Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0068

2010 m. spalio 22 d. Komisijos direktyva 2010/68/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 96/98/EB dėl laivų įrenginių Tekstas svarbus EEE

OJ L 305, 20.11.2010, p. 1–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 17/09/2016; panaikino 32014L0090

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/68/oj

20.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 305/1


KOMISIJOS DIREKTYVA 2010/68/ES

2010 m. spalio 22 d.

kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 96/98/EB dėl laivų įrenginių

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvą 96/98/EB dėl laivų įrenginių (1), ypač į jos 17 straipsnį,

kadangi:

(1)

Laikantis Direktyvos 96/98/EB, turėtų būti taikomos naujausios tarptautinių konvencijų ir bandymo standartų redakcijos.

(2)

Tarptautinių konvencijų ir taikomų bandymo standartų pakeitimai įsigaliojo 2009 m. balandžio 6 d. (tą pačią dieną, kurią Direktyva 96/98/EB iš dalies pakeista paskutinį kartą), todėl siekiant aiškumo šie pakeitimai turėtų būti įtraukti į minėtą direktyvą.

(3)

Tarptautinė jūrų organizacija ir Europos standartizavimo organizacijos priėmė Direktyvos 96/98/EB A.2 priede išvardytų įrenginių arba jame nors ir neišvardytų, tačiau su minėtos direktyvos tikslais tiesiogiai susijusių įrenginių standartus, įskaitant išsamius bandymo standartus. Todėl tokie įrenginiai turėtų būti atitinkamai įtraukti į A.1 priedą arba perkelti iš A.2 priedo į A.1 priedą.

(4)

Todėl Direktyva 96/98/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(5)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komiteto (COSS) nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 96/98/EB A priedas pakeičiamas šios direktyvos priedo tekstu.

2 straipsnis

Jei įrenginys, A.1 priedo 1 skiltyje įrašytas kaip naujas įrenginys arba kaip įrenginys, perkeltas iš A.2 priedo į A.1 priedą, buvo pagamintas iki 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos dienos pagal iki tos dienos valstybėje narėje įsigaliojusias įrenginio tipo patvirtinimo procedūras, toks įrenginys gali būti teikiamas rinkai arba įmontuojamas Bendrijos laivuose dvejus metus nuo minėtos dienos.

3 straipsnis

1.   Ne vėliau kaip iki 2011 m. gruodžio 10 d. valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais įgyvendinama ši direktyva. Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus, taip pat tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

Jos taiko tas nuostatas nuo 2011 m. gruodžio 10 d.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindines nuostatas.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priima Briuselyje 2010 m. spalio 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 46, 1997 2 17, p. 25.


PRIEDAS

A PRIEDAS

Vartojamų santrumpų sąrašas

 

A.1 – 1 pakeitimas susijęs su kitais, nei Tarptautinės jūrų organizacijos, standartų dokumentais.

 

A.2 – 2 pakeitimas, susijęs su kitais, nei Tarptautinės jūrų organizacijos, standartų dokumentais.

 

AC (Amending Corrigendum) – klaidų ištaisymas, susijęs su kitais, nei Tarptautinės jūrų organizacijos, standartų dokumentais.

 

CAT – radiolokacinės įrangos kategorija pagal IEC 62388 (2007) 1.3 skirsnį.

 

Circ. (Circular) – aplinkraštis.

 

COLREG (International Regulations for Preventing Collisions at Sea) – Tarptautinės laivų susidūrimo jūroje prevencijos taisyklės.

 

COMSAR – Tarptautinės jūrų organizacijos Radijo ryšio, paieškos ir gelbėjimo pakomitetis.

 

EN (European Standard) – Europos standartas.

 

ETSI (European Telecommunication Standardisation Institute) – Europos telekomunikacijų standartų institutas.

 

FSS (International Code for Fire Safety Systems) – Tarptautinis apsaugos nuo gaisro sistemų kodeksas.

 

FTP (International Code for Application of Fire Test Procedures) – Tarptautinis atsparumo ugniai bandymo procedūrų taikymo kodeksas.

 

HSC (High Speed Craft Code) – Greitaeigių plaukiojimo priemonių kodeksas.

 

IBC (International Bulk Chemical Code) – Tarptautinis nesupakuotų cheminių medžiagų vežimo kodeksas.

 

ICAO (International Civil Aviation Organization) – Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija.

 

IEC (International Electro-technical Commission) – Tarptautinė elektrotechnikos komisija.

 

IMO (International Maritime Organization) – Tarptautinė jūrų organizacija.

 

ISO (International Standardisation Organisation) – Tarptautinė standartizacijos organizacija.

 

ITU (International Telecommunication Union) – Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga.

 

LSA (Life saving appliance) – gelbėjimo priemonė.

 

MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) – Tarptautinė teršimo iš laivų prevencijos konvencija.

 

MEPC (Marine Environment Protection Committee) – Jūros aplinkos apsaugos komitetas.

 

MSC (Maritime Safety Committee) – Saugios laivybos komitetas.

 

NOx – azoto oksidai.

 

SOLAS – Tarptautinė konvencija dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje.

 

SOx – sieros oksidai.

 

Reg. (Regulation) – taisyklė.

 

Res. (Resolution) – rezoliucija.

A.1 PRIEDAS

ĮRANGA, KURIOS IŠSAMAUS BANDYMO STANDARTAI YRA TARPTAUTINIUOSE DOKUMENTUOSE

Visam A.1 priedui taikomos pastabos

a)

Bendroji pastaba. Be konkrečiai paminėtų bandymo standartų, tam tikros nuostatos, kurias būtina taikyti atliekant tipo patikrą (tipo patvirtinimą), kaip nustatyta B priede pateiktuose atitikties vertinimo moduliuose, numatytos taikomuose tarptautinių konvencijų ir atitinkamų IMO rezoliucijų bei aplinkraščių reikalavimuose.

b)

1 skiltis. Gali būti taikomas Komisijos direktyvos 2009/26/EB (1) 2 straipsnis.

c)

5 skiltis. Jeigu remiamasi IMO rezoliucijomis, taikomi tik atitinkamose rezoliucijų priedų dalyse nurodyti bandymo standartai, o pačių rezoliucijų nuostatos netaikomos.

d)

5 skiltis. Taikomos naujausios tarptautinių konvencijų ir bandymo standartų versijos. Siekiant, kad atitinkami standartai būtų identifikuojami teisingai, bandymo ataskaitose, atitinkamuose atitikties sertifikatuose ir atitikties deklaracijose nurodomas konkretus taikytas bandymo standartas ir jo versija.

e)

5 skiltis. Jeigu dvi identifikuojančių standartų grupės sujungtos jungtuku „arba“, kiekviena grupė atitinka visus bandymo reikalavimus, kad būtų laikomasi IMO eksploatavimo standartų; todėl bandymo pagal vieną grupę pakanka, kad būtų įrodytas atitinkamų tarptautinių dokumentų reikalavimų laikymasis. Ir priešingai, kai naudojami kiti skyrybos ženklai (kableliai), taikomos visos išvardytos nuorodos.

f)

6 skiltis. Jeigu nurodytas H modulis, turi būti suprantama, kad turimas omenyje H modulis ir konstrukcijos patikrinimo sertifikatas.

g)

Šio priedo reikalavimai nepažeidžia tarptautinėse konvencijose nustatytų vežimo reikalavimų.

1.   Gelbėjimo priemonės.

1 skirsniui taikomos pastabos. Gelbėjimo priemonės.

4 skiltis: turėtų būti taikomas IMO MSC 980 aplinkraštis, išskyrus atvejus, kai vietoj jo taikomas specialus 4 stulpelyje nurodytas susitarimas.

Nr.

Įrenginio pavadinimas

1974 m. SOLAS taisyklė, jeigu būtinas tipo patvirtinimas

Atitinkamais atvejais taikomos 1974 m. SOLAS taisyklės ir susijusios IMO rezoliucijos bei aplinkraščiai

Bandymo standartai

Atitikties vertinimo moduliai

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Gelbėjimo ratai

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Gelbėjimo priemonių vietos signalizavimo žiburiai:

a)

plūdriųjų gelbėjimo priemonių ir gelbėjimo valčių (katerių),

b)

gelbėjimo ratų,

c)

gelbėjimo liemenių.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/26,

Reg III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Automatiniai gelbėjimo ratų dūminiai signalai

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Gelbėjimo liemenės

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.922.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Gelbėjimo liemenėms nepriskiriami apsauginiai vandens kombinezonai ir apsaugos nuo peršalimo kostiumai:

su izoliacija arba be jos.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Gelbėjimo liemenėms priskiriami apsauginiai vandens kombinezonai ir apsaugos nuo peršalimo kostiumai:

su izoliacija arba be jos.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Šilumos apsaugos priemonės

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Parašiutinės signalinės raketos (pirotechnika)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/6,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Rankiniai signaliniai deglai (pirotechnika)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Plūdrieji dūminiai signalai (pirotechnika)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Lyno sviedžiamieji įtaisai

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/18,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VII,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Pripučiamieji gelbėjimo plaustai

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Standieji gelbėjimo plaustai

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Neapsiverčiantys gelbėjimo plaustai

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC 48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809, įskaitant Add.1,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.809, įskaitant Add.1.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Dvipusiai gelbėjimo plaustai su tentais

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809, įskaitant Add.1,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.809, įskaitant Add.1.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Automatiniai gelbėjimo plaustų nuleistuvai (hidrostatiniai plaustų nuleidimo įrenginiai)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Gelbėjimosi valtys

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Standžiosios gelbėjimo valtys (kateriai)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Pripučiamosios gelbėjimo valtys (kateriai)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Greitaeigės gelbėjimo valtys (kateriai)

Reg. III/4,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,V,

IMO MSC/Circ.809, įskaitant Add.1,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Nuleidimo įtaisai su lynais ir gerve (keltuvai)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

Automatiniai gelbėjimo priemonių nuleistuvai

Perkelta į A.2/1.3

A.1/1.23

Gelbėjimosi valčių numetimo iš laivo įrenginiai

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Gelbėjimo plaustų nuleistuvai

(keltuvai)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/12,

Reg. III/16,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Greitaeigių gelbėjimo valčių (katerių) nuleistuvai

(keltuvai)

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO MSC/Circ.809, įskaitant Add.1.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Paleidžiamasis mechanizmas:

a)

gelbėjimosi valčių ir gelbėjimo valčių (katerių) bei

b)

gelbėjimo plaustų,

nuleidžiamų lynu arba lynais.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Evakuacijos iš laivo sistemos

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/15,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + F

G

A.1/1.28

Gelbėjimo priemonės

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.810.

B + D

B + F

A.1/1.29

Žr. A.1 priedo b punktą

Laipinimo kopėčios

Reg. III/4,

Reg. III/11,

Reg. X/3.

Reg. III/11,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).

IMO Res. MSC.81(70),

ISO 5489 (2008).

B + D

B + F

A.1/1.30

Šviesogrąžės medžiagos

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. A.658(16).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Plūdriosios gelbėjimo priemonės dvipusio ryšio VHF radiotelefonas

Perkelta į A.1/5.17 ir A.1/5.18

A.1/1.32

9 GHz avarinis radaro atsakiklis (SART)

Perkelta į A.1/4.18

A.1/1.33

Gelbėjimosi valčių ir gelbėjimo valčių (katerių) radaro reflektoriai

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.164(78).

EN ISO 8729 (1998).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.34

Gelbėjimosi valčių ir gelbėjimo valčių (katerių) kompasas

Perkelta į A.1/4.23

A.1/1.35

Nešiojamosios gaisro gesinimo priemonės gelbėjimosi valtyse ir gelbėjimo valtyse (kateriuose)

Perkelta į A.1/3.38

A.1/1.36

Gelbėjimosi valčių ir gelbėjimo valčių (katerių) eigos varikliai

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, V.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Gelbėjimo valties (katerio) pakabinamasis eigos variklis

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Gelbėjimosi valčių ir gelbėjimo valčių (katerių) paieškos prožektoriai

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Dvipusiai atvirieji gelbėjimo plaustai

Reg. III/4,

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, 10 priedas,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, 11 priedas.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10 priedas,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 11 priedas.

B + D

B + F

A.1/1.40

Mechaninis locmanų keltuvas

Perkelta į A.1/4.48

A.1/1.41

Plūdriųjų gelbėjimosi priemonių ir gelbėjimo valčių (katerių) kėlimo gervės

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/17,

Reg. III/23,

Reg. III/24,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

Locmano kopėčios

Perkelta į A.1/4.49

A.1/1.43

Naujas įrenginys

Standžiosios (pripučiamos) gelbėjimo valtys

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

ISO 15372 (2000)

B + D

B + F

G

2.   Jūrų taršos prevencija

Nr.

Įrenginio pavadinimas

1973/1978 MARPOL, jeigu būtinas tipo patvirtinimas

Atitinkamais atvejais taikomos 1973/1978 MARPOL konvencijos taisyklės ir susijusios IMO rezoliucijos bei aplinkraščiai

Bandymo standartai

Atitikties vertinimo moduliai

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Alyvos filtravimo įranga (išvalytame vandenyje alyvos ne daugiau kaip 15 mg/kg)

I priedas, Reg 14.

I priedas, Reg. 14,

IMO MEPC.1/Circ.643.

IMO Res. MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Alyvos ir vandens tarpfazinės ribos aptiktuvai

I priedas, Reg. 32.

I priedas, Reg. 32.

IMO Res. MEPC.5(XIII).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Alyvos kiekio matuokliai

I priedas, Reg. 14.

I priedas, Reg. 14,

IMO MEPC.1/Circ.643.

IMO Res. MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Valymo agregatai, jungiami prie alyva užteršto vandens atskyrimo įrangos (alyvos kiekis išleidžiamame vandenyje ne didesnis kaip 15 mg/kg)

Specialiai palikta tuščia

A.1/2.5

Tanklaivio naftos išleidimo stebėjimo ir kontrolės sistema

I priedas, Reg. 31.

I priedas, Reg. 31.

IMO Res. MEPC.108(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Nuotekų valymo įrenginiai

IV priedas, Reg. 9.

IV priedas, Reg. 9.

IMO Res. MEPC.159(55).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Laivų krosnys atliekoms deginti

VI priedas, Reg. 16.

VI priedas, Reg.16.

IMO Res. MEPC.76(40).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.8

Žr. A.1 priedo b punktą

Laive sumontuoti NOx kontrolės ir registravimo įtaisai

VI priedas, Reg. 13,

NOx Techninis kodeksas,

IMO Res. MEPC.177(58).

VI priedas, Reg. 13,

NOx Techninis kodeksas,

IMO Res. MEPC.177(58),

IMO MEPC.1/Circ.638.

IMO Res. MEPC.103(49),

IMO Res. MEPC.177(58).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.9

Žr. A.1 priedo b punktą

Kitos technologinės SOx išmetalų ribojimo priemonės

VI priedas, Reg. 14.

VI priedas, Reg. 14.

IMO Res. MEPC.170(57)

B + D

B + E

B + F

G

3.   Priešgaisrinė apsauga

Nr.

Įrenginio pavadinimas

1974 m. SOLAS taisyklė, jeigu būtinas tipo patvirtinimas

Atitinkamais atvejais taikomos 1974 m. SOLAS taisyklės ir susijusios IMO rezoliucijos bei aplinkraščiai

Bandymo standartai

Atitikties vertinimo moduliai

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Sunkiai užsidegančios pagrindinės denio dangos medžiagos

Reg II-2/4,

Reg. II-2/6,

Reg. X/3.

Reg II-2/4,

Reg. II-2/6,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code), 1 priedo 2 ir 6 dalys arba 2 priedas,

IMO MSC/Circ.1102,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.2

Nešiojamieji ugnies gesintuvai

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

Reg II-2/4,

Reg. II-2/10,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4,

IMO MSC/Circ.1239,

IMO MSC/Circ.1275.

EN 3-6 (1995), įskaitant A.1 (1999),

EN 3-7 (2004), įskaitant A.1 (2007),

EN 3-8 (2006), įskaitant AC (2007),

EN 3-9 (2006), įskaitant AC (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Ugniagesių reikmenys: apsauginė apranga (apsaugos nuo karščio kostiumas)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Ugniagesių apsauginė apranga:

EN 469 (2005), įskaitant A1 (2006) ir AC (2006)

Ugniagesių apsauginė apranga. Specializuotų ugniagesių šviesą atspindinti apranga:

EN 1486 (2007).

Ugniagesių apsauginė apranga. Apsauginė apranga su šviesą atspindinčiu išoriniu paviršiumi:

ISO 15538 (2001).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Ugniagesių reikmenys: apsauginiai batai

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN ISO 20344 (2004), įskaitant A1 (2007) ir AC (2005),

EN ISO 20345 (2004), įskaitant A1 (2007) ir AC (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Ugniagesių reikmenys: apsauginės pirštinės

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 659 (2003), įskaitant A1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Ugniagesių reikmenys: apsauginis šalmas

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 443 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Autonominis suslėgto oro kvėpavimo aparatas

Pastaba. Naudojant avarijose, kuriose išsiskiria pavojingos medžiagos, reikalinga padidinto slėgio kaukė.

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 136 (1998), įskaitant AC (2003),

EN 137 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Dujokaukės arba respiratoriaus oro tiekimo aparatas

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7.

Pastaba. Ši įranga skirta tik greitaeigiams laivams, pastatytiems pagal 1994 HSC Code nuostatas.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7.

EN 14593-1 (2005),

EN 14593-2 (2005), įskaitant AC (2005),

EN 14594 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

1974 m. SOLAS taisyklėje II-2/12 nurodytosioms lygiavertės sprinklerinių gesinimo sistemų sudedamosios dalys gyvenamosiose bei tarnybinėse patalpose ir valdymo postuose (taikoma antgaliams ir jų charakteristikoms)

(Į šį įrenginį įeina greitaeigių laivų (HSC) stacionariųjų sprinklerinių sistemų antgaliai)

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/9,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.44(65),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

IMO MSC/Circ.912.

IMO Res. A.800(19).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.10

Žr. A.1 priedo b punktą

Mašinų patalpose įrengtos slėginės sprinklerinės gaisro gesinimo vandeniu sistemos antgaliai

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

IMO MSC/Circ. 1165, A priedėlis

B + D

B + E

B + F

A.1/3.11

Gaisrui atsparios „A“ ir „B“ klasių pertvaros:

a)

„A“ klasės pertvaros,

b)

„B“ klasės pertvaros.

„A“ klasė:

Reg II-2/3.2.

„B“ klasė:

Reg II-2/3.4.

Reg. II-2/9 ir

„A“ klasė:

Reg II-2/3.2.

„B“ klasė:

Reg II-2/3.4.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) 1 priedo 3 dalis ir 2 priedas,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Liepsnos plitimo į tanklaivio krovinių tankus stabdymo įtaisai

Reg II-2/4,

Reg II-2/16.

Reg II-2/4,

Reg II-2/16.

EN 12874 (2001),

ISO 15364 (2007),

IMO MSC/Circ.677.

B + F

A.1/3.13

Nedegiosios medžiagos

Reg. II-2/3,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) 1 priedo 1 dalis,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Kitos medžiagos nei plienas vamzdžiams, išvedamiems per „A“ ir „B“ pertvaras

Įrenginys įtrauktas į A.1/3.26 ir A.1/3.27

A.1/3.15

Kitos medžiagos nei plienas naftos arba kuro tiekimo vamzdžiams:

a)

vamzdžiai ir jungiamosios detalės;

b)

vožtuvai;

c)

lankstieji vamzdžių junginiai.

Reg. II-2/4,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, 10,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. A.753(18),

ISO 15540 (1999), įskaitant 1 klaidų ištaisymą (1999),

ISO 15541 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Gaisrinės durys

Reg II-2/9.

Reg II-2/9.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) 1 priedo 3 dalis,

IMO MSC/Circ.1120,

IMO MSC.1/Circ.1273.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.17

Gaisrinių durų kontrolės sistemų sudedamosios dalys.

Pastaba. Kai terminas „sistemos sudedamosios dalys“ vartojamas 2 skiltyje, tai gali reikšti, kad vieną sudedamąją dalį, tokių dalių grupę arba visą sistemą reikia išbandyti ir įsitikinti, kad jos atitinka tarptautinius reikalavimus.

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) 1 priedo 4 dalis.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Lėto liepsnos plitimo dengiamosios medžiagos ir grindų dangos:

a)

dekoratyvinė fanera;

b)

dažų dangos;

c)

grindų dangos;

d)

izoliaciniai vamzdžių apgaubai;

e)

rengiant „A“, „B“ ir „C“ klasės pertvaras naudojami klijai;

f)

degieji kanalai.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) 1 priedo 2 ir 5 dalys arba 2 priedas,

IMO MSC/Circ.1120,

ISO 1716 (2002).

Pastaba. Jeigu taikomas reikalavimas, kad paviršiaus medžiagos šilumingumas atitiktų nustatytą didžiausią vertę, pastaroji turi būti išmatuota pagal ISO 1716.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Portjeros, užuolaidos ir kitos kabamosios tekstilinės medžiagos bei plėvelės

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) 1 priedo 7 dalis,

IMO MSC/Circ.1102,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Apmušti baldai

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) 1 priedo 8 dalis,

IMO MSC/Circ.1102,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Patalynė

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) 1 priedo 9 dalis,

IMO MSC/Circ.1102,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Automatinės priešgaisrinės sklendės

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) 1 priedo 3 dalis,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3,23

Nedegiosios kanalų angos „A“ klasės pertvarose

Perkelta į A.1/3.26

A.1/3,24

Elektros kabelių pereigos „A“ klasės pertvarose

Perkelta į A.1/3.26

A.1/3.25

Ugniai atsparūs „A“ ir „B“ klasės langai ir borto iliuminatoriai

Reg II-2/9.

Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ.847,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) 1 priedo 3 dalis,

IMO MSC/Circ.1120,

IMO MSC.1/Circ.1203.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Angos „A“ klasės pertvarose:

a)

elektros kabelių pereigų;

b)

vamzdžių, ventiliacinių kanalų, ortakių ir kt.

Reg II-2/9.

Reg. II-2/9,

IMO MSC.1/Circ.1276.

IMO MSC.61(67)-(FTP Code) 1 priedo 3 dalis,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Angos „B“ klasės pertvarose:

a)

elektros kabelių pereigų;

b)

vamzdžių, ventiliacinių kanalų, ortakių ir kt.

Reg II-2/9.

Reg II-2/9.

IMO MSC.61(67)-(FTP Code) 1 priedo 3 dalis,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Sprinklerinės sistemos (skirta tik šių sistemų purkštukams).

(Į šį įrenginį įeina greitaeigių laivų (HSC) stacionariųjų sprinklerinių sistemų antgaliai)

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.44(65),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8,

IMO MSC/Circ.912.

ISO 6182-1 (2004).

Arba

EN 12259-1 (1999), įskaitant A1 (2001), A2 (2004) ir A3 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Gaisrinės žarnos

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

EN 14540 (2004), įskaitant A.1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Nešiojamoji deguonies analizės ir dujų aptikimo įranga

Reg II-2/4,

Reg. VI/3.

Reg II-2/4,

Reg. VI/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

EN 60945 (2002),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999),

ir kai taikytina:

a)

1 kategorijai (saugi zona):

EN 50104 (2002), įskaitant A.1 (2004) deguonis,

EN 60079-29-1 (2007).

b)

2 kategorijai (sprogių dujų aplinkos):

EN 50104 (2002), įskaitant A.1 (2004) deguonis,

EN 60079-29-1 (2007),

IEC 60079-0 (2007),

IEC 60079-1 (2007)

IEC 60079-10 (2002),

IEC 60079-11 (2006),

IEC 60079-15 (2005),

IEC 60079-26 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Greitaeigių laivų (HSC) stacionariųjų sprinklerinių sistemų antgaliai

Įrenginys išbrauktas, nes jis įtrauktas į A.1/3.9 ir A.1/3.28

A.1/3.32

Ugnies plitimo ribojimo medžiagos (išskyrus baldų) greitaeigiuose laivuose

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) 1 priedo 10 dalis.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Ugnies plitimo ribojimo medžiagos greitaeigių laivų baldams

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)- (1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) 1 priedo 10 dalis.

B + D

B + E

B + F

A.1/3,34

Greitaeigių laivų ugnies plitimo ribojimo pertvaros

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)- (1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) 1 priedo 11 dalis.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Greitaeigių laivų gaisrinės durys

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) 1 priedo 11 dalis.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Greitaeigių laivų automatinės gaisrinės sklendės

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) 1 priedo 11 dalis.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Angos greitaeigių laivų ugnies plitimo ribojimo pertvarose:

a)

elektros kabelių pereigų;

b)

vamzdžių, ventiliacinių kanalų, ortakių ir kt.

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO MSC.61(67)-(FTP Code) 1 priedo 11 dalis.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Nešiojamosios gaisro gesinimo priemonės gelbėjimosi valtyse ir gelbėjimo valtyse (kateriuose)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

EN 3-6 (1995), įskaitant A1 (1999),

EN 3-7 (2004), įskaitant A1 (2007),

EN 3-8 (2006), įskaitant AC (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Mašinų patalpose ir krovinio siurblių skyriuose įrengtų lygiaverčių gaisro gesinimo vandeniu purškiamųjų sistemų antgaliai

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

IMO MSC/Circ.1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Žemai įrengtos apšvietimo sistemos (tik sudedamosios dalys)

Reg. II-2/13,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.

Reg. II-2/13,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.

IMO Res. A.752(18).

Arba

ISO 15370 (2001).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.41

Avarinio gelbėjimo kvėpavimo priemonės (EEBD)

Reg II-2/13.

Reg. II-2/13,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3,

IMO MSC/Circ.849.

EN 402 (2003),

EN 1146 (2005),

EN 13794 (2002),

ISO 23269-1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Inertinių dujų sistemų sudedamosios dalys

Reg II-2/4.

Reg. II-2/4,

IMO Res. A.567(14),

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15,

IMO MSC/Circ.353,

IMO MSC/Circ.387,

IMO MSC/Circ.485,

IMO MSC/Circ.731,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO MSC/Circ.353,

IMO MSC/Circ.387,

IMO MSC/Circ.450 Rev.1,

IMO MSC/Circ.485,

IMO MSC/Circ.731.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Gruzdintuvių gaisro gesinimo sistemų (automatinių arba rankinių) antgaliai

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

ISO 15371 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.44

Ugniagesių reikmenys: gelbėjimo lynas

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) 1 priedo 1 dalis,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Mašinų patalpose ir krovinio siurblių skyriuose įrengtų lygiaverčių gaisro gesinimo dujomis sistemų sudedamosios dalys (gesinimo medžiaga, slėginiai vožtuvai, antgaliai)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

IMO MSC/Circ.848,

IMO MSC.1/Circ.1317.

IMO MSC/Circ.848,

IMO MSC.1/Circ.1317.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Mašinų patalpose įrengtos lygiavertės gaisro gesinimo dujomis sistemos (aerozolinės sistemos)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

IMO MSC.1/Circ.1317.

IMO MSC.1/Circ.1270.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Koncentratas stacionariosioms gaisro gesinimo aukšto putumo putomis sistemoms mašinų patalpose ir krovinio siurblių skyriuose

Pastaba. Stacionariosios gaisro gesinimo aukšto putumo putomis sistemos (įskaitant sistemas, kuriose naudojamas jų veikimo patalpų oras, kad jos veiktų) mašinų patalpose ir krovinio siurblių skyriuose vis tiek turi būti išbandytos su patvirtintu koncentratu pagal administracijos reikalavimus.

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6

IMO MSC.1/Circ.1239.

IMO MSC/Circ.670.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.48

„A“ kategorijos mašinų patalpų stacionariosios vietinės gaisro gesinimo vandeniu sistemos sudedamosios dalys

(antgalių ir eksploatacinių charakteristikų nustatymo bandymai)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO MSC/Circ.913,

IMO MSC.1/Circ.1276.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Žr. A.1 priedo b punktą

Stacionariųjų gaisro gesinimo vandeniu sistemų, įrengtų ro-ro patalpose ir specialiose patalpose, antgaliai, atitinkantys nurodytuosius rezoliucijoje A.123(V)

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

IMO Res. A.123(V),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

IMO MSC.1/Circ.1272.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.50

Cheminėms medžiagoms atspari apsauginė apranga

Perkelta į A.2/3.9.

A.1/3.51

Stacionariųjų gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų, įrengtų valdymo punktuose, tarnybinėse patalpose, gyvenamosiose patalpose, kajučių balkonuose, mašinų patalpose ir neprižiūrimose mašinų patalpose, sudedamosios dalys

Reg. II-2/7,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

Reg. II-2/7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9,

IMO MSC.1/Circ.1242.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo įranga. Elektros instaliacija laivuose:

EN 54-2 (1997), įskaitant AC (1999) ir A1(2006).

Energijos tiekimo įranga:

EN 54-4 (1997), įskaitant AC(1999), A1(2002) ir A2(2006).

Šilumos aptiktuvai – Taškiniai aptiktuvai:

EN 54-5 (2000), įskaitant A1 (2002).

Dūmų aptiktuvai - Taškiniai aptiktuvai, kurių veikimas pagrįstas šviesos sklaida, šviesos praleidimu arba jonizacija:

EN 54-7 (2000), įskaitant A1(2002) ir A2(2006).

Liepsnos aptiktuvai – Taškiniai aptiktuvai:

EN 54-10 (2002), įskaitant A1(2005).

Rankiniai priešgaisrinės signalizacijos prietaisai:

EN 54-11 (2001), įskaitant A1 (2005).

Ir atitinkamais atvejais elektros ir elektronikos instaliacija laivuose:

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Stacionarūs ir nešiojamieji gesintuvai

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

EN 1866 (2005),

EN 1866-1 (2007).

Arba

ISO 11601 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Pavojaus signalizavimo įtaisai

Reg. II-2/7,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

Reg. II-2/7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

Garso signalizatoriai

EN 54-3 (2001), įskaitant A1 (2002) ir A2(2006),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

Stacionari deguonies analizės ir dujų aptikimo įranga

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3.

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

EN 60945 (2002),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999),

ir kai taikytina:

a)

4 kategorijai (saugi zona)

EN 50104 (2002), įskaitant A.1 (2004) deguonis,

b)

3 kategorijai (sprogių dujų aplinkos)

EN 50104 (2002), įskaitant A.1 (2004) deguonis,

EN 60079-29-1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.55

Žr. A.1 priedo b punktą

Dvejopos paskirties tipo antgaliai

(purškimo arba srovės)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

EN 15182-1 (2007),

EN 15182-3 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.56

Žr. A.1 priedo b punktą

Gaisrinės žarnos (susukamos ant būgno)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).

EN 671-1 (2001), įskaitant AC (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.57

Žr. A.1 priedo b punktą

Gaisro gesinimo vidutinio putumo putomis sistemų sudedamosios dalys– denių stacionarieji putų generatoriai tanklaiviams

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10.8.1,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 14,

IMO MSC.1/Circ.1239,

IMO MSC.1/Circ.1276.

IMO MSC/Circ.798.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.58

Žr. A.1 priedo b punktą

Gaisro gesinimo sistemų mažo putumo putomis sudedamosios dalys mašinų patalpų ir tanklaivio denio apsaugai

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6, 14,

IMO MSC.1/Circ.1239,

IMO MSC.1/Circ.1276.

IMO MSC.1/Circ.1312.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.59

Žr. A.1 priedo b punktą

Cheminių medžiagų tanklaivių stacionariųjų gaisro gesinimo sistemų plėtriosios putos

IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code).

IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code).

IMO MSC/Circ.553,

IMO MSC.1/Circ.1312.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.60

Žr. A.1 priedo b punktą

Kajučių balkonuose įrengtos slėginės sprinklerinės gaisro gesinimo vandeniu stacionarios sistemos antgaliai

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

IMO MSC.1/Circ.1268.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.61

Žr. A.1 priedo b punktą

Uždarųjų patalpų gaisro gesinimo aukšto putumo putomis sistemos mašinų patalpose ir krovinio siurblių skyrių apsaugai

Pastaba. Uždarųjų patalpų gaisro gesinimo aukšto putumo putomis sistemos mašinų patalpose ir krovinio siurblių skyriuose turi būti išbandytos naudojant patvirtintą koncentratą pagal administracijos reikalavimus.

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6.

IMO MSC.1/Circ.1271.

B + D

B + E

B + F

4.   Navigacijos įranga.

4 skirsniui taikomos pastabos. Navigacijos įranga.

5 skiltis: darant nuorodą į EN 61162 seriją arba IEC 61162 seriją, atsižvelgiama į atitinkamo įrenginio mechanizmo išdėstymą, kad būtų nustatytas taikytinas EN 61162 serijos arba IEC 61162 serijos standartas.

Nr.

Įrenginio pavadinimas

1974 m. SOLAS taisyklė, jeigu būtinas tipo patvirtinimas

Atitinkamais atvejais taikomos 1974 m. SOLAS taisyklės ir susijusios IMO rezoliucijos bei aplinkraščiai

Bandymo standartai

Atitikties vertinimo moduliai

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Magnetinis kompasas

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.382(X),

IMO Res. A.694(17).

ISO 1069 (1973),

ISO 25862 (2009),

EN 60945 (2002),

arba

ISO 1069 (1973),

ISO 25862 (2009),

IEC 60945 (2002).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Laivo kurso siųstuvas THD (magnetinis metodas)

Reg. V/18,

Reg. V/19,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.116(73),

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002),

EN 61162 serija;

ISO 22090-2 (2004), įskaitant klaidų ištaisymą (2005),

EN 62288 (2008),

arba

IEC 60945 (2002),

IEC 61162 serija.

ISO 22090-2 (2004), įskaitant klaidų ištaisymą (2005),

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Girokompasas

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.424(XI),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.191(79).

EN ISO 8728 (1998),

EN 60945 (2002),

EN 61162 serija,

EN 62288 (2008),

arba

ISO 8728 (1997),

IEC 60945 (2002),

IEC 61162 serija,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Radiolokacinė įranga

Perkelta į A.1/4.34, A.1/4.35 ir A.1/4.36

A.1/4.5

Automatinė kurso žymėjimo priemonė (ARPA)

Perkelta į A.1/4.34

A.1/4.6

Echolotai

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.224(VII),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.74(69) 4 priedas,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN 9875 (2001), įskaitant ISO 1 techninių klaidų ištaisymą (2006)

EN 60945 (2002),

EN 61162 serija,

EN 62288 (2008),

arba

EN 9875 (2000), įskaitant ISO 1 techninių klaidų ištaisymą (2006):

IEC 60945 (2002),

IEC 61162 serija,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Greičio ir atstumo matuokliai (SDME)

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.824(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.96(72),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002),

EN 61023 (2007),

EN 61162 serija,

EN 62288 (2008),

arba

IEC 60945 (2002),

IEC 61023 (2007),

IEC 61162 serija,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Aksiometras, tachometras, tangažo rodytuvas

Perkelta į A.1/4.20, A.1/4.21 ir A.1/4.22

A.1/4.9

Žr. A.1 priedo b punktą

Posūkio kampinio greičio matuoklis

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.526(13),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002),

EN 61162 serija,

ISO 20672 (2007),

EN 62288 (2008),

arba

IEC 60945 (2002),

IEC 61162 serija,

ISO 20672 (2007),

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.10

Pelengatorius

Specialiai palikta tuščia

A.1/4.11

Radionavigacinė įranga „Loran-C“

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.818(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002),

EN 61075 (1993),

EN 61162 serija,

EN 62288 (2008),

arba

IEC 60945 (2002),

IEC 61075 (1991),

IEC 61162 serija,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

Radionavigacinė įranga „Chayka“

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694 (17),

IMO Res. A.818 (19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002),

EN 61075 (1993),

EN 61162 serija,

EN 62288 (2008),

arba

IEC 60945 (2002),

IEC 61075 (1991),

IEC 61162 serija,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.13

Radionavigacinė įranga „Decca“

Specialiai palikta tuščia

A.1/4.14

GPS įranga

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO Res. MSC.112(73),

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002),

EN 61108-1 (2003),

EN 61162 serija,

EN 62288 (2008),

arba

IEC 60945 (2002),

IEC 61108-1 (2003),

IEC 61162 serija,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15

GLONASS įranga

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694 (17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.113(73),

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002),

EN 61108-2 (1998),

EN 61162 serija,

EN 62288 (2008),

arba

IEC 60945 (2002),

IEC 61108-2 (1998),

IEC 61162 serija,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.16

Laivo krypties kontrolės sistema (HCS)

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.342(IX),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.64(67), 3 priedas,

IMO Res. MSC.191(79).

ISO 11674 (2006),

EN 60945 (2002),

EN 61162 serija,

EN 62288 (2008),

arba

ISO 11674 (2006),

IEC 60945 (2002),

IEC 61162 serija,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.17

Mechaninis locmanų keltuvas

Perkelta į A.1/1.40

A.1/4.18

9 GHz avarinis radaro atsakiklis (SART)

Reg. III/4,