Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0115

2013/115/ES: 2013 m. vasario 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas priimti antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) SIRENE vadovą ir kitas įgyvendinimo priemones (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 1043)

OJ L 71, 14.3.2013, p. 1–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 012 P. 211 - 246

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/115/oj

14.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 71/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. vasario 26 d.

priimti antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) SIRENE vadovą ir kitas įgyvendinimo priemones

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 1043)

(Tekstas autentiškas tik anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis)

(2013/115/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (1), ypač į jo 8 straipsnio 4 dalį, 9 straipsnio 1 dalį, 20 straipsnio 3 dalį, 22 straipsnio a punktą, 36 straipsnio 4 dalį ir 37 straipsnio 7 dalį, ir į 2007 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimą 2007/533/TVR dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (2), ypač į jo 8 straipsnio 4 dalį, 9 straipsnio 1 dalį, 20 straipsnio 4 dalį, 22 straipsnio a punktą, 51 straipsnio 4 dalį ir 52 straipsnio 7 dalį,

pasikonsultavusi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu,

kadangi:

(1)

antrosios kartos Šengeno informacinė sistema (SIS II) pradės veikti 2013 m. pirmąjį pusmetį. SIS II bus laikoma tik būtina informacija, pagal kurią galima atpažinti asmenį ar daiktą ir nustatyti vykdytiną veiksmą. Kad SIS II veiktų tinkamai, valstybės narės taip pat keisis papildoma informacija, susijusia su perspėjimais. Už keitimąsi papildoma informacija atsakingi SIRENE biurai;

(2)

siekiant palengvinti SIRENE biurų ir SIS II vartotojų, kurių kasdienė veikla apima SIRENE operacijas, darbą 2008 m. priimtas SIS II SIRENE vadovas, kurio teisinis pagrindas – pagal buvusį pirmąjį ramstį priimtas Komisijos sprendimas 2008/333/EB (3) ir pagal buvusį trečiąjį ramstį priimtas Komisijos sprendimas 2008/334/TVR (4);

(3)

kad būtų atsižvelgta į vartotojų ir asmenų, kurių veikla apima SIRENE operacijas, veiklos poreikius, SIS II SIRENE vadovas turi būti iš dalies pakeistas, siekiant didinti darbo tvarkos nuoseklumą ir užtikrinti, kad techninės taisyklės atitiktų šiuolaikinį techninės pažangos lygį;

(4)

valstybės narės nustatė skirtingas taisykles dėl institucijų, turinčių prieigą prie SIS II ir įgaliotų sukurti, atnaujinti ar panaikinti perspėjimus. Be to, daugelyje valstybių narių veikia jungtiniai biurai, atsakingi už tarptautinį policijos bendradarbiavimą, kaip antai Europolo, Interpolo ir SIRENE reikalus, kurių darbuotojai vykdo visas būtinas operacijas. Todėl SIRENE vadovo taikymo sritis turėtų būti išplėsta, kad apimtų visus SIS II vartotojus ir visus darbuotojus, kurių veikla apima SIRENE operacijas;

(5)

SIRENE vadovo nuostatos turi būti atnaujintos, kad, be kita ko, apimtų naujas technines paieškos SIS II galimybes, atnaujintą SIRENE biurų techninių ryšio priemonių apibūdinimą, procedūrų, susijusių su perspėjimais dėl draudimo atvykti, išaiškinimą, išaiškintas procedūras dėl SIS perspėjimų valdymo, įskaitant naujas daiktų kategorijas, nustatytas Reglamentu (EB) Nr. 1987/2006 ir Sprendimu 2007/533/TVR, keitimosi papildoma informacija procedūras, kai paaiškėja, kad SIS II perspėjimas paskelbtas dėl transporto priemonės, kurios duomenys pakeisti, siekiant nusikalstamų tikslų;

(6)

siekiant užtikrinti, kad derėtų SIS II ir SIRENE transkripcijos ir transliteracijos taisyklės, transkripcijos ir transliteracijos taisyklės turėtų visiškai atitikti SIS II taikomą ICD 3.0 – naujausią sąsajos valdymo dokumento versiją, nurodytą 2008 m. vasario 18 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 189/2008 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) bandymų (5). Be to, formos, kurias SIRENE biurai turi naudoti keisdamiesi papildoma informacija, turėtų derėti su dokumente „SIRENE biurų keitimasis duomenimis“ nustatyta technine struktūra. Formų formatas, be kita ko, turėtų būti aiškesnis ir patogesnis vartotojui. Taip pat turėtų būti paaiškintos statistinių duomenų apie SIS II atitiktis rinkimo procedūros ir keitimosi papildoma informacija procedūros, o šie paaiškinimai turėtų būti išdėstyti naujame vadovo priedėlyje;

(7)

dėl 2008 m. priimto SIS II SIRENE vadovo esminių pakeitimų turėtų būti priimtas naujas SIRENE vadovas. Todėl sprendimai 2008/333/EB ir 2008/334/TVR turėtų būti panaikinti;

(8)

asmens duomenų apsaugos ir duomenų saugumo SIS II nuostatos išdėstytos Reglamente (EB) Nr. 1987/2006 ir Sprendime 2007/533/TVR. Jeigu Reglamente (EB) Nr. 1987/2006 nenumatyta konkrečių nuostatų, keitimuisi papildoma informacija, susijusia su perspėjimais pagal Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 24 straipsnį, turėtų būti taikoma 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (6). Jeigu Sprendime 2007/533/TVR nenumatyta konkrečių nuostatų, keitimuisi papildoma informacija, susijusia su visais kitais perspėjimais, turėtų būti taikomas 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos (7);

(9)

kadangi Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 grindžiamas Šengeno acquis, pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl Danijos pozicijos 5 straipsnį Danija 2007 m. birželio 15 d. raštu pranešė apie šio acquis perkėlimą į nacionalinę teisę. Danija dalyvauja taikant Sprendimą 2007/533/TVR. Todėl ji privalo įgyvendinti šį sprendimą;

(10)

Jungtinė Karalystė dalyvauja taikant šį sprendimą tiek, kiek tai nėra susiję su keitimusi papildoma informacija pagal Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 24 ir 25 straipsnius, atsižvelgiant į Protokolo dėl Šengeno acquis, įtraukto į Europos Sąjungos sistemą ir pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 5 straipsnį ir į 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimo 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas 8 straipsnio 2 dalį (8);

(11)

Airija dalyvauja taikant šį sprendimą tiek, kiek tai nėra susiję su keitimusi papildoma informacija pagal Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 24 ir 25 straipsnius, atsižvelgiant į Protokolo dėl Šengeno acquis, įtraukto į Europos Sąjungos sistemą ir pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 5 straipsnį ir į 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimo 2002/192/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas 6 straipsnio 2 dalį (9);

(12)

Kipro atžvilgiu šis sprendimas yra teisės aktas, grindžiamas Šengeno acquis ar kitaip su juo susijęs, kaip apibrėžta 2003 m. Stojimo akto 3 straipsnio 2 dalyje;

(13)

Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarime dėl pastarųjų asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (10), kurios patenka į Tarybos sprendimo 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant tą susitarimą (11) 1 straipsnio G punkte nurodytą sritį;

(14)

Šveicarijos atžvilgiu šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (12), kurios patenka į Tarybos sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio G punkte nurodytą sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Sprendimo 2004/860/EB (13) 4 straipsnio 1 dalimi;

(15)

Lichtenšteino atžvilgiu šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokole dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (14), kurios patenka į Tarybos sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio G punkte nurodytą sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Tarybos sprendimo 2011/350/ES (15) 3 straipsniu;

(16)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 51 straipsnį ir Sprendimo 2007/533/TVR 67 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

SIRENE vadovas ir kitos antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) įgyvendinimo priemonės išdėstomos šio sprendimo priede ir priedėliuose. Jie taikomi darbuotojams, kurių veikla apima SIRENE operacijas, taip pat visiems SIS II vartotojams.

2 straipsnis

Sprendimai 2008/333/EB ir 2008/334/TVR panaikinami.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja pranešimo apie jį dieną.

Jis taikomas nuo datos, kurią nustato Taryba, sprendimą vieningai priėmus jos nariams, atstovaujantiems SIS 1 + dalyvaujančių valstybių narių Vyriausybėms, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 55 straipsnio 2 dalyje ir Sprendimo 2007/533/TVR 71 straipsnio 2 dalyje.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Airijai, Austrijos Respublikai, Belgijos Karalystei, Bulgarijos Respublikai, Čekijos Respublikai, Estijos Respublikai, Graikijos Respublikai, Ispanijos Karalystei, Italijos Respublikai, Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei, Kipro Respublikai, Latvijos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei, Maltai, Nyderlandų Karalystei, Portugalijos Respublikai, Prancūzijos Respublikai, Rumunijai, Slovakijos Respublikai, Slovėnijos Respublikai, Suomijos Respublikai, Švedijos Karalystei, Vengrijai ir Vokietijos Federacinei Respublikai.

Priimta Briuselyje 2013 m. vasario 26 d.

Komisijos vardu

Cecilia MALMSTRÖM

Komisijos narė


(1)  OL L 381, 2006 12 28, p. 4.

(2)  OL L 205, 2007 8 7, p. 63.

(3)  OL L 123, 2008 5 8, p. 1.

(4)  OL L 123, 2008 5 8, p. 39.

(5)  OL L 57, 2008 3 1, p. 1.

(6)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(7)  OL L 350, 2008 12 30, p. 60.

(8)  OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

(9)  OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

(10)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(11)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(12)  OL L 53, 2008 2 27, p. 52.

(13)  OL L 370, 2004 12 17, p. 78.

(14)  OL L 160, 2011 6 18, p. 21.

(15)  OL L 160, 2011 6 18, p. 19.


PRIEDAS

SIRENE vadovas ir kitos antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) įgyvendinimo priemonės

TURINYS

ĮŽANGA

1.

SIRENE BIURAI IR PAPILDOMA INFORMACIJA

1.1.

SIRENE biuras

1.2.

SIRENE vadovas

1.3.

SIRENE vadovo priedėliai

1.4.

Teisingo Šengeno acquis taikymo rekomendacijų ir geriausios praktikos pavyzdžių katalogas (Šengeno informacinė sistema)

1.5.

SIRENE biurų vaidmuo Europos Sąjungos policijos bendradarbiavime

1.5.1.

Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

1.6.

SIRENE biurų ir Europolo santykiai

1.7.

SIRENE biurų ir Eurojusto santykiai

1.8.

SIRENE biurų ir Interpolo santykiai

1.8.1.

SIS II perspėjimų viršenybė prieš Interpolo perspėjimus

1.8.2.

Ryšio kanalo pasirinkimas

1.8.3.

Interpolo perduodamos informacijos apie asmens paiešką naudojimas ir platinimas Šengeno valstybėse

1.8.4.

Atitikties nustatymas ir perspėjimo panaikinimas

1.8.5.

SIRENE biurų ir Interpolo NCB bendradarbiavimo gerinimas

1.9.

Standartai

1.9.1.

Prieinamumas

1.9.2.

Tęstinumas

1.9.3.

Konfidencialumas

1.9.4.

Galimybių užtikrinimas

1.10.

Ryšiai

1.10.1.

Ryšių palaikymo kalba

1.10.2.

SIRENE biurų keitimasis duomenimis

1.10.3.

Tinklas, pranešimai ir pašto dėžutės

1.10.4.

Ryšių palaikymas ypatingomis aplinkybėmis

1.11.

SIRENE adresų knyga (SAK)

1.12.

SIRENE darbo srauto valdymo sistema

1.13.

Atsakymo terminai

1.13.1.

SIRENE formų skubos nuoroda, įskaitant skubų pranešimą apie atitiktį

1.14.

Transliteracijos ir transkripcijos taisyklės

1.15.

Duomenų kokybė

1.16.

Archyvavimas

1.17.

Darbuotojai

1.17.1.

SIRENE biurų vadovai

1.17.2.

SIRENE asmuo ryšiams (SIRCoP)

1.17.3.

Žinios

1.17.4.

Mokymas

1.17.5.

Darbuotojų mainai

2.

BENDROSIOS PROCEDŪROS

2.1.

Apibrėžtys

2.2.

Keli perspėjimai (SIS II reglamento 34 straipsnio 6 dalis ir SIS II sprendimo 49 straipsnio 6 dalis)

2.2.1.

Perspėjimų suderinamumas

2.2.2.

Perspėjimų eilės tvarka pagal svarbą

2.2.3.

Tikrinimas, ar nėra nesuderinamumo ir ar neįvesta kelių perspėjimų

2.3.

Keitimasis informacija, nustačius atitiktį

2.4.

Kai nustačius atitiktį neįmanoma vykdyti procedūrų (SIS II sprendimo 48 straipsnis ir SIS II reglamento 33 straipsnis)

2.5.

Duomenų tvarkymas kitu, nei jie buvo įrašyti į SIS II, tikslu (SIS II sprendimo 46 straipsnio 5 dalis)

2.6.

Žymos pridėjimas

2.6.1.

Konsultacijos su valstybėmis narėmis, norint pridėti žymą

2.6.2.

Prašymas panaikinti žymą

2.7.

Nustatyti teisiškai ar faktiškai netikslūs duomenys (SIS II reglamento 34 straipsnis ir SIS II sprendimo 49 straipsnis)

2.8.

Teisė susipažinti su duomenimis ir juos taisyti (SIS II reglamento 41 straipsnis ir SIS II sprendimo 58 straipsnis)

2.8.1.

Prašymai susipažinti su duomenimis arba juos taisyti

2.8.2.

Keitimasis informacija apie prašymus susipažinti su kitų valstybių narių pateiktų perspėjimų duomenimis

2.8.3.

Keitimasis informacija apie prašymus taisyti arba ištrinti kitų valstybių narių įrašytus duomenis

2.9.

Panaikinimas, kai nebetaikomas reikalavimas išsaugoti perspėjimą

2.10.

Tikrinių vardų įrašymas

2.11.

Įvairios tapatybės kategorijos

2.11.1.

Neteisėtas naudojimasis tapatybe (SIS II reglamento 36 straipsnis ir SIS II sprendimo 51 straipsnis)

2.11.2.

Alias įrašymas

2.11.3.

Kita informacija, reikalinga asmens tapatybei nustatyti

2.12.

Keitimasis informacija susijusių perspėjimų atveju

2.12.1.

Veiklos taisyklės

2.13.

SIRPIT (angl. SIRENE PIcture Transfer) ir biometrinių duomenų formatas bei kokybė SIS II

2.13.1.

Tolesnis duomenų, kuriais keičiamasi, naudojimas, įskaitant archyvavimą

2.13.2.

SIRPIT procedūra

2.13.3.

Techniniai reikalavimai

2.13.4.

Biometrinių duomenų formatas ir kokybė

2.14.

Ypatingi paieškos būdai

2.14.1.

Geografinė paieška

2.14.2.

Paieška dalyvaujant specialiesiems tikslinės paieškos policijos padaliniams (FAST)

3.

PERSPĖJIMAI DĖL SUĖMIMO PERDAVIMO ARBA EKSTRADICIJOS TIKSLU (SIS II SPRENDIMO 26 STRAIPSNIS)

3.1.

Perspėjimo įvedimas

3.2.

Keli perspėjimai

3.3.

Neteisėtas naudojimasis tapatybe

3.4.

Alias įrašymas

3.5.

Papildoma informacija, kurią reikia siųsti valstybėms narėms

3.5.1.

Papildoma informacija, kurią reikia siųsti dėl laikino suėmimo

3.6.

Žymos pridėjimas

3.6.1.

Sistemingas prašymas pridėti žymą prie perspėjimų dėl asmenų, ieškomų siekiant jų suėmimo ekstradicijos tikslu, kai netaikomas Pamatinis sprendimas 2002/584/TVR

3.7.

SIRENE biurų veiksmai, gavus perspėjimą dėl suėmimo

3.8.

Keitimasis informacija, nustačius atitiktį

3.9.

Keitimasis papildoma informacija apie perdavimą arba ekstradiciją

3.10.

Keitimasis papildoma informacija apie tranzitą per kitos valstybės narės teritoriją

3.11.

Perspėjimų panaikinimas po perdavimo arba ekstradicijos

4.

PERSPĖJIMAI DĖL DRAUDIMO ATVYKTI AR APSIGYVENTI (SIS II REGLAMENTO 24 STRAIPSNIS)

4.1.

Perspėjimo įvedimas

4.2.

Keli perspėjimai

4.3.

Neteisėtas naudojimasis tapatybe

4.4.

Alias įrašymas

4.5.

Keitimasis informacija išduodant leidimus gyventi arba vizas

4.5.1.

Specialiosios procedūros, kaip nustatyta Šengeno konvencijos 25 straipsnyje

4.5.2.

Specialiosios procedūros, kaip nustatyta Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 4 dalies a ir c punktuose

4.6.

Keitimasis informacija nustačius atitiktį ir kai draudžiama atvykti arba išsiunčiama iš Šengeno teritorijos

4.7.

Keitimasis informacija nustačius atitiktį dėl trečiosios šalies piliečio, kuriam suteikta teisė laisvai judėti

4.8.

Keitimasis informacija, jeigu nenustačius atitikties valstybė narė aptinka, kad dėl trečiosios šalies piliečio, kuris naudojasi teise laisvai judėti, įvestas perspėjimas dėl draudimo atvykti

4.9.

Perspėjimų, įvestų dėl ES piliečių, panaikinimas

5.

PERSPĖJIMAI DĖL DINGUSIŲ ASMENŲ (SIS II SPRENDIMO 32 STRAIPSNIS)

5.1.

Keli perspėjimai

5.2.

Neteisėtas naudojimasis tapatybe

5.3.

Alias įrašymas

5.4.

Žymos pridėjimas

5.5.

Dingusių nepilnamečių ir kitų asmenų, kuriems remiantis vertinimu gali kilti pavojus, aprašomųjų duomenų teikimas

5.6.

Keitimasis informacija, nustačius atitiktį

6.

PERSPĖJIMAI DĖL ASMENŲ, KURIE IEŠKOMI DĖL TEISMO PROCESO (SIS II SPRENDIMO 34 STRAIPSNIS)

6.1.

Keli perspėjimai

6.2.

Neteisėtas naudojimasis tapatybe

6.3.

Alias įrašymas

6.4.

Keitimasis informacija, nustačius atitiktį

7.

PERSPĖJIMAI DĖL SLAPTŲ ARBA SPECIALIŲJŲ PATIKRINIMŲ (SIS II SPRENDIMO 36 STRAIPSNIS)

7.1.

Keli perspėjimai

7.2.

Neteisėtas naudojimasis tapatybe

7.3.

Alias įrašymas

7.4.

Pranešimas kitoms valstybėms narėms, teikiant perspėjimus už nacionalinį saugumą atsakingų institucijų prašymu (sprendimo 36 straipsnio 3 dalis)

7.5.

Žymos pridėjimas

7.6.

Keitimasis informacija, nustačius atitiktį

7.7.

Automatinės automobilio registracijos numerio identifikavimo sistemos (ANPR)

8.

PERSPĖJIMAI APIE DAIKTUS DĖL KONFISKAVIMO ARBA NAUDOJIMO KAIP ĮRODYMŲ (SIS II SPRENDIMO 38 STRAIPSNIS)

8.1.

Keli perspėjimai

8.2.

Perspėjimai dėl transporto priemonių

8.2.1.

Tikrinimas, ar yra keli perspėjimai dėl tos pačios transporto priemonės

8.2.2.

Vienodi transporto priemonių identifikavimo numeriai (VIN)

8.3.

Keitimasis informacija, nustačius atitiktį

9.

AUTOMATINĖS AUTOMOBILIO REGISTRACIJOS NUMERIO IDENTIFIKAVIMO SISTEMOS (ANPR)

10.

STATISTINIAI DUOMENYS

ĮŽANGA

Šengeno erdvė

1985 m. birželio 14 d. nedideliame Liuksemburgo mieste Šengene Belgijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės ir Nyderlandų Karalystės Vyriausybės pasirašė susitarimą, siekdamos suteikti galimybę „(…) visiems valstybių narių piliečiams laisvai kirsti vidaus sienas (…)“ bei sukurti sąlygas „laisvam prekių ir paslaugų judėjimui“.

1990 m. birželio 19 d. penkios šalys steigėjos pasirašė Konvenciją dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo (1), prie kurios 1990 m. lapkričio 27 d. prisijungė Italijos Respublika, 1991 m. birželio 25 d. – Ispanijos Karalystė ir Portugalijos Respublika, 1992 m. lapkričio 6 d. – Graikijos Respublika, 1995 m. balandžio 28 d. – Austrijos Respublika, 1996 m. gruodžio 19 d. – Danijos Karalystė, Švedijos Karalystė ir Suomijos Respublika.

Todėl nuo 1995 m. kovo 26 d. Šengeno acquis visiškai taikomas Belgijoje, Ispanijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Portugalijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje (2). Nuo 1998 m. kovo 31 d. Šengeno acquis visiškai taikomas Austrijoje ir Italijoje (3), nuo 2000 m. kovo 26 d. – Graikijoje (4) ir galiausiai nuo 2001 m. kovo 25 d. – Norvegijoje, Islandijoje, Švedijoje, Danijoje ir Suomijoje (5).

Jungtinė Karalystė (toliau – JK) ir Airija dalyvauja įgyvendinant tik kai kurias Šengeno acquis nuostatas atitinkamai pagal Sprendimą 2000/365/EB ir Sprendimą 2002/192/EB.

JK atveju nuostatos, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė pageidavo dalyvauti (išskyrus SIS), taikomos nuo 2005 m. sausio 1 d. (6)

1999 m. Šengeno acquis prie Amsterdamo sutarties pridėtais protokolais (7) buvo įtrauktas į Europos Sąjungos teisės sistemą. 1999 m. gegužės 12 d. priimtas Tarybos sprendimas, kuriuo pagal atitinkamas Europos bendrijos steigimo sutarties ir Europos Sąjungos sutarties nuostatas nustatytas teisinis pagrindas visoms nuostatoms ar sprendimams, sudarantiems Šengeno acquis.

Nuo 2004 m. gegužės 1 d. Šengeno acquis, įtrauktas į Europos Sąjungos sistemą protokolu, pridėtu prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties (toliau – Šengeno protokolas), ir juo grindžiami arba kitaip su juo susiję aktai yra privalomi Čekijos Respublikai, Estijos Respublikai, Latvijos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Maltos Respublikai, Slovakijos Respublikai, Slovėnijos Respublikai ir Vengrijai. Šios valstybės narės tapo tikrosiomis Šengeno erdvės narėmis 2007 m. gruodžio 21 d.

Kipras pasirašė Konvenciją dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo, bet jam taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal jo 2003 m. Stojimo aktą.

Bulgarijos Respublika ir Rumunija įstojo į Europos Sąjungą 2007 m. sausio 1 d.; nuo tos dienos joms privalomas Šengeno acquis ir juo grindžiami arba kitaip su juo susiję aktai.

Kroatija pasirašė Sutartį dėl Stojimo į Europos Sąjungą 2011 m. gruodžio 9 d. ir ji taps Sąjungos nare 2013 m. liepos 1 d. Iki tos dienos ji dalyvaus atitinkamų Europos Sąjungos Tarybos parengiamųjų organų ir kitų komitetų darbe stebėtojos teisėmis.

Kai kurios Šengeno acquis nuostatos taikomos į ES įstojus naujoms valstybėms narėms. Kitos nuostatos šiose valstybėse narėse taikomos tik pagal tuo klausimu priimtą Tarybos sprendimą. Galiausiai Taryba patikrinusi, ar atitinkama valstybė narė įvykdė visas būtinas sąlygas, keliamas visų atitinkamų acquis dalių taikymui, pagal taikytinas Šengeno sistemos vertinimo procedūras ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu priima sprendimą dėl patikrinimų kertant sieną panaikinimo.

Prie Šengeno erdvės prisijungė tam tikros kitos Europos šalys. 1999 m. gegužės 18 d. Norvegijos Karalystė ir Islandijos Respublika sudarė su valstybėmis narėmis Asociacijos susitarimą (8), kad prisijungtų prie Šengeno konvencijos.

2004 m. Šveicarijos Konfederacija pasirašė susitarimą su Europos Sąjunga ir Europos bendrija dėl jos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (9), kurio pagrindu ji 2008 m. gruodžio 12 d. tapo Šengeno erdvės nare.

2008 m. Lichtenšteino Kunigaikštystė pasirašė Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolą dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (10), kurio pagrindu ji 2011 m. gruodžio 19 d. tapo Šengeno erdvės nare.

Antrosios kartos Šengeno informacinė sistema (SIS II)

SIS II, sukurta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1987/2006 (11) (toliau – SIS II reglamentas) ir Tarybos sprendimu Nr. 2007/533/TVR (toliau – SIS II sprendimas) (12) dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (toliau kartu – SIS II teisinės priemonės), yra bendra informacinė sistema, leidžianti kompetentingoms valstybių narių institucijoms bendradarbiauti keičiantis informacija, ir yra esminė priemonė taikant Šengeno acquis nuostatas, įtrauktas į Europos Sąjungos sistemą. Šiomis priemonėmis, kai jos taikomos, panaikinama Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo IV antraštinė dalis. Ji pakeičia pirmosios kartos Šengeno informacinę sistemą, kuri pradėjo veikti 1995 m. ir buvo išplėsta 2005 ir 2007 m.

Kaip numatyta pirmiau minėtų teisės aktų 1 straipsnyje, jos tikslas – „(…) aukšto lygio saugumo užtikrinimas Europos Sąjungos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje, įskaitant visuomenės saugumo bei viešosios tvarkos ir saugumo palaikymą valstybių narių teritorijose, bei (EB) Sutarties (toliau – EB sutarties) IV antraštinės dalies trečios dalies nuostatų, susijusių su asmenų judėjimu jų teritorijose, taikymas naudojantis šia sistema perduodama informacija“.

Pagal SIS II teisines priemones, taikant automatinę paieškos procedūrą SIS II teisė naudotis perspėjimais apie asmenis ir daiktus suteikiama:

a)

institucijoms, atsakingoms už sienų kontrolę pagal 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 562/2006, nustatantį taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) (13);

b)

institucijoms, atliekančioms ir koordinuojančioms kitus policijos ir muitinės patikrinimus šalies viduje;

c)

nacionalinėms teisminėms institucijoms ir jų koordinavimo institucijoms;

d)

institucijoms, atsakingoms už vizų išdavimą, centrinės valdžios institucijoms, atsakingoms už prašymų išduoti vizą nagrinėjimą, institucijoms, atsakingoms už leidimų gyventi išdavimą ir trečiųjų šalių piliečiams skirtų teisės aktų administravimą taikant Sąjungos teisės nuostatas dėl asmenų judėjimo;

e)

institucijoms, atsakingoms už transporto priemonių registracijos liudijimų išdavimą (pagal 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1986/2006 dėl valstybių narių tarnybų, atsakingų už transporto priemonių registracijos liudijimų išdavimą, prieigos prie Šengeno antrosios kartos informacinės sistemos (SIS II) (14)).

Pagal SIS II sprendimą Europolas ir Eurojustas taip pat gali naudotis tam tikrų kategorijų perspėjimais.

SIS II sudaro šios dalys:

1)

centrinė sistema (centrinė SIS II), kurią sudaro:

a)

techninio palaikymo funkcija (CS-SIS), kurioje yra duomenų bazė (SIS II duomenų bazė);

b)

vienoda nacionalinė sąsaja (NI-SIS);

2)

kiekvienoje valstybėje narėje – nacionalinė sistema (N.SIS II), kurią sudaro nacionalinės duomenų sistemos, palaikančios ryšį su centrine SIS II. N.SIS II gali būti duomenų rinkmena (nacionalinė kopija), kurią sudaro visa ar dalinė SIS II duomenų bazės kopija;

3)

CS-SIS ir NI-SIS ryšių infrastruktūra, kuri užtikrina šifruotą virtualųjį tinklą, skirtą SIS II duomenims perduoti ir SIRENE biurams keistis duomenimis, kaip apibrėžta toliau.

1.   SIRENE BIURAI IR PAPILDOMA INFORMACIJA

1.1.   SIRENE biuras

SIS II laikoma tik būtina informacija (t. y. perspėjimo duomenys), kuri leidžia atpažinti asmenį ar daiktą ir nustatyti vykdytiną veiksmą. Be to, pagal SIS II teisines priemones valstybės narės dvišaliu arba daugiašaliu pagrindu turi keistis su perspėjimu susijusia papildoma informacija, kuri yra reikalinga tam tikroms nuostatoms, numatytoms pagal SIS II teisines priemones, kad SIS II tinkamai veiktų, įgyvendinti.

Ši struktūra, sukurta keistis papildoma informacija, vadinama SIRENE. Tai struktūros apibrėžties anglų kalba – papildomos informacijos prašymas nacionaliniams perspėjimams (angl. Supplementary Information Request at the National Entries) – santrumpa.

Nacionalinį SIRENE biurą steigia kiekviena valstybė narė pagal SIS II teisinių priemonių bendro 7 straipsnio 2 dalį. Tai yra valstybių narių vienas bendras informacinis punktas, veikiantis visą parą septynias dienas per savaitę, skirtas keistis papildoma informacija, reikalinga perspėjimams įvesti ir leidžiančia imtis atitinkamų veiksmų tais atvejais, kai asmenys ir daiktai, su kuriais susiję duomenys buvo įtraukti į SIS II, randami nustačius atitiktį. Pagrindinės SIRENE biuro užduotys (15) – užtikrinti keitimąsi visa papildoma informacija laikantis SIRENE vadovo reikalavimų, kaip nustatyta SIS II teisinių priemonių bendrame 8 straipsnyje šiais tikslais:

a)

kad valstybės narės galėtų konsultuotis arba informuoti viena kitą įvesdamos perspėjimą (pvz., įvesdamos perspėjimus dėl suėmimo);

b)

siekiant sudaryti galimybę vykdyti tinkamą veiksmą nustačius atitiktį (pvz., randama perspėjimo atitiktis);

c)

kai reikiamo veiksmo negali būti imtasi (pvz., pridedant žymą);

d)

kai sprendžiami SIS II duomenų kokybės klausimai (pvz., kai duomenys įrašyti neteisėtai arba yra faktiškai netikslūs), įskaitant siunčiamų perspėjimų tvirtinimą ir gaunamų perspėjimų tikrinimą, jei tai numatyta nacionalinėje teisėje;

e)

kai sprendžiami su perspėjimų suderinamumu ir pirmenybe susiję klausimai (pvz., kai tikrinama, ar nėra kelių perspėjimų);

f)

kai sprendžiami su duomenų subjekto teisėmis susiję klausimai, ypač teise susipažinti su duomenimis.

Valstybės narės raginamos užtikrinti, kad visos už tarptautinį policijos bendradarbiavimą atsakingos nacionalinės įstaigos, įskaitant SIRENE biurus, būtų organizuotos struktūriškai, kad nebūtų kompetencijos konfliktų ir darbo dubliavimo.

1.2.   SIRENE vadovas

SIRENE vadovas – tai instrukcijos, kuriose išsamiai apibrėžtos dvišalio arba daugiašalio keitimosi papildoma informacija taisyklės ir procedūros.

1.3.   SIRENE vadovo priedėliai

Kadangi tam tikros techninės taisyklės tiesiogiai veikia vartotojų darbą valstybėse narėse, įskaitant SIRENE biurus, tokias taisykles svarbu įtraukti į SIRENE vadovą. Todėl šio vadovo priedėliuose, be kita ko, teikiamos transliteravimo taisyklės, kodų lentelės, papildomos informacijos teikimo formos ir kitos techninės duomenų tvarkymo įgyvendinimo priemonės.

1.4.   Teisingo Šengeno acquis taikymo rekomendacijų ir geriausios praktikos pavyzdžių katalogas (Šengeno informacinė sistema)

Šio katalogo tikslas – atsižvelgiant į patirtį teikti teisiškai neprivalomas rekomendacijas ir geriausios praktikos pavyzdžius valstybėms narėms. Jis taip pat yra orientacinė priemonė, skirta SIS II teisinių priemonių teisingam įgyvendinimui vertinti. Atitinkamai jo reikėtų, kiek įmanoma, laikytis.

1.5.   SIRENE biurų vaidmuo Europos Sąjungos policijos bendradarbiavime

Keitimasis papildoma informacija nedaro poveikio užduotims, pavestoms SIRENE biurams tarptautinio policijos bendradarbiavimo srityje pagal nacionalinę teisę, kuria įgyvendinamos kitos Europos Sąjungos teisinės priemonės.

SIRENE biurams gali būti pavestos papildomos užduotys, visų pirma pagal nacionalinę teisę, kuria įgyvendinamas Pamatinis sprendimas 2006/960/TVR, Šengeno konvencijos 39 ir 46 straipsniai, kiek jų nepakeičia Pamatinis sprendimas 2006/960/TVR, Šengeno konvencijos 40 ir 41 straipsniai arba, jeigu informacija patenka į savitarpio teisinės pagalbos taikymo sritį.

SIRENE biurui gavus kito SIRENE biuro prašymą, kuris nepriklauso jo kompetencijai pagal nacionalinę teisę, jis nedelsdamas persiunčia jį kompetentingai institucijai ir informuoja prašymą pateikusį SIRENE biurą apie šį veiksmą. Prireikus jis turėtų teikti pagalbą prašymą pateikusiam SIRENE biurui, kad palengvintų komunikaciją.

1.5.1.   Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

a)   SIS II tvarkomi duomenys

Pagal SIS II reglamento 39 straipsnį ir SIS II sprendimo 54 straipsnį duomenys, tvarkomi SIS II taikant šias dvi teisines priemones, neperduodami arba jais neleidžiama naudotis trečiosioms šalims arba tarptautinėms organizacijoms. SIS II sprendimo 55 straipsnyje numatyta nukrypti nuo šios bendrosios taisyklės leidžianti nuostata dėl keitimosi duomenimis su Interpolu apie pavogtus, pasisavintus, pamestus arba pripažintus negaliojančiais pasus, laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

b)   Papildoma informacija

Pagal duomenų nuosavybės principą, nustatytą SIS II reglamento 34 straipsnio 2 dalyje ir SIS II sprendimo 49 straipsnio 2 dalyje, papildomą informaciją trečiosioms šalims gali siųsti tik valstybė narė, kuriai šie duomenys priklauso. Jeigu papildomos informacijos prašymą, susijusį su konkrečiu perspėjimu, gauna kitos nei perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biuras, ši valstybė narė informuoja perspėjančiąją valstybę narę apie prašymą suteikti informacijos, kad perspėjančioji valstybė narė galėtų priimti sprendimą, visapusiškai laikydamasi taikytinos nacionalinės teisės, įskaitant duomenų apsaugos taisykles. Interpolo kanalo naudojimas ryšiams su trečiosioms šalims palaikyti priklausys nuo nacionalinių nuostatų arba procedūrų.

1.6.   SIRENE biurų ir Europolo santykiai

Pagal SIS II sprendimo 26, 36 ir 38 straipsnius Europolas turi prieigos teisę ir teisę tiesiogiai ieškoti duomenų, įrašytų į SIS II. Pagal Europolo sprendimo (16) nuostatas Europolas iš atitinkamos valstybės narės gali reikalauti daugiau informacijos. Pagal nacionalinę teisę labai rekomenduojama užtikrinti bendradarbiavimą su nacionaliniu Europolo padaliniu (NEP), kad SIRENE biuras būtų informuojamas apie visą Europolo ir NEP keitimąsi papildoma informacija dėl perspėjimų SIS II. Ypatingais atvejais, kai NEP nacionaliniu lygmeniu palaiko ryšius dėl SIS II perspėjimų, siekiant išvengti painiavos, visos dalyvaujančios šalys, ypač SIRENE biuras, turėtų apie tai žinoti.

1.7.   SIRENE biurų ir Eurojusto santykiai

Pagal SIS II sprendimo 26, 32, 34 ir 38 straipsnius nacionaliniai Eurojusto nariai ir jų padėjėjai turi prieigos teisę ir teisę tiesiogiai ieškoti duomenų, įrašytų į SIS II. Pagal nacionalinę teisę su jais turėtų būti bendradarbiaujama siekiant užtikrinti sklandų keitimąsi informacija nustačius atitiktį. Pirmiausia SIRENE biuras turėtų būti Eurojusto nacionalinių narių ir jų padėjėjų ryšių palaikymo centru, kuriame jie gali gauti papildomos informacijos, susijusios su į SIS II įvestais perspėjimais.

1.8.   SIRENE biurų ir Interpolo santykiai  (17)

SIS II nėra skirta tam, kad pakeistų ar kartotų Interpolo veiklą. Nors užduotys gali sutapti, pagal Šengeno sistemą valstybių narių veiklą ir bendradarbiavimą reglamentuojantys principai gerokai skiriasi nuo Interpolo principų. Todėl būtina nustatyti SIRENE biurų ir NCB (nacionalinių centrinių biurų) bendradarbiavimo nacionaliniu lygiu taisykles.

Taikomi šie principai:

1.8.1.   SIS II perspėjimų viršenybė prieš Interpolo perspėjimus

Valstybių narių pateiktų perspėjimų atveju SIS II perspėjimai ir keitimasis visa informacija apie tokius perspėjimus visada yra viršesni už perspėjimus ir informaciją, kuriais keičiamasi per Interpolą. Tai ypač svarbu, jeigu perspėjimų duomenys skiriasi.

1.8.2.   Ryšio kanalo pasirinkimas

Laikomasi principo, kad Šengeno perspėjimai turi viršenybę prieš valstybių narių pateiktus Interpolo perspėjimus, ir reikalaujama, kad valstybių narių NCB laikytųsi šio principo. Parengus SIS II perspėjimą, SIRENE biurai teikia visą informaciją, susijusią su perspėjimu, jo tikslu ir vykdytino veiksmo atlikimu. Jeigu valstybė narė nori pakeisti ryšio kanalą, ji turi iš anksto konsultuotis su kitomis šalimis. Taip keisti ryšio kanalą galima tik tam tikrais atvejais.

1.8.3.   Interpolo perduodamos informacijos apie asmens paiešką naudojimas ir platinimas Šengeno valstybėse

Kadangi SIS II perspėjimai yra viršesni už Interpolo perspėjimus, pastarieji naudojami ypatingais atvejais (t. y. kai Konvencijoje ar techniniuose reikalavimuose nėra nuostatos įvesti perspėjimą į SIS II arba jeigu yra ne visa informacija, reikalinga SIS II perspėjimui parengti). Šengeno erdvėje reikėtų vengti lygiagrečiai teikti perspėjimus SIS II ir per Interpolą. Perspėjimuose, kurie platinami Interpolo kanalais ir kurie taip pat apima Šengeno erdvę arba jos dalis, įrašoma tokia nuoroda: „išskyrus Šengeno valstybes“.

1.8.4.   Atitikties nustatymas ir perspėjimo panaikinimas

Valstybės narės garantuoja, kad SIRENE biurai ir NBC informuotų vieni kitus apie nustatytas atitiktis ir panaikintus perspėjimus, užtikrindamos, kad SIRENE biurai atliktų koordinuojamąjį vaidmenį tikrinant į SIS II įvedamos informacijos kokybę.

1.8.5.   SIRENE biurų ir Interpolo NCB bendradarbiavimo gerinimas

Laikydamasi nacionalinės teisės kiekviena valstybė narė imasi visų reikiamų priemonių, kad nacionaliniu lygiu būtų garantuojamas veiksmingas jos SIRENE biuro ir NCB keitimasis informacija.

1.9.   Standartai

Bendradarbiavimo per SIRENE biurus standartai yra šie:

1.9.1.   Prieinamumas

Visi SIRENE biurai dirba visą parą septynias dienas per savaitę. Techninė ir teisinė analizė, parama ir sprendimai taip pat teikiami visą parą, septynias dienas per savaitę.

1.9.2.   Tęstinumas

Visi SIRENE biurai sukuria vidaus struktūrą, kuri užtikrina valdymo, personalo ir techninės infrastruktūros tęstinumą.

1.9.3.   Konfidencialumas

Pagal SIS II teisinių priemonių bendrą 11 straipsnį atitinkamos nacionalinės profesinių paslapčių taisyklės arba kiti lygiaverčiai įsipareigojimai dėl konfidencialumo taikomi visiems SIRENE darbuotojams. Šis įsipareigojimas taip pat taikomas baigusiems tarnybą ar iš darbo išėjusiems darbuotojams.

1.9.4.   Galimybių užtikrinimas

Siekiant, kad būtų vykdomas reikalavimas teikti papildomą informaciją, SIRENE darbuotojai turi turėti galimybę tiesiogiai arba netiesiogiai gauti visą reikalingą šalių informaciją ir ekspertų konsultacijas.

1.10.   Ryšiai

1.10.1.   Ryšių palaikymo kalba

Siekiant didžiausio dvišalių ryšių tarp SIRENE biurų veiksmingumo, vartojama abiem šalims suprantama kalba.

1.10.2.   SIRENE biurų keitimasis duomenimis

SIRENE biurų keitimosi informacija techninės specifikacijos nustatytos dokumente „SIRENE biurų keitimasis duomenimis“ (toliau – SBKD). Šių nurodymų privalu laikytis.

1.10.3.   Tinklas, pranešimai ir pašto dėžutės

SIRENE biurai naudoja šifruotą virtualųjį tinklą, išskirtinai skirtą SIS II duomenims, taip pat skirtą SIRENE biurams keistis papildoma informacija, kaip nustatyta SIS II teisinių priemonių bendro 4 straipsnio 1 dalies c punkte ir bendro 8 straipsnio 1 dalyje. Tik jeigu šis kanalas neveikia, gali būti naudojamos kitos tinkamai apsaugotos ir tinkamos ryšio priemonės. Galimybė pasirinkti kanalą reiškia, kad dėl jo bus sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgiant į technines galimybes ir saugumo bei kokybės reikalavimus, kuriuos turi atitikti pranešimai.

Raštu teikiami pranešimai skirstomi į dvi kategorijas: laisvo teksto ir standartinės formos. 3 priedėlyje apibūdinamos formos, kuriomis keičiasi SIRENE biurai, teikiamos laukelių pildymo gairės ir nurodoma, ar laukelius pildyti privaloma, ar ne.

Minėtame tinkle yra penkios skirtingos pašto dėžutės, skirtos laisvo teksto pranešimams, SIRENE formoms ir SIRPIT duomenims.

Pašto dėžutė

Pašto dėžutės adresas

Tikslas

Veiklos

oper@xx.sirenemail2.eu

Naudojama SIRENE biurams keičiantis formomis ir priedais

Techninė

tech@xx.sirenemail2.eu

Naudojama SIRENE biurų techninės pagalbos darbuotojams keičiantis e. laiškais

SIRENE vadovas

director@xx.sirenemail2.eu

Naudojama keičiantis e. laiškais su SIRENE biurų vadovais

E. paštas

message@xx.sirenemail2.eu

Naudojama SIRENE biurams keičiantis laisvo teksto pranešimais

SIRPIT

sirpit@xx.sirenemail2.eu

Naudojama SIRENE biurams keičiantis SIRPIT duomenimis

Bandymams sukurtas antras domenas (18) (testxx.sirenemail2.eu), kuriame bandymams galima padaryti bet kurios iš lentelėje nurodytų pašto dėžučių kopiją ir taip netrukdyti keistis pranešimais realiuoju laiku ir netrukdyti darbo aplinkai.

Taikomos SBKD pateiktos išsamios SIRENE pašto dėžučių ir SIRENE formų perdavimo taisyklės.

SIRENE darbo srauto valdymo sistema (žr. 1.12 skirsnį) stebi veiklos, e. pašto ir SIRPIT pašto dėžutes („oper“, „message“ ir „sirpit“), kad atpažintų gaunamas formas, susijusius e. laiškus ir pirštų atspaudus. Skubūs pranešimai siunčiami tik į veiklos pašto dėžutę.

1.10.4.   Ryšių palaikymas ypatingomis aplinkybėmis

Tais atvejais, jeigu neveikia įprastiniai ryšių kanalai ir reikia išsiųsti standartines formas, pavyzdžiui, faksu, taikoma SBKD nustatyta procedūra.

1.11.   SIRENE adresų knyga (SAK)

SIRENE biurų duomenys ryšiams ir atitinkama tarpusavio ryšių ir bendradarbiavimo informacija surenkama ir teikiama SIRENE adresų knygoje (SAK). SAK atnaujinimo imasi Komisija. Atnaujintą SAK Komisija skelbia mažiausiai du kartus per metus. Kiekvienas SIRENE biuras užtikrina, kad:

a)

SAK informacija nebūtų atskleista trečiosioms šalims;

b)

SIRENE darbuotojai žinotų apie SAK ir naudotųsi ja;

c)

visa atnaujinta į SAK įtraukta informacija būtų nedelsiant teikiama Komisijai.

1.12.   SIRENE darbo srauto valdymo sistema

Efektyvaus SIRENE biurų darbo srauto valdymo būtų lengviausia siekti, jeigu kiekvienas SIRENE biuras turėtų kompiuterizuotą valdymo sistemą (darbo srauto valdymo sistemą), kuri leidžia gerokai automatizuoti kasdienio darbo srauto valdymą.

Šalutinėse patalpose gali būti SIRENE biuro darbo srauto valdymo sistemos atsarginė kompiuterių ir duomenų bazės sistema, jeigu SIRENE biure įvyktų didelė avarija. Ji turėtų turėti pakankamą atsarginį elektros energijos ir ryšio tiekimą.

Dideliam SIRENE darbo srauto efektyvumui užtikrinti turėtų būti naudojamos tinkamos IT priemonės.

1.13.   Atsakymo terminai

SIRENE biuras kuo skubiau atsako į visus prašymus suteikti informacijos dėl perspėjimų ir atitikčių procedūrų, kuriuos kitos valstybės narės pateikia per savo SIRENE biurus. Bet kokiu atveju atsakymas pateikiamas per 12 valandų. (Taip pat žr. 1.13.1 skirsnį dėl SIRENE formų skubos nuorodų.)

Prioritetai kasdienėje veikloje priklauso nuo perspėjimo kategorijos ir atvejo svarbos.

1.13.1.   SIRENE formų skubos nuoroda, įskaitant skubų pranešimą apie atitiktį

SIRENE formos, kurias prašymą gavęs SIRENE biuras turėtų tvarkyti kuo greičiau, gali būti žymimos „URGENT“ (skubu) (311 laukelyje „Important Notice“ (svarbus pranešimas)), nurodant skubos priežastį. Jeigu reikia skubaus atsakymo, galima skambinti telefonu arba siųsti pranešimą.

Jeigu dėl su perspėjimo atitiktimi susijusių aplinkybių atvejis yra tikrai skubus arba labai svarbus, atitiktį nustačiusios valstybės narės SIRENE biuras, išsiuntęs G formą, jei tinkama, turėtų telefonu pranešti perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biurui apie nustatytą atitiktį.

1.14.   Transliteracijos ir transkripcijos taisyklės

Transliteracijos ir transkripcijos apibrėžtys ir taisyklės nustatytos 1 priedėlyje. Jų laikomasi SIRENE biurams palaikant ryšius (taip pat žr. 2.10 skirsnį dėl tikrinių vardų įrašymo).

1.15.   Duomenų kokybė

Pagal SIS II teisinių priemonių 7 straipsnio 2 dalį SIRENE biurai koordinuoja į SIS II įrašytos informacijos kokybės patikrą. SIRENE biurai turėtų turėti reikalingą nacionalinę kompetenciją šiai funkcijai atlikti. Todėl turėtų būti nustatytas tinkamas nacionalinių duomenų kokybės tikrinimo būdas, įskaitant perspėjimų (atitikčių) skaičiaus ir duomenų turinio peržiūrą.

Kad visi SIRENE biurai galėtų atlikti duomenų kokybės patikros koordinatoriaus funkciją, jiems reikėtų suteikti reikiamas IT priemones ir atitinkamas teises dirbti sistemose.

Bendradarbiaujant su nacionaliniu SIRENE biuru turėtų būti kuriami vartotojų mokymo nacionaliniai standartai, susiję su duomenų kokybės principais ir praktika. Valstybės narės gali prašyti SIRENE biurų darbuotojų dalyvauti visų institucijų, įvedančių perspėjimus, darbuotojų mokyme, ypatingą dėmesį skiriant duomenų kokybei ir skatinant kuo daugiau naudoti SIS II.

1.16.   Archyvavimas

a)

Visos valstybės narės sudaro sąlygas saugoti informaciją.

b)

Perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biuras privalo saugoti visą informaciją apie visus savo perspėjimus, kurie prieinami kitoms valstybėms narėms, įskaitant nuorodą į sprendimą, pagal kurį parengtas perspėjimas.

c)

Visuose SIRENE biurų archyvuose turi būti įmanoma greitai rasti reikalingą informaciją, kad ją būtų galima perduoti per labai trumpą laiką.

d)

Pagal SIS II 12 straipsnio 4 dalį asmens duomenys, kuriuos SIRENE biuras laiko savo bylose, gauti keičiantis informacija, saugomi ne ilgiau nei jų reikia tiems tikslams, kuriems jie buvo pateikti, pasiekti. Paprastai ši informacija panaikinama iš karto, kai tik SIS II panaikinamas su ja susijęs perspėjimas, ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip po vienerių metų. Tačiau duomenys, susiję su konkrečiu valstybės narės įvestu perspėjimu arba perspėjimu, dėl kurio jos teritorijoje buvo imtasi veiksmų, gali būti saugomi ilgiau pagal nacionalinę teisę.

e)

Kitų valstybių narių atsiųsta papildoma informacija saugoma remiantis ją gavusios valstybės narės nacionalinės duomenų apsaugos teisės aktais. Taip pat taikomas SIS II teisinių priemonių bendras 12 straipsnis, 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (19) ir Europos Tarybos 108-oji konvencija (20).

f)

Informacija, susijusi su neteisėtu naudojimusi asmens tapatybe, panaikinama po to, kai panaikinamas atitinkamas perspėjimas.

g)

Prieiga prie archyvų registruojama, kontroliuojama ir suteikiama tik paskirtiems darbuotojams.

1.17.   Darbuotojai

Kai yra daug didelę darbo patirtį turinčių darbuotojų, jie gali veikti savarankiškai ir todėl gali veiksmingai nagrinėti įvairias bylas. Maža darbuotojų kaita yra privalumas, todėl administracija turi kurti patikėtos atsakomybės darbo aplinką. Valstybės narės raginamos imtis tinkamų priemonių, kad būtų išvengta kvalifikacijos ir patirties praradimo dėl darbuotojų kaitos.

1.17.1.   SIRENE biurų vadovai

SIRENE biurų vadovai turėtų susitikti bent du kartus per metus, kad įvertintų savo tarnybų bendradarbiavimo kokybę, kilus sunkumams, aptartų reikalingas technines arba organizacines priemones ir prireikus išaiškintų procedūras. SIRENE biurų vadovų posėdžius organizuoja tuo metu Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė.

1.17.2.   SIRENE asmuo ryšiams (SIRCoP)

Tais atvejais, kai standartinių procedūrų nepakanka, SIRENE asmuo ryšiams (SIRCoP) gali tvarkyti bylas, kurių pažanga sudėtinga, problemiška arba susijusi su neskelbtinais duomenimis ir klausimui išspręsti gali prireikti tam tikro kokybės užtikrinimo laipsnio ir (arba) ilgalaikiškesnės sutarties su kitu SIRENE biuru. SIRCoP pareigos neskirtos skubiems atvejams, kuriais iš esmės reikėtų kreiptis į visą parą septynias dienas per savaitę budinčias tarnybas.

SIRCoP galėtų rengti pasiūlymus, kaip gerinti kokybę, ir apibūdinti galimybes, kaip ilgainiui tokie klausimai galėtų būti sprendžiami.

Paprastai SIRCoP gali susisiekti su kitu SIRCoP tik darbo metu.

1.17.3.   Žinios

SIRENE biuro darbuotojai turi kalbinių įgūdžių, apimančių kiek įmanoma daugiau kalbų, o budintys darbuotojai turi sugebėti palaikyti ryšį su visais SIRENE biurais.

Jie turi reikalingų žinių apie:

nacionalinės, Europos ir tarptautinės teisės aspektus,

savo nacionalines teisėsaugos institucijas ir

nacionalines ir Europos teismines bei imigracijos administracines sistemas.

Jie turi turėti įgaliojimus savarankiškai dirbti su visomis gaunamomis bylomis.

Po darbo dienos valandų budintys operatoriai turi tokią pačią kompetenciją, žinias ir įgaliojimus bei turi galimybę kreiptis į telefonu pasiekiamus ekspertus.

SIRENE biure turi būti darbuotojų, turinčių teisės žinių apie įprastas ir ypatingas bylas. Atsižvelgiant į bylą, tokių žinių gali suteikti visi darbuotojai, turintys reikalingą teisės srities kvalifikaciją, arba teisminių institucijų ekspertai.

1.17.4.   Mokymas

Nacionalinis lygmuo

Nacionaliniu lygmeniu pakankamas mokymo lygis turi būti toks, kad darbuotojai atitiktų reikiamus šiame vadove apibrėžtus standartus. Prieš suteikiant leidimą tvarkyti SIS II saugomus duomenis, darbuotojai visų pirma deramai mokomi duomenų saugumo ir duomenų apsaugos taisyklių ir informuojami apie atitinkamas nusikalstamas veikas bei sankcijas.

Europos lygmuo

Bendri mokymo kursai rengiami bent kartą per metus, kad būtų plečiamas SIRENE biurų bendradarbiavimas, kad darbuotojai susitiktų su kolegomis iš kitų SIRENE biurų, keistųsi informacija apie nacionalinius darbo metodus ir būtų sukurtas nuoseklus ir lygiavertis žinių lygis. Be to, darbuotojai sužino apie savo veiklos reikšmę ir būtinybę rodyti tarpusavio solidarumą, užtikrinant bendrą valstybių narių saugumą.

Mokymas turėtų būti organizuojamas vadovaujantis SIRENE instruktorių vadovu.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1077/2011 (21) 3 straipsnyje nustatyta, kad Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) vykdo užduotis, susijusias su SIS II techninio naudojimo mokymais, kurie visų pirma skirti SIRENE darbuotojams.

1.17.5.   Darbuotojų mainai

Be to, kiek tai įmanoma, SIRENE biurai turėtų numatyti, kad bent kartą per metus būtų keičiamasi darbuotojais su kitais SIRENE biurais. Tokie mainai padeda darbuotojams gilinti žinias apie darbo metodus, parodyti kitų SIRENE biurų veiklos organizavimo būdus ir užmegzti asmeninius ryšius su kitų valstybių narių kolegomis.

2.   BENDROSIOS PROCEDŪROS

Toliau apibūdintos procedūros taikomos visų kategorijų perspėjimams. Kiekvienai perspėjimų kategorijai taikytinos procedūros išdėstytos šio vadovo atitinkamose dalyse.

2.1.   Apibrėžtys

Perspėjančioji valstybė narė– valstybė narė, įvedusi perspėjimą į SIS II;

vykdančioji valstybė narė– valstybė narė, vykdanti veiksmą, kurio reikia imtis nustačius atitiktį;

teikiantysis SIRENE biuras– valstybės narės, turinčios asmens, dėl kurio kita valstybė narė yra pateikusi perspėjimą, pirštų atspaudus arba nuotraukas, SIRENE biuras (žr. SIRPIT procedūrą 2.13 skirsnyje);

atitiktis– SIS II atitiktis nustatoma, kai:

žyma– galiojimo sustabdymas nacionaliniu lygmeniu; žymą galima papildomai pridėti prie perspėjimų dėl suėmimo, perspėjimų apie dingusius asmenis ir perspėjimų dėl patikrinimų, kai valstybė narė mano, jog perspėjimo įgyvendinimas yra nesuderinamas su jos nacionaline teise, jos tarptautiniais įsipareigojimais arba esminiais nacionaliniais interesais. Pridėjus žymą, perspėjimo pagrindu prašomo veiksmo nebus imtasi šios valstybės narės teritorijoje.

2.2.   Keli perspėjimai (SIS II reglamento 34 straipsnio 6 dalis ir SIS II sprendimo 49 straipsnio 6 dalis)

Viena valstybė narė gali įvesti į SIS II tik vieną perspėjimą dėl to paties asmens arba daikto.

Todėl, kai įmanoma ir būtina, antras ir daugiau perspėjimų apie tą patį asmenį arba daiktą prieinami nacionaliniu lygmeniu, kad juos būtų galima įrašyti, pasibaigus pirmojo perspėjimo terminui arba perspėjimą panaikinus.

Kartais skirtingos valstybės narės gali įvesti kelis perspėjimus dėl tų pačių subjektų. Svarbu, kad tai nesuklaidintų vartotojų ir būtų aiškiai žinoma, kokių priemonių būtina imtis norint įvesti perspėjimą ir kokių procedūrų laikytis nustačius atitiktį. Todėl nustatomos kelių perspėjimų radimo procedūros ir tokių perspėjimų įvedimo į SIS II eilės tvarka.

Reikia:

prieš įvedant perspėjimą patikrinti, ar subjektas jau yra įtrauktas į SIS II,

konsultuotis su kitomis valstybėmis narėmis, jeigu įvedus perspėjimą randami keli tarpusavyje nesuderinami perspėjimai.

2.2.1.   Perspėjimų suderinamumas

Kelios valstybės narės gali įvesti perspėjimą dėl to paties asmens arba daikto, jeigu perspėjimai yra suderinami.

Perspėjimų apie asmenis suderinamumo lentelė

Eilės tvarka pagal svarbą

Perspėjimas dėl suėmimo

Perspėjimas dėl draudimo atvykti

Perspėjimas apie dingusį asmenį

(apsauga)

Perspėjimas dėl specialiojo patikrinimo

Perspėjimas dėl slapto patikrinimo

Perspėjimas apie dingusį asmenį

(buvimo vieta)

Perspėjimas dėl teismo proceso

Perspėjimas dėl suėmimo

taip

taip

taip

ne

ne

taip

taip

Perspėjimas dėl draudimo atvykti

taip

taip

ne

ne

ne

ne

ne

Perspėjimas apie dingusį asmenį

(apsauga)

taip

ne

taip

ne

ne

taip

taip

Perspėjimas dėl konkretaus patikrinimo

ne

ne

ne

taip

ne

ne

ne

Perspėjimas dėl slapto patikrinimo

ne

ne

ne

ne

taip

ne

ne

Perspėjimas apie dingusį asmenį

(buvimo vieta)

taip

ne

taip

ne

ne

taip

taip

Perspėjimas dėl teismo proceso

taip

ne

taip

ne

ne

taip

taip


Perspėjimų apie daiktus suderinamumo lentelė

Eilės tvarka pagal svarbą

Perspėjimas dėl naudojimo kaip įrodymų

Perspėjimas dėl konfiskavimo

Perspėjimas dėl specialiojo patikrinimo

Perspėjimas dėl slapto patikrinimo

Perspėjimas dėl naudojimo kaip įrodymų

taip

taip

ne

ne

Perspėjimas dėl konfiskavimo

taip

taip

ne

ne

Perspėjimas dėl specialiojo patikrinimo

ne

ne

taip

ne

Perspėjimas dėl slapto patikrinimo

ne

ne

ne

taip

2.2.2.   Perspėjimų eilės tvarka pagal svarbą

Jei yra nesuderinamų perspėjimų, perspėjimų apie asmenis eilės tvarka pagal svarbą yra tokia:

suėmimas perdavimo arba ektradicijos tikslu (SIS II sprendimo 26 straipsnis),

draudimas atvykti arba apsigyventi Šengeno teritorijoje (SIS II reglamento 24 straipsnis),

apsaugos skyrimas (SIS II sprendimo 32 straipsnis),

specialieji patikrinimai (SIS II sprendimo 36 straipsnis),

slapti patikrinimai (SIS II sprendimo 36 straipsnis),

pranešimas apie buvimo vietą (sprendimo 32 ir 34 straipsniai).

Perspėjimų apie daiktus eilės tvarka tokia:

naudojimas kaip įrodymų (sprendimo 38 straipsnis),

konfiskavimas (sprendimo 38 straipsnis),

specialusis patikrinimas (sprendimo 36 straipsnis),

slaptas patikrinimas (sprendimo 36 straipsnis).

Jeigu kyla pavojus svarbiausiems nacionaliniams interesams, pasikonsultavus su valstybėmis narėmis šios eilės tvarkos pagal svarbą galima nesilaikyti.

2.2.3.   Tikrinimas, ar nėra nesuderinamumo ir ar neįvesta kelių perspėjimų

Siekiant išvengti nesuderinamų kelių perspėjimų problemos, svarbu atkreipti dėmesį, kad būtina tiksliai atskirti asmenis arba daiktus, kurių duomenys panašūs. Todėl labai svarbu, kad SIRENE biurai vienas su kitu konsultuotųsi ir bendradarbiautų, o visos valstybės narės nustatytų reikiamas technines tokių atvejų nustatymo iki perspėjimo įvedimo procedūras.

SIRENE biuras pasirūpina, kad pagal nacionalinę procedūrą SIS II būtų tik vienas perspėjimas, jeigu prašymas pateikti perspėjimą neatitinka tos pačios valstybės narės įvesto perspėjimo.

Siekiant patikrinti, ar dėl to paties asmens arba daikto neįvesta kelių perspėjimų, taikoma ši procedūra:

a)

Tikrinant, ar nėra kelių perspėjimų, lyginami tokie privalomi tapatybę apibūdinantys duomenys:

i)

asmens:

pavardė,

vardas,

gimimo data,

lytis;

ii)

transporto priemonės:

transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN),

registracijos numeris ir registracijos šalis,

markė,

tipas;

iii)

orlaivio:

orlaivio kategorija,

ICAO registracijos numeris;

iv)

laivo:

laivo kategorija,

korpusų skaičius,

laivo išorinis atpažinties numeris (neprivaloma, bet galima naudoti);

v)

konteinerio:

BIC numeris (22).

b)

Jeigu įvedamas naujas perspėjimas apie transporto priemonę arba kitą objektą, turintį VIN arba registracijos numerį, žr. procedūrą, nurodytą 8.2.1 skirsnyje.

c)

Kitiems daiktams labiausiai tinkami kelių perspėjimų nustatymo laukeliai yra privalomieji laukeliai, kuriuos sistema gali automatiškai palyginti.

8.2.1 skirsnyje apibūdinta procedūra (tikrinimas, ar yra keli perspėjimai dėl tos pačios transporto priemonės) taikoma skiriant daiktą nuo kitų kategorijų daiktų SIS II, kai tampa akivaizdu, kad du panašūs daiktai turi tą patį serijos numerį.

Jeigu patikrinus nustatoma, kad duomenys yra susiję su dviem skirtingais asmenimis arba daiktais, SIRENE biuras patvirtina prašymą įvesti naują perspėjimą (23).

Jeigu patikrinus, ar nėra kelių persėjimų, paaiškėja, kad duomenys yra identiški ir susiję su tuo pačiu asmeniu arba daiktu, valstybės narės, kuri ketina įvesti naują perspėjimą, SIRENE biuras konsultuojasi su perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biuru, ar perspėjimai nesuderinami.

Perspėjimų atitikčiai nustatyti taikoma ši procedūra:

a)

prieš įvedant perspėjimą privaloma patikrinti, ar nėra nesuderinamų perspėjimų;

b)

jeigu yra kitas perspėjimas, kuris yra suderinamas, SIRENE biurams nereikia konsultuotis. Tačiau jeigu reikia išsiaiškinti, ar perspėjimas susijęs su tuo pačiu asmeniu, SIRENE biuras konsultuojasi su perspėjimą įvedusios valstybės narės SIRENE biuru naudodamas L formą;

c)

jeigu perspėjimai nesuderinami, SIRENE biurai konsultuojasi vieni su kitais, naudodami E formą, kad galiausiai būtų įvestas tik vienas perspėjimas;

d)

perspėjimai dėl suėmimo įvedami nedelsiant, nelaukiant konsultacijų su kitomis valstybėmis narėmis rezultatų;

e)

jeigu po konsultacijų perspėjimui, nesuderinamam su esamais perspėjimais, teikiamas pirmumas, kitus perspėjimus įvedusios valstybės narės juos panaikina, vos tik įvedamas naujasis perspėjimas. Valstybės narės sprendžia visus ginčus per SIRENE biurus;

f)

valstybės narės, kurioms nepavyko įvesti perspėjimo, gali užsisakyti, kad iš CS-SIS joms būtų atsiųstas pranešimas, jog perspėjimas panaikintas;

g)

valstybės narės SIRENE biuras, kuriam nepavyko įvesti perspėjimo, gali prašyti, kad perspėjimą įvedusios valstybės narės SIRENE biuras informuotų jį apie šio perspėjimo atitiktį.

2.3.   Keitimasis informacija, nustačius atitiktį

Jeigu nustačius atitiktį vartotojui reikia papildomos informacijos, SIRENE biuras nedelsdamas susisiekia su perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biuru ir paprašo reikiamos informacijos. Jei tinkama, SIRENE biurai veikia kaip nacionalinių institucijų tarpininkai, teikia papildomą su šiuo perspėjimu susijusią informaciją ir ja keičiasi.

Jeigu nenustatyta kitaip, perspėjančiajai valstybei narei pranešama apie nustatytą atitiktį ir jos rezultatus (taip pat žr. 1.13.1 skirsnį apie skubos nuorodą).

Taikoma tokia procedūra:

a)

Nedarant poveikio šio vadovo 2.4 skirsniui, apie vieną duomenų apie asmenį arba daiktą, dėl kurio buvo įvestas perspėjimas, atitiktį pranešama perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biurui, naudojant vieną G formą.

b)

Pranešant perspėjančiajai valstybei narei apie nustatytą atitiktį, G formos 090 laukelyje nurodomas tokiai atitikčiai taikytinas SIS II teisinių priemonių straipsnis, įskaitant prireikus papildomą informaciją (pvz., „MINOR“ (nepilnametis)).

G formos 088 laukelyje pateikiama kuo daugiau informacijos apie atitiktį, įskaitant informaciją apie veiksmus, kurių buvo imtasi. 089 laukelyje galima įrašyti prašymą, kad perspėjančioji valstybė narė pateiktų papildomos informacijos.

c)

Jeigu vykdančiosios valstybės narės SIRENE biuras išsiuntęs G formą ketina teikti daugiau informacijos, jis naudojasi M forma.

d)

Tuomet prireikus perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biuras siunčia visą reikalingą, konkrečią informaciją ir nurodo reikiamas priemones, kurių ji prašo imtis vykdančiosios valstybės narės SIRENE biuro.

Pranešimo apie atitiktis, nustatytas naudojant automatinį automobilio registracijos numerio identifikavimą, procedūra nustatyta 9 skirsnyje.

2.4.   Kai nustačius atitiktį neįmanoma vykdyti procedūrų (SIS II sprendimo 48 straipsnis ir SIS II reglamento 33 straipsnis)

Pagal SIS II sprendimo 48 straipsnį ir SIS II reglamento 33 straipsnį taikoma ši procedūra:

a)

procedūros negalinti vykdyti valstybė narė nedelsdama praneša per savo SIRENE biurą perspėjančiajai valstybei narei, kad ji negali atlikti prašomo veiksmo ir H formos 083 laukelyje nurodo to priežastis;

b)

atitinkamos valstybės narės gali susitarti dėl veiksmo, kurio reikia imtis laikantis jų nacionalinės teisės aktų ir SIS II teisinių priemonių.

2.5.   Duomenų tvarkymas kitu, nei jie buvo įrašyti į SIS II, tikslu (SIS II sprendimo 46 straipsnio 5 dalis)

SIS II esantys duomenys gali būti tvarkomi tik tais tikslais, kurie nustatyti kiekvienai perspėjimų kategorijai.

Tačiau gavus išankstinį perspėjančiosios valstybės narės leidimą, duomenys gali būti naudojami kitam tikslui, nei tikslas, dėl kurio jie buvo įvesti, kad būtų išvengta artėjančios didelės grėsmės viešajai tvarkai ir saugumui, dėl svarbių nacionalinio saugumo priežasčių ar stengiantis užkirsti kelią sunkiam baudžiamosios teisės pažeidimui.

Jeigu valstybė narė ketina panaudoti SIS II esančius duomenis kitu tikslu, nei tas, kuriuo jie buvo įvesti, keičiamasi informacija laikantis šių taisyklių:

a)

naudodama I formą valstybė narė, kuri ketina panaudoti duomenis kitu tikslu, per savo SIRENE biurą išaiškina perspėjimą įvedusiai valstybei narei priežastis, dėl kurių jai reikia panaudoti šiuos duomenis kitu tikslu;

b)

perspėjančioji valstybė narė kuo skubiau svarsto, ar toks prašymas gali būti įvykdytas, ir per savo SIRENE biurą kitai valstybei narei praneša savo sprendimą;

c)

prireikus perspėjimą įvedusi valstybė narė gali suteikti leidimą, nustačiusi tam tikras duomenų naudojimo sąlygas.

Perspėjimą įvedusiai valstybei narei sutikus, kita valstybė narė naudoja duomenis tik tam tikslui, kurį ji nurodė ir kuriam gavo leidimą. Ji atsižvelgia į visas perspėjančiosios valstybės narės nustatytas sąlygas.

2.6.   Žymos pridėjimas

a)

SIS II sprendimo 24 straipsnyje numatyti šie atvejai, kuriais valstybė narė gali reikalauti pridėti žymą:

i)

Jei valstybė narė mano, kad pagal SIS II sprendimo 26, 32 ar 36 straipsnį įvesto perspėjimo vykdymas yra nesuderinamas su jos nacionaline teise, jos tarptautiniais įsipareigojimais ar svarbiausiais nacionaliniais interesais, ji gali vėliau pareikalauti, kad perspėjimas būtų papildytas žyma, reiškiančia, kad jos teritorijoje nebus imtasi veiksmų, kurių turi būti imtasi remiantis tuo perspėjimu. Žymą prideda perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biuras.

ii)

Kad valstybės narės galėtų reikalauti pagal 26 straipsnį pateiktą perspėjimą papildyti žyma, pasikeičiant papildoma informacija visoms valstybėms narėms automatiškai pranešama apie visus naujus tos kategorijos perspėjimus.

iii)

Jeigu ypatingos skubos ir svarbos atvejais perspėjimą pateikusi valstybė narė prašo įvykdyti veiksmą, valstybė narė, vykdanti perspėjimą, patikrina, ar ji gali leisti panaikinti jos nurodymu įvestą žymą. Jeigu valstybė narė, vykdanti perspėjimą, gali tai padaryti, ji imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad veiksmas, kurio turi būti imtasi, būtų nedelsiant įvykdytas.

b)

Kitokia procedūra yra nustatyta tik perspėjimams dėl suėmimo (žr. 3.6 skirsnį).

c)

Kai žyma pridedama prie perspėjimų dėl dingusių asmenų ir perspėjimų dėl slaptų arba specialiųjų patikrinimų, vartotojui vykdant paiešką sistemoje, perspėjimas ekrane nerodomas.

2.6.1.   Konsultacijos su valstybėmis narėmis, norint pridėti žymą

Žyma pridedama tik kitos valstybės narės prašymu arba susitarus su ja.

Taikoma tokia procedūra:

a)

jeigu valstybė narė prašo pridėti žymą, ji turėtų to prašyti perspėjančiosios valstybės narės naudodama F formą ir paaiškinti žymos pridėjimo priežastį. Tam naudojamas 071 laukelis, o 080 laukelyje paaiškinama žymos priežastis. Kita su perspėjimu susijusi papildoma informacija pateikiama 083 laukelyje;

b)

perspėjimą įvedusi valstybė narė nedelsdama prideda žymą;

c)

pasikeitus informacija, remiantis informacija, kurią konsultuodamasi pateikė žymos prašanti valstybė narė, gali tekti iš dalies pakeisti ar panaikinti perspėjimą arba atšaukti prašymą (tuomet perspėjimas lieka nepakitęs).

2.6.2.   Prašymas panaikinti žymą

Valstybės narės prašo panaikinti žymą, kurią buvo prašyta pridėti, kai tik nebelieka priežasties, dėl kurios žyma buvo pridėta. Taip visų pirma gali atsitikti pasikeitus nacionalinės teisės aktams arba jeigu toliau keičiantis informacija apie bylą paaiškėja, kad nebėra aplinkybių, paminėtų SIS II sprendimo 24 straipsnio 1 dalyje arba 25 straipsnyje.

Taikoma tokia procedūra:

a)

SIRENE biuras, kurio prašymu buvo pridėta žyma, naudodamas F formą prašo perspėjimą įvedusios valstybės narės SIRENE biuro panaikinti žymą. Tam naudojamas 075 laukelis (24). Daugiau informacijos apie nacionalinę teisę pateikiama 080 laukelyje, o prireikus papildoma informacija, kuria paaiškinama žymos panaikinimo priežastis, ir kita su perspėjimu susijusi papildoma informacija įrašoma 083 laukelyje;

b)

perspėjimą įvedusios valstybės narės SIRENE biuras nedelsdamas panaikina žymą.

2.7.   Nustatyti teisiškai ar faktiškai netikslūs duomenys (SIS II reglamento 34 straipsnis ir SIS II sprendimo 49 straipsnis)

Jeigu nustatoma, kad duomenys yra faktiškai netikslūs arba kad jie buvo neteisėtai laikomi SIS II, tuomet keičiamasi papildoma informacija laikantis SIS II reglamento 34 straipsnio 2 dalyje ir SIS II sprendimo 49 straipsnio 2 dalyje išdėstytų taisyklių, kuriose nustatyta, kad tik perspėjimą įvedusi valstybė narė turi teisę keisti, pildyti, taisyti, atnaujinti arba ištrinti duomenis.

Valstybė narė, nustačiusi, kad duomenys klaidingi arba kad jie buvo laikomi neteisėtai, informuoja perspėjančiąją valstybę narę per savo SIRENE biurą kuo anksčiau ir ne vėliau kaip per dešimt kalendorinių dienų nuo klaidos įrodymų gavimo datos. Keitimasis informacija turi vykti naudojant J formą.

a)

Gavusi konsultacijų rezultatus, perspėjančioji valstybė narė turi ištrinti arba pataisyti duomenis, laikydamasi savo nacionalinių procedūrų, nustatytų taisytiniems duomenims.

b)

Jeigu susitarimo nepasiekiama per du mėnesius, klaidą arba neteisėto duomenų laikymo faktą nustačiusios valstybės narės SIRENE biuras praneša savo šalies atsakingai institucijai, kad klausimas būtų perduotas Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, kuris kartu su atitinkamomis nacionalinėmis priežiūros institucijomis veikia kaip tarpininkas.

2.8.   Teisė susipažinti su duomenimis ir juos taisyti (SIS II reglamento 41 straipsnis ir SIS II sprendimo 58 straipsnis)

2.8.1.   Prašymai susipažinti su duomenimis arba juos taisyti

Nedarant poveikio nacionalinei teisei, jeigu nacionalinėms institucijoms turi būti pranešama apie prašymą susipažinti su duomenimis arba juos taisyti, keitimasis informacija vyksta pagal šias taisykles:

a)

visi SIRENE biurai taiko savo nacionalinę teisę dėl teisės susipažinti su asmens duomenimis. Pagal konkretaus atvejo aplinkybes ir laikydamiesi taikytinos teisės SIRENE biurai perduoda kompetentingoms nacionalinėms institucijoms visus jų gaunamus prašymus susipažinti su duomenimis ar juos taisyti arba pagal savo įgaliojimus priima sprendimą dėl šių prašymų;

b)

atsakingų nacionalinių institucijų reikalavimu, atitinkamų valstybių narių SIRENE biurai pagal savo nacionalinę teisę perduoda joms informaciją apie naudojimąsi teise susipažinti su duomenimis.

2.8.2.   Keitimasis informacija apie prašymus susipažinti su kitų valstybių narių pateiktų perspėjimų duomenimis

Informacija apie prašymus susipažinti su kitos valstybės narės į SIS II įvestais perspėjimais keičiamasi per nacionalinius SIRENE biurus naudojant K formą.

Taikoma tokia procedūra:

a)

prašymas susipažinti su duomenimis kuo skubiau perduodamas perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biurui, kad jis galėtų suformuluoti savo poziciją tuo klausimu;

b)

perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biuras praneša prašymą gavusios valstybės narės SIRENE biurui apie savo poziciją;

c)

perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biuras, rengdamas atsakymą, atsižvelgia į prašymą susipažinti su duomenimis gavusios valstybės narės SIRENE biuro nustatytus prašymo nagrinėjimo terminus;

d)

valstybės narės, gavusios asmens prašymą susipažinti, taisyti arba panaikinti duomenis, SIRENE biuras imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų atsakymo pateikimą laiku.

Jeigu perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biuras nusiunčia savo poziciją prašymą susipažinti su duomenimis gavusios valstybės narės SIRENE biurui, SIRENE biuras pagal nacionalinę teisę ir savo įgaliojimus priima sprendimą dėl prašymo arba užtikrina, kad ši pozicija kuo greičiau būtų perduota institucijai, atsakingai už sprendimo dėl prašymo priėmimą.

2.8.3.   Keitimasis informacija apie prašymus taisyti arba ištrinti kitų valstybių narių įrašytus duomenis

Asmeniui paprašius, kad jo duomenys būtų pataisyti arba ištrinti, tą gali padaryti tik perspėjimą įvedusi valstybė narė. Asmeniui kreipusis ne į perspėjimą įvedusią, o į kitą valstybę narę, prašymą gavusios valstybės narės SIRENE biuras, naudodamas K formą, informuoja perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biurą ir taikoma 2.8.2 skirsnyje nustatyta procedūra.

2.9.   Panaikinimas, kai nebetaikomas reikalavimas išsaugoti perspėjimą

Perspėjimai, įvesti į SIS II, laikomi ne ilgiau nei jų reikia tikslams, kuriems jie buvo įvesti, pasiekti.

Išskyrus atvejus, kai nustatoma atitiktis, perspėjimą automatiškai panaikina CS-SIS (pasibaigus terminui) arba tiesiogiai – į SIS II perspėjimą įvedusi valstybė narė (kai nebetaikomas reikalavimas išsaugoti perspėjimą).

Abiem atvejais CS-SIS pranešimą apie panaikinimą automatiškai tvarko N.SIS II.

Valstybės narės turi galimybę užsisakyti, kad joms būtų automatiškai pranešama, kad perspėjimas panaikintas.

2.10.   Tikrinių vardų įrašymas

Atsižvelgiant į nacionalinių sistemų duomenų įrašymo ir duomenų prieinamumo apribojimus, tikriniai vardai (vardai ir pavardės) įrašomi į SIS II išlaikant rašmenis ir rašybą kuo artimesnius tiems, kuriais jie įrašyti oficialiuosiuose kelionės dokumentuose, ir turi atitikti TCAO kelionės dokumentams taikomus standartus, taip pat taikomus centrinės SIS II transliteracijos ir transkripcijos funkcijoms. Keisdamiesi papildoma informacija SIRENE biurai vartoja tikrinius vardus, kaip jie įrašyti į SIS II. Paprastai perspėjančiosios valstybės narės vartotojai ir SIRENE biurai duomenims į SIS II įrašyti vartoja lotyniškus rašmenis, nedarydami poveikio 1 priedėlyje nustatytoms transliteracijos ir transkripcijos taisyklėms.

Jeigu prireikia keistis papildoma informacija apie asmenį, kuris nėra perspėjimo subjektas, bet gali būti su juo susijęs (pvz., asmuo gali lydėti dingusį nepilnametį), tuomet pavardės ir vardo pateikimas ir rašyba turi atitikti 1 priedėlyje nustatytas taisykles ir jie įrašomi lotyniškais rašmenimis ir originalo forma, jeigu informaciją teikianti valstybė narė taip pat gali įrašyti ypatingus originalo formos rašmenis.

2.11.   Įvairios tapatybės kategorijos

Patvirtinta tapatybė

Patvirtinta tapatybė reiškia, kad tapatybė buvo patvirtinta autentiškais asmens tapatybės dokumentais, pasu arba kompetentingų institucijų pareiškimu.

Nepatvirtinta tapatybė

Nepatvirtinta tapatybė reiškia, kad nėra pakankamų tapatybės įrodymų.

Neteisėtas naudojimasis tapatybe

Neteisėtas naudojimasis tapatybe (pavarde, vardu, gimimo data) – kai į SIS II įrašytas asmuo pasinaudoja kito tikro asmens tapatybe. Tai, pavyzdžiui, gali įvykti, kai naudojantis dokumentu padaroma žala tikrajam jo turėtojui.

Alias

Alias reiškia netikrą tapatybę, kuria naudojasi asmuo, apie kurį žinoma, kad jis turi kitų tapatybių.

2.11.1.   Neteisėtas naudojimasis tapatybe (SIS II reglamento 36 straipsnis ir SIS II sprendimo 51 straipsnis)

Dėl neteisėto naudojimosi tapatybe bylų sudėtingumo, sužinojusi, kad asmuo, dėl kurio SIS II įvestas perspėjimas, neteisėtai naudojasi kito asmens tapatybe, perspėjančioji valstybė narė patikrina, ar būtina palikti SIS II perspėjime tapatybės, kuria neteisėtai naudojamasi, duomenis.

Asmeniui aiškiai sutikus ir, kai tik nustatoma, kad šio asmens tapatybe buvo neteisėtai pasinaudota, į perspėjimą SIS II įrašomi papildomi duomenys, kad būtų išvengta neigiamų neteisingo tapatybės nustatymo pasekmių. Asmuo, kurio tapatybe buvo neteisėtai pasinaudota, gali pagal nacionalines procedūras suteikti kompetentingai institucijai informaciją, nustatytą SIS II reglamento 36 straipsnio 3 dalyje ir SIS II sprendimo 51 straipsnio 3 dalyje. Visi asmenys, kurių tapatybe buvo neteisėtai pasinaudota, turi teisę atšaukti savo sutikimą, kad informacija būtų tvarkoma.

Perspėjančioji valstybė narė yra atsakinga už pastabos „neteisėtas naudojimasis tapatybe“ įrašymą į perspėjimą ir už neteisėto naudojimosi tapatybe aukos papildomos informacijos (nuotraukų, pirštų atspaudų ir bet kurio (-ių) galiojančio (-ių) tapatybės dokumento (-ų) duomenų) įvedimą.

Valstybė narė aptikusi, kad kitos valstybės narės įvestas perspėjimas apie asmenį susijęs su neteisėtu naudojimusi tapatybe ir nustačius, kad asmens tapatybe neteisėtai naudojamasi, apie tai praneša perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biurui naudodama Q formą, kad SIS II perspėjimas galėtų būti papildytas šiais duomenimis.

Atsižvelgiant į tokio pobūdžio duomenų įrašymo tikslą, kai yra asmens, kurio tapatybe buvo neteisėtai pasinaudota, nuotraukos ir pirštų atspaudai, jie įvedami į perspėjimą. Kad byloje būtų pripažinta, jog neteisėtai naudojamasi tapatybe, nekalto asmens duomenys turi sutapti su į perspėjimą įvestais tapatybės duomenimis. Į Q formą iš perspėjimo išrašomi tapatybės duomenys, įskaitant alias skaičių, kad perspėjančioji valstybė narė galėtų būti tikra, su kuria į perspėjimą įrašyta tapatybe forma susijusi. 3 priedėlyje nurodyta, kokius Q formos laukelius tokiu atveju privaloma užpildyti.

Asmens, kurio tapatybe buvo neteisėtai pasinaudota, duomenis galima gauti tik tuomet, jeigu siekiama nustatyti tikrinamo asmens tapatybę ir jie jokiu būdu nenaudojami kitu tikslu. Informacija apie neteisėtą naudojimąsi tapatybe (įskaitant pirštų atspaudus ir nuotraukas) panaikinama tuo pačiu metu kaip ir perspėjimas arba anksčiau, jeigu atitinkamas asmuo to paprašo.

2.11.2.   Alias įrašymas

Norint išvengti nesuderinamų bet kurios kategorijos perspėjimų dėl įrašomo alias ir siekiant nesudaryti problemų nekaltiems nukentėjusiems asmenims ir užtikrinti pakankamą duomenų kokybę, valstybės narės, kiek tai įmanoma, praneša vienos kitoms apie šiuos alias ir keičiasi visa susijusia informacija apie tikrąją ieškomo subjekto tapatybę.

Perspėjančioji valstybė narė atsakinga už visų alias įrašymą. Kitai valstybei narei aptikus alias, ji perduoda klausimą perspėjančiajai valstybei narei naudodama M formą.

2.11.3.   Kita informacija, reikalinga asmens tapatybei nustatyti

Jeigu duomenų SIS II nepakanka, po konsultacijų su kita valstybe nare savo iniciatyva arba kitos valstybės narės prašymu perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biuras taip pat gali pateikti kitą informaciją, kad padėtų išaiškinti asmens tapatybę. Šiuo tikslu naudojama L forma (ir priedai). Šią informaciją pirmiausia sudaro tokie duomenys:

ieškomo asmens turimo paso arba kito asmens tapatybės dokumento kilmė,

paso arba asmens tapatybės dokumento nuorodos numeris, išdavimo data, vieta ir jį išdavusi institucija, taip pat galiojimo pabaigos data,

ieškomo asmens aprašymas,

ieškomo asmens motinos ir tėvo pavardės ir vardai,

kiti galimi ieškomo asmens pavardės ir vardo rašybos variantai,

nuotraukos ir pirštų atspaudai, jei jų yra,

paskutinis žinomas adresas.

Ši informacija, kiek tai įmanoma, yra laikoma SIRENE biuruose arba yra jiems tiesiogiai ir nuolat prieinama, kad galėtų ją skubiai perduoti.

Bendras tikslas – sumažinti klaidingo asmens sulaikymo riziką, kai tokio asmens tapatybės duomenys yra panašūs į asmens, dėl kurio pateiktas perspėjimas, duomenis.

2.12.   Keitimasis informacija susijusių perspėjimų atveju

Kiekviena sąsaja leidžia nustatyti mažiausiai dviejų perspėjimų ryšį.

Valstybė narė gali susieti perspėjimus, kuriuos ji įveda į SIS II, ir tik ši valstybė narė gali keisti ir panaikinti šią sąsają. Sąsajos matomos vartotojams tik tuo atveju, jeigu jie turi tinkamas vartotojo prieigos teises, kurios leidžia jiems matyti mažiausiai du sąsajos perspėjimus. Valstybės narės užtikrina, kad galimybę naudotis sąsajomis turėtų tik įgalioti asmenys.

2.12.1.   Veiklos taisyklės

Perspėjimų sąsajoms nereikia specialių keitimosi papildoma informacija procedūrų. Tačiau turėtų būti laikomasi toliau nurodytų principų.

Nustatęs atitiktį vienam iš dviejų arba daugiau susijusių perspėjimų vykdančiosios valstybės narės SIRENE biuras dėl kiekvieno iš jų siunčia G formą, 086 laukelyje nurodydamas, kad bus persiųstos kitos G formos dėl susietų perspėjimų.

Formos nesiunčiamos dėl perspėjimų, kurie nors ir susieti su perspėjimu, kuriam nustatyta atitiktis, bet atitinkamai nebuvo atitikties objektai. Tačiau jeigu yra susietas perspėjimas dėl perdavimo arba ekstradicijos arba dėl dingusio asmens (jo apsaugos tikslu arba siekiant užkirsti kelią grėsmei), apie susieto perspėjimo nustatymą pranešama naudojant M formą, jeigu tinkama ir turima atitinkamos informacijos.

2.13.   SIRPIT (angl. SIRENE PIcture Transfer) ir biometrinių duomenų formatas bei kokybė SIS II

Pagal SIS II sprendimo 23 straipsnio 2 dalį į perspėjimą įtraukiamos asmens nuotraukos ir pirštų atspaudai, jei jų turima.

SIRENE biurai turi galimybes keistis pirštų atspaudais ir nuotraukomis, kad perspėjimas būtų galutinai parengtas ir (arba) kad užtikrintų veiksmingą prašomo vykdytino veiksmo vykdymą. Jeigu valstybė narė turi asmens, dėl kurio kita valstybė narė pateikė perspėjimą, nuotrauką arba pirštų atspaudus, ji gali persiųsti nuotraukas ir pirštų atspaudus per SIRPIT, kad perspėjančioji valstybė narė galėtų galutinai parengti perspėjimą.

Šis keitimasis vyksta nedarant poveikio keitimosi nuostatoms policijos bendradarbiavimo srityje, kai taikomas Pamatinis sprendimas 2006/960/TVR.

2.13.1.   Tolesnis duomenų, kuriais keičiamasi, naudojimas, įskaitant archyvavimą

SIS II numatyti perspėjimams teikiamų duomenų naudojimo apribojimai nustatyti SIS II teisinėse priemonėse. Nuotraukų ir pirštų atspaudų, kuriais keičiamasi per SIRPIT, tolesnis naudojimas, įskaitant archyvavimą, turi atitikti atitinkamas SIS II teisinių priemonių nuostatas, taikytinas nacionalines duomenų apsaugos nuostatas atitinkamai pagal Direktyvą 95/46/EB, 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2008/977/TVR dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose (25), apsaugos ir Europos Tarybos 108-ąją konvenciją, kaip tinkama.

2.13.2.   SIRPIT procedūra

Taikoma tokia procedūra:

a)

teikiantysis SIRENE biuras siunčia L formą įprastu elektroniniu kanalu ir L formos 083 laukelyje nurodo, kad pirštų atspaudai ir nuotraukos siunčiami, kad perspėjimas būtų galutinai parengtas SIS II;

b)

perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biuras įtraukia pirštų atspaudus arba nuotraukas į perspėjimą SIS II arba siunčia juos kompetentingai institucijai, kad perspėjimas būtų galutinai parengtas.

2.13.3.   Techniniai reikalavimai

Pirštų atspaudai ir nuotraukos renkami ir perduodami pagal standartus, kurie turi būti nustatyti biometrinių duomenų įrašymo į SIS II įgyvendinimo taisyklėse.

Visi SIRENE biurai turi būti raginami laikytis techninių SIRPIT reikalavimų.

Pirštų atspaudai ir nuotraukos įkeliami į priedą ir siunčiami iš duomenų įvesties ekrano, specialiai skirto SIRPIT.

Įvesties ekranas apibūdintas 5 priede.

2.13.4.   Biometrinių duomenų formatas ir kokybė

Siekiant užtikrinti visiems SIS II vartotojams bendrą minimalų kokybės standartą, atliekamas visų į sistemą įrašomų biometrinių duomenų išankstinis specialus kokybės patikrinimas.

Prieš įrašant duomenis, nacionaliniu lygmeniu atliekamas patikrinimas siekiant užtikrinti, kad:

a)

pirštų atspaudų duomenys atitiktų ANSI/NIST – ITL 1–2000 nustatytą formatą, kaip įgyvendinta Interpolo tikslais ir pritaikyta SIRPIT (angl. SIRENE Picture Transfer);

b)

nuotraukos, kurios naudojamos tik siekiant patvirtinti asmens, kuris buvo rastas atlikus raidinę ir skaitmeninę paiešką SIS II, tapatybę, atitiktų tokius reikalavimus: nuotraukų iš priekio matmenys yra, kiek tai įmanoma, 3:4 arba 4:5. Jeigu yra galimybė, naudojama 480 × 600 pikselių skiriamoji geba ir 24 bitų spalvos intensyvumas. Jeigu atvaizdas skenuojamas, jo dydis turėtų būti mažesnis nei apytiksliai 200 kilobaitų, kiek tai įmanoma.

2.14.   Ypatingi paieškos būdai

2.14.1.   Geografinė paieška

Geografinė paieška – tai paieška, atliekama, kai valstybė narė turi tikslių duomenų apie asmens arba daikto, dėl kurių paskelbtas perspėjimas, buvimo vietą apibrėžtoje geografinėje teritorijoje.

Šengeno erdvėje geografinės paieškos atliekamos remiantis SIS II esančiu perspėjimu. Tais atvejais, kai asmens arba daikto buvimo vieta yra žinoma, gali būti pildomas 311 laukelis („Important Notice“ (svarbi pastaba)) nurodant geografinę paiešką ir pažymint atitinkamas šalis. Be to, jeigu pateikiant perspėjimą dėl suėmimo ieškomo asmens buvimo vieta žinoma, A formos 061 laukelyje įrašoma informacija apie asmens buvimo vietą. Visais kitais atvejais, įskaitant informacijos perdavimą apie daikto buvimo vietą, naudojama M forma (083 laukelis). Perspėjimas dėl ieškomo asmens įvedamas į SIS II siekiant užtikrinti, kad prašymą dėl vykdytino veiksmo būtų galima tenkinti iš karto (2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (26) 9 straipsnio 3 dalis).

Jeigu nustatoma, kad geografinės paieškos subjektas yra kitoje vietoje, nei nurodyta geografinėje paieškoje, perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biuras, naudodamas M formą, turi nurodyti šį faktą geografinėje paieškoje dalyvaujančiai (-oms) valstybei (-ėms) narei (-ėms), kad ji (-os) sustabdytų atitinkamus darbus.

2.14.2.   Paieška dalyvaujant specialiesiems tikslinės paieškos policijos padaliniams (FAST)

Prašymą gavusiose valstybėse narėse SIRENE biurai tinkamais atvejais taip pat turėtų naudotis specialiųjų tikslinę paiešką atliekančių padalinių (FAST) paslaugomis. Minėtų policijos padalinių tarptautinis bendradarbiavimas neturėtų pakeisti SIS II perspėjimo. Toks bendradarbiavimas neturėtų dubliuoti SIRENE biuro – pagrindinio SIS II atliekamų paieškų punkto – funkcijų.

Atitinkamai turėtų būti bendradarbiaujama siekiant užtikrinti, kad perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biuras būtų nacionalinio FAST informuojamas apie vykdomą operaciją, susijusią su į SIS II įvestu perspėjimu. Atitinkamais atvejais šis SIRENE biuras teikia šią informaciją kitiems SIRENE biurams.

SIRENE biurai užtikrina greitą papildomos informacijos (įskaitant informaciją apie atitiktį) perdavimą nacionaliniam FAST, jeigu pastarasis dalyvauja paieškoje.

3.   PERSPĖJIMAI DĖL SUĖMIMO PERDAVIMO ARBA EKSTRADICIJOS TIKSLU (SIS II SPRENDIMO 26 STRAIPSNIS)

3.1.   Perspėjimo įvedimas

Kartu su daugeliu perspėjimų dėl suėmimo pateikiamas Europos arešto orderis (toliau – EAO). Tačiau pagal perspėjimą dėl suėmimo taip pat galima laikinai suimti asmenį, kol bus gautas ekstradicijos prašymas (toliau – EP), kaip nustatyta Europos konvencijos dėl ekstradicijos 16 straipsnyje.

EAO ir (arba) EP išduoda kompetentinga teisminė institucija, vykdanti šią funkciją perspėjančiojoje valstybėje narėje.

Įvedant perspėjimą dėl suėmimo perdavimo tikslu EAO originalo kopija turi būti įvesta į SIS II. Gali būti įkelta versta EAO kopija viena arba daugiau oficialiųjų Sąjungos institucijų kalbų.

Be to, į perspėjimą įtraukiamos asmens nuotraukos ir pirštų atspaudai, jei jų turima.

Susijusi informacija, įskaitant EAO arba EP, pateikta dėl asmenų, ieškomų siekiant jų suėmimo perdavimo arba ekstradicijos tikslu, yra prieinama SIRENE biurui, kai įvedamas perspėjimas. Tikrinama, ar informacija yra išsami ir teisingai pateikta.

Valstybės narės turi galimybę įvesti daugiau kaip vieną EAO vienam perspėjimui dėl suėmimo. Perspėjančioji valstybė narė atsako už nebegaliojančių EAO panaikinimą, tikrinimą, ar yra kitų prie perspėjimo pridėtų Europos arešto orderių, ir prireikus perspėjimo galiojimo pratęsimą.

Be EAO, kurį valstybė narė pridėjo prie perspėjimo dėl suėmimo, taip pat turi būti įmanoma pridėti orderių vertimus (prireikus atskirose dvejetainėse rinkmenose).

Prie perspėjimų pridedamų skenuotų dokumentų mažiausia skiriamoji geba, kiek tai įmanoma, turi būti 150 DPI.

3.2.   Keli perspėjimai

Dėl bendrųjų procedūrų žr. 2.2 skirsnį.

Be to, taikomos šios taisyklės:

Kelios valstybės narės gali įvesti perspėjimą dėl to paties asmens suėmimo. Jeigu dvi arba daugiau valstybių narių pateikė perspėjimą dėl to paties asmens, tos valstybės narės, kurioje vykdomas suėmimas, vykdančioji teisminė institucija priima sprendimą dėl to, kuris orderis taikomas suėmimo atveju. Vykdančiosios valstybės narės SIRENE biuras turi išsiųsti G formą kiekvienai atitinkamai valstybei narei.

3.3.   Neteisėtas naudojimasis tapatybe

Žr. bendrąją procedūrą 2.11.1 skirsnyje.

3.4.    Alias įrašymas

Žr. bendrąją procedūrą 2.11.2 skirsnyje.

Perspėjimų dėl suėmimo atveju, SIRENE biuras naudoja A formos  (27) 011 laukelį (tuo metu, kai įvedamas perspėjimas) arba vėliau M formą, kad informuotų kitas valstybes nares apie alias, susijusius su perspėjimu dėl suėmimo, jeigu SIRENE biuras turi šią informaciją.

3.5.   Papildoma informacija, kurią reikia siųsti valstybėms narėms

Įvedant perspėjimą papildoma informacija dėl perspėjimo siunčiama visoms valstybėms narėms.

3.5.1 skirsnyje nurodyta informacija siunčiama kitiems SIRENE biurams naudojant A formą tuo pačiu metu, kai įvedamas perspėjimas. Bet kokia kita tapatybės nustatymui reikalinga kita informacija siunčiama pasikonsultavus su kita valstybe nare ir (arba) jos prašymu.

Jeigu dėl to paties asmens pateikti keli EAO arba EP, kiekvienam EAO arba EP pildoma atskira A forma.

EAO ir (arba) EP ir A formoje teikiami duomenys yra pakankamai išsamūs (ypač EAO e skirsnyje: „description of the circumstances in which the offence(s) was (were) committed, including the time and place“ (aplinkybių, kuriomis buvo įvykdyta (-os) nusikalstama (-os) veika (-os), įskaitant laiką ir vietą, apibūdinimas), 042, 043, 044, 045 laukeliai: „description of the circumstances“ (aplinkybių apibūdinimas)), kad kiti SIRENE biurai galėtų patikrinti perspėjimą. 3 priedėlyje nustatyta reikalinga informacija ir jos ryšys su EAO laukeliais.

3.5.1.   Papildoma informacija, kurią reikia siųsti dėl laikino suėmimo

3.5.1.1.   Įvedant perspėjimą, pagrįstą tiek EAO, tiek EP

Įvedant perspėjimą dėl suėmimo ekstradicijos tikslu, papildoma informacija siunčiama visoms valstybėms narėms naudojant A formą. Jeigu valstybėms narėms išsiųsto perspėjimo duomenų ir papildomos informacijos dėl EAO ekstradicijos tikslams nepakanka, pateikiama papildomos informacijos.

239 laukelyje nurodoma, kad forma susijusi tiek su EAO, tiek su EP.

3.5.1.2.   Pateikiant perspėjimą, pagrįstą tik EP

Įvedant perspėjimą dėl suėmimo ekstradicijos tikslu, papildoma informacija siunčiama visoms valstybėms narėms naudojant A formą.

239 laukelyje nurodoma, kad forma susijusi su EP.

3.6.   Žymos pridėjimas

Dėl bendrųjų taisyklių žr. 2.6 skirsnį.

Jeigu įmanoma įvykdyti bent vieną iš į perspėjimą įtrauktų EAO, perspėjimas nežymimas.

Kaip pabrėžiama 2.6 skirsnyje, pažymėtas perspėjimas pagal SIS II sprendimo 26 straipsnį žymos galiojimo laikotarpiu turi būti laikomas įvestu siekiant pranešti apie asmens, dėl kurio jis įvestas, buvimo vietą.

3.6.1.   Sistemingas prašymas pridėti žymą prie perspėjimų dėl asmenų, ieškomų siekiant jų suėmimo ekstradicijos tikslu, kai netaikomas Pamatinis sprendimas 2002/584/TVR

Taikoma tokia procedūra:

a)

perspėjimų dėl asmenų, ieškomų siekiant jų suėmimo ekstradicijos tikslu atveju, kai netaikomas Pamatinis sprendimas 2002/584/TVR, SIRENE biuras gali prašyti kito (-ų) SIRENE biuro (-ų), kad prie pagal SIS II sprendimo 26 straipsnį įvestų perspėjimų, parengtų dėl jo valstybės narės piliečių, būtų sistemingai pridedama žyma;

b)

bet kuris norintis tą padaryti SIRENE biuras raštu siunčia prašymą kitam (-iems) SIRENE biurui (-ams);

c)

visi tokį prašymą gavę SIRENE biurai prideda žymą atitinkamai valstybei narei iškart, kai duodamas perspėjimas;

d)

žyma paliekama, kol prašymą pateikęs SIRENE biuras paprašo ją panaikinti.

3.7.   SIRENE biurų veiksmai, gavus perspėjimą dėl suėmimo

SIRENE biurui gavus A formą, jis kuo greičiau visais turimais šaltiniais ieško subjekto ir bando nustatyti jo buvimo vietą. Jeigu gaunančiajai valstybei narei nepakanka perspėjančiosios valstybės narės pateiktos informacijos, tai neturėtų trukdyti atlikti paiešką. Gaunančioji valstybė narė turi atlikti paiešką, kiek tai leidžiama pagal nacionalinę teisę.

Jeigu perspėjimas dėl suėmimo yra patikrinamas ir nustatoma asmens buvimo vieta arba jis suimamas valstybėje narėje, tuomet gaunantysis SIRENE biuras A formoje įrašytą informaciją gali perduoti EAO arba EP vykdančios valstybės narės kompetentingai institucijai. Jeigu prašoma EAO arba EP originalo, orderį išdavusi teisminė institucija gali perduoti jį tiesiogiai vykdančiajai teisminei institucijai (jeigu perspėjančioji ir (arba) vykdančioji valstybė (-ės) narė (-ės) nesusitarė kitaip).

3.8.   Keitimasis informacija, nustačius atitiktį

Žr. bendrąją procedūrą 2.3 skirsnyje.

Be to, taikoma ši procedūra:

a)

apie nustatytą asmens, dėl kurio buvo pateiktas perspėjimas dėl suėmimo, duomenų atitiktį visuomet reikia nedelsiant pranešti perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biurui. Be to, turi būti išsiųsta G forma. Vykdančiosios valstybės narės SIRENE biuras taip pat praneša apie atitiktį perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biurui (prireikus telefonu);

b)

jeigu būtina, perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biuras siunčia visą svarbią, reikiamą informaciją apie konkrečias priemones, kurių turi imtis vykdančiosios valstybės narės SIRENE biuras;

c)

G formos 091 laukelyje nurodoma institucija, kuriai pagal jos kompetenciją turi būti siunčiamas EAO arba EP, jos išsamūs kontaktiniai duomenys (pašto adresas, telefonas ir, jei yra, faksas ir e. paštas), nuorodos numeris (jei yra), kompetentingas asmuo (jei yra), prašoma kalba, siuntimo terminas ir forma;

d)

be to, perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biuras turi informuoti visus kitus SIRENE biurus apie atitiktį, naudodamas M formą, jeigu išnagrinėjus bylos faktus nustatytas aiškus ryšys su konkrečiomis valstybėmis narėmis ir pateikti tolesni paklausimai;

e)

SIRENE biurai gali perduoti papildomą informaciją dėl perspėjimų, įvestų pagal SIS II sprendimo 26 straipsnį, ir tai daryti teisminių institucijų vardu, jei ši informacija priklauso savitarpio teisminės pagalbos sričiai.

3.9.   Keitimasis papildoma informacija apie perdavimą arba ekstradiciją

Kai kompetentingos teisminės institucijos teikia SIRENE biurui vykdančiosios valstybės narės informaciją, ar gali būti vykdomas asmens, dėl kurio duotas perspėjimas dėl suėmimo, perdavimas arba ekstradicija, tas SIRENE biuras nedelsdamas perduoda šią informaciją perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biurui naudodamas M formą, kurios 083 laukelyje pažymimi žodžiai „SURRENDER“ (perdavimas) arba „EXTRADITION“ (ekstradicija) (28). Išsamios perdavimo arba ekstradicijos sąlygos prireikus turi būti kuo greičiau perduodamos per SIRENE biurus.

3.10.   Keitimasis papildoma informacija apie tranzitą per kitos valstybės narės teritoriją

Jeigu ieškomą asmenį reikia vežti tranzitu, valstybės narės, per kurią asmuo bus vežamas tranzitu, SIRENE biuras turi teikti būtiną informaciją ir pagalbą, atsakydamas į perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biuro arba kompetentingos teisminės institucijos prašymą, kurį išsiuntė SIRENE biuras, naudodamas M formą, pažymėtą žodžiu „TRANSIT“ (tranzitas), kuris įrašomas 083 laukelio pradžioje.

3.11.   Perspėjimų panaikinimas po perdavimo arba ekstradicijos

Perspėjimai dėl suėmimo perdavimo arba ekstradicijos tikslu panaikinami, kai asmuo perduodamas perspėjančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms arba, kai įvykdoma jo ekstradicija į šią valstybę narę; jie taip pat gali būti panaikinami, kai kompetentinga teisminė institucija vadovaudamasi nacionaline teise panaikina teismo sprendimą, kuriuo buvo pagrįstas perspėjimas.

4.   PERSPĖJIMAI DĖL DRAUDIMO ATVYKTI AR APSIGYVENTI (SIS II REGLAMENTO 24 STRAIPSNIS)

Įžanga

Keitimasis informacija apie trečiųjų šalių piliečius, dėl kurių buvo paskelbtas perspėjimas pagal SIS II reglamento 24 straipsnį, leidžia valstybėms narėms priimti sprendimus atvykimo arba prašymo išduoti vizą pateikimo atvejais. Jei asmuo jau yra valstybės narės teritorijoje, nacionalinės institucijos gali imtis tinkamų veiksmų, kad būtų išduotas leidimas gyventi šioje šalyje, ilgalaikė viza arba išsiųsti tokį asmenį iš šalies. Šiame skirsnyje nuorodos į vizas yra susijusios su ilgalaikėmis vizomis, nebent yra aiškiai nurodyta kitaip (pvz., su pakartotinio atvykimo vizomis).

Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 4 dalyje nustatytų pranešimo procedūrų ir Šengeno konvencijos 25 straipsnyje apibrėžtų konsultacijų procedūrų vykdymas yra institucijų, atsakingų už sienų kontrolę, leidimų gyventi arba vizų išdavimą, kompetencija. Iš esmės, SIRENE biurai dalyvauja šiose procedūrose tik tam, kad perduotų papildomą tiesiogiai su perspėjimais susijusią informaciją (pvz., pranešimą apie nustatytą atitiktį, tapatybės išaiškinimą) arba panaikintų perspėjimus.

Tačiau SIRENE biurai gali dalyvauti perduodant papildomą informaciją, kuri reikalinga trečiosios šalies piliečiui išsiųsti iš šalies arba pareikšti draudimui atvykti, ir dalyvauti perduodant papildomą informaciją, gautą atliekant šiuos veiksmus.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje (29) netaikoma Šveicarijoje. Todėl jeigu randama trečiosios šalies piliečio, kuris turi teisę laisvai judėti, duomenų atitiktis, surengiamos įprastinės Šveicarijos, perspėjančiosios valstybės narės ir bet kurios kitos valstybės narės, galinčios turėti su trečiosios šalies piliečio teise laisvai judėti susijusios informacijos, konsultacijos.

4.1.   Perspėjimo įvedimas

Pagal SIS II reglamento 25 straipsnį trečiųjų šalių piliečiams, kurie naudojasi Direktyva 2004/38/EB suteikta teise laisvai judėti, taikomos specialios taisyklės. SIRENE biuras, kiek įmanoma, turi turėti galimybių pateikti visą informaciją, kuri buvo naudojama vertinant, ar buvo pateiktas perspėjimas dėl asmens, kuriam suteikta teisė laisvai judėti (30). Išskirtiniais atvejais, kai įvedamas perspėjimas dėl trečiosios šalies piliečio, kuris naudojasi laisvo judėjimo teise, perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biuras siunčia M formą visoms kitoms valstybėms narėms, remdamasi informacija, kurią pateikė perspėjimą įvedusi institucija (žr. skirsnius 4.6 ir 4.7).

Be to, SIS II reglamento 26 straipsnyje nustatyta, kad, laikantis tam tikrų konkrečių sąlygų, taip pat įvedami perspėjimai, susiję su trečiosios šalies piliečiais, kuriems taikoma ribojamoji priemonė, kurios tikslas – neleisti įvažiuoti arba važiuoti tranzitu per valstybių narių teritoriją, priimta pagal Europos Sąjungos sutarties 29 straipsnį (31). Perspėjimus įveda valstybės narės, kuri priemonės priėmimo metu pirmininkauja Europos Vadovų Tarybai, kompetentinga institucija. Jeigu ta valstybė narė neturi prieigos prie SIS II arba perspėjimų pagal SIS II reglamento 24 straipsnį, ši atsakomybė tenka valstybei narei, kuri kita pirmininkaus Europos Vadovų Tarybai.

4.2.   Keli perspėjimai

Žr. bendrąją procedūrą 2.2 skirsnyje.

4.3.   Neteisėtas naudojimasis tapatybe

Žr. bendrąją procedūrą 2.11.1 skirsnyje.

Sunkumų gali kilti, kai trečiosios šalies pilietis, dėl kurio paskelbtas perspėjimas dėl draudimo atvykti arba apsigyventi, neteisėtai pasinaudoja Europos Sąjungos piliečio tapatybe, kad galėtų atvykti. Jeigu susidaro tokia padėtis, valstybių narių kompetentingoms institucijoms gali būti išaiškinta, kaip tinkamai naudotis SIS II neteisėto naudojimo tapatybe funkcija. Perspėjimai dėl draudimo atvykti neskelbiami naudojant Europos Sąjungos piliečio tapatybę.

4.4.    Alias įrašymas

Dėl bendrųjų taisyklių žr. 2.11.2 skirsnį.

4.5.   Keitimasis informacija išduodant leidimus gyventi arba vizas

Taikoma tokia procedūra:

a)

nedarant poveikio keitimosi informacija, kuri vyksta pagal Šengeno konvencijos 25 straipsnį, specialiajai procedūrai ir nedarant poveikio 4.6 skirsniui dėl keitimosi informacija nustačius atitiktį dėl trečiosios šalies piliečio, kuris naudojasi teise laisvai judėti (šiuo atveju privaloma konsultuotis su perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biuru), vykdančioji valstybė narė gali informuoti perspėjančiąją valstybę narę, kad perspėjimo dėl draudimo atvykti atitiktis nustatyta vykdant leidimo gyventi arba vizos išdavimo procedūrą. Tuomet perspėjančioji valstybė narė gali pranešti apie tai kitoms valstybėms narėms, naudodama M formą, jei tinkama;

b)

jeigu atitinkamų valstybių narių SIRENE biurai gauna tokį prašymą, jie laikydamiesi nacionalinės teisės aktų, gali padėti perduoti reikalingą informaciją atitinkamoms institucijoms, atsakingoms už leidimų gyventi ir vizų išdavimą.

4.5.1.   Specialiosios procedūros, kaip nustatyta Šengeno konvencijos 25 straipsnyje

Procedūra pagal Šengeno konvencijos 25 straipsnio 1 dalį

Jeigu valstybė narė, nagrinėjanti leidimo gyventi arba vizos suteikimą, nustato, kad kita valstybė narė pateikė dėl atitinkamo prašytojo perspėjimą dėl draudimo atvykti arba apsigyventi, ji per SIRENE biurus konsultuojasi su perspėjančiąja valstybe nare. Valstybė narė, nagrinėjanti leidimo gyventi arba vizos suteikimą, turi naudoti N formą, kad praneštų perspėjančiajai valstybei narei apie sprendimą suteikti leidimą gyventi arba vizą. Jeigu valstybė narė nusprendžia suteikti leidimą gyventi arba vizą, perspėjimas panaikinamas. Tačiau asmuo gali būti įrašytas į perspėjančiosios valstybės narės nacionalinį asmenų, kuriems draudžiama atvykti, sąrašą.

Procedūra pagal Šengeno konvencijos 25 straipsnio 2 dalį

Jeigu valstybė narė, pateikusi perspėjimą dėl draudimo atvykti arba apsigyventi, nustato, kad asmeniui, dėl kurio pateiktas perspėjimas, buvo suteiktas leidimas gyventi arba viza, ji inicijuoja konsultavimosi procedūrą su valstybe nare, suteikusia leidimą gyventi arba vizą, per SIRENE biurus. Valstybė narė, suteikusi leidimą gyventi arba vizą, turi naudoti O formą, kad praneštų perspėjančiajai valstybei narei apie sprendimą, ar leidimas gyventi arba viza turi būti atšaukti. Jeigu ši valstybė narė nusprendžia palikti leidimą gyventi arba vizą galioti, perspėjimas panaikinamas. Tačiau asmuo gali būti įrašytas į valstybės narės nacionalinį asmenų, kuriems draudžiama atvykti, sąrašą.

Per SIRENE biurus taip pat konsultuojamasi naudojant O formą, jeigu leidimą gyventi arba vizą suteikusi valstybė narė vėliau nustato, kad SIS II įvestas su tuo asmeniu susijęs perspėjimas dėl draudimo atvykti arba apsigyventi (32).

Jeigu trečioji valstybė narė (t. y. kuri nėra leidimą gyventi arba vizą išdavusi valstybė narė arba perspėjančioji valstybė narė) nustato, kad pateiktas perspėjimas dėl trečiosios šalies piliečio, kuris turi vienos iš valstybių narių leidimą gyventi arba vizą, ji praneša apie tai leidimą arba vizą išdavusiai valstybei narei ir perspėjančiajai valstybei narei per SIRENE biurus, naudodama H formą.

Jeigu pagal Šengeno konvencijos 25 straipsnyje numatytą procedūrą reikia panaikinti perspėjimą dėl draudimo atvykti arba apsigyventi, SIRENE biurai, gavę prašymą, teikia pagalbą laikydamiesi nacionalinės teisės.

4.5.2.   Specialiosios procedūros, kaip nustatyta Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 4 dalies a ir c punktuose

Procedūra, taikoma 5 straipsnio 4 dalies a punkte numatytais atvejais

Pagal Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 4 dalies a punktą trečiosios šalies piliečiui, dėl kurio pateiktas perspėjimas dėl draudimo atvykti arba apsigyventi ir kuris tuo pat metu turi vienos iš valstybių narių suteiktą leidimą gyventi, ilgalaikę vizą arba pakartotinio atvykimo vizą, leidžiama vykti tranzitu į leidimą gyventi arba pakartotinio atvykimo vizą suteikusią valstybę narę, kertant trečios valstybės narės sieną. Asmeniui gali būti uždrausta atvykti, jeigu ši valstybė narė yra pateikusi nacionalinį perspėjimą dėl draudimo atvykti. Abiem atvejais kompetentingos institucijos prašymu valstybės narės, į kurią asmuo ketina atvykti, SIRENE biuras turi siųsti kitų dviejų atitinkamų valstybių narių SIRENE biurams pranešimą (H formą, jeigu atvykti leista arba G formą, jeigu atvykti uždrausta), kuriuo informuoja juos apie prieštaravimą ir prašo, kad jos pasikonsultuotų tarpusavyje, kad būtų panaikintas perspėjimas SIS II arba leidimas gyventi arba viza. Jis taip pat gali prašyti informuoti jį apie bet kokių konsultacijų rezultatą.

Jeigu atitinkamas trečiosios šalies pilietis bando atvykti į valstybę narę, įvedusią perspėjimą į SIS II, ši valstybė narė gali jam tai uždrausti. Tačiau kompetentingos institucijos prašymu tos valstybės narės SIRENE biuras konsultuojasi su leidimą gyventi arba vizą suteikusios valstybės narės SIRENE biuru, kad kompetentinga institucija galėtų nustatyti, ar pakanka priežasčių panaikinti leidimą gyventi arba vizą. Valstybė narė, suteikusi leidimą gyventi arba vizą, turi naudoti O formą, kad praneštų perspėjančiajai valstybei narei apie sprendimą, ar leidimas gyventi arba viza turi būti atšaukti. Jeigu ši valstybė narė nusprendžia palikti leidimą gyventi arba vizą galioti, perspėjimas panaikinamas. Tačiau asmuo gali būti įrašytas į valstybės narės nacionalinį asmenų, kuriems draudžiama atvykti, sąrašą.

Jeigu šis asmuo bando atvykti į leidimą gyventi arba vizą išdavusią valstybę narę, jam leidžiama atvykti į jos teritoriją, bet tos valstybės narės SIRENE biuras kompetentingos institucijos prašymu konsultuojasi su perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biuru, kad atitinkamos kompetentingos institucijos priimtų sprendimą dėl leidimo gyventi arba vizos atšaukimo arba perspėjimo panaikinimo. Valstybė narė, suteikusi leidimą gyventi arba vizą, turi naudoti O formą, kad praneštų perspėjančiajai valstybei narei apie sprendimą, ar leidimas gyventi arba viza turi būti atšaukti. Jeigu ši valstybė narė nusprendžia palikti leidimą gyventi arba vizą galioti, perspėjimas panaikinamas. Tačiau asmuo gali būti įrašytas į valstybės narės nacionalinį asmenų, kuriems draudžiama atvykti, sąrašą.

Procedūra, taikoma 5 straipsnio 4 dalies c punkte numatytais atvejais

Pagal 5 straipsnio 4 dalies c punktą valstybė narė dėl humanitarinių paskatų, nacionalinių interesų ar tarptautinių įsipareigojimų gali nukrypti nuo principo, kad asmeniui, kurio atžvilgiu buvo pateiktas perspėjimas dėl draudimo atvykti, draudžiama atvykti. Kompetentingos institucijos prašymu leidusios atvykti valstybės narės SIRENE biuras praneša apie susiklosčiusią padėtį perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biurui, naudodamas H formą.

4.6.   Keitimasis informacija nustačius atitiktį ir kai draudžiama atvykti arba išsiunčiama iš Šengeno teritorijos

Nedarant poveikio keitimosi informacija specialiosioms procedūroms, kurios vykdomos pagal Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 4 dalies a ir c punktus, ir nedarant poveikio 4.7 skirsniui dėl keitimosi informacija nustačius atitiktį dėl trečiosios šalies piliečio, kuris naudojasi teise laisvai judėti (šiuo atveju privaloma konsultuotis su perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biuru), valstybė narė gali paprašyti informuoti ją apie visas jos įvestų perspėjimų dėl draudimo atvykti arba apsigyventi atitiktis.

Valstybių narių SIRENE biurams, įvedusiems perspėjimus dėl draudimo atvykti, nebūtinai visuomet pranešama apie visas nustatytas atitiktis, bet ypatingomis aplinkybėmis jiems gali būti pranešama. Jeigu, pavyzdžiui, prašoma papildomos informacijos, bet kokiu atveju, priklausomai nuo vykdytino veiksmo, gali būti siunčiama G forma arba H forma. G forma visuomet siunčiama, jeigu nustatoma atitiktis dėl asmens, kuris naudojasi laisvo judėjimo teise.

Nepaisant pirmesnės pastraipos nuostatų, kaip nustatyta 10 skirsnyje, visi SIRENE biurai turi teikti atitikčių visiems užsienio perspėjimams jų teritorijoje statistinius duomenis.

Taikoma tokia procedūra:

a)

valstybė narė gali prašyti teikti jai informaciją apie bet kokias jos duotų perspėjimų dėl draudimo atvykti arba būti šalyje atitiktis. Visos šia galimybe norinčios pasinaudoti valstybės narės pateikia prašymą raštu kitoms valstybėms narėms;

b)

vykdančioji valstybė narė gali imtis iniciatyvos ir pranešti perspėjančiajai valstybei narei, kad nustatyta perspėjimo duomenų atitiktis ir trečiosios šalies piliečiui nebuvo leista atvykti arba jis buvo išsiųstas iš Šengeno teritorijos;

c)

jeigu valstybė narė aptinka savo teritorijoje trečiosios šalies pilietį, dėl kurio buvo pateiktas perspėjimas, perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biuras, gavęs prašymą, perduoda informaciją, reikalingą trečiosios šalies piliečiui grąžinti. Atsižvelgiant į vykdančiosios valstybės narės poreikius, M formoje nurodomi šie duomenys:

sprendimo rūšis ir priežastis,

sprendimą priėmusi institucija,

sprendimo data,

pateikimo data (diena, kurią sprendimas buvo pateiktas),

įvykdymo data,

sprendimo galiojimo pabaigos data arba galiojimo terminas.

Jeigu asmuo, dėl kurio buvo pateiktas perspėjimas, sulaikomas prie sienos, laikomasi procedūrų, nustatytų Šengeno sienų kodekse, ir perspėjančiosios valstybės narės procedūrų.

Be to, konkrečiais atvejais gali reikėti per SIRENE biurus skubiai apsikeisti papildoma informacija, kad būtų tiksliai nustatyta asmens tapatybė.

4.7.   Keitimasis informacija nustačius atitiktį dėl trečiosios šalies piliečio, kuriam suteikta teisė laisvai judėti

Trečiosios šalies piliečiams, kuriems suteikta teisė laisvai judėti, kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/38/EB taikomos specialiosios taisyklės (33).

Jeigu nustatoma atitiktis dėl trečiosios šalies piliečio, kuriam suteikta teisė laisvai judėti, kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/38/EB, turi būti taikomos specialiosios taisyklės (bet žr. 4 skirsnio įžangą dėl Šveicarijos pozicijos). Taikoma tokia procedūra:

a)

kompetentingos institucijos prašymu vykdančiosios valstybės narės SIRENE biuras nedelsdamas susisiekia su perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biuru, naudodamas G formą, kad gautų informaciją, reikalingą nedelsiant priimti sprendimą dėl vykdytino veiksmo;

b)

gavęs informacijos prašymą, perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biuras nedelsdamas pradeda rinkti reikalingą informaciją ir kuo greičiau siunčia ją vykdančiosios valstybės narės SIRENE biurui;

c)

perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biuras pasiteirauja kompetentingos institucijos, jei tokia informacija dar nepateikta, ar perspėjimą galima palikti galioti pagal Direktyvą 2004/38/EB. Jeigu kompetentinga institucija nutaria išsaugoti perspėjimą, perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biuras informuoja apie tai visus kitus SIRENE biurus, naudodamas M formą;

d)

vykdančioji valstybė narė per savo SIRENE biurą informuoja perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biurą, ar buvo imtasi prašomo vykdytino veiksmo (jei buvo imtasi – naudojant G formą, jei nebuvo imtasi – H formą) (34).

4.8.   Keitimasis informacija, jeigu nenustačius atitikties valstybė narė aptinka, kad dėl trečiosios šalies piliečio, kuris naudojasi teise laisvai judėti, įvestas perspėjimas dėl draudimo atvykti

Jeigu nenustačius atitikties valstybė narė aptinka, kad dėl trečiosios šalies piliečio, kuris naudojasi teise laisvai judėti, įvestas perspėjimas dėl draudimo atvykti, šios valstybės narės SIRENE biuras kompetentingos institucijos prašymu dėl šio klausimo siunčia perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biurui M formą.

Perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biuras pasiteirauja kompetentingos institucijos, jei tokia informacija dar nepateikta, ar perspėjimą galima palikti galioti pagal Direktyvą 2004/38/EB. Jeigu kompetentinga institucija nutaria palikti perspėjimą galioti, perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biuras informuoja apie tai visus kitus SIRENE biurus, naudodamas M formą.

4.9.   Perspėjimų, įvestų dėl ES piliečių, panaikinimas

Kai trečiosios šalies pilietis, dėl kurio buvo pateiktas perspėjimas dėl draudimo atvykti arba apsigyventi, gauna vienos iš valstybių narių pilietybę, perspėjimas panaikinamas. Jeigu pilietybės pakeitimą pastebi kitos nei perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biuras, jis konsultuojasi su perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biuru ir prireikus siunčia J formą, laikydamasis nustatytų teisiškai ar faktiškai netikslių duomenų taisymo arba ištrynimo procedūros (žr. 2.7 skirsnį).

5.   PERSPĖJIMAI DĖL DINGUSIŲ ASMENŲ (SIS II SPRENDIMO 32 STRAIPSNIS)

5.1.   Keli perspėjimai

Žr. bendrąją procedūrą 2.2 skirsnyje.

5.2.   Neteisėtas naudojimasis tapatybe

Žr. bendrąją procedūrą 2.11.1 skirsnyje.

5.3.    Alias įrašymas

Žr. bendrąją procedūrą 2.11.2 skirsnyje.

5.4.   Žymos pridėjimas

Gali būti aplinkybių, kuriomis nustatoma perspėjimo dėl dingusio asmens atitiktis, ir vykdančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos nusprendžia, kad prašomų veiksmų imtis neįmanoma ir (arba) tolesnių veiksmų dėl perspėjimo nebus imamasi. Toks sprendimas gali būti priimtas, net jeigu perspėjančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos nusprendžia palikti perspėjimą SIS II. Tokiomis aplinkybėmis vykdančioji valstybė narė gali prašyti nustačius atitiktį pridėti žymą. Siekiant pridėti žymą laikomasi bendrųjų procedūrų, nustatytų 2.6 skirsnyje.

Perspėjimų apie dingusius asmenis atveju nėra alternatyvaus vykdytino veiksmo.

5.5.   Dingusių nepilnamečių ir kitų asmenų, kuriems remiantis vertinimu gali kilti pavojus, aprašomųjų duomenų teikimas

SIRENE biurai nacionaliniu lygmeniu gali naudotis visa svarbia papildoma informacija, susijusia su perspėjimais dėl dingusių asmenų, kad jie galėtų veiksmingai siekti teigiamų rezultatų, padėti identifikuoti asmenį ir greitai teikti papildomą informaciją su byla susijusiais klausimais. Svarbi papildoma informacija visų pirma apima nacionalinius sprendimus dėl vaikų ir pažeidžiamų asmenų globos arba prašymus naudotis perspėjimų dėl vaikų mechanizmais.

Jeigu byla susijusi su dingusiu asmeniu, kuriam kyla didelis pavojus, M formos 311 laukelyje pirmiausia įrašomas žodis „URGENT“ (skubu) ir pateikiama skubos priežastis. Šios skubos svarbą galima pabrėžti paskambinus telefonu ir atkreipus dėmesį į M formos svarbą ir jos skubų pobūdį.

Turi būti naudojamas įprastinis struktūruotos papildomos informacijos dėl didelės rizikos grupei priklausančio dingusio asmens įvedimo sutartine tvarka metodas (35). Tai įrašoma į M formos 083 laukelį.

Kadangi ne visi dingę pažeidžiami asmenys kirs valstybines sienas, sprendimai dėl papildomos informacijos (dėl aprašomųjų duomenų) teikimo ir dėl jos gavėjų priimami atskirai kiekvienu konkrečiu atveju, siekiant apimti visas įmanomas aplinkybes. Nacionaliniu lygmeniu priėmus sprendimą dėl tokios papildomos informacijos siunčiamų duomenų kiekio, perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biuras, kaip tinkama, imasi vienos iš nurodytų priemonių:

a)

išsaugo informaciją, kad galėtų perduoti papildomą informaciją kitos valstybės narės prašymu;

b)

siunčia M formą atitinkamam SIRENE biurui, jeigu atlikus tyrimą paaiškėja tikėtina dingusio asmens buvimo vieta;

c)

siunčia M formą visiems atitinkamiems SIRENE biurams, remdamasis dingimo aplinkybėmis, kad per trumpą laiką pateiktų visus su asmeniu susijusius duomenis.

Kad būtų galima konkrečiai ir racionaliai nustatyti asmens buvimo vietą, SIRENE biurui gavus informaciją ji perduodama, kaip tinkama:

a)

atitinkamiems pasienio postams;

b)

kompetentingoms administracinėms ir policijos institucijoms, atsakingoms už asmenų buvimo vietos nustatymą ir jų apsaugą;

c)

atitinkamoms perspėjančiosios valstybės narės konsulinėms įstaigoms po to, kai SIS II nustatoma atitiktis.

5.6.   Keitimasis informacija, nustačius atitiktį

Žr. bendrąją procedūrą 2.3 skirsnyje.

Be to, taikomos šios taisyklės:

a)

kiek tai įmanoma, SIRENE biurai perduoda visus reikalingus medicininius duomenis apie konkretų (-čius) dingusį (-ius) asmenį (-is), jeigu reikia imtis priemonių jam (jiems) apsaugoti.

Perduota informacija laikoma tik tiek, kiek ji yra būtina, ir naudojama vien tik konkretaus asmens medicinos priežiūros tikslais;

b)

vykdančiosios valstybės narės SIRENE biuras visada praneša apie asmens buvimo vietą perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biurui;

c)

pagal SIS II sprendimo 33 straipsnio 2 dalį asmeniui, kuris pranešė apie asmens dingimą, pranešama apie pilnamečio dingusio asmens buvimo vietą tik gavus dingusio asmens sutikimą (36). Sutikimas teikiamas raštu arba turi būti bent raštiškas sutikimo liudijimas. Asmeniui nesutikus, atsisakymas teikiamas raštu arba oficialiai užrašomas. Tačiau kompetentingos institucijos gali asmeniui, kuris pranešė apie jo dingimą, pranešti, kad perspėjimas buvo panaikintas, nustačius atitiktį.

6.   PERSPĖJIMAI DĖL ASMENŲ, KURIE IEŠKOMI DĖL TEISMO PROCESO (SIS II SPRENDIMO 34 STRAIPSNIS)

6.1.   Keli perspėjimai

Žr. bendrąją procedūrą 2.2 skirsnyje.

6.2.   Neteisėtas naudojimasis tapatybe

Žr. bendrąją procedūrą 2.11.1 skirsnyje.

6.3.    Alias įrašymas

Žr. bendrąją procedūrą 2.11.2 skirsnyje.

6.4.   Keitimasis informacija, nustačius atitiktį

Žr. bendrąją procedūrą 2.3 skirsnyje.

Be to, taikomos šios taisyklės:

a)

duomenys apie tikrąją faktinę arba nuolatinę gyvenamąją vietą turi būti gaunami naudojantis visomis valstybės narės, kurioje buvo rastas asmuo, priemonėmis, kurias naudoti leidžiama pagal nacionalinę teisę;

b)

nustatomos tinkamos nacionalinės procedūros, siekiant užtikrinti, kad perspėjimai būtų saugomi SIS II tik tiek, kiek reikia tikslui, dėl kurio jie buvo pateikti, pasiekti.

SIRENE biurai gali perduoti papildomą informaciją dėl perspėjimų, įvestų pagal SIS II sprendimo 34 straipsnį, ir tai daryti teisminių institucijų vardu, jei ši informacija priklauso savitarpio teisminės pagalbos sričiai.

7.   PERSPĖJIMAI DĖL SLAPTŲ ARBA SPECIALIŲJŲ PATIKRINIMŲ (SIS II SPRENDIMO 36 STRAIPSNIS)

7.1.   Keli perspėjimai

Žr. bendrąją procedūrą 2.2 skirsnyje.

7.2.   Neteisėtas naudojimasis tapatybe

Žr. bendrąją procedūrą 2.11.1 skirsnyje.

7.3.    Alias įrašymas

Žr. bendrąją procedūrą 2.11.2 skirsnyje.

7.4.   Pranešimas kitoms valstybėms narėms, teikiant perspėjimus už nacionalinį saugumą atsakingų institucijų prašymu (sprendimo 36 straipsnio 3 dalis)

Įvesdamas perspėjimą už nacionalinį saugumą atsakingų institucijų prašymu, perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biuras turi informuoti apie jį visus kitus SIRENE biurus, naudodamas M formą, kurios 083 laukelio pradžioje įrašomi žodžiai „ARTICLE 36(3) of the SIS II Decision“ (SIS II sprendimo 36 STRAIPSNIO 3 dalis). Formos 080 laukelyje įrašomas įvesti perspėjimą paprašiusios institucijos pavadinimas (pirmiausia perspėjančiosios valstybės narės kalba ir po to taip pat anglų kalba), o 081 laukelyje jos duomenys ryšiams tokiu formatu, kuriam nereikia vertimo.

Tam tikros informacijos konfidencialumas saugomas pagal nacionalinę teisę, įskaitant ryšių tarp SIRENE biurų palaikymą atskirai nuo bet kokio ryšio tarp tarnybų, atsakingų už nacionalinį saugumą.

7.5.   Žymos pridėjimas

Žr. bendrąją procedūrą 2.6 skirsnyje.

Perspėjimų dėl slaptų arba specialiųjų patikrinimų atveju nėra alternatyvaus vykdytino veiksmo.

Be to, jeigu vykdančiosios valstybės narės už nacionalinį saugumą atsakinga institucija nusprendžia, kad perspėjimui reikalinga žyma, ji turi susisiekti su savo nacionaliniu SIRENE biuru ir pranešti jam, kad reikiamo vykdytino veiksmo neįmanoma atlikti. Tuomet SIRENE biuras siunčia perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biurui F formą, kurioje prašo, kad būtų pridėta žyma. Kaip ir kitų prašymų pridėti žymą atveju, turi būti pateikta bendra priežastis. Tačiau neskelbtino pobūdžio klausimai neturi būti atskleidžiami (taip pat žr. 7.6 skirsnio b punktą).

7.6.   Keitimasis informacija, nustačius atitiktį

Žr. bendrąją procedūrą 2.3 skirsnyje.

Be to, taikomos šios taisyklės:

a)

Nustačius perspėjimo, pateikto pagal SIS II sprendimo 36 straipsnio 3 dalį, atitiktį vykdančiosios valstybės narės SIRENE biuras informuoja perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biurą apie (slapto arba specialiojo patikrinimo) rezultatus, naudodamas G formą. Vykdančiosios valstybės narės SIRENE biuras apie tai kartu praneša savo institucijai, atsakingai už nacionalinį saugumą.

b)

Reikalinga konkreti informacijos slaptumo užtikrinimo procedūra. Todėl visi už nacionalinį saugumą atsakingų institucijų ryšiai palaikomi atskirai nuo SIRENE biurų ryšių. Todėl išsamias prašymo pridėti žymą priežastis tiesiogiai tarpusavyje aptaria už nacionalinį saugumą atsakingos institucijos, bet ne per SIRENE biurus.

7.7.   Automatinės automobilio registracijos numerio identifikavimo sistemos (ANPR)

Žr. 9 skirsnį.

8.   PERSPĖJIMAI APIE DAIKTUS DĖL KONFISKAVIMO ARBA NAUDOJIMO KAIP ĮRODYMŲ (SIS II SPRENDIMO 38 STRAIPSNIS)

8.1.   Keli perspėjimai

Žr. bendrąją procedūrą 2.2 skirsnyje.

8.2.   Perspėjimai dėl transporto priemonių

8.2.1.   Tikrinimas, ar yra keli perspėjimai dėl tos pačios transporto priemonės

Privalomi tapatybės aprašymo duomenys, pateikiami tikrinant, ar nėra kelių perspėjimų dėl transporto priemonės:

a)

registracijos numeris ir (arba)

b)

transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN).

SIS II gali būti nurodyti abu numeriai.

Jeigu įvedant naują perspėjimą, nustatoma, kad SIS II jau nurodytas toks pat transporto priemonės identifikavimo numeris ir (arba) registracijos numeris, manoma, kad įvedus naują perspėjimą, bus keli perspėjimai dėl tos pačios transporto priemonės. Tačiau šis tikrinimo būdas yra veiksmingas tik tuo atveju, jei naudojami tokie patys aprašymo duomenys. Todėl ne visada įmanoma atlikti palyginimą.

SIRENE biuras turi atkreipti vartotojų dėmesį į sunkumus, galinčius kilti patikrinus tik vieną iš numerių: vienodi transporto priemonės identifikavimo numeriai ir pakartotinai naudojami valstybinio numerio ženklai. Teigiamas atsakymas nebūtinai reiškia, kad yra atitiktis, o neigiamas atsakymas nereiškia, kad dėl šios transporto priemonės perspėjimo nepateikta.

Tapatybės aprašymo duomenys, naudojami nustatyti, ar dviejų perspėjimų dėl transporto priemonės duomenys sutampa, yra nurodyti 2.2.3 skirsnyje.

Konsultacijų procedūros tikrinant, ar nėra kelių ir nesuderinamų perspėjimų, kurias SIRENE biurai taiko dėl transporto priemonių, yra tokios pačios, kaip ir procedūros dėl asmenų. Dėl bendrųjų procedūrų žr. 2.2 skirsnį.

Perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biuras saugo visus prašymus įvesti papildomą perspėjimą, kuris po konsultacijų buvo atmestas, remiantis pirmiau nurodytomis nuostatomis, kol panaikinamas pirmasis perspėjimas.

8.2.2.   Vienodi transporto priemonių identifikavimo numeriai (VIN)

Į SIS II įrašytas vienodas transporto priemonių identifikavimo numeris susijęs su to paties tipo transporto priemone, turinčia tokį patį transporto priemonės identifikavimo numerį kaip ir pirminė pagaminta transporto priemonė (pvz., traktorius ir motociklas, turintys tokį patį transporto priemonės identifikavimo numerį, į šią kategoriją nepatenka). Siekiant išvengti pirminės pagamintos transporto priemonės, turinčios tokį patį transporto priemonės identifikavimo numerį pakartotinio arešto neigiamų padarinių, taikomos šios specialios procedūros:

a)

jeigu nustatoma, kad gali būti transporto priemonių, kurių identifikavimo numeriai yra vienodi, SIRENE biuras, kaip tinkama:

i)

užtikrina, kad SIS II perspėjime nėra klaidų, o perspėjimo informacija yra visiškai išsami;

ii)

tikrina bylos, dėl kurios į SIS II įvestas perspėjimas, aplinkybes;

iii)

išsiaiškina visus su abiem transporto priemonėmis susijusius faktus nuo jų pagaminimo;

iv)

prašo išsamiai patikrinti areštuotą transporto priemonę, ypač jos identifikavimo numerį, kad išsiaiškintų, ar tai pirminė pagaminta transporto priemonė.

Visi šioje veikloje dalyvaujantys SIRENE biurai glaudžiai bendradarbiauja vykdant šias priemones.

b)

Jeigu patvirtinama, kad yra dvi transporto priemonės, kurių identifikavimo numeriai vienodi, perspėjančioji valstybė narė turi apsvarstyti, ar būtina išsaugoti perspėjimą SIS II. Jeigu valstybė narė nusprendžia palikti perspėjimą SIS II, perspėjančioji valstybė narė:

i)

papildo perspėjimą su transporto priemone susijusia pastaba „Suspicion of clone“ (įtariamas klonas) (37);

ii)

pasiūlo pirminės pagamintos transporto priemonės savininkui, jeigu jis aiškiai sutinka, ir laikantis nacionalinės teisės, suteikti perspėjančiosios valstybės narės visą atitinkamą informaciją, kuri būtina, kad būtų išvengta neigiamų klaidingo tapatybės nustatymo pasekmių.

c)

Per savo SIRENE biurą išsiųsti M formą visiems kitiems biurams, kurioje nurodyta, kaip tinkama, pirminės pagamintos transporto priemonės žymės arba požymiai, kurie skiria ją nuo į SIS II įvestos transporto priemonės. M formos 083 laukelyje turi būti aiškiai įrašyta „ORIGINAL MANUFACTURED VEHICLE“ (pirminė pagaminta transporto priemonė).

d)

Jeigu atliekant paiešką SIS II randama pastaba „įtariamas klonas“, patikrinimą atliekantis vartotojas turi susisiekti su nacionaliniu SIRENE biuru, kad gautų papildomos informacijos, siekiant nustatyti, ar tikrinama transporto priemonė yra ieškoma transporto priemonė ar pirminė pagaminta transporto priemonė.

e)

Jeigu atliekant patikrinimą nustatoma, kad M formoje įrašyta informacija paseno, vykdančiosios valstybės narės SIRENE biuras turi susisekti su perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biuru, kad patikrintų, kas tuo metu yra teisėtas transporto priemonės savininkas. Pastarasis SIRENE biuras turi atitinkamai išsiųsti naują M formą, kurios 083 laukelyje turi būti aiškiai įrašyta „ORIGINAL MANUFACTURED VEHICLE“ (pirminė pagaminta transporto priemonė).

8.3.   Keitimasis informacija, nustačius atitiktį

SIRENE biurai gali perduoti papildomą informaciją dėl perspėjimų, įvestų pagal SIS II sprendimo 38 straipsnį ir tai daryti teisminių institucijų vardu, jei pagal nacionalinę teisę ši informacija priklauso savitarpio teisminės pagalbos sričiai.

SIRENE biurai kuo greičiau naudodami P formą siunčia papildomą informaciją, jeigu to paprašyta G formos 089 laukelyje, kai nustatoma perspėjimo dėl konfiskavimo arba naudojimo kaip įrodymų dėl transporto priemonės, orlaivio, laivo, pramoninių įrenginių arba konteinerio, pateikto pagal SIS II sprendimo 38 straipsnį, duomenų atitiktis.

Atsižvelgiant į tai, kad prašymas yra skubus ir todėl neįmanoma nedelsiant sukomplektuoti visos informacijos, nebūtina pildyti visų P formos laukelių. Tačiau reikia stengtis surinkti pagrindinių laukelių – 041, 042, 043, 162, 164, 165, 166, 167 ir 169 informaciją.

9.   AUTOMATINĖS AUTOMOBILIO REGISTRACIJOS NUMERIO IDENTIFIKAVIMO SISTEMOS (ANPR)

Šios sistemos yra susijusios su perspėjimais pagal SIS II sprendimo 36 ir 38 straipsnius. Dėl paplitusio ANPR naudojimo teisėsaugos tikslais, techniškai įmanoma, kad per trumpą laiką gali būti nustatytos kelios atitiktys transporto priemonės arba registracijos numerio duomenims.

Kadangi kai kuriose vietose, kuriose įdiegtos ANPR, dirba pareigūnai, galima nustatyti transporto priemonę ir imtis prašomų veiksmų. Tokiu atveju, prieš imantis veiksmų, ANPR sistemos vartotojai turi patikrinti, ar per ANPR gauta atitiktis susijusi su perspėjimu pagal SIS II sprendimo 36 arba 38 straipsnį.

Tačiau daugelyje stacionarių ANPR pareigūnai dirba ne visą laiką. Todėl, nors techniškai bus užfiksuota, kad transporto priemonė pravažiavo ir nustatyta atitiktis, prašomų veiksmų nebus įmanoma imtis.

Perspėjimų pagal 36 ir 38 straipsnius atveju, kai neįmanoma imtis prašomų veiksmų, taikoma bendroji procedūra:

Nustačius pirmą atitiktį turi būti siunčiama viena H forma. Jeigu reikia daugiau informacijos apie transporto priemonės judėjimo kryptį, perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biuras turi susisiekti su vykdančiosios valstybės narės SIRENE biuru ir dvišale tvarka aptarti informacijos poreikį.

Perspėjimų pagal 36 straipsnį atveju taikoma ši procedūra:

a)

atitiktį nustačiusios valstybės narės SIRENE biuras turi informuoti perspėjantįjį SIRENE biurą apie atitikties aplinkybes naudodamas vieną G formą, kurios 086 laukelyje įrašoma „ANPR“;

b)

kai prašomų veiksmų imtis neįmanoma, perspėjimo dėl specialiojo patikrinimo atitiktį nustačiusios valstybės narės SIRENE biuras praneša perspėjančiajam SIRENE biurui apie atitikties aplinkybes naudodamas H formą, kurios 083 laukelyje įrašoma „ANPR“, o toliau įrašoma „This hit has been achieved by use of ANPR. Please inform us if your country wishes to be informed of further hits achieved through ANPR for this vehicle or number plate where the requested action could not be undertaken.“ (Ši atitiktis nustatyta naudojant ANPR. Prašome pranešti, ar Jūsų šalis pageidautų gauti informaciją apie kitas atitiktis, nustatytas naudojant ANPR, šios transporto priemonės arba registracijos numerio atžvilgiu, kai nebuvo įmanoma imtis prašomų veiksmų.);

c)

perspėjančioji valstybė narė turi nuspręsti, ar perspėjimas pasiekė tikslą, ar jis turi būti panaikintas ar ne ir ar būtinos dvišalės diskusijos dėl informacijos poreikių.

Perspėjimų pagal 38 straipsnį atveju taikoma ši procedūra:

a)

tais atvejais, kai nustatoma atitiktis ir imtasi prašomų veiksmų, atitiktį nustačiusios valstybės narės SIRENE biuras praneša perspėjančiajam SIRENE biurui apie atitikties aplinkybes naudodamas vieną G formą;

b)

tais atvejais, kai nustatyta atitiktis, o prašomų veiksmų nebuvo imtasi, atitiktį nustačiusios valstybės narės SIRENE biuras praneša perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biurui apie atitikties aplinkybes naudodamas H formą, kurios 083 laukelyje įrašoma „ANPR“, o toliau įrašoma „This hit has been achieved by the use of ANPR. Please inform us if your country wishes to be informed of further hits achieved through ANPR for this vehicle or number plate where the requested action could not be taken.“ (Ši atitiktis nustatyta naudojant ANPR. Prašome pranešti, ar Jūsų šalis pageidautų gauti informaciją apie kitas atitiktis, nustatytas naudojant ANPR, šios transporto priemonės arba registracijos numerio atžvilgiu, kai nebuvo įmanoma imtis prašomų veiksmų.);

c)

gavęs tokią H formą, perspėjančiosios valstybės narės SIRENE biuras turi pasikonsultuoti su kompetentingomis institucijomis, kurios turi turėti įgaliojimų spręsti, ar būtina gauti tolesnes H formas arba dvišale tvarka gauti vykdančiosios valstybės narės SIRENE biuro informaciją.

10.   STATISTINIAI DUOMENYS

Kartą per metus SIRENE biurai teikia statistinius duomenis, kurie siunčiami Agentūrai ir Komisijai. Gavus prašymą, statistiniai duomenys taip pat siunčiami Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir kompetentingoms nacionalinėms duomenų apsaugos institucijoms. Į statistinius duomenis įtraukiamas kiekvienai valstybei narei išsiųstų kiekvieno tipo formų skaičius. Pirmiausia statistiniai duomenys parodo atitikčių ir žymų skaičių. Reikia skirti nustatytas perspėjimų, kuriuos pateikė kita valstybė narė, atitiktis ir nustatytas perspėjimų, kuriuos pateikė pati valstybė narė, atitiktis.

6 priedėlyje nustatytos statistikos teikimo pagal šį skirsnį procedūros ir forma.


(1)  OL L 239, 2000 9 22, p. 19.

(2)  1994 m. gruodžio 22 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo įsigaliojimo (SCH/Com-ex (94)29, 2 red., (OL L 239, 2000 9 22, p. 130).

(3)  1997 m. spalio 7 d. Vykdomojo komiteto sprendimai: Italijai – SCH/com-ex 97(27), 4 red., ir Austrijai – SCH/com-ex 97(28), 4 red.

(4)  1999 m. gruodžio 13 d. Tarybos sprendimas 1999/848/EB dėl visiško Šengeno acquis taikymo Graikijoje (OL L 327, 1999 12 21, p. 58).

(5)  2000 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2000/777/EB dėl Šengeno acquis taikymo Danijoje, Suomijoje ir Švedijoje bei Islandijoje ir Norvegijoje (OL L 309, 2000 12 9, p. 24).

(6)  2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 2004/926/EB dėl Šengeno acquis dalių taikymo Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje (OL L 395, 2004 12 31, p. 70).

(7)  OL C 340, 1997 11 10, p. 92.

(8)  Susitarimas su Islandijos Respublika ir Norvegijos Karalyste dėl pastarųjų asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (OL L 176, 1999 7 10, p. 36).

(9)  OL L 370, 2004 12 17, p. 78.

(10)  OL L 160, 2011 6 18, p. 3.

(11)  OL L 381, 2006 12 28, p. 4.

(12)  OL L 205, 2007 8 7, p. 63.

(13)  OL L 105, 2006 4 13, p. 1.

(14)  OL L 381, 2006 12 28, p. 1.

(15)  Tai nedaro poveikio kitoms užduotims, pavestoms SIRENE biurams, remiantis atitinkamais teisės aktais policijos bendradarbiavimo srityje, pvz., taikant Tarybos pamatinį sprendimą 2006/960/TVR (OL L 386, 2006 12 29, p. 89).

(16)  2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimas 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo (OL L 121, 2009 5 15, p. 37).

(17)  Taip pat žr. Šengeno katalogą, rekomendacijas ir geriausią praktiką.

(18)  Antrasis domenas sukurtas techninėje parengiamojoje aplinkoje.

(19)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(20)  1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu ir vėlesni jos pakeitimai.

(21)  OL L 286, 2011 11 1, p. 1.

(22)  Tam tikros transporto bendrovės naudoja kitus identifikavimo numerius. SIS II yra nuostata dėl kitokių nei BIC serijos numerių įvedimo.

(23)  Dėl daiktų serijos numerių standartizavimo trūkumo, pavyzdžiui, du skirtingų gamintojų skirtingi šaunamieji ginklai gali turėti tą patį serijos numerį. Taip pat daiktas gali turėti tą patį serijos numerį kaip ir visiškai kitoks daiktas, pavyzdžiui, gali sutapti išduoto dokumento ir pramoninio įrenginio numeris. Jeigu yra visiškai aišku, kad sutampa dviejų visiškai skirtingų daiktų serijos numeriai, SIRENE biurams nereikia konsultuotis. Vartotojams galima pranešti, kad gali būti tokių situacijų. Be to, gali būti, kad daiktas, pavyzdžiui, pasas arba automobilis, pavagiami ir apie juos pranešama vienoje šalyje ir vėliau kilmės šalyje. Todėl gali būti du perspėjimai dėl to paties daikto. Jeigu tai paaiškėja, tą gali išspręsti atitinkamas SIRENE biuras.

(24)  Dėl techninio įgyvendinimo sąlygų žr. dokumentą „SIRENE biurų keitimasis duomenimis“, nurodytą 1.10.2 skirsnyje.

(25)  OL L 350, 2008 12 30, p. 60.

(26)  OL L 190, 2002 7 18, p. 1.

(27)  Dėl techninio įgyvendinimo sąlygų žr. dokumentą „SIRENE biurų keitimasis duomenimis“, nurodytą 1.10.2 skirsnyje.

(28)  Taip pat žr. 1.13.1 skirsnį dėl SIRENE formų skubos nuorodų.

(29)  OL L 158, 2004 4 30, p. 77.

(30)  Direktyvos 2004/38/EB 30 straipsnyje nustatyta, kad asmeniui, kuriam uždraudžiama atvykti, pranešama apie tai raštu ir jam pateikiama visa informacija apie priežastis, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, nebent tai prieštarautų valstybės saugumui.

(31)  SIS II reglamento 26 straipsnyje pateikta nuoroda į Europos Sąjungos sutarties 15 straipsnį. Tačiau įsigaliojus Lisabonos sutarčiai 15 straipsnis tapo Europos Sąjungos sutarties konsoliduotosios redakcijos 29 straipsniu.

(32)  Perspėjimų dėl draudimo atvykti, pateiktų dėl ES piliečių šeimos narių, atveju būtina prisiminti, kad įprastine tvarka neįmanoma patikrinti duomenų SIS II duomenų bazėje prieš išduodant tokiam asmeniui leidimą gyventi. Direktyvos 2004/38/EB 10 straipsnyje pateiktas sąrašas būtinų sąlygų Europos Sąjungos piliečių šeimos narių, kurie yra trečiosios šalies piliečiai, leidimui gyventi priimančiojoje valstybėje narėje ilgesniam nei trijų mėnesių laikotarpiui gauti. Šiame sąraše, kuris yra galutinis, nenumatyta įprastine tvarka tikrinti duomenis SIS prieš išduodant leidimo gyventi šalyje korteles. Šios direktyvos 27 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad valstybės narės gali prašyti iš kitų valstybių narių informacijos tik apie bet kokius turimus policijos įrašus apie asmenį (t. y. ne visų SIS II duomenų). Tokie paklausimai neturi tapti įprasti.

(33)  Pagal Direktyvą 2004/38/EB asmeniui, kuriam suteikta teisė laisvai judėti, gali būti uždrausta atvykti arba apsigyventi dėl valstybinės politikos ar visuomenės saugumo priežasčių, kai asmens elgesys kelia tikrą ir pakankamai rimtą pavojų ir yra žalingas vienam iš pagrindinių visuomenės interesų ir kai laikomasi kitų kriterijų, nustatytų minėtos direktyvos 27 straipsnio 2 dalyje. 27 straipsnio 2 dalyje nustatyta: „Priemonės, kurių imtasi dėl valstybinės politikos ar visuomenės saugumo priežasčių, turi atitikti proporcingumo principą ir turi būti grindžiamos vien tik atitinkamo asmens elgesiu. Buvę kriminaliniai nusikaltimai patys savaime negali būti tokių priemonių ėmimosi priežastis. Atitinkamo asmens elgesys turi kelti tikrą ir pakankamai rimtą pavojų, kenkiantį vienam iš pagrindinių visuomenės interesų. Pateisinimai, kurie yra nesusiję su atvejo aplinkybėmis arba grindžiami bendrosios prevencijos sumetimais, nėra priimtini“. Be to, yra papildomų apribojimų, susijusių su asmenimis, turinčiais nuolatinę teisę gyventi šalyje, kuriems galima uždrausti atvykti arba apsigyventi remiantis tik svariomis valstybinės politikos ar visuomenės saugumo priežastimis, kaip nustatyta Direktyvos 2004/38/EB 28 straipsnio 2 dalyje.

(34)  Laikydamasi Direktyvos 2004/38/EB vykdančioji valstybė narė negali apriboti trečiųjų šalių piliečių, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise, laisvo judėjimo vien tik remdamasi tuo, kad perspėjančioji valstybė narė palieka perspėjimą galioti, nebent asmuo atitinka pirmesnėje išnašoje nurodytas sąlygas.

(35)  Dingimo duomenys:

a)

dingimo vieta, data ir laikas;

b)

dingimo aplinkybės.

Dingusio asmens duomenys:

c)

numanomas amžius;

d)

ūgis;

e)

odos spalva;

f)

plaukų spalva ir forma;

g)

akių spalva;

h)

kiti fiziniai duomenys (auskarų vėrimo vietos, deformacijos, amputuotos galūnės, tatuiruotės, žymės, randai ir t. t.);

i)

psichologinės savybės: polinkis į savižudybę, protinė negalia, agresyvus elgesys ir t. t.;

j)

kiti duomenys: būtinas medicininis gydymas ir t. t.;

k)

dingimo metu dėvėti drabužiai;

l)

nuotrauka (yra ar ne);

m)

Ante-mortem forma (yra ar ne).

Susijusi informacija:

n)

asmuo (asmenys), galėję jį lydėti (nurodyti Šengeno identifikacinį numerį, jei yra);

o)

su byla susijusi transporto priemonė (nurodyti Šengeno identifikacinį numerį, jei yra);

p)

jei šie duomenys yra: mobiliojo ryšio telefono numeris, paskutinis prisijungimas prie interneto socialinių tinklų, kontaktas juose.

Į 083 laukelį nerašomi įvairių polaukių pavadinimai, įrašoma tik nuorodos raidė. Jeigu duomenys jau įtraukti į perspėjimą, juos galima praleisti.

(36)  Dėl sutikimo aiškumo klausimais, susijusiais su asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo žr. Direktyvos 95/46/EB 2 straipsnio h punktą.

(37)  Formuluotė „įtariamas klonas“ vartojama tais atvejais, kai, pavyzdžiui, transporto priemonės registracijos dokumentai pavagiami ir panaudojami kitai tokios pačios markės, modelio ir spalvos transporto priemonei, kuri taip pat buvo pavogta, perregistruoti.


Top