Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1244

2010 m. gruodžio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1244/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką Tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai

OJ L 338, 22.12.2010, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 002 P. 259 - 260

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1244/oj

22.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/35


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1244/2010

2010 m. gruodžio 9 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką

(Tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (1),

atsižvelgdama į 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 987/2009, nustatantį Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (2), ypač į jo 92 straipsnį,

kadangi:

(1)

Dvi valstybės narės ar jų kompetentingos institucijos paprašė iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 883/2004 VIII ir IX priedus.

(2)

Kai kurios valstybės narės ar jų kompetentingos institucijos paprašė iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 987/2009 1 ir 2 priedus.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 883/2004 VIII ir IX priedai ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 1 ir 2 priedai turi būti pakeisti, siekiant atsižvelgti į naujausią nacionalinės teisės raidą ir suinteresuotosioms šalims užtikrinti skaidrumą ir teisinį tikrumą.

(4)

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinė komisija pakeitimams pritarė.

(5)

Todėl reglamentai (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 iš dalies keičiamas taip:

1.

VIII priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies skirsnis „PORTUGALIJA“ pakeičiamas taip:

„PORTUGALIJA

Visi prašymai dėl invalidumo, senatvės ir maitintojo netekimo pensijų, išskyrus atvejus, kai bendri pagal daugiau nei vienos valstybės narės teisės aktus įgyti draudimo laikotarpiai sudaro 21 ar daugiau kalendorinių metų, nacionaliniai draudimo laikotarpiai sudaro 20 ar mažiau metų, o apskaičiuojama pagal 2007 m. gegužės 10 d. Dekreto-įstatymo Nr. 187/2007 32 ir 33 straipsnius.“

b)

2 dalyje po skirsnio „LENKIJA“ įterpiamas naujas skirsnis:

„PORTUGALIJA

Papildomos pensijos, skiriamos pagal 2008 m. vasario 22 d. dekretą-įstatymą Nr. 26/2008 (valstybinė kaupimo sistema).“

2.

IX priedo I dalies skirsnis „NYDERLANDAI“ iš dalies keičiamas taip:

a)

„1966 m. vasario 18 d. įstatymas dėl darbuotojų invalidumo draudimo, su pakeitimais (WAO)“ pakeičiama „1966 m. vasario 18 d. Negalios draudimo aktas su pakeitimais (WAO)“;

b)

„1997 m. balandžio 24 d. įstatymas dėl savarankiškai dirbančių asmenų invalidumo draudimo, su pakeitimais (WAZ)“ pakeičiama „1997 m. balandžio 24 d. Nedarbingumo išmokų savarankiškai dirbantiems asmenims aktas su pakeitimais (WAZ)“;

c)

„1995 m. gruodžio 21 d. įstatymas dėl bendrojo išlaikytinių asmenų draudimo (ANW)“ pakeičiama „1995 m. gruodžio 21 d. Bendrasis aktas dėl maitintojo netekusių asmenų (ANW)“;

d)

„2005 m. lapkričio 10 d. Įstatymas dėl darbo ir užmokesčio pagal pajėgumą dirbti (WIA)“ pakeičiama „2005 m. lapkričio 10 d. Darbo ir pajamų pagal darbingumą aktas (WIA)“.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

Skirsnio „BELGIJA– NYDERLANDAI“ a punktas išbraukiamas;

b)

Skirsnis „VOKIETIJA–NYDERLANDAI“ išbraukiamas;

c)

Skirsnis „NYDERLANDAI–PORTUGALIJA“ išbraukiamas;

d)

Skirsnis „DANIJA–LIUKSEMBURGAS“ išbraukiamas.

2.

2 priedo paantraštėje žodžiai „31 ir 41 straipsniuose“ pakeičiami žodžiais „32 straipsnio 2 dalyje ir 41 straipsnio 1 dalyje“.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtąją dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. gruodžio 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 166, 2004 4 30, p. 1.

(2)  OL L 284, 2009 10 30, p. 1.


Top