Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0494

2011 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 494/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (kadmis) Tekstas svarbus EEE

OJ L 134, 21.5.2011, p. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 007 P. 276 - 279

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/494/oj

21.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 134/2


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 494/2011

2011 m. gegužės 20 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (kadmis)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 131 straipsnį,

kadangi:

(1)

1988 m. sausio 25 d. Tarybos rezoliucijoje dėl Bendrijos veiksmų programos (2) Taryba paragino Komisiją kovoti su aplinkos tarša kadmiu.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priede pateiktos lentelės 23 įraše nurodyti mišinių ir gaminių, kuriuose yra kadmio, naudojimo ir tiekimo rinkai apribojimai.

(3)

Kadmis ir kadmio oksidas klasifikuojami kaip 1B kategorijos kancerogenai ir 1 kategorijos ūmaus ir nuolatinio toksiškumo vandens aplinkai medžiagos.

(4)

Pagal 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvą 76/69/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo (3), nuo 1992 m. gruodžio 31 d. kadmį uždrausta naudoti kaip dažiklį daugelyje polimerų ir dažų, kaip polivinilchlorido (PVC) stabilizatorių daugelyje sričių, be to, daugelyje sričių draudžiama naudoti kadmio dangą. Direktyva 76/769/EEB buvo panaikinta ir pakeista Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006, kuris įsigaliojo nuo 2009 m. birželio 1 d.

(5)

2007 m. baigtas Europos kadmio rizikos vertinimas (4) pagal 1993 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93 dėl esančių medžiagų rizikos įvertinimo ir kontrolės (5). 2008 m. birželio 14 d. Komisija paskelbė Komunikatą dėl kadmio ir kadmio oksido keliamos rizikos vertinimo rezultatų ir jos mažinimo strategijų (6), kuriame rekomenduojama apriboti kadmio tiekimą rinkai ir naudojimą kietojo litavimo lazdelėse ir juvelyriniuose dirbiniuose.

(6)

Komunikate nurodytas poreikis imtis konkrečių priemonių, kuriomis būtų ribojamas kadmio kietojo litavimo lazdelių naudojimo ir juvelyrinių dirbinių, kuriuose yra kadmio, nešiojimo pavojus. Profesionalai ir mėgėjai patiria kietojo litavimo garų poveikį. Vartotojai, įskaitant vaikus, juvelyriniuose dirbiniuose esančio kadmio poveikį patiria dirbiniams liečiantis su oda arba juos laižant.

(7)

Komisija užsakė kadmio tiekimo rinkai ir naudojimo juvelyriniuose dirbiniuose, kietojo litavimo lydiniuose ir PVC apribojimų galimo atnaujinimo socialinio ir ekonominio poveikio tyrimą. Tyrimo rezultatai paskelbti 2010 m. sausio mėn. (7).

(8)

Esamos nuostatos dėl dažų, kuriuose yra cinko, turėtų būti paaiškintos, kad būtų apibrėžtas didelis cinko kiekis. Nuostatos dėl dažų ant dažytų gaminių taip pat turėtų būti paaiškintos.

(9)

Nuo 2001 m. Europos PVC pramonė ėmėsi savanoriškos iniciatyvos nenaudoti kadmio kaip stabilizatoriaus naujai gaminamame PVC paskirčiai, kuri dar nebuvo reglamentuojama pagal Direktyvą 76/796/EEB. Galiausiai dėl šios savanoriškos iniciatyvos kadmį palaipsniui nustota naudoti PVC.

(10)

Draudimas naudoti kadmį turėtų būti taikomas visiems iš PVC gaminamiems gaminiams, kad būtų siekiama tikslo mažinti taršą kadmiu.

(11)

Iš PVC atliekų pagamintiems mišiniams (toliau – perdirbtas PVC) turėtų būti suteikta nukrypti leidžianti nuostata, kad juos būtų galima teikti rinkai tam tikruose statybos produktuose naudoti.

(12)

Turėtų būti skatinama perdirbtą PVC naudoti tam tikrų statybinių medžiagų gamybai, nes taip galima iš naujo panaudoti seną PVC, kuriame gali būti kadmio. Todėl šioms statybinėms medžiagoms turėtų būti nustatyta didesnė kadmio ribinė vertė. Tokiu būdu PVC nereikėtų išmesti į sąvartynus ar deginti, nes tada į aplinką išmetama anglies dioksido ir kadmio.

(13)

Šis reglamentas turėtų būti taikomas šešis mėnesius nuo įsigaliojimo dienos, kad ūkinės veiklos vykdytojai galėtų užtikrinti atitiktį šio reglamento nuostatoms.

(14)

Numatoma, kad dėl draudimo naudoti kadmį naujai gaminamame PVC iš perdirbto PVC gaminamose statybinėse medžiagose kadmio kiekis turėtų palaipsniui mažėti. Todėl kadmio ribinė vertė turėtų būti atitinkamai peržiūrėta, o Europos cheminių medžiagų agentūra turėtų dalyvauti peržiūrint apribojimą, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 69 straipsnyje.

(15)

Vadovaujantis REACH reglamento 137 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytomis pereinamojo laikotarpio priemonėmis, būtina iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedą.

(16)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtąją dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. sausio 10 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gegužės 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  OL C 30, 1988 2 4, p. 1.

(3)  OL L 262, 1976 9 27, p. 201.

(4)  http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/cdmetalreport303.pdf.

(5)  OL L 84, 1993 4 5, p. 1.

(6)  OL C 149, 2008 6 14, p. 6.

(7)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priede lentelė, kurioje nurodomas medžiagų, medžiagų grupių arba mišinių pavadinimas ir apribojimo sąlygos, keičiama taip:

1.

23 įrašo antroje skiltyje 1–4 punktai pakeičiami taip:

 

„1.

Nenaudojamas mišiniams ir gaminiams, gaminamiems iš sintetinių organinių polimerų (toliau – plastikinė medžiaga), pavyzdžiui:

vinilchlorido polimerų arba kopolimerų (PVC) [3904 10] [3904 21]

poliuretano (PUR) [3909 50]

mažo tankio polietileno (LDPE), išskyrus mažo tankio polietileną, naudojamą dažytam pradiniam mišiniui gaminti [3901 10]

celiuliozės acetato (CA) [3912 11]

celiuliozės acetatbutirato (CAB) [3912 11]

epoksidinių dervų [3907 30]

melaminformaldehidinių (MF) dervų [3909 20]

karbamidinių (UF) dervų [3909 10]

nesočiųjų poliesterių (UP) [3907 91]

polietilentereftalato (PET) [3907 60]

polibutilentereftalato (PBT)

skaidriojo (bendrosios paskirties) polistireno [3903 11]

akrilonitrilmetilmetakrilato (AMMA)

tinklinės struktūros polietileno (VPE)

smūgiui atsparaus polistireno

polipropileno (PP) [3902 10]

didelio tankio polietileno (HDPE) [3901 20]

akrilonitrilo butadieno stireno (ABS) [3903 30]

poli(metilmetakrilato) (PMMA) [3906 10].

Mišiniai ir gaminiai iš plastikinių medžiagų netiekiami rinkai, jeigu kadmio koncentracija (išreikšta kaip Cd metalas) lygi ar didesnė nei 0,01 % plastikinės medžiagos masės.

Išimties tvarka antra pastraipa netaikoma gaminiams, pateiktiems rinkai iki 2012 m. sausio 10 d.

Pirma ir antra pastraipos taikomos nepažeidžiant Tarybos direktyvos 94/62/EB (1) ir pagal ją priimtų teisės aktų.

2.

Nenaudojamas dažuose [3208] [3209].

Išimties tvarka dažuose, kuriuose cinko kiekis viršija 10 % dažų masės, kadmio koncentracija (išreikšta kaip Cd metalas) neturi būti lygi ar didesnė nei 0,01 % masės.

Dažyti gaminiai netiekiami rinkai, jeigu kadmio koncentracija (išreikšta kaip Cd metalas) lygi ar didesnė nei 0,1% dažų ant dažyto gaminio masės.

3.

Išimties tvarka 1 ir 2 punktai saugos sumetimais netaikomi gaminiams, nudažytiems mišiniais, kuriuose yra kadmio.

4.

Išimties tvarka 1 punktas netaikomas:

mišiniams, pagamintiems iš PVC atliekų (toliau – perdirbtas PVC),

mišiniams ir gaminiams, kuriuose yra perdirbto PVC, jeigu kadmio koncentracija juose (išreikšta kaip Cd metalas) neviršija 0,1 % plastikinės medžiagos masės kieto PVC gaminiuose:

a)

statyboms skirtuose profiliuose ir kietuose lakštuose;

b)

duryse, languose, langinėse, sienose, žaliuzėse, tvorose ir stogo latakuose;

c)

grindų ir terasų dangose;

d)

kabelių kanaluose;

e)

negeriamojo vandens vamzdžiuose, jeigu perdirbtas PVC naudojamas viduriniame daugiasluoksnio vamzdžio sluoksnyje ir yra visiškai padengtas naujai pagamintu PVC pagal pirmiau išdėstytą 1 punktą.

Tiekėjai užtikrina, kad prieš pirmą kartą pateikiant rinkai mišinius ir gaminius, kuriuose yra perdirbto PVC, jie yra matomai, įskaitomai ir nenutrinamai ženklinami užrašu „Sudėtyje yra perdirbto PVC“ arba šia piktograma:

Image

Pagal šio reglamento 69 straipsnį 4 punkte numatyta išimtis bus peržiūrėta, visų pirma siekiant iki 2020 m. gruodžio 31 d. sumažinti kadmio ribinę vertę ir pakartotinai įvertinti a–e punktuose išvardytiems gaminiams taikomą nukrypti leidžiančią nuostatą.

2.

23 įrašo antroje skiltyje į 8, 9, 10 ir 11 punktus įrašoma:

 

„8.

Nenaudojamas kietojo litavimo užpilduose, jeigu koncentracija lygi ar didesnė nei 0,01 % masės.

Kietojo litavimo užpildai netiekiami rinkai, jeigu kadmio koncentracija (išreikšta kaip Cd metalas) lygi ar didesnė nei 0,01 % metalo masės.

Šio punkto tikslais litavimas – jungimo technika, kuriai naudojami lydiniai ir kuri atliekama esant didesnei nei 450 °C temperatūrai.

9.

Išimties tvarka 8 punktas netaikomas kietojo litavimo užpildams, naudojamiems gynybos ir aviacijos ir kosmoso srityse, ir kietojo litavimo užpildams, naudojamiems dėl saugos priežasčių.

10.

Nenaudojamas arba netiekiamas rinkai, jei koncentracija lygi ar didesnė nei 0,01 % metalo masės:

i)

metaliniuose karoliukuose ir kitose juvelyriniams dirbiniams gaminti skirtose metalinėse detalėse;

ii)

metalinėse juvelyrinių dirbinių dalyse ir juvelyrinių dirbinių imitacijose bei plaukų aksesuaruose, įskaitant:

apyrankes, vėrinius ir žiedus,

įveriamuosius juvelyrinius dirbinius,

rankinius laikrodžius ir riešo papuošalus,

sages ir sąsagas.

11.

Išimties tvarka 10 punktas netaikomas gaminiams, pateiktiems rinkai prieš 2012 m. sausio 10 d., ir senesniems nei 50 metų juvelyriniams gaminiams 2012 m. sausio 10 d.“


(1)  OL L 365, 1994 12 31, p. 10.“


Top