EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0552

2009 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 552/2009, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedą (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 164, 26.6.2009, p. 7–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 024 P. 263 - 287

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/552/oj

26.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 552/2009

2009 m. birželio 22 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 131 straipsnį,

kadangi:

(1)

1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvos 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo (2) I priede nustatyti tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų apribojimai. Nuo 2009 m. birželio 1 d. įsigaliojančiu Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 panaikinama ir pakeičiama Direktyva 76/769/EEB. Direktyvos 76/769/EEB I priedas pakeičiamas minėto reglamento XVII priedu.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 67 straipsnyje nustatyta, kad cheminės medžiagos, mišiniai ar gaminiai, kuriems taikomi XVII priede nustatyti apribojimai, negali būti gaminami, tiekiami rinkai arba naudojami, jeigu jie neatitinka tų apribojimų sąlygų.

(3)

Prieš priimant 2006 m. gruodžio mėn. Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 2006 m. gruodžio 12 d. priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/122/EB, trisdešimtą kartą iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/769/EEB (perfluoroktano sulfonatai (PFOS)) (3) ir 2006 m. gruodžio 20 d. Komisijos direktyva 2006/139/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl arseno junginių pardavimo ir naudojimo apribojimų, siekiant suderinti jos I priedą su technikos pažanga (4), tačiau minėti apribojimai dar nebuvo įtraukti į to reglamento XVII priedą. Todėl XVII priedas turėtų būti iš dalies pakeistas, į jį įtraukiant direktyvas 2006/112/EB ir 2006/139/EB atitinkančius apribojimus; kitaip minėti apribojimai bus panaikinti 2009 m. birželio 1 d.

(4)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 137 straipsnio 3 dalį nuo 2007 m. birželio 1 d. pagal Direktyvą 76/769/EEB nustatytų apribojimų pakeitimai įtraukiami į to reglamento XVII priedą ir įsigalioja nuo 2009 m. birželio 1 d.

(5)

2007 m. rugsėjo 25 d. priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/51/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/769/EEB, susijusią su prekybos tam tikrais gyvsidabrio turinčiais matavimo įtaisais apribojimu (5). 2008 m. gruodžio 16 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1348/2008/EB, iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl 2-(2-metoksietoksi)etanolio, 2-(2-butoksietoksi)etanolio, metilendifenil diizocianato, cikloheksano ir amonio nitrato pardavimo ir naudojimo ribojimų (6). Minėti apribojimai į to reglamento XVII priedą dar nebuvo įtraukti. XVII priedas turėtų būti iš dalies pakeistas, į jį įtraukiant Direktyva 2007/51/EB nustatytus tam tikrų gyvsidabrio turinčių matavimo prietaisų apribojimus ir Sprendimu Nr. 1348/2008/EB nustatytus 2-(2-metoksietoksi)etanolio, 2-(2-butoksietoksi)etanolio, metilendifenildiizocianato, cikloheksano ir amonio nitrato apribojimus.

(6)

Reikėtų atsižvelgti į atitinkamas 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, ir iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (7) nuostatas.

(7)

Kadangi Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VIII antraštinės dalies nuostatos ir, visų pirma, XVII priedas tiesiogiai taikomi nuo 2009 m. birželio 1 d., reikėtų nustatyti aiškius apribojimus, kad juos ūkinės veiklos vykdytojai ir vykdymo priežiūros institucijos tinkamai taikytų. Todėl reikėtų persvarstyti apribojimų rengimą. Skirtinguose įrašuose vartoti terminai turėtų būti suderinti ir labiau derėti su Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 nustatytomis apibrėžtimis.

(8)

1996 m. rugsėjo 16 d. Tarybos direktyvoje 96/59/EB dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų šalinimo (PCB/PCT) (8) reikalaujama, kad PCB ir PCT užteršta įranga būtų kuo greičiau nukenksminta ir pašalinta, ir nustatyti šiomis cheminėmis medžiagomis užterštos įrangos nukenksminimo reikalavimai. Todėl Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo įraše dėl PCT neturėtų būti įtraukta nuostata dėl PCT užterštos įrangos, kadangi tai visiškai reglamentuojama Direktyva 96/59/EB.

(9)

Galiojantys cheminių medžiagų 2-naftilamino, benzidino, 4-nitrobifenilo, 4-aminodifenilo apribojimai yra dviprasmiai, nes neaišku, ar draudžiama tiekti šias medžiagas tik visuomenei, ar ir profesionaliems naudotojams. Tai reikėtų patikslinti. Kadangi 1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais (9) draudžiama gaminti ir darbe naudoti šias chemines medžiagas, Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo su šiomis cheminėmis medžiagomis susiję apribojimai turėtų būti suderinti su Direktyva 98/24/EB.

(10)

Cheminės medžiagos tetrachlormetanas ir 1,1,1-trichloretanas yra griežtai ribojamos 2000 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (10). Reglamentu (EB) Nr. 2037/2000 nustatyta, kad tetrachlormetanas draudžiamas taikant išimtis, o 1,1,1-trichloretanas visiškai uždraustas. Todėl tetrachlormetano ir 1,1,1-trichloretano apribojimai Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priede yra pertekliniai ir turėtų būti išbraukti.

(11)

Kadangi baterijose esantis gyvsidabris reglamentuojamas 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo (11), šiuo metu į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedą įtrauktos nuostatos dėl baterijose esančio gyvsidabrio yra perteklinės ir turėtų būti išbrauktos.

(12)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 2 straipsnio 2 dalį atliekos nėra laikomos chemine medžiaga, mišiniu ar gaminiu, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnyje. Kadangi atliekoms netaikomi apribojimai pagal tą reglamentą, XVII priedo nuostatos dėl atliekų neįtraukimo yra nereikalingos ir turėtų būti išbrauktos.

(13)

Tam tikri Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo apribojimai turėtų būti pakeisti, siekiant atsižvelgti į minėto reglamento 3 straipsnyje nustatytas naudojimo ir tiekimo rinkai apibrėžtis.

(14)

Direktyvos 76/769/EEB I priedo įraše dėl asbesto pluoštų yra išimtis, taikoma diafragmoms, kuriose yra chrizolito. Reikėtų nurodyti, kad gavus ataskaitas, kurias tokią išimtį taikančios valstybės narės turės pateikti, ši išimtis bus peržiūrėta. Be to, atsižvelgiant į Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nurodytą tiekimo rinkai apibrėžtį, valstybės narės turėtų leisti tiekti rinkai kai kuriuos gaminius, kuriuose yra tokių pluoštų, jeigu gaminiai jau buvo įrengti arba naudojami iki 2005 m. sausio 1 d., laikantis konkrečių sąlygų, kuriomis užtikrinama aukštas žmonių sveikatos apsaugos lygis.

(15)

Reikėtų aiškiai nurodyti, kad dėl cheminių medžiagų, kurios buvo įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedą dėl apribojimų, priimtų pagal Direktyvą 76/769/EEB (1–58 įrašai), apribojimai netaikomi eksportui skirtų medžiagų sandėliavimui, laikymui, apdorojimui, sudėjimui ar supylimui į talpyklas, perdėjimui ar perpylimui iš vienos talpyklos į kitą, nebent šių medžiagų gamyba yra uždrausta.

(16)

Priešingai nei nustatyta Direktyvoje 76/769/EEB, Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 apibrėžiamas terminas „gaminys“. Siekiant aprėpti tuos pačius gaminius, kaip numatyta pradiniame kadmio apribojime, kai kuriose nuostatose reikėtų įterpti terminą „mišiniai“.

(17)

Reikėtų aiškiai nurodyti, kad į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedą įtraukti prekybos tam tikrais gyvsidabrio turinčiais matavimo įtaisais apribojimai netaikomi įtaisams, kurie Bendrijoje jau buvo naudojami įsigaliojus apribojimui.

(18)

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo įrašuose dėl cheminių medžiagų pentabromdifenileterio ir oktabromdifenileterio reikėtų nustatyti, kad apribojimai nebūtų taikomi gaminiams, kurie jau naudojami nuo apribojimo taikymo datos, kadangi šių cheminių medžiagų pridėta į gaminius, kurie yra ilgalaikio naudojimo ir parduodami panaudotų prekių rinkoje, pvz., lėktuvai ir automobiliai. Be to, kadangi šių medžiagų naudojimas elektros ir elektroninėje įrangoje reglamentuojamas 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (12), tokiai įrangai minėti apribojimai neturėtų būti taikomi.

(19)

Reikėtų aiškiai nurodyti, kad su esamais nacionaliniais leidimais prekiauti pesticidais ir biocidų produktais, kurių sudedamoji dalis yra nonilfenoletoksilatas, susiję nonilfenolio ir nonilfenoletoksilato apribojimai neturėtų būti taikomi iki leidimų galiojimo pabaigos, kaip numatyta 2003 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/53/EB, dvidešimt šeštą kartą iš dalies keičiančios Tarybos direktyvos 76/769/EEB nuostatas dėl tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų (nonilfenolio, nonilfenoletoksilato ir cemento) pardavimo ir naudojimo apribojimų (13), 1 straipsnio 2 dalyje.

(20)

Reikėtų aiškiai nurodyti, kad į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedą įtrauktas apribojimas dėl perfloruoktano sulfonatų netaikomas produktams, kurie jau buvo naudojami Bendrijoje įsigaliojus apribojimui.

(21)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. birželio 22 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  OL L 262, 1976 9 27, p. 201.

(3)  OL L 372, 2006 12 27, p. 32.

(4)  OL L 384, 2006 12 29, p. 94.

(5)  OL L 257, 2007 10 3, p. 13.

(6)  OL L 348, 2008 12 24, p. 108.

(7)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.

(8)  OL L 243, 1996 9 24, p. 31.

(9)  OL L 131, 1998 5 5, p. 11.

(10)  OL L 244, 2000 9 29, p. 1.

(11)  OL L 266, 2006 9 26, p. 1.

(12)  OL L 37, 2003 2 13, p. 19.

(13)  OL L 178, 2003 7 17, p. 24.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

Pavadinimas pakeičiamas taip:

2)

Lentelė, kurioje nurodomas medžiagos, medžiagų grupės arba mišinio pavadinimas ir apribojimo sąlygos, pakeičiama taip:

„Cheminių medžiagų, kurios buvo įtrauktos į šį priedą dėl apribojimų, priimtų pagal Direktyvą 76/769/EEB (1–58 įrašai), apribojimai netaikomi eksportui skirtų medžiagų sandėliavimui, laikymui, apdorojimui, sudėjimui ar supylimui į talpyklas, perdėjimui ar perpylimui iš vienos talpyklos į kitą, nebent šių medžiagų gamyba yra uždrausta.


1 skiltis

Medžiagos, medžiagų grupės arba mišinio pavadinimas

2 skiltis

Apribojimo sąlygos

1.

Polichlorintieji terfenilai (PCT)

Negali būti tiekiami rinkai arba naudojami:

kaip medžiagos,

mišiniuose, įskaitant naudotas alyvas, arba įrangoje, jei koncentracija didesnė nei 50 mg/kg (0,005 % masės).

2.

Chloretenas (vinilo chloridas)

CAS Nr. 75–01–4

EB Nr. 200–831–0

Jokiais tikslais negali būti naudojamas kaip aerozolinis propelentas.

Propelento turintys aerozolių balionėliai negali būti tiekiami rinkai.

3.

Skystos medžiagos arba mišiniai, kurie laikomi pavojingais pagal apibrėžtis, pateiktas Tarybos direktyvoje 67/548/EEB ir Direktyvoje 1999/45/EB.

1.

Negali būti naudojami gaminant:

dekoratyvinius gaminius, kurie skirti apšvietimui arba skirtingų fazių spalvų efektams, pavyzdžiui, dekoratyvines lempas ir pelenines,

pokštams ir išdaigoms skirtus daiktus,

žaidimus, kuriuose dalyvauja vienas arba daugiau dalyvių, arba kitus gaminius, kurie skirti žaidimui, net jei jie yra dekoratyvinio pobūdžio.

2.

Gaminiai, neatitinkantys 1 punkto sąlygų, negali būti tiekiami rinkai.

3.

Negali būti tiekiami rinkai, jeigu jų sudėtyje yra dažiklio (nebent jų reikia dėl fiskalinių priežasčių) arba kvepalų, arba ir vienų, ir kitų, jeigu:

jie kelia pavojų juos įkvėpus ir yra ženklinami žymeniu R65 arba H304, ir

juos galima naudoti kaip dekoratyvinių lempų kurą, ir

jie yra supakuoti į 15 litrų ar mažesnes pakuotes.

4.

Nepažeidžiant kitų Bendrijos nuostatų dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo įgyvendinimo, tiekėjai užtikrina, kad 3 punkte nurodytų medžiagų ir mišinių, skirtų naudoti lempose, pakuotės, prieš jas pateikiant rinkai, būtų paženklintos įskaitomu ir nenutrinamu užrašu:

„Lempas su šiuo skysčiu laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.“

4.

Tri(2,3-dibrompropil) fosfatas

CAS Nr. 126–72–7

1.

Negali būti naudojamas tekstilės gaminiuose, pvz., drabužiuose, apatiniuose drabužiuose bei skalbiniuose, skirtuose liestis su oda.

2.

Gaminiai, neatitinkantys 1 punkto sąlygų, negali būti tiekiami rinkai.

5.

Benzenas

CAS Nr. 71–43–2

EB Nr. 200–753–7

1.

Negali būti naudojamas žaisluose arba jų dalyse, jei laisvojo benzeno koncentracija juose didesnė nei 5 mg/kg (0,0005 %) žaislo arba jo dalies masės.

2.

Žaislai arba jų dalys, neatitinkantys 1 punkto sąlygų, negali būti tiekiami rinkai.

3.

Negali būti tiekiami rinkai arba naudojami

kaip medžiaga,

kaip kitų medžiagų sudedamoji dalis arba mišiniuose, jei koncentracija yra 0,1 % masės arba didesnė.

4.

Tačiau 3 punktas netaikomas:

a)

variklių kurui, kuriam taikoma Direktyva 98/70/EB;

b)

medžiagoms ir mišiniams, skirtiems naudoti gamybos procesuose, neleidžiant, kad benzeno išsiskyrimas viršytų esamuose teisės aktuose nurodytus kiekius.

6.

Asbesto pluoštai

a)

krokidolitas

CAS Nr. 12001–28–4

b)

amozitas

CAS Nr. 12172–73–5

c)

antofilitas

CAS Nr. 77536–67–5

d)

aktinolitas

CAS Nr. 77536–66–4

e)

tremolitas

CAS Nr. 77536–68–6

f)

chrizolitas

CAS Nr. 12001–29–5

CAS Nr. 132207–32–0

1.

Šiuos pluoštus ir gaminius, į kuriuos jie specialiai dedami, draudžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti.

Tačiau valstybės narės išimties tvarka gali nedrausti tiekti rinkai ir naudoti diafragmas, kuriose yra chrizotilo (f punktas) ir kurios skirtos naudoti esamuose elektrolizės įrenginiuose, kol baigsis jų naudojimo laikotarpis arba kol atsiras tinkamų pakaitalų be asbesto, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau.

Iki 2011 m. birželio 1 d. šią išimtį taikančios valstybės narės pateikia Komisijai ataskaitą apie turimus pakaitalus be asbesto, skirtus naudoti elektrolizės įrenginiuose, priemones, kurių imtasi siekiant sukurti tokius pakaitalus, ir apie darbuotojų, dirbančių su įrenginiais, sveikatos apsaugą, chrizolito šaltinį ir kiekį, diafragmų, kuriose yra chrizotilo, šaltinį ir kiekį bei numatytą šios išimties taikymo pabaigos datą. Komisija šią informaciją skelbia viešai.

Gavusi šias ataskaitas, Komisija prašo Agentūros parengti dokumentaciją pagal 69 straipsnį, siekiant uždrausti diafragmų, kuriose yra chrizolito, pateikimą rinkai ir naudojimą.

2.

Gaminius, kuriuose yra 1 punkte nurodytų asbesto pluoštų ir kurie jau buvo įrengti ir (arba) naudojami iki 2005 m. sausio 1 d., leidžiama toliau naudoti, kol jų bus atsisakyta arba baigsis jų naudojimo laikotarpis. Tačiau žmonių sveikatos apsaugos tikslais valstybės narės gali taikyti konkrečias sąlygas, apriboti arba uždrausti naudoti tokius gaminius iki tol, kol jų bus atsisakyta arba baigsis jų naudojimo laikotarpis.

Valstybės narės gali leisti tiekti rinkai visus gaminius, kuriuose yra 1 punkte nurodytų asbesto pluoštų ir kurie jau buvo įrengti ir (arba) naudojami iki 2005 m. sausio 1 d., laikantis konkrečių sąlygų, siekiant užtikrinti aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį. Valstybės narės praneša Komisijai apie šias nacionalines priemones iki 2011 m. birželio 1 d. Komisija šią informaciją skelbia viešai.

3.

Nepažeidžiant kitų taikomų Bendrijos nuostatų dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo, gaminius, kuriuose yra šių pluoštų, tiekti rinkai ir naudoti atsižvelgiant į pirmesnes leidžiančias nukrypti nuostatas gali būti leidžiama tik tuo atveju, jeigu tiekėjai užtikrina, kad šie gaminiai, prieš juos pateikiant rinkai, būtų paženklinti pagal šio priedo 7 priedėlį.

7.

Tri(aziridinil)fosfinoksidas

CAS Nr. 545–55–1

EB Nr. 208–892–5

1.

Negali būti naudojamas tekstilės gaminiuose, pvz., drabužiuose, apatiniuose drabužiuose bei skalbiniuose, skirtuose liestis su oda.

2.

Gaminiai, neatitinkantys 1 punkto sąlygų, negali būti tiekiami rinkai.

8.

Polibrominti bifenilai (PBB)

CAS Nr. 59536–65–1

1.

Negali būti naudojamas tekstilės gaminiuose, pvz., drabužiuose, apatiniuose drabužiuose bei skalbiniuose, skirtuose liestis su oda.

2.

Gaminiai, neatitinkantys 1 punkto sąlygų, negali būti tiekiami rinkai.

9.

a)

muilo medžio (kilajos) žievės milteliai

(Quillaja saponaria) ir saponinų turintys jų dariniai

CAS Nr. 68990–67–0

EB 273–620–4

b)

Helleborus viridis ir Helleborus niger šaknų milteliai

c)

Veratrum album ir Veratrum nigrum šaknų milteliai

d)

benzidinas ir (arba) jo dariniai

CAS Nr. 92–87–5

EB Nr. 202–199–1

e)

o-nitrobenzaldehidas

CAS Nr. 552–89–6

EB Nr. 209–025–3

f)

medžio milteliai

1.

Negali būti naudojami juokžaisliuose ir pokštams skirtuose daiktuose arba tokios paskirties mišiniuose ar gaminiuose, pvz., kaip čiaudulinių miltelių ir dvokiančių dujų balionų sudedamoji dalis.

2.

Juokžaisliai ir pokštams skirti daiktai, arba tokios paskirties mišiniai ar gaminiai, neatitinkantys 1 punkto sąlygų, negali būti tiekiami rinkai.

3.

Tačiau 1 ir 2 punktai netaikomi dvokiančių dujų balionams, kuriuose yra mažiau kaip 1,5 ml skysčio.

10.

a)

amonio sulfidas

CAS Nr. 12135–76–1

EB Nr. 235–223–4

b)

amonio hidrosulfidas

CAS Nr. 12124–99–1

EB Nr. 235–184–3

c)

amonio polisulfidas

CAS Nr. 9080–17–5

EB Nr. 232–989–1

1.

Negali būti naudojami juokžaisliai ir pokštams skirtuose daiktuose arba tokios paskirties mišiniuose ar gaminiuose, pvz., kaip čiaudulinių miltelių ir dvokiančių dujų balionų sudedamoji dalis.

2.

Juokžaisliai ir pokštams skirti daiktai, arba tokios paskirties mišiniai ar gaminiai, neatitinkantys 1 punkto sąlygų, negali būti tiekiami rinkai.

3.

Tačiau 1 ir 2 punktai netaikomi dvokiančių dujų balionams, kuriuose yra mažiau kaip 1,5 ml skysčio.

11.

Lakieji bromacto rūgščių esteriai:

a)

metilbromacetatas

CAS Nr. 96–32–2

EB Nr. 202–499–2

b)

etilbromacetatas

CAS Nr. 105–36–2

EB Nr. 203–290–9

c)

propilbromacetatas

CAS Nr. 35223–80–4

d)

butilbromacetatas

CAS Nr. 18991–98–5

EB Nr. 242–729–9

1.

Negali būti naudojami juokžaisliuose ir pokštams skirtuose daiktuose arba tokios paskirties mišiniuose ar gaminiuose, pvz., kaip čiaudulinių miltelių ir dvokiančių dujų balionų sudedamoji dalis.

2.

Juokžaisliai ir pokštams skirti daiktai, arba tokios paskirties mišiniai ar gaminiai, neatitinkantys 1 punkto sąlygų, negali būti tiekiami rinkai.

3.

Tačiau 1 ir 2 punktai netaikomi dvokiančių dujų balionams, kuriuose yra mažiau kaip 1,5 ml skysčio.

12.

2-naftilaminas

CAS Nr. 91–59–8

EB Nr. 202–080–4 ir jo druskos

13.

Benzidinas

CAS Nr. 92–87–5

EB Nr. 202–199–1 ir jo druskos

14.

4-nitrobifenilas

CAS Nr. 92–93–3

Einecs EB Nr. 202–204–7

15.

4-aminobifenilas, ksenilaminas

CAS Nr. 92–67–1

Einecs EB Nr. 202–177–1 ir jo druskos

12–15 įrašams taikoma:

Negali būti tiekiami rinkai ar naudojami kaip medžiagos ar mišiniuose, jei koncentracija didesnė nei 0,1 % masės.

16.

Švino karbonatai:

a)

neutralus bevandenis karbonatas (PbCO3)

CAS Nr. 598–63–0

EB Nr. 209–943–4

b)

trišvino bikarbonato dihidroksidas 2 PbCO3-Pb(OH)2

CAS Nr. 1319–46–6

EB Nr. 215–290–6

Negali būti tiekiami rinkai ar naudojami kaip medžiagos ar mišiniuose, jeigu medžiagos ar mišinys skirtas naudoti kaip dažai.

Tačiau valstybės narės, laikydamosi Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijos Nr. 13 dėl švino baltalo ir švino sulfatų naudojimo dažuose nuostatų, gali leisti savo teritorijoje naudoti medžiagą ar mišinį meno kūriniams ir istoriniams pastatams bei jų interjerui restauruoti ir prižiūrėti.

17.

Švino sulfatai:

a)

PbSO4

CAS Nr. 7446–14–2

EB Nr. 231–198–9

b)

Pbx SO4

CAS Nr. 15739–80–7

EB Nr. 239–831–0

Negali būti tiekiami rinkai ar naudojami kaip medžiagos ar mišiniuose, jeigu medžiagos ar mišinys skirtas naudoti kaip dažai.

Tačiau valstybės narės, laikydamosi TDO konvencijos Nr. 13 dėl švino baltalo ir švino sulfatų naudojimo dažuose nuostatų, gali leisti savo teritorijoje naudoti medžiagą ar mišinį meno kūriniams ir istoriniams pastatams bei jų interjerui restauruoti ir prižiūrėti.

18.

Gyvsidabrio junginiai

Negali būti tiekiami rinkai ar naudojami kaip medžiagos ar mišiniuose, jeigu medžiaga ar mišinys skirtas:

a)

apsaugoti nuo užsiteršimo mikroorganizmais, augalais ar gyvūnais:

laivų korpusus,

narvus, plūdes, tinklus ir kitus įtaisus ar įrangą, naudojamą žuvų ar kiaukutinių auginimui,

bet kokius visai ar iš dalies panardinamus įtaisus ar įrangą;

b)

medienai apsaugoti;

c)

labai patvariems pramoniniams audiniams ir jų gamybai skirtiems siūlams impregnuoti;

d)

pramoniniam vandeniui, nepriklausomai nuo jo paskirties, valyti.

18a.

Gyvsidabris

CAS Nr. 7439–97–6

EB Nr. 231–106–7

1.

Negali būti tiekiamas rinkai:

a)

medicininiuose termometruose;

b)

kituose matavimo įtaisuose, skirtuose parduoti visuomenei (pvz., manometruose, barometruose, sfigmomanometruose, ne medicininiuose termometruose).

2.

1 punkte nustatytas apribojimas netaikomas matavimo įtaisams, kurie buvo naudojami Bendrijoje iki 2009 m. balandžio 3 d. Tačiau valstybės narės gali apriboti arba uždrausti tiekti rinkai tokius matavimo įtaisus.

3.

1 punkto b papunktyje nustatytas apribojimas netaikomas:

a)

matavimo įtaisams, kurie 2007 m. spalio 3 d. buvo senesni nei 50 metų;

b)

barometrams (išskyrus barometrus, kuriems iki 2009 m. spalio 3 d. taikomas a papunktis).

4.

Iki 2009 m. spalio 3 d. Komisija peržiūri, ar turima patikimų ir saugesnių gyvsidabrio turinčių sfigmomanometrų ir kitų matavimo įtaisų, naudojamų sveikatos priežiūros ir kitose profesionalios ar pramonės veiklos srityse, pakaitalų, kuriuos techniniu ir ekonominiu požiūriu būtų įmanoma naudoti. Remdamasi šia peržiūra arba iškart po to, kai gaunama naujos informacijos apie patikimus ir saugesnius gyvsidabrio turinčių sfigmomanometrų ir kitų matavimo įtaisų pakaitalus, Komisija atitinkamai pateikia teisės akto pasiūlymą, kad 1 punkte nustatyti apribojimai būtų taikomi sfigmomanometrams ir kitiems matavimo įtaisams, naudojamiems sveikatos priežiūros ir kitose profesionalaus naudojimo ar pramonės veiklos srityse, siekiant, kai tai įmanoma techniniu ir ekonominiu požiūriu, kad gyvsidabrio turintys matavimo įtaisai būtų laipsniškai uždrausti.

19.

Arseno junginiai

1.

Negali būti tiekiami rinkai arba naudojami kaip medžiagos ar mišiniuose, jeigu medžiaga ar mišinys skirtas apsaugoti nuo užsiteršimo mikroorganizmais, augalais ar gyvūnais:

laivų korpusus,

narvus, plūdes, tinklus ir kitus įtaisus ar įrangą, naudojamą žuvų ar kiaukutinių auginimui,

bet kokius visai ar iš dalies panardinamus įtaisus ar įrangą.

2.

Negali būti tiekiami rinkai arba naudojami kaip medžiagos ar mišiniuose, jeigu medžiaga ar mišinys skirtas pramonėje naudojamiems vandenims apdoroti, nepriklausomai nuo jų paskirties.

3.

Negali būti naudojami medienai apsaugoti. Be to, taip apdorota mediena negali būti tiekiama rinkai.

4.

Nukrypstant nuo 3 punkto:

a)

medžiagos ar mišiniai medienai apsaugoti gali būti naudojami tik pramoniniuose vakuuminiuose arba slėginiuose įrenginiuose, skirtuose medienai impregnuoti, jeigu šios medžiagos ar mišiniai yra C tipo neorganinių vario, chromo, arseno (CCA) junginių tirpalai ir jeigu juos leidžiama naudoti pagal Direktyvos 98/8/EB 5 straipsnio 1 dalį. Taip apdorota mediena negali būti tiekiama rinkai, jeigu impregnantas nėra visiškai fiksuotas.

b)

pagal a papunktį pramonės įrenginiuose CCA tirpalu apdorota mediena gali būti parduodama profesionaliam arba pramoniniam naudojimui, jeigu yra užtikrintas medienos struktūrinis vientisumas, kad nekiltų pavojus žmonių ar gyvulių saugai, ir jeigu per medienos naudojimo laikotarpį mažai tikėtina, jog visuomenė turėtų odos sąlytį su tokia mediena. Taip apdorota mediena yra skirta naudoti:

kaip visuomeninių ir žemės ūkio pastatų, įstaigų ir pramoninių patalpų statybinė mediena,

tiltams ir tiltų statybos darbams,

kaip statybinė mediena gėlo vandens zonose ir sūriuose vandenyse, pvz., prieplaukoms arba tiltams,

užtvaroms nuo triukšmo,

apsisaugant nuo griūties,

greitkelių apsaugos užtvaroms ir barjerams,

gyvulių spygliuotos vielos aptvarų atramoms, pagamintoms iš apvaliosios medienos be žievės,

žemės sulaikymo konstrukcijoms,

elektros perdavimo ir telekomunikacijų stulpams,

požeminio geležinkelio pabėgiams.

c)

nepažeidžiant kitų Bendrijos nuostatų dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo taikymo, tiekėjai užtikrina, kad visa apdorota mediena, prieš ją pateikiant rinkai, būtų atskirai ženklinama, etiketėje nurodant: „Skirta naudoti tik pramoninėje ir profesionaliems naudotojams, turi arseno“. Be to, visa supakuota rinkai pateikta mediena ženklinama etikete „Naudodami šią medieną mūvėkite pirštines. Pjaudami ar kitaip apdorodami šią medieną naudokite nuo dulkių apsaugančią kaukę ir apsauginius akinius. Šios medienos atliekos įgaliotoje įmonėje tvarkomos kaip pavojingos atliekos“.

d)

a papunktyje nurodyta apdorota mediena negali būti naudojama:

gyvenamosios ar buitinės paskirties konstrukcijose, nepriklausomai nuo jų paskirties,

ten, kur galimas pakartotinis jos sąlytis su oda,

jūrų vandenyse,

žemės ūkyje, išskyrus gyvulių aptvarų atramas ir b papunktyje nurodytas panaudojimo statybai ir konstrukcijoms sritis,

ten, kur galimas apdorotos medienos sąlytis su tarpiniais ar galutiniais produktais, skirtais žmonių maistui ir (arba) gyvūnų pašarui.

5.

Arseno junginiais apdorota mediena, Bendrijoje naudota iki 2007 m. rugsėjo 30 d. arba rinkai pateikta pagal 4 punktą, gali būti palikta rinkoje ir toliau būti naudojama iki naudojimo laikotarpio pabaigos.

6.

Mediena, apdorota C tipo CCA, Bendrijoje naudota iki 2007 m. rugsėjo 30 d. arba rinkai pateikta pagal 4 punktą:

gali būti naudojama arba iš naujo naudojama laikantis 4 punkto b, c ir d papunkčiuose išvardytų sąlygų,

gali būti tiekiama rinkai laikantis 4 punkto b, c ir d papunkčiuose išvardytų sąlygų.

7.

Valstybės narės kitų tipų CCA tirpalais apdorotą medieną, Bendrijoje naudotą iki 2007 m. rugsėjo 30 d., gali leisti:

naudoti arba iš naujo panaudoti laikantis 4 punkto b, c ir d papunkčiuose išvardytų sąlygų,

tiekti rinkai laikantis 4 punkto b, c ir d papunkčiuose išvardytų sąlygų.

20.

Organiniai alavo junginiai

1.

Negali būti tiekiami rinkai ar naudojami kaip medžiagos ar mišiniuose, jeigu medžiaga ar mišinys veikia kaip biocidai laisvo jungimosi dažuose.

2.

Negali būti tiekiami rinkai arba naudojami kaip medžiagos ar mišiniuose, jeigu medžiaga ar mišinys veikia kaip biocidai, skirti apsaugoti nuo užsiteršimo mikroorganizmais, augalais ar gyvūnais:

a)

visuose laivuose, kad ir koks būtų jų ilgis, skirtuose naudoti jūros, pakrantės, estuarijos ir vidaus vandenų keliuose bei ežeruose;

b)

narvuose, plūdėse, tinkluose ir kituose įtaisuose ar įrangoje, naudojamoje žuvų ar kiaukutinių auginimui;

c)

bet kokiuose visai ar iš dalies panardinamuose įtaisuose ar įrangoje.

3.

Negali būti tiekiami rinkai arba naudojami kaip medžiagos ar mišiniuose, jeigu medžiaga ar mišinys skirtas pramonėje naudojamiems vandenims apdoroti.

21.

di-μ-okso-di-n-butilstaniohidroksiboranas, alavo dibutilhidroboratas C8H19BO3Sn (DBB)

CAS Nr. 75113–37–0

EB Nr. 401–040–5

Negali būti tiekiami rinkai ar naudojami kaip medžiaga ar mišiniuose, jei koncentracija yra 0,1 % masės arba didesnė.

Tačiau pirmas punktas netaikomas šiai medžiagai (DBB) arba jos turintiems mišiniams, jei jie skirti vien tik gaminiams, kuriuose šios medžiagos koncentracija nebebus lygi arba didesnė nei 0,1 %, gaminti.

22.

Pentachlorfenolis

CAS Nr. 87–86–5

EB Nr. 201–778–6 ir jo druskos bei esteriai

Negali būti tiekiamas rinkai arba naudojamas

kaip medžiaga,

kaip kitų medžiagų sudedamoji dalis arba mišiniuose, jei koncentracija yra 0,1 % masės arba didesnė.

23.

Kadmis

CAS Nr. 7440–43–9

EB Nr. 231–152–8 ir jo junginiai

Šiame įraše skliaustuose nurodyti kodai ir skyriai yra Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 nustatytų Bendrojo muitų tarifo tarifų ir statistinės nomenklatūros kodai ir skyriai (1).

1.

Negali būti naudojamas gaminiams dažyti, jeigu šie pagaminti iš toliau išvardytų medžiagų ir mišinių:

a)

polivinilchlorido (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22]

poliuretano (PUR) [3909 50]

mažo tankio polietileno (ld PE), išskyrus mažo tankio polietileną, naudojamą dažytam pradiniam mišiniui gaminti [3901 10]

celiuliozės acetato (CA) [3912 11] [3912 12]

celiuliozės acetatbutirato (CAB) [3912 11] [3912 12]

epoksidinių dervų [3907 30]

melaminformaldehidinių (MF) dervų [3909 20]

karbamidformaldehidinių (UF) dervų [3909 10]

nesočiųjų poliesterių (UP) [3907 91]

polietilentereftalato (PET) [3907 60]

polibutilentereftalato (PBT)

skaidriojo (bendrosios paskirties) polistireno [3903 11] [3903 19]

akrilonitrilmetilmetakrilato (AMMA)

tinklinės struktūros polietileno (VPE)

smūgiui atsparaus polistireno

polipropileno (PP) [3902 10]

b)

dažams [3208] [3209]

Tačiau dažuose su dideliu cinko kiekiu likutinė kadmio koncentracija juose turi būti kuo mažesnė ir visais atvejais ne didesnė kaip 0,1 % masės.

Visais atvejais, neatsižvelgiant į jų panaudojimą ar numatytą galutinę paskirtį, gaminiai arba gaminių sudedamosios dalys, pagaminti iš pirmiau išvardytų kadmiu dažytų medžiagų ir mišinių, negali būti tiekiami rinkai, jei kadmio kiekis juose (išreikštas metalinio Cd kiekiu) yra didesnis nei 0,01 % plastiko masės.

2.

Tačiau 1 punktas netaikomas gaminiams, kurie turi būti nudažyti dėl saugos priežasčių.

3.

Negali būti naudojamas toliau išvardytiems mišiniams ar gaminiams, pagamintiems iš vinilchlorido polimerų arba kopolimerų, stabilizuoti:

pakavimo medžiagoms (maišams, indams, buteliams, dangčiams) [3923 29 10]

biurų arba mokyklų prekėms [3926 10]

baldų, kėbulų arba pan. jungiamosioms detalėms [3926 30]

drabužiams ir drabužių priedams (įskaitant pirštines) [3926 20]

grindų ir sienų dangoms [3918 10]

impregnuotiems, dengtiems, apvilktiems arba laminuotiems tekstilės gaminiams [5903 10]

odos pakaitalams [4202] (1)

patefono plokštelėms

vamzdžiams ir vamzdynams, ir jų jungiamosioms detalėms [3917 23]

sukamosioms durims

kelių transporto priemonėms (vidui, išorei, kėbulo apačiai)

plieno lakštams, naudojamiems statyboje arba pramonėje, dengti

elektros laidų izoliacijai

Visais atvejais, neatsižvelgiant į jų panaudojimą ar numatytą galutinę paskirtį, draudžiama tiekti rinkai pirmiau išvardytus gaminius arba gaminių sudedamąsias dalis, pagamintus iš vinilchlorido polimerų arba kopolimerų, stabilizuotų kadmio turinčiomis medžiagomis, jei kadmio kiekis juose (išreikštas metalinio Cd kiekiu) yra didesnis nei 0,01 % polimero masės.

4.

Tačiau 3 punktas netaikomas mišiniams ir gaminiams, kuriuose dėl saugos priežasčių naudojami kadmio pagrindo stabilizatoriai.

5.

Šiame įraše „kadmio danga“ – bet koks metalinio paviršiaus padengimas metalinio kadmio apnaša ar sluoksniu.

Negali būti naudojamas kaip kadmio danga ant metalinių gaminių ar ant gaminių sudedamųjų dalių, jei jie naudojami toliau išvardytuose sektoriuose (srityse):

a)

įranga ir mechanizmai:

maisto gamybos [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11]

žemės ūkio [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436]

šaldymo ir užšaldymo [8418]

spausdinimo ir knygų rišimo [8440] [8442] [8443]

b)

įranga ir mechanizmai, skirti gaminti:

namų ūkio prekes [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516]

baldus [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404]

sanitarinę įrangą [7324]

centrinio šildymo ir oro kondicionavimo įrangą [7322] [8403] [8404] [8415]

Visais atvejais, neatsižvelgiant į jų panaudojimą ar numatytą galutinę paskirtį, draudžiama tiekti rinkai kadmiu dengtus gaminius arba gaminių sudedamąsias dalis, naudojamus pirmesniuose a ir b punktuose išvardytuose sektoriuose (srityse), ir gaminius, pagamintus pirmesniame b punkte išvardytuose sektoriuose.

6.

5 punkte nurodytos nuostatos taip pat taikomos kadmiu dengtiems gaminiams arba tokių gaminių sudedamosioms dalims, jei jie naudojami tolesniuose a ir b punktuose išvardytuose sektoriuose (srityse), ir gaminiams, pagamintiems tolesniame b punkte išvardytuose sektoriuose:

a)

įranga ir mechanizmai, skirti gaminti:

popierių ir kartoną [8419 32] [8439] [8441] tekstilės gaminius ir drabužius [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452]

b)

įranga ir mechanizmai, skirti gaminti:

pramoninę prekių apdorojimo įrangą ir mechanizmus [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431]

kelių ir žemės ūkio transporto priemones [87 skyrius]

geležinkelio riedmenis [86 skyrius]

laivus [89 skyrius]

7.

Tačiau 5 ir 6 punktuose pateikiami apribojimai netaikomi:

aviacijos, kosmoso, kasybos, jūros ir branduoliniame sektoriuose naudojamiems gaminiams ir gaminių sudedamosioms dalims, kurių taikymo sritys reikalauja aukštų saugos standartų, ir saugos įtaisams, naudojamiems kelių bei žemės ūkio transporto priemonėse, geležinkelio riedmenyse ir laivuose,

elektriniams kontaktams, naudojamiems visuose sektoriuose, atsižvelgiant į patikimumo reikalavimus aparatui, kuriame jie yra įrengti.

24.

Monometiltetrachlordifenilmetanas

Prekės pavadinimas – „Ugilec 141“

CAS Nr. 76253–60–6

1.

Negali būti tiekiamas rinkai arba naudojamas kaip medžiaga ar mišiniuose.

Šios medžiagos turintys gaminiai negali būti tiekiami rinkai.

2.

Taikant leidžiančią nukrypti nuostatą, 1 punktas netaikomas:

a)

įrangai ir mechanizmams, jau eksploatuojamiems 1994 m. birželio 18 d., tol, kol tokia įranga bus išmontuota;

b)

jei reikia vykdyti įrangos ir mechanizmų, valstybėje narėje jau eksploatuojamų 1994 m. birželio 18 d., techninę priežiūrą.

Taikant a papunktį, valstybės narės dėl žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos priežasčių gali uždrausti savo teritorijoje naudoti tokią įrangą arba mechanizmus anksčiau, nei jie bus išmontuoti.

25.

Monometildichlordifenilmetanas

Prekės pavadinimas – „Ugilec 121“

„Ugilec 21“

Negali būti tiekiamas rinkai arba naudojamas kaip medžiaga ar mišiniuose.

Šios medžiagos turintys gaminiai negali būti tiekiami rinkai.

26.

Monometildibromdifenilmetanas brombenzilbromtoluenas, izomerų mišinys

Prekės pavadinimas – DBBT

CAS Nr. 99688–47–8

Negali būti tiekiamas rinkai arba naudojamas kaip medžiaga ar mišiniuose.

Šios medžiagos turintys gaminiai negali būti tiekiami rinkai.

27.

Nikelis

CAS Nr. 7440–02–0

EB Nr. 231–111–4 ir jo junginiai

1.

Negali būti naudojami:

a)

visuose auskarų koteliuose, įstatytuose į pradurtas ausis ir kitas pradurtas žmogaus kūno vietas, išskyrus atvejus, kai nikelio išsiskyrimas iš tokių auskarų kotelių mažesnis nei 0,2 μg/cm2 per savaitę (migracijos ribinė vertė).

b)

gaminiuose, skirtuose tiesiogiai ir ilgą laiką liestis su oda, pvz.:

auskaruose,

vėriniuose, apyrankėse ir grandinėse, kojos papuošaluose, žieduose,

rankinių laikrodžių korpusuose, laikrodžių apyrankėse ir sagtyse,

sagose, sagtyse, kniedėse, užtrauktukuose ir metaliniuose ženkluose, kai jie naudojami drabužiuose,

jei nikelio išsiskyrimo iš šių gaminių dalių, kurios tiesiogiai ir ilgą laiką liečiasi su oda, greitis yra didesnis kaip 0,5 μg/cm2/savaitę.

c)

b punkte išvardytuose gaminiuose, padengtuose ne nikelio danga, jei tokia danga negali užtikrinti, kad ne trumpiau kaip dvejus metus paprastu būdu naudojant gaminį nikelio išsiskyrimo iš tokio gaminio dalių, kurios tiesiogiai ir ilgą laiką liečiasi su oda, greitis būtų ne didesnis kaip 0,5 μg/cm2 per savaitę.

2.

Gaminiai, kuriems taikomas 1 punktas, negali būti tiekiami rinkai, jei neatitinka tame punkte išdėstytų reikalavimų.

3.

Gaminių atitikties 1 ir 2 punktų reikalavimams įrodyti naudojami bandymų metodai turi būti Europos standartizacijos komiteto (CEN) priimti standartai.

28.

Medžiagos, įrašytos į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalį, klasifikuojamos kaip 1A ar 1B kategorijos kancerogenai (3.1 lentelė) arba 1 ar 2 kategorijos kancerogenai (3.2 lentelė) ir nurodomos taip:

1 priedėlyje išvardyti 1A kategorijos kancerogenai (3.1 lentelė), 1 kategorijos kancerogenai (3.2 lentelė)

2 priedėlyje išvardyti 1B kategorijos kancerogenai (3.1 lentelė), 2 kategorijos kancerogenai (3.2 lentelė)

29.

Medžiagos, įrašytos į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalį, klasifikuojamos kaip 1A ar 1B kategorijos embrioninių ląstelių mutagenai (3.1 lentelė) arba 1 ar 2 kategorijos mutagenai (3.2 lentelė) ir nurodomos taip:

3 priedėlyje išvardyti 1A kategorijos mutagenai (3.1 lentelė), 1 kategorijos mutagenai (3.2 lentelė)

4 priedėlyje išvardyti 1B kategorijos mutagenai (3.1 lentelė), 2 kategorijos mutagenai (3.2 lentelė)

30.

Medžiagos, įrašytos į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalį, klasifikuojamos kaip 1A ar 1B kategorijos toksiškos reprodukcijai medžiagos (3.1 lentelė) arba 1 ar 2 kategorijos toksiškos reprodukcijai medžiagos (3.2 lentelė) ir nurodomos taip:

5 priedėlyje išvardytos 1A kategorijos toksiškos reprodukcijai medžiagos, turinčios neigiamo poveikio lytinei funkcijai ir vaisingumui arba vystymuisi (3.1 lentelė) arba 1 kategorijos toksiškos reprodukcijai medžiagos, ženklinamos rizikos fraze R60 („Gali pakenkti vaisingumui“) arba R61 („Gali pakenkti negimusiam kūdikiui“) (3.2 lentelė)

6 priedėlyje išvardytos 1B kategorijos toksiškos reprodukcijai medžiagos, turinčios neigiamo poveikio lytinei funkcijai ir vaisingumui arba vystymuisi (3.1 lentelė) arba 2 kategorijos toksiškos reprodukcijai medžiagos, ženklinamos rizikos fraze R60 („Gali pakenkti vaisingumui“) arba R61 („Gali pakenkti negimusiam kūdikiui“) (3.2 lentelė)

Nepažeidžiant kitų šio priedo dalių, 28–30 įrašams taikomos šios nuostatos:

1.

Negali būti tiekiamos rinkai arba naudojamos

kaip medžiagos,

kaip kitų medžiagų sudedamosios dalys, arba

mišiniuose

ir būti tiekiamos visuomenei, jeigu atskiros cheminės medžiagos koncentracija medžiagoje ar mišinyje yra lygi arba didesnė nei:

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje nurodyta atitinkama ribinė koncentracija, arba

Direktyvoje 1999/45/EB nurodyta atitinkama koncentracija.

Nepažeidžiant kitų Bendrijos nuostatų dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo įgyvendinimo, tiekėjai užtikrina, kad tokių medžiagų ir mišinių pakuotės, prieš jas pateikiant rinkai, būtų paženklintos aiškiu ir nenutrinamu užrašu:

„Skirta tik profesionaliems naudotojams“.

2.

Taikant leidžiančią nukrypti nuostatą, 1 punktas netaikomas:

a)

vaistams ar veterinariniams vaistams, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/82/EB ir Direktyvoje 2001/83/EB;

b)

kosmetikos gaminiams, kaip apibrėžta Direktyvoje 76/768/EEB;

c)

toliau nurodytam kurui ir naftos produktams:

variklių kurui, kuriam taikoma Direktyva 98/70/EB,

naftos produktams, naudojamiems kurui mobiliuose arba stacionariuose degimo įrenginiuose,

kurui, parduodamam uždarose talpose (pvz., skystų dujų balionuose);

d)

tapybai naudojamiems dažams, kuriems taikoma Direktyva 1999/45/EB.

31.

a)

kreozotas; plovimo alyva

CAS Nr. 8001–58–9

EB Nr. 232–287–5

b)

kreozoto alyva; plovimo alyva

CAS Nr. 61789–28–4

EB Nr. 263–047–8

c)

distiliatai (akmens anglių deguto), naftaleno alyvos naftaleno alyva

CAS Nr. 84650–04–4

EB Nr. 283–484–8

d)

kreozoto alyva, acenafteno frakcija; plovimo alyva

CAS Nr. 90640–84–9

EB Nr. 292–605–3

e)

distiliatai (akmens anglių deguto), viršutiniai; sunkioji antraceno alyva

CAS Nr. 65996–91–0

EB Nr. 266–026–1

f)

antraceno alyva

CAS Nr. 90640–80–5

EB Nr. 292–602–7

g)

deguto rūgštys, akmens anglių, nevalytos; nevalyti fenoliai

CAS Nr. 65996–85–2

EB Nr. 266–019–3

h)

kreozotas, mediena

CAS Nr. 8021–39–4

EB Nr. 232–419–1

i)

žemos temperatūros deguto alyva, šarminė; ekstraktų likučiai (akmens anglių), žemos temperatūros akmens anglių degutas, šarminis

CAS Nr. 122384–78–5

EB Nr. 310–191–5

1.

Negali būti tiekiami rinkai ar naudojami kaip medžiagos ar mišiniuose, jeigu medžiaga ar mišinys skirtas medienai apdoroti. Be to, taip apdorota mediena negali būti tiekiama rinkai.

2.

Nukrypstant nuo 1 punkto:

a)

medžiagos ir mišiniai gali būti naudojami medienai apdoroti pramoniniuose įrenginiuose arba profesionalių naudotojų, kaip nurodyta Bendrijos teisės aktuose dėl darbuotojų apsaugos pakartotinai perdirbant in situ tik tada, jei jų sudėtyje yra:

i)

benz(a)pireno, kurio koncentracija mažesnė nei 50 mg/kg (0,005 % masės); ir

ii)

vandeniu ekstrahuojamų fenolių, kurių koncentracija mažesnė nei 3 % masės.

Pramonės įrenginiuose arba profesionalių naudotojų medienai apdoroti naudojamos medžiagos ir mišiniai:

gali būti tiekiami rinkai tik pakuotėje, kurios talpa 20 litrų ar didesnė,

negali būti parduodami vartotojams.

Nepažeidžiant kitų Bendrijos nuostatų dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo taikymo, tiekėjai užtikrina, kad tokių medžiagų ir mišinių pakuotės, prieš jas pateikiant rinkai, būtų paženklintos aiškiu ir nenutrinamu užrašu:

„Skirta naudoti tik pramonės įrenginiuose arba profesionaliam apdorojimui“.

b)

pagal a papunktį pramonės įrenginiuose arba profesionalių naudotojų apdorota mediena, teikiama rinkai pirmą kartą ar pakartotinai apdorojama in situ, gali būti naudojama, tik jeigu ji skirta profesionaliam ir pramoniniam naudojimui, pavyzdžiui, geležinkeliuose, elektros perdavimo ir telekomunikacijų tinkluose, tvoroms tverti, žemės ūkyje (pvz., kuolai medžiams paremti), uostuose ir vandentakiuose.

c)

1 punkte nurodytas draudimas dėl tiekimo rinkai netaikomas medienai, kuri buvo apdorota 31 a–i įraše išvardytomis medžiagomis iki 2002 m. gruodžio 31 d. ir tiekiama naudotų prekių rinkai pakartotiniam naudojimui.

3.

2 punkto b ir c papunkčiuose nurodyta apdorota mediena negali būti naudojama:

pastatų viduje jokiam tikslui,

gaminant žaislus,

žaidimų aikštelėse,

parkuose, soduose ir lauke esančioje laisvalaikiui ir pramogoms skirtoje įrangoje, jei yra dažno lietimosi su oda tikimybė ir su tuo susijęs pavojus,

sodo baldams, pavyzdžiui, iškylose naudojamiems stalams, gaminti,

gaminti, naudoti ir perdirbti:

auginimui skirtas dėžes,

pakuotes, kurios gali liestis su žaliavomis, tarpiniais arba gatavais produktais, skirtais žmonėms ir (arba) gyvūnams vartoti,

kitas medžiagas, kurios gali užteršti pirmiau minėtus gaminius.

32.

Chloroformas

CAS Nr. 67–66–3

EB Nr. 200–663–8

34.

1,1,2-trichloretanas

CAS Nr. 79–00–5

EB Nr. 201–166–9

35.

1,1,2,2-tetrachloretanas

CAS Nr. 79–34–5

EB Nr. 201–197–8

36.

1,1,1,2-tetrachloretanas

CAS Nr. 630–20–6

37.

Pentachloretanas

CAS Nr. 07.01.1976

EB Nr. 200–925–1

38.

1,1-dichloretanas

CAS Nr. 75–35–4

EB Nr. 200–864–0

Nepažeidžiant kitų šio priedo dalių, 32–30 įrašams taikomos šios nuostatos:

1.

Negali būti tiekiami rinkai arba naudojami

kaip medžiagos,

kaip kitų medžiagų sudedamosios dalys, arba mišiniuose, jei koncentracija yra 0,1 % masės arba didesnė.

jeigu medžiaga ar mišinys skirtas tiekti visuomenei ir (arba) naudoti dideliame plote, pvz., paviršiams ar audiniams valyti.

2.

Nepažeidžiant kitų Bendrijos nuostatų dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo taikymo, tiekėjai užtikrina, kad prieš pateikiant rinkai tokias medžiagas ir mišinius, kuriuose šių medžiagų koncentracija yra 0,1 % masės ar didesnė, ant jų pakuotės būtų aiškus ir nenutrinamas užrašas:

„Tik pramoniniam naudojimui“.

Taikant leidžiančią nukrypti nuostatą, ši nuostata netaikoma:

a)

vaistams ar veterinariniams vaistams, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/82/EB ir Direktyvoje 2001/83/EB;

b)

kosmetikos gaminiams, kaip apibrėžta Direktyvoje 76/768/EEB.

40.

Medžiagos, atitinkančios Direktyvoje 67/548/EEB pateikiamus degumo kriterijus ir klasifikuojamos kaip degios, labai degios ar ypač degios, neatsižvelgiant į tai, ar jos įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedą, ar neįtrauktos.

1.

Negali būti naudojamos kaip aerozolių balionėlių medžiaga ar mišiniai, jeigu aerozolių balionėliai skirti visuomenei – pramogoms ir dekoratyviniams tikslams, pvz.:

metaliniai blizgučiai, iš esmės naudojami kaip papuošalai,

dirbtinis sniegas ir šerkšnas,

„orą gadinančios“ pagalvėlės,

„gyvatukų“ aerozoliai,

išmatų imitacija,

dūdelės,

dekoratyviniai dribsniai ir putos,

dirbtiniai voratinkliai,

dvokiančios bombos.

2.

Nepažeidžiant kitų Bendrijos nuostatų dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo taikymo, tiekėjai užtikrina, kad pirmiau nurodytų aerozolių balionėlių pakuotės, prieš jas pateikiant rinkai, būtų paženklintos aiškiu ir nenutrinamu užrašu:

„Tik profesionaliems naudotojams“.

3.

Taikant leidžiančią nukrypti nuostatą, 1 ir 2 punktai netaikomi aerozolių balionėliams, nurodytiems Tarybos direktyvos 75/324/EEB (2) 8 straipsnio 1 dalies a punkte.

4.

1 ir 2 punktuose nurodyti aerozolių balionėliai negali būti tiekiami rinkai, jei jie neatitinka nurodytų reikalavimų.

41.

Heksachloretanas

CAS Nr. 67–72–1

EB Nr. 200–666–4

Negali būti tiekiamas rinkai ar naudojamas kaip medžiaga ar mišiniuose, jeigu medžiaga ar mišinys skirtas spalvotiesiems metalams gaminti ar apdirbti.

42.

Alkanai, C10-C13, chloro trumposios grandinės chlorinti alkanai (SCCP)

EB Nr. 287–476–5

CAS Nr. 85535–84–8

Negali būti tiekiami rinkai ar naudojami kaip medžiagos, kitų medžiagų sudedamosios dalys ar mišiniuose, jeigu medžiaga ar mišinys, didesnės nei 1 % masės koncentracijos, skirtas naudoti:

metalų apdirbimui,

odos tepimui riebalais.

43.

Azodažikliai

1.

Azodažikliai, iš kuriais dažytų gaminių ar dažytų jų dalių vienos ar daugiau azogrupių redukcinio skilimo metu gali išsiskirti vienas ar daugiau 8 priedėlyje išvardytų aromatinių aminų juntamomis koncentracijomis, t. y. daugiau nei 30 mg/kg (0,003 % masės), nustatomų remiantis 10 priedėlyje išvardytais bandymų metodais, negali būti naudojami tekstilės ir odos gaminiuose, galinčiuose tiesiogiai ar ilgą laiką liestis su žmogaus oda ar burnos ertme, pvz.:

drabužiuose, patalynėje, rankšluosčiuose, šinjonuose, perukuose, skrybėlėse, vystykluose ir kituose sanitariniuose gaminiuose, miegmaišiuose,

avalynėje, pirštinėse, rankinių laikrodžių dirželiuose, rankinėse, piniginėse, lagaminuose, kėdžių dangose, ant kaklo nešiojamose piniginėse,

tekstilės ar odos žaisluose bei žaisluose su tekstilės ar odos drabužėliais,

verpaluose ir audiniuose, skirtuose galutiniam vartotojui.

2.

Be to, 1 punkte nurodyti tekstilės ir odos gaminiai negali būti tiekiami rinkai, jei jie neatitinka tame punkte nustatytų reikalavimų.

3.

9 priedėlyje „Azodažiklių sąrašas“ nurodyti azodažikliai negali būti tiekiami rinkai ir naudojami kaip medžiagos ar mišiniuose tekstilės ir odos gaminiams dažyti, jei koncentracija didesnė nei 0,1 % masės.

44.

Pentabromdifenileteris

C12H5Br5O

1.

Negali būti tiekiamas rinkai arba naudojamas

kaip medžiaga,

mišiniuose, jei koncentracija didesnė nei 0,1 % masės.

2.

Gaminiai negali būti tiekiami rinkai, jei juose arba jų antipirenu apdorotose dalyse šios medžiagos koncentracija didesnė nei 0,1 % masės.

3.

Taikant leidžiančią nukrypti nuostatą, 2 punktas netaikomas:

gaminiams, kurie buvo naudojami Bendrijoje iki 2004 m. rugpjūčio 15 d.,

elektros ir elektroninei įrangai, kuriai taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/95/EB (3).

45.

Oktabromdifenileteris

C12H2Br8O

1.

Negali būti tiekiamas rinkai arba naudojamas:

kaip medžiaga,

kaip kitų medžiagų sudedamoji dalis ar mišiniuose, jei koncentracija didesnė nei 0,1 % masės.

2.

Gaminiai negali būti tiekiami rinkai, jei juose arba jų antipirenu apdorotose dalyse šios medžiagos koncentracija didesnė nei 0,1 % masės.

3.

Taikant leidžiančią nukrypti nuostatą, 2 punktas netaikomas:

gaminiams, kurie buvo naudojami Bendrijoje iki 2004 m. rugpjūčio 15 d.,

elektros ir elektroninei įrangai, kuriai taikoma Direktyva 2002/95/EB.

46.

a)

nonilfenolis

C6H4(OH)C9H19

CAS 25154–52–3

EB Nr. 246–672–0

b)

nonilfenoletoksilatas

(C2H4O)nC15H24O

Negali būti tiekiami rinkai ar naudojami kaip medžiagos ar mišiniuose, 0,1 % masės koncentracijos arba didesnės, toliau nurodytais tikslais:

1)

pramonės įmonėms ir įstaigoms valyti, išskyrus:

kontroliuojamas uždaras sauso valymo sistemas, kurių plovimo skystis naudojamas pakartotinai arba sudeginamas,

specialųjį apdorojimą taikančias valymo sistemas, kurių plovimo skystis naudojamas pakartotinai arba sudeginamas;

2)

namų valymo darbams;

3)

tekstilei ir odai apdoroti, išskyrus:

apdorojimą, kai neišleidžiama į nutekamuosius vandenis,

specialųjį apdorojimą taikančias sistemas, kurių gamybinis vanduo apdorojamas organinei frakcijai visiškai pašalinti prieš biologinį nutekamųjų vandenų apdorojimą (avikailių nuriebalinimas);

4)

žemės ūkyje kaip spenių ploviklių emulsiklis;

5)

metalams apdirbti, išskyrus:

kontroliuojamas uždaras sistemas, kurių plovimo skystis naudojamas pakartotinai arba sudeginamas;

6)

celiuliozei ir popieriui gaminti;

7)

kosmetikos gaminiams;

8)

kitoms asmens priežiūros priemonėms, išskyrus:

spermicidus;

9)

pesticidų ir biocidų sudedamosioms dalims. Tačiau iki 2003 m. liepos 17 d. išduotiems nacionaliniams leidimams prekiauti pesticidais ar biocidų produktais, kurių sudedamoji dalis yra nonilfenoletoksilatas, šis apribojimas netaikomas iki leidimų galiojimo pabaigos.

47.

Chromo (VI) junginiai

1.

Cementas ir cemento turintys mišiniai negali būti tiekiami rinkai ar naudojami, jei, būdami hidratuoti, jie turi tirpaus chromo (VI) daugiau kaip 2 mg/kg (0,0002 %) visos sauso cemento masės.

2.

Jei naudojami reduktoriai, tai nepažeidžiant kitų Bendrijos nuostatų dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo taikymo, tiekėjai užtikrina, cemento arba cemento turinčių mišinių pakuotės, prieš jas pateikiant rinkai, būtų paženklintos aiškia ir nenutrinama informacija apie pakavimo datą, be to, apie laikymo sąlygas ir laikymo trukmę, tinkamą reduktoriaus aktyvumui užtikrinti ir mažesniam kaip 1 punkte nurodytam tirpaus chromo (VI) kiekiui palaikyti.

3.

Taikant leidžiančią nukrypti nuostatą, 1 ir 2 punktai netaikomi cementui, tiekiamam rinkai ir naudojamam kontroliuojamuose, uždaruose ir visiškai automatizuotose procesuose, kuriuose cementas ir cemento turintys mišiniai apdorojami tik mašinomis ir kuriuose nėra sąlyčio su oda galimybių.

48.

Toluenas

CAS Nr. 108–88–3

EB Nr. 203–625–9

Negali būti tiekiamas rinkai ar naudojamas kaip medžiaga ar mišiniuose, jei koncentracija visuomenei skirtuose klijuose ir purškiamuosiuose dažuose yra 0,1 % masės arba didesnė.

49.

Trichlorbenzenas

CAS Nr. 120–82–1

EB Nr. 204–428–0

Negali būti tiekiamas rinkai ar naudojamas kaip medžiaga ar mišiniuose, jei koncentracija yra 0,1 % masės arba didesnė, išskyrus:

naudojant kaip tarpinį sintezės junginį, arba

naudojant kaip tirpiklį atliekant chlorinimo reakcijas uždarose sistemose, arba

gaminant 1,3,5-triamino – 2,4,6-trinitrobenzeną (TATB).

50.

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAH)

a)

benz(a)pirenas (BaP)

CAS Nr. 50–32–8

b)

benz(e)pirenas (BeP)

CAS Nr. 192–97–2

c)

benz(a)antracenas (BaA)

CAS Nr. 56–55–3

d)

chrizenas (CHR)

CAS Nr. 218–01–9

e)

benz(b)fluorantenas (BbFA)

CAS Nr. 205–99–2

f)

benz(j)fluorantenas (BjFA)

CAS Nr. 205–82–3

g)

benz(k)fluorantenas (BkFA)

CAS Nr. 207–08–9

h)

dibenz(a, h)antracenas (DBAhA)

CAS Nr. 53–70–3

1.

Nuo 2010 m. sausio 1 d. minkštikliai negali būti tiekiami rinkai arba naudojami padangų ar padangų dalių gamybai, jei juose yra:

daugiau kaip 1 mg/kg (0,0001 % masės) BaP, arba

visų išvardytų policiklinių aromatinių angliavandenilių bendras kiekis sudaro daugiau kaip 10 mg/kg (0,001 % masės).

Šių normų laikomasi, jeigu policiklinių aromatinių jungtinių (PCA) ekstraktas yra mažesnis kaip 3 % masės matuojant pagal Naftos instituto nustatytą standartą IP346: 1998 (policiklinių aromatinių junginių nustatymas nenaudotose bazinėse tepamosiose alyvose ir asfaltenų neturinčiose naftos frakcijose – dimetilsulfoksido ekstrahavimas lūžio rodiklio metodu), su sąlyga, kad gamintojas arba importuotojas kas šešis mėnesius arba po didesnių veiklos metodų pakeitimų (taikomas ankstesnis terminas) tikrina, ar neviršijamos benzo(a)pireno ir išvardytų policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAH) normos ir išmatuotų verčių koreliaciją su policiklinių aromatinių junginių (PCA) ekstraktu.

2.

Be to, padangos ir protektoriai, pagaminti po 2010 m. sausio 1 d., negali būti tiekiami rinkai, jeigu juose esantys minkštikliai viršija 1 punkte nurodytas normas.

Šių normų laikomasi, jeigu vulkanizuotos gumos masė neviršija 0,35 % Bay protonų normos, matuojant ir skaičiuojant pagal ISO 21461 (vulkanizuota guma. Alyvos aromatiškumo nustatymas vulkanizuotos gumos masėje).

3.

Taikant leidžiančią nukrypti nuostatą, 2 punktas netaikomas padangoms su atnaujintu protektoriumi, jei jų protektoriuje nėra minkštiklių, viršijančių 1 punkte nustatytas normas.

4.

Šiame įraše padangos reiškia transporto priemonių padangas, kurioms taikoma:

2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų patvirtinimo pagrindus (4),

2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo (5), ir

2002 m. kovo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/24/EB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, panaikinanti Tarybos direktyvą 92/61/EEB (6).

51.

Šie ftalatai (ar kiti CAS ir EB numeriai, priskiriami tai pačiai medžiagai)

a)

di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP)

CAS Nr. 117–81–7

EB Nr. 204–211–0

b)

dibutilftalatas (DBP)

CAS Nr. 84–74–2

EB Nr. 201–557–4

c)

butilbenzilftalatas (BBP)

CAS Nr. 85–68–7

EB Nr. 201–622–7

1.

Negali būti naudojami kaip medžiaga arba mišiniuose, jeigu jų koncentracija žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse yra didesnė kaip 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės.

2.

Žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kuriuose šių ftalatų koncentracija yra didesnė kaip 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės, negali būti tiekiami rinkai.

3.

Komisija, atsižvelgdama į naują mokslinę informaciją apie tokias medžiagas ir jų pakaitalus, iki 2010 m. sausio 16 d. iš naujo įvertina su šiuo įrašu susijusias priemones ir, jei reikia, atitinkamai jas pakeičia.

4.

Šiame įraše „vaikų priežiūros prekė“ reiškia gaminį, skirtą vaiko miegui, poilsiui, higienai, maitinimui palengvinti ar vaikui žįsti.

52.

Šie ftalatai (ar kiti CAS ir EB numeriai, priskiriami tai pačiai medžiagai)

a)

diizononilftalatas (DINP)

CAS Nr. 28553–12–0 ir 68515–48–0

EB Nr. 249–079–5 ir 271–090–9

b)

diizodecilftalatas (DIDP)

CAS Nr. 26761–40–0 ir 68515–49–1

EB Nr. 247–977–1 ir 271–091–4

c)

di-n-oktilftalatas (DNOP)

CAS Nr. 117–84–0

EB Nr. 204–214–7

1.

Negali būti naudojami kaip medžiaga arba mišiniuose, jei jų koncentracija žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse, kurias vaikai gali dėti į burną, yra didesnė kaip 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės.

2.

Tokie žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kuriuose šių ftalatų koncentracija yra didesnė kaip 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės, negali būti tiekiami rinkai.

3.

Komisija, atsižvelgdama į naują mokslinę informaciją apie tokias medžiagas ir jų pakaitalus, iki 2010 m. sausio 16 d. iš naujo įvertina su šiuo įrašu susijusias priemones ir, jei reikia, atitinkamai jas pakeičia.

4.

Šiame įraše „vaikų priežiūros prekė“ reiškia gaminį, skirtą vaiko miegui, poilsiui, higienai, maitinimui palengvinti ar vaikui žįsti.

53.

Perfluoroktano sulfonatai (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, metalo druska (O-M+), halogenidas, amidas ir kiti dariniai, įskaitant polimerus)

1.

Negali būti tiekiami rinkai ar naudojami kaip medžiagos ar mišiniuose, jei koncentracija yra 50 mg/kg (0,005 % masės) arba didesnė.

2.

Negali būti tiekiami rinkai pusgaminiuose arba gaminiuose ar jų dalyse, jeigu PFOS koncentracija yra 0,1 % masės arba didesnė, apskaičiuota atsižvelgiant į struktūriškai arba mikrostruktūriškai atskirų dalių, turinčių PFOS, masę, arba tekstilės gaminiuose ar kitose padengtose medžiagose, jei PFOS kiekis lygus arba didesnis kaip 1 μg/m2 padengtos medžiagos.

3.

Taikant leidžiančią nukrypti nuostatą, 1 ir 2 punktai netaikomi šiems gaminiams, jų gamybai reikalingoms medžiagoms ir mišiniams:

a)

fotorezistams ar fotolitografijos procesuose naudojamiems antirefleksiniams paviršiams,

b)

juostelėms, popieriui ar spausdinimo plokštėms naudojamiems fotografiniams paviršiams;

c)

nedekoratyvinio kietojo chromavimo (naudojant chromą VI) procese naudojamiems cheminiams rūko inhibitoriams ir mirkymo medžiagoms, skirtiems naudoti kontroliuojamose galvanizavimo sistemose, kuriose į aplinką išmetamų PFOS kiekis labai mažas, nes visapusiškai taikomos atitinkamos pažangiausios turimos technologijos, sukurtos laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/1/EB (7);

d)

aviacijoje naudojamiems hidrauliniams skysčiams.

4.

Nukrypstant nuo 1 punkto, ugnies gesinimo putos, pateiktos rinkai iki 2006 m. gruodžio 27 d., gali būti naudojamos iki 2011 m. birželio 27 d.

5.

Taikant leidžiančią nukrypti nuostatą, 2 punktas netaikomas gaminiams, kurie buvo naudojami Bendrijoje iki 2008 m. birželio 27 d.

6.

1 ir 2 punktai taikomi nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 648/2004 (8).

7.

Kai tik gaunama naujos išsamios informacijos apie naudojimą ir saugesnes pakaitines medžiagas ar naudojimo technologijas, Komisija persvarsto visas 3 punkto a–d papunkčiuose nurodytas leidžiančias nukrypti nuostatas, siekdama, kad:

a)

PFOS naudojimas būtų palaipsniui nutraukiamas, kai tik saugesnių pakaitalų naudojimas tampa techniniu ir ekonominiu požiūriu įmanomas;

b)

leidžianti nukrypti nuostata būtų ir toliau taikoma tik esant būtinybei, jei nėra saugesnių pakaitalų ir jei pranešta, kad imtasi priemonių siekiant rasti saugesnius pakaitalus;

c)

PFOS išmetimas į aplinką būtų kuo labiau sumažintas taikant pažangiausias turimas technologijas.

8.

Komisija nuolat tikrina vykdomą rizikos vertinimo veiklą ir ar turima saugesnių pakaitinių medžiagų ir technologijų, susijusių su perfluoroktaninės rūgšties (PFOA) ir susijusių medžiagų naudojimu, bei siūlo visas būtinas priemones, skirtas nustatytai rizikai mažinti, įskaitant pardavimo ir naudojimo apribojimus, ypač jei esama techniniu ir ekonominiu požiūriu įmanomų saugesnių pakaitinių medžiagų arba technologijų.

54.

2-(2-metoksietoksi)etanolis (DEGME)

CAS Nr. 111–77–3

EB Nr. 203–906–6

Negali būti skirtas visuomenei ir tiekiamas rinkai po 2010 m. birželio 27 d. kaip dažų, dažų nuėmiklių, valymo priemonių, blizgesio emulsijų ir grindų sandariklių sudedamoji dalis, jei koncentracija yra 0,1 % masės arba didesnė.

55.

2-(2-butoxyethoxy)ethanol (DEGBE)

CAS No 112–34–5

EC No 203–961–6

1.

Negali būti skirtas visuomenei ir teikiamas rinkai pirmą kartą po 2010 m. birželio 27 d. kaip purškiamųjų dažų ar purškiamųjų valiklių aerozolių balionėliuose sudedamoji dalis, jei koncentracija yra 3 % masės arba didesnė.

2.

1 punkto sąlygų neatitinkantys visuomenei skirti purškiamieji dažai ir purškiamieji valikliai aerozolių balionėliuose negali būti tiekiami rinkai po 2010 m. gruodžio 27 d.

3.

Nepažeidžiant kitų Bendrijos teisės aktų dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo, tiekėjai užtikrina, kad visuomenei skirti dažai, išskyrus purškiamuosius dažus, kuriuose DEGBE koncentracija yra 3 % masės arba didesnė ir kurie tiekiami rinkai iki 2010 m. gruodžio 27 d., prieš juos pateikiant rinkai, būtų ženklinami aiškiu ir nenutrinamu užrašu:

„Nenaudoti įrenginiuose dažams purkšti“.

56.

Metilendifenil diizocianatas (MDI)

CAS Nr. 26447–40–5

EB Nr. 247–714–0

1.

Negali būti skirti visuomenei ir tiekiami rinkai po 2010 m. gruodžio 27 d. kaip mišinių sudedamoji dalis, jei MDI koncentracija yra 0,1 % masės arba didesnė, nebent tiekėjai, prieš pateikdami rinkai medžiagas, užtikrina, kad:

a)

pakuotėje būtų apsauginės pirštinės, atitinkančios Tarybos direktyvoje 89/686/EEB (9) nustatytus reikalavimus.

b)

pakuotės būtų paženklintos aiškiu ir nenutrinamu užrašu, kaip nurodyta toliau bei nepažeidžiant kitų Bendrijos teisės aktų dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo:

„—

Nurodoma kad, asmenims, kurie yra jautrūs diizocianatams, naudojant šį produktą gali kilti alerginė reakcija.

Nurodoma, kad asmenys, kenčiantys nuo astmos, egzemos ar odos problemų, turėtų vengti kontakto, įskaitant odos kontaktą, su šiuo produktu.

Nurodoma, kad šis produktas neturėtų būti naudojamas blogos ventiliacijos sąlygomis, išskyrus atvejus, kai dėvima apsauginė kaukė su dujų filtru (pvz., Al tipas pagal EN 14387 standartą).“

2.

Taikant leidžiančią nukrypti nuostatą, 1 punkto a papunktis netaikomas karštyje tirpiems klijams.

57.

Cikloheksanas

CAS Nr. 110–82–7

EB Nr. 203–806–2

1.

Negali būti skirtas visuomenei ir teikiamas rinkai pirmą kartą po 2010 m. birželio 27 d. kaip neopreno pagrindu gaminamų kontaktinių klijų sudedamoji dalis, jei koncentracija yra 0,1 % masės arba didesnė didesnėse nei 350 g pakuotėse.

2.

Neopreno pagrindu gaminami visuomenei skirti kontaktiniai klijai, kuriuose yra cikloheksano ir kurie neatitinka 1 punkto, netiekiami rinkai po 2010 m. gruodžio 27 d.

3.

Nepažeidžiant kitų Bendrijos teisės aktų dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo, tiekėjai užtikrina, kad visuomenei skirti dažai, išskyrus purškiamuosius dažus, kuriuose cikloheksano koncentracija yra 0,1 % masės arba didesnė ir kurie tiekiami rinkai po 2010 m. gruodžio 27 d., prieš juos pateikiant rinkai, būtų ženklinami aiškiu ir nenutrinamu užrašu:

„—

Šis produktas nenaudojamas blogos ventiliacijos sąlygomis.

Šis produktas nenaudojamas kiliminei medžiagai kloti“.

58.

Amonio nitratas (AN)

CAS Nr. 6484–52–2

EB Nr. 229–347–8

1.

Negali būti teikiamas rinkai pirmą kartą po 2010 m. birželio 27 d. kaip medžiaga arba mišiniuose, kurių daugiau kaip 28 % masės sudaro amonio nitrato azotas, kurie naudojami kaip kietosios paprastosios arba sudėtinės trąšos, išskyrus atvejus, kai trąšos atitinka techninius didelės azoto koncentracijos amonio nitrato trąšų reikalavimus, išdėstytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2003/2003 III priede. (10).

2.

Negali būti tiekiamas rinkai po 2010 m. birželio 27 d. kaip medžiaga arba mišiniuose, kurių ne mažiau kaip 16 % masės sudaro amonio nitrato azotas, išskyrus tiekimą:

a)

tolesniems naudotojams ir platintojams, įskaitant fizinius ar juridinius asmenis, kuriems išduota licencija arba leidimas pagal Tarybos direktyvą 93/15/EEB (11);

b)

ūkininkams naudoti žemės ūkio veikloje, kuria užsiima visą ar ne visą darbo dieną ir nebūtinai atsižvelgiant į žemės ploto dydį.

Šiame papunktyje:

i)

ūkininkas – tai fizinis ar juridinis asmuo arba fizinių ar juridinių asmenų grupė, nepriklausomai nuo tos grupės ar jos narių juridinio statuso, suteikiamo pagal nacionalinę teisę, kurių valda yra Bendrijos teritorijoje, kaip nurodyta Sutarties 299 straipsnyje, ir kurie užsiima žemės ūkio veikla,

ii)

žemės ūkio veikla – žemės ūkio produktų gamyba, auginimas, įskaitant derliaus nuėmimą, melžimą, gyvūnų veisimą ir ūkinių gyvūnų laikymą arba geros agrarinės ir aplinkosauginės žemės būklės palaikymą, kaip nustatyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 (12) 5 straipsnyje;

c)

fiziniams ar juridiniams asmenims, užsiimantiems tokia profesine veikla kaip sodininkystė, augalų auginimas šiltnamiuose, parkų, sodų ir sporto aikštelių priežiūra, miškininkystė ar panašia veikla.

3.

Tačiau, dėl 2 punkte nurodytų apribojimų, iki 2014 m. liepos 1 d. dėl socialinių ir ekonominių priežasčių valstybės narės savo teritorijoje rinkai pateiktoms medžiagoms ir mišiniams gali taikyti iki 20 % masės amonio nitrato azoto koncentracijos ribą. Jos praneša apie tai Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

3)

1–6 priedėlių pratarmė pakeičiama taip:

„PRATARMĖ

Skilčių antraščių paaiškinimai

Cheminės medžiagos:

Cheminės medžiagos pavadinimas atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, ir iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 VI priedo 3 dalyje naudotą tarptautinį cheminį tapatumo nustatymą.

Jei įmanoma, nurodomas medžiagos Iupac numeris. Jei medžiagos įtrauktos į Einecs (Europos esamų komercinių cheminių medžiagų inventorizavimo sąrašą), ELINCS (Europos registruotųjų cheminių medžiagų sąrašą) ar polimerais nebelaikomų medžiagų sąrašą, nurodomi tuose sąrašuose pateikti medžiagų pavadinimai. Tam tikrais atvejais įtraukiami kiti pavadinimai, pvz., įprasti arba bendriniai pavadinimai. Jei įmanoma, nurodomi augalų apsaugos produktų ir biocidų ISO pavadinimai.

Medžiagų grupių įrašai:

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje nurodyti keli medžiagų grupių įrašai. Šiais atvejais klasifikavimo reikalavimai taikomi visoms apraše nurodytoms medžiagoms.

Kai kuriais atvejais klasifikavimo reikalavimai taikomi atskiroms medžiagoms, kurias numatyta įtraukti į grupės įrašą. Tokiais atvejais atskiros medžiagos įrašas įtraukiamas į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalį, o grupės įraše pateikiama frazė „išskyrus nurodytas kitur Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priede“.

Kartais atskiros medžiagos gali patekti daugiau nei į vieną grupės įrašą. Šiais atvejais medžiagos klasifikavimas atspindi klasifikavimą pagal kiekvienos iš dviejų grupių įrašą. Tais atvejais, kai tas pats pavojus klasifikuojamas skirtingai, taikomas pats griežčiausias klasifikavimas.

Indekso numeris:

Indekso numeris yra identifikavimo kodas, priskirtas Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo cheminei medžiagai. Priedėlyje cheminės medžiagos išvardytos pagal jų indekso numerį.

EB numeriai:

EB numeris reiškia Einecs, ELINCS arba NLP numerį ir yra oficialus medžiagos numeris Europos Sąjungoje. Einecs numerį galima rasti Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąraše. ELINCS numerį galima rasti Europos naujų cheminių medžiagų sąraše. NLP numerį galima rasti polimerais nebelaikomų medžiagų sąraše. Šiuos sąrašus skelbia Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras.

EB numerį sudaro septynių skaitmenų XXX-XXX-X seka, prasidedanti 200–001–8 (Einecs), 400–010–9 (ELINCS) ir 500–001–0 (NLP). Šis numeris nurodomas skiltyje „EB Nr.“

CAS numeris:

Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos (CAS) numeriai cheminėms medžiagoms buvo nustatyti siekiant palengvinti jų identifikavimą.

Pastabos

Visą pastabų tekstą galima rasti Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo I dalyje.

Pastabos, į kurias buvo atsižvelgta šiame reglamente, yra šios:

 

A pastaba:

Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 17 straipsnio 2 dalies, etiketėje medžiagos pavadinimas turi būti pateikiamas vienu iš to reglamento VI priedo 3 dalyje nurodytų pavadinimų.

Toje dalyje kartais vartojamas bendras aprašymas, pavyzdžiui: „… junginiai“ arba „… druskos“. Šiuo atveju tokią medžiagą rinkai teikiantis tiekėjas privalo etiketėje nurodyti tikslų pavadinimą, deramai atsižvelgdamas į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 1.1.1.4 punktą.

 

C pastaba:

Kai kuriomis organinėmis medžiagomis gali būti prekiaujama tam tikrų izomerų arba kelių izomerų mišinio pavidalu.

 

D pastaba:

Tam tikros medžiagos, galinčios greitai polimerizuotis arba suirti, paprastai tiekiamos rinkai stabilizuotos. Šia forma jos nurodomos Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje.

Tačiau kartais tokios medžiagos tiekiamos rinkai nestabilizuotos. Tokiu atveju tokią medžiagą rinkai teikiantis tiekėjas privalo etiketėje nurodyti medžiagos pavadinimą, po kurio įrašomas žodis „nestabilizuota“.

 

J pastaba:

Cheminė medžiaga neklasifikuojama kaip kancerogeninė arba mutageninė, jei galima įrodyti, kad medžiagoje yra mažiau kaip 0,1 % benzeno (masės %) (EB Nr. 200–753–7).

 

K pastaba:

Cheminė medžiaga neklasifikuojama kaip kancerogeninė arba mutageninė, jei galima įrodyti, kad medžiagoje yra mažiau kaip 0,1 % 1,3-butadieno (masės %) (EB Nr. 203–450–8).

 

L pastaba:

Cheminė medžiaga neklasifikuojama kaip kancerogeninė, jei galima įrodyti, kad medžiagoje yra mažiau kaip 3 % DMSO (dimetilsulfoksido) ekstrakto, nustatyto taikant IP 346 metodą.

 

M pastaba:

Cheminė medžiaga neklasifikuojama kaip kancerogeninė, jei galima įrodyti, kad medžiagoje yra mažiau kaip 0,005 % benz(a)pireno (masės %) (EB Nr. 200–028–5).

 

N pastaba:

Cheminė medžiaga neklasifikuojama kaip kancerogeninė, jei yra žinoma, kaip medžiaga buvo gryninama, ir galima įrodyti, kad medžiagos gamybai naudota pradinė medžiaga nėra kancerogeninė.

 

P pastaba:

Cheminė medžiaga neklasifikuojama kaip kancerogeninė arba mutageninė, jei galima įrodyti, kad medžiagoje yra mažiau kaip 0,1 % benzeno (masės %) (EB Nr. 200–753–7).

 

R pastaba:

Plaušeliai, kurių skersmens ilgio svorinis geometrinis vidurkis, atėmus dvigubos standartinės paklaidos vertę, yra didesnis kaip 6 μm, neturi būti priskiriami kancerogenams“.

4)

1, 2, 3, 5 ir 6 priedėlių įrašų skiltyse „pastabos“ nuorodos į E, H ir S pastabos išbraukiamos.

5)

1 priedėlio antraštė pakeičiama „28 įrašas. Kancerogenai: 1A kategorija (3.1 lentelė), 1 kategorija (3.2 lentelė)“.

6)

2 priedėlis iš dalies keičiamas taip:

a)

Antraštė pakeičiama „28 įrašas. Kancerogenai: 1B kategorija (3.1 lentelė), 2 kategorija (3.2 lentelė)“.

b)

Įrašuose, kurių indekso numeris yra 024–017–00–8, 611–024–00–1, 611–029–00–9, 611–030–00–4 ir 650–017–00–8, žodžiai „Direktyvos 67/548/EEB I priede“ arba „Direktyvos 67/548/EEB I priedo“ pakeičiami atitinkamai „Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priede“ arba „Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo“.

c)

Išbraukiami įrašai, kurių indekso numeris yra 649–062–00–6, 649–063–00–1, 649–064–00–7, 649–065–00–2, 649–066–00–8, 649–067–00–3, 649–068–00–9, 649–069–00–4, 649–070–00-X, 649–071–00–5, 649–072–00–0, 649–073–00–6, 649–074–00–1, 649–075–00–7, 649–076–00–2, 649–077–00–8, 649–078–00–3, 649–079–00–9, 649–080–00–4, 649–081–00-X, 649–082–00–5, 649–083–00–0, 649–084–00–6, 649–085–00–1, 649–086–00–7, 649–087–00–2, 649–089–00–3, 649–090–00–9, 649–091–00–4, 649–092–00-X, 649–093–00–5, 649–094–00–0, 649–095–00–6, 649–096–00–1, 649–097–00–7, 649–098–00–2, 649–099–00–8, 649–100–00–1, 649–101–00–7, 649–102–00–2, 649–103–00–8, 649–104–00–3, 649–105–00–9, 649–106–00–4, 649–107–00-X, 649–108–00–5, 649–109–00–0, 649–110–00–6, 649–111–00–1, 649–112–00–7, 649–113–00–2, 649–114–00–8, 649–115–00–3, 649–116–00–9, 649–117–00–4, 649–119–00–5, 649–120–00–0, 649–121–00–6, 649–122–00–1, 649–123–00–7, 649–124–00–2, 649–125–00–8, 649–126–00–3, 649–127–00–9, 649–128–00–4, 649–129–00-X, 649–130–00–5, 649–131–00–0, 649–132–00–6, 649–133–00–1, 649–134–00–7, 649–135–00–2, 649–136–00–8, 649–137–00–3, 649–138–00–9, 649–139–00–4, 649–140–00-X, 649–141–00–5, 649–142–00–0, 649–143–00–6, 649–144–00–1, 649–145–00–7, 649–146–00–2, 649–147–00–8, 649–148–00–3, 649–149–00–9, 649–150–00–4, 649–151–0-X, 649–152–00–5, 649–153–00–0, 649–154–00–6, 649–155–00–1, 649–156–00–7, 649–157–00–2, 649–158–00–8, 649–159–00–3, 649–160–00–9, 649–161–00–4, 649–162–00-X, 649–163–00–5, 649–164–00–0, 649–165–00–6, 649–166–00–1, 649–167–00–7, 649–168–00–2, 649–169–00–8, 649–170–00–3, 649–171–00–9, 649–172–00–4, 649–173–00-X, 649–174–00–5, 649–177–00–1, 649–178–00–7, 649–179–00–2, 649–180–00–8, 649–181–00–3, 649–182–00–9, 649–183–00–4, 649–184–00-X, 649–185–00–5, 649–186–00–0, 649–187–00–6, 649–188–00–1, 649–189–00–7, 649–190–00–2, 649–191–00–8, 649–193–00–9, 649–194–00–4, 649–195–00-X, 649–196–00–5, 649–197–00–0, 649–198–00–6, 649–199–00–1, 649–200–00–5, 649–201–00–0, 649–202–00–6, 649–203–00–1, 649–204–00–7, 649–205–00–2, 649–206–00–8, 649–207–00–3, 649–208–00–9, 649–209–00–4 ir 649–210–00-X.

7)

3 priedėlio antraštė pakeičiama „29 įrašas. Mutagenai: 1A kategorija (3.1 lentelė), 1 kategorija (3.2 lentelė)“.

8)

4 priedėlio antraštė pakeičiama „29 įrašas. Mutagenai: 1B kategorija (3.1 lentelė), 2 kategorija (3.2 lentelė)“.

9)

5 priedėlio antraštė pakeičiama „30 įrašas. Toksiškos reprodukcijai medžiagos: 1A kategorija (3.1 lentelė), 1 kategorija (3.2 lentelė)“.

10)

6 priedėlio antraštė pakeičiama „30 įrašas. Toksiškos reprodukcijai medžiagos: 1B kategorija (3.1 lentelė), 2 kategorija (3.2 lentelė)“.

11)

8 priedėlio antraštė pakeičiama „43 įrašas. Azodažikliai. Aromatinių aminų sąrašas“.

12)

9 priedėlio antraštė pakeičiama „43 įrašas. Azodažikliai. Azodažiklių sąrašas“.

13)

10 priedėlis iš dalies keičiamas taip:

a)

Antraštė pakeičiama „43 įrašas. Azodažikliai. Bandymų metodų sąrašas“.

b)

Išnašoje CEN (Europos standartizacijos komiteto) ir Cenelec (Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto) adresai pakeičiami taip:

„Europos standartizacijos komitetas (CEN): Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, Belgium, tel. (32-2)5500811, fax (32-2)5500819 http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm

Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (Cenelec): Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels, tel. +32 25196871, fax +32 2519 69 19 http://www.cenelec.eu/Cenelec/Homepage.htm“


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 42.

(2)  OL L 147, 1975 6 9, p. 40.

(3)  OL L 37, 2003 2 13, p. 19.

(4)  OL L 263, 2007 10 9, p. 1.

(5)  OL L 171, 2003 7 9, p. 1.

(6)  OL L 124, 2002 5 9, p. 1.

(7)  OL L 24, 2008 1 29, p. 8.

(8)  OL L 104, 2004 4 8, p. 1.

(9)  OL L 399, 1989 12 30, p. 18.

(10)  OL L 304, 2003 11 21, p. 1.

(11)  OL L 121, 1993 5 15, p. 20.

(12)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1.“


Top