EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1084

2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006, įsteigiantis Sanglaudos fondą ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1164/94

OJ L 210, 31.7.2006, p. 79–81 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 118 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 118 - 120
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 174 - 176

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; panaikino 32013R1300 . Latest consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1084/oj

31.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 210/79


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1084/2006

2006 m. liepos 11 d.

įsteigiantis Sanglaudos fondą ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1164/94

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 161 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

atsižvelgdama į Regionų komiteto nuomonę (3),

kadangi:

(1)

2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1083/2006, nustatančiu bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo (4), nustatytas struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo naujas veiklos pagrindas. Pirmiausia jame nustatyti tikslai, principai ir taisyklės, susiję su partneryste, programavimu, vertinimu ir valdymu. Todėl būtina aiškiai apibrėžti Sanglaudos fondo misiją, atsižvelgiant į naują jo veiklos pagrindą ir į Sutartimi nustatytą jo tikslą, bei, siekiant aiškumo, panaikinti 1994 m. gegužės 16 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1164/94, įsteigiantį Sanglaudos fondą (5).

(2)

Iš Sanglaudos fondo finansuojami transeuropinių transporto tinklų projektai turi atitikti Tarybos ir Europos Parlamento patvirtintas gaires, skirtas transeuropiniams transporto tinklams. Siekiant sutelkti pastangas, pirmenybė turėtų būti teikiama bendrus interesus atitinkantiems projektams, kaip apibrėžta 1996 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1692/96/EB, pateikiančiame Bendrijos gaires dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros (6).

(3)

Pasitelkusi Sanglaudos fondą, Bendrija gali dalyvauti veikloje, kuria įgyvendinami Sutarties 6 ir 174 straipsniuose numatyti Bendrijos aplinkosaugos tikslai.

(4)

Reglamentu (EB) Nr. 1083/2006 nustatomos taisyklės, kad išlaidų atitikimo reikalavimai turi būti nustatyti nacionaliniu lygiu su tam tikromis išimtimis, kurias reikia apibrėžti konkrečiomis nuostatomis. Todėl turėtų būti nustatytos su Sanglaudos fondu susijusios išimtys.

(5)

Nuostatos dėl finansinės paramos teikimo sąlygų turėtų būti taikomos ir toliau, kartu laikantis Sutarties 99 straipsnyje numatytų ekonominės konvergencijos sąlygų bei siekiant patikimų valstybės finansų. Šiuo atveju eurą įsivedusios valstybės narės turi įgyvendinti stabilumo programas, o neįsivedusios euro valstybės narės – konvergencijos programas, kaip apibrėžta 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo (7), tokiu būdu išvengdamos perviršinio biudžeto deficito, nurodyto Sutarties 104 straipsnyje. Tačiau nuostatos dėl sąlygų neturėtų būti taikomos įsipareigojimams, kurie buvo prisiimti iki sustabdymo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Sanglaudos fondo įsteigimas ir paskirtis

1.   Sanglaudos fondas (toliau – Fondas) yra įsteigiamas siekiant sustiprinti Bendrijos ekonominę ir socialinę sanglaudą skatinant tvarų vystymąsi.

2.   Fondo veiklą reglamentuoja Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 ir šis reglamentas.

2 straipsnis

Paramos sritys

1.   Užtikrinant tinkamą pusiausvyrą ir atsižvelgiant į kiekvienos paramą gaunančios valstybės narės konkrečius poreikius investicijų bei infrastruktūros srityse, Fondo parama teikiama veiksmams šiose srityse:

a)

transeuropinių transporto tinklų srityje, pirmiausia bendrus interesus atitinkantiems prioritetiniams projektams, kaip nustatyta Sprendime Nr. 1692/96/EB;

b)

aplinkos srityje, kai veiksmai atitinka Bendrijos aplinkos apsaugos politikos prioritetus pagal aplinkos politiką ir veiksmų programą. Todėl Fondo parama taip pat gali būti skiriama su tvariu vystymusi susijusioms sritims, teikiančioms akivaizdžią naudą aplinkai, būtent energijos efektyvumo ir atsinaujinančios energijos sričiai, o transeuropiniams tinklams nepriklausančiame transporto sektoriuje – geležinkelio, upių ir jūrų transportui, skirtingų transporto rūšių sistemoms bei jų tarpusavio sąveikai, kelių, jūrų ir oro eismo valdymui, ekologiškam miesto ir viešajam transportui.

2.   Valstybės narės ir Komisija kartu susitaria dėl tinkamos paramos paskirstymo pusiausvyros.

3 straipsnis

Išlaidų tinkamumas finansuoti

Šios išlaidos nėra tinkamos finansuoti iš Fondo:

a)

skolos palūkanos;

b)

išlaidos žemės pirkimui už sumą, kuri viršija 10 % visų atitinkamo veiksmo finansavimo reikalavimus atitinkančių išlaidų;

c)

išlaidos būstui;

d)

atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimo išlaidos ir

e)

pridėtinės vertės mokestis, kuris gali būti susigrąžintas.

4 straipsnis

Fondo paramos teikimo sąlygos

1.   Fondo parama teikiama laikantis šių taisyklių:

a)

Jeigu Taryba pagal Sutarties 104 straipsnio 6 dalį nusprendė, kad paramą gaunančioje valstybėje narėje yra susidaręs perviršinis valstybės biudžeto deficitas ir

b)

pagal Sutarties 104 straipsnio 8 dalį nustatė, kad atitinkama valstybė narė nesiėmė veiksmingų priemonių reaguodama į Tarybos rekomendaciją, priimtą remiantis Sutarties 104 straipsnio 7 dalimi,

ji gali nuspręsti sustabdyti visų arba dalies Fondo įsipareigojimų tai valstybei narei vykdymą nuo kitų metų po sprendimo sustabdyti priėmimo sausio 1 d.

2.   Jei Taryba nustato, kad atitinkama valstybė narė ėmėsi reikiamų korekcinių priemonių, ji nedelsdama priima sprendimą nutraukti atitinkamų įsipareigojimų vykdymo sustabdymą. Tuo pačiu metu Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, nusprendžia sustabdytą įsipareigojimą pakartotinai įtraukti į biudžetą laikantis 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstituciniame susitarime dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo nustatytos tvarkos (8).

3.   Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse minimus sprendimus Taryba priima kvalifikuota balsų dauguma remdamasi Komisijos pasiūlymu.

5 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Šis reglamentas netrukdo tęsti ar keisti, taip pat visiškai arba iš dalies atšaukti projekto ar kita forma teikiamos paramos, kurią Komisija patvirtino remdamasi Reglamentu (EB) Nr. 1164/94, kuris ir toliau bus taikomas tai paramai ar projektams iki jų pabaigos.

2.   Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1164/94 Komisijai pateiktos paraiškos dėl pagrindinių projektų, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 39, 40 ir 41 straipsniuose, lieka galioti, jei tokios paraiškos prireikus ne vėliau kaip per du mėnesius nuo 2007 m. sausio 1 d. papildomos taip, kad atitiktų šio reglamento ir pirmiau minėto Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 straipsnių reikalavimus.

6 straipsnis

Panaikinimas

1.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 105 straipsnio 1 dalies ir šio reglamento 5 straipsnio nuostatų, Reglamentas (EB) Nr. 1164/94 panaikinamas nuo 2007 m. sausio 1 d.

2.   Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

7 straipsnis

Peržiūra

Taryba peržiūri šį reglamentą ne vėliau kaip iki 2013 m. gruodžio 31 d. pagal Sutarties 161 straipsnį.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. HEINÄLUOMA


(1)  2006 m. liepos 4 d. Europos Parlamento pritarimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame

(2)  OL C 255, 2005 10 14, p. 88.

(3)  OL C 231, 2005 9 20, p. 35.

(4)  Žr. šio Oficialiojo leidinio 25 p.

(5)  OL L 130, 1994 5 25, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. stojimo aktu.

(6)  OL L 228, 1996 9 9, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 884/2004/EB (OL L 167, 2004 4 30, p. 1).

(7)  OL L 209, 1997 8 2, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1055/2005 (OL L 174, 2005 7 7, p. 1).

(8)  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.


Top