Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0109

2012 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 109/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (CMR medžiagos) Tekstas svarbus EEE

OJ L 37, 10.2.2012, p. 1–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 258 - 306

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/109/oj

10.2.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 37/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 109/2012

2012 m. vasario 9 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (CMR medžiagos)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 68 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 28–30 įrašuose draudžiama parduoti plačiajai visuomenei medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip kancerogeninės, mutageninės ar toksiškos reprodukcijai (CMR) 1A ar 1B kategorijų medžiagos, ar mišinius, kurių sudėtyje šių medžiagų koncentracija viršija nurodytas ribines vertes. Susijusios medžiagos išvardytos XVII priedo 1–6 priedėliuose;

(2)

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (2), buvo iš dalies pakeistas 2009 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 790/2009 (3) siekiant įtraukti keletą medžiagų, kurios naujai suklasifikuotos kaip CMR medžiagos. Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 1–6 priedėliai turėtų būti iš dalies pakeisti siekiant juos suderinti su Reglamento (EB) Nr. 790/2009 įrašais, susijusiais su CMR medžiagomis;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 68 straipsnio 2 dalį gali būti pasiūlyta nustatyti vartotojams apribojimus naudoti tiek vienas 1A ir 1B kategorijų CMR medžiagas, tiek esančias mišiniuose ar gaminiuose;

(4)

nustatyta, kad keletas boro junginių yra toksiški reprodukcijai, ir jie pagal Reglamentą (EB) Nr. 790/2009 suklasifikuoti kaip toksiški reprodukcijai, Repr. 1B pavojingumo klasės ir kategorijos, pavojingumo frazė H360FD. Komisijos prašymu atlikus rinkos tyrimą (4) dėl boratų naudojimo mišiniuose, parduodamuose plačiajai visuomenei, nustatyta, kad natrio perboratas, tetrahidratas ir monohidratas, yra naudojami tokios koncentracijos, kuri viršija Reglamente (EB) Nr. 790/2009 nurodytas koncentracijos buitiniuose plovikliuose ir valikliuose ribines vertes;

(5)

2010 m. balandžio 29 d. Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) Rizikos vertinimo komitetas (RAC) pateikė nuomonę dėl boro junginių naudojimo fotografijai skirtose priemonėse (5). RAC nuomonėje nurodyta, kad galėjo būti „daugiau boro šaltinių, sustiprinusių bendrą boro poveikį vartotojams“, ir kad „boro junginių rizikos vertinime reikia atsižvelgti į šiuos papildomus šaltinius“. Ankstesniuose rizikos vertinimuose nebuvo nagrinėjami sudėtiniai šaltiniai, kuriuose esantis boras turi poveikio vartotojams, priešingai nei dabar, kai apkritai skiriamas dėmesys sudėtiniams poveikio šaltiniams;

(6)

natrio perboratas, tetrahidratas ir monohidratas, daugiausia naudojami kaip balikliai skalbikliuose ir indaplovėms skirtuose plovikliuose. Valstybė narė pranešėja, atsakinga už natrio perborato rizikos vertinimą pagal 1993 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93 dėl esančių medžiagų rizikos įvertinimo ir kontrolės (6), pateikė dokumentų rinkinį pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XV priedą Europos cheminių medžiagų agentūrai vadovaudamasi to reglamento 136 straipsniu. Tame rizikos vertinime, kuris buvo paskelbtas 2007 m., padaryta išvada, kad natrio perborato naudojimas skalbikliuose ir buitiniuose valikliuose, kurie laikomi vienu boro poveikio šaltiniu, nekėlė neleistinos rizikos visuomenei. Tačiau dėl sudėtinių boro poveikio visuomenei šaltinių, kaip nurodyta 2010 m. RAC nuomonėje, ir jo toksiškumo reprodukcijai, pageidautina sumažinti boro poveikį visuomenei. Be to, kadangi buitiniuose plovikliuose ir valikliuose esantis boras daro poveikį dideliam vartotojų skaičiui ir kadangi šiais atvejais galima naudoti perborato pakaitalus, tikslinga apriboti perboratų naudojimą buitiniuose plovikliuose ir valikliuose. Bet siekiant suteikti tam tikriems gamintojams galimybę šiais atvejais pritaikyti boro junginius ir prireikus naudoti jų pakaitalus, turėtų būti nustatyta laikina nukrypti leidžianti nuostata;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. birželio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. vasario 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.

(3)  OL L 235, 2009 9 5, p. 1.

(4)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/docs_studies/final_report_borates_en.pdf.

(5)  http://echa.europa.eu/home_en.asp.

(6)  OL L 84, 1993 4 5, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

lentelėje, kurioje nurodyti medžiagų, medžiagų grupių arba preparatų pavadinimai ir apribojimo sąlygos, 28, 29 ir 30 įrašų 2 stulpelio 2 dalyje įrašomas toks e punktas:

„e)

medžiagos, išvardytos 11 priedėlio 1 stulpelyje pagal taikymo ar naudojimo paskirtį, nurodytą 11 priedėlio 2 stulpelyje. Jeigu 11 priedo 2 stulpelyje nurodyta data, nukrypti leidžianti nuostata taikoma iki tos datos.“

(2)

1–6 priedėlių pratarmėje tarp A pastabos ir C pastabos įterpiama tokia B pastaba:

B   pastaba.

Kai kurios medžiagos (rūgštys, bazės ir kt.) tiekiamos rinkai kaip įvairios koncentracijos vandeniniai tirpalai, kuriuos reikia klasifikuoti ir ženklinti skirtingai, nes skiriasi skirtingos koncentracijos tirpalų keliamas pavojus.“

(3)

1 priedėlio lentelė iš dalies keičiama taip:

(a)

įterpiami šie įrašai laikantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 1 priedėlyje nustatytos įrašų tvarkos:

„Nikelio dihidroksidas; [1]

028-008-00-X

235-008-5 [1]

12054-48-7 [1]

 

Nikelio hidroksidas; [2]

234-348-1 [2]

11113-74-9 [2]

Nikelio sulfatas

028-009-00-5

232-104-9

7786-81-4

 

Nikelio karbonatas;

028-010-00-0

 

 

 

Bazinis nikelio karbonatas;

 

 

Anglies rūgšties nikelio (2+) druska; [1]

222-068-2 [1]

3333-67-3 [1]

Anglies rūgšties nikelio druska; [2]

240-408-8 [2]

16337-84-1 [2]

[μ-[karbonato(2-)-O:O′]] dihidroksitrinikelis; [3]

265-748-4 [3]

65405-96-1 [3]

[karbonato(2-)] tetrahidroksitrinikelis [4]

235-715-9 [4]

12607-70-4 [4]

Nikelio dichloridas

028-011-00-6

231-743-0

7718-54-9

 

Nikelio dinitratas; [1]

028-012-00-1

236-068-5 [1]

13138-45-9 [1]

 

Azoto rūgšties nikelio druska; [2]

238-076-4 [2]

14216-75-2 [2]

Nikelio šteinas

028-013-00-7

273-749-6

69012-50-6

 

Vario elektrolitinio rafinavimo šlamas ir dumblo atliekos, iš kurių pašalintas varis, nikelio sulfatas

028-014-00-2

295-859-3

92129-57-2

 

Vario elektrolitinio rafinavimo šlamas ir dumblo atliekos, iš kurių pašalintas varis

028-015-00-8

305-433-1

94551-87-8

 

Nikelio diperchloratas;

Perchloro rūgšties nikelio (II) druska

028-016-00-3

237-124-1

13637-71-3

 

Nikelio dikalio bis(sulfatas); [1]

028-017-00-9

237-563-9 [1]

13842-46-1 [1]

 

Diamonio nikelio bis(sulfatas); [2]

239-793-2 [2]

15699-18-0 [2]

Nikelio bis(sulfamidatas);

Nikelio sulfamatas

028-018-00-4

237-396-1

13770-89-3

 

Nikelio bis(tetrafluorboratas)

028-019-00-X

238-753-4

14708-14-6

 

Nikelio diformiatas; [1]

028-021-00-0

222-101-0 [1]

3349-06-2 [1]

 

Skruzdžių rūgšties nikelio druska; [2]

239-946-6 [2]

15843-02-4 [2]

Skruzdžių rūgšties vario nikelio druska; [3]

268-755-0 [3]

68134-59-8 [3]

Nikelio di(acetatas); [1]

028-022-00-6

206-761-7 [1]

373-02-4 [1]

 

Nikelio acetatas; [2]

239-086-1 [2]

14998-37-9 [2]

Nikelio dibenzoatas

028-024-00-7

209-046-8

553-71-9

 

Nikelio bis(4-cikloheksilbutiratas)

028-025-00-2

223-463-2

3906-55-6

 

Nikelio (II) stearatas;

Nikelio (II) oktadekanoatas;

028-026-00-8

218-744-1

2223-95-2

 

Nikelio dilaktatas

028-027-00-3

16039-61-5

 

Nikelio (II) oktanoatas

028-028-00-9

225-656-7

4995-91-9

 

Nikelio difluoridas; [1]

028-029-00-4

233-071-3 [1]

10028-18-9 [1]

 

Nikelio dibromidas; [2]

236-665-0 [2]

13462-88-9 [2]

Nikelio dijodidas; [3]

236-666-6 [3]

13462-90-3 [3]

Nikelio kalio fluoridas; [4]

- [4]

11132-10-8 [4]

Nikelio heksafluorsilikatas

028-030-00-X

247-430-7

26043-11-8

 

Nikelio selenatas

028-031-00-5

239-125-2

15060-62-5

 

Nikelio vandenilio fosfatas; [1]

028-032-00-0

238-278-2 [1]

14332-34-4 [1]

 

Nikelio bis (divandenilio fosfatas); [2]

242-522-3 [2]

18718-11-1 [2]

Trinikelio bis(ortofosfatas) [3]

233-844-5 [3]

10381-36-9 [3]

Dinikelio difosfatas; [4]

238-426-6 [4]

14448-18-1 [4]

Nikelio bis(fosfinatas) [5]

238-511-8 [5]

14507-36-9 [5]

Nikelio fosfinatas; [6]

252-840-4 [6]

36026-88-7 [6]

Fosforo rūgšties kalcio nikelio druska; [7]

- [7]

17169-61-8 [7]

Difosforo rūgšties nikelio (II) druska; [8]

- [8]

19372-20-4 [8]

Diamonio nikelio heksacianoferatas

028-033-00-6

74195-78-1

 

Nikelio dicianidas

028-034-00-1

209-160-8

557-19-7

 

Nikelio chromatas

028-035-00-7

238-766-5

14721-18-7

 

Nikelio (II) silikatas; [1]

028-036-00-2

244-578-4 [1]

21784-78-1 [1]

 

Dinikelio ortosilikatas; [2]

237-411-1 [2]

13775-54-7 [2]

Nikelio silikatas (3:4); [3]

250-788-7 [3]

31748-25-1 [3]

Silicio rūgšties nikelio druska; [4]

253-461-7 [4]

37321-15-6 [4]

Trivandenilio hidroksibis[ortosilikat(4-)]trinikeliatas(3-); [5]

235-688-3 [5]

12519-85-6 [5]

Dinikelio heksacianoferatas

028-037-00-8

238-946-3

14874-78-3

 

Trinikelio bis(arsenatas);

Nikelio (II) arsenatas

028-038-00-3

236-771-7

13477-70-8

 

Nikelio oksalatas; [1]

028-039-00-9

208-933-7 [1]

547-67-1 [1]

 

Oksalo rūgšties nikelio druska; [2]

243-867-2 [2]

20543-06-0 [2]

Nikelio telūridas

028-040-00-4

235-260-6

12142-88-0

 

Trinikelio tetrasulfidas

028-041-00-X

12137-12-1

 

Trinikelio bis(arsenitas)

028-042-00-5

74646-29-0

 

Kobalto nikelio pilkasis periklazas;

028-043-00-0

 

 

 

C.I. Pigmentas juodasis 25;

 

 

C.I. 77332; [1]

269-051-6 [1]

68186-89-0 [1]

Kobalto nikelio dioksidas; [2]

261-346-8 [2]

58591-45-0 [2]

Kobalto nikelio oksidas; [3]

- [3]

12737-30-3 [3]

Nikelio alavo trioksidas;

Nikelio stanatas

028-044-00-6

234-824-9

12035-38-0

 

Nikelio triurano dekaoksidas

028-045-00-1

239-876-6

15780-33-3

 

Nikelio ditiocianatas

028-046-00-7

237-205-1

13689-92-4

 

Nikelio dichromatas

028-047-00-2

239-646-5

15586-38-6

 

Nikelio (II) selenitas

028-048-00-8

233-263-7

10101-96-9

 

Nikelio selenidas

028-049-00-3

215-216-2

1314-05-2

 

Silicio rūgšties švino nikelio druska

028-050-00-9

68130-19-8

 

Nikelio diarsenidas; [1]

028-051-00-4

235-103-1 [1]

12068-61-0 [1]

 

Nikelio arsenidas; [2]

248-169-1 [2]

27016-75-7 [2]

Nikelio bario titano šviesiai gelsvas (primrose) prideritas;

028-052-00-X

271-853-6

68610-24-2

 

C.I. Pigmentas geltonasis 157;

 

 

C.I. 77900

 

 

Nikelio dichloratas; [1]

028-053-00-5

267-897-0 [1]

67952-43-6 [1]

 

Nikelio dibromatas; [2]

238-596-1 [2]

14550-87-9 [2]

Etilvandenilio sulfato nikelio (II) druska; [3]

275-897-7 [3]

71720-48-4 [3]

Nikelio (II) trifluoracetatas; [1]

028-054-00-0

240-235-8 [1]

16083-14-0 [1]

 

Nikelio (II) propionatas; [2]

222-102-6 [2]

3349-08-4 [2]

Nikelio bis(benzensulfonatas) [3]

254-642-3 [3]

39819-65-3 [3]

Nikelio (II) vandenilio citratas; [4]

242-533-3 [4]

18721-51-2 [4]

Citrinų rūgšties amonio nikelio druska; [5]

242-161-1 [5]

18283-82-4 [5]

Citrinų rūgšties nikelio druska; [6]

245-119-0 [6]

22605-92-1 [6]

Nikelio bis(2-etilheksanoatas); [7]

224-699-9 [7]

4454-16-4 [7]

2-etilheksano rūgšties nikelio druska; [8]

231-480-1 [8]

7580-31-6 [8]

Dimetilheksano rūgšties nikelio druska; [9]

301-323-2 [9]

93983-68-7 [9]

Nikelio (II) izooktanoatas; [10]

249-555-2 [10]

29317-63-3 [10]

Nikelio izooktanoatas; [11]

248-585-3 [11]

27637-46-3 [11]

Nikelio bis(izononanoatas) [12]

284-349-6 [12]

84852-37-9 [12]

Nikelio (II) neononanoatas; [13]

300-094-6 [13]

93920-10-6 [13]

Nikelio (II) izodekanoatas; [14]

287-468-1 [14]

85508-43-6 [14]

Nikelio (II) neodekanoatas; [15]

287-469-7 [15]

85508-44-7 [15]

Neodekano rūgšties nikelio druska; [16]

257-447-1 [16]

51818-56-5 [16]

Nikelio (II) neoundekanoatas; [17]

300-093-0 [17]

93920-09-3 [17]

Bis(d-gliukonat-O1,O2)nikelis; [18]

276-205-6 [18]

71957-07-8 [18]

Nikelio 3,5-bis(tret-butil)-4-hidroksibenzoatas (1:2); [19]

258-051-1 [19]

52625-25-9 [19]

Nikelio (II) palmitatas; [20]

237-138-8 [20]

13654-40-5 [20]

(2-etilheksanoat-O)(izononanoat-O)nikelis; [21]

287-470-2 [21]

85508-45-8 [21]

(izononanoat-O)(izooktanoat-O)nikelis; [22]

287-471-8 [22]

85508-46-9 [22]

(izooktanoat-O)(neodekanoat-O)nikelis; [23]

284-347-5 [23]

84852-35-7 [23]

(2etilheksanoat-O)(izodekanoat-O)nikelis; [24]

284-351-7 [24]

84852-39-1 [24]

(2-etilheksanoat-O)(neodekanoat-O)nikelis; [25]

285-698-7 [25]

85135-77-9 [25]

(izodekanoat-O)(izooktanoat-O)nikelis; [26]

285-909-2 [26]

85166-19-4 [26]

(izodekanoat-O)(izononanoat-O)nikelis; [27]

284-348-0 [27]

84852-36-8 [27]

(izononanoat-O)(neodekanoat-O)nikelis; [28]

287-592-6 [28]

85551-28-6 [28]

C6-19 šakotųjų grandinių riebalų rūgščių nikelio druskos [29]

294-302-1 [29]

91697-41-5 [29]

Nesočiųjų C8-18 ir C18 riebalų rūgščių nikelio druskos; [30]

283-972-0 [30]

84776-45-4 [30]

2,7- naftalendisulfonrūgšties nikelio (II) druska; [31]

- [31]

72319-19-8 [31]

Nikelio (II) sulfitas; [1]

028-055-00-6

231-827-7 [1]

7757-95-1 [1]

 

Nikelio telūro trioksidas; [2]

239-967-0 [2]

15851-52-2 [2]

Nikelio telūro tetraoksidas; [3]

239-974-9 [3]

15852-21-8 [3]

Molibdeno nikelio hidroksido oksido fosfatas; [4]

268-585-7 [4]

68130-36-9 [4]

Nikelio boridas (NiB); [1]

028-056-00-1

234-493-0 [1]

12007-00-0 [1]

 

Dinikelio boridas; [2]

234-494-6 [2]

12007-01-1 [2]

Trinikelio boridas; [3]

234-495-1 [3]

12007-02-2 [3]

Nikelio boridas; [4]

235-723-2 [4]

12619-90-8 [4]

Dinikelio silicidas; [5]

235-033-1 [5]

12059-14-2 [5]

Nikelio disilicidas; [6]

235-379-3 [6]

12201-89-7 [6]

Dinikelio fosfidas; [7]

234-828-0 [7]

12035-64-2 [7]

Nikelio boro fosfidas; [8]

- [8]

65229-23-4 [8]

Dialiuminio nikelio tetraoksidas; [1]

028-057-00-7

234-454-8 [1]

12004-35-2 [1]

 

Nikelio titano trioksidas; [2]

234-825-4 [2]

12035-39-1 [2]

Nikelio titano oksidas; [3]

235-752-0 [3]

12653-76-8 [3]

Nikelio divanadžio heksaoksidas; [4]

257-970-5 [4]

52502-12-2 [4]

Kobalto dimolibdeno nikelio oktaoksidas; [5]

268-169-5 [5]

68016-03-5 [5]

Nikelio cirkonio trioksidas; [6]

274-755-1 [6]

70692-93-2 [6]

Molibdeno nikelio tetraoksidas; [7]

238-034-5 [7]

14177-55-0 [7]

Nikelio volframo tetraoksidas; [8]

238-032-4 [8]

14177-51-6 [8]

Olivinas, nikelio žaliasis; [9]

271-112-7 [9]

68515-84-4 [9]

Ličio nikelio dioksidas; [10]

- [10]

12031-65-1 [10]

Molibdeno nikelio oksidas; [11]

- [11]

12673-58-4 [11]

Kobalto ličio nikelio oksidas

028-058-00-2

442-750-5

 

Angliavandeniliai, C4, be 1,3-butadieno ir izobuteno

Naftos dujos

649-118-00-X

306-004-1

95465-89-7

K“

(b)

įrašai 028-003-00-2; 028-004-00-8; 028-005-00-3; 028-006-00-9; 028-007-00-4; 033-005-00-1; 603-046-00-5 keičiami įrašais:

„Nikelio monoksidas [1]

028-003-00-2

215-215-7 [1]

1313-99-1 [1]

 

Nikelio oksidas; [2]

234-323-5 [2]

11099-02-8 [2]

Bunzenitas; [3]

- [3]

34492-97-2 [3]

Nikelio dioksidas

028-004-00-8

234-823-3

12035-36-8

 

Dinikelio trioksidas

028-005-00-3

215-217-8

1314-06-3

 

Nikelio (II) sulfidas; [1]

028-006-00-9

240-841-2 [1]

16812-54-7 [1]

 

Nikelio sulfidas; [2]

234-349-7 [2]

11113-75-0 [2]

Mileritas; [3]

- [3]

1314-04-1 [3]

Trinikelio disulfidas;

028-007-00-4

 

 

 

Nikelio subsulfidas; [1]

234-829-6 [1]

12035-72-2 [1]

Hezlvuditas; [2]

- [2]

12035-71-1 [2]

Arseno rūgštis ir jos druskos, išskyrus nurodytas kitur šiame priede

033-005-00-1

A“

Bis(chlormetil) eteris;

Oksibis(chlormetanas)

603-046-00-5

208-832-8

542-88-1

 

(4)

2 priedėlyje lentelė iš dalies keičiama taip:

(a)

išbraukiami tokie įrašai: 024-004-01-4; 649-118-00-X;

(b)

įterpiami šie įrašai laikantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 2 priedėlyje nustatytos įrašų tvarkos:

„O-izobutil-N-etoksikarboniltiokarbamatas

006-094-00-X

434-350-4

103122-66-3

 

O-heksil-N-etoksikarboniltiokarbamatas

006-102-00-1

432-750-3

 

Mišinys: dimetil (2-(hidroksimetilkarbamoil)etil)fosfonatas;

dietil(2-(hidroksimetilkarbamoil)etil)fosfonatas;

metiletil (2-(hidroksimetilkarbamoil)etil)fosfonatas

015-196-00-3

435-960-3

 

Kobalto acetatas

027-006-00-6

200-755-8

71-48-7

 

Kobalto nitratas

027-009-00-2

233-402-1

10141-05-6

 

Kobalto karbonatas

027-010-00-8

208-169-4

513-79-1

 

Švino chromatas

082-004-00-2

231-846-0

7758-97-6

 

Švino sulfochromatas geltonasis;

C.I. Pigmentas geltonasis 34;

[Ši medžiaga identifikuojama Spalvų indekse (Colour Index) priskiriant jai spalvos indekso numerį (Colour Index Constitution Number), C.I. 77603.]

082-009-00-X

215-693-7

1344-37-2

 

Švino chromato molibdato sulfatas raudonasis;

C.I. Pigmentas raudonasis 104;

[Ši medžiaga identifikuojama Spalvų indekse (Colour Index) priskiriant jai spalvos indekso numerį (Colour Index Constitution Number), C.I. 77605.]

082-010-00-5

235-759-9

12656-85-8

 

2,3-epoksipropiltrimetilamonio chloridas …%;

Glicidiltrimetilamonio chloridas …%

603-211-00-1

221-221-0

3033-77-0

B

1-(2-amino-5-chlorfenil)-2,2,2-trifluor-1,1-etandiolio hidrochloridas;

[sudėtyje yra < 0,1 % 4-chloranilino (EB Nr. 203-401-0)]

603-221-01-3

433-580-2

214353-17-0

 

Fenolftaleinas

604-076-00-1

201-004-7

77-09-8

 

Etil 1-(2,4-dichlorfenil)-5-(trichlormetil)-1H-1,2,4-triazol-3-karboksilatas

607-626-00-9

401-290-5

103112-35-2

 

N,N′-diacetilbenzidinas

612-044-00-3

210-338-2

613-35-4

 

Bifenil-3,3′,4,4′-tetrailtetraaminas;

Diaminobenzidinas

612-239-00-3

202-110-6

91-95-2

 

(2-chloretil)(3-hidroksipropil)amonio chloridas

612-246-00-1

429-740-6

40722-80-3

 

3-amino-9-etilo karbazolas;

9-etilkarbazol-3-ilaminas

612-280-00-7

205-057-7

132-32-1

 

Chinolinas

613-281-00-5

202-051-6

91-22-5

 

N-[6,9-dihidro-9-[[2-hidroksi-1-(hidroksimetil)etoksi]metil]-6-okso-1H-purin-2-il]acetamidas

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

Distiliatai (akmens anglių deguto), naftaleno alyvos;

Naftaleno alyva;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant akmens anglių degutą. Jį sudaro daugiausia aromatiniai ir kiti angliavandeniliai, fenolių junginiai ir aromatiniai azoto junginiai, distiliavimo temperatūra maždaug nuo 200 °C iki 250 °C (nuo 392 °F iki 482 °F).]

648-085-00-9

283-484-8

84650-04-4

J, M

Ekstrahavimo likučiai (akmens anglių), žemos temperatūros, akmens anglių deguto ekstrahavimo šarmais;

[Žemos temperatūros akmens anglių deguto alyvų ekstraktas, gaunamas plaunant alyvą šarmu, pavyzdžiui, vandeniniu natrio hidroksido tirpalu, nevalytoms akmens anglių deguto rūgštims pašalinti. Jį sudaro daugiausia angliavandeniliai ir aromatinės azoto bazės.]

648-110-00-3

310-191-5

122384-78-5

J, M

Deguto rūgštys, akmens anglių, nevalytos;

Nevalyti fenoliai;

[Reakcijos produktas, gaunamas neutralizuojant akmens anglių deguto alyvos šarminį ekstraktą rūgšties tirpalu, pavyzdžiui, vandeniniu sieros rūgšties tirpalu, arba dujiniu anglies dioksidu laisvosioms rūgštims gauti. Jį sudaro daugiausia deguto rūgštys, pavyzdžiui, fenolis, krezoliai ir ksilenoliai.]

648-116-00-6

266-019-3

65996-85-2

J, M“

(c)

įrašai 024-004-00-7; 609-007-00-9; 612-099-00-3; 612-151-00-5; 648-043-00-X; 648-080-00-1; 648-098-00-X; 648-099-00-5; 648-100-00-9; 648-102-00-X; 648-138-00-6; 650-017-00-8 keičiami įrašais:

„Natrio dichromatas

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

2,4-dinitrotoluenas; [1]

609-007-00-9

204-450-0 [1]

121-14-2 [1]

 

Dinitrotoluenas; [2]

246-836-1 [2]

25321-14-6 [2]

4-metil-m-fenilendiaminas;

2,4-toluendiaminas

612-099-00-3

202-453-1

95-80-7

 

Metilfenilendiaminas;

Diaminotoluenas;

[techninis produktas – 4-metil-m-fenilendiamino (EB Nr. 202-453-1) and 2-metil-m-fenilendiamino (EB NR. 212-513-9) reakcijos mišinys]

612-151-00-5

 

Kreozoto alyvos acenafteno frakcija, neturinti acenafteno;

Skruberinės alyvos redistiliatas;

[Alyva, liekanti iškristalizavus acenafteną iš akmens anglių deguto acenafteno alyvos. Ją sudaro daugiausia naftalenas ir alkilhaftalenai.]

648-043-00-X

292-606-9

90640-85-0

M

Likučiai (akmens anglių deguto), kreozoto alyvos distiliavimo;

Skruberinės alyvos redistiliatas;

[Skruberinės alyvos frakcinio distiliavimo likutis, virimo temperatūra maždaug nuo 270 °C iki 330 °C (nuo 518 °F iki 626 °F). Jį sudaro daugiausia dvicikliai aromatiniai ir heterocikliniai angliavandeniliai.]

648-080-00-1

295-506-3

92061-93-3

M

Kreozoto alyvos acenafteno frakcija;

Skruberinė alyva;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant akmens anglių degutą, virimo temperatūra maždaug nuo 240 °C iki 280 °C (nuo 464 °F iki 536 °F). Jį sudaro daugiausia acenaftenas, naftalenas ir alkilnaftalenas.]

648-098-00-X

292-605-3

90640-84-9

M

Kreozoto alyva;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant akmens anglių degutą. Jį sudaro daugiausia aromatiniai angliavandeniliai, gali turėti nemažus deguto rūgščių ir deguto bazių kiekius. Jo distiliavimo temperatūra maždaug nuo 200 °C iki 325 °C (nuo 392 °F iki 617 °F).]

648-099-00-5

263-047-8

61789-28-4

M

Kreozoto alyva, aukštos virimo temperatūros distiliatas;

Skruberinė alyva;

[Aukštos virimo temperatūros distiliavimo frakcija, gaunama aukštoje temperatūroje koksuojant bitumines anglis, kuri toliau gryninama kristalinių druskų pertekliui pašalinti. Ją sudaro daugiausia kreozoto alyva, kažkiek pašalinus normaliąsias policiklines aromatines druskas, kurios yra akmens anglių deguto distiliatų komponentai. Joje nėra kristalų esant maždaug 5 °C (41 °F).]

648-100-00-9

274-565-9

70321-79-8

M

Ekstrahavimo likučiai (akmens anglių), rūgščioji kreozoto alyva;

Skruberinės alyvos ekstrahavimo likutis;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys iš akmens anglių deguto distiliavimo frakcijos pašalinus bazinius junginius, virimo temperatūra maždaug nuo 250 °C iki 280 °C (nuo 482 °F iki 536 °F). Jį sudaro daugiausia bifenilas ir difenilnaftalenų izomerai.]

648-102-00-X

310-189-4

122384-77-4

M

Kreozoto alyva, žemos virimo temperatūros distiliatas;

Skruberinė alyva;

[Žemos virimo temperatūros frakcija, gaunama aukštoje temperatūroje koksuojant bitumines anglis, kuri toliau gryninama kristalinių druskų pertekliui pašalinti. Ją sudaro daugiausia kreozoto alyva, kažkiek pašalinus normaliąsias policiklines aromatines druskas, kurios yra akmens anglių deguto distiliato komponentai. Joje nėra kristalų esant maždaug 38 °C (100 °F).]

648-138-00-6

274-566-4

70321-80-1

M

Ugniai atsparūs keraminiai pluoštai, specialios paskirties pluoštai, išskyrus kitus, nurodytus šiame priede;

[atsitiktinės orientacijos dirbtiniai stiklo (silikatų) pluoštai, kuriuose šarminių metalų ir šarminių žemės metalų oksidų (Na2O+K2O+CaO+ MgO+BaO) kiekis lygus arba mažesnis kaip 18 % masės]

650-017-00-8

A, R“

(5)

4 priedėlyje lentelė iš dalies keičiama taip:

(a)

išbraukiamas šis įrašas: 024-004-01-4;

(b)

įterpiami šie įrašai laikantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 4 priedėlyje nustatytos įrašų tvarkos:

„O-izobutil-N-etoksikarboniltiokarbamatas

006-094-00-X

434-350-4

103122-66-3

 

O-heksil-N-etoksikarboniltiokarbamatas

006-102-00-1

432-750-3

 

Mišinys: dimetil (2-(hidroksimetilkarbamoil)etil)fosfonatas;

dietil (2-(hidroksimetilkarbamoil)etil)fosfonatas;

metiletil (2-(hidroksimetilkarbamoil)etil)fosfonatas

015-196-00-3

435-960-3

 

2-chlor-6-fluorfenolis

604-082-00-4

433-890-8

2040-90-6

 

(2-chloretil)(3-hidroksipropil)amonio chloridas

612-246-00-1

429-740-6

40722-80-3

 

Kolchicinas

614-005-00-6

200-598-5

64-86-8

 

N-[6,9-dihidro-9-[[2-hidroksi-1-(hidroksimetil)etoksi]metil]-6-okso-1H-purin-2-il]acetamidas

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

Deguto alyvos, rusvųjų akmens anglių

Lengvoji alyva;

[Lignito deguto distiliatas, kurio virimo temperatūra maždaug nuo 80 °C iki 250 °C (nuo 176 °F iki 482 °F). Jį sudaro daugiausia alifatiniai ir aromatiniai angliavandeniliai ir vienhidroksiliai fenoliai.]

648-002-00-6

302-674-4

94114-40-6

J

Benzeno lengvosios frakcijos (akmens anglių);

Lengvosios alyvos redistiliatas, žemos virimo temperatūros;

[Koksavimo krosnių lengvosios alyvos distiliatas, virimo temperatūra mažesnė kaip 100 °C (212 °F). Sudaro daugiausia alifatiniai angliavandeniliai nuo C4 iki C6.]

648-003-00-1

266-023-5

65996-88-5

J

Distiliatai (akmens anglių deguto), benzeno frakcija, turinti daug benzeno, tolueno ir ksileno;

Lengvosios alyvos redistiliatas, žemos virimo temperatūros;

[Nevalyto benzeno distiliacijos likutis, nudistiliavus lakesnes už benzeną frakcijas. Sudaro daugiausia benzenas, toluenas ir ksilenai, virimo temperatūra maždaug nuo 75 °C iki 200 °C (nuo 167 °F iki 392 °F).]

648-004-00-7

309-984-9

101896-26-8

J

Aromatiniai angliavandeniliai, C6-10, turintys daug C8;

Lengvos alyvos redistiliatas, žemos virimo temperatūros

648-005-00-2

292-697-5

90989-41-6

J

Solventnafta (akmens anglių), lengvoji;

Lengvos alyvos redistiliatas, žemos virimo temperatūros

648-006-00-8

287-498-5

85536-17-0

J

Solventnafta (akmens anglys), ksileno ir stireno frakcija;

Lengvosios alyvos redistiliatas, tarpinės virimo temperatūros

648-007-00-3

287-502-5

85536-20-5

J

Solventnafta (akmens anglys), turinti kumarono ir stireno;

Lengvosios alyvos redistiliatas, tarpinės virimo temperatūros

648-008-00-9

287-500-4

85536-19-2

J

Pirminis distiliatas (akmens anglių), distiliavimo likučiai;

Lengvosios alyvos redistiliatas, aukštos virimo temperatūros;

[Regeneruoto pirminio distiliato distiliavimo likučiai. Juos sudaro daugiausia naftalenas ir indenas bei stireno kondensacijos produktai.]

648-009-00-4

292-636-2

90641-12-6

J

Aromatiniai angliavandeniliai, C8;

Lengvos alyvos redistiliatas, aukštos virimo temperatūros

648-010-00-X

292-694-9

90989-38-1

J

Aromatiniai angliavandeniliai, C8-9, šalutinis angliavandenilių dervų polimerizacijos produktas;

Lengvosios alyvos redistiliatas, aukštos virimo temperatūros;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vakuume išgarinus polimerizuotų angliavandenilių dervos tirpiklį. Jį sudaro daugiausia aromatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C8 iki C9, virimo temperatūra maždaug nuo 120 °C iki 215 °C (nuo 248 °F iki 419 °F).]

648-012-00-0

295-281-1

91995-20-9

J

Aromatiniai angliavandeniliai, C9-12, benzeno distiliatas;

Lengvos alyvos redistiliatas, aukštos virimo temperatūros

648-013-00-6

295-551-9

92062-36-7

J

Ekstrahavimo likučiai (akmens anglių), rūgštimi ekstrahuota šarminė benzeno frakcija;

Lengvosios alyvos ekstrahavimo likučiai, žemos virimo temperatūros;

[Aukštos temperatūros bituminių akmens anglių deguto distiliato, iš kurio pašalintos deguto rūgštys ir deguto bazės, redistiliatas, kurio virimo temperatūra maždaug nuo 90 °C iki 160 °C (nuo 194 °F iki 320 °F). Jį sudaro daugiausia benzenas, toluenas and ksilenai.]

648-014-00-1

295-323-9

91995-61-8

J

Ekstrahavimo likučiai (akmens anglių deguto), rūgštimi ekstrahuota šarminė benzeno frakcija;

Lengvosios alyvos ekstrahavimo likučiai, žemos virimo temperatūros;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas redistiliuojant aukštos virimo temperatūros akmens anglių degutą (pašalintos deguto rūgštys ir deguto bazės). Jį sudaro daugiausia nepakeisti ir pakeisti viencikliai aromatiniai angliavandeniliai, kurių virimo temperatūra maždaug nuo 85 °C iki 195 °C (185 °F – 383 °F).]

648-015-00-7

309-868-8

101316-63-6

J

Ekstrahavimo likučiai (akmens anglių), rūgščioji benzeno frakcija;

Lengvosios alyvos ekstrahavimo likučiai, žemos virimo temperatūros;

[Rūgštusis dumblas kaip šalutinis žalių aukštos temperatūros akmens anglių valymo sieros rūgštimi produktas. Sudarytas daugiausia iš sieros rūgšties ir organinių junginių.]

648-016-00-2

298-725-2

93821-38-6

J

Ekstrahavimo likučiai (akmens anglių), šarminė lengvoji alyva, viršutiniai distiliatai;

Lengvosios alyvos ekstrahavimo likučiai, žemos virimo temperatūros;

[Pradinio frakcionavimo kolonos virintuvo likučių, turinčių daug aromatinių angliavandenilių, kumarono, naftaleno ir indeno, arba plautos fenolio alyvos distiliavimo pirmoji frakcija, kurios virimo temperatūra didžiąja dalimi žemesnė kaip 145 °C (293 °F). Ją daugiausia sudaro C7 ir C8 alifatiniai ir aromatiniai angliavandeniliai.]

648-017-00-8

292-625-2

90641-02-4

J

Ekstrahavimo likučiai (akmens anglių), rūgšimi ekstrahuota šarminė lengvoji alyva, indeno frakcija;

Lengvosios alyvos ekstrahavimo likučiai, tarpinės virimo temperatūros

648-018-00-3

309-867-2

101316-62-5

J

Ekstrahavimo likučiai (akmens anglių), šarminė lengvoji alyva, pirminio distiliato indeno frakcija;

Lengvosios alyvos ekstrahavimo likučiai, aukštos virimo temperatūros;

[Pradinio frakcionavimo kolonos virintuvo likučių, turinčių daug aromatinių angliavandenilių, kumarono, naftaleno ir indeno, arba plautų feonolio alyvų distiliatas, kurio virimo temperatūra maždaug nuo 155 °C iki 180 °C (nuo 311 °F iki 356 °F). Jį sudaro daugiausia indenas, indanas ir trimetilbenzenai.]

648-019-00-9

292-626-8

90641-03-5

J

Solventnafta (akmens anglių);

[Aukštos temperatūros akmens anglių deguto, koksavimo krosnių lengvosios alyvos arba akmens anglių deguto alyvos šarminio ekstrahavimo likučių distiliatas, kurio virimo temperatūra maždaug nuo 130 °C iki 210 °C (nuo 266 °F iki 410 °F). Jį sudaro daugiausia indenas ir kitos policiklinės sistemos, turinčios vieną aromatinį žiedą. Gali turėti fenolio junginių ir aromatinių azoto bazių.];

Lengvosios alyvos ekstrahavimo likučiai, aukštos virimo temperatūros

648-020-00-4

266-013-0

65996-79-4

J

Distiliatai (akmens anglių deguto), lengvosios alyvos, neutrali frakcija;

Lengvosios alyvos ekstrahavimo likučiai, aukštos virimo temperatūros;

[Aukštos temperatūros akmens anglių deguto frakcinės distiliacijos distiliatas. Sudarytas daugiausia iš vienciklių aromatinių angliavandenilių alkildarinių, kurių virimo temperatūra maždaug nuo 135 °C iki 210 °C (nuo 275 °F iki 410 °F). Jo sudėtyje gali būti ir nesočiųjų angliavandenilių, pavyzdžiui, indeno ir kumarono.]

648-021-00-X

309-971-8

101794-90-5

J

Distiliatai (akmens anglių deguto), lengvosios alyvos, rūgštiniai ekstraktai;

Lengvosios alyvos ekstrahavimo likučiai, aukštos virimo temperatūros;

[Ši alyva yra sudėtinis aromatinių angliavandenilių, visų pirma, indeno, naftaleno, kumarono, fenolio ir o-, m- bei p-krezolių mišinys, kurio virimo temperatūra nuo 140 °C iki 215 °C (nuo 284 °F iki 419 °F)].

648-022-00-5

292-609-5

90640-87-2

J

Distiliatai (akmens anglių deguto), lengvosios alyvos;

Karbolio alyva;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant akmens anglių degutą. Jį sudaro aromatiniai ir kiti angliavandeniliai, fenolio junginiai ir aromatiniai azoto junginiai, distiliavimo temperatūra maždaug nuo 150 °C iki 210 °C (nuo 302 °F iki 410 °F).]

648-023-00-0

283-483-2

84650-03-3

J

Deguto alyvos, akmens anglių;

Karbolio alyva;

Aukštos temperatūros akmens anglių deguto distiliatas, kurio distiliavimo temperatūra maždaug nuo 130 °C iki 250 °C (nuo 266 °F iki 410 °F). Jį sudaro daugiausia naftalenas, alkilnaftalenai, fenolio junginiai ir aromatinės azoto bazės.]

648-024-00-6

266-016-7

65996-82-9

J

Ekstrahavimo likučiai (akmens anglių), šarmu ekstrahuota lengvoji alyva, rūgštinis ekstraktas;

Karbolio alyvos ekstrahavimo likučiai;

[Alyva, gaunama plaunant rūgštimi šarmais išplautą fenolio alyvą nedideliems šarminių junginių (deguto bazių) kiekiams pašalinti. Ją sudaro daugiausia indenas, indanas ir alkilbenzenai.]

648-026-00-7

292-624-7

90641-01-3

J

Ekstrahavimo likučiai (akmens anglių), šarminė deguto alyva;

Karbolio alyvos ekstrahavimo likučiai;

[Likutis, gaunamas akmens anglių deguto alyvą plaunant šarmais, pavyzdžiui, vandeniniu natrio hidroksido tirpalu, prieš tai pašalinus nevalytas akmens anglių deguto rūgštis. Jį sudaro daugiausia naftalenai ir aromatinės azoto bazės.]

648-027-00-2

266-021-4

65996-87-4

J

Alyvų ekstraktai (akmens anglių), lengvoji alyva;

Rūgštinis ekstraktas;

[Vandeninis ekstraktas, gaunamas plaunant rūgštimis šarmais išplautą karbolio alyvą. Jį sudaro daugiausia įvairių aromatinių azoto bazių, įskaitant piridiną, chinoliną ir jų alkilinius darinius, rūgščiosios druskos.]

648-028-00-8

292-622-6

90640-99-6

J

Piridinas, alkiliniai dariniai.;

Nevalytos deguto bazės;

[Sudėtinis polialkilintų piridinų mišinys, gaunamas distiliuojant akmens anglies degutą arba kaip aukštos virimo temperatūros, maždaug virš 150 °C (302 °F), amonio ir acetaldehido, formaldehido ar paraformaldehido reakcijos produktų distiliatai.]

648-029-00-3

269-929-9

68391-11-7

J

Akmens anglių deguto bazės, pikolino frakcija;

Distiliato bazės;

[Piridino bazės, kurių virimo temperatūra maždaug nuo 125 °C iki 160 °C (nuo 257 °F iki 320 °F), gaunamos distiliuojant neutralizuotą po ekstrahavimo rūgštimi bazių turinčią deguto frakciją, gautą distiliuojant bituminių anglių degutą. Sudarytos daugiausia iš lutidinų ir pikolinų.]

648-030-00-9

295-548-2

92062-33-4

J

Akmens anglių deguto bazės, lutidino frakcija;

Distiliato bazės

648-031-00-4

293-766-2

91082-52-9

J

Alyvų ekstraktai (akmens anglių), deguto bazės, kolidino frakcija;

Distiliato bazės;

[Ekstraktas gautas rūgštimis ekstrahuojant bazes iš nevalytų akmens anglių deguto aromatinių alyvų, neutralizuojant ir distiliuojant bazes. Sudarytas daugiausia iš kolidinų, anilino, toluidinų, lutidinų, ksilidinų.]

648-032-00-X

273-077-3

68937-63-3

J

Akmens anglių deguto bazės, kolidino frakcija;

Distiliato bazės;

[Distiliavimo frakcija, kurios virimo temperatūra maždaug nuo 181 °C iki 186 °C (nuo 356 °F iki 367 °F), iš nevalytų bazių, gautų iš neutralizuotų rūgštimis ekstrahuotų bazių turinčių deguto frakcijų, kurios gautos distiliuojant bituminių anglių degutą. Ji sudaryta daugiausia iš anilino ir kolidinų.]

648-033-00-5

295-543-5

92062-28-7

J

Akmens anglių deguto bazės, anilino frakcija;

Distiliato bazės;

[Nevalytų bazių, gautų šalinant fenolį ir bazes iš karbolio alyvos, gautos distiliuojant akmens anglių degutą, distiliavimo frakcija, kurios virimo temperatūra maždaug nuo 180 °C iki 200 °C (nuo 356 °F iki 392 °F). Ją sudaro daugiausia anilinas, kolidinai, lutidinai ir toluidinai.]

648-034-00-0

295-541-4

92062-27-6

J

Akmens anglių deguto bazės, toluidino frakcija;

Distiliato bazės

648-035-00-6

293-767-8

91082-53-0

J

Distiliatai (naftos), alkenų ir alkinų gamybos pirolizės alyvos ir aukštos temperatūros akmens anglių deguto mišinys, indeno frakcija;

Redistiliatai;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas kaip bituminių anglių aukštos temperatūros deguto ir liekamųjų alyvų, gaunamų pirolizės būdu gaminant alkenus ir alkinus iš naftos produktų ar gamtinių dujų, frakcinės distiliacijos redistiliatas. Jį sudaro daugiausia indenas, virimo temperatūra maždaug nuo 160 °C iki 190 °C (nuo 320 °F iki 374 °F).]

648-036-00-1

295-292-1

91995-31-2

J

Distiliatai (akmens anglių), akmens anglių deguto pirolizės liekamosios alyvos, naftaleno alyvos;

Redistiliatai;

[Bituminių anglių aukštos temperatūros deguto ir pirolizės liekamųjų alyvų frakcinės distiliacijos redistiliatas, virimo temperatūra maždaug nuo 190 °C iki 270 °C (nuo 374 °F iki 518 °F). Jį sudaro daugiausia pakeisti dvicikliai aromatiniai junginiai.]

648-037-00-7

295-295-8

91995-35-6

J

Alyvų ekstraktai (akmens anglių), akmens anglių deguto pirolizės liekamosios alyvos, naftaleno alyva, redistiliatas;

Redistiliatai;

[Metilnaftaleno alyvos, gautos iš bituminių anglių aukštos temperatūros deguto, iš kurios pašalintas fenolis ir bazės, ir pirolizės liekamųjų alyvų frakcinės distiliacijos redistiliatas, kurio virimo temperatūra maždaug nuo 220 °C iki 230 °C (nuo 428 °F iki 446 °F). Jį sudaro daugiausia nepakeisti ir pakeisti dvicikliai aromatiniai angliavandeniliai.]

648-038-00-2

295-329-1

91995-66-3

J

Alyvų ekstraktai (akmens anglių), akmens anglių deguto pirolizės liekamosios alyvos, naftaleno alyvos;

Redistiliatai;

[Neutrali alyva, gaunama pašalinant bazes ir fenolį iš alyvos, gautos distiliuojant aukštos temperatūros degutą ir pirolizės liekamąsias alyvas, kurios virimo temperatūra yra maždaug nuo 225 °C iki 255 °C (nuo 437 °F iki 491 °F). Sudaryta daugiausia iš pakeistų dviciklių aromatinių angliavandenilių.]

648-039-00-8

310-170-0

122070-79-5

J

Alyvų ekstraktai (akmens anglių), akmens anglių deguto pirolizės liekamosios alyvos, naftaleno alyvos, distiliavimo likučiai;

Redistiliatai;

[Metilnaftaleno alyvos (bituminių anglių deguto ir pirolizės liekamųjų alyvų), iš kurios pašalintas fenolis ir bazės, distiliacijos likutis, kurio virimo temperatūra maždaug nuo 240 °C iki 260 °C (nuo 464 °F iki 500 °F). Jį sudaro daugiausia pakeisti dvicikliai aromatiniai ir heterocikliniai angliavandeniliai.]

648-040-00-3

310-171-6

122070-80-8

J

Distiliatai (akmens anglių), koksavimo krosnių lengvoji alyva, naftaleno frakcija;

Naftaleno alyva;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas atliekant koksavimo krosnių lengvosios alyvos pradinį frakcionavimą (nepertraukiamą distiliavimą). Jį sudaro daugiausia naftalenas, kumaronas ir indenas, virimo temperatūra daugiau kaip 148 °C (298 °F).]

648-084-00-3

285-076-5

85029-51-2

J, M

Distiliatai (akmens anglių deguto), naftaleno alyvos;

Naftaleno alyva;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant akmens anglių degutą. Jį sudaro daugiausia aromatiniai ir kiti angliavandeniliai, fenolių junginiai ir aromatiniai azoto junginiai, distiliavimo temperatūra maždaug nuo 200 °C iki 250 °C (nuo 392 °F iki 482 °F).]

648-085-00-9

283-484-8

84650-04-4

J, M

Distiliatai (akmens anglių deguto), naftaleno alyvos, turi mažai naftaleno;

Naftaleno alyvos redistiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas kristalizuojant naftaleno alyvą. Jį sudaro daugiausia naftalenas, alkilnaftalenai ir fenolio junginiai].

648-086-00-4

284-898-1

84989-09-3

J, M

Distiliatai (akmens anglių deguto), naftaleno alyvos kristalizavimo, pokristalizacinis skystis;

Naftaleno alyvos redistiliatas;

[Sudėtinis organinių junginių mišinys, gaunamas kaip akmens anglių deguto naftaleno frakcijos kristalizavimo filtratas, kurio virimo temperatūra maždaug 200 °C – 230 °C (392 °F – 446 °F). Jį sudaro daugiausia naftalenas, tionaftalenas ir alkilnaftalenai.]

648-087-00-X

295-310-8

91995-49-2

J, M

Ekstrahavimo likučiai (akmens anglių), šarminė naftaleno alyva;

Naftaleno alyvos ekstrahavimo likutis;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas šarmais plaunant naftaleno alyvą fenolio junginiams (deguto rūgštims) pašalinti. Jį sudaro naftalenas ir alkilnaftalenai.]

648-088-00-5

310-166-9

121620-47-1

J, M

Ekstrahavimo likučiai (akmens anglių), šarminė naftaleno alyva, turinti mažai naftaleno;

Naftaleno alyvos ekstrahavimo likutis;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, kuris lieka kristalizavimo būdu pašalinus naftaleną iš šarmais plautos naftaleno alyvos. Jį sudaro daugiausia naftalenas ir alkilnaftalenai.]

648-089-00-0

310-167-4

121620-48-2

J, M

Distiliatai (akmens anglių deguto), naftaleno alyvos, neturintys naftaleno šarminiai ekstraktai;

Naftaleno alyvos ekstrahavimo likutis;

Alyvos likutis, iš išdžiovintos naftaleno alyvos pašalinus fenolio junginius (deguto rūgštis) plaunant šarmais. Jį sudaro daugiausia naftalenas ir alkilnaftalenai.]

648-090-00-6

292-612-1

90640-90-7

J, M

Ekstrahavimo likučiai (akmens anglių), šarminės naftaleno alyvos distiliavimo viršutiniai distiliatai;

Naftaleno alyvos ekstrahavimo likutis;

[Šarmais išplautos naftaleno alyvos distiliatas, kurio distiliavimo temperatūra maždaug nuo 180 °C iki 220 °C (nuo 356 °F iki 428 °F). Sudaro daugiausia naftalenas, alkilbenzenai, indenas ir indanas.]

648-091-00-1

292-627-3

90641-04-6

J, M

Distiliatai (akmens anglių deguto), naftaleno alyvos, metilnaftaleno frakcija;

Metilnaftaleno alyva;

[Aukštos temperatūros akmens anglių deguto frakcinės distiliacijos distiliatas. Sudaro daugiausia pakeistieji dvicikliai aromatiniai angliavandeniliai ir aromatinės azoto bazės, virimo temperatūra maždaug nuo 225 °C iki 255 °C (nuo 437 °F iki 491 °F).]

648-092-00-7

309-985-4

101896-27-9

J, M

Distiliatai (akmens anglių deguto), naftaleno alyvos, indolo ir metilnaftaleno frakcija;

Metilnaftaleno alyva;

[Aukštos temperatūros akmens anglių deguto frakcinės distiliacijos distiliatas. Sudaro daugiausia indolas ir metilnaftalenas, virimo temperatūra maždaug nuo 235 °C iki 255 °C (nuo 455 °F iki 491 °F).]

648-093-00-2

309-972-3

101794-91-6

J, M

Distiliatai (akmens anglių deguto), naftaleno alyvos, rūgštiniai ekstraktai;

Metilnaftaleno alyvos ekstrahavimo likutis;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas pašalinus bazes iš metilnaftaleno frakcijos, gautos distiliuojant akmens anglies degutą, virimo temperatūra maždaug nuo 230 °C iki 255 °C (nuo 446 °F iki 491 °F). Sudaro daugiausia 1(2)-metilnaftalenas, naftalenas, dimetilnaftalenas ir bifenilas.]

648-094-00-8

295-309-2

91995-48-1

J, M

Ekstrahavimo likučiai (akmens anglių), šarminė naftaleno alyva, distiliavimo likučiai;

Metilnaftaleno alyvos ekstrakto likutis;

[Šarmais plautos naftaleno alyvos distiliavimo likutis, kurio distiliavimo temperatūra maždaug nuo 220 iki 300 °C (nuo 428 iki 572 °F). Sudaro daugiausia naftalenas, alkilnaftalenai ir aromatinės azoto bazės.]

648-095-00-3

292-628-9

90641-05-7

J, M

Alyvų ekstraktai (akmens anglių), rūgštiniai, neturintys deguto bazių;

Metilnaftaleno alyvos ekstrakto likutis;

[Alyvos ekstraktas, kurio virimo temperatūra maždaug nuo 220 °C iki 265 °C (428 – 509 °F), gaunamas plaunant rūgštimi, pavyzdžiui, vandeniniu sieros rūgšties tirpalu, akmens anglių deguto šarminio ekstrahavimo likutį po distiliavimo deguto bazėms pašalinti. Sudaro daugiausia alkilnaftalenai.]

648-096-00-9

284-901-6

84989-12-8

J, M

Distiliatai (akmens anglių deguto), benzeno frakcija, distiliavimo likučiai;

Skruberinė alyva;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant nevalytą benzeną (aukštos temperatūros akmens anglių degutą). Jis gali būti skystis, kurio virimo temperatūra maždaug nuo 150 iki 300 °C (302 – 572 °F) ar pusiau kieta ar kieta medžiaga, kurios lydimosi temperatūra apie 70 °C (158 °F). Jį sudaro daugiausia naftalenas ir alkilnaftalenai.]

648-097-00-4

310-165-3

121620-46-0

J, M

Antraceno alyva, antraceno pasta;

Antraceno alyvos frakcija;

[Daug antraceno turinti kieta medžiaga, gaunama kristalizuojant ir centrifuguojant antraceno alyvą. Ją sudaro daugiausia antracenas, karbazolas ir fenantrenas.]

648-103-00-5

292-603-2

90640-81-6

J, M

Antraceno alyva, turinti mažą antraceno kiekį;

Antraceno alyvos frakcija;

[Alyvos likutis, gaunamas pašalinus kristalizacijos būdu iš antraceno alyvos daug antraceno turinčią kietą medžiagą (antraceno pastą). Jį sudaro daugiausia dvicikliai, tricikliai ar keturcikliai aromatiniai junginiai.]

648-104-00-0

292-604-8

90640-82-7

J, M

Likučiai (akmens anglių deguto), antraceno alyvos distiliavimo;

Antraceno alyvos frakcija;

[Nevalyto antraceno frakcijos distiliavimo likučiai, virimo temperatūra maždaug nuo 340 iki 400 °C (nuo 644 iki 752 °F). Juos sudaro daugiausia tricikliai ir policikliniai aromatiniai ir heterocikliniai angliavandeniliai.]

648-105-00-6

295-505-8

92061-92-2

J, M

Antraceno alyva, antraceno pasta, antraceno frakcija;

Antraceno alyvos frakcija;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant antraceną, gautą kristalizuojant bituminių anglių aukštos temperatūros deguto antraceno alyvą, kurio virimo temperatūra maždaug nuo 330 iki 350 °C (626 – 662 °F). Jį sudaro daugiausia antracenas, karbazolas ir fenantrenas.]

648-106-00-1

295-275-9

91995-15-2

J, M

Antraceno alyva, antraceno pasta, karbazolo frakcija;

Antraceno alyvos frakcija;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant antraceną, gautą kristalizuojant bituminių anglių aukštos temperatūros deguto antraceno alyvą, kurio virimo temperatūra maždaug nuo 350 °C iki 360 °C (nuo 662 °F iki 680 °F). Jį sudaro daugiausia antracenas, karbazolas ir fenantrenas.]

648-107-00-7

295-276-4

91995-16-3

J, M

Antraceno alyva, antraceno pasta, distiliavimo lengvosios frakcijos;

Antraceno alyvos frakcija;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant antraceną, kuris gautas kristalizuojant bituminių anglių aukštos temperatūros deguto antraceno alyvą, virimo temperatūra maždaug nuo 290 °C iki 340 °C (nuo 554 °F iki 644 °F). Jį sudaro daugiausia tricikliai aromatiniai junginiai ir jų dihidrodariniai.]

648-108-00-2

295-278-5

91995-17-4

J, M

Deguto alyvos, akmens anglių, žemos temperatūros;

Deguto alyva, aukštos virimo temperatūros;

[Žemos temperatūros akmens anglių deguto distiliatas. Jį sudaro daugiausia angliavandeniliai, fenolio junginiai ir aromatinės azoto bazės, virimo temperatūra maždaug nuo 160 °C iki 340 °C (nuo 320 °F iki 644 °F).]

648-109-00-8

309-889-2

101316-87-4

J, M

Ekstrahavimo likučiai (akmens anglių), žemos temperatūros šarminis akmens anglių degutas;

[Žemos temperatūros akmens anglių deguto alyvų likutis, gaunamas plaunant alyvą šarmu, pavyzdžiui, vandeniniu natrio hidroksido tirpalu, nevalytoms akmens anglių deguto rūgštims pašalinti. Jį sudaro daugiausia angliavandeniliai ir aromatinės azoto bazės.]

648-110-00-3

310-191-5

122384-78-5

J, M

Fenoliai, amoniakinio vandens ekstraktas;

Šarminis ekstraktas;

[Mišinys fenolių, ekstrahuotų izobutilacetatu iš amoniakinio vandens, gaunamo kondensuojant dujas, išsiskyrusias atliekant akmens anglių žemos temperatūros (mažiau kaip 700 °C (1 292 °F)) destrukcinę distiliaciją. Jį sudaro daugiausia vienhidroksilių ir dihidroksilių fenolių mišinys].

648-111-00-9

284-881-9

84988-93-2

J, M

Distiliatai (akmens anglių deguto), lengvųjų alyvų šarminiai ekstraktai;

Šarminis ekstraktas;

[Vandeninis ekstraktas, gaunamas plaunant karbolio alyvą šarmais, pavyzdžiui, vandeniniu natrio hidroksido tirpalu. Jį sudaro daugiausia įvairių fenolio junginių šarminių metalų druskos.]

648-112-00-4

292-610-0

90640-88-3

J, M

Ekstraktai, šarminiai akmens anglies deguto alyvos;

Šarminis ekstraktas;

[Akmens anglių deguto alyvos ekstraktas, gautas plaunant šarmais, pavyzdžiui, vandeniniu natrio hidroksido tirpalu. Jį sudaro daugiausia įvairių fenolio junginių šarminių metalų druskos.]

648-113-00-X

266-017-2

65996-83-0

J, M

Distiliatai (akmens anglių deguto), naftaleno alyvos, šarminiai ekstraktai;

Šarminis ekstraktas;

[Vandeninis naftaleno alyvos ekstraktas, gautas plaunant šarmais, pavyzdžiui, vandeniniu natrio hidroksido tirpalu. Jį sudaro daugiausia įvairių fenolio junginių šarminių metalų druskos.]

648-114-00-5

292-611-6

90640-89-4

J, M

Ekstrahavimo likučiai (akmens anglių), šarminiai deguto alyvos, karbonizuoti, apdoroti kalcio oksidu;

Nevalyti fenoliai;

[Produktas, gaunamas akmens anglių deguto alyvos šarminį ekstraktą apdorojant CO2 ir CaO. Jį sudaro daugiausia CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 ir kitos organinės bei neorganinės priemaišos.]

648-115-00-0

292-629-4

90641-06-8

J, M

Deguto rūgštys, akmens anglių, nevalytos;

Nevalyti fenoliai;

[Reakcijos produktas, gaunamas neutralizuojant akmens anglių deguto alyvos šarminį ekstraktą rūgšties tirpalu, pavyzdžiui, vandeniniu sieros rūgšties tirpalu, arba dujiniu anglies dioksidu laisvosioms rūgštims gauti. Jį sudaro daugiausia deguto rūgštys, pavyzdžiui, fenolis, krezoliai ir ksilenoliai.]

648-116-00-6

266-019-3

65996-85-2

J, M

Deguto rūgštys, rusvųjų anglių, nevalytos;

Nevalyti fenoliai;

[Parūgštintas šarminis rusvųjų anglių deguto distiliatas. Jį sudaro daugiausia fenolis ir fenolio homologai.]

648-117-00-1

309-888-7

101316-86-3

J, M

Deguto rūgštys, rusvųjų anglių dujinimo;

Nevalyti fenoliai;

[Sudėtinis organinių junginių mišinys, gaunamas dujinant rusvąją akmens anglį. Sudaro daugiausia C6-10 hidroksiaromatiniai fenoliai ir jų homologai.]

648-118-00-7

295-536-7

92062-22-1

J, M

Deguto rūgštys, distiliavimo likučiai;

Fenolių distiliatai;

[Akmens anglių nevalyto fenolio distiliavimo likutis. Jį sudaro daugiausia fenoliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C8 iki C10, kurių minkštėjimo temperatūra yra nuo 60 °C iki 80 °C (nuo 140 °F iki 176 °F).]

648-119-00-2

306-251-5

96690-55-0

J, M

Deguto rūgštys, metilfenolio frakcija;

Fenolių distiliatai;

[Deguto rūgščių, kuriose daug 3- ir 4- metilfenolio, frakcija, gaunama distiliuojant žemos temperatūros akmens anglių nevalytas deguto rūgštis.]

648-120-00-8

284-892-9

84989-04-8

J, M

Deguto rūgštys, polialkilfenolio frakcija;

Fenolių distiliatai;

[Deguto rūgščių frakcija, gaunama distiliuojant žemos temperatūros akmens anglių nevalytas deguto rūgštis, virimo temperatūra maždaug nuo 225 °C iki 320 °C (nuo 437 °F iki 608 °F). Ją sudaro daugiausia polialkilfenoliai.]

648-121-00-3

284-893-4

84989-05-9

J, M

Deguto rūgštys, ksilenolio frakcija;

Fenolių distiliatai;

[Deguto rūgščių, kuriose daug 2,4- and 2,5-dimetilfenolio, frakcija, gaunama distiliuojant žemos temperatūros akmens anglių deguto nevalytas deguto rūgštis.]

648-122-00-9

284-895-5

84989-06-0

J, M

Deguto rūgštys, etilfenolio frakcija;

Fenolių distiliatai;

[Deguto rūgščių, kuriose daug 3- ir 4-etilfenolio, frakcija, gaunama distiliuojant žemos temperatūros akmens anglių deguto nevalytas deguto rūgštis.]

648-123-00-4

284-891-3

84989-03-7

J, M

Deguto rūgštys, 3,5-ksilenolio frakcija;

Fenolių distiliatai;

[Deguto rūgščių, kuriose daug 3,5-dimetilfenolio, frakcija, gaunama distiliuojant žemos temperatūros akmens anglių deguto rūgštis.]

648-124-00-X

284-896-0

84989-07-1

J, M

Deguto rūgštys, likučiai, distiliatai, pirmoji frakcija;

Fenolių distiliatai;

[Likutis, gautas distiliuojant lengvąją fenolio alyvą esant temperatūrai nuo 235 °C iki 355 °C (nuo 481 °F iki 697 °F).]

648-125-00-5

270-713-1

68477-23-6

J, M

Deguto rūgštys, krezolių, likučiai;

Fenolių distiliatai;

[Akmens anglių deguto nevalytų deguto rūgščių likutis, pašalinus fenolius, krezolius, ksilenolius ir visus aukštos virimo temperatūros fenolius. Juoda kietoji medžiaga, kurios lydimosi temperatūra maždaug 80 °C (176 °F). Sudaro daugiausia polialkilfenoliai, dervos ir neorganinės druskos.]

648-126-00-0

271-418-0

68555-24-8

J, M

Fenoliai, C9-11;

Fenolių distiliatai

648-127-00-6

293-435-2

91079-47-9

J, M

Deguto rūgštys, krezolių;

Fenolių distiliatai;

[Sudėtinis organinių junginių mišinys, gaunamas iš rusvųjų anglių, virimo temperatūra maždaug nuo 200 °C iki 230 °C (nuo 392 °F iki 446 °F). Jį sudaro daugiausia fenoliai ir piridino bazės.]

648-128-00-1

295-540-9

92062-26-5

J, M

Deguto rūgštys, rusvųjų anglių, C2-alkilfenolių frakcija

Fenolių distiliatai;

[Parūgštinto produkto, gaunamo šarmais plaunant lignito deguto distiliatą, distiliatas, kurio virimo temperatūra maždaug nuo 200 °C iki 230 °C (nuo 392 °F iki 446 °F). Jį sudaro daugiausia m- ir p-etilfenoliai, krezoliai ir ksilenoliai.]

648-129-00-7

302-662-9

94114-29-1

J, M

Alyvų ekstraktai (akmens anglių), naftaleno alyvos;

Rūgštusis ekstraktas;

[Vandeninis ekstraktas, gautas rūgštimis išplovus šarmais išplautą naftaleno alyvą. Jį sudaro daugiausia įvairių aromatinių azoto bazių, įskaitant piridiną, chinoliną ir jų alkilinius darinius, rūgščios druskos.]

648-130-00-2

292-623-1

90641-00-2

J, M

Deguto bazės, chinolino dariniai;

Distiliato bazės

648-131-00-8

271-020-7

68513-87-1

J, M

Deguto bazės, akmens anglių, chinolino darinių frakcija;

Distiliato bazės

648-132-00-3

274-560-1

70321-67-4

J, M

Deguto bazės, akmens anglių, distiliavimo likučiai;

Distiliato bazės;

[Neutralizuotų, rūgštimis ekstrahuotų bazių turinčių deguto frakcijų, gautų distiliuojant akmens anglių degutą, distiliavimo likutis. Jį sudaro daugiausia anilinas, kolidinai, chinolinas ir chinolino dariniai bei toluidinai.]

648-133-00-9

295-544-0

92062-29-8

J, M

Angliavandenilių alyvos, aromat.aromatinės, mišinio su polietilenu ir polipropilenu pirolizės, lengvosios alyvos frakcija;

Terminio apdorojimo produktai;

[Alyva, gaunama termiškai apdorojus polietileno bei polipropileno ir akmens anglių deguto pikio arba aromatinių alyvų mišinį. Ją sudaro daugiausia benzenas ir jo homologai, virimo temperatūra maždaug nuo 70 °C iki 120 °C (nuo 158 °F iki 248 °F).]

648-134-00-4

309-745-9

100801-63-6

J, M

Angliavandenilių alyvos, aromatinės, mišinio su polietilenu pirolizės, lengvosios alyvos frakcija;

Terminio apdorojimo produktai;

[Alyva, gaunama termiškai apdorojus polietileno ir akmens anglies deguto pikio arba aromatinių alyvų mišinį. Ją sudaro daugiausia benzenas ir jo homologai, virimo temperatūra maždaug nuo 70 °C iki 120 °C (nuo 158 °F iki 248 °F).]

648-135-00-X

309-748-5

100801-65-8

J, M

Angliavandenilių alyvos, aromatinės, mišinio su polistirenu pirolizės, lengvosios alyvos frakcija;

Terminio apdorojimo produktai;

[Alyva, gaunama termiškai apdorojus polistireną ir akmens anglies deguto pikio ar aromatinių alyvų mišinį. Ją sudaro daugiausia benzenas ir jo homologai, virimo temperatūra maždaug nuo 70 °C iki 210 °C (nuo 158 °F iki 410 °F).]

648-136-00-5

309-749-0

100801-66-9

J, M

Ekstrahavimo likučiai (akmens anglių), šarminė deguto alyva, naftaleno distiliavimo likučiai;

Naftaleno alyvos ekstrahavimo likutis;

[Likutis, gaunamas cheminiu būdu ekstrahuojant alyvą po naftaleno pašalinimo distiliavimu. Sudaro daugiausia nuo dviejų iki keturių žiedų turintys kondensuoti aromatiniai angliavandeniliai ir aromatinės azoto bazės.]

648-137-00-0

277-567-8

73665-18-6

J, M

Deguto rūgštys, krezolių, natrio druskos, šarminiai tirpalai;

Šarminis ekstraktas

648-139-00-1

272-361-4

68815-21-4

J, M

Alyvų ekstraktai (akmens anglių), deguto bazės;

Rūgštinis ekstraktas;

[Akmens anglių deguto alyvos šarminio ekstrahavimo likučio ekstraktas, gaunamas plaunant rūgštimi, pavyzdžiui, vandeniniu sieros rūgšties tirpalu, po distiliacijos naftalenui pašalinti. Sudaro daugiausia įvairių aromatinių azoto bazių, įskaitant piridiną, chinoliną ir jų alkilinius darinius, rūgščios druskos.]

648-140-00-7

266-020-9

65996-86-3

J, M

Deguto bazės, akmens anglių, nevalytos;

Nevalytos deguto bazės;

[Reakcijos produktas, gaunamas neutralizuojant akmens anglies deguto bazinių alyvų ekstraktą šarminiu tirpalu, pavyzdžiui, vandeniniu natrio hidroksido tirpalu, laisvoms bazėms gauti. Sudaro daugiausia tokios organinės bazės kaip akridinas, fenantridinas, piridinas, chinolinas ir jų alkiliniai dariniai.]

648-141-00-2

266-018-8

65996-84-1

J, M

Lengvoji alyva (akmens anglių), koksavimo krosnių;

Nevalytas benzolas;

[Lakus organinis skystis, ekstrahuotas iš dujų, išsiskyrusių vykdant aukštos temperatūros (daugiau kaip 700 °C (1 292 °F)) destrukcinį akmens anglių distiliavimą. Sudaro daugiausia benzenas, toluenas ir ksilenai. Gali turėti mažus kitų angliavandenilių kiekius.]

648-147-00-5

266-012-5

65996-78-3

J

Distiliatai (akmens anglių), ekstrahavimo tirpikliais, pirminiai;

[Skystas garų, susidariusių akmens anglį tirpinant skystame tirpiklyje, kondensacijos produktas, virimo temperatūra maždaug nuo 30 °C iki 300 °C (nuo 86 °F iki 572 °F). Sudaro daugiausia iš dalies hidrinti kondensuotieji aromatiniai angliavandeniliai, azoto, deguonies ir sieros turintys aromatiniai junginiai ir jų alkilinti dariniai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C4 iki C14.]

648-148-00-0

302-688-0

94114-52-0

J

Distiliatai (akmens anglių), ekstrahavimo tirpikliais, hidrokrekingo;

[Akmens anglių ekstrakto arba tirpalo, ekstrahuoto skystaisiais tirpikliais ar virškritinės būsenos dujomis, hidrokrekingo produktų distiliatas, virimo temperatūra maždaug nuo 30 °C iki 300 °C (nuo 86 °F iki 572 °F). Sudaro daugiausia aromatiniai, hidrinti aromatiniai ir nafteniniai junginiai, jų alkildariniai ir alkanai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C4 iki C14. Be to, yra ir azoto, sieros bei deguonies turinčių aromatinių ir hidrintų aromatinių junginių.]

648-149-00-6

302-689-6

94114-53-1

J

Pirminis distiliatas (akmens anglių), ekstrahavimo tirpikliais, hidrokrekingo;

[Akmens anglies ekstrakto ar tirpalo, gauto ekstrahuojant skystaisiais tirpikliais arba virškritinės būsenos dujomis, hidrokrekingo produktų distiliavimo frakcija, virimo temperatūra maždaug nuo 30 °C iki 180 °C (nuo 86 °F iki 356 °F). Sudaro daugiausia aromatiniai, hidrinti aromatiniai ir nafteniniai junginiai, jų alkildariniai ir alkanai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C4 iki C9. Be to, yra ir azoto, sieros bei deguonies turinčių aromatinių ir hidrintų aromatinių junginių.]

648-150-00-1

302-690-1

94114-54-2

J

Distiliatai (akmens anglių), ekstrahavimo tirpikliais, hidrokrekingo, vidurinieji;

[Akmens anglių ekstrakto ar tirpalo, esktrahuoto skystaisias tirpikliais ar virškritinės būsenos dujomis, hidrokrekingo produktų distiliatas, virimo temperatūra maždaug nuo 180 °C iki 300 °C (nuo 356 °F iki 572 °F). Sudaro daugiausia dvicikliai aromatiniai, hidrinti aromatiniai ir nafteniniai junginiai, jų alkildariniai ir alkanai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C9 iki C14. Yra ir azoto, sieros bei deguonies turinčių junginių.]

648-152-00-2

302-692-2

94114-56-4

J

Distiliatai (akmens anglių), ekstrahavimo tirpikliais, hidrinti hidrokrekingo vidurinieji;

[Akmens anglių ekstrakto ar tirpalo, ekstrahuoto skystaisiais tirpikliais ar virškritinės būsenos dujomis, hidrokrekingo produktų viduriniojo distiliato hidrinimo produktų distiliatas, virimo temperatūra maždaug nuo 180 °C iki 280 °C (nuo 356 °F iki 536 °F). Sudaro daugiausia hidrinti dvicikliai anglies junginiai ir jų alkildariniai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C9 iki C14.]

648-153-00-8

302-693-8

94114-57-5

J

Lengvoji alyva (akmens anglių), pusinio koksavimo proceso;

Švarioji alyva;

[Lakus organinis skystis, kondensuojamas iš dujų, išsiskyrusių vykdant žemos temperatūros (mažesnės kaip 700 °C (1 292 °F)) akmens anglių destrukcinį distiliavimą. Sudaro daugiausia C6-10 angliavandeniliai.]

648-156-00-4

292-635-7

90641-11-5

J

Angliavandeniliai, C4, be 1,3-butadieno ir izobuteno

Naftos dujos

649-118-00-X

306-004-1

95465-89-7

K

Benzinas, dujų;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, atskiriamas nuo gamtinių dujų šaldymo arba absorbcijos būdu. Jį sudaro daugiausia sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C4 iki C8, kurių virimo temperatūra maždaug nuo minus 20 °C iki 120 °C (nuo – 4 °F iki 248 °F)].

649-261-00-8

232-349-1

8006-61-9

P

Pirminis distiliatas;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas;

[Valyti, iš dalies valyti ar nevalyti naftos produktai, gaunami distiliuojant gamtines dujas. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C5 iki C6, ir kurių virimo temperatūra maždaug nuo 100 °C iki 200 °C (nuo 212 °F iki 392 °F).]

649-262-00-3

232-443-2

8030-30-6

P

Ligroinas;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gautas atliekant frakcinį naftos distiliavimą. Frakcijos virimo temperatūra maždaug nuo 20 °C iki 135 °C (nuo 58 °F iki 275 °F).]

649-263-00-9

232-453-7

8032-32-4

P

Pirminis distiliatas (naftos), sunkusis tiesioginės distiliacijos;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant žalią naftą. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C6 iki C12, ir kurių virimo temperatūra maždaug nuo 65 °C iki 230 °C (nuo 149 °F iki 446 °F).]

649-264-00-4

265-041-0

64741-41-9

P

Pirminis distiliatas (naftos), visos frakcijos, tiesioginio distiliavimo;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant žalią naftą. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C4 iki C11, ir kurių virimo temperatūra maždaug nuo – 20 °C iki 220 °C (nuo – 4 °F iki 428 °F).]

649-265-00-X

265-042-6

64741-42-0

P

Pirminis distiliatas (naftos), lengvasis tiesioginio distiliavimo;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant žalią naftą. Jį sudaro daugiausia alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C4 iki C10, kurių virimo temperatūra maždaug nuo minus 20 °C iki 180 °C (nuo – 4 °F iki 356 °F).]

649-266-00-5

265-046-8

64741-46-4

P

Solventnafta (naftos), lengvoji alifatinė;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant žalią naftą ar gazoliną. Jį sudaro daugiausia sotieji angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C5 iki C10, kurių virimo temperatūra maždaug nuo 35 °C iki 160 °C (nuo 95 °F iki 320 °F).]

649-267-00-0

265-192-2

64742-89-8

P

Distiliatai (naftos), lengvieji tiesioginio distiliavimo;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant žalią naftą. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C2 iki C7, ir kurių virimo temperatūra maždaug nuo – 88 °C iki 99 °C (nuo – 127 °F iki 210 °F).]

649-268-00-6

270-077-5

68410-05-9

P

Benzinas, garų regeneravimo;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, atskiriamas nuo dujų iš garų regeneravimo sistemų šaldant. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C4 iki C11, ir kurių virimo temperatūra maždaug nuo – 20 °C iki 196 °C (nuo – 4 °F iki 384 °F).]

649-269-00-1

271-025-4

68514-15-8

P

Benzinas, tiesioginio distiliavimo, lengvųjų frakcijų atskyrimo įrenginio;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas lengvųjų frakcijų atskyrimo įrenginyje distiliuojant žalią naftą. Virimo temperatūra maždaug nuo 36,1 °C iki 193,3 °C (nuo 97 °F iki 380 °F).]

649-270-00-7

271-727-0

68606-11-1

P

Pirminis distiliatas (naftos), nedesulfuruotas;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant įvairių naftos perdirbimo procesų pirminio distiliato srautus. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C5 iki C12, ir kurių virimo temperatūra maždaug nuo 0 °C iki 230 °C (nuo 25 °F iki 446 °F).]

649-271-00-2

272-186-3

68783-12-0

P

Distiliatai (naftos), lengvojo tiesioginio distiliavimo benzino frakcionavimo stabilizatoriaus viršutiniai distiliatai;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant lengvąjį tiesioginio distiliavimo distiliatą. Jį sudaro sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C3 iki C6.]

649-272-00-8

272-931-2

68921-08-4

P

Pirminis distiliatas (naftos), sunkusis tiesioginio distiliavimo, turintis aromatinių junginių;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant žalią naftą. Jį sudaro daugiausia angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C8 iki C12, kurių virimo temperatūra maždaug nuo 130 °C iki 210 °C (nuo 266 °F iki 410 °F).]

649-273-00-3

309-945-6

101631-20-3

P

Pirminis distiliatas (naftos), visų frakcijų alkilatas;

Žemos virimo temperatūros modifikuotas pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant izobutano ir monoalkenų, kurių anglies atomų skaičius paprastai yra nuo C3 iki C5, reakcijos produktus. Jį sudaro daugiausia šakotos grandinės sotieji angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C7 iki C12, kurių virimo temperatūra maždaug nuo 90 °C iki 220 °C (nuo 194 °F iki 428 °F).]

649-274-00-9

265-066-7

64741-64-6

P

Pirminis distiliatas (naftos), sunkusis alkilatas;

Žemos virimo temperatūros modifikuotas pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant izobutano ir monoalkenų, kurių anglies atomu skaičius paprastai yra nuo C3 iki C5, reakcijos produktus. Jį sudaro daugiausia šakotos grandinės sotieji angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C9 iki C12, kurių virimo temperatūra maždaug nuo 150 °C iki 220 °C (nuo 302 °F iki 428 °F).]

649-275-00-4

265-067-2

64741-65-7

P

Pirminis distiliatas (naftos), lengvasis alkilatas;

Žemos virimo temperatūros modifikuotas pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant izobutano ir monoalkenų, kurių anglies atomu skaičius paprastai yra nuo C3 iki C5, reakcijos produktus. Jį sudaro daugiausia šakotos grandinės sotieji angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C7 iki C10, kurių virimo temperatūra maždaug nuo 90 °C iki 160 °C (nuo 194 °F iki 320 °F).]

649-276-00-X

265-068-8

64741-66-8

P

Pirminis distiliatas (naftos), izomerizacijos;

Žemos virimo temperatūros modifikuotas pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant tiesiosios grandinės parafinų nuo C4 iki C6 katalizinę izomerizaciją. Jį sudaro daugiausia sotieji angliavandeniliai, pavyzdžiui, izobutanas, izopentanas, 2,2-dimetilbutanas, 2-metilpentanas, 3-metilpentanas.]

649-277-00-5

265-073-5

64741-70-4

P

Pirminis distiliatas (naftos), tirpikliais valytas lengvasis;

Žemos virimo temperatūros modifikuotas pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas kaip ekstrahavimo tirpikliais proceso rafinatas. Jį sudaro daugiausia alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C5 iki C11, kurių virimo temperatūra maždaug nuo 35 °C iki 190 °C (nuo 95 °F iki 374 °F).]

649-278-00-0

265-086-6

64741-84-0

P

Pirminis distiliatas (naftos), tirpikliais valytas sunkusis;

Žemos virimo temperatūros modifikuotas pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas kaip ekstrahavimo tirpikliais proceso rafinatas. Jį sudaro daugiausia alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C7 iki C12, kurių virimo temperatūra maždaug nuo 90 °C iki 230 °C (nuo 194 °F iki 446 °F).]

649-279-00-6

265-095-5

64741-92-0

P

Rafinatai (naftos), katalizinio riformingo produktų etilenglikolio-vandens priešpriešinio ekstrahavimo;

Žemos virimo temperatūros modifikuotas pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas kaip katalizinio riformingo srauto UDEX ekstrahavimo rafinatas. Jį sudaro sotieji angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C6 iki C9.]

649-280-00-1

270-088-5

68410-71-9

P

Rafinatai (naftos), riformingo, iš Lurgi įrenginio separatoriaus;

Žemos virimo temperatūros modifikuotas pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gautas kaip rafinatas iš Lurgi įrenginio separatoriaus. Jį sudaro daugiausia nearomatiniai angliavandeniliai ir nedidelis kiekis aromatinių angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C6 iki C8.]

649-281-00-7

270-349-3

68425-35-4

P

Pirminis distiliatas (nafta), visų frakcijų alkilatas, turintis butano;

Žemos virimo temperatūros modifikuotas pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant izobutano ir monoalkenų, kurių anglies atomų skaičius paprastai yra nuo C3 iki C5, reakcijos produktus. Jį sudaro daugiausia šakotos grandinės sotieji angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C7 iki C12, ir nedaug butanų, virimo temperatūra maždaug nuo 35 °C iki 200 °C (nuo 95 °F iki 428 °F).]

649-282-00-2

271-267-0

68527-27-5

P

Distiliatai (naftos), pirminio distiliato garų krekingo, valyti tirpikliais, hidrinti lengvieji;

Žemos virimo temperatūros modifikuotas pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas kaip pirminio distiliato garų krekingo hidrinto lengvojo distiliato ekstrahavimo tirpikliais proceso rafinatai.]

649-283-00-8

295-315-5

91995-53-8

P

Pirminis distiliatas (naftos), C4-12 butanų alkilatas, turintis daug izooktano;

Žemos virimo temperatūros modifikuotas pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas alkilinant butanus. Jį sudaro daugiausia angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C4 iki C12, ir didelis kiekis izooktano, virimo temperatūra maždaug nuo 35 °C iki 210 °C (nuo 95 °F iki 410 °F).]

649-284-00-3

295-430-0

92045-49-3

P

Angliavandeniliai, hidrinto lengvojo pirminio distiliato distiliatai, valyti tirpikliais;

Žemos virimo temperatūros modifikuotas pirminis distiliatas;

[Angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant hidrintą pirminį distiliatą, po to ekstrahuojant tirpikliais ir distiliuojant. Jį sudaro daugiausia sotieji angliavandeniliai, kurių virimo temperatūra maždaug nuo 94 °C iki 99 °C (nuo 201 °F iki 210 °F).]

649-285-00-9

295-436-3

92045-55-1

P

Pirminis distiliatas (naftos), izomerizacijos, C6 frakcija;

Žemos virimo temperatūros modifikuotas pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant izomerizuotą su katalizatoriais benziną. Jį sudaro daugiausia heksano izomerai, kurių virimo temperatūra maždaug nuo 60 °C iki 66 °C (nuo 140 °F iki 151 °F).]

649-286-00-4

295-440-5

92045-58-4

P

Angliavandeniliai, C6-7, pirminio distiliato krekingo, valyti tirpikliais;

Žemos virimo temperatūros modifikuotas pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas sorbuojant benzeną iš iki galo kataliziškai hidrintos daug benzeno turinčios angliavandenilių frakcijos, kuri buvo distiliavimo būdu gauta iš hidrinto pirminio distiliato. Jį sudaro daugiausia parafinai ir naftenai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C6 iki C7, kurių virimo temperatūra maždaug nuo 70 °C iki 100 °C (nuo 158 °F iki 212 °F).]

649-287-00-X

295-446-8

92045-64-2

P

Angliavandeniliai, turi daug C6, hidrinto lengvojo pirminio distiliato distiliatai, valyti tirpikliais;

Žemos virimo temperatūros modifikuotas pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant hidrintą pirminį distiliatą ir po to ekstrahuojant tirpikliu. Jį sudaro daugiausia sotieji angliavandeniliai, virimo temperatūra maždaug nuo 65 °C iki 70 °C (nuo 149 °F iki 158 °F).]

649-288-00-5

309-871-4

101316-67-0

P

Pirminis distiliatas (naftos), sunkusis katalizinio krekingo;

Žemos virimo temperatūros katalizinio krekingo pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio krekingo produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C6 iki C12, virimo temperatūra maždaug nuo 65 °C iki 230 °C (nuo 148 °F iki 446 °F). Palyginti didelę jo dalį sudaro nesotieji angliavandeniliai.]

649-289-00-0

265-055-7

64741-54-4

P

Pirminis distiliatas (naftos), lengvasis, katalizinio krekingo;

Žemos virimo temperatūros katalizinio krekingo pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant katalizinio krekingo produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C4 iki C11, virimo temperatūra maždaug nuo -20 °C iki 190 °C (nuo -4 °F iki 374 °F). Palyginti didelę jo dalį sudaro nesotieji angliavandeniliai.]

649-290-00-6

265-056-2

64741-55-5

P

Angliavandeniliai, C3-11, katalizinio krekingo distiliatai;

Žemos virimo temperatūros katalizinio krekingo pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant katalizinio krekingo produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C3 iki C11, virimo temperatūra mažesnė kaip maždaug 204 °C (400 °F).]

649-291-00-1

270-686-6

68476-46-0

P

Pirminis distiliatas (naftos), katalizinio krekingo lengvasis distiliatas;

Žemos virimo temperatūros katalizinio krekingo pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant katalizinio krekingo produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.]

649-292-00-7

272-185-8

68783-09-5

P

Distiliatai (naftos), pirminio distiliato garų krekingo, hidrintų lengvųjų aromatinių angliavandenilių;

Žemos virimo temperatūros katalizinio krekingo pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas apdorojant pirminio distiliato garų krekingo lengvuosius distiliatus. Jį sudaro daugiausia aromatiniai angliavandeniliai.]

649-293-00-2

295-311-3

91995-50-5

P

Pirminis distiliatas (naftos), sunkusis katalizinio krekingo, desulfuruotas;

Žemos virimo temperatūros katalizinio krekingo pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas desulfuruojant naftos katalizinio krekingo distiliatą siekiant tiolius paversti kitais junginiais arba pašalinti rūgštines priemaišas. Jį sudaro daugiausia angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C6 iki C12, virimo temperatūra maždaug nuo 60 °C iki 200 °C (nuo 140 °F iki 392 °F).]

649-294-00-8

295-431-6

92045-50-6

P

Pirminis distiliatas (naftos), lengvasis katalizinio krekingo, desulfuruotas;

Žemos virimo temperatūros katalizinio krekingo pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas desulfuruojant katalizinio krekingo pirminį distiliatą siekiant tiolius paversti kitais junginiais arba pašalinti rūgštines priemaišas. Jį sudaro daugiausia angliavandeniliai, kurių virimo temperatūra maždaug nuo 35 °C iki 210 °C (nuo 95 °F iki 410 °F).]

649-295-00-3

295-441-0

92045-59-5

P

Angliavandeniliai, C8-12, katalizinio krekingo, chemiškai neutralizuoti

Žemos virimo temperatūros katalizinio krekingo pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant šarmais plautą katalizinio krekingo frakciją. Jį sudaro daugiausia angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C8 iki C12, kurių virimo temperatūra maždaug nuo 130 °C iki 210 °C (nuo 266 °F iki 410 °F).]

649-296-00-9

295-794-0

92128-94-4

P

Angliavandeniliai, C8-12, katalizinio krekingo distiliatai;

Žemos virimo temperatūros katalizinio krekingo pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio krekingo produktus. Jį sudaro daugiausia angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C8 iki C12, virimo temperatūra maždaug nuo 140 °C iki 210 °C (nuo 284 °F iki 410 °F).]

649-297-00-4

309-974-4

101794-97-2

P

Angliavandeniliai, C8-12, katalizinio krekingo, chemiškai neutralizuoti, desulfuruoti;

Žemos virimo temperatūros katalizinio krekingo pirminis distiliatas

649-298-00-X

309-987-5

101896-28-0

P

Pirminis distiliatas (naftos), lengvasis katalizinio riformingo;

Žemos virimo temperatūros katalizinio riformingo pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio riformingo produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C5 iki C11, virimo temperatūra maždaug nuo 35 °C iki 190 °C (nuo 95 °F iki 374 °F). Palyginti didelę jo dalį sudaro aromatiniai ir šakoti angliavandeniliai. Šiame sraute gali būti 10 tūrio % ar daugiau benzeno.]

649-299-00-5

265-065-1

64741-63-5

P

Pirminis distiliatas (naftos), sunkusis, katalizinio riformingo;

Žemos virimo temperatūros katalizinio riformingo pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio riformingo produktus. Jį sudaro daugiausia aromatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C7 iki C12, virimo temperatūra maždaug nuo 90 °C iki 230 °C (nuo 194 °F iki 446 °F).]

649-300-00-9

265-070-9

64741-68-0

P

Distiliatai (naftos), katalizinio riformingo, depentanavimo įrenginio;

Žemos virimo temperatūros katalizinio riformingo pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio riformingo produktus. Jį sudaro daugiausia alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C3 iki C6, kurių virimo temperatūra maždaug nuo minus 49 °C iki 63 °C (nuo -57 °F iki 145 °F).]

649-301-00-4

270-660-4

68475-79-6

P

Angliavandeniliai, C2-6, C6-8, katalizinio riformingo;

Žemos virimo temperatūros katalizinio riformingo pirminis distiliatas;

649-302-00-X

270-687-1

68476-47-1

P

Likučiai (naftos), C6-8 katalizinio riformingo;

Žemos virimo temperatūros katalizinio riformingo pirminis distiliatas;

[Sudėtinis C6-8 žaliavos katalizinio riformingo likutis. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C2 iki C6.]

649-303-00-5

270-794-3

68478-15-9

P

Pirminis distiliatas (naftos), lengvasis katalizinio riformingo, kuriame nėra aromatinių angliavandenilių;

Žemos virimo temperatūros katalizinio riformingo pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio riformingo produktus. Jį sudaro daugiausia angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C5 iki C8, virimo temperatūra maždaug nuo 35 °C iki 120 °C (nuo 95 °F iki 248 °F). Jame yra palyginti didelė dalis šakotos grandinės angliavandenilių, iš kurių pašalinti aromatiniai komponentai.]

649-304-00-0

270-993-5

68513-03-1

P

Distiliatai (naftos), pirminio benzino katalizinio riformingo tiesioginio distiliavimo, viršutiniai distiliatai;

Žemos virimo temperatūros katalizinio riformingo pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas atliekant tiesioginio distiliavimo pirminio distiliato katalizinį riformingą ir viso srauto frakcionavimą. Jį sudaro sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C2 iki C6.]

649-305-00-6

271-008-1

68513-63-3

P

Naftos produktai, valyti vandeniliu dideliame slėgyje riformingo produktai (hydrofiner-powerformer reformates);

Žemos virimo temperatūros katalizinio riformingo pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas valant vandeniliu dideliame slėgyje riforringo produktus, virimo temperatūra maždaug nuo 27 °C to 210 °C (nuo 80 °F iki 410 °F).]

649-306-00-1

271-058-4

68514-79-4

P

Pirminis distiliatas (naftos), visos riformingo frakcijos;

Žemos virimo temperatūros katalizinio riformingo pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio riformingo produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C5 iki C12, ir kurių virimo temperatūra maždaug nuo 35 °C iki 230 °C (nuo 95 °F iki 446 °F).]

649-307-00-7

272-895-8

68919-37-9

P

Pirminis distiliatas (naftos), katalizinio riformingo;

Žemos virimo temperatūros katalizinio riformingo pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant katalizinio riformingo produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C4 iki C12, virimo temperatūra maždaug nuo 30 °C iki 220 °C (nuo 90 °F iki 430 °F). Palyginti didelę jo dalį sudaro aromatiniai ir šakoti angliavandeniliai. Šiame sraute gali būti 10 tūrio % ar daugiau benzeno.]

649-308-00-2

273-271-8

68955-35-1

P

Distiliatai (naftos), katalizinio riformingo, hidrinti, lengvieji, C8-12 aromatinių angliavandenilių frakcija;

Žemos virimo temperatūros katalizinio riformingo pirminis distiliatas;

[Sudėtinis alkilbenzenų mišinys, gautas atliekant naftos pirminio distiliato katalizinį riformingą. Jį sudaro daugiausia alkilbenzenai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C8 iki C10, ir kurių virimo temperatūra maždaug nuo 160 °C iki 180 °C (nuo 320 °F iki 356 °F).]

649-309-00-8

285-509-8

85116-58-1

P

Aromatiniai angliavandeniliai, C8, gauti atlikus katalizinį riformingą;

Žemos virimo temperatūros katalizinio riformingo pirminis distiliatas

649-310-00-3

295-279-0

91995-18-5

P

Aromatiniai angliavandeniliai, C7-12, turi daug C8;

Žemos virimo temperatūros katalizinio riformingo pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas atskiriant nuo platformingo frakcijos. Jį sudaro daugiausia aromatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C7 iki C12 (visų pirma C8), ir gali turėti nearomatinių angliavandenilių, virimo temperatūra maždaug nuo 130 °C iki 200 °C (nuo 266 °F iki 392 °F).]

649-311-00-9

297-401-8

93571-75-6

P

Benzinas, C5-11, daugiaoktanis, stabilizuotas, riformingo;

Žemos virimo temperatūros katalizinio riformingo pirminis distiliatas;

[Sudėtinis didelio oktaninio skaičiaus angliavandenilių mišinys, gaunamas atliekant daugiausia nafteninio pirminio distiliato katalizinį dehidrinimą. Jį sudaro daugiausia aromatiniai ir nearomatiniai junginiai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C5 iki C11, virimo temperatūra maždaug nuo 45 °C iki 185 °C (nuo 113 °F iki 365 °F).]

649-312-00-4

297-458-9

93572-29-3

P

Angliavandeniliai, C7-12, turi daug C>9 aromatinių angliavandenilių, riformingo sunkioji frakcija

Žemos virimo temperatūros katalizinio riformingo pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas atskiriant nuo platformingo frakcijos. Jį sudaro daugiausia nearomatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C7 iki C12, kurių virimo temperatūra maždaug nuo 120 °C iki 210 °C (nuo 248 °F iki 380 °F), bei aromatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra C9 ir didesnis.]

649-313-00-X

297-465-7

93572-35-1

P

Angliavandeniliai, C5-11, turintys daug nearomatinių angliavandenilių, riformingo lengvosios frakcijos;

Žemos virimo temperatūros katalizinio riformingo pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas atskiriant nuo platformingo frakcijos. Jį sudaro daugiausia nearomatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C5 iki C11, virimo temperatūra maždaug nuo 35 °C iki 125 °C (nuo 94 °F iki 257 °F), benzenas ir toluenas.]

649-314-00-5

297-466-2

93572-36-2

P

Pirminis distiliatas (naftos), lengvasis, terminio krekingo;

Žemos virimo temperatūros terminio krekingo pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant terminio krekingo produktus. Jį sudaro daugiausia nesotieji angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C4 iki C8, virimo temperatūra maždaug nuo -10 °C iki 130 °C (nuo 14 °F iki 266 °F).]

649-316-00-6

265-075-6

64741-74-8

P

Pirminis distiliatas (naftos), sunkusis terminio krekingo;

Žemos virimo temperatūros terminio krekingo pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant terminio krekingo produktus. Jį sudaro daugiausia nesotieji angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C6 iki C12, virimo temperatūra maždaug nuo 65 °C iki 220 °C (nuo 148 °F iki 428 °F).]

649-317-00-1

265-085-0

64741-83-9

P

Distiliatai (naftos), sunkieji aromatiniai;

Žemos virimo temperatūros terminio krekingo pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant etano ir propano terminio krekingo produktus. Šią didesnės virimo temperatūros frakciją sudaro daugiausia C5-7 aromatiniai angliavandeniliai ir nedidelis kiekis nesočiųjų alifatinių angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia C5. Šiame sraute gali būti benzeno.]

649-318-00-7

267-563-4

67891-79-6

P

Distiliatai (naftos), lengvieji aromatiniai;

Žemos virimo temperatūros terminio krekingo pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant etano ir propano terminio krekingo produktus. Šią žemesnės virimo temperatūros frakciją sudaro daugiausia C5-7 aromatiniai angliavandeniliai ir nedidelis kiekis nesočiųjų angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia C5. Šiame sraute gali būti benzeno.]

649-319-00-2

267-565-5

67891-80-9

P

Distiliatai (naftos), pirminio distiliato ir rafinato pirolizės, benzino komponentas;

Žemos virimo temperatūros terminio krekingo pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant pirminio distiliato ir rafinato pirolizinį frakcionavimą esant 816 °C (1 500 °F). Jį sudaro daugiausia angliavandeniliai, turintys anglies atom,ų skaičių daugiausia C9, kurių virimo temperatūra maždaug 204 °C (400 °F).]

649-320-00-8

270-344-6

68425-29-6

P

Aromatiniai angliavandeniliai, C6-8, pirminio distiliato ir rafinato pirolizės;

Žemos virimo temperatūros terminio krekingo pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gautas atlliekant pirminio distiliato ir rafinato pirolizinį frakcionavimą esant 816 °C (1 500 °F) temperatūrai. Jį sudaro daugiausia aromatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C6 iki C8, įskaitant benzeną.]

649-321-00-3

270-658-3

68475-70-7

P

Distiliatai (naftos), pirminio distiliato ir gazolio terminio krekingo;

Žemos virimo temperatūros terminio krekingo pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant pirminio distiliato ir (arba) gazolio terminio krekingo produktus. Jį sudaro daugiausia alkenai, turintys anglies atomų skaičių C5, kurių virimo temperatūra maždaug nuo 33 °C iki 60 °C (nuo 91 °F iki 140 °F).]

649-322-00-9

271-631-9

68603-00-9

P

Distiliatai (naftos), pirminio distiliato ir gazolio terminio krekingo, turintys C5 dimerų;

Žemos virimo temperatūros terminio krekingo pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas atliekant terminio krekingo pirminio distiliato ir (arba) gazolio ekstrakcinį distiliavimą. Jį sudaro daugiausia angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių C5 ir nedidelį kiekį C5 alkenų dimerų, virimo temperatūra maždaug nuo 33 °C iki 184 °C (nuo 91 °F iki 363 °F).]

649-323-00-4

271-632-4

68603-01-0

P

Distiliatai (naftos), pirminio distiliato ir gazolio terminio krekingo, ekstrakciniai;

Žemos virimo temperatūros terminio krekingo pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas atliekant terminio krekingo pirminio distiliato ir (arba) gazolio ekstrakcinį distiliavimą. Jį sudaro parafinai ir alkenai, daugiausia izoamilenai, pavyzdžiui, 2-metil-1-butenas ir 2-metil-2-butenas, virimo temperatūra maždaug nuo 31 °C iki 40 °C (nuo 88 °F iki 104 °F).]

649-324-00-X

271-634-5

68603-03-2

P

Distiliatai (naftos), lengvieji terminio krekingo, debutanizuoti aromatiniai;

Žemos virimo temperatūros terminio krekingo pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant terminio krekingo produktus. Sudarytas daugiausia iš aromatinių angliavandenilių, pirmiausia - benzeno.]

649-325-00-5

273-266-0

68955-29-3

P

Pirminis distiliatas (naftos), lengvasis terminio krekingo, desulfuruotas;

Žemos virimo temperatūros terminio krekingo pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas atliekant sunkiųjų naftos frakcijų aukštos temperatūros terminio krekingo naftos distiliato desulfuravimą siekiant tiolius paversti kitais junginiais. Jį sudaro daugiausia aromatiniai angliavandeniliai, alkenai ir sotieji angliavandeniliai, virimo temperatūra maždaug nuo 20 °C iki 100 °C (nuo 68 °F iki 212 °F).]

649-326-00-0

295-447-3

92045-65-3

P

Pirminis distiliatas (naftos), hidrintas sunkusis;

Žemos virimo temperatūros hidrintas pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas apdorojant vandeniliu naftos frakciją esant katalizatoriui. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C6 iki C13, ir kurių virimo temperatūra maždaug nuo 65 °C iki 230 °C (nuo 149 °F iki 446 °F).]

649-327-00-6

265-150-3

64742-48-9

P

Pirminis distiliatas (naftos), hidrintas lengvasis;

Žemos virimo temperatūros hidrintas pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas apdorojant vandeniliu naftos frakciją esant katalizatoriui. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C4 iki C11, virimo temperatūra maždaug nuo minus 20 °C iki 190 °C (nuo – 4 °F iki 374 °F).]

649-328-00-1

265-151-9

64742-49-0

P

Pirminis distiliatas (naftos), hidrodesulfuruotas lengvasis;

Žemos virimo temperatūros hidrintas pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas atliekant katalizinį hidrodesulfuravimą. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C4 iki C11, kurių virimo temperatūra maždaug nuo – 20 °C iki 190 °C (nuo – 4 °F iki 374 °F).]

649-329-00-7

265-178-6

64742-73-0

P

Pirminis distiliatas (naftos), hidrodesulfuruotas sunkusis;

Žemos virimo temperatūros hidrintas pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas atliekant katalizinį hidrodesulfuravimą. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C7 iki C12, kurių virimo temperatūra maždaug nuo 90 °C iki 230 °C (nuo 194 °F iki 446 °F).]

649-330-00-2

265-185-4

64742-82-1

P

Distiliatai (naftos), hidrinti vidurinieji, tarpinės virimo temperatūros;

Žemos virimo temperatūros hidrintas pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant vidurinio distiliato hidrinimo proceso produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C5 iki C10, kurių virimo temperatūra maždaug nuo 127 °C iki 188 °C (nuo 262 °F iki 370 °F).]

649-331-00-8

270-092-7

68410-96-8

P

Distiliatai (nafta), hidrinimo proceso lengvasis distiliatas, žemos virimo temperatūros;

Žemos virimo temperatūros hidrintas pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant lengvojo distiliato hidrinimo proceso produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C6 iki C9, kurių virimo temperatūra maždaug nuo 3 °C iki 194 °C (nuo 37 °F iki 382 °F).]

649-332-00-3

270-093-2

68410-97-9

P

Distiliatai (naftos), hidrintas sunkusis distiliatas, deizoheksanavimo įrenginio viršutiniai distiliatai;

Žemos virimo temperatūros hidrintas pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant sunkiojo pirminio distiliato hidrinimo proceso produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C3 iki C6, ir kurių virimo temperatūra maždaug nuo – 49 °C iki 68 °C (nuo – 57 °F iki 155 °F).]

649-333-00-9

270-094-8

68410-98-0

P

Solventnafta (naftos), lengvoji aromatinė, hidrinta;

Žemos virimo temperatūros hidrintas pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas apdorojant vandeniliu naftos frakciją esant katalizatoriui. Jį sudaro daugiausia aromatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C8 iki C10, virimo temperatūra maždaug nuo 135 °C iki 210 °C (nuo 275 °F iki 410 °F).]

649-334-00-4

270-988-8

68512-78-7

P

Pirminis distiliatas (naftos), lengvasis terminio krekingo hidrodesulfuruotas;

Žemos virimo temperatūros hidrintas pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant hidrodesulfuruotą terminio krekingo distiliatą. Jį sudaro daugiausia angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C5 to C11, kurių virimo temperatūra maždaug nuo 23 °C iki 195 °C (nuo 73 °F iki 383 °F).]

649-335-00-X

285-511-9

85116-60-5

P

Pirminis distiliatas (naftos), lengvasis hidrintas, turintis cikloalkanų;

Žemos virimo temperatūros hidrintas pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant naftos frakciją. Jį sudaro daugiausia alkanai ir cikloalkanai, virimo temperatūra maždaug nuo -20 °C to 190 °C (nuo – 4 °F iki 374 °F).]

649-336-00-5

285-512-4

85116-61-6

P

Pirminis distiliatas (naftos), sunkusis garų krekingo, hidrintas;

Žemos virimo temperatūros hidrintas pirminis distiliatas

649-337-00-0

295-432-1

92045-51-7

P

Pirminis distiliatas (naftos), hidrodesulfuruotas, visos frakcijos;

Žemos virimo temperatūros hidrintas pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas atliekant katalizinį hidrodesulfuravimą. Jį sudaro daugiausia angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C4 iki C11, virimo temperatūra maždaug nuo 30 °C iki 250 °C (nuo 86 °F iki 482 °F).]

649-338-00-6

295-433-7

92045-52-8

P

Pirminis distiliatas (naftos), hidrintas lengvasis garų krekingo;

Žemos virimo temperatūros hidrintas pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas apdorojant vandeniliu gautą pirolizės būdu naftos frakciją, esant katalizatoriui. Jį sudaro daugiausia nesotieji angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C5 iki C11, virimo temperatūra maždaug nuo 35 °C iki 190 °C (nuo 95 °F iki 374 °F).]

649-339-00-1

295-438-4

92045-57-3

P

Angliavandeniliai, C4-12, pirminio distiliato krekingo, hidrinti;

Žemos virimo temperatūros hidrintas pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant pirminio distiliato garų krekingo produktą ir vėliau atliekant katalizinį selektyvų dervingųjų medžiagų hidrinimą. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C4 iki C12, ir kurių virimo temperatūra maždaug nuo 30 °C iki 230 °C (nuo 86 °F iki 446 °F).]

649-340-00-7

295-443-1

92045-61-9

P

Solventnafta (naftos), hidrinta, lengvoji nafteninė;

Žemos virimo temperatūros hidrintas pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas apdorojant vandeniliu naftos frakciją esant katalizatoriui. Jį sudaro daugiausia cikloparafinai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C6 iki C7, kurių virimo temperatūra maždaug nuo 73 °C iki 85 °C (nuo 163 °F iki 185 °F).]

649-341-00-2

295-529-9

92062-15-2

P

Pirminis distiliatas (naftos), lengvasis garų krekingo, hidrintas;

Žemos virimo temperatūros hidrintas pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas atskiriant ir po to hidrinant produktus, gautus garų krekingo procese, skirtame etilenui gaminti. Jį sudaro daugiausia sotieji ir nesotieji parafinai, cikliniai parafinai ir cikliniai aromatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C4 iki C10, virimo temperatūra maždaug nuo 50 °C iki 200 °C (nuo 122 °F iki 392 °F). Benzeno angliavandenilių dalis gali būti iki 30 masės %, be to, sraute gali būti nedideli kiekiai sieros ir deguonies junginių.]

649-342-00-8

296-942-7

93165-55-0

P

Angliavandeniliai, C6-11, hidrinti, dearomatinti;

Žemos virimo temperatūros hidrintas pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas kaip tirpikliai, kurie buvo kataliziškai hidrinami siekiant aromatinius angliavandenilius paversti naftenais.]

649-343-00-3

297-852-0

93763-33-8

P

Angliavandeniliai, C9-12, hidrinti, dearomatinti;

Žemos virimo temperatūros hidrintas pirminis distiliatas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas kaip tirpikliai, kurie buvo kataliziškai hidrinami siekiant aromatinius angliavandenilius paversti naftenais.]

649-344-00-9

297-853-6

93763-34-9

P

Stoddard tirpiklis;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Bespalvis valytas naftos distiliatas, neturintis gaižaus arba nemalonaus kvapo, virimo temperatūra maždaug nuo 148,8 °C iki 204,4 °C (nuo 300 °F iki 400 °F).]

649-345-00-4

232-489-3

8052-41-3

P

Gamtinių dujų kondensatai (naftos);

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, atskirtas kaip skystis nuo gamtinių dujų paviršiniame separatoriuje atvirkštinės kondensacijos būdu. Jį sudaro daugiausia angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C2 to C20. Jis yra skystis atmosferos temperatūros ir slėgio sąlygomis.]

649-346-00-X

265-047-3

64741-47-5

P

Gamtinės dujos (naftos), kondensuotų dujų mišinys;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, atskirtas kaip skystis dujų recirkuliacijos įrenginyje nuo gamtinių dujų taikant, pavyzdžiui, šaldymo ar absorbcijos būdus. Jį sudaro daugiausia sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C2 iki C8.]

649-347-00-5

265-048-9

64741-48-6

P

Pirminis distiliatas (naftos), lengvasis, hidrokrekingo;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant hidrokrekingo produktus. Jį sudaro daugiausia sotieji angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C4 iki C10, kurių virimo temperatūra maždaug nuo minus 20 °C iki 180 °C (nuo – 4 °F iki 356 °F).]

649-348-00-0

265-071-4

64741-69-1

P

Pirminis distiliatas (naftos), sunkusis hidrokrekingo;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant hidrokrekingo produktus. Jį sudaro daugiausia sotieji angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C6 iki C12, kurių virimo temperatūra maždaug nuo 65 °C iki 230 °C (nuo 148 °F iki 446 °F).]

649-349-00-6

265-079-8

64741-78-2

P

Pirminis distiliatas (naftos), desulfuruotas;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas atliekant naftos pirminio distiliato desulfuravimo procesą siekiant tiolius paversti kitais junginiais ar pašalinti rūgštines priemaišas. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C4 iki C12, ir kurių virimo temperatūra maždaug nuo – 10 °C iki 230 °C (nuo – 14 °F iki 446 °F).]

649-350-00-1

265-089-2

64741-87-3

P

Pirminis distiliatas (naftos), apdorotas rūgštimi;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas kaip apdorojimo sieros rūgštimi rafinatas. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C7 iki C12, ir kurių virimo temperatūra maždaug nuo 90 °C iki 230 °C (nuo 194 °F iki 446 °F).]

649-351-00-7

265-115-2

64742-15-0

P

Pirminis distiliatas (naftos), chemiškai neutralizuotas sunkusis;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas taikant apdorojimo procesus rūgštinėms medžiagoms pašalinti. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C6 iki C12, ir kurių virimo temperatūra maždaug nuo 65 °C iki 230 °C (nuo 149 °F iki 446 °F).]

649-352-00-2

265-122-0

64742-22-9

P

Pirminis distiliatas (naftos), chemiškai neutralizuotas lengvasis;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas taikant apdorojimo procesus rūgštinėms medžiagoms pašalinti. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C4 iki C11, ir kurių virimo temperatūra maždaug nuo – 20 °C iki 190 °C (nuo – 4 °F iki 374 °F).]

649-353-00-8

265-123-6

64742-23-0

P

Pirminis distiliatas (nafta), katalizinio deparafinavimo;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas atliekant katalizinį naftos frakcijos deparafinavimą. Jį sudaro daugiausia angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C5 iki C12, virimo temperatūra maždaug nuo 35 °C iki 230 °C (nuo 95 °F iki 446 °F).]

649-354-00-3

265-170-2

64742-66-1

P

Pirminis distiliatas (naftos), lengvasis garų krekingo;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant garų krekingo produktus. Jį sudaro daugiausia nesotieji angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C4 iki C11 virimo temperatūra maždaug nuo minus 20 °C to 190 °C (nuo – 4 °F iki 374 °F). Šiame sraute gali būti 10 % tūrio arba daugiau benzeno.]

649-355-00-9

265-187-5

64742-83-2

P

Solventnafta (naftos), lengvoji aromatinių angliavandenilių;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant aromatinių junginių turinčius srautus. Jį sudaro daugiausia aromatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C8 iki C10, virimo temperatūra maždaug nuo 135 °C iki 210 °C (nuo 275 °F iki 410 °F).]

649-356-00-4

265-199-0

64742-95-6

P

Aromatiniai angliavandeniliai, C6-10, apdoroti rūgštimi, neutralizuoti;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas

649-357-00-X

268-618-5

68131-49-7

P

Distiliatai (naftos), C3-5, turintys daug 2-metil-2-buteno;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant angliavandenilius, kurie paprastai turi anglies atomų skaičių nuo C3 iki C5, daugiausia izopentaną ir 3-metil-1-buteną. Jį sudaro daugiausia nesotieji angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių paprastai nuo C3 iki C5, daugiausia 2-metil-2-buteną.]

649-358-00-5

270-725-7

68477-34-9

P

Distiliatai (naftos), polimerizuotų naftos garų krekingo produktų distiliatai, C5-12 frakcija;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant polimerizuotų naftos krekingo produktų distiliatą. Jį sudaro daugiausia angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C5 iki C12.]

649-359-00-0

270-735-1

68477-50-9

P

Distiliatai (naftos), garų krekingo, C5-12 frakcija;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis organinių junginių mišinys, gaunamas distiliuojant garų krekingo produktus. Jį sudaro nesotieji angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C5 iki C12.]

649-360-00-6

270-736-7

68477-53-2

P

Distiliatai (naftos), garų krekingo C5-10 frakcija, maišyti su naftos garų krekingo lengvojo pirminio distiliato C5 frakcija;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas

649-361-00-1

270-738-8

68477-55-4

P

Ekstraktai (naftos), šaltos rūgšties įrenginio, C4-6;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis organinių junginių mišinys, gaunamas šaltos rūgšties įrenginyje ekstrahuojant sočiuosius ir nesočiuosius alifatinius angliavandenilius, paprastai turinčius anglies atomų skaičių nuo C3 iki C6, daugiausia pentanus ir amilenus. Jį sudaro daugiausia sotieji ir nesotieji angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C4 iki C6, daugiausia C5.]

649-362-00-7

270-741-4

68477-61-2

P

Distiliatai (naftos), depentanavimo įrenginio viršutiniai distiliatai;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas iš katalizinio krekingo dujų srauto. Jį sudaro alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C4 iki C6.]

649-363-00-2

270-771-8

68477-89-4

P

Likučiai (naftos), butano atskyrimo virintuvo kolonos likučiai;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis butano srauto distiliavimo likutis. Jį sudaro alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C4 iki C6.]

649-364-00-8

270-791-7

68478-12-6

P

Liekamosios alyvos (naftos), deizobutanavimo kolonos;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis butano ir butileno srauto atmosferinio distiliavimo likutis. Jį sudaro alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C4 iki C6.]

649-365-00-3

270-795-9

68478-16-0

P

Pirminis distiliatas (naftos), visos frakcijos, koksavimo įrenginio;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant pseudoverdančiojo sluoksnio koksavimo įrenginio produktus. Jį sudaro daugiausia nesotieji angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C4 iki C15, virimo temperatūra maždaug nuo 43 °C iki 250 °C (nuo 110 °F iki 500 °F).]

649-366-00-9

270-991-4

68513-02-0

P

Pirminis distiliatas (naftos), garų krekingo, vidurinioji aromatinių junginių frakcija;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant garų krekingo produktus. Jį sudaro daugiausia aromatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C7 iki C12, virimo temperatūra maždaug nuo 130 °C iki 220 °C (nuo 266 °F iki 428 °F).]

649-367-00-4

271-138-9

68516-20-1

P

Pirminis distiliatas (naftos), valytas moliu, visos tiesioginio distiliavimo frakcijos;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas valant visų frakcijų tiesioginio distiliavimo pirminį distiliatą gamtiniu ar modifikuotu moliu, paprastai perkoliacijos būdu, esantiems polinių junginių pėdsakams ir priemaišoms pašalinti. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C4 iki C11, kurių virimo temperatūra maždaug nuo – 20 °C iki 220 °C (nuo – 4 °F iki 429 °F).]

649-368-00-X

271-262-3

68527-21-9

P

Pirminis distiliatas (naftos), valytas moliu, lengvasis tiesioginio distiliavimo;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas išvalius lengvąjį tiesioginio distiliavimo pirminį distiliatą gamtiniu ar modifikuotu moliu, paprastai perkoliacijos būdu, esantiems polinių junginių pėdsakams ir priemaišoms pašalinti. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C7 iki C10, ir kurių virimo temperatūra maždaug nuo 93 °C iki 180 °C (nuo 200 °F iki 356 °F).]

649-369-00-5

271-263-9

68527-22-0

P

Pirminis distiliatas (naftos), lengvasis garų krekingo, aromatiniai junginiai;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant garų krekingo produktus. Jį sudaro daugiausia aromatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C7 iki C9, virimo temperatūra maždaug nuo 110 °C iki 165 °C (nuo 230 °F iki 329 °F).]

649-370-00-0

271-264-4

68527-23-1

P

Pirminis distiliatas (naftos), lengvasis garų krekingo, debenzenuotas;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant garų krekingo produktus. Jį sudaro daugiausia angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C4 iki C12, virimo temperatūra maždaug nuo 80 °C iki 218 °C (nuo 176 °F iki 424 °F).]

649-371-00-6

271-266-5

68527-26-4

P

Pirminis distiliatas (naftos), turintis aromatinių junginių;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas

649-372-00-1

271-635-0

68603-08-7

P

Benzinas, pirolizės, debutanavimo įrenginio likučiai;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant depropanavimo įrenginio likučius. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių dažniausiai didesnį kaip C5.]

649-373-00-7

271-726-5

68606-10-0

P

Pirminis distiliatas (naftos), lengvasis, desulfuruotas;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas atliekant naftos distiliato desulfuravimo procesą siekiant tiolius paversti kitais junginiais arba pašalinti rūgštines priemaišas. Jį sudaro daugiausia sotieji ir nesotieji angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C3 iki C6, ir kurių virimo temperatūra maždaug nuo – 20 °C iki 100 °C (nuo – 4 °F iki 212 °F).]

649-374-00-2

272-206-0

68783-66-4

P

Gamtinių dujų kondensatai;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis mišinys angliavandenilių, atskirtų ir/arba kondensuotų iš gamtinių dujų jas transportuojant ir surinktų gręžinio angoje ir/arba gamybos, surinkimo, perdavimo ir paskirstymo vamzdynuose, įdubose, skruberiuose ir t. t. Jį sudaro daugiausia angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C2 iki C8.]

649-375-00-8

272-896-3

68919-39-1

J

Distiliatai (naftos), pirminio benzino perdirbimo įrenginio (unifiner) lengvųjų frakcijų atskyriklio;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas atskiriant lengvąsias frakcijas iš pirminio distiliato perdirbimo įrenginio (unifiner). Jį sudaro sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C2 iki C6.]

649-376-00-3

272-932-8

68921-09-5

P

Pirminis distiliatas (naftos), katalizinio riformingo lengvasis, aromatinių junginių neturinti frakcija;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, kuris lieka, kai selektyviosios absorbcijos būdu iš katalizinio riformingo lengvojo pirminio distiliato pašalinami aromatiniai junginiai. Jį sudaro daugiausia parafininiai ir cikliniai junginiai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C5 iki C8, kurių virimo temperatūra maždaug nuo 66 °C iki 121 °C (nuo 151 °F iki 250 °F).]

649-377-00-9

285-510-3

85116-59-2

P

Benzinas;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, kurį sudaro daugiausia parafinai, cikloparafinai, aromatiniai angliavandeniliai ir alkenai, turintys anglies atomų skaičių dažniausiai didesnį kaip C3, virimo temperatūra nuo 30 °C iki 260 °C (nuo 86 °F iki 500 °F).]

649-378-00-4

289-220-8

86290-81-5

P

Aromatiniai angliavandeniliai, C7-8, dealkilinimo produktai, distiliavimo likučiai;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas

649-379-00-X

292-698-0

90989-42-7

P

Angliavandeniliai, C4-6, depentanavimo įrenginio lengvieji, aromatinių junginių hidrinimo įrenginys

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas kaip pirma frakcija iš depentanavimo įrenginio prieš aromatinių junginių įkrovos hidrinimą. Jį sudaro daugiausia angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C4 iki C6, daugiausia pentanai ir pentenai, virimo temperatūra maždaug nuo 25 °C iki 40 °C (nuo 77 °F iki 104 °F).]

649-380-00-5

295-298-4

91995-38-9

P

Distiliatai (naftos), kaitinti, pirminio distiliato garų krekingo, turi daug C5;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant kaitintą garų krekingo pirminį distiliatą. Jis sudarytas daugiausia iš angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių nuo C4 iki C6, daugiausia C5.]

649-381-00-0

295-302-4

91995-41-4

P

Ekstraktai (naftos), katalizinio riformingo lengvojo pirminio distiliato ekstrahavimo tirpikliais;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas kaip katalizinio riformingo naftos frakcijos ekstrahavimo tirpikliais ekstraktas. Jį sudaro daugiausia aromatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C7 iki C8, virimo temperatūra maždaug nuo 100 °C iki 200 °C (nuo 212 °F iki 392 °F).]

649-382-00-6

295-331-2

91995-68-5

P

Pirminis distiliatas (naftos), hidrodesulfuruotas lengvasis dearomatintas;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant hidrodesulfuruotas ir dearomatintas lengvąsias naftos frakcijas. Jį sudaro daugiausia C7 parafinai ir cikloparafinai, kurių virimo temperatūra maždaug nuo 90 °C iki 100 °C (nuo 194 °F iki 212 °F).]

649-383-00-1

295-434-2

92045-53-9

P

Pirminis distiliatas (naftos), lengvasis, turi daug C5, desulfuruotas;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas atliekant naftos pirminio distiliato desulfuravimo procesą siekiant tiolius paversti kitais junginiais ar pašalinti rūgštines priemaišas. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C4 iki C5, daugiausia C5, virimo temperatūra maždaug nuo minus 10 °C iki 35 °C (nuo 14 °F iki 95 °F).]

649-384-00-7

295-442-6

92045-60-8

P

Angliavandeniliai, C8-11, pirminio distiliato krekingo, tolueno frakcija;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant krekingo būdu gautą ir hidrintą pirminį distiliatą. Jį sudaro daugiausia angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C8 iki C11, virimo temperatūra maždaug nuo 130 °C iki 205 °C (nuo 266 °F iki 401 °F).]

649-385-00-2

295-444-7

92045-62-0

P

Angliavandeniliai, C4-11, pirminio distiliato krekingo, neturi aromatinių angliavandenilių;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas iš krekingo būdu gauto ir hidrinto pirminio distiliato, kai distiliavimo būdu iš jo atskiriamos benzeno ir tolueno turinčios angliavandenilių frakcijos ir aukštesnės virimo temperatūros frakcija. Jį sudaro daugiausia angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C4 iki C11, virimo temperatūra maždaug nuo 30 °C iki 205 °C (nuo 86 °F iki 401 °F).]

649-386-00-8

295-445-2

92045-63-1

P

Pirminis distiliatas (naftos), lengvasis, kaitintas garų krekingo;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant kaitintą garų krekingo pirminį distiliatą. Jį sudaro daugiausia angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C4 iki C6, ir kurių virimo temperatūra maždaug nuo 0 °C iki 80 °C (nuo 32 °F iki 176 °F).]

649-387-00-3

296-028-8

92201-97-3

P

Distiliatai (naftos), turi daug C6;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant naftos žaliavą. Jį sudaro daugiausia angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C5 iki C7, daug C6, virimo temperatūra maždaug nuo 60 °C iki 70 °C (nuo 140 °F iki 158 °F).]

649-388-00-9

296-903-4

93165-19-6

P

Benzinas, pirolizės, hidrintas;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Hidrinto pirolizės benzino distiliavimo frakcija, virimo temperatūra maždaug nuo 20 °C iki 200 °C (nuo 68 °F iki 392 °F).]

649-389-00-4

302-639-3

94114-03-1

P

Distiliatai (naftos), garų krekingo, C8-12 frakcija, polimerinimo, distiliavimo lengvosios frakcijos;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant polimerizuotų nuo C8 iki C12 frakciją iš naftos garų krekingo distiliatų. Jį sudaro daugiausia aromatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C8 iki C12.]

649-390-00-X

305-750-5

95009-23-7

P

Ekstraktai (naftos), sunkioji solventnafta, valyta moliu;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas sunkųjį nafteninį naftos ekstrahavimo tirpikliais ekstraktą valant balinančiomis žemėmis. Jį sudaro daugiausia angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C6 iki C10, virimo temperatūra maždaug nuo 80 °C iki 180 °C (nuo 175 °F iki 356 °F).]

649-391-00-5

308-261-5

97926-43-7

P

Pirminis distiliatas (naftos), lengvasis, garų krekingo, be benzeno, termiškai apdorotas;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas apdorojant ir distiliuojant lengvąjį naftos garų krekingo pirminį distiliatą, iš kurio pašalintas benzenas. Jį sudaro daugiausia angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C7 iki C12, virimo temperatūra maždaug nuo 95 °C iki 200 °C (nuo 203 °F iki 392 °F).]

649-392-00-0

308-713-1

98219-46-6

P

Pirminis distiliatas (naftos), lengvasis garų krekingo, termiškai apdorotas;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas apdorojant ir distiliuojant lengvąjį garų krekingo naftos pirminį distiliatą. Jį sudaro daugiausia angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C5 iki C6, virimo temperatūra maždaug nuo 35 °C iki 80 °C (nuo 95 °F iki 176 °F).]

649-393-00-6

308-714-7

98219-47-7

P

Distiliatai (naftos), C7-9, turi daug C8, hidrodesulfuruoti, dearomatinti;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant hidrodesulfuruotą ir dearomatintą naftos lengvąją frakciją. Jį sudaro daugiausia angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C7 iki C9, daugiausia C8 parafinus ir cikloparafinus, kurių virimo temperatūra maždaug nuo 120 °C iki 130 °C (nuo 248 °F iki 266 °F).]

649-394-00-1

309-862-5

101316-56-7

P

Angliavandeniliai, C6-8, hidrinti, sorbcijos būdu dearomatinti, išvalyti nuo tolueno;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas sorbuojant tolueną iš hidrintos su katalizatoriumi benzino krekingo angliavandenilių frakcijos. Jį sudaro daugiausia angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C6 iki C8, virimo temperatūra maždaug nuo 80 °C iki 135 °C (nuo 176 °F iki 275 °F).]

649-395-00-7

309-870-9

101316-66-9

P

Pirminis distiliatas (naftos), hidrodesulfuruotas, visos frakcijos, koksavimo įrenginio;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant hidrodesulfuruotą koksavimo įrenginio distiliatą. Jį sudaro daugiausia angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C5 to C11, kurių virimo temperatūra maždaug nuo 23 °C iki 196 °C (nuo 73 °F iki 385 °F).]

649-396-00-2

309-879-8

101316-76-1

P

Pirminis distiliatas (naftos), lengvasis desulfuruotas;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas atliekant naftos pirminio distiliato desulfuravimo procesą siekiant tiolius paversti kitais junginiais ar pašalinti rūgštines priemaišas. Jį sudaro daugiausia angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C5 iki C8, virimo temperatūra maždaug nuo 20 °C iki 130 °C (nuo 68 °F iki 266 °F).]

649-397-00-8

309-976-5

101795-01-1

P

Angliavandeniliai, C3-6, turintys daug C5, garų krekingo pirminis distiliatas;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant garų krekingo pirminį distiliatą. Jis sudarytas daugiausia iš angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių nuo C3 iki C6, daugiausia C5.]

649-398-00-3

310-012-0

102110-14-5

P

Angliavandeniliai, turi daug C5, turi diciklopentadieno;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant garų krekingo produktus. Jį sudaro daugiausia angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių C5, ir diciklopentadienas, virimo temperatūra maždaug nuo 30 °C iki 170 °C (nuo 86 °F iki 338 °F).]

649-399-00-9

310-013-6

102110-15-6

P

Likučiai (naftos), garų krekingo lengvieji aromatiniai;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant garų krekingo arba panašių procesų produktus, prieš tai iš jų pašalinus labai lengvus produktus, dėl ko gaunamas likutis, kurio angliavandeniliai turi anglies atomų skaičių didesnį kaip C5. Jį sudaro daugiausia aromatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių didesnį negu C5, virimo temperatūra maždaug 40 °C (104 °F).]

649-400-00-2

310-057-6

102110-55-4

P

Angliavandeniliai, C≥ 5, turintys daug C5-6;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas

649-401-00-8

270-690-8

68476-50-6

P

Angliavandeniliai, turi daug C5;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas

649-402-00-3

270-695-5

68476-55-1

P

Aromatiniai angliavandeniliai, C8-10;

Žemos virimo temperatūros pirminis distiliatas - neapibrėžtas

649-403-00-9

292-695-4

90989-39-2

P“

(c)

įrašai 024-004-00-7; 649-089-00-3; 649-119-00-5; 649-151-00-X keičiami įrašais:

„Natrio dichromatas

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

Angliavandeniliai, C1-4, desulfuruoti;

Naftos dujos;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gautas desulfuruojant angliavandenilių dujas siekiant tiolius paversti kitais junginiais arba pašalinti rūgštines priemaišas. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4, ir kurių virimo temperatūra maždaug nuo – 164 °C iki – 0,5 °C (nuo – 263 °F iki 31 °F).]

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

K

Rafinatai (naftos), garų krekingo C4 frakcija, ekstrahuota vario amonio acetatu, C3-5 ir C3-5 nesotieji, be butadieno

Naftos dujos

649-119-00-5

307-769-4

97722-19-5

K

Naftos produktai, naftos perdirbimo dujos;

Naftos perdirbimo dujos;

[Sudėtinis angliavandenilių mišinys, kurį sudaro daugiausia vandenilis, kuriame yra nedideli metano, etano ir propano kiekiai.]

649-151-00-X

271-750-6

68607-11-4

K“

(6)

5 priedėlyje lentelė iš dalies keičiama taip:

įterpiami šie įrašai laikantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 5 priedėlyje nustatytos įrašų tvarkos:

„Vario elektrolitinio rafinavimo šlamas ir dumblas, iš kurių pašalintas varis

028-015-00-8

305-433-1

94551-87-8

 

Silicio rūgšties švino nikelio druska

028-050-00-9

68130-19-8“

 

(7)

6 priedėlyje lentelė iš dalies keičiama taip:

(a)

išbraukiamas šis įrašas: 024-004-01-4;

(b)

įterpiami šie įrašai laikantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 6 priedėlyje nustatytos įrašų tvarkos:

„Dibutilalavo vandenilio boratas

005-006-00-7

401-040-5

75113-37-0

 

Boro rūgštis; [1]

005-007-00-2

233-139-2 [1]

10043-35-3 [1]

 

Boro rūgštis, nevalyta gamtinė, turinti ne daugiau kaip 85 % H3BO3 skaičiuojant sausos medžiagos masei; [2]

234-343-4 [2]

11113-50-1 [2]

Diboro trioksidas;

Boro oksidas

005-008-00-8

215-125-8

1303-86-2

 

Dinatrio tetraboratas, bevandenis;

005-011-00-4

 

 

 

Boro rūgšties dinatrio druska; [1]

215-540-4 [1]

1330-43-4 [1]

Dinatrio tetraboro heptoksido hidratas; [2]

235-541-3 [2]

12267-73-1 [2]

Ortoboro rūgšties natrio druska; [3]

237-560-2 [3]

13840-56-7 [3]

Dinatrio tetraborato dekahidratas;

Borakso dekahidratas

005-011-01-1

215-540-4

1303-96-4

 

Dinatrio tetraborato pentahidratas;

Borakso pentahidratas

005-011-02-9

215-540-4

12179-04-3

 

Natrio perboratas; [1]

005-017-00-7

239-172-9 [1]

15120-21-5 [1]

 

Natrio peroksometaboratas; [2]

231-556-4 [2]

7632-04-4 [2]

Natrio peroksoboratas;

[turintis < 0,1 % (m/m) dalelių, kurių aerodinaminis diametras mažesnis kaip 50 μm]

 

 

Natrio perboratas; [1]

005-017-01-4

239-172-9 [1]

15120-21-5 [1]

 

Natrio peroksometaboratas; [2]

231-556-4 [2]

7632-04-4 [2]

Natrio peroksoboratas;

[turintis ≥ 0,1 % (m/m) dalelių, kurių aerodinaminis diametras mažesnis kaip 50 μm]

 

 

Perboro rūgšties (H3BO2(O2)) mononatrio druska, trihidratas; [1]

005-018-00-2

239-172-9 [1]

13517-20-9 [1]

 

Perboro rūgšties natrio druskos tetrahidratas; [2]

234-390-0 [2]

37244-98-7 [2]

Perboro rūgšties (HBO(O2)) natrio druskos tetrahidratas; [3]

231-556-4 [3]

10486-00-7 [3]

Natrio peroksoborato heksahidratas;

[turintis < 0,1 % (m/m) dalelių, kurių aerodinaminis diametras mažesnis kaip 50 μm]

 

 

Perboro rūgšties (H3BO2(O2)) mononatrio druskos trihidratas; [1]

005-018-01-X

239-172-9 [1]

13517-20-9 [1]

 

Perboro rūgšties natrio druskos tetrahidratas; [2]

234-390-0 [2]

37244-98-7 [2]

Perboro rūgšties (HBO(O2)) natrio druskos tetrahidratas; [3]

231-556-4 [3]

10486-00-7 [3]

Natrio peroksoborato heksahidratas;

[turintis ≥ 0,1 % (m/m) dalelių, kurių aerodinaminis diametras mažesnis kaip 50 μm]

 

 

Perboro rūgšties natrio druska; [1]

005-019-00-8

234-390-0 [1]

11138-47-9 [1]

 

Perboro rūgšties natrio druska, monohidratas; [2]

234-390-0 [2]

12040-72-1 [2]

Perboro rūgšties (H3BO2(O2)) mononatrio druska, monohidratas; [3]

231-556-4 [3]

10332-33-9 [3]

Natrio peroksoboratas;

[turintis < 0,1 % (m/m) dalelių, kurių aerodinaminis diametras mažesnis kaip 50 μm]

 

 

Perboro rūgšties natrio druska; [1]

005-019-01-5

234-390-0 [1]

11138-47-9 [1]

 

Perboro rūgšties natrio druska, monohidratas; [2]

234-390-0 [2]

12040-72-1 [2]

Perboro rūgšties (H3BO2(O2)) mononatrio druska, monohidratas; [3]

231-556-4 [3]

10332-33-9 [3]

Natrio peroksoboratas;

[turintis ≥ 0,1 % (m/m) dalelių, kurių aerodinaminis diametras mažesnis kaip 50 μm]

 

 

(4-etoksifenil)(3-(4-fluor-3-fenoksifenil)propil)dimetilsilanas

014-036-00-X

405-020-7

105024-66-6

 

Tris(2-chloretil) fosfatas

015-102-00-0

204-118-5

115-96-8

 

Amonio glufosinatas (ISO);

Amonio 2-amino-4-(hidroksimetilfosfinil)butiratas

015-155-00-X

278-636-5

77182-82-2

 

Kobalto dichloridas

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

 

Kobalto sulfatas

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

 

Kobalto acetatas

027-006-00-6

200-755-8

71-48-7

 

Kobalto nitratas

027-009-00-2

233-402-1

10141-05-6

 

Kobalto karbonatas

027-010-00-8

208-169-4

513-79-1

 

Nikelio dihidroksidas; [1]

028-008-00-X

235-008-5 [1]

12054-48-7 [1]

 

Nikelio hidroksidas; [2]

234-348-1 [2]

11113-74-9 [2]

Nikelio sulfatas

028-009-00-5

232-104-9

7786-81-4

 

Nikelio karbonatas;

028-010-00-0

 

 

 

Bazinis nikelio karbonatas;

 

 

Anglies rūgšties nikelio (2+) druska; [1]

222-068-2 [1]

3333-67-3 [1]

Anglies rūgšties nikelio druska; [2]

240-408-8 [2]

16337-84-1 [2]

[μ-[karbonato(2-)-O:O′]] dihidroksitrinikelis; [3]

265-748-4 [3]

65405-96-1 [3]

[karbonato(2-)] tetrahidroksitrinikelis [4]

235-715-9 [4]

12607-70-4 [4]

Nikelio dichloridas

028-011-00-6

231-743-0

7718-54-9

 

Nikelio dinitratas; [1]

028-012-00-1

236-068-5 [1]

13138-45-9 [1]

 

Azoto rūgšties nikelio druska; [2]

238-076-4 [2]

14216-75-2 [2]

Vario elektrolitinio rafinavimo šlamas ir dumblas, iš kurių pašalintas varis, nikelio sulfatas

028-014-00-2

295-859-3

92129-57-2

 

Nikelio diperchloratas;

Perchloro rūgšties nikelio (II) druska

028-016-00-3

237-124-1

13637-71-3

 

Nikelio dikalio bis(sulfatas); [1]

028-017-00-9

237-563-9 [1]

13842-46-1 [1]

 

Diamonio nikelio bis(sulfatas); [2]

239-793-2 [2]

15699-18-0 [2]

Nikelio bis(sulfamidatas);

Nikelio sulfamatas

028-018-00-4

237-396-1

13770-89-3

 

Nikelio bis(tetrafluorboratas)

028-019-00-X

238-753-4

14708-14-6

 

Nikelio diformiatas; [1]

028-021-00-0

222-101-0 [1]

3349-06-2 [1]

 

Skruzdžių rūgšties nikelio druska; [2]

239-946-6 [2]

15843-02-4 [2]

Skruzdžių rūgšties vario nikelio druska; [3]

268-755-0 [3]

68134-59-8 [3]

Nikelio di(acetatas); [1]

028-022-00-6

206-761-7 [1]

373-02-4 [1]

 

Nikelio acetatas; [2]

239-086-1 [2]

14998-37-9 [2]

Nikelio dibenzoatas

028-024-00-7

209-046-8

553-71-9

 

Nikelio bis(4-cikloheksilbutiratas)

028-025-00-2

223-463-2

3906-55-6

 

Nikelio (II) stearatas;

Nikelio (II) oktadekanoatas

028-026-00-8

218-744-1

2223-95-2

 

Nikelio dilaktatas

028-027-00-3

16039-61-5

 

Nikelio (II) oktanoatas

028-028-00-9

225-656-7

4995-91-9

 

Nikelio difluoridas; [1]

028-029-00-4

233-071-3 [1]

10028-18-9 [1]

 

Nikelio dibromidas; [2]

236-665-0 [2]

13462-88-9 [2]

Nikelio dijodidas; [3]

236-666-6 [3]

13462-90-3 [3]

Nikelio kalio fluoridas; [4]

- [4]

11132-10-8 [4]

Nikelio heksafluorsilikatas

028-030-00-X

247-430-7

26043-11-8

 

Nikelio selenatas

028-031-00-5

239-125-2

15060-62-5

 

Nikelio ditiocianatas

028-046-00-7

237-205-1

13689-92-4

 

Nikelio dichromatas

028-047-00-2

239-646-5

15586-38-6

 

Nikelio dichloratas; [1]

028-053-00-5

267-897-0 [1]

67952-43-6 [1]

 

Nikelio dibromatas; [2]

238-596-1 [2]

14550-87-9 [2]

Etilvandenilio sulfato nikelio (II) druska; [3]

275-897-7 [3]

71720-48-4 [3]

Nikelio (II) trifluoracetatas; [1]

028-054-00-0

240-235-8 [1]

16083-14-0 [1]

 

Nikelio (II) propionatas; [2]

222-102-6 [2]

3349-08-4 [2]

Nikelio bis(benzensulfonatas) [3]

254-642-3 [3]

39819-65-3 [3]

Nikelio (II) vandenilio citratas; [4]

242-533-3 [4]

18721-51-2 [4]

Citrinų rūgšties amonio nikelio druska; [5]

242-161-1 [5]

18283-82-4 [5]

Citrinų rūgšties nikelio druska; [6]

245-119-0 [6]

22605-92-1 [6]

Nikelio bis(2-etilheksanoatas); [7]

224-699-9 [7]

4454-16-4 [7]

2-etilheksano rūgšties nikelio druska; [8]

231-480-1 [8]

7580-31-6 [8]

Dimetilheksano rūgšties nikelio druska; [9]

301-323-2 [9]

93983-68-7 [9]

Nikelio (II) izooktanoatas; [10]

249-555-2 [10]

29317-63-3 [10]

Nikelio izooktanoatas; [11]

248-585-3 [11]

27637-46-3 [11]

Nikelio bis(izononanoatas) [12]

284-349-6 [12]

84852-37-9 [12]

Nikelio (II) neononanoatas; [13]

300-094-6 [13]

93920-10-6 [13]

Nikelio (II) izodekanoatas; [14]

287-468-1 [14]

85508-43-6 [14]

Nikelio (II) neodekanoatas; [15]

287-469-7 [15]

85508-44-7 [15]

Neodekano rūgšties nikelio druska; [16]

257-447-1 [16]

51818-56-5 [16]

Nikelio (II) neoundekanoatas; [17]

300-093-0 [17]

93920-09-3 [17]

Bis(d-gliukonato-O1,O2)nikelis; [18]

276-205-6 [18]

71957-07-8 [18]

Nikelio 3,5-bis(tret-butil)-4-hidroksibenzoatas (1:2); [19]

258-051-1 [19]

52625-25-9 [19]

Nikelio (II) palmitatas; [20]

237-138-8 [20]

13654-40-5 [20]

(2-etilheksanoat-O)(izononanoat-O)nikelis; [21]

287-470-2 [21]

85508-45-8 [21]

(izononanoat-O)(izooktanoat-O)nikelis; [22]

287-471-8 [22]

85508-46-9 [22]

(izooktanoat-O)(neodekanoat-O)nikelis; [23]

284-347-5 [23]

84852-35-7 [23]

(2-etilheksanoat-O)(izodekanoat-O)nikelis; [24]

284-351-7 [24]

84852-39-1 [24]

(2-etilheksanoat-O)(neodekanoat-O)nikelis; [25]

285-698-7 [25]

85135-77-9 [25]

(izodekanoat-O)(izooktanoat-O)nikelis; [26]

285-909-2 [26]

85166-19-4 [26]

(izodekanoat-O)(izononanoat-O)nikelis; [27]

284-348-0 [27]

84852-36-8 [27]

(izononanoat-O)(neodekanoat-O)nikelis; [28]

287-592-6 [28]

85551-28-6 [28]

C6-19 šakotųjų grandinių riebalų rūgščių nikelio druskos [29]

294-302-1 [29]

91697-41-5 [29]

Nesočiųjų C8-18 ir C18 riebalų rūgščių nikelio druskos; [30]

283-972-0 [30]

84776-45-4 [30]

2,7-naftalendisulfono rūgšties nikelio (II) druska; [31]

- [31]

72319-19-8 [31]

Dibutilalavo dichloridas;

(DBTC)

050-022-00-X

211-670-0

683-18-1

 

Gyvsidabris

080-001-00-0

231-106-7

7439-97-6

 

2-(2-aminoetilamino)etanolis

(AEEA)

603-194-00-0

203-867-5

111-41-1

 

1,2-dietoksietanas

603-208-00-5

211-076-1

629-14-1

 

(E)-3-[1-[4-[2-(dimetilamino)etoksi]fenil]-2-fenilbut-1-enil]fenolis

604-073-00-5

428-010-4

82413-20-5

 

N-metil-2-pirolidonas;

1-metil-2-pirolidonas

606-021-00-7

212-828-1

872-50-4

 

2-butiril-3-hidroksi-5-tiocikloheksan-3-il-cikloheks-2-en-1-onas

606-100-00-6

425-150-8

94723-86-1

 

Ciklinis 3-(1,2-etandiilacetal)-estra-5(10),9(11)-dien-3,17-dionas

606-131-00-5

427-230-8

5571-36-8

 

1,2- benzendikarboksirūgšties

di-C6-8 šakotieji alkilesteriai, turintys daug C7

607-483-00-2

276-158-1

71888-89-6

 

Diizobutilftalatas

607-623-00-2

201-553-2

84-69-5

 

Perfluoroktano sulfonrūgštis;

607-624-00-8

 

 

 

Heptadekafluoroktan-1-sulfonrūgštis; [1]

217-179-8 [1]

1763-23-1 [1]

Kalio perfluoroktansulfonatas;

 

 

Kalio heptadekafluoroktan-1-sulfonatas; [2]

220-527-1 [2]

2795-39-3 [2]

Dietanolamino perfluoroktansulfonatas; [3]

274-460-8 [3]

70225-14-8 [3]

Amonio perfluoroktansulfonatas;

 

 

Amonio heptadekafluoroktansulfonatas; [4]

249-415-0 [4]

29081-56-9 [4]

Ličio perfluoroktansulfonatas;

 

 

Ličio heptadekafluoroktansulfonatas [5]

249-644-6 [5]

29457-72-5 [5]

Chlor-N,N-dimetilformiminio chloridas

612-250-00-3

425-970-6

3724-43-4

 

7-metoksi-6-(3-morfolin-4-il-propoksi)-3H-chinazolin-4-onas;

[turintis ≥ 0,5 % formamido (EB Nr. 200-842-0)]

612-253-01-7

429-400-7

199327-61-2

 

Ketokonazolas;

1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-dichlorfenil)-2-(imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioksolan-4-il]metoksi]fenil]piperazin-1-il]etanonas

613-283-00-6

265-667-4

65277-42-1

 

Kalio 1-metil-3-morfolinkarbonil-4-[3-(1-metil-3-morfolinkarbonil-5-okso-2-pirazolin-4-iliden)-1-propenil]pirazol-5-olatas;

[turintis ≥ 0,5 % N,N-dimetilformamido (EB Nr. 200-679-5)]

613-286-01-X

418-260-2

183196-57-8

 

N-[6,9-dihidro-9-[[2-hidroksi-1-(hidroksimetil)etoksi]metil]-6-okso-1H-purin-2-il]acetamidas

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

N,N-(dimetilamino)tioacetamido hidrochloridas

616-180-00-4

435-470-1

27366-72-9“

 

(c)

įrašai 024-004-00-7; 609-023-00-6 keičiami įrašais:

„Natrio dichromatas

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

Dinokapas (ISO);

(RS)-2,6-dinitro-4-oktilfenilkrotonatai ir (RS)-2,4-dinitro-6-oktilfenilkrotonatai, kuriuose „oktil“ yra 1-metilheptil-, 1-etilheksil- ir 1-propilpentil- grupių reakcijos masė

609-023-00-6

254-408-0

39300-45-3“

 

(8)

įterpiamas toks 11 priedėlis:

„11 priedėlis

28-30 įrašai. Nukrypti leidžiančios nuostatos dėl konkrečių medžiagų

Medžiagos

Leidžiančios nukrypti nuostatos

1.

a)

Natrio perboratas; perboro rūgšties natrio druska; perboro rūgšties natrio druska, tetrahidratas; natrio peroksometaboratas; perboro rūgšties (HBO(O2)) natrio druska, monohidratas; natrio peroksoboratas;

CAS Nr. 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9

EB Nr. 239-172-9; 234-390-0; 231-556-4

b)

Perboro rūgšties (H3BO2(O2)) mononatrio druska, trihidratas; perboro rūgšties natrio druskos tetrahidratas; perboro rūgšties (HBO(O2)) natrio druska, tetrahidratas; natrio peroksoborato heksahidratas

CAS Nr. 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7

EB Nr. 239-172-9; 234-390-0; 231-556-4

Detergentai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 648/2004 (1). Nukrypti leidžianti nuostata taikoma iki 2013 m. birželio 1 d.


(1)  OL L 104, 2004 4 8, p. 1.“


Top