EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0074

2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2007/74/EB dėl keliaujančių iš trečiųjų šalių asmenų importuojamų prekių neapmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais

OL L 346, 2007 12 29, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/74/oj

29.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 346/6


TARYBOS DIREKTYVA 2007/74/EB

2007 m. gruodžio 20 d.

dėl keliaujančių iš trečiųjų šalių asmenų importuojamų prekių neapmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 93 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

kadangi:

(1)

1969 m. gegužės 28 d. Tarybos direktyvoje 69/169/EEB dėl įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytų nuostatų dėl tarptautiniais maršrutais keliaujančių asmenų importuojamų prekių atleidimo nuo apyvartos ir akcizo mokesčių suderinimo (1) nustatyta neapmokestinimo mokesčiais Bendrijos sistema. Nors tą sistemą būtina taikyti toliau, siekiant užkirsti kelią dvigubam apmokestinimui bei tais atvejais, kai, atsižvelgiant į prekių importo sąlygas, nėra įprastos būtinybės apsaugoti ekonomiką, ji turėtų būti toliau taikoma tik keliaujančių iš trečiųjų šalių asmenų asmeniniame bagaže esančių prekių nekomerciniam importui.

(2)

Tačiau atsižvelgiant į reikalingą pakeitimų skaičių ir į tai, jog dėl plėtros ir naujų Bendrijos išorės sienų reikia padaryti Direktyvos 69/169/EEB nuostatų adaptacijas, bei į tai, kad siekiant aiškumo reikia pertvarkyti ir supaprastinti tam tikras nuostatas, tikslinga peržiūrėti visą Direktyvą 69/169/EEB ir ją pakeisti bei panaikinti.

(3)

Neapmokestinamo kiekio ribos ir neapmokestinamos piniginės ribos turėtų atitikti dabartinius valstybių narių poreikius.

(4)

Nustatant piniginę ribą reikėtų atsižvelgti į realios pinigų vertės pasikeitimus nuo paskutinio padidėjimo 1994 m., taip pat reikėtų atspindėti kiekio apribojimų, taikomų kai kuriose valstybėse narėse akcizais apmokestinamoms prekėms, kurioms nuo šiol bus taikoma bendra PVM riba, panaikinimą.

(5)

Dėl patogus apsipirkimo užsienyje galėtų kilti problemų toms valstybėms narėms, kurių sausumos sienos ribojasi su trečiosiomis šalimis, kuriose vyrauja gerokai mažesnės kainos. Todėl yra tikslinga nustatyti mažesnę piniginę ribą kitu nei oro ar jūros transportu keliaujantiems asmenims.

(6)

Remiantis Komisijos patirtimi, leistino tabako gaminių ir alkoholinių gėrimų kiekiai iš esmės pasirodė esą tinkami ir todėl jų nereikėtų keisti.

(7)

Kiekio apribojimai, susiję su prekių neapmokestinimu akcizais, turėtų atspindėti dabartinę tokių prekių apmokestinimo valstybėse narėse sistemą. Dėl to tikslinga nustatyti apribojimus alui, o apribojimai kvepalams, kavai ir arbatai turėtų būti panaikinti.

(8)

Siekiant užtikrinti aukšto lygio sveikatos apsaugą, reikėtų leisti valstybėms narėms nustatyti mažesnes vaikų įvežamoms prekėms taikomas pinigines ribas, o nepilnamečių atveju netaikyti neapmokestinimo, kai įvežami tabako gaminiai ir alkoholiniai gėrimai.

(9)

Atsižvelgiant į tai, kad reikia skatinti Bendrijos piliečių aukšto lygio sveikatos apsaugą, tikslinga leisti valstybėms narėms taikyti sumažintus kiekio apribojimus, susijusius su tabako gaminių neapmokestinimu.

(10)

Siekiant atsižvelgti į ypatingą tam tikrų žmonių padėtį, susijusią su jų gyvenamąja vieta arba darbo aplinka, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė riboti neapmokestinimo atvejus pasienio darbuotojams, netoli Bendrijos išorės sienų gyvenantiems asmenims bei kelionėse tarptautiniais maršrutais naudojamų transporto priemonių ekipažo nariams.

(11)

Reikėtų priminti, kad Austrija turi bendrą sausumos sieną su Samnauntal, Šveicarijos anklavu, kuriame taikoma speciali mokesčių sistema, dėl kurios mokesčiai yra žymiai mažesni už mokesčius, kurie taikomi pagal visoje kitoje Šveicarijos teritorijoje taikomas taisykles, taip pat ir Graubünden kantone, kurio dalimi yra Samnauntal. Atsižvelgiant į šią specialią padėtį, dėl kurios Austrijai pagal Direktyvos 69/169/EEB 5 straipsnio 8 dalį teko taikyti mažesnius kiekius tabako produktams tame anklave, tikslinga tai valstybei narei leisti taikyti tabako produktams šioje direktyvoje nustatytą mažesnį kiekio apribojimą tik Samnauntal atžvilgiu.

(12)

Neįsivedusioms euro valstybėms narėms turėtų būti sukurtas mechanizmas, kuris suteiktų galimybę sumas nacionalinėmis valiutomis perskaičiuoti eurais ir tokiu būdu užtikrinti vienodas sąlygas visose valstybėse narėse.

(13)

Siekiant atspindėti dabartinę pinigų vertę, reikėtų padidinti importuojamų prekių vertės sumą, kurios neviršijus valstybės narės galėtų jų neapmokestinti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I   SKYRIUS

DALYKAS IR SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI

1 straipsnis

Šia direktyva nustatomos taisyklės dėl prekių, kurias importuoja asmenys, keliaujantys iš trečiosios šalies arba teritorijos, kurioje netaikomos Bendrijos nuostatos dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) arba dėl akcizų, arba nuostatos ir dėl PVM, ir dėl akcizų, asmeniniame bagaže, kaip apibrėžta 3 straipsnyje, neapmokestinimo PVM ir akcizais.

2 straipsnis

Jei kelionės metu keliaujama tranzitu per trečiosios šalies teritoriją arba jei kelionė prasideda 1 straipsnyje nurodytoje teritorijoje, ši direktyva taikoma, jeigu keliaujantis asmuo negali įrodyti, kad jo bagaže gabenamos prekės buvo įsigytos pagal bendrąsias sąlygas, reglamentuojančias apmokestinimą valstybės narės vidaus rinkoje, ir neatitinka PVM arba akcizų grąžinimui nustatytų sąlygų.

Skrydžiai be nusileidimo nelaikomi tranzitu.

3 straipsnis

Šioje direktyvoje vartojami tokie sąvokų apibrėžimai:

1.

Trečioji šalis – šalis, kuri nėra Europos Sąjungos valstybė narė.

Atsižvelgiant į 1963 m. gegužės 18 d. Prancūzijos ir Monako Kunigaikštystės fiskalinį susitarimą ir 1939 m. kovo 31 d. Italijos ir San Marino Respublikos susitarimą dėl gerų kaimyninių santykių plėtojimo, Monakas nėra laikomas trečiąja šalimi ir San Marinas nėra laikomas trečiąja šalimi apmokestinimo akcizais srityje.

2.

Teritorija, kurioje netaikomos Bendrijos nuostatos dėl PVM arba dėl akcizų, arba ir dėl PVM, ir dėl akcizų – teritorija, išskyrus trečiosios šalies teritoriją, kurioje netaikomos Direktyva 2006/112/EB (2) arba Direktyva 92/12/EEB, arba abi nurodytos direktyvos.

Atsižvelgiant į 1979 m. spalio 15 d. Jungtinės Karalystės ir Meno salos Vyriausybių susitarimą dėl muitų, akcizų ir susijusių klausimų, Meno sala nėra laikoma teritorija, kurioje netaikomos Bendrijos nuostatos dėl PVM arba dėl akcizų, arba ir dėl PVM, ir dėl akcizų.

3.

Oro transportu keliaujantys asmenys ir jūrų transportu keliaujantys asmenys – keleiviai, kurie keliauja oro ar jūrų transportu, išskyrus keliaujančius privačiais pramoginiais skrydžiais ar privačia pramogine jūrų laivyba.

4.

Privatus pramoginis skrydis ir privati pramoginė jūrų laivyba – orlaivio ar jūrų laivo savininko arba nuomos ar kitu būdu juo besinaudojančio fizinio ar juridinio asmens naudojimasis orlaiviu ar jūrų laivu kitais ne komerciniais tikslais, ypač ne keleiviams ar prekėms vežti ir ne paslaugoms teikti už užmokestį ar valdžios institucijų užsakymu.

5.

Pasienio zona – zona, kuri tiesia kryptimi driekiasi ne toliau kaip 15 kilometrų nuo valstybės narės sienos ir kuri apima vietos administracinius rajonus, kurių teritorijos dalis yra šioje zonoje; šiuo atveju valstybės narės gali taikyti neapmokestinimą.

6.

Pasienio zonos darbuotojas – asmuo, kuris dėl savo įprastinės veiklos turi savo darbo dienomis pereiti į kitą sienos pusę.

II   SKYRIUS

NEAPMOKESTINIMAS

1   SKIRSNIS

Bendrosios nuostatos

4 straipsnis

Valstybės narės, remdamosi piniginėmis ribomis arba kiekio apribojimais, neapmokestina PVM ir akcizais prekių, importuojamų keliaujančių asmenų asmeniniame bagaže, jei prekių importas yra nekomercinio pobūdžio.

5 straipsnis

Neapmokestinimo tikslais asmeniniu bagažu laikomas visas bagažas, kurį keliaujantis asmuo gali pateikti muitinei atvykimo metu, taip pat bagažas, kurį jis pateikia tai pačiai muitinei vėliau, jeigu įrodoma, kad keliaujančiam asmeniui išvykstant bendrovėje, atsakingoje už keliaujančio asmens vežimą, toks bagažas buvo įregistruotas kaip su juo vežamas bagažas. Kuras, išskyrus 11 straipsnyje nurodytą kurą, asmeniniu bagažu nelaikomas.

6 straipsnis

Neapmokestinimo tikslais importas laikomas nekomercinio pobūdžio, jeigu jis atitinka šias sąlygas:

a)

vykdomas retkarčiais;

b)

susijęs tik su keliaujančių asmenų asmeniniam arba šeimyniniam naudojimui skirtomis prekėmis arba dovanojimui skirtomis prekėmis.

Prekių pobūdis ar kiekis neturi būti toks, kad kiltų pagrindas manyti, jog importuojama komerciniais tikslais.

2   SKIRSNIS

Piniginės ribos

7 straipsnis

1.   Valstybės narės neapmokestina PVM ir akcizais importuojamų prekių, išskyrus 3 skirsnyje nurodytas prekes, kurių bendra vertė vienam asmeniui neviršija 300 EUR.

Oro ir jūrų transportu keliaujantiems asmenims pirmoje pastraipoje nurodyta piniginė riba yra 430 EUR.

2.   Valstybės narės gali sumažinti piniginę ribą keliaujantiems asmenims, kuriems nėra sukakę penkiolika metų, nepriklausomai nuo to, kokia transporto priemone jie keliauja. Tačiau piniginė riba negali būti mažesnė kaip 150 EUR.

3.   Taikant pinigines ribas, atskiros prekės vertė negali būti skaidoma.

4.   1 ir 2 dalyse nurodytų neapmokestinimo atvejų taikymo tikslais į Keliaujančio asmens asmeninio bagažo, kuris yra laikinai importuojamas arba reimportuojamas, prieš tai jį laikinai eksportavus, vertę ir medicinos produktų, reikalingų keliaujančio asmens asmeninėms reikmėms patenkinti, vertę neatsižvelgiama.

3   SKIRSNIS

Kiekio apribojimai

8 straipsnis

1.   Valstybės narės PVM ir akcizais neapmokestina šių importuojamų tabako gaminių rūšių laikydamosi šių didesnių arba mažesnių kiekio apribojimų:

a)

200 cigarečių arba 40 cigarečių;

b)

100 cigarilių arba 20 cigarilių;

c)

50 cigarų arba 10 cigarų;

d)

250 g rūkomojo tabako arba 50 g rūkomojo tabako.

Taikant 4 dalies nuostatas, kiekvienas a–d punktuose nurodytas kiekis sudaro 100 % viso leistino tabako gaminių kiekio.

Cigarilės yra cigarai, kurių vieneto svoris yra ne daugiau kaip 3 g.

2.   Valstybės narės gali nuspręsti diferencijuoti oro transportu keliaujančius asmenis ir kitu transportu keliaujančius asmenis, 1 dalyje nurodytus mažesnius kiekius taikydamos tik kitiems nei oro transportu keliaujantiems asmenims.

3.   Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, tol, kol Šveicarijos anklave Samnauntal taikoma mokesčių sistema skiriasi nuo visose kitose Graubünden kantono teritorijos dalyse taikomos mokesčių sistemos, Austrija gali nustatyti mažesnius kiekius tik tiems tabako produktams, kuriuos į šios valstybės narės teritoriją įveža keliaujantys asmenys, tiesiogiai atvykstantys į jos teritoriją iš Šveicarijos anklavo Samnauntal.

4.   Vieno keliaujančio asmens importuojamų tabako gaminių derinys gali būti neapmokestinamas, jei procentais išreikštų panaudotų kiekvieno gaminio leistinų kiekių suma nėra didesnė nei 100 %.

9 straipsnis

1.   Valstybės narės PVM ir akcizais neapmokestina šių alkoholio ir alkoholinių gėrimų, išskyrus ramų vyną ir alų laikydamosi šių kiekio apribojimų:

a)

iš viso 1 litrą alkoholio ir alkoholinių gėrimų, kurių alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, viršija 22 %, arba nedenatūruoto etilo alkoholio, kurio alkoholio koncentracija yra lygi arba didesnė nei 80 % tūrio;

b)

iš viso 2 litrus alkoholio ir alkoholinių gėrimų, kurių alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, neviršija 22 % tūrio.

Taikant 2 dalies nuostatas, kiekvienas a ir b punktuose nurodytas kiekis sudaro 100 % viso leistino alkoholio ir alkoholinių gėrimų kiekio.

2.   Vieno keliaujančio asmens importuojamas 1 dalyje nurodytų alkoholio ir alkoholinių gėrimų rūšių derinys gali būti neapmokestinamas, jei procentais išreikštų panaudotų kiekvieno gaminio leistinų kiekių suma nėra didesnė nei 100 %.

3.   Valstybės narės PVM ir akcizais neapmokestina bendro 4 litrų ramaus vyno ir 16 litrų alaus kiekio.

10 straipsnis

8 ar 9 straipsniuose numatytas neapmokestinimas netaikomas keliaujantiems asmenims, kuriems nėra sukakę 17 metų.

11 straipsnis

Valstybės narės neapmokestina PVM ir akcizais motorinių transporto priemonių standartinėje talpykloje esančio kuro bei nešiojamoje taroje gabenamo kuro, kurio kiekis neviršija 10 litrų.

12 straipsnis

Taikant 7 straipsnio 1 dalyje numatytą neapmokestinimo vertę, į 8, 9 ar 11 straipsniuose nurodytų prekių vertę neatsižvelgiama.

III   SKYRIUS

YPATINGI ATVEJAI

13 straipsnis

1.   Valstybės narės gali sumažinti pinigines ribas arba kiekio apribojimus, arba ir pinigines ribas, ir kiekio apribojimus toliau išvardytoms keliaujančių asmenų kategorijoms:

a)

pasienio zonoje gyvenantiems asmenims;

b)

pasienio zonos darbuotojams;

c)

kelionei iš trečiosios šalies arba iš teritorijos, kurioje netaikomos Bendrijos nuostatos dėl PVM arba akcizų, arba ir dėl PVM, ir dėl akcizų, naudojamos transporto priemonės ekipažo nariams.

2.   1 dalis netaikoma, jei vienai iš nurodytų kategorijų priklausantis keliaujantis asmuo įrodo, kad jis išvyksta už valstybės narės pasienio zonos arba kad jis negrįžta iš kaimyninės trečiosios šalies pasienio zonos.

Tačiau ji taikoma, jei pasienio zonos darbuotojai arba kelionėse tarptautiniais maršrutais naudojamos transporto priemonės ekipažo nariai importuoja prekes keliaudami darbo reikalais.

IV   SKYRIUS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14 straipsnis

Valstybės narės gali nuspręsti keliaujančio asmens importuojamų prekių neapmokestinti PVM arba akcizais, jeigu taikytino mokesčio dydis yra lygus arba mažesnis negu 10 EUR.

15 straipsnis

1.   Euro ekvivalentas nacionaline valiuta, taikomas įgyvendinant šią direktyvą, yra nustatomas kartą per metus. Dydžiai apskaičiuojami pagal pirmąją spalio mėnesio darbo dieną galiojančius kursus. Jie skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir taikomi nuo kitų metų sausio 1 d.

2.   Valstybės narės gali suapvalinti sumas nacionaline valiuta, gautas perskaičiavus 7 straipsnyje nustatytas sumas eurais, jeigu šis suapvalinimas neviršija 5 EUR.

3.   Valstybės narės gali taikyti 1 dalyje minimo metinio koregavimo metu galiojančias pinigines ribas, jeigu, prieš jas suapvalinant 2 dalyje nustatyta tvarka, atitinkamas sumas eurais perskaičiuojant į nacionalinę valiutą neapmokestinimo sumos nacionaline valiuta pasikeistų mažiau kaip 5 % arba sumažėtų.

16 straipsnis

Kas ketveri metai ir pirmą kartą 2012 m. Komisija pateikia Tarybai ataskaitą dėl šios direktyvos įgyvendinimo, prireikus pridėdama pasiūlymą dėl jos dalinio keitimo.

17 straipsnis

Direktyvos 69/169/EEB 5 straipsnio 9 dalyje nurodyta 2007 m. gruodžio 31 d. data pakeičiama 2008 m. lapkričio 30 d. data.

18 straipsnis

Direktyva 69/169/EEB panaikinama ir pakeičiama šia direktyva nuo 2008 m. gruodžio 1 d.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir turi būti aiškinamos pagal priede pateiktą atitikmenų lentelę.

19 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję nuo 2008 m. gruodžio 1 d., įgyvendina šios direktyvos 1–15 straipsnius. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų priemonių tekstus.

Tvirtindamos šias priemones, valstybės narės daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės nuostatų tekstus.

20 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Ji taikoma nuo 2008 m. gruodžio 1 d.

Tačiau 17 straipsnis taikomas nuo 2008 m. sausio 1 d.

21 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. NUNES CORREIA


(1)  OL L 133, 1969 6 4, p. 6. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2005/93/EB (OL L 346, 2005 12 29, p. 16).

(2)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/138/EB (OL L 384, 2006 12 29, p. 92).


PRIEDAS

ATITIKMENŲ LENTELĖ

Direktyva 69/169/EEB

Ši direktyva

1 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 3 dalis

7 straipsnio 3 dalis

2 straipsnis

3 straipsnio pirmas punktas

7 straipsnio 4 dalis

3 straipsnio antras punktas

6 straipsnis

3 straipsnio trečio punkto pirma pastraipa

5 straipsnis

3 straipsnio trečio punkto antra pastraipa

5 ir 11 straipsniai

4 straipsnio 1 dalies įvadinė frazė

8 straipsnio 1 dalies įvadinė frazė, 9 straipsnio 1 dalies įvadinė frazė

4 straipsnio 1 dalies antra skiltis

4 straipsnio 1 dalies a punkto pirma skiltis

8 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalies b punkto pirma skiltis

9 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalies c, d ir e punktų pirma skiltis

4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

10 straipsnis

4 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

4 straipsnio 3 dalis

12 straipsnis

4 straipsnio 4 dalis

2 straipsnis

4 straipsnio 5 dalis

5 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 2 dalis

13 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 4 dalis

13 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 5 dalis

5 straipsnio 6 dalies įvadinės frazės pirma įtrauka

3 straipsnio 5 dalis

5 straipsnio 6 dalies įvadinės frazės antra įtrauka

3 straipsnio 6 dalis

5 straipsnio 7 dalis

5 straipsnio 8 dalis

5 straipsnio 9 dalis

7 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 2 dalis

15 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 3 dalis

15 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 4 dalis

15 straipsnio 3 dalis

7 straipsnio 5 dalis

7a straipsnio 1 dalis

7a straipsnio 2 dalis

14 straipsnis

7b straipsnis

7c straipsnis

7d straipsnis

8 straipsnio 1 dalis

19 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

19 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

9 straipsnis

21 straipsnis


Top