Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0987

2008 m. spalio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 987/2008, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) IV ir V priedai (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 268, 9.10.2008, p. 14–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 216 - 221

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/987/oj

9.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 268/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 987/2008

2008 m. spalio 8 d.

kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) IV ir V priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 131 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nustatomi registravimo įpareigojimai cheminių medžiagų – atskirų, esančių preparatų ir gaminių sudėtyje – Bendrijos gamintojams ir importuotojams, taip pat nustatomos cheminių medžiagų vertinimo nuostatos ir įpareigojimai tolesniems cheminių medžiagų naudotojams. To reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punkte nustatyta, kad to paties reglamento II, V ir VI antraštinės dalys netaikomos į IV priedą įtrauktoms cheminėms medžiagoms, nes turima pakankamai informacijos, kad jos dėl savo savybių kelia minimalią riziką. Be to, to paties reglamento 2 straipsnio 7 dalies b punkte nustatyta, kad cheminėms medžiagoms, kurioms taikomas V priedas, netaikomos tos pačios to reglamento antraštinės dalys, nes laikoma, kad šias chemines medžiagas registruoti yra netikslinga arba nebūtina, ir šių antraštinių dalių netaikymas šioms cheminėms medžiagoms neturi įtakos siekiant šio reglamento tikslų.

(2)

To reglamento 138 straipsnio 4 dalyje reikalaujama, kad Komisija iki 2008 m. birželio 1 d. peržiūrėtų IV ir V priedus, siekdama, jeigu reikia, pasiūlyti jų pakeitimus.

(3)

Komisijai atlikus peržiūrą pagal 138 straipsnio 4 dalį nustatyta, kad trys IV priede išvardytos cheminės medžiagos turėtų būti iš to priedo išbrauktos, nes apie šias chemines medžiagas neturima pakankamai informacijos, kad būtų galima laikyti, jog jos dėl savo savybių kelia minimalią riziką. Tai taikoma vitaminui A, nes ta medžiaga gali kelti didelę toksiškumo reprodukcijai riziką. Tai taip pat taikoma angliai ir grafitui, visų pirma dėl to, kad jiems skirti EINECS ir (arba) CAS numeriai naudojami anglies arba grafito formoms nanomastu nustatyti, o šios cheminės medžiagos neatitinka cheminių medžiagų įtraukimo į šį priedą kriterijų.

(4)

Be to, trijų rūšių inertinės dujos (helis, neonas, ksenonas) atitinka cheminių medžiagų įtraukimo į IV priedą kriterijus ir todėl turėtų būti perkeltos iš V priedo į šį priedą. Kitos inertinės dujos – kriptonas – atitinka cheminių medžiagų įtraukimo į IV priedą kriterijus ir turėtų būti įtrauktos į šį priedą laikantis nuoseklumo. Dar trys medžiagos (fruktozė, galaktozė ir laktozė) turėtų būti įtrauktos, nes nustatyta, kad jos atitinka cheminių medžiagų įtraukimo į IV priedą kriterijus. Kalkakmenis turėtų būti išbrauktas iš IV priedo, nes tai mineralas ir jam jau taikoma išimtis V priede. Galiausiai, kai kurie dabar įrašyti aliejai, riebalai, vaškai, riebalų rūgštys ir jų druskos turėtų būti išbraukti, nes ne visos tos cheminės medžiagos atitinka medžiagų įtraukimo į IV priedą kriterijus ir būtų tikslingiau jas įtraukti į V priedą bendru pavadinimu ir formuluojant taip, kad registravimo reikalavimas būtų netaikomas tik toms cheminėms medžiagoms, kurios laikomos mažiau pavojingomis.

(5)

Komisijai atlikus peržiūrą pagal to reglamento 138 straipsnio 4 dalį nustatyta, kad reikėtų taip pat iš dalies pakeisti V priedą. Reikėtų į jį įtraukti magneziją, nes nustatyta, kad ši medžiaga atitinka cheminių medžiagų įtraukimo į V priedą kriterijus. Be to, tikslinga įtraukti tam tikrų rūšių stiklą ir keramikines granules, kurie neatitinka Tarybos direktyvoje 67/548/EEB (2) nustatytų klasifikavimo kriterijų ir kurių sudėtyje nėra pavojingų cheminių medžiagų, viršijančių atitinkamas ribines koncentracijas, nebent yra mokslinių duomenų, įrodančių, kad šios sudedamosios cheminės medžiagos neįsisavinamos. Kad panašios cheminės medžiagos būtų nuosekliau traktuojamos ir kad išimtis būtų taikoma tik toms cheminėms medžiagoms, kurios laikomos mažiau pavojingomis, į V priedą reikėtų įtraukti tam tikrus augalinius aliejus, riebalus, vaškus bei glicerolį ir gyvulinės kilmės aliejus, riebalus ir vaškus, kurie gaunami iš natūralių šaltinių, nėra chemiškai modifikuoti ir kurioms nebūdingos jokios pavojingos savybės, išskyrus tai, kad yra degios ir dirgina odą arba akis. Tas pats taikoma tam tikroms riebalų rūgštims, kurios gaunamos iš natūralių šaltinių, nėra chemiškai modifikuotos ir neturi jokių kitų pavojingų savybių, išskyrus tai, kad yra degios ir dirgina odą arba akis. Į V priedą įtraukus aliejus, riebalus, vaškus ir riebalų rūgštis, iš IV priedo turėtų būti išbrauktos tam tikros šioms grupėms priskiriamos atskiros cheminės medžiagos.

(6)

Šiame reglamente numatyti pakeitimai, visų pirma susiję su kompostu ir biodujomis, nepažeidžia Bendrijos teisės aktų dėl atliekų.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 IV priedas pakeičiamas šio reglamento I priedu.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 V priedas pakeičiamas šio reglamento II priedu.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 8 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1; pataisyta OL L 136, 2007 5 29, p. 3.

(2)  OL 196, 1967 8 16, p. 1.


I PRIEDAS

„IV PRIEDAS

PRIEVOLĖS REGISTRUOTI IŠIMTYS PAGAL 2 STRAIPSNIO 7 DALIES a PUNKTĄ

EINECS Nr.

Pavadinimas/Grupė

CAS Nr.

200-061-5

D-gliucitolis C6H14O6

50-70-4

200-066-2

Askorbo rūgštis C6H8O6

50-81-7

200-075-1

Gliukozė C6H12O6

50-99-7

200-233-3

Fruktozė C6H12O6

57-48-7

200-294-2

L-lizinas C6H14N2O2

56-87-1

200-334-9

Sacharozė, gryna C12H22O11

57-50-1

200-405-4

α-tokoferilacetatas C31H52O3

58-95-7

200-416-4

Galaktozė C6H12O6

59-23-4

200-432-1

DL-metioninas C5H11NO2S

59-51-8

200-559-2

Laktozė C12H22O11

63-42-3

200-711-8

D-manitolis C6H14O6

69-65-8

201-771-8

L-sorbozė C6H12O6

87-79-6

204-664-4

Glicerolio stearatas, grynas C21H42O4

123-94-4

204-696-9

Anglies dioksidas CO2

124-38-9

205-278-9

Kalcio pantotenatas, D formos C9H17NO5.1/2Ca

137-08-6

205-756-7

DL-fenilalaninas C9H11NO2

150-30-1

208-407-7

Natrio gliukonatas C6H12O7.Na

527-07-1

215-665-4

Sorbitanoleatas C24H44O6

1338-43-8

231-098-5

Kriptonas Kr

7439-90-9

231-110-9

Neonas Ne

7440-01-9

231-147-0

Argonas Ar

7440-37-1

231-168-5

Helis He

7440-59-7

231-172-7

Ksenonas Xe

7440-63-3

231-783-9

Azotas N2

7727-37-9

231-791-2

Vanduo, distiliuotas, laidumas tapataus arba panašaus grynumo H2O

7732-18-5

232-307-2

Lecitinai

Kompleksinis riebalų rūgščių digliceridų, prisijungusių prie fosforo rūgšties cholino esterio, mišinys

8002-43-5

232-436-4

Sirupai, hidrolizuotas krakmolas

Kompleksinis mišinys, gautas rūgštinės arba fermentinės kukurūzų krakmolo hidrolizės būdu. Sudarytas daugiausiai iš d-gliukozės, maltozės ir maltodekstrinų

8029-43-4

232-442-7

Lajus, hidrintas

8030-12-4

232-675-4

Dekstrinas

9004-53-9

232-679-6

Krakmolas

Stambiamolekulinis sacharidas, paprastai gaunamas iš grūdų (pvz., kukurūzų, kviečių ir sorgo) ir šaknų ar šakniagumbių (pvz., bulvių ir maniokų). Apima ir krakmolą, kuris buvo stingdomas kaitinant jį su vandeniu

9005-25-8

232-940-4

Maltodekstrinas

9050-36-6

238-976-7

Natrio D-gliukonatas C6H12O7.xNa

14906-97-9

248-027-9

D-gliucitolio monostearatas C24H48O7

26836-47-5

262-988-1

Riebalų rūgštys, kokosų, metilesteriai

61788-59-8

265-995-8

Celiuliozės pulpa

65996-61-4

266-948-4

Gliceridai, C16-18 ir C18 nesotieji

Ši cheminė medžiaga identifikuojama SDA medžiagos pavadinimu: C16-C18 ir C18 nesotusis trialkilgliceridas ir SDA pranešimo Nr. 11-001-00

67701-30-8

268-616-4

Sirupai, kukurūzų, dehidratuoti

68131-37-3

269-658-6

Gliceridai, lajaus, mono-, di- ir tri-, hidrinti

68308-54-3

270-312-1

Gliceridai, C16-18 ir C18 nesotieji, mono- ir di-

Ši cheminė medžiaga identifikuojama SDA medžiagos pavadinimu: C16-C18 ir C18 nesotusis alkilo bei C16-C18 ir C18 nesotusis dialkilo gliceridas ir SDA pranešimo Nr. 11-002-00

68424-61-3

288-123-8

Gliceridai, C10-18

85665-33-4“


II PRIEDAS

„V PRIEDAS

PRIEVOLĖS REGISTRUOTI IŠIMTYS PAGAL 2 STRAIPSNIO 7 DALIES b PUNKTĄ

1.

Cheminės medžiagos, kurios susidaro per cheminę reakciją, kitai cheminei medžiagai ar gaminiui atsitiktinai sąveikaujant su aplinkos veiksniais, pavyzdžiui, oru, drėgme, mikroorganizmais arba saulės šviesa.

2.

Cheminės medžiagos, kurios susidaro per cheminę reakciją, atsitiktinai kylančią sandėliuojant kitas chemines medžiagas, preparatus ar gaminius.

3.

Cheminės medžiagos, kurios susidaro per cheminę reakciją, kylančią pasibaigus kitų cheminių medžiagų, preparatų ar gaminių naudojimui, ir kurios nebuvo tikslingai pagamintos, importuotos ar pateiktos rinkai.

4.

Cheminės medžiagos, kurios nebuvo tikslingai pagamintos, importuotos ar pateiktos rinkai ir kurios susidaro per cheminę reakciją, kylančią, kai:

a)

stabilizatorius, dažiklis, aromatinė medžiaga, antioksidantas, užpildas, tirpiklis, nešiklis, paviršinio aktyvumo medžiaga, plastifikatorius, korozijos inhibitorius, putojimo stabdiklis arba putojimo slopiklis, dispersantas, nuosėdų susidarymo inhibitorius, desikantas, rišiklis, emulsiklis, deemulgatorius, vandens šalinimo medžiaga, aglomeravimo medžiaga, sukibimą skatinanti medžiaga, tekėjimo modifikatorius, pH neutralizavimo priemonė, kompleksodarą skatinanti medžiaga, koaguliantas, flokuliantas, antipirenas, lubrikantas, chelantas ar kokybės kontrolės reagentas veikia kaip numatyta; arba

b)

cheminė medžiaga, kuri buvo skirta tik konkrečioms fizikinėms ir cheminėms savybėms suteikti, veikia kaip numatyta.

5.

Šalutiniai produktai, jei jie nebuvo atskirai importuoti ar pateikti rinkai.

6.

Cheminės medžiagos hidratai arba hidratuoti jonai, susidarantys cheminei medžiagai susijungus su vandeniu, jei gamintojas ar importuotojas, kuris naudojasi šia išimtimi, užregistravo šią cheminę medžiagą.

7.

Šios gamtoje randamos cheminės medžiagos, jeigu jos nebuvo chemiškai modifikuotos:

mineralai, rūdos, rūdų koncentratai, žaliavinės ir perdirbtos gamtinės dujos, žalia nafta ir akmens anglys.

8.

Gamtoje randamos cheminės medžiagos, išskyrus išvardytas 7 punkte, jeigu jos nėra chemiškai modifikuotos, nebent jos atitinka klasifikavimo kaip pavojingos cheminės medžiagos kriterijus pagal Direktyvą 67/548/EEB arba yra patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos arba labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos pagal XIII priede nustatytus kriterijus, arba jei jos pagal 59 straipsnio 1 dalį ne mažiau kaip dvejus metus anksčiau buvo nurodomos kaip 57 straipsnio f dalyje nustatytos cheminės medžiagos, keliančios lygiavertį susirūpinimą.

9.

Toliau nurodytos cheminės medžiagos, gautos iš natūralių šaltinių, jeigu jos nėra chemiškai modifikuotos, nebent jos atitinka klasifikavimo kaip pavojingos cheminės medžiagos kriterijus pagal Direktyvą 67/548/EEB, išskyrus tas chemines medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip degios [R10], dirginančios odą [R38] arba dirginančios akis [R36] arba jei jos yra patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos arba labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos pagal XIII priede nustatytus kriterijus, arba jei jos pagal 59 straipsnio 1 dalį ne mažiau kaip dvejus metus anksčiau buvo nurodomos kaip 57 straipsnio f dalyje nustatytos cheminės medžiagos, keliančios lygiavertį susirūpinimą:

augaliniai riebalai, augaliniai aliejai, augaliniai vaškai; gyvuliniai riebalai, gyvuliniai aliejai, gyvuliniai vaškai; riebalų rūgštys C6–C24 ir jų kalio, natrio, kalcio ir magnio druskos; glicerolis.

10.

Toliau nurodytos cheminės medžiagos, jeigu jos nėra chemiškai modifikuotos:

suskystintos naftos dujos, gamtinių dujų kondensatas, procesų dujos ir jų komponentai, koksas, cemento klinkeris ir magnezija.

11.

Toliau nurodytos cheminės medžiagos, nebent jos atitinka klasifikavimo kaip pavojingos cheminės medžiagos kriterijus pagal Direktyvą 67/548/EEB ir jeigu jų sudėtyje nėra cheminių medžiagų, atitinkančių klasifikavimo kaip pavojingos cheminės medžiagos kriterijus pagal Direktyvą 67/548/EEB ir tų sudedamųjų cheminių medžiagų koncentracijos yra didesnės nei Direktyvoje 1999/45/EB nustatytos mažiausios ribinės koncentracijos arba Direktyvos 67/548/EEB I priede nustatytos ribinės koncentracijos, nebent yra įtikinamų mokslinių eksperimentinių duomenų, patvirtinančių, kad šios cheminių medžiagų sudėtyje esančios cheminės medžiagos neįsisavinamos per cheminės medžiagos gyvavimo ciklą, ir jei nustatyta, kad tie duomenys yra pakankami ir patikimi:

stiklas ir keramikinės granulės.

12.

Kompostas ir biodujos.

13.

Vandenilis ir deguonis.“


Top