EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2007

2004 m. spalio 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiantis Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą

OJ L 349, 25.11.2004, p. 1–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 136–146 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 71 - 81
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 71 - 81
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 003 P. 197 - 207

No longer in force, Date of end of validity: 05/10/2016; panaikino 32016R1624 . Latest consolidated version: 17/07/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2007/oj

25.11.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 349/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2007/2004

2004 m. spalio 26 d.

įsteigiantis Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 2 dalies a punktą ir 66 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

kadangi:

(1)

Bendrijos politikos ES išorės sienų srityje tikslas – bendras valdymas, užtikrinantis vienodą ir aukštą kontrolės bei stebėjimo lygį, kuris yra privalomas laisvo asmenų judėjimo Europos Sąjungoje aspektas ir pagrindinė laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės sudedamoji dalis. Todėl numatyta nustatyti bendras taisykles dėl standartų ir procedūrų, skirtų išorės sienų kontrolei.

(2)

Veiksmingas bendrų taisyklių įgyvendinimas reikalauja geresnio valstybių narių operatyvaus bendradarbiavimo koordinavimo.

(3)

Atsižvelgiant į Taryboje veikiančio išorės sienų specialistų bendro padalinio patirtį, turėtų būti įkurta specializuota ekspertų įstaiga – Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (toliau – Agentūra), kurios uždavinys būtų pagerinti valstybių narių operatyvaus bendradarbiavimo koordinavimą išorės sienų valdymo srityje.

(4)

Atsakomybė už išorės sienų kontrolę ir stebėjimą tenka valstybėms narėms. Agentūra turėtų palengvinti esamų ir būsimų Bendrijos priemonių, susijusių su išorės sienų valdymu, taikymą, užtikrindama valstybių narių veiksmų koordinavimą, įgyvendinant šias priemones.

(5)

Efektyvi išorės sienų kontrolė ir stebėjimas – tai vienas iš svarbiausių klausimų valstybėms narėms, nepriklausomai nuo jų geografinės padėties. Todėl reikia skatinti valstybių narių solidarumą išorės sienų valdymo srityje. Agentūros, padedančios valstybėms narėms įgyvendinti operatyvius išorės sienų valdymo aspektus, įskaitant neteisėtai valstybėse narėse esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimą, įsteigimas – svarbus žingsnis šia kryptimi.

(6)

Būdama pagrįsta bendros integruotos rizikos analizės modeliu, Agentūra turėtų atlikti rizikos analizę, kad Bendrijai ir valstybėms narėms būtų pateikiama adekvati informacija, leidžianti imtis atitinkamų priemonių arba susidoroti su nustatyta grėsme bei rizika, siekiant pagerinti bendrą išorės sienų valdymą.

(7)

Agentūra turėtų Europos lygiu mokyti sienų apsaugos pareigūnų nacionalinius instruktorius ir rengti kompetentingų nacionalinių tarnybų pareigūnams skirtus papildomus mokymus bei seminarus, susijusius su išorės sienų kontrole bei stebėjimu ir valstybėse narėse neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių išsiuntimu. Agentūra gali organizuoti mokymą kartu su valstybėmis narėmis jų teritorijoje.

(8)

Agentūra turėtų stebėti su šia sritimi susijusių mokslinių tyrimų plėtrą ir išplatinti šią informaciją Komisijai ir valstybėms narėms.

(9)

Agentūra turėtų tvarkyti valstybių narių teikiamos techninės įrangos sąrašus, taip prisidėdama prie materialinių išteklių telkimo.

(10)

Agentūra taip pat turėtų teikti paramą valstybėms narėms tais atvejais, kai prie išorės sienų reikia didesnės techninės ir operatyvios pagalbos.

(11)

Daugelyje valstybių narių neteisėtai jose esančių trečiųjų valstybių piliečių grąžinimo operatyvūs aspektai priklauso institucijų, atsakingų už išorės sienų kontrolę, kompetencijai. Kadangi akivaizdžiai naudinga atlikti šiuos veiksmus Europos lygiu, Agentūra, vadovaudamasi Bendrijos grąžinimo politika, turėtų teikti reikiamą pagalbą valstybėms narėms organizuojant bendras grąžinimo operacijas ir nurodyti geriausią praktiką, susijusią su kelionės dokumentų įgijimu ir neteisėtai valstybėse narėse esančių trečiųjų šalių piliečių išsiutimu.

(12)

Siekdama atlikti savo misiją ir tiek, kiek reikia uždaviniams atlikti, Agentūra gali bendradarbiauti su Europolu, trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, kompetentingomis šio reglamento taikymo sričiai priklausančiais klausimais, vadovaudamasi pagal atitinkamas nuostatas sudarytais darbo susitarimais. Agentūra turėtų palengvinti valstybių narių ir trečiųjų šalių operatyvų bendradarbiavimą Europos Sąjungos išorės santykių politikos srityje.

(13)

Remdamasi išorės sienų specialistų bendro padalinio ir valstybių narių įsteigtų operatyvių bei mokymo centrų, kurie atsakingi už skirtingus atitinkamų sausumos, oro ir jūrų sienų kontrolės bei stebėjimo aspektus, patirtimi, Agentūra gali pati įsteigti specializuotus padalinius, atsakingus už klausimus, susijusius su sausumos, oro ir jūrų sienomis.

(14)

Agentūra turėtų būti nepriklausoma sprendžiant techninius klausimus ir turėti teisinį, administracinį bei finansinį savarankiškumą. Todėl yra būtina ir tikslinga, kad ji būtų Bendrijos įstaiga, kuri turi juridinio asmens statusą ir naudojasi šio reglamento jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais.

(15)

Komisija ir valstybės narės turėtų būti atstovaujamos Valdančiojoje taryboje, siekiant veiksmingai kontroliuoti Agentūros darbą. Jeigu įmanoma, Tarybą turėtų sudaryti už sienų apsaugos valdymą atsakingų nacionalinių tarnybų operatyviniai vadai arba jų atstovai. Šiai Tarybai turėtų būti patikėti įgaliojimai, reikalingi sudaryti biudžetui, patvirtinti jo vykdymą, priimti atitinkamas finansines taisykles, nustatyti Agentūros sprendimų priėmimo skaidrias darbo procedūras ir paskirti vykdomąjį direktorių bei jo pavaduotoją.

(16)

Siekiant užtikrinti visišką Agentūros savarankiškumą ir nepriklausomumą, jai turėtų būti skirtas atskiras biudžetas, kurio pajamas iš esmės sudarytų Bendrijos įnašas. Bendrijos biudžeto sudarymo procedūra turėtų būti taikoma tiek, kiek ji siejasi su į Europos Sąjungos bendrajam biudžetui priskaičiuojamu Bendrijos įnašu ir kitomis subsidijomis. Auditą turėtų atlikti Audito Rūmai.

(17)

1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų (3) turėtų būti be apribojimų taikomas Agentūrai, kuri turėtų prisijungti prie 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Bendrijų Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų vidaus tyrimų (4).

(18)

Agentūrai turėtų būti taikomas 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (5).

(19)

2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (6) taikomas Agentūrai tvarkant asmens duomenis.

(20)

Už politikos ir teisės aktų, susijusių su išorės sienų kontrole ir stebėjimu, rengimą išlieka atsakingos ES institucijos, visų pirma, Taryba. Turėtų būti užtikrintas glaudus Agentūros ir minėtų institucijų veiklos koordinavimas.

(21)

Kadangi šio reglamento tikslų, t. y. sukurti operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų bendrą valdymą, valstybės narės negali deramai pasiekti, ir kadangi tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šis reglamentas neviršija būtinų priemonių nurodytiems tikslams pasiekti.

(22)

Šiame reglamente gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 2 dalimi pripažintų ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje atspindėtų principų.

(23)

Kalbant apie Islandiją ir Norvegiją, šis reglamentas toliau plėtoja Šengeno acquis, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarime dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, priskiriamą sričiai, minimai Tarybos sprendimo 1999/437/EB (7) dėl tam tikrų priemonių taikant tą susitarimą 1 straipsnio A punkte. Todėl Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės delegacijos turėtų būti Agentūros valdančiosios tarybos narėmis, nors ir turinčiomis ribotą balsavimo teisę. Siekiant nustatyti tolesnes sąlygas, leidžiančias Islandijos Respublikai ir Norvegijos Karalystei visapusiškai dalyvauti Agentūros veikloje, Bendrija ir šios valstybės turėtų sudaryti papildomą susitarimą.

(24)

Pagal Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties Protokolo dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius, Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir dėl to jis nėra jai privalomas ar taikomas. Kadangi šis reglamentas parengtas Šengeno acquis pagrindu pagal Europos bendrijos steigimo sutarties trečiosios dalies IV antraštinės dalies nuostatas, Danija pagal minėto protokolo 5 straipsnį per šešis mėnesius nuo tos dienos, kai Taryba bus priėmusi šį reglamentą, turėtų nuspręsti, ar ji įgyvendins jį savo nacionalinėje teisėje.

(25)

Šis reglamentas plėtoja Šengeno acquis nuostatas, kuriose Jungtinė Karalystė pagal 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimą 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant tam tikras Šengeno acquis nuostatas (8) nedalyvauja. Todėl Jungtinė Karalystė nedalyvauja ją priimant ir dėl to ji nėra jai privaloma ar taikoma.

(26)

Šis reglamentas plėtoja Šengeno acquis nuostatas, kuriose Airija pagal 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant tam tikras Šengeno acquis nuostatas (9) nedalyvauja. Todėl Airija nedalyvauja ją priimant ir dėl to ji nėra jai privaloma ar taikoma.

(27)

Pagal sąlygas, kurias Valdančioji taryba turi nustatyti kiekvienu konkrečiu atveju, Agentūra turėtų padėti organizuoti operatyvius veiksmus, kurių metu valstybės narės gali pasinaudoti patirtimi ir įranga, kurią gali norėti pasiūlyti Airija ir Jungtinė Karalystė. Todėl Airijos ir Jungtinės Karalystės atstovai turėtų būti kviečiami dalyvauti Valdančiosios tarybos posėdžiuose, kad jie galėtų pilnai dalyvauti svarstant pasirengimą tokiems operatyviems veiksmams.

(28)

Tarp Ispanijos Karalystės ir Jungtinės Karalystės egzistuoja nesutarimas dėl Gibraltaro sienų demarkacijos.

(29)

Šio reglamento taikymo Gibraltaro sienų atžvilgiu sustabdymas nereiškia jokio atitinkamų valstybių atitinkamų pozicijų pasikeitimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

DALYKAS

1 straipsnis

Agentūros įsteigimas

1.   Siekiant pagerinti bendrą Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymą, įsteigiama Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (Agentūra).

2.   Nors ir manydama, kad atsakomybė už išorės sienų kontrolę ir stebėjimą tenka valstybėms narėms, Agentūra palengvina ir padaro veiksmingesnį esamų bei būsimų Bendrijos priemonių, susijusių su išorės sienų valdymu, taikymą. Ji tai daro užtikrindama valstybių narių veiksmų koordinavimą įgyvendinant tas priemones, tuo prisidėdama prie veiksmingo, aukšto ir vienodo asmenų kontrolės ir valstybių narių išorės sienų stebėjimo lygio.

3.   Agentūra taip pat teikia Komisijai ir valstybės narėms visą reikiamą techninę pagalbą ir dalinasi išorės sienų valdymo patirtimi bei skatina valstybių narių solidarumą.

4.   Šiame reglamente nuorodos į valstybių narių išorės sienas – tai valstybių narių sausumos ir jūrų sienos bei jų oro ir jūrų uostai, kuriems taikomos Bendrijos teisės nuostatos asmenims kertant išorės sienas.

II SKYRIUS

UŽDAVINIAI

2 straipsnis

Pagrindiniai uždaviniai

1.   Agentūra vykdo šiuos uždavinius:

a)

koordinuoja valstybių narių operatyvų bendradarbiavimą išorės sienų valdymo srityje;

b)

padeda valstybėms narėms mokyti valstybių sienų apsaugos pareigūnus, įskaitant bendrų mokymo reikalavimų nustatymą;

c)

atlieka rizikos analizę;

d)

stebi su išorės sienų kontrole ir stebėjimu susijusių mokslinių tyrimų plėtrą;

e)

padeda valstybėms narėms tais atvejais, kai prie išorės sienų reikia didesnės techninės ir operatyvios pagalbos;

f)

teikia valstybėms narėms reikiamą pagalbą organizuojant bendras grąžinimo operacijas.

2.   Nepažeidžiant Agentūros įgaliojimų, valstybės narės gali operatyviu lygiu tęsti bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis narėmis ir (arba) trečiosiomis šalimis prie išorės sienų, jei toks bendradarbiavimas papildo Agentūros veiklą.

Valstybės narės susilaiko nuo veiksmų, kurie keltų pavojų Agentūros veiklai arba jos tikslų įgyvendinimui.

Valstybės narės praneša Agentūrai apie šiuos operatyvius veiksmus prie išorės sienų, kuriuose Agentūra nedalyvauja.

3 straipsnis

Bendros operacijos ir bandomieji projektai prie išorės sienų

1.   Agentūra vertina, tvirtina ir koordinuoja valstybių narių pasiūlymus dėl bendrų operacijų ir bandomųjų projektų.

Agentūra gali pati, susitarusi su atitinkamomis valstybėmis narėmis, inicijuoti bendras operacijas arba bandomuosius projektus bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis.

Ji taip pat gali nuspręsti leisti naudotis jos technine įranga bendrose operacijose arba bandomuosiuose projektuose dalyvaujančioms valstybėms narėms.

2.   Agentūra gali veikti per 16 straipsnyje numatytus specializuotus padalinius, vykdant bendras operacijas ir bandomuosius projektus.

3.   Agentūra įvertina bendrų operacijų ir bandomųjų projektų rezultatus ir atlieka šių rezultatų išsamią lyginamąją analizę, siekdama pagerinti būsimų operacijų ir projektų, kurie turi būti įtraukti į 20 straipsnio 2 dalies b punkte numatytą Agentūros bendrąją ataskaitą, kokybę, darnumą bei veiksmingumą.

4.   Agentūra gali nuspręsti bendrai finansuoti 1 dalyje minimas operacijas ir projektus dotacijomis iš savo biudžeto, vadovaudamasi Agentūrai taikomomis finansinėmis taisyklėmis.

4 straipsnis

Rizikos analizė

Agentūra plėtoja ir taiko bendros integruotos rizikos analizės modelį.

Ji rengia tiek bendrą, tiek pritaikytą rizikos analizes, kurias turi pateikti Tarybai ir Komisijai.

Agentūra įtraukia bendros integruotos rizikos analizės modelio rezultatus, rengdama 5 straipsnyje nurodytą bendrąją pagrindinę sienų apsaugos pareigūnų mokymo programą.

5 straipsnis

Mokymas

Agentūra nustato ir toliau plėtoja bendrąją pagrindinę sienų apsaugos pareigūnų mokymo programą ir Europos lygiu vykdo valstybių narių sienų apsaugos pareigūnų instruktorių mokymą.

Agentūra taip pat rengia valstybių narių kompetentingų nacionalinių tarnybų pareigūnams skirtus papildomus mokymo kursus ir seminarus, susijusius su išorės sienų kontrole bei stebėjimu ir trečiųjų šalių piliečių grąžinimu.

Agentūra gali organizuoti mokymą kartu su valstybėmis narėmis jų teritorijoje.

6 straipsnis

Mokslinių tyrimų stebėjimas

Agentūra stebi su išorės sienų kontrole ir stebėjimu susijusių mokslinių tyrimų pasiekimus ir platina šią informaciją Komisijai bei valstybėms narėms.

7 straipsnis

Techninės įrangos valdymas

Agentūra sudaro ir tvarko centralizuotą išorės sienų kontrolei ir stebėjimui skirtos ir valstybėms narėms priklausančios techninės įrangos, kurią jos savanoriškai ir paprašius kuriai nors valstybei narei yra pasirengusios laikinai perduoti tai valstybei narei, Agentūrai atlikus poreikių ir rizikos analizę, registrą.

8 straipsnis

Pagalba valstybėms narėms tais atvejais, kai prie išorės sienų reikia didesnės techninės ir operatyvios pagalbos

1.   Nepažeidžiant Sutarties 64 straipsnio 2 dalies, viena ar kelios valstybės narės tai atvejais, kai reikia didesnės techninės ir operatyvios pagalbos vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su išorės sienų kontrole ir stebėjimu, gali paprašyti Agentūros pagalbos. Agentūra gali organizuoti atitinkamą techninę ir operatyvią pagalbą prašančiajai (-osioms) valstybei (-ėms) narei (-ėms).

2.   Esant 1 dalyje nurodytomis aplinkybėmis, Agentūra gali:

a)

padėti dviem ar daugiau valstybių narių koordinuoti tarpusavio veiksmus, siekiant spręsti problemas, su kuriomis susiduriama prie išorės sienų;

b)

atitinkamam laikotarpiui atsiųsti savo ekspertus, kurie padėtų valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingoms nacionalinėms institucijoms.

3.   Agentūra gali įsigyti išorės sienų kontrolei ir stebėjimui skirtą techninę įrangą, kurią jos ekspertai naudoja buvimo minėtoje (-se) valstybėje (-se) narėje (-se) laikotarpiu.

9 straipsnis

Bendradarbiavimas vykdant grąžinimo operacijas

1.   Agentūra, laikydamasi Bendrijos grąžinimo politikos, teikia reikiamą pagalbą valstybėms narėms organizuojant bendras grąžinimo operacijas. Agentūra gali pasinaudoti turimomis Bendrijos finansinėmis priemonėmis, skirtomis grąžinimui.

2.   Agentūra nurodo geriausią praktiką, susijusią su kelionės dokumentų įgijimu ir neteisėtai valstybėse narėse esančių trečiųjų šalių piliečių išsiuntimu.

10 straipsnis

Pareigų vykdymas

Agentūros personalui ir valstybių narių ekspertams, vykdantiems pareigas kitos valstybės narės teritorijoje, taikoma tos valstybės narės nacionalinė teisė.

11 straipsnis

Keitimosi informacija sistemos

Agentūra gali imtis visų būtinų priemonių, siekdama palengvinti keitimąsi atitinkančia jos uždavinius informacija su Komisija ir valstybėmis narėmis.

12 straipsnis

Bendradarbiavimas su Airija ir Jungtine Karalyste

1.   Agentūra palengvina valstybių narių ir Airijos bei Jungtinės Karalystės bendradarbiavimą jos veiklos sričiai priklausančiais klausimais ir tiek, kiek reikia 2 straipsnio 1 dalyje nustatytiems uždaviniams atlikti.

2.   Pagal 2 straipsnio 1 dalies f punktą Agentūros teikiama pagalba apima valstybių narių bendrų grąžinimo operacijų, kuriose taip pat dalyvauja Airija arba Jungtinė Karalystė, arba abi šios valstybės, organizavimą.

3.   Šio reglamento taikymas Gibraltaro sienų atžvilgiu sustabdomas iki tos dienos, kol bus pasiektas susitarimas dėl priemonių, susijusių su asmenų kirtimu valstybių narių išorės sienų, taikymo srities.

13 straipsnis

Bendradarbiavimas su Europolu ir tarptautinėmis organizacijomis

Agentūra gali bendradarbiauti su Europolu ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kompetentingomis klausimais, kuriems taikomas šis reglamentas, vadovaudamasi pagal atitinkamas Sutarties nuostatas su šiomis organizacijomis sudarytais darbo susitarimais ir nuostatomis dėl šių organizacijų kompetencijos.

14 straipsnis

Operatyvaus bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis ir bendradarbiavimo su kompetentingomis trečiųjų šalių institucijomis palengvinimas

Vadovaudamasi Europos Sąjungos išorės santykių politika, Agentūra palengvina valstybių narių ir trečiųjų šalių operatyvų bendradarbiavimą savo veiklos sričiai priklausančiais klausimais, ir tiek, kiek reikia jos uždaviniams atlikti.

Agentūra gali bendradarbiauti su trečiųjų šalių institucijomis, kompetentingomis tais klausimais, kuriems taikomas šis reglamentas, vadovaudamasi pagal atitinkamas Sutarties nuostatas su šiomis institucijomis sudarytais darbo susitarimais.

III SKYRIUS

STRUKTŪRA

15 straipsnis

Juridinis statusas ir vieta

Agentūra yra Bendrijos įstaiga. Ji yra juridinis asmuo.

Kiekvienoje valstybėje narėje Agentūra naudojasi plačiausiu teisnumu, suteikiamu juridiniams asmenims pagal jų įstatymus. Ji gali įsigyti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei juo disponuoti ir būti šalimi teismo procese.

Sprendžiant techninius klausimus Agentūra yra nepriklausoma.

Agentūrai atstovauja jos vykdomasis direktorius.

Taryba vieningai nusprendžia dėl Agentūros buveinės vietos.

16 straipsnis

Specializuoti padaliniai

Agentūros valdančioji taryba įvertina specializuotų padalinių poreikį ir nusprendžia dėl jų įsteigimo valstybėse narėse, joms sutikus, atsižvelgdama į tai, kad reikiamas prioritetas turėtų būti teikiamas operatyviems ir mokymo centrams, kurie jau įsteigti ir specializuojasi skirtingais sausumos, oro ir jūrų sienų kontrolės ir stebėjimo aspektais.

Agentūros specializuoti padaliniai plėtoja geriausią praktiką, susijusią su konkrečiais išorės sienų, už kurias jie yra atsakingi, tipais. Agentūra užtikrina tokios geriausios praktikos vientisumą ir vienodumą.

Kiekvienas specializuotas padalinys pateikia Agentūros vykdomajam direktoriui išsamią metinę ataskaitą apie savo veiklą, taip pat teikia bet kokio pobūdžio tinkamą informaciją, susijusią su operatyvaus bendradarbiavimo koordinavimu.

17 straipsnis

Personalas

1.   Agentūros personalui taikomi Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir Europos Bendrijų institucijų bendrai priimtos taisyklės taikant minėtus nuostatus ir sąlygas.

2.   Agentūra savo darbuotojų atžvilgiu turi tokius pat įgaliojimus, kokie Tarnybos nuostatais ir Įdarbinimo sąlygomis suteikiami skiriančiajai tarnybai.

3.   Agentūros personalą sudaro pakankamas skaičius pareigūnų ir išorės sienų kontrolės ir stebėjimo srities nacionalinių ekspertų, kuriuos valstybės narės komandiravo vykdyti valdymo pareigas. Likusią personalo dalį sudaro kiti Agentūros pasamdyti darbuotojai, kaip reikalinga jos uždaviniams vykdyti.

18 straipsnis

Privilegijos ir imunitetai

Agentūrai taikomas Protokolas dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų.

19 straipsnis

Atsakomybė

1.   Agentūros sutartinę atsakomybę reglamentuoja atitinkamai sutarčiai taikoma teisė.

2.   Europos Bendrijų Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso priimti sprendimus pagal bet kurią Agentūros sudarytos sutarties arbitražinę išlygą.

3.   Deliktinės atsakomybės atveju, Agentūra pagal bendrus valstybių narių įstatymams būdingus principus atlygina žalą, kurią padaro jos padaliniai arba, eidami savo pareigas, jos tarnautojai.

4.   Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso spręsti ginčus, susijusius su 3 dalyje numatytu žalos atlyginimu.

5.   Asmeninę jos tarnautojų atsakomybę Agentūrai reglamentuoja nuostatos, išdėstytos jiems taikomuose Tarnybos nuostatuose arba Įdarbinimo sąlygose.

20 straipsnis

Valdančiosios tarybos įgaliojimai

1.   Agentūra turi Valdančiąją tarybą.

2.   Valdančioji taryba:

a)

Komisijos pasiūlymu pagal 26 straipsnį skiria vykdomąjį direktorių;

b)

iki kiekvienų metų kovo 31 d. patvirtina praėjusių metų Agentūros bendrąją ataskaitą ir ne vėliau kaip iki birželio 15 d. išsiunčia ją Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Audito rūmams. Ši ataskaita skelbiama viešai;

c)

iki kiekvienų metų rugsėjo 30 d., gavusi Komisijos nuomonę, trijų ketvirtadalių balsavimo teisę turinčių narių dauguma patvirtina Agentūros darbo programą ateinantiems metams ir siunčia ją Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai; ši darbo programa patvirtinama, vadovaujantis metine Bendrijos biudžeto sudarymo tvarka ir Bendrijos teisėkūros programa atitinkamose išorės sienų valdymo srityse;

d)

nustato vykdomojo direktoriaus sprendimų, susijusių su Agentūros operatyviais uždaviniais, priėmimo tvarką;

e)

vadovaudamasi 28 straipsniu, 29 straipsnio 5, 9 ir 11 dalimis, 30 straipsnio 5 dalimi ir 32 straipsniu, vykdo savo funkcijas, susijusias su Agentūros biudžetu;

f)

naudojasi drausminiais įgaliojimais vykdomojo direktoriaus ir, su vykdomojo direktoriaus sutikimu, direktoriaus pavaduotojo atžvilgiu;

g)

nustato savo darbo tvarkos taisykles;

h)

nustato Agentūros organizacinę struktūrą ir patvirtina Agentūros personalo politiką.

3.   Priimant pasiūlymus dėl sprendimų dėl konkrečios veiklos, kuri turi būti vykdoma prie, arba labai netoli nuo, tam tikros valstybės narės išorės sienos, reikia, kad už juos balsuotų tai valstybei narei atstovaujantis Valdančiosios tarybos narys.

4.   Valdančioji taryba gali konsultuoti vykdomąjį direktorių bet kuriuo klausimu, griežtai susijusiu su išorės sienų operatyvaus valdymo plėtojimu, įskaitant tyrimų stebėjimą, kaip nustatyta 6 straipsnyje.

5.   Jeigu Airija ir (arba) Jungtinė Karalystė pageidautų dalyvauti Agentūros veikloje, dėl to sprendžia Valdančioji taryba.

Valdančioji taryba tokį sprendimą priima kiekvienu konkrečiu atveju absoliučia balsavimo teisę turinčių narių dauguma. Sprendime ji atsižvelgia į tai, ar Airijos ir (arba) Jungtinės Karalystės dalyvavimas padėtų pasiekti atitinkamos veiklos tikslus. Sprendime nustatomas Airijos ir (arba) Jungtinės Karalystės finansinis įnašas į tą veiklą, dėl kurios buvo pateiktas prašymas dalyvauti.

6.   Valdančioji taryba biudžeto valdymo institucijai kasmet siunčia visą informaciją, susijusią su vertinimo procedūrų rezultatais.

7.   Valdančioji taryba gali įsteigti Vykdomąjį biurą, kuris padėtų jai ir vykdomajam direktoriui rengiant sprendimus, programas bei veiklą, kuriuos priima Valdančioji taryba, ir prireikus skubiais atvejais Valdančiosios tarybos vardu priimtų tam tikrus laikinuosius sprendimus.

21 straipsnis

Valdančiosios tarybos sudėtis

1.   Nepažeidžiant 3 dalies, Valdančiąją tarybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą bei du Komisijos atstovai. Šiuo tikslu kiekviena valstybė narė į Valdančiąją tarybą skiria po narį bei po pakaitinį narį, kuris atstovaus nariui, kai jo nebus. Komisija skiria du narius ir du pakaitinius narius. Nariai skiriami ketverių metų kadencijai. Ši kadencija gali būti pratęsiama vieną kartą.

2.   Valdančiosios tarybos nariai skiriami, atsižvelgiant į jų turimą aukšto lygio atitinkamą patirtį bei kompetenciją operatyvaus bendradarbiavimo sienų valdymo klausimais srityje.

3.   Su Šengeno acquis įgyvendinimu, taikymu ir plėtojimu susijusios šalys dalyvauja Agentūros veikloje. Šios šalys Valdančiojoje taryboje turi po vieną atstovą ir po vieną pakaitinį atstovą. Pagal atitinkamas jų asociacijos susitarimų nuostatas bus parengta tvarka, nustatanti, inter alia, šių šalių dalyvavimo Agentūros darbe pobūdį, mastą bei išsamias taisykles, įskaitant nuostatas dėl finansinių įnašų ir personalo.

22 straipsnis

Pirmininkavimas Valdančiajai tarybai

1.   Iš savo narių tarpo Valdančioji taryba išsirenka pirmininką ir pirmininko pavaduotoją. Pirmininko pavaduotojas ex officio pakeičia pirmininką, jeigu šis negali atlikti savo pareigų.

2.   Pirmininko ir pirmininko pavaduotojo kadencija baigiasi, pasibaigus jų atitinkamai narystei Valdančiojoje taryboje. Atsižvelgiant į šią nuostatą, pirmininko ar pirmininko pavaduotojo kadencija yra dveji metai. Šios kadencijos gali būti pratęsiamos vieną kartą.

23 straipsnis

Posėdžiai

1.   Valdančiosios tarybos posėdžius šaukia jos pirmininkas.

2.   Agentūros vykdomasis direktorius dalyvauja svarstymuose.

3.   Eiliniai Valdančiosios tarybos posėdžiai vyksta mažiausiai du kartus per metus. Be to, ji renkasi pirmininko arba mažiausiai vieno trečdalio jos narių prašymu.

4.   Airija ir Jungtinė Karalystė yra kviečiamos dalyvauti Valdančiosios tarybos posėdžiuose.

5.   Valdančioji taryba gali pakviesti bet kurį kitą asmenį, kurio nuomonė gali būti svarbi, dalyvauti posėdžiuose stebėtojo teisėmis.

6.   Vadovaujantis Valdančiosios tarybos darbo tvarkos taisyklėmis, jos nariams gali padėti konsultantai arba ekspertai.

7.   Valdančiosios tarybos sekretoriato funkcijas vykdo Agentūra.

24 straipsnis

Balsavimas

1.   Nepažeidžiant 20 straipsnio 2 dalies c punkto ir 26 straipsnio 2 ir 4 dalių, Valdančioji taryba sprendimus priima absoliučia balsavimo teisę turinčių narių dauguma.

2.   Kiekvienas narys turi vieną balsą. Agentūros vykdomasis direktorius nebalsuoja. Vienam iš narių nedalyvaujant, pakaitinis narys turi teisę naudotis jo teise balsuoti.

3.   Darbo tvarkos taisyklėse nustatoma išsamesnė balsavimo tvarka, pirmiausia sąlygos, kuriomis vienas narys gali veikti kito nario vardu bei, kai tinkama, kvorumo reikalavimai.

25 straipsnis

Vykdomojo direktoriaus funkcijos ir įgaliojimai

1.   Agentūrai vadovauja vykdomasis direktorius, kuris eidamas savo pareigas yra visiškai nepriklausomas. Nepažeidžiant Komisijos, Valdančiosios tarybos ir Vykdomojo biuro atitinkamų įgaliojimų, vykdomasis direktorius nesiekia gauti ir nepriima jokios vyriausybės ar jokios kitos įstaigos nurodymų.

2.   Europos Parlamentas arba Taryba gali paprašyti Agentūros vykdomojo direktoriaus pateikti ataskaitą apie savo uždavinių vykdymą.

3.   Vykdomojo direktoriaus funkcijos ir įgaliojimai yra šie:

a)

rengti ir įgyvendinti šio reglamento, jo įgyvendinimo taisyklių ir bet kurio taikomo teisės akto nustatytose ribose Agentūros valdančiosios tarybos priimamus sprendimus, programas ir veiklą;

b)

imtis visų priemonių, įskaitant vidaus administracinių taisyklių priėmimą ir pranešimų skelbimą, reikalingų Agentūros veiklai užtikrinti pagal šio reglamento nuostatas;

c)

kiekvienais metais parengti darbo programos projektą bei veiklos ataskaitą ir juos pateikti Valdančiajai tarybai;

d)

personalo klausimais naudotis 17 straipsnio 2 dalyje nustatytais įgaliojimais;

e)

vadovaujantis 29 straipsniu rengti Agentūros pajamų ir išlaidų sąmatas ir vadovaujantis 30 straipsniu vykdyti biudžetą;

f)

deleguoti savo įgaliojimus kitiems Agentūros personalo nariams, laikantis 20 straipsnio 2 dalies g punkte nustatyta tvarka priimamų taisyklių.

4.   Vykdomasis direktorius už savo veiklą yra atskaitingas Valdančiajai tarybai.

26 straipsnis

Vyresniųjų pareigūnų skyrimas

1.   Komisija siūlo kandidatus į vykdomojo direktoriaus pareigas vadovaudamasi sąrašu, sudarytu paskelbus apie šias pareigas atitinkamai Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei kituose leidiniuose ar interneto svetainėse.

2.   Agentūros vykdomąjį direktorių skiria Valdančioji taryba, atsižvelgdama į jo privalumus, dokumentais patvirtintus administracinius ir vadovavimo įgūdžius bei atitinkamą patirtį išorės sienų valdymo srityje. Valdančioji taryba savo sprendimą priima dviejų trečdalių visų balsavimo teisę turinčių narių dauguma.

Valdančioji taryba turi teisę atleisti vykdomąjį direktorių ta pačia tvarka.

3.   Vykdomajam direktoriui padeda vykdomojo direktoriaus pavaduotojas. Jei vykdomojo direktoriaus nėra ar jis serga, jo vietą užima vykdomojo direktoriaus pavaduotojas.

4.   Agentūros vykdomojo direktoriaus pavaduotoją vykdomojo direktoriaus siūlymu skiria Valdančioji taryba, atsižvelgdama į jo privalumus, dokumentais patvirtintus administracinius ir vadovavimo įgūdžius bei atitinkamą patirtį išorės sienų valdymo srityje. Valdančioji taryba savo sprendimą priima dviejų trečdalių visų balsavimo teisę turinčių narių dauguma.

Valdančioji taryba turi teisę atleisti vykdomojo direktoriaus pavaduotoją ta pačia tvarka.

5.   Vykdomojo direktoriaus ir vykdomojo direktoriaus pavaduotojo kadencija yra penkeri metai. Valdančioji taryba gali pratęsti šią kadenciją dar vienam laikotarpiui iki penkerių metų.

27 straipsnis

Vertimas

1.   Agentūrai taikomos 1958 m. balandžio 15 d. Reglamento Nr. 1, nustatančio kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje (10), nuostatos.

2.   Nepažeidžiant pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 290 straipsnį priimtų sprendimų, 20 straipsnio 2 dalies b ir c punktuose minimos bendroji ataskaita ir darbo programa rengiamos visomis oficialiomis institucijų kalbomis.

3.   Agentūros veiklai užtikrinti reikalingas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras.

28 straipsnis

Skaidrumas ir ryšiai

1.   Praėjus šešiems mėnesiams po šio reglamento įsigaliojimo, tvarkant paraiškas dėl galimybės susipažinti su jos turimais dokumentais, Agentūrai taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001.

2.   Agentūra gali palaikyti ryšius savo iniciatyva jai pavestos misijos srityje. Pirmiausia Agentūra užtikrina, be 20 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyto paskelbimo, kad visuomenei ir bet kuriai suinteresuotai šaliai būtų greitai pateikiama objektyvi, patikima ir lengvai suprantama informacija apie jos darbą.

3.   Valdančioji taryba nustato praktinę šio straipsnio 1 ir 2 dalies taikymo tvarką.

4.   Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo turi teisę raštu kreiptis į Agentūrą bet kuria Sutarties 314 straipsnyje minima kalba. Jis turi teisę gauti atsakymą ta pačia kalba.

5.   Dėl pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 8 straipsnį Agentūros priimtų sprendimų gali būti pateiktas skundas Ombudsmenui arba iškelta byla Europos Bendrijų Teisingumo Teisme, laikantis atitinkamai Sutarties 195 ir 230 straipsniuose nustatytų sąlygų.

IV SKYRIUS

FINANSINIAI REIKALAVIMAI

29 straipsnis

Biudžetas

1.   Neatmetant kitų pajamų, Agentūros pajamas sudaro:

Bendrijos subsidija, įrašyta į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą (Komisijos skirsnis),

su Šengeno acquis įgyvendinimu, taikymu ir plėtojimu susijusių šalių įnašas,

mokesčiai už suteiktas paslaugas,

valstybių narių savanoriški įnašai.

2.   Agentūros išlaidas sudaro personalo, administracinės, infrastruktūros ir veiklos išlaidos.

3.   Vykdomasis direktorius parengia Agentūros pajamų ir išlaidų sąmatą kitiems finansiniams metams ir kartu su personalo planu siunčia ją Valdančiajai tarybai.

4.   Pajamos ir išlaidos turi būti subalansuotos.

5.   Valdančioji taryba patvirtina sąmatos projektą, įskaitant laikinąjį personalo planą, prie kurio pridedama preliminari darbo programa, ir iki kovo 31 d. juos pateikia Komisijai bei su Šengeno acquis įgyvendinimu, taikymu ir plėtojimu susijusioms šalims.

6.   Komisija sąmatą siunčia Europos Parlamentui ir Tarybai (toliau – biudžeto valdymo institucija) kartu su Europos Sąjungos biudžeto preliminariu projektu.

7.   Remdamasi sąmata, Komisija į Europos Sąjungos preliminarų bendrojo biudžeto projektą įtraukia sumas, kurios, jos manymu, yra reikalingos personalo planui, ir subsidijos sumą, kuri turi būti įrašyta į bendrąjį biudžetą, kurį ji pateikia biudžeto valdymo institucijai pagal Sutarties 272 straipsnį.

8.   Biudžeto valdymo institucija patvirtina Agentūrai skiriamos subsidijos asignavimus.

Biudžeto valdymo institucija patvirtina Agentūros personalo planą.

9.   Valdančioji taryba patvirtina Agentūros biudžetą. Jis tampa galutiniu, galutinai priėmus Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą. Prireikus jis atitinkamai patikslinamas.

10.   Bet kokios biudžeto, įskaitant personalo planą, pataisos priimamos ta pačia tvarka.

11.   Valdančioji taryba kuo greičiau praneša biudžeto valdymo institucijai savo ketinimą įgyvendinti bet kurį projektą, kuris gali turėti reikšmingų finansinių padarinių jos biudžeto finansavimui, pirmiausia su nuosavybe susijusius projektus, tokius kaip pastatų nuoma ar pirkimas. Ji apie tai informuoja Komisiją bei su Šengeno acquis įgyvendinimu, taikymu ir plėtojimu susijusias šalis.

Jei biudžeto valdymo institucijos padalinys praneša savo ketinimą pareikšti nuomonę, jis pateikia šią nuomonę Valdančiajai tarybai per šešias savaites nuo pranešimo apie projektą dienos.

30 straipsnis

Biudžeto vykdymas ir kontrolė

1.   Agentūros biudžetą vykdo vykdomasis direktorius.

2.   Pasibaigus finansiniams metams ir ne vėliau kaip iki kovo 1 d. Agentūros apskaitos pareigūnas laikinąsias Agentūros finansines ataskaitas kartu su tų finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita pateikia Komisijos apskaitos pareigūnui. Komisijos apskaitos pareigūnas pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (11) (toliau – bendrasis finansinis reglamentas) 128 straipsnį konsoliduoja institucijų ir decentralizuotų įstaigų laikinąsias finansines ataskaitas.

3.   Pasibaigus finansiniams metams ir ne vėliau kaip iki kovo 31 d. Komisijos apskaitos pareigūnas laikinąsias Agentūros finansines ataskaitas kartu su tų finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita siunčia Audito rūmams. Tų finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita taip pat siunčiama Europos Parlamentui ir Tarybai.

4.   Gavus Audito rūmų pastabas dėl laikinųjų Agentūros finansinių ataskaitų, pagal bendrojo finansinio reglamento 129 straipsnį direktorius savo atsakomybe parengia galutines Agentūros finansines ataskaitas ir pateikia jas Valdančiajai tarybai, kad ji pareikštų savo nuomonę.

5.   Valdančioji taryba pareiškia nuomonę apie galutines Agentūros finansines ataskaitas.

6.   Ne vėliau kaip iki kitų metų liepos 1 d. vykdomasis direktorius galutines finansines ataskaitas kartu su Valdančiosios tarybos nuomone išsiunčia Komisijai, Audito rūmams, Europos Parlamentui, Tarybai ir su Šengeno acquis įgyvendinimu, taikymu ir plėtojimu susijusioms šalims.

7.   Galutinės ataskaitos yra skelbiamos.

8.   Ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d. direktorius nusiunčia Audito rūmams atsakymą dėl pateiktų pastabų. Šį atsakymą jis taip pat pateikia Valdančiajai tarybai.

9.   Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos rekomendacija, iki ataskaitinių metų n + 2 balandžio 30 d. patvirtina, kad Agentūros vykdomasis direktorius ataskaitinių metų biudžetą įvykdė.

31 straipsnis

Kova su sukčiavimu

1.   Siekiant kovoti su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla, be apribojimų taikomos Reglamento (EB) Nr. 1073/1999 nuostatos.

2.   Agentūra prisijungia prie 1999 m. gegužės 25 d. Tarpinstitucinio susitarimo ir nedelsdama priima atitinkamas Agentūros darbuotojams taikomas nuostatas.

3.   Sprendimuose dėl finansavimo ir įgyvendinimo susitarimuose bei kituose iš jų kylančiuose dokumentuose aiškiai nustatoma, kad Audito rūmai ir OLAF prireikus gali atlikti Agentūros finansavimo gavėjų bei už finansavimo paskirstymą atsakingų subjektų patikrinimus vietoje.

32 straipsnis

Finansinė nuostata

Pasikonsultavusi su Komisija, Valdančioji taryba priima Agentūrai taikomas finansines taisykles. Jos negali prieštarauti Komisijos reglamentui (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 (12) dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms bendrojo finansinio reglamento 185 straipsnyje, nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai specialiai reikalinga Agentūros veiklai ir gavus Komisijos išankstinį sutikimą.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33 straipsnis

Įvertinimas

1.   Per trejus metus nuo Agentūros veiklos pradžios ir kas penkerius metus po to Valdančioji taryba paveda atlikti nepriklausomą išorinį šio reglamento įgyvendinimo įvertinimą.

2.   Įvertinimo metu tiriama, kaip efektyviai Agentūra vykdo jai pavestą misiją, ir įvertinamas Agentūros ir jos veiklos poveikis. Vertinant atsižvelgiama į susijusių subjektų nuomones Europos bei nacionaliniu lygiu.

3.   Įvertinimo išvadas pateikus Valdančiajai tarybai, ji pateikia rekomendacijas Komisijai dėl šio reglamento, Agentūros ir jos veiklos pakeitimo, o Komisija šias rekomendacijas kartu su savo nuomone bei atitinkamais pasiūlymais išsiunčia Tarybai. Prireikus įtraukiamas veiksmų planas su tvarkaraščiu. Įvertinimo išvados ir rekomendacijos skelbiamos viešai.

34 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Agentūra savo veiklą pradeda 2005 m. gegužės 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

Priimta Liuksemburge, 2004 m. spalio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. VERDONK


(1)  Nuomonė pareikšta 2004 m. kovo 9 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL C 108, 2004 4 30, p. 97.

(3)  OL L 136, 1999 5 31, p. 1.

(4)  OL L 136, 1999 5 31, p. 15.

(5)  OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

(6)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(7)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(8)  OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

(9)  OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

(10)  OL 17, 1958 10 6, p. 385. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(11)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(12)  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.


Top