Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0836

2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 836/2012, kuriuo dėl švino iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas Tekstas svarbus EEE

OJ L 252, 19.9.2012, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 328 - 330

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/836/oj

19.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 252/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 836/2012

2012 m. rugsėjo 18 d.

kuriuo dėl švino iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 68 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006, jeigu valstybės narės nuomone pačios cheminės medžiagos, mišinio arba gaminio sudėtyje esančios cheminės medžiagos gamyba, tiekimas rinkai arba naudojimas kelia žmonių sveikatai ar aplinkai pavojų, kuris nėra tinkamai kontroliuojamas, ir problema turi būti sprendžiama, valstybė narė parengia dokumentaciją, apie savo ketinimą ją rengti prieš tai pranešusi Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau – Agentūra);

(2)

2010 m. balandžio 15 d. Prancūzija Agentūrai pateikė dokumentaciją pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 69 straipsnio 4 dalį, siekdama inicijuoti apribojimų nustatymo procesą pagal to reglamento 69–73 straipsnius. Dokumentacijoje įrodyta, kad vaikai, ypač iki 36 mėnesių, dėdamiesi juvelyrinius dirbinius į burną gali patirti dažną sąlytį su iš tų dirbinių išskiriančiu švinu. Dažnas sąlytis su švinu gali sukelti sunkių ir negrįžtamų nervų sistemos veiklos ir vystymosi sutrikimo padarinių, vaikams šie padariniai gali būti itin sunkūs, nes jų centrinė nervų sistema tebesivysto. Remiantis dokumentacija, nepaisant jau taikomų priemonių, Sąjungos lygmeniu būtina imtis veiksmų ir kuo labiau vengti sąlyčio su juvelyriniuose dirbiniuose esančiu švinu ir jo junginiais. Atitinkamai, dokumentacijoje siūloma drausti naudoti šviną ir jo junginius juvelyriniuose dirbiniuose ir tiekti tokius dirbinius rinkai, jei švino migracija didesnė negu 0,09 μg/cm2/val.;

(3)

2011 m. kovo 10 d. nuomonėje Rizikos vertinimo komitetas (toliau – RVK) teigia, kad tinkamiausia, t. y. veiksmingiausia, Sąjungos lygmens priemonė nustatytiems pavojams mažinti yra draudimas naudoti šviną ir jo junginius metalinėse ir nemetalinėse juvelyrinių dirbinių dalyse, taip pat uždrausti tokius dirbinius ar jų dalis tiekti rinkai, kai švino koncentracija toje dalyje yra ne mažesnė negu 0,05 % masės kiekvienoje atskiroje dalyje ir negalima įrodyti, kad išsiskiria ne daugiau kaip 0,05 μg/cm2/val. švino (0,05 μg/g/val.);

(4)

2011 m. rugsėjo 15 d. nuomonėje Socialinės ir ekonominės analizės komitetas (toliau – SEAK) svarsto draudimą naudoti šviną bei jo junginius juvelyriniuose dirbiniuose ir tiekti tokius dirbinius rinkai, kai švino koncentracija bet kurioje atskiroje dirbinio dalyje yra ne mažesnė kaip 0,05 % masės. Ši priemonė laikoma tinkamiausia Sąjungos lygmens priemone nustatytiems pavojams mažinti, nes jos socialinė ir ekonominė kaina yra proporcinga socialinei ir ekonominei naudai. Kadangi šiuo metu nėra migracijos tyrimo metodo, kurį taikant imituojamos tiriamojo objekto įsidėjimo į burną sąlygos, SEAK mano, kad apribojimas turėtų būti pagrįstas ne švino migracijos iš tokių dirbinių lygiu, bet švino koncentracija bet kuriose atskirose juvelyrinių dirbinių dalyse. Be to, SEAK rekomenduoja draudimo netaikyti krištolui, emaliui, laikrodžių ir chronometrų vidaus sudedamosioms dalims, taip pat nesintetiniams arba regeneruotiems brangakmeniams arba pusbrangiams akmenims.

(5)

2011 m. rugsėjo 23 d. Agentūra RVK ir SEAK nuomones pateikė Komisijai;

(6)

kadangi nėra informacijos apie švino išsiskyrimą objektą įsidėjus į burną ir nėra tinkamo pakaitalo švinui krištole ir emalyje, krištolui ir emaliui ši priemonė netaikoma. Be to, SEAK rekomendavo priemonės netaikyti tik 1 ir 2 klasių krištolui (atitinkamai daugiašviniam krištolui ir švino krištolui), kaip apibrėžta 1969 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyvos 69/493/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių krištolo stiklą, suderinimo (2) I priede. Tačiau 3 ir 4 klasių krištolo stiklui (krištolui, krištolo stiklui), apibrėžtam minėtoje direktyvoje, apribojimas taip pat turėtų būti netaikomas siekiant užtikrinti derėjimą su išimtimi, nustatyta 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (3) su pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2010/571/ES (4), priede, nes jame švino yra mažiau negu 1 ir 2 klasių krištole.

(7)

dėl tų pačių priežasčių, kaip krištolo ir emalio atveju, apribojimas taip pat turėtų būti netaikomas nesintetiniams arba regeneruotiems brangakmeniams arba pusbrangiams akmenims, kuriuose švinas yra natūrali sudedamoji dalis;

(8)

apribojimas turėtų būti netaikomas vartotojams nepasiekiamoms laikrodžių ir chronometrų vidaus sudedamosioms dalims, nes galima išvengti sąlyčio su jose esančiu švinu;

(9)

draudimas tiekti rinkai padėvėtus ir senus juvelyrinius dirbinius turėtų didžiulį socialinį ir ekonominį poveikį, nes tokie dirbiniai Sąjungoje netektų rinkos vertės, be to, būtų labai sunku užtikrinti draudimo vykdymą. Todėl apribojimas turėtų būti netaikomas juvelyriniams dirbiniams, pirmą kartą pateiktiems rinkai per 12 mėnesių po ribojimo įsigaliojimo, ir importuotiems antikvariniams juvelyriniams dirbiniams;

(10)

Komisija, atsižvelgdama į turimą naują mokslinę informaciją, įskaitant informaciją apie švino migraciją iš dirbinių, kuriems taikoma išimtis, taip pat į tai, kad gali atsirasti tinkamų pakaitalų ar būti sukurti migracijos tyrimų metodai, turėtų persvarstyti krištolui, emaliui ir brangakmeniams bei pusbrangiems akmenims taikomą išimtį;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. rugsėjo 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  OL L 326, 1969 12 29, p. 36.

(3)  OL L 37, 2003 2 13, p. 19.

(4)  OL L 251, 2010 9 25, p. 28.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas papildomas šiuo 63 skirsniu:

„63.

Švinas

 

CAS Nr. 7439–92–1

 

EB Nr. 231–100–4

ir jo junginiai

1.

Negali būti tiekiamas rinkai ar naudojamas bet kurioje atskiroje juvelyrinių dirbinių dalyje tais atvejais, kai švino koncentracija (išreikšta kaip metalo koncentracija) bet kurioje atskiroje dalyje yra ne mažesnė kaip 0,05 % masės

2.

1 dalyje:

i)

„juvelyriniai dirbiniai“ – tai juvelyriniai dirbiniai, dirbtinė bižuterija ir plaukų aksesuarai, įskaitant:

a)

apyrankes, vėrinius ir žiedus;

b)

įveriamuosius juvelyrinius dirbinius;

c)

rankinius laikrodžius ir riešo papuošalus;

d)

sages ir sąsagas;

ii)

„bet kuri atskira dirbinio dalis“ apima medžiagas, iš kurių juvelyriniai dirbiniai pagaminti, ir atskiras sudedamąsias juvelyrinių dirbinių dalis.

3.

1 dalis taip pat taikoma atskiroms dalims tais atvejais, kai jos tiekiamos rinkai arba naudojamos juvelyrinių dirbinių gamybos tikslais.

4.

Taikant leidžiančią nukrypti nuostatą, 1 dalis netaikoma:

a)

krištolui, kaip apibrėžiama Tarybos direktyvos 69/493/EEB (1) I priede (1, 2, 3 ir 4 klasės);

b)

vartotojams nepasiekiamoms laikrodžių ir chronometrų vidaus sudedamosioms dalims;

c)

nesintetiniams arba regeneruotiems brangakmeniams arba pusbrangiams akmenims (KN kodas 7103, kaip nustatyta Reglamentu (EEB) Nr. 2658/87), jei jie nebuvo apdoroti švinu ar jo junginiais arba šių medžiagų turinčiais mišiniais;

d)

emaliams, apibrėžiamiems kaip stiklėjantys mišiniai, gauti sulydant, stiklinant ar aglomeruojant bent 500 °C temperatūroje išlydytus mineralus.

5.

Taikant leidžiančią nukrypti nuostatą, 1 dalis netaikoma juvelyriniams dirbiniams, pirmą kartą pateiktiems rinkai iki 2013 m. spalio 9 d. ir iki 1961 m. gruodžio 10 d. pagamintiems juvelyriniams dirbiniams.

6.

Iki 2017 m. spalio 9 d. Komisija šį skirsnį iš naujo įvertins atsižvelgdama į naują mokslinę informaciją, taip pat į tai, ar yra pakaitalų, ir į informaciją apie švino migraciją iš 1 dalyje nurodytų dirbinių ir prireikus šį skirsnį atitinkamai pakeis.


(1)  OL L 326, 1969 12 29, p. 36.“


Top