabintojų darbo erdvė atitinka 2013.1.18 Europos geležinkelio agentūros techninio dokumento ERA/TD/2012–04/INT (1.2 red.), paskelbto jos interneto svetainėje (http://www.era.europa.eu), 3 skyrių,“;

b)

2 dalies „UIC laipteliai ir turėklai“ tekstas pakeičiamas taip:

„Riedmenų vienete įrengti laipteliai ir turėklai atitinka 2013.1.18 Europos geležinkelio agentūros techninio dokumento ERA/TD/2013–04/INT (1.2 red.), paskelbto jos interneto svetainėje (http://www.era.europa.eu), 4 skyrių.“;

c)

C.3 lentelė „Stabdymo režimų G ir P mažiausios stabdymo charakteristikos“ pakeičiama taip:

Stabdymo režimas

Valdymo įranga

Riedmenų vieneto tipas

Krovinys

Reikalavimai, kai greitis 100 km/h

Reikalavimai, kai greitis 120 km/h

Ilgiausias stabdymo kelias

Trumpiausias stabdymo kelias

Ilgiausias stabdymo kelias

Trumpiausias stabdymo kelias

Stabdymo režimas P

Perjungikliai (11)

"S1" (4)

Be krovinio

Smax = 700 m

λmin = 65 %

amin = 0,60 m/s2

Smin = 390 m

λmax = 125 %, (130 %) (2)

amax = 1,15 m/s2

Smax = 700 m

λmin = 100 %

amin = 0,88 m/s2

Smin = 580 m

λmax = 125 %, (130 %) (2)

amax = 1,08 m/s2

Dalinis krovinys

Smax = 810 m

λmin = 55 %

amin = 0,51 m/s2

Smin = 390 m

λmax = 125 %

amax = 1,15 m/s2

 

Visas krovinys

Smax = 700 m

λmin = 65 %

amin = 0,60 m/s2

Smin = Max [(S = 480 m, λmax = 100 %, amax = 0,91 m/s2), (S, kai vidutinė kiekvienos ašies stabdymo jėga lygi 16,5 kN)] (7).

 

Kintamosios apkrovos relė (12)

„SS“, „S2“

Be krovinio

Smax = 480 m

λmin = 100 % (3)

amin = 0,91 m/s2  (3)

Smin = 390 m

λmax = 125 %, (130 %) (2)

amax = 1,15 m/s2

Smax = 700 m

λmin = 100 %

amin = 0,88 m/s2

Smin = 580 m

λmax = 125 %, (130 %) (2)

amax = 1,08 m/s2

„S2“ (5)

Visas krovinys

Smax = 700 m

λmin = 65 %

amin = 0,60 m/s2

Smin = Max [(S = 480 m, λmax = 100 %, amax = 0,91 m/s2), (S, kai vidutinė kiekvienos ašies stabdymo jėga lygi 16,5 kN)] (8)).

 

"SS" (6)

Visas krovinys

(18 t ašiai, stabdžių trinkelės)

 

Smax  (10) = Max [S = 700 m, λmax = 100 %,

amax = 0,88 m/s2), (S, kai vidutinė kiekvienos ašies stabdymo jėga 16 kN)] (9).

„Stabdymo režimas G

 

Atskiro režimu G stabdančių riedmenų vienetų stabdymo charakteristikų vertinimo nėra. Riedmenų vieneto stabdymo svoris režimu G yra stabdymo režimu P stabdymo svorio rezultatas (žr. UIC 544–1:2013).

 

22.

D priedėlis „Šioje TSS nurodyti standartai arba norminiai dokumentai“ iš dalies keičiamas taip:

a)

pirmoje lentelėje tekstas „Standarto EN 16235 turinys įtrauktas į šios TSS B priedėlį“ skilties „Nuorodos į privalomus standartus“ 17-os eilutės langelyje pakeičiamas taip:

„2013.2.11 Europos geležinkelio agentūros techninis dokumentas ERA/TD/2013/01/INT (1.0 red.), paskelbtas jos interneto svetainėje (http://www.era.europa.eu)“;

b)

pirmoje lentelėje tekstas „Standarto EN 16235 turinys įtrauktas į šios TSS B priedėlį“ skilties „Nuorodos į privalomus standartus“ 20-os eilutės langelyje pakeičiamas taip:

„2013.2.11 Europos geležinkelio agentūros techninis dokumentas ERA/TD/2013/01/INT (1.0 red.), paskelbtas jos interneto svetainėje (http://www.era.europa.eu)“;

c)

pirmoje lentelėje tekstas „EN 13103:2009 + A1:2010“ skilties „Nuorodos į privalomus standartus“ 28-os eilutės langelyje pakeičiamas taip:

„EN13103:2009 + A2:2012“;

d)

pirmoje lentelėje tekstas „UIC 430–1:2006“ skilties „Nuorodos į privalomus standartus“ 32-os eilutės langelyje pakeičiamas taip:

„UIC informacinis lapas 430–1:2012“;

e)

pirmoje lentelėje tekstas „UIC 544–1:2012“ skilties „Nuorodos į privalomus standartus“, 35-os eilutės langelyje pakeičiamas taip:

„UIC 544–1:2013“;

f)

pirmoje lentelėje tekstas „2012.6.4 ERA techninis dokumentas ERA/TD/2012–04/INT (1.0 red.)“ skilties „Nuorodos į privalomus standartus“ paskutinės eilutės langelyje pakeičiamas taip:

„2013.1.18 Europos geležinkelio agentūros techninis dokumentas ERA/TD/2012–04/INT (1.2 red.), paskelbtas jos interneto svetainėje (http://www.era.europa.eu)“;

g)

antroje lentelėje tekstas „2012.6.4 ERA techninis dokumentas ERA/TD/2012–04/INT (1.0 red.)“ skilties „Standartas/UIC informacinis lapas“ ketvirtos eilutės langelyje pakeičiamas taip:

„2013.1.18 Europos geležinkelio agentūros techninis dokumentas ERA/TD/2012–04/INT (1.2 red.), paskelbtas jos interneto svetainėje (http://www.era.europa.eu)“;

h)

antroje lentelėje tekstas „2012.6.4 ERA techninis dokumentas ERA/TD/2012–04/INT (1.0 red.)“ skilties „Standartas/UIC informacinis lapas“ šeštos eilutės langelyje pakeičiamas taip:

„2013.1.18 Europos geležinkelio agentūros techninis dokumentas ERA/TD/2012–04/INT (1.2 red.), paskelbtas jos interneto svetainėje (http://www.era.europa.eu)“.


(1)  OL L 264, 2011 10 8, p. 32.“

(2)  Tik dvipakopiam stabdymui su kroviniu (perjungimo komanda) ir P10 (ketaus stabdžių trinkelės su 10 ‰ fosforo) arba LL stabdžių trinkelėms

(3)  Formula, kai Te = 2 s. Atstumas apskaičiuojamas pagal standarto EN 14531–1:2005 5.11 skirsnį.

(4)  Riedmenų vienetas S1 – riedmenų vienetas su prietaisu „Tuščias/Pakrautas“. Didžiausia ašies apkrova – 22,5 t.

(5)  Riedmenų vienetas S2 – riedmenų vienetas su kintamosios apkrovos rele. Didžiausia ašies apkrova – 22,5 t.

(6)  Riedmenų vienete SS įrengiama kintamosios apkrovos relė. Didžiausia ašies apkrova – 22,5 t.

(7)  Didžiausia leistina vidutinė stabdymo jėga (kai greitis 100 km/h) yra Formula į vieną ašį. Ši reikšmė gaunama didžiausia leistina stabdymo energija paveikus dviejų trinkelių suspaudimu stabdomą ratą, kurio naujo nominalus skersmuo stabdymo metu yra 920–1 000 mm (stabdymo svoris ribojamas iki 18 tonų ašiai).

(8)  Didžiausia leistina vidutinė stabdymo jėga (kai greitis 100 km/h) yra Formula į vieną ašį. Ši reikšmė gaunama didžiausia leistina stabdymo energija paveikus dviejų trinkelių suspaudimu stabdomą ratą, kurio naujo nominalus skersmuo stabdymo metu yra 920–1 000 mm (stabdymo svoris ribojamas iki 18 tonų ašiai). Paprastai riedmenų vienetas, kurio V max = 100 km/h ir kuriame įrengta kintamosios apkrovos relė, suprojektuotas taip, kad λ = 100 % iki 14,5 t ašiai.

(9)  Didžiausia leistina vidutinė stabdymo jėga (kai greitis 120 km/h) yra Formula į vieną ašį. Ši vertė gaunama stabdymo metu didžiausia leistina stabdymo energija paveikus dviejų trinkelių suspaudimu stabdomą ratą, kurio naujo vardinis skersmuo yra 920–1 000 mm (stabdymo svoris ribojamas iki 18 tonų). Ašiai tenkanti masė apribota iki 20 t, o atitinkamas λ yra 90 %. Jei reikia λ > 100 %, kai ašiai tenkanti masė > 18 t, būtina apsvarstyti kitokios rūšies stabdžių naudojimą.

(10)  λ turi neviršyti 125 %, jei stabdžiai veikia tik ratus (ratų stabdžių trinkelės), didžiausia leidžiama vidutinė stabdymo jėga (kai greitis 120 km/h) yra 16 kN į vieną ašį.

(11)  perjungikliai atitinka standartą EN 15624:2008 + A1:2010.

(12)  Kintamosios apkrovos relė pagal standartą EN 15611:2008 + A1:2010 kartu su kintamosios apkrovos jutikliais pagal standartą EN 15625:2008 + A1:2010.“


Top