Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0568

2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 568/2009/EB, iš dalies keičiantis Tarybos sprendimą 2001/470/EB, sukuriantį Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose

OJ L 168, 30.6.2009, p. 35–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 320 - 325

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/568(1)/oj

30.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/35


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 568/2009/EB

2009 m. birželio 18 d.

iš dalies keičiantis Tarybos sprendimą 2001/470/EB, sukuriantį Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 61 straipsnio c ir d punktus bei 66 straipsnį ir 67 straipsnio 5 dalies antrą įtrauką,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose (toliau – Tinklas) tarp valstybių narių buvo sukurtas Tarybos sprendimu 2001/470/EB (3) manant, kad siekiant sukurti Bendrijoje laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, būtina gerinti, paprastinti ir spartinti efektyvesnį valstybių narių teisminį bendradarbiavimą, taip pat padėti asmenims, besibylinėjantiems kitų valstybių narių teismuose, efektyviau siekti teisingumo. Šis sprendimas taikomas nuo 2002 m. gruodžio 1 d.

(2)

Europos Vadovų Tarybos 2004 m. lapkričio 4–5 d. priimtoje Hagos programoje „Laisvės, saugumo ir teisingumo stiprinimas Europos Sąjungoje“ (4) kviečiama dėti daugiau pastangų siekiant palengvinti teisingumo siekimą ir teisminį bendradarbiavimą civilinėse bylose. Šioje programoje ypač pabrėžiama, kad būtina veiksmingai įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos priimtus teisės aktus civilinės teisenos srityje, taip pat skatinti teisininkų bendradarbiavimą siekiant sukurti geriausią praktiką.

(3)

Pagal Sprendimo 2001/470/EB 19 straipsnį 2006 m. gegužės 16 d. Komisija pateikė Tinklo veikimo ataskaitą. Šioje ataskaitoje daroma išvada, kad nors iš esmės Tinklas pasiekė 2001 m. nustatytus tikslus, jis vis dar neveikia visu pajėgumu.

(4)

Siekiant įgyvendinti Hagos programos tikslus, susijusius su teisminio bendradarbiavimo ir teisingumo siekimo gerinimu, taip pat atsižvelgiant į numatomą Tinklo uždavinių daugėjimą ateityje, teisinis Tinklo pagrindas turėtų būti tinkamesnis, kad būtų galima jam suteikti daugiau veiklos priemonių.

(5)

Pasitelkiant nacionalines įstaigas pasiteirauti būtina sudaryti geresnes Tinklo veikimo sąlygas valstybėse narėse, tuo būdu stiprinant šių įstaigų vaidmenį Tinklo veikloje ir teisėjų bei teisės specialistų atžvilgiu.

(6)

Todėl valstybės narės turėtų įvertinti išteklius, kuriuos reikia suteikti įstaigoms pasiteirauti, kad šios galėtų pilnai atlikti savo pareigas. Šiuo sprendimu neturėtų būti daroma įtaka su Tinklo nacionalinių narių veiklos finansavimu susijusių kompetencijų pasidalijimui valstybėse narėse.

(7)

Šiam tikslui pasiekti reikia, kad kiekvienoje valstybėje narėje būtų įstaiga arba įstaigos pasiteirauti, kurios galėtų atlikti joms priskirtas funkcijas. Jeigu yra daugiau nei viena įstaiga pasiteirauti, valstybė narė turėtų užtikrinti efektyvų jų veiklos koordinavimą.

(8)

Kai Bendrijos ar tarptautiniame teisės akte numatyta taikyti kitos valstybės narės teisę, ateityje Tinklo įstaigos pasiteirauti turėtų dalyvauti informuojant valstybių narių teismines ir neteismines institucijas apie užsienio teisės turinį.

(9)

Kad atitiktų bendruosius sprendimo tikslus, įstaigos pasiteirauti turėtų pakankamai sparčiai nagrinėti teisminio bendradarbiavimo prašymus.

(10)

Apskaičiuojant šiame sprendime numatytus terminus, turėtų būti taikomas 1971 m. birželio 3 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, nustatantis terminams, datoms ir laikotarpiams (5) taikytinas taisykles.

(11)

Elektroninio registro tikslas – suteikti informaciją siekiant įvertinti Tinklo veiklos rezultatus ir Bendrijos teisės aktų praktinį taikymą. Todėl į jį neturėtų būti įtraukiama visa informacija, kuria keičiasi įstaigos pasiteirauti.

(12)

Profesinės asociacijos, atstovaujančios praktikuojančius teisininkus, visų pirma teisininkus, solisitorius, baristerius, notarus ir antstolius, tiesiogiai dalyvaujančius taikant Bendrijos ir tarptautinius teisės aktus civilinės teisenos srityje, per savo nacionalines organizacijas gali tapti Tinklo narėmis siekiant įstaigų pasiteirauti pagalba prisidėti prie kai kurių konkrečių Tinklo užduočių ir veiklos.

(13)

Siekdamos toliau plėtoti Tinklo funkcijas, susijusias su teise siekti teisingumo, valstybių narių įstaigos pasiteirauti turėtų toliau prisidėti bendrai informuodamos visuomenę, pasitelkdamos tinkamiausias technologines priemones ir valstybių narių teisingumo ministerijų tinklapiuose bent pateikdamos nuorodą į Tinklo tinklapį ir nurodydamos institucijas, atsakingas už faktinį tokių priemonių taikymą. Šis sprendimas neturėtų būti suprantamas kaip nustatantis valstybėms narėms įpareigojimą suteikti visuomenei tiesioginę prieigą prie įstaigų pasiteirauti.

(14)

Įgyvendinant šį sprendimą reikėtų atsižvelgti į laipsnišką Europos e. teisingumo sistemos, kuria visų pirma siekiama sudaryti palankesnes sąlygas teisminiam bendradarbiavimui ir naudojimuisi teise siekti teisingumo, kūrimą.

(15)

Siekiant padidinti Europos Sąjungos teisėjų savitarpio pasitikėjimą ir pagerinti prie šio tikslo įgyvendinimo prisidedančių Europos tinklų sąveiką, reikėtų, kad Tinklas galėtų nuolat bendradarbiauti su kitais Europos tinklais, siekiančiais tokių pat tikslų, pirmiausia su teisminių institucijų ir teisėjų tinklais.

(16)

Siekiant prisidėti prie tarptautinio teisminio bendradarbiavimo skatinimo, reikėtų, kad Tinklas plėtotų ryšius su kitais teisminio bendradarbiavimo tinklais pasaulyje ir su tarptautinėmis organizacijomis, kurios skatina tarptautinį teisminį bendradarbiavimą.

(17)

Siekiant nuolat stebėti pažangą, pasiektą įgyvendinant Tarybos sprendime 2001/470/EB, iš dalies keičiamame šiuo sprendimu, iškeltus tikslus, reikėtų, kad Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui teiktų Tinklo veiklos ataskaitas.

(18)

Todėl reikia iš dalies pakeisti Tarybos sprendimą 2001/470/EB.

(19)

Kadangi šio sprendimo tikslo valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl šio sprendimo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

(20)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridedamo prie Europos Sąjungos ir Europos bendrijos steigimo sutarčių, 3 straipsnį šios valstybės pranešė apie norą dalyvauti priimant ir taikant šį sprendimą.

(21)

Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą, ji nėra jo saistoma ir jis jai netaikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2001/470/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

ryšių palaikymo pareigūnai ir prokurorai, kuriems taikomi 1996 m. balandžio 22 d. Bendrieji veiksmai 96/277/TVR dėl pasikeitimo ryšių palaikymo teisėjais ir prokurorais, siekiant sustiprinti Europos Sąjungos valstybių narių teisminį bendradarbiavimą, mechanizmo (6), jeigu jie yra atsakingi už teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose;

ii)

papildoma šiuo punktu:

„e)

profesinės asociacijos, nacionaliniu lygiu atstovaujančios valstybių narių praktikuojančius teisės specialistus, tiesiogiai dalyvaujančius taikant Bendrijos ir tarptautinius teisės aktus, susijusius su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse ir komercinėse bylose.“;

b)

2 dalis papildoma šia pastraipa:

„Jei pagal šią dalį paskirta įstaiga pasiteirauti nėra teisėjas, atitinkama valstybė narė numato veiksmingus ryšių palaikymo būdus su vietos teisminėmis institucijomis. Siekdama sudaryti tam palankesnes sąlygas, valstybė narė gali paskirti teisėją, kuris prisidėtų prie šių funkcijų įgyvendinimo. Šis teisėjas yra Tinklo narys.“;

c)

įterpiama ši dalis:

„2a.   Valstybės narės užtikrina, kad įstaigos pasiteirauti turėtų pakankamai tinkamų personalo, finansinių išteklių ir šiuolaikinių ryšio priemonių, kad galėtų tinkamai įgyvendinti savo, kaip įstaigų pasiteirauti, užduotis.“;

d)

įterpiama ši dalis:

„4a.   Valstybės narės nustato, kurios profesinės asociacijos yra 1 dalies e punkte nurodytos profesinės asociacijos. Šiam tikslui jos gauna profesinių asociacijų sutikimą dėl jų dalyvavimo Tinklo veikloje.

Jei valstybėje narėje yra kelios tam tikrai teisininkų profesijai nacionaliniu lygiu atstovaujančios asociacijos, valstybė narė turi užtikrinti, kad šiai profesijai būtų deramai atstovaujama Tinkle.“;

e)

5 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

įžanginė dalis pakeičiama taip:

„5.   Valstybės narės 20 straipsnyje nustatyta tvarka praneša Komisijai šio straipsnio 1 ir 2 dalyse minėtų valdžios institucijų pavadinimus ir tikslius adresus, nurodydamos:“;

ii)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

prireikus, konkrečias jų funkcijas Tinkle, įskaitant, kai yra daugiau negu viena įstaiga pasiteirauti, konkrečias jų pareigas.“;

2)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

palankesnių sąlygų veiksmingai pasinaudoti teise siekti teisingumo sudarymą, teikiant informaciją apie Bendrijos ir tarptautinės teisės aktų, reglamentuojančių teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose, taikymą.“;

b)

2 dalies b ir c punktai pakeičiami taip:

„b)

veiksmingai ir praktiškai taikomi Bendrijos teisės aktai ar galiojančios tarp dviejų ar daugiau valstybių narių sudarytos konvencijos.

Visų pirma, jei taikoma kitos valstybės narės teisė, teismai ar institucijos, į kurias kreiptasi, gali kreiptis į Tinklą, kad gautų informacijos apie šios teisės turinį;

c)

sukurta ir prižiūrima visuomenei skirta informacinė sistema dėl teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose Europos Sąjungoje, dėl atitinkamų Bendrijos ir tarptautinių teisės aktų bei valstybių narių vidaus teisės aktų, pirmiausia susijusių su teise siekti teisingumo.

Pagrindinis informacijos šaltinis yra Tinklo tinklavietėje visomis oficialiomis Sąjungos institucijų kalbomis pateikta atnaujinta informacija.“;

3)

5 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Įstaigos pasiteirauti pirmiausia:

a)

užtikrina, kad vietos teisminės valdžios institucijos gautų bendrą informaciją apie Bendrijos ir tarptautinius teisės aktus, reglamentuojančius teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose. Visų pirma jos užtikrina, kad Tinklas, įskaitant jo tinklavietę, būtų geriau žinomas vietos teisminėms institucijoms;

b)

teikia kitoms įstaigoms pasiteirauti, 2 straipsnio 1 dalies b–d punktuose minėtoms valdžios institucijoms ir savo valstybės narės vietos teisminės valdžios institucijoms visą informaciją, būtiną patikimam valstybių narių tarpusavio teisminiam bendradarbiavimui 3 straipsnyje nustatyta tvarka, kad joms būtų lengviau parengti tvarkingus prašymus dėl teisminio bendradarbiavimo ir užmegzti tinkamiausius tiesioginius ryšius;

c)

teikia visą informaciją, siekdamos padėti taikyti kitos valstybės narės teisę, taikytiną pagal Bendrijos ar tarptautinės teisės aktą. Tuo tikslu įstaiga pasiteirauti, kuriai pateikiamas toks prašymas, gali pasitelkti į pagalbą visas kitas savo valstybės narės valdžios institucijas, minimas 2 straipsnyje, kad pateiktų informaciją, kurios prašoma. Atsakyme pateikta informacija nesaisto nei įstaigų pasiteirauti, nei šių valdžios institucijų, nei prašymą pateikusios valdžios institucijos;

d)

ieško problemų, atsirandančių pateikus prašymą dėl teisminio bendradarbiavimo, sprendimo nepažeidžiant šio straipsnio 4 dalies ir 6 straipsnio;

e)

palengvina prašymų dėl teisminio bendradarbiavimo tvarkymo koordinavimą atitinkamoje valstybėje narėje, ypač tada, kai tos valstybės narės teisminės valdžios institucijų paduoti keli prašymai turi būti vykdomi kitoje valstybėje narėje;

f)

prisideda per Tinklo tinklavietę bendrai informuodamos visuomenę apie teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose Europos Sąjungoje, ir apie atitinkamus Bendrijos ir tarptautinius teisės aktus bei valstybių narių vidaus teisės aktus, visų pirma susijusius su teise siekti teisingumo;

g)

bendradarbiauja organizuojant ir dalyvauja 9 straipsnyje minėtuose susitikimuose;

h)

laikydamasi III antraštinėje dalyje nurodytose taisyklėse nustatytos tvarkos, padeda rengti ir atnaujinti toje antraštinėje dalyje minėtą informaciją, ypač visuomenei skirtą informacinę sistemą;

i)

užtikrina Tinklo narių veiklos tarpusavio koordinavimą nacionaliniu lygiu;

j)

rengia dvimetę veiklos, įskaitant prireikus Tinklo geriausios praktikos, ataskaitą, kurią pateikia Tinklo narių susitikime, ir ypatingą dėmesį atkreipia į galimus Tinklo patobulinimus.“;

4)

įterpiamas toks straipsnis:

„5a straipsnis

Profesinės asociacijos

1.   Siekdamos prisidėti prie 3 straipsnyje numatytų užduočių įgyvendinimo įstaigos pasiteirauti palaiko atitinkamus ryšius su 2 straipsnio 1 dalies e punkte minėtomis profesinėmis asociacijomis pagal kiekvienos valstybės narės nustatytas taisykles.

2.   Visų pirma, 1 dalyje nurodyti ryšiai gali apimti šias veiklos sritis:

a)

keitimąsi patirtimi ir informacija veiksmingo ir praktinio Bendrijos ir tarptautinių teisės aktų taikymo srityje;

b)

bendradarbiavimą rengiant ir atnaujinant 15 straipsnyje nurodytus informacijos lapus;

c)

profesinių asociacijų dalyvavimą atitinkamuose susitikimuose.

3.   Profesinės asociacijos neprašo įstaigų pasiteirauti pateikti su konkrečiomis bylomis susijusią informaciją.“;

5)

6 straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa:

„Šiuo tikslu kiekviena valstybė narė pagal savo nustatytas taisykles užtikrina, kad jos įstaiga (-os) pasiteirauti ir kompetentingos institucijos turėtų pakankamai priemonių tam, kad galėtų reguliariai rengti susitikimus.“;

6)

7 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Siekiant palengvinti praktinį Tinklo veikimą, kiekviena valstybė narė užtikrina, kad įstaigose pasiteirauti būtų pakankamai mokama kita nei jų pačių oficiali Sąjungos institucijų kalba, kadangi jie turi galėti palaikyti ryšius su kitų valstybių narių įstaigomis pasiteirauti.“;

7)

8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Teisminio bendradarbiavimo prašymų nagrinėjimas

1.   Įstaigos pasiteirauti nedelsdamos atsako į visus joms pateiktus prašymus ne vėliau kaip per penkiolika dienų nuo jų gavimo. Jei įstaiga pasiteirauti negali patenkinti prašymo per nustatytą terminą, apie tai glaustai praneša prašymo pateikėjui, nurodydama laiką, kurio, jos manymu, reikia norint į jį atsakyti, tačiau tai neturi trukti ilgiau nei trisdešimt kalendorinių dienų.

2.   Siekdamos kuo veiksmingiau ir greičiau atsakyti į 1 dalyje minimus prašymus, įstaigos pasiteirauti naudojasi tinkamiausiomis technologinėmis priemonėmis, kuriomis jas aprūpina valstybės narės.

3.   Komisija tvarko apsaugotą elektroninį ribotos prieigos teisminio bendradarbiavimo prašymų ir atsakymų, minimų 5 straipsnio 2 dalies b, c, d ir e punktuose, registrą. Įstaigos pasiteirauti užtikrina, kad Komisijai būtų reguliariai teikiama šiam registrui kurti ir veikti būtina informacija.

4.   Komisija bent kartą per šešis mėnesius įstaigoms pasiteirauti pateikia statistinius duomenis apie 3 dalyje minimus prašymus dėl teisminio bendradarbiavimo ir atsakymus į juos.“;

8)

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Įstaigų pasiteirauti susitikimai

1.   Tinklo įstaigos pasiteirauti susitinka bent kartą per šešis mėnesius 12 straipsnyje nustatyta tvarka.

2.   Kiekvienai valstybei narei šiuose susitikimuose atstovauja vienos ar daugiau įstaigų pasiteirauti atstovai, kuriuos gali lydėti kiti Tinklo nariai, tačiau vienai valstybei narei negali atstovauti daugiau kaip šeši atstovai.“;

9)

įterpiamas toks straipsnis:

„11a straipsnis

Stebėtojų dalyvavimas Tinklo susitikimuose

1.   Nepažeidžiant 1 straipsnio 2 dalies, Danijos atstovai gali dalyvauti 9 ir 11 straipsniuose minėtuose susitikimuose.

2.   Stojančiosios šalys ir šalys kandidatės gali būti pakviestos dalyvauti šiuose susitikimuose stebėtojų teisėmis. Trečiosios valstybės, kurios yra Bendrijos sudarytų tarptautinių susitarimų dėl teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose šalys, taip pat gali būti pakviestos dalyvauti kai kuriuose Tinklo susitikimuose stebėtojų teisėmis.

3.   Šiuose susitikimuose gali dalyvauti vienas arba keli, tačiau bet kuriuo atveju ne daugiau kaip trys kiekvienos valstybės stebėtojos atstovai.“;

10)

II antraštinės dalies pabaigoje įterpiamas toks straipsnis:

„12a straipsnis

Ryšiai su kitais tinklais ir tarptautinėmis organizacijomis

1.   Tinklas bendradarbiauja ir keičiasi patirtimi bei geriausia praktika su kitais Europos tinklais, siekiančiais tokių pat tikslų, pavyzdžiui su Europos teisminiu tinklu baudžiamosiose bylose. Tinklas taip pat bendradarbiauja su Europos teisėjų mokymo tinklu prireikus ir nepažeisdamas nacionalinės praktikos siekdamas propaguoti mokymus teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose srityje, naudingus valstybių narių vietos teisminėms institucijoms.

2.   Tinklas bendradarbiauja su Europos vartotojų centrų tinklu (ECC-NET). Visų pirma, Tinklo įstaigos pasiteirauti yra ECC-NET tinklo narių žinioje ir teikia joms visą bendrą informaciją apie Bendrijos ir tarptautinių teisės aktų taikymą tam, kad palengvintų vartotojams pasinaudoti teise siekti teisingumo.

3.   Siekdamas atlikti 3 straipsnyje minimas užduotis, susijusias su tarptautinės teisės aktais, reglamentuojančiais teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose, Tinklas bendradarbiauja ir keičiasi patirtimi su kitais trečiųjų valstybių teisminio bendradarbiavimo tinklais, taip pat su teisminį bendradarbiavimą skatinančiomis tarptautinėms organizacijomis.

4.   Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su Tarybai pirmininkaujančia valstybe nare ir kitomis valstybėmis narėmis, atsako už šio straipsnio nuostatų įgyvendinimą.“;

11)

III antraštinės dalies pavadinimas pakeičiamas taip:

12)

13 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

„c)

8 straipsnyje minima informacija.“;

13)

įterpiamas toks straipsnis:

„13a straipsnis

Visuomenei teikiama bendra informacija

Tinklo įstaigos pasiteirauti, pasitelkdamos tinkamiausias technologines priemones, padeda teikti visuomenei bendrą informaciją, siekdamos jai pranešti apie Bendrijos ar tarptautinės teisės aktų, reglamentuojančių teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose, turinį bei taikymą.

Šiuo tikslu, nepažeisdamos 18 straipsnio nuostatų, įstaigos pasiteirauti užtikrina 14 straipsnyje nurodytos informacinės sistemos skleidimą visuomenei.“;

14)

17 straipsnio 4 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

užtikrina, kad informacija apie atitinkamus Bendrijos teisės aspektus ir procedūras, įskaitant Bendrijos teismų praktiką, taip pat bendrieji informacinės sistemos puslapiai ir 15 straipsnyje minimi informacijos lapai būtų išversti į oficialiąsias Sąjungos institucijų kalbas, ir skelbia šią informaciją Tinklo svetainėje.“;

15)

18 straipsnio 4 punkte išbraukiamas žodis „palaipsniui“;

16)

19 straipsnis pakeičiamas taip:

„19 straipsnis

Ataskaitos pateikimas

Ne vėliau kaip iki 2014 m. sausio 1 d. ir kas trejus metus po to Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai bei Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui Tinklo veiklos ataskaitą. Prireikus prie šios ataskaitos pridedami pasiūlymai dėl šio sprendimo pakeitimų ir į ją įtraukiama informacija apie Tinklo veiklą siekiant pažangos Europos e. teisingumo kūrimo, plėtojimo ir įgyvendinimo srityse, ypač siekiant palengvinti pasinaudojimą teise siekti teisingumo.“;

17)

20 straipsnis pakeičiamas taip:

„20 straipsnis

Pranešimas

Ne vėliau kaip 2010 m. liepos 1 d. valstybės narės praneša Komisijai 2 straipsnio 5 dalyje minimą informaciją.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2011 m. sausio 1 d., išskyrus 1 straipsnio 1 dalies e punktą ir 17 dalį, kurie taikomi nuo pranešimo apie šį sprendimą valstybėms narėms, kurioms jis skirtas, dienos.

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

Priimta Briuselyje 2009 m. birželio 18 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

Š. FÜLE


(1)  2008 m. gruodžio 3 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. birželio 4 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 174, 2001 6 27, p. 25.

(4)  OL C 53, 2005 3 3, p. 1.

(5)  OL L 124, 1971 6 8, p. 1.

(6)  OL L 105, 1996 4 27, p. 1.“;


Top