Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0775

2005/775/EB: 2005 m. lapkričio 4 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/499/EB, leidžiantį nukrypti nuo kai kurių Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl natūralių arba dirbtiniu būdu išvestų žemaūgių Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. augalų iš Korėjos Respublikos (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4235)

OJ L 292, 8.11.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 556–557 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 066 P. 235 - 236
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 066 P. 235 - 236
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 044 P. 27 - 28

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/775/oj

8.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 292/11


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. lapkričio 4 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/499/EB, leidžiantį nukrypti nuo kai kurių Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl natūralių arba dirbtiniu būdu išvestų žemaūgių Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. augalų iš Korėjos Respublikos

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4235)

(2005/775/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis Direktyvos 2000/29/EB nuostatomis, Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, kilę ne iš Europos šalių, iš esmės neturi būti įvežami į Bendriją. Tačiau Direktyva 2000/29/EB leidžia nukrypti nuo šios taisyklės, jei nustatoma, kad nėra kenksmingųjų organizmų įvežimo pavojaus.

(2)

Komisijos sprendime 2002/499/EB (2) yra leidžianti nukrypti nuostata dėl Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. augalų, išskyrus jų vaisius ir sėklas, importo iš Korėjos Respublikos, jei laikomasi tam tikrų sąlygų.

(3)

Jungtinė Karalystė paprašė pratęsti šios leidžiančios nukrypti nuostatos galiojimą.

(4)

Šios leidžiančios nukrypti nuostatos taikymą pateisinanti situacija išlieka nepakitusi, todėl leidžianti nukrypti nuostata turėtų būti taikoma toliau.

(5)

Todėl Sprendimą 2002/499/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2002/499/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Valstybės narės kasmet 2005–2008 m. periodu iki rugpjūčio 1 d. pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms informaciją apie pagal šį sprendimą iki tos dienos importuotus kiekius ir išsamią techninę ataskaitą ir (arba) tyrimus, atliktus karantino laikotarpiu priedo 10 punkte nurodytiems augalams.

Visos valstybės narės, į kurias įvežti augalai, išskyrus importuojančią, kasmet 2005–2008 m. periodu iki rugpjūčio 1 d. taip pat pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms išsamią techninę ataskaitą apie minėtų augalų, įvežtų iki tos dienos, patikrinimą ir (arba) tyrimus, atliktus priedo 10 punkte nurodytu karantino laikotarpiu.“;

2)

4 straipsnis pakeičiamas šiuo tekstu:

„4 straipsnis

1 straipsnyje nurodytas leidžiančias nukrypti nuostatas valstybės narės gali taikyti augalams, importuotiems į Bendriją šiais laikotarpiais:

Augalai

Laikotarpis

Chamaecyparis:

2004 6 1–2007 12 31

Juniperus:

2004 11 1–2005 3 31, 2005 11 1–2006 3 31 ir 2006 11 1–2007 3 31

Pinus:

2004 6 1–2007 12 31“

3)

Priedo 3 punkto antrajame sakinyje skaičius „2004“ keičiamas žodžiu „kasmet“.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 4 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2005/16/EB (OL L 57, 2005 3 3, p. 19).

(2)  OL L 168, 2002 6 27, p. 53.


Top