Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1126

2011 m. lapkričio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1126/2011, kuriuo dėl Tarybos reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytos specialiosios paramos finansavimo sumų iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1120/2009 III priedas

OJ L 289, 8.11.2011, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 297 - 298

No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; panaikino 32014R0639

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1126/oj

8.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/24


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1126/2011

2011 m. lapkričio 7 d.

kuriuo dėl Tarybos reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytos specialiosios paramos finansavimo sumų iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1120/2009 III priedas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 73/2009, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiantį reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (1), ypač į jo 69 straipsnio 7 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1)

pagal 2009 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1120/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams, III antraštinėje dalyje numatytos bendrosios išmokos schemos taikymo taisyklės (2), 49 straipsnio 2 dalį nuo 2010 m. iki bet kurių kalendorinių metų rugpjūčio 1 d. valstybės narės gali prašyti peržiūrėti Reglamento (EB) Nr. 73/2009 69 straipsnio 6 dalies a punkte nurodytas sumas, jei suma, gauta taikant to reglamento 69 straipsnio 7 dalies pirmoje pastraipoje atitinkamiems finansiniams metams nurodytą apskaičiavimą, daugiau kaip 20 % skiriasi nuo sumos, nustatytos Reglamento (EB) Nr. 1120/2009 III priede;

(2)

Danija, Suomija ir Slovėnija pateikė Komisijai prašymą peržiūrėti sumas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 73/2009 69 straipsnio 6 dalies a punkte pakeitimams pradedant galioti nuo 2012 m.;

(3)

Danijai, Suomijai ir Slovėnijai pateikus prašymus, Komisija atliko būtiną apskaičiavimą, kad patikrintų, ar 2010 finansiniais metais buvo pasiekta Reglamento (EB) Nr. 1120/2009 49 straipsnio 2 dalyje nurodyta 20 % viršutinė riba. Taikydama Reglamento (EB) Nr. 73/2009 69 straipsnio 7 dalies a punktą, Komisija Reglamento (EB) Nr. 73/2009 IV priede nurodytas grynąsias viršutines ribas nustatė remdamasi Danijai, Suomijai ir Slovėnijai atitinkamai apskaičiuotu vidutiniu moduliavimo kursu;

(4)

remiantis šiuo skaičiavimu 2010 finansinių metų Danijos, Suomijos ir Slovėnijos suma, gauta taikant Reglamento (EB) Nr. 73/2009 69 straipsnio 7 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą skaičiavimą, skiriasi atitinkamai 47 %, 29 % ir 47 % nuo sumos, nustatytos Reglamento (EB) Nr. 1120/2009 III priede;

(5)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1120/2009 III priede Danijai, Suomijai ir Slovėnijai nustatyta suma turėtų būti peržiūrėta. Tokios peržiūrėtos sumos turėtų būti taikomos nuo 2012 kalendorinių metų pagal Reglamento (EB) Nr. 1120/2009 49 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Tiesioginių išmokų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1120/2009 III priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

Danijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Danija

23,25“

b)

Suomijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Suomija

6,19“

c)

Slovėnijai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Slovėnija

3,52“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 130, 2009 1 31, p. 16.

(2)  OL L 316, 2009 12 2, p. 1.


Top