EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015A0630(01)

Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas

OJ L 164, 30.6.2015, p. 2–547 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/10/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2015/997/oj

Related Council regulation
Related Council decision
Related Council decision

30.6.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/2


EUROPOS BENDRIJŲ BEI JŲ VALSTYBIŲ NARIŲ

ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas

BELGIJOS KARALYSTĖ,

BULGARIJOS RESPUBLIKA,

ČEKIJOS RESPUBLIKA,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

ESTIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

KIPRO RESPUBLIKA,

LATVIJOS RESPUBLIKA,

LIETUVOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

VENGRIJOS RESPUBLIKA,

MALTA,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

LENKIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

RUMUNIJA,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,

Europos bendrijos steigimo sutarties, Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties ir Europos Sąjungos sutarties Susitariančiosios Šalys, toliau – valstybės narės, ir

EUROPOS BENDRIJA bei EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS BENDRIJA, toliau – Bendrija,

iš vienos pusės, ir

BOSNIJA IR HERCEGOVINA,

iš kitos pusės,

toliau kartu vadinamos „šalimis“,

ATMINDAMOS į tvirtus Šalių ryšius ir bendras jų vertybes, jų norą stiprinti šiuos ryšius ir kurti glaudžius bei tvarius santykius, pagrįstus abipusiškumo principu ir bendru interesu, kurie suteiktų Bosnijai ir Hercegovinai galimybę stiprinti ir plėsti santykius su Bendrija;

ATMINDAMOS į šio Susitarimo svarbą stabilizacijos ir asociacijos procesui (toliau – SAP) Pietryčių Europos šalyse, į jo svarbą kuriant ir stiprinant stabilią Europą, grindžiamą bendradarbiavimu, kurio pagrindas yra Europos Sąjunga, ir į jo svarbą Stabilumo paktui;

ATMINDAMOS į Europos Sąjungos pasirengimą kuo labiau integruoti Bosniją ir Hercegoviną į Europos politinę ir ekonominę erdvę ir jos, kaip galimos kandidatės į Europos Sąjungos nares, statusą, remiantis Europos Sąjungos sutartimi (toliau – ES sutartis) ir jeigu Bosnija ir Hercegovina įvykdys 1993 m. birželio mėn. Europos Vadovų Taryboje nustatytus kriterijus bei stabilizacijos ir asociacijos proceso sąlygas, sėkmingai įgyvendins šį Susitarimą, visų pirma nuostatas dėl regionų bendradarbiavimo;

ATMINDAMOS į Europos partnerystę su Bosnija ir Hercegovina, kuria nustatomi veiksmų prioritetai, kad būtų remiamos šalies pastangos priartėti prie Europos Sąjungos;

ATMINDAMOS į Šalių įsipareigojimą visomis priemonėmis prisidėti prie politinio, ekonominio bei institucinio Bosnijos ir Hercegovinos ir viso regiono stabilizavimo, t. y. kuriant pilietinę visuomenę ir demokratiją, steigiant institucijas ir reformuojant viešąjį valdymą, integruojant regioninę prekybą ir stiprinant ekonominį bendradarbiavimą, bendradarbiaujant įvairiose srityse, įskaitant teisėsaugos ir vidaus reikalus, ir stiprinant nacionalinį bei regioninį saugumą;

ATMINDAMOS į Šalių įsipareigojimą didinti politines ir ekonomines laisves, kuris yra šio Susitarimo pagrindas, taip pat gerbti žmogaus teises, teisinės valstybės principus, įskaitant nacionalinių mažumų teises, ir demokratijos principus, pagrįstus daugiapartine sistema ir laisvais bei sąžiningais rinkimais;

ATMINDAMOS į Šalių įsipareigojimą visapusiškai įgyvendinti visus JT chartijoje, ESBO (Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija), visų pirma Saugumo ir bendradarbiavimo Europoje konferencijos baigiamajame akte (toliau – Helsinkio baigiamajame akte), Madrido ir Vienos konferencijų baigiamuosiuose dokumentuose, Paryžiaus chartijoje naujajai Europai, numatytus principus bei nuostatas, bei laikytis Deitono (Paryžiaus) taikos susitarimo ir Pietryčių Europos Stabilumo pakto įsipareigojimų, skatinant stabilumą regione ir regiono šalių bendradarbiavimą;

ATMINDAMOS į Šalių įsipareigojimą laikytis laisvosios rinkos ekonomikos principų ir Bendrijos pasirengimą skatinti ekonomikos reformas Bosnijoje ir Hercegovinoje bei Šalių įsipareigojimą laikytis tvaraus vystymosi principų;

ATMINDAMOS į Šalių įsipareigojimą dėl laisvosios prekybos pagal teises ir pareigas, susijusias su naryste PPO, taikomas skaidrumo ir nediskriminavimo principu;

ATMINDAMOS į Šalių siekį toliau plėsti nuolatinį politinį dialogą abiem Šalims svarbiais dvišaliais ir tarptautiniais klausimais, taip pat ir regionų klausimais, atsižvelgiant į Europos Sąjungos bendrą užsienio ir saugumo politiką (BUSP);

ATMINDAMOS į Šalių įsipareigojimą kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir stiprinti bendradarbiavimą kovojant su terorizmu remiantis 2001 m. spalio 20 d. Europos konferencijos deklaracija;

ATMINDAMOS, kad Stabilizacijos ir asociacijos susitarimu (toliau – šis Susitarimas) bus sukurtos naujos sąlygos ekonominiams jų tarpusavio santykiams, visų pirma prekybos ir investicijų plėtrai – esminėms Bosnijos ir Hercegovinos ekonomikos pertvarkymo ir atnaujinimo priemonėms;

ATMINDAMOS į Bosnijos ir Hercegovinos įsipareigojimą derinti atitinkamų sričių teisės aktus prie Bendrijos teisės aktų ir veiksmingai juos įgyvendinti;

ATMINDAMOS į Bendrijos norą ryžtingai remti reformų įgyvendinimą ir taikyti visas turimas bendradarbiavimo ir techninės, finansinės bei ekonominės pagalbos priemones išsamios daugiametės orientacinės programos, skirtos šiam tikslui siekti, pagrindu;

ATMINDAMOS, kad šio Susitarimo nuostatoms taikoma Europos bendrijos steigimo sutarties (toliau – EB sutartis) IV antraštinės dalies III dalis įpareigoja Jungtinę Karalystę ir Airiją kaip atskiras susitarimo šalis, o ne kaip Bendrijos valstybes nares tol, kol Jungtinė Karalystė arba Airija (nelygu atvejis) Bosnijai ir Hercegovinai praneša, kad yra įpareigota kaip Bendrijos dalis pagal prie ES sutarties ir EB sutarties pridedamą Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos. Ta pati nuostata taikoma Danijai pagal prie šių sutarčių pridėtą Protokolą dėl Danijos pozicijos;

ATMINDAMOS Zagrebo aukščiausiojo lygio susitikimą, kuriame buvo paraginta toliau stiprinti stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančių šalių ir Europos Sąjungos santykius bei stiprinti regionų bendradarbiavimą;

ATMINDAMOS, kad Salonikų aukščiausiojo lygio susitikime buvo akcentuotas stabilizacijos ir asociacijos proceso vaidmuo kaip Europos Sąjungos santykių su Vakarų Balkanų šalimis politikos pagrindas ir kuriame buvo pabrėžta šių šalių integracijos į Europos Sąjungą perspektyva,

atsižvelgiant į jų individualią pažangą, vykdant reformas, ir pasiekimus;

ATMINDAMOS Vidurio Europos laisvosios prekybos susitarimo pasirašymą Bukarešte 2006 m. gruodžio 19 d., kaip būdą stiprinti regiono gebėjimą pritraukti investicijų ir jo integravimosi į pasaulio ekonomiką perspektyvą,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

1.   Sukuriama Bendrijos bei jos valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos asociacija.

2.   Šios Asociacijos tikslai:

a)

remti Bosnijos ir Hercegovinos pastangas stiprinti demokratiją ir teisinę valstybę;

b)

prisidėti prie politinio, ekonominio, institucijų stabilumo Bosnijoje ir Hercegovinoje bei prie regiono stabilizavimo;

c)

sukurti tinkamas sąlygas politiniam dialogui, kad Šalys galėtų užmegzti glaudžius politinius tarpusavio santykius;

d)

remti Bosnijos ir Hercegovinos pastangas vystyti ekonominį ir tarptautinį bendradarbiavimą, derinant jos teisės aktus prie Bendrijos teisės aktų;

e)

remti Bosnijos ir Hercegovinos pastangas užbaigti perėjimo į veikiančią rinkos ekonomiką laikotarpį:

f)

skatinti darnius ekonominius santykius ir palaipsniui vystyti Bendrijos bei Bosnijos ir Hercegovinos laisvosios prekybos zoną;

g)

skatinti regionų bendradarbiavimą visose srityse, kurioms taikomas šis Susitarimas.

I ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRIEJI PRINCIPAI

2 straipsnis

Pagarba demokratijos principams ir žmogaus teisėms, kaip skelbiama Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ir apibrėžiama žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, Helsinkio baigiamajame akte bei Paryžiaus chartijoje naujajai Europai, pagarba tarptautinės teisės principams, įskaitant visapusišką bendradarbiavimą su Tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu buvusiajai Jugoslavijai (TBTBJ), ir teisinei valstybei, taip pat rinkos ekonomikos principams, kaip nurodyta ESBK Bonos konferencijos dėl ekonominio bendradarbiavimo dokumente, yra Šalių vidaus bei užsienio politikos pagrindas ir yra esminiai šio Susitarimo elementai.

3 straipsnis

Esminis šio Susitarimo elementas yra kova su masinio naikinimo ginklų (toliau – MNG) platinimu ir tiekimo būdais.

4 straipsnis

Šalys patvirtina, kad svarbu vykdyti tarptautinius įsipareigojimus, visų pirma visapusiškai bendradarbiauti su TBTBJ.

5 straipsnis

Tarptautinė ir regioninė taika bei stabilumas, gerų kaimyninių santykių plėtojimas, žmogaus teisės, pagarba mažumoms ir jų apsauga yra stabilizacijos ir asociacijos proceso esmė. Šio Susitarimo sudarymas ir įgyvendinimas ir toliau priklauso nuo stabilizacijos ir asociacijos proceso sąlygų įgyvendinimo ir grindžiamas konkrečiais Bosnijos ir Hercegovinos pasiekimais.

6 straipsnis

Bosnija ir Hercegovina įsipareigoja tęsti ir skatinti bendradarbiavimą bei gerus kaimyninius santykius su kitomis regiono šalimis, įskaitant atitinkamą asmenų, prekių, kapitalo ir paslaugų judėjimo abipusių lengvatų lygį, abiem Šalims svarbių projektų, ypač susijusių su kova su organizuotu nusikalstamumu, korupcija, pinigų plovimu, nelegalia migracija ir prekyba, visų pirma prekyba žmonėmis, šaulių bei lengvaisiais ginklais ir draudžiamais narkotikais, plėtrą. Šis įsipareigojimas yra pagrindinis Bendrijos bei Bosnijos ir Hercegovinos santykių ir bendradarbiavimo plėtros veiksnys, todėl jis didina regiono stabilumą.

7 straipsnis

Šalys dar kartą patvirtina savo rimtą požiūrį į kovą su terorizmu ir tarptautinių įsipareigojimų vykdymą šioje srityje.

8 straipsnis

Asociacijos susitarimas įgyvendinamas laipsniškai ir bus galutinai įvykdytas po daugiausiai šešerių metų pereinamojo laikotarpio.

Stabilizacijos ir asociacijos taryba, įsteigta pagal 115 straipsnį, reguliariai peržiūri, paprastai kas metus, šio Susitarimo įgyvendinimą bei Bosnijos ir Hercegovinos teisinių, administracinių, institucinių ir ekonominių reformų priėmimą ir vykdymą. Peržiūra vykdoma atsižvelgiant į preambulę ir laikantis bendrųjų šio Susitarimo principų. Ją atliekant tinkamai atsižvelgiama į Europos partnerystės nustatytus prioritetus, susijusius su šiuo Susitarimu ir ji yra suderinama su mechanizmais, sukurtais stabilizacijos ir asociacijos proceso metu, visų pirma stabilizacijos ir asociacijos proceso pažangos ataskaita.

Remiantis šia peržiūra, Stabilizacijos ir asociacijos taryba parengs rekomendacijas ir gali priimti sprendimus. Jeigu peržiūros metu bus nustatyti tam tikri sunkumai, gali būti pasitelkti šiame Susitarime nustatyti ginčų sprendimo mechanizmai.

Visas Asociacijos susitarimas įgyvendinamas laipsniškai. Ne vėliau kaip trečiaisiais metais nuo šio Susitarimo įsigaliojimo, Stabilizacijos ir asociacijos taryba atlieka išsamią šio Susitarimo taikymo peržiūrą. Remdamasi šia peržiūra, Stabilizacijos ir asociacijos taryba įvertina Bosnijos ir Hercegovinos pasiektą pažangą ir gali priimti sprendimus, reglamentuosiančius tolesnius asociacijos etapus.

Pirmiau paminėta peržiūra nebus taikoma laisvam prekių judėjimui, kurio atžvilgiu IV antraštinėje dalyje nustatytas atskiras tvarkaraštis.

9 straipsnis

Šis Susitarimas visiškai atitinka ir įgyvendinamas laikantis susijusių PPO nuostatų, visų pirma 1994 m. Bendrojo muitų tarifų ir prekybos susitarimo (GATT 1994) XXIV straipsnio ir Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis (GATS) V straipsnio nuostatų.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

POLITINIS DIALOGAS

10 straipsnis

1.   Šalių politinis dialogas tęsiamas pagal šį Susitarimą. Jis lydi ir tvirtina Europos Sąjungos bei Bosnijos ir Hercegovinos suartėjimą ir prisideda prie glaudžių solidarumo ryšių bei naujų Šalių bendradarbiavimo formų kūrimo.

2.   Politinis dialogas visų pirma turi skatinti:

a)

Bosnijos ir Hercegovinos visišką integraciją į demokratinių tautų bendriją ir laipsnišką draugiškų santykių su Europos Sąjunga kūrimą;

b)

Šalių nuomonių dėl tarptautinių klausimų skirtumų mažinimą, įskaitant BUSP klausimus, ir atitinkamai keičiantis informacija, ypač klausimais, galinčiais turėti Šalims didelį poveikį;

c)

regionų bendradarbiavimą ir gerų kaimyninių santykių vystymą;

d)

bendrą nuomonę apie saugumą ir stabilumą Europoje, įskaitant bendradarbiavimą Europos Sąjungos BUSP srityse.

3.   Šalių nuomone, MNG ir jų gabenimo priemonių platinimas valstybiniams ir nevalstybiniams subjektams yra viena rimčiausių grėsmių tarptautiniam stabilumui ir saugumui. Todėl Šalys susitaria bendradarbiauti ir prisidėti prie kovos su masinio naikinimo ginklų ir jų gabenimo priemonių platinimu, rūpindamosi tuo, kad būtų visiškai laikomasi įsipareigojimų, kuriuos jos prisiėmė pasirašydamos tarptautines sutartis ir susitarimus dėl nusiginklavimo ir ginklų neplatinimo, taip pat kitų jų tarptautinių šios srities įsipareigojimų, ir kad tie įsipareigojimai būtų įgyvendinami nacionaliniu lygiu. Šalys susitaria, kad ši nuostata yra esminis šio Susitarimo elementas ir bus politinio dialogo, kuris lydės ir stiprins šiuos elementus, dalis.

Be to, Šalys susitaria bendradarbiauti kovojant su masinio naikinimo ginklų ir jų gabenimo priemonių platinimu ir prisidėti prie šios kovos:

a)

imdamosi veiksmų, kad būtų atitinkamai pasirašytos, ratifikuotos (arba prisijungta prie jų) ir visiškai įgyvendintos visos kitos susijusios tarptautinės priemonės;

b)

sukurdamos veiksmingą nacionalinės eksporto kontrolės sistemą, kurią sudaro su masinio naikinimo ginklais susijusių prekių eksporto ir tranzito kontrolė, įskaitant galutinę dvigubos paskirties technologijų kontrolę, tikrinant, ar jos neskirtos masinio naikinimo ginklams, ir kurioje numatytos veiksmingos sankcijos už eksporto kontrolės pažeidimus.

Politinis dialogas šiuo klausimu gali vykti regioniniu lygiu.

11 straipsnis

1.   Pirmiausia politinis dialogas vyksta Stabilizacijos ir asociacijos taryboje, kuri yra bendrai atsakinga visais klausimais, kuriuos Šalys jai gali pateikti.

2.   Šalių prašymu politinis dialogas taip pat gali vykti šiomis formomis:

a)

vyresniųjų Bosnijai ir Hercegovinai atstovaujančių pareigūnų bei Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančiai valstybei narei, Generaliniam sekretoriatui (BUSP vyriausiajam įgaliotiniui) ir Europos Bendrijų Komisijai (toliau – Europos Komisija) atstovaujančių pareigūnų susitikimuose, kurie rengiami esant reikalui;

b)

veiksmingai naudojantis visais diplomatiniais Šalių ryšiais, įskaitant atitinkamus kontaktus trečiosiose šalyse ir Jungtinėse Tautose, ESBO, Europos Taryboje bei kituose tarptautiniuose forumuose;

c)

bet kurios kitos priemonės, kuriomis būtų galima skatinti šio dialogo konsolidavimą, plėtrą ir gerinimą, įskaitant nurodytąsias Salonikų darbotvarkėje, kuri buvo priimta 2003 m. birželio 19 ir 20 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose.

12 straipsnis

Politinis dialogas parlamentiniu lygiu vyksta pagal 121 straipsnį įsteigtame Stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete.

13 straipsnis

Politinis dialogas gali vykti daugiašaliu ir regioniniu lygiu, įtraukiant kitas regiono šalis, įskaitant ES ir Vakarų Balkanų forumą.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

REGIONINIS BENDRADARBIAVIMAS

14 straipsnis

Bosnija ir Hercegovina aktyviai skatina regionų bendradarbiavimą, laikydamasi įsipareigojimo puoselėti taiką ir stabilumą tarptautiniu bei regioniniu lygiu ir kurti gerus kaimyninius santykius. Iš Bendrijos pagalbos programų galima remti projektus, kuriuose numatytas regioninis arba tarpvalstybinis aspektas.

Nusprendusi sustiprinti bendradarbiavimą su viena iš toliau 15, 16 ir 17 straipsniuose nurodytų valstybių, Bosnija ir Hercegovina apie tai praneša Bendrijai ir jos valstybėms narėms ir šiuo klausimu su jomis konsultuojasi pagal X antraštinės dalies nuostatas.

Bosnija ir Hercegovina visiškai įgyvendina galiojančius dvišalius laisvosios prekybos susitarimus, dėl kurių buvo vedamos derybos pagal susitarimo memorandumą dėl prekybos supaprastinimo ir liberalizavimo, kurį Bosnija ir Hercegovina pasirašė 2001 m. birželio 27 d. Briuselyje bei Vidurio Europos laisvosios prekybos susitarimą, pasirašytą Bukarešte 2006 m. gruodžio 19 d.

15 straipsnis

Bendradarbiavimas su kitomis šalimis, pasirašiusiomis Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą

Pasirašiusi šį Susitarimą, Bosnija ir Hercegovina pradeda derybas su Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą jau pasirašiusiomis šalimis, siekdama sudaryti dvišalius regioninio bendradarbiavimo susitarimus, kurių tikslas – skatinti atitinkamų šalių bendradarbiavimo mastą.

Pagrindiniai šių konvencijų elementai:

a)

politinis dialogas;

b)

PPO nuostatas atitinkančios laisvosios prekybos zonos sukūrimas;

c)

abipusės laisvo darbuotojų judėjimo, įsisteigimo, paslaugų teikimo, einamųjų mokėjimų ir kapitalo judėjimo nuolaidos, taip pat su kitais asmenų judėjimo politikos aspektais susijusios nuolaidos, lygiavertės šiame Susitarime nustatytoms nuolaidoms;

d)

nuostatos dėl bendradarbiavimo kitose srityse, kurioms taikomas arba netaikomas šis Susitarimas, visų pirma teisingumo ir vidaus reikalų srityse.

Prireikus, šiose konvencijose išdėstytos nuostatos dėl būtinų institucinių mechanizmų kūrimo.

Šios konvencijos turėtų būti sudarytos per dvejus metus nuo šio Susitarimo įsigaliojimo. Bosnijos ir Hercegovinos pasirengimas sudaryti tokias konvencijas bus tolesnių Bosnijos ir Hercegovinos bei Europos Sąjungos tarpusavio santykių plėtros sąlyga.

Bosnija ir Hercegovina turėtų inicijuoti panašias derybas su likusiomis regiono šalimis, kai šios bus pasirašiusios Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą.

16 straipsnis

Bendradarbiavimas su kitomis šalimis, susijusiomis su stabilizacijos ir asociacijos procesu

Bosnija ir Hercegovina tęsia regioninį bendradarbiavimą su kitomis stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančiomis šalimis keliose arba visose bendradarbiavimo srityse, kurioms taikomas šis Susitarimas, ypač bendros svarbos srityse. Toks bendradarbiavimas visada turėtų atitikti šio Susitarimo principus ir tikslus.

17 straipsnis

Bendradarbiavimas su kitomis šalimis kandidatėmis į ES nares, nesusijusiomis su stabilizacijos ir asociacijos procesu

1.   Bosnija ir Hercegovina turėtų stiprinti bendradarbiavimą ir sudaryti regionų bendradarbiavimo konvencijas su visomis šalimis kandidatėmis į ES nares, nesusijusiomis su stabilizacijos ir asociacijos procesu, visose bendradarbiavimo srityse, kurioms taikomas šis Susitarimas. Tokia konvencija turėtų sudaryti sąlygas palaipsniui suderinti dvišalius Bosnijos ir Hercegovinos bei tos šalies santykius su atitinkama Bendrijos bei jos valstybių narių ir tos šalies santykių dalimi.

2.   Bosnija ir Hercegovina iki 18 straipsnio 1 dalyje nurodyto laikotarpio pabaigos sudaro susitarimą su Turkija, kuri sudarė muitų sąjungą su Bendrija, abiem Šalims palankiomis sąlygomis, kuriuo sukuriama laisvosios prekybos zona pagal 1994 m. Bendrojo muitų tarifų ir prekybos susitarimo XXIV straipsnį ir atitinkamu šio Susitarimo lygiu liberalizuojamas steigimasis bei paslaugų vienos kitai teikimas pagal Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis V straipsnį.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

LAISVAS PREKIŲ JUDĖJIMAS

18 straipsnis

1.   Bendrija ir Bosnija ir Hercegovina palaipsniui ir per ne ilgesnį kaip penkerių metų laikotarpį nuo šio Susitarimo įsigaliojimo datos sukuria laisvosios prekybos zoną pagal šio Susitarimo nuostatas ir laikydamosi 1994 m. Bendrojo muitų tarifų ir prekybos susitarimo bei PPO nuostatų. Tai darydamos jos atsižvelgia į toliau nurodytus specifinius reikalavimus.

2.   Kombinuotoji nomenklatūra taikoma klasifikuojant prekes, kuriomis Šalys prekiauja tarpusavyje.

3.   Šiame Susitarime muitai ir lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai apima visus bet kokio pobūdžio muitus arba rinkliavas, taikomus prekės importui arba eksportui, įskaitant bet kokios formos papildomą mokestį arba rinkliavą, susijusius su tokiu importu arba eksportu, neįskaitant:

a)

rinkliavų, lygiaverčių vidaus mokesčiams, taikomiems laikantis 1994 m. Bendrojo muitų tarifų ir prekybos susitarimo III straipsnio 2 dalies,

b)

antidempingo arba išlyginamųjų priemonių,

c)

mokesčių arba rinkliavų, atitinkančių suteiktų paslaugų sąnaudas.

4.   Kiekvieno produkto pagrindiniai muitai, kuriems turėtų būti taikomi tolesni muitų tarifų sumažinimai, nustatyti šiame Susitarime, yra šie:

a)

Bendrijos bendrasis muitų tarifas, nustatytas pagal Tarybos reglamentą EEB Nr. 2658/87 (1), taikomas erga omnes šio Susitarimo pasirašymo dieną;

b)

Bosnijos ir Hercegovinos taikomas 2005 m. muitų tarifas (2).

5.   Pagal šio Susitarimo nuostatas apskaičiuoti sumažinti muitai, kuriuos turės taikyti Bosnija ir Hercegovina, yra apvalinami iki artimiausių dešimtųjų pagal bendruosius aritmetikos principus. Taigi visi skaičiai, kurių šimtoji dalis po kablelio yra mažesnė kaip 5, apvalinami mažinant iki artimiausio dešimtainės trupmenos skaičiaus, o visi skaičiai, kurių šimtoji dalis po kablelio yra didesnė kaip 5 (imtinai), apvalinami didinant iki artimiausio dešimtainės trupmenos skaičiaus.

6.   Jeigu pasirašius šį Susitarimą bet koks muitų tarifų mažinimas taikomas erga omnes pagrindu, visų pirma mažinimai susiję su:

a)

derybomis dėl muitų tarifų PPO arba,

b)

galimu Bosnijos ir Hercegovinos įstojimu į PPO arba,

c)

tolesniais mažinimais Bosnijai ir Hercegovinai įstojus į PPO,

tokie sumažinti muitai pakeičia bazinį muitą, minėtą 4 dalyje, nuo šių sumažinimų taikymo dienos.

7.   Bendrija ir Bosnija ir Hercegovina praneša viena kitai apie atitinkamus savo bazinius muitus ir visus jų pakeitimus.

I SKYRIUS

Pramonės produktai

19 straipsnis

Apibrėžtis

1.   Šio skyriaus nuostatos taikomos Bendrijos arba Bosnijos ir Hercegovinos kilmės produktams, išvardytiems Kombinuotosios nomenklatūros 25–97 skirsniuose, išskyrus PPO susitarimo dėl žemės ūkio I priedo, 1 dalies ii punkte išvardytus produktus.

2.   Šalys prekiauja produktais, nurodytais Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartyje, laikydamosi tos Sutarties nuostatų.

20 straipsnis

Bendrijos nuolaidos pramonės produktams

1.   Bosnijos ir Hercegovinos kilmės pramonės produktų importo į Bendriją muitai ir lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai panaikinami įsigaliojus šiam Susitarimui.

2.   Bosnijos ir Hercegovinos kilmės pramonės produktų importo į Bendriją kiekiniai apribojimai ir lygiaverčio poveikio priemonės panaikinami įsigaliojus šiam Susitarimui.

21 straipsnis

Bosnijos ir Hercegovinos nuolaidos pramonės produktams

1.   I priede neišvardytų Bendrijos kilmės pramonės produktų importo į Bosniją ir Hercegoviną muitas panaikinamas įsigaliojus šiam Susitarimui.

2.   Bendrijos kilmės pramonės produktų importo į Bosniją ir Hercegoviną privalomieji mokėjimai, lygiaverčiai muitams, panaikinami įsigaliojus šiam Susitarimui.

3.   I priede išvardytų Bendrijos kilmės pramonės produktų, išvardytų I priedo a, b ir c dalyse, importo į Bosniją ir Hercegoviną muitai palaipsniui mažinami ir panaikinami pagal tame priede nurodytą tvarkaraštį.

4.   Šio Susitarimo įsigaliojimo dieną panaikinami kiekybiniai apribojimai į Bosniją ir Hercegoviną importuojamiems Bendrijos kilmės pramonės produktams ir lygiaverčio poveikio priemonės.

22 straipsnis

Muitai ir eksporto apribojimai

1.   Įsigaliojus šiam Susitarimui Bendrija ir Bosnija ir Hercegovina panaikina visus eksporto muitus ir lygiaverčio poveikio privalomuosius mokėjimus, taikomus jų tarpusavio prekybai.

2.   Įsigaliojus šiam Susitarimui Bendrija ir Bosnija ir Hercegovina panaikina viena kitos atžvilgiu eksporto kiekybinius apribojimus ir lygiaverčio poveikio priemones.

23 straipsnis

Greitesnis muitų mažinimas

Bosnija ir Hercegovina skelbia, kad yra pasirengusi sumažinti muitus prekyboje su Bendrija greičiau nei numatyta 21 straipsnyje, jeigu bendra ekonominė padėtis ir atitinkamo ekonomikos sektoriaus padėtis bus palanki.

Stabilizacijos ir asociacijos taryba analizuoja padėtį šiuo aspektu ir teikia atitinkamas rekomendacijas.

II SKYRIUS

Žemės ūkis ir žuvininkystė

24 straipsnis

Apibrėžtis

1.   Šio skyriaus nuostatos taikomos prekybai Bendrijos arba Bosnijos ir Hercegovinos kilmės žemės ūkio ir žuvininkystės produktais.

2.   Terminas „žemės ūkio ir žuvininkystės produktai“ reiškia Kombinuotosios nomenklatūros 1–24 skirsniuose ir PPO susitarimo dėl žemės ūkio I priedo 1 dalies ii punkte išvardytus produktus.

3.   Į šią apibrėžtį įtraukti žuvų ir žuvininkystės produktai, nurodyti 3 skirsnio 1604 ir 1605 pozicijose bei 0511 91, 1902 20 10 ir 2301 20 00 subpozicijose.

25 straipsnis

Perdirbti žemės ūkio produktai

1 protokole išdėstyta prekybos jame išvardytais perdirbtais žemės ūkio produktais tvarka.

26 straipsnis

Žemės ūkio ir žuvininkystės produktų kiekybinių apribojimų panaikinimas

1.   Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Bendrija panaikina visus Bosnijos ir Hercegovinos kilmės importuojamiems žemės ūkio ir žuvininkystės produktams taikomus kiekybinius apribojimus ir lygiaverčio poveikio priemones.

2.   Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Bosnija ir Hercegovina panaikina visus Bendrijos kilmės importuojamiems žemės ūkio ir žuvininkystės produktams taikomus kiekybinius apribojimus ir lygiaverčio poveikio priemones.

27 straipsnis

Žemės ūkio produktai

1.   Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Bendrija panaikina visus Bosnijos ir Hercegovinos kilmės importuojamiems žemės ūkio produktams (išskyrus klasifikuojamus Kombinuotosios nomenklatūros 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 ir 2204 pozicijose) taikomus muitus ir lygiaverčio poveikio rinkliavas.

Kombinuotosios nomenklatūros 7 ir 8 skyriuose nurodytų produktų atveju, kuriems pagal Bendrąjį muitų tarifą numatoma taikyti ad valorem muitus ir konkretų muitą, panaikinama tik muito ad valorem dalis.

2.   Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Bendrija nustato 20 % ad valorem muito dydžio ir 20 % konkretaus muito dydžio muitus į Bendriją importuojamiems II priede apibrėžtiems ir Bosnijos ir Hercegovinos kilmės jaučių jauniklių mėsos produktams, kaip nustatyta Bendrajame muitų tarife, kurie neviršija 1 500 tonų, apskaičiuotų pagal skerdenos svorį, metinės tarifų kvotos.

3.   Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Bendrija, neviršydama 12 000 tonų (neto svorio) metinės tarifinės kvotos, netaiko muitų Kombinuotosios nomenklatūros 1701 ir 1702 pozicijose išvardytiems į Bendriją importuojamiems Bosnijos ir Hercegovinos kilmės produktams.

4.   Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Bosnija ir Hercegovina:

a)

panaikina tam tikriems III a priede išvardytiems Bendrijos kilmės importuojamiems žemės ūkio produktams taikomą muitą;

b)

palaipsniui mažina tam tikriems III priedo b, c ir d dalyse išvardytiems Bendrijos kilmės importuojamiems žemės ūkio produktams taikomus muitus pagal tame priede pateiktą tvarkaraštį;

c)

panaikina muitus, taikomus tam tikrų Bendrijos kilmės žemės ūkio produktų, išvardytų III e priede, importui, atsižvelgdama į nurodytą kiekvieno produkto tarifinę kvotą.

5.   7 protokole nustatyta jame išvardytiems vyno ir spiritinių gėrimų produktams taikoma tvarka.

28 straipsnis

Žuvų ir žuvininkystės produktai

1.   Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Bendrija panaikina visus muitus arba lygiaverčio poveikio mokesčius, taikomus Bosnijos ir Hercegovinos kilmės žuvų ir žuvininkystės produktams, išskyrus IV priede išvardytus produktus. IV priede išvardytiems produktams taikomos jame išdėstytos nuostatos.

2.   Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Bosnija ir Hercegovina panaikina visus muitus ir lygiaverčio poveikio mokesčius, taikomus Bendrijos kilmės žuvų ir žuvininkystės produktams, laikantis V priede išvardytų nuostatų.

29 straipsnis

Nuostata dėl peržiūros

Atsižvelgdamos į Šalių tarpusavio prekybos žemės ūkio ir žuvininkystės produktais apimtį, į tam tikrus jų ypatumus, į Bendrijos bendrųjų politikos krypčių ir į Bosnijos ir Hercegovinos žemės ūkio ir žuvininkystės politikos taisykles, į žemės ūkio ir žuvininkystės įtaką Bosnijos ir Hercegovinos ekonomikai ir daugiašalių prekybos derybų su PPO pasekmes ir į galimą Bosnijos ir Hercegovinos įstojimą į PPO, Bendrija ir Bosnija ir Hercegovina ne vėliau kaip po trejų metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Stabilizacijos ir asociacijos taryboje, aptardamos kiekvieną produktą, abipusiškai ir reguliariai svarsto galimybes suteikti viena kitai papildomų nuolaidų ir taip labiau liberalizuoti prekybą žemės ūkio ir žuvininkystės produktais.

30 straipsnis

Nepaisant kitų šio Susitarimo nuostatų, ypač 39 straipsnio, atsižvelgiant į ypatingą žemės ūkio ir žuvininkystės sektorių jautrumą, jeigu vienoje iš Šalių pagamintų produktų, kuriems pagal 25–28 straipsnius taikomos nuolaidos, importas smarkiai sutrikdo rinkų funkcionavimą arba rinkų vidaus reguliavimo mechanizmus kitoje Šalyje, abi Šalys nedelsdamos pradeda konsultacijas, kad rastų tinkamą sprendimą. Laukdama sprendimo susijusi Šalis gali imtis atitinkamų priemonių, kurias laiko būtinomis.

31 straipsnis

Žemės ūkio bei žuvininkystės produktų ir maisto produktų (išskyrus vyną ir spiritinius gėrimus) geografinių nuorodų apsauga

1.   Bosnija ir Hercegovina saugo Bendrijos geografines nuorodas, užregistruotas Bendrijoje pagal 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (3), laikydamasi šio straipsnio sąlygų. Bosnijos ir Hercegovinos geografinės nuorodos gali būti registruojamos Bendrijoje, laikantis sąlygų, nustatytų tame reglamente.

2.   Bosnija ir Hercegovina draudžia naudoti savo teritorijoje pavadinimus, kurie saugomi Bendrijoje, panašiems produktams, kurie neatitinka geografinės nuorodos sąlygų. Tai taikoma net tais atvejais, kai nurodoma tikra prekės geografinė kilmė, geografinė nuoroda naudojama vertime, pavadinimas yra papildytas žodžiais „rūšis“, „tipas“, „būdas“, „imitacija“, „metodas“ arba panašiais užrašais.

3.   Bosnija ir Hercegovina atsisako registruoti prekės ženklą, kuris naudojamas, kaip paminėta 2 dalyje.

4.   Prekės ženklai, kurie buvo užregistruoti arba Bosnijoje ir Hercegovinoje įsitvirtino juos naudojant, kurie naudojami kaip paminėta 2 dalyje, nebus naudojami praėjus šešeriems metams po šio Susitarimo įsigaliojimo. Tačiau tai netaikoma prekės ženklams, užregistruotiems Bosnijoje ir Hercegovinoje, ir prekės ženklams, įsitvirtinusiems juos naudojant, kurie priklauso trečiųjų šalių piliečiams, su sąlyga, kad jie neklaidina visuomenės, kiek tai susiję su prekių kokybe, specifikacijomis ir geografine kilme.

5.   Bet koks geografinių nuorodų, saugomų pagal 1 dalį, vartojimas kaip bendrinėje kalboje įprastinių terminų, t. y. kaip bendrinis tokių prekių pavadinimas, Bosnijoje ir Hercegovinoje nutraukiamas vėliausiai 2013 m. gruodžio 31 d.

6.   Bosnija ir Hercegovina užtikrina 1–5 dalyse minimą apsaugą savo iniciatyva ir suinteresuotosios šalies prašymu.

III SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

32 straipsnis

Taikymo sritis

Šio skyriaus nuostatos taikomos Šalių tarpusavio prekybai visais produktais, išskyrus atvejus, kai šiame skyriuje arba 1 protokole nustatyta kitaip.

33 straipsnis

Patobulintos nuolaidos

Jeigu bet kuri Šalis vienašališkai taiko palankesnes priemones, šios antraštinės dalies nuostatos neturi jokio poveikio šiam taikymui.

34 straipsnis

Esamos padėties išlaikymas

1.   Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos prekybai neįvedami jokie nauji ir nedidinami šiuo metu taikomi importo arba eksporto muitai ar lygiaverčio poveikio mokesčiai.

2.   Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos prekybai nepradedami taikyti jokie nauji ir nedidinami šiuo metu taikomi importo arba eksporto kiekybiniai apribojimai ar lygiaverčio poveikio priemonės.

3.   Nepažeidžiant pagal 25, 26, 27 ir 28 straipsnius suteiktų nuolaidų, šio straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatomis jokiu būdu neribojamas atitinkamų Bosnijos ir Hercegovinos ir Bendrijos žemės ūkio ir žuvininkystės politikos krypčių tęstinumas ir netrukdoma imtis bet kokių šiomis politikos kryptimis nustatytų priemonių, jeigu nepažeidžiamos III–V prieduose ir 1 protokole nustatytos importo sąlygos.

35 straipsnis

Fiskalinio diskriminavimo draudimas

1.   Bendrija ir Bosnija ir Hercegovina susilaiko nuo bet kokių vidinių fiskalinio pobūdžio priemonių arba praktikos, dėl kurių tiesiogiai arba netiesiogiai diskriminuojami vienos Šalies produktai palyginti su kitos Šalies teritorijoje pagamintais panašiais produktais, o jeigu tokios priemonės arba praktika egzistuoja, jas uždraudžia.

2.   Už produktus, eksportuotus į vienos iš Šalių teritoriją, grąžinta netiesioginių vidaus mokesčių suma negali viršyti netiesioginių mokesčių, kuriais jie apmokestinami, sumos.

36 straipsnis

Fiskalinio pobūdžio muitai

Nuostatos dėl importo muitų panaikinimo taikomos ir fiskaliniams muitams.

37 straipsnis

Muitų sąjungos, laisvos prekybos zonos, tarptautiniai susitarimai

1.   Šiuo Susitarimu nesudaroma kliūčių veikti esančioms arba kurti naujas muitų sąjungas, laisvas prekybos zonas arba sudaryti pasienio prekybos susitarimus, jeigu jais nekeičiama šiame Susitarime numatyta prekybos tvarka.

2.   18 straipsnyje nustatytu pereinamuoju laikotarpiu šis Susitarimas netrukdo taikyti konkrečių lengvatinių prekių judėjimo režimų, kurie nustatyti anksčiau vienos arba kelių valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos sudarytuose tarpvalstybiniuose susitarimuose arba dėl kurių susitarta III antraštinėje dalyje nurodytuose Bosnijos ir Hercegovinos sudarytuose dvišaliuose susitarimuose siekiant skatinti regionų prekybą.

3.   Šalių konsultacijos dėl šio straipsnio 1 ir 2 dalyse išvardytų susitarimų ir, jei reikia, dėl kitų svarbių klausimų, susijusių su tam tikromis jų prekybos politikos kryptimis trečiųjų šalių atžvilgiu, vyksta Stabilizacijos ir asociacijos taryboje. Tokios konsultacijos vyksta visų pirma trečiosios šalies stojimo į Europos Sąjungą atveju, siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į šiame Susitarime nustatytus abipusius Bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos interesus.

38 straipsnis

Dempingas ir subsidijos

1.   Jokia šio Susitarimo nuostata neužkertamas kelias kitai Šaliai imtis prekybos apsaugos veiksmų pagal šio straipsnio 2 dalį ir 39 straipsnį.

2.   Vienai iš Šalių sužinojus, kad prekybai su kita Šalimi taikomas dempingas ir (arba) kompensuojamosios subsidijos, ši Šalis gali imtis atitinkamų priemonių prieš tokius veiksmus pagal PPO susitarimą dėl 1994 m. Bendrojo muitų tarifų ir prekybos susitarimo VI straipsnio įgyvendinimo arba PPO susitarimą dėl subsidijų ir kompensuojamųjų priemonių bei remdamasi atitinkamais vidaus teisės aktais.

39 straipsnis

Bendroji apsaugos sąlyga

1.   Šalims taikomos 1994 m. Bendrojo muitų tarifų ir prekybos susitarimo XIX straipsnio ir PPO susitarimo dėl apsaugos priemonių nuostatos.

2.   Neatsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalį, jeigu koks nors vienos Šalies produktas įvežamas į kitos Šalies teritoriją tokiais dideliais kiekiais ir tokiomis sąlygomis, kad sukelia arba gali sukelti:

a)

didelę žalą panašių ar tiesiogiai konkuruojančių produktų vidaus pramonei importuojančios Šalies teritorijoje, arba

b)

didelius sutrikimus bet kuriame ekonomikos sektoriuje arba sunkumus, kurie gali labai pakenkti importuojančiosios Šalies regiono ekonominei padėčiai,

importuojančioji Šalis gali imtis atitinkamų dvišalių apsaugos priemonių pagal šiame straipsnyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

3.   Dvišalės apsaugos priemonės, taikomos kitos Šalies importuojamai produkcijai, neviršija to, kas būtina sunkumams, apibrėžtiems 2 dalyje ir kilusiems dėl šio Susitarimo taikymo, išspręsti. Priimta apsaugos priemonė turi būti maksimalus pagal šį Susitarimą suteiktų lengvatų susijusiam produktui ribų didėjimo sustabdymas arba sumažinimas, kad atitiktų bazinį muitą, nurodytą 18 straipsnio 4 dalies a ir b punktuose ir 6 dalyje, taikomą tam pačiam produktui. Turi būti nustatyta aiški tokių priemonių laipsniško panaikinimo ne vėliau kaip iki nustatyto laikotarpio pabaigos tvarka, ir jų negalima taikyti ilgiau kaip dvejus metus.

Išskirtinėmis aplinkybėmis priemonės gali būti pratęsiamos ilgesniam laikotarpiui, kuris negali viršyti dvejų metų. Bent ketverius metus nuo priemonės taikymo pabaigos jokių dvišalės apsaugos priemonių netaikoma importuojamam produktui, kuriam tokia priemonė jau buvo taikyta anksčiau.

4.   Šiame straipsnyje nurodytais arba šio straipsnio 5 dalies b punkto taikymo atvejais Bendrija arba Bosnija ir Hercegovina, nelygu atvejis, prieš imdamosi šiame straipsnyje nustatytų priemonių ir siekdamos abiem susijusioms Šalims priimtino sprendimo, kuo greičiau Stabilizacijos ir asociacijos tarybai pateikia visą reikiamą informaciją, kad padėtis būtų nuodugniai išnagrinėta.

5.   Įgyvendinant 1, 2, 3 ir 4 dalis, taikomos šios nuostatos:

a)

šiame straipsnyje minėtais atvejais kylantys sunkumai nedelsiant perduodami spręsti Stabilizacijos ir asociacijos tarybai, kuri gali priimti bet kokį sprendimą, reikalingą tokiems sunkumams šalinti.

Jeigu Stabilizacijos ir asociacijos taryba arba eksportuojanti Šalis nepriėmė sprendimo, kuriuo panaikinami kilę sunkumai, arba per 30 dienų nuo klausimo perdavimo Stabilizacijos ir asociacijos tarybai nebuvo priimtas kitas patenkinamas sprendimas, importuojančioji Šalis pagal šį straipsnį gali imtis atitinkamų priemonių sunkumui spręsti. Renkantis apsaugos priemones, pirmenybė turi būti teikiama toms priemonėms, kurios mažiausiai trikdo šiuo Susitarimu nustatytą tvarką. Pagal 1994 m. Bendrojo muitų tarifų ir prekybos susitarimo XIX straipsnį ir PPO susitarimą dėl apsaugos priemonių taikomos apsaugos priemonės išlaiko pagal šį Susitarimą suteiktų lengvatų lygį ir (arba) ribą;

b)

susidarius išskirtinei ir kritinei padėčiai, kai reikia imtis neatidėliotinų veiksmų, ir dėl to nesant galimybės, nelygu atvejis, iš anksto gauti informaciją ar ją išanalizuoti, suinteresuotoji Šalis gali šiame straipsnyje nurodytomis aplinkybėmis nedelsdama taikyti laikinąsias priemones, kurių reikia reaguojant į susidariusią padėtį, ir apie tai nedelsdama informuoja kitą Šalį.

Apie apsaugos priemones nedelsiant pranešama Stabilizacijos ir asociacijos tarybai, kurioje reguliariai dėl jų konsultuojamasi, visų pirma, susiklosčius palankioms aplinkybėms, siekiant sudaryti jų panaikinimo tvarkaraštį.

6.   Jeigu Bendrija arba Bosnija ir Hercegovina, taiko administracinę procedūrą importuojamiems produktams, kurie gali sukelti šiame straipsnyje minėtus sunkumus, jos informuoja apie tai kitą Šalį, siekdamos greitai pateikti informaciją apie prekybos srautų tendencijas.

40 straipsnis

Trūkumo sąlyga

1.   Kai dėl šios antraštinės dalies nuostatų laikymosi:

a)

atsiranda didelis maisto produktų arba kitų eksportuojančiajai Šaliai reikalingų produktų stygius arba iškyla grėsmė, kad toks stygius gali atsirasti, arba

b)

vykdomas produkto reeksportas į trečiąją šalį, kuriai eksportuojančioji Šalis taiko kiekybinius eksporto apribojimus, eksporto muitus, lygiaverčio poveikio priemones arba mokesčius, ir jeigu minėtoji padėtis kelia arba gali kelti didelių sunkumų eksportuojančiajai Šaliai,

ta Šalis gali imtis atitinkamų priemonių šiame straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

2.   Renkantis priemones, pirmenybė turi būti teikiama toms priemonėms, kurios mažiausiai trikdo šiame Susitarime nustatytą tvarką. Šios priemonės netaikomos taip, kad kiltų savavališka arba nepateisinama diskriminacija esant vienodoms sąlygomis arba kad susidarytų slaptas prekybos ribojimas, ir panaikinamos, kai nebelieka jų taikymą pateisinančių sąlygų.

3.   Prieš imdamosi 1 dalyje nustatytų priemonių arba 4 dalies taikymo atvejais Bendrija arba Bosnija ir Hercegovina, nelygu atvejis, Stabilizacijos ir asociacijos tarybai kuo greičiau pateikia visą reikalingą informaciją, siekdamos abiem Šalims priimtino sprendimo. Stabilizacijos ir asociacijos taryboje Šalys gali susitarti dėl bet kokių sunkumams pašalinti reikalingų priemonių. Jeigu per 30 dienų Stabilizacijos ir asociacijos tarybai perduotu klausimu nesusitariama, eksportuojančioji Šalis gali pagal šį straipsnį taikyti priemones atitinkamo produkto eksportui.

4.   Susidarius išskirtinei ir kritinei padėčiai, kai reikia imtis neatidėliotinų veiksmų, ir dėl to nesant galimybės iš anksto gauti informaciją arba ją išanalizuoti, nelygu atvejis, Bendrija arba Bosnija ir Hercegovina, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra suinteresuota, gali nedelsdamos taikyti atsargumo priemones, kurių reikia reaguojant į susidariusią padėtį, ir apie tai nedelsdamos informuoja kitą Šalį.

5.   Apie bet kokias pagal šį straipsnį taikomas priemones nedelsiant pranešama Stabilizacijos ir asociacijos tarybai, kurioje nuolat dėl jų konsultuojamasi, visų pirma, susiklosčius palankioms aplinkybėms, siekiant sudaryti jų panaikinimo tvarkaraštį.

41 straipsnis

Valstybės monopoliai

Bosnija ir Hercegovina koreguoja bet kokius komercinio pobūdžio valstybės monopolius užtikrindama, kad įsigaliojus šiam Susitarimui neliktų jokios valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos piliečių diskriminacijos dėl prekių pirkimo ir pardavimo sąlygų.

42 straipsnis

Kilmės taisyklės

Jei šiame Susitarime nenurodyta kitaip, 2 protokole išdėstytos šio Susitarimo nuostatoms taikomos kilmės taisyklės.

43 straipsnis

Sankcionuoti apribojimai

Šiuo Susitarimu neužkertamas kelias drausti arba riboti importą, eksportą arba prekių gabenimą tranzitu, jeigu kyla grėsmė visuomenės dorovei, viešajai tvarkai arba visuomenės saugumui; žmonių, gyvūnų arba augalų sveikatos ir gyvybės apsaugai; meninės, istorinės arba archeologinės vertės nacionalinių vertybių ar intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugai arba su auksu ir sidabru susijusių taisyklių taikymui. Tačiau tokie draudimai arba apribojimai nereiškia savavališko diskriminavimo arba slaptų Šalių tarpusavio prekybos ribojimų.

44 straipsnis

Administracinio bendradarbiavimo nebuvimas

1.   Šalys susitaria, kad administracinis bendradarbiavimas yra labai svarbus įgyvendinant bei prižiūrint pagal šią antraštinę dalį suteiktą lengvatinį režimą ir pabrėžia įsipareigojimą kovoti su pažeidimais bei sukčiavimu muitinės ir kitose susijusiose srityse.

2.   Jeigu remdamasi objektyvia informacija Šalis nustato, kad administracinio bendradarbiavimo nėra ir (arba) kad daromi pažeidimai ar sukčiaujama pagal šią antraštinę dalį, ši Šalis pagal šį straipsnį gali laikinai sustabdyti susijusio lengvatinio režimo tam tikram (-iems) produktui (-ams) taikymą.

3.   Šiame straipsnyje žodžių junginys „administracinio bendradarbiavimo nebuvimas“ reiškia, inter alia:

a)

pakartotinį pareigos tikrinti reikiamo (-ų) produkto (-ų) kilmės statusą nesilaikymą;

b)

pakartotinį atsisakymą arba nepagrįstą delsimą atlikti paskesnį kilmės įrodymo tikrinimą ir (arba) pranešti jo rezultatus;

c)

pakartotinį atsisakymą arba nepagrįstą delsimą gauti leidimą rengti administracinio bendradarbiavimo misijas su svarstomo lengvatinio režimo suteikimu susijusių dokumentų autentiškumui arba informacijos tikslumui patikrinti.

Šiame straipsnyje minimi pažeidimai ar sukčiavimas gali būti nustatomi, inter alia, kai iš gautos objektyvios informacijos apie pažeidimus ir sukčiavimą paaiškėja, kad be tinkamo paaiškinimo iš kitos Šalies importuojamų prekių staiga padaugėja ir jų skaičius viršija įprastus tos Šalies gamybos ir eksporto pajėgumus.

4.   Laikinas sustabdymas taikomas laikantis šių sąlygų:

a)

Šalis, kuri remdamasi objektyvia informacija nustato, kad administracinio bendradarbiavimo nėra ir (arba) daromi pažeidimai ar sukčiaujama, nedelsdama apie tai praneša Stabilizacijos ir asociacijos komitetui bei pateikia objektyvią informaciją ir pradeda konsultacijas Stabilizacijos ir asociacijos komitete remdamasi visa susijusia informacija ir objektyviomis išvadomis, siekdama abiem Šalims priimtino sprendimo;

b)

jei Šalys pradeda minėtąsias konsultacijas Stabilizacijos ir asociacijos komitete ir per tris mėnesius nuo pranešimo gavimo dienos nesutaria dėl priimtino sprendimo, atitinkama Šalis gali laikinai sustabdyti lengvatinio režimo atitinkamam (-iems) produktui (-ams) taikymą. Apie laikiną sustabdymą nedelsiant pranešama Stabilizacijos ir asociacijos komitetui;

c)

laikinas sustabdymas pagal šį straipsnį taikomas tik tiek, kiek yra būtina atitinkamos Šalies finansiniams interesams apsaugoti. Sustabdymas taikomas ne ilgiau kaip šešis mėnesius, po to terminas gali būti pratęstas. Apie laikiną sustabdymą pranešama Stabilizacijos ir asociacijos komitetui tuoj po jo patvirtinimo. Dėl jo reguliariai konsultuojamasi Stabilizacijos ir asociacijos komitete, visų pirma siekiant jį atšaukti, išnykus jo taikymo priežastims.

5.   Susijusi Šalis savo Oficialiajame leidinyje paskelbia pranešimą importuotojams tuo pat metu, kai pagal šio straipsnio 4 dalies a punktą pateikia pranešimą Stabilizacijos ir asociacijos komitetui. Pranešime importuotojams nurodoma, kad remiantis objektyvia informacija yra nustatyta, jog atitinkamo produkto atžvilgiu bendradarbiavimo nėra ir (arba) daromi pažeidimai ar sukčiaujama.

45 straipsnis

Finansinė atsakomybė

Kompetentingų institucijų klaida tvarkant savo šalies eksporto lengvatinį režimą, visų pirma taikant 2 protokolo nuostatas, ir kai ši klaida daro įtaką importo muitams, tokią įtaką patirianti Šalis gali pareikalauti Stabilizacijos ir asociacijos tarybos apsvarstyti galimybes taikyti visas tinkamas priemones padėčiai sureguliuoti.

46 straipsnis

Taikant šį Susitarimą nepažeidžiamas Bendrijos teisės nuostatų taikymas Kanarų saloms.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJŲ JUDĖJIMAS, STEIGIMASIS, PASLAUGŲ TEIKIMAS, KAPITALO JUDĖJIMAS

I SKYRIUS

Darbuotojų judėjimas

47 straipsnis

1.   Laikantis kiekvienoje valstybėje narėje taikomų sąlygų ir tvarkos:

a)

valstybės narės teritorijoje teisėtai dirbantiems Bosnijos ir Hercegovinos piliečiams taikoma tvarka jie nediskriminuojami dėl pilietybės, darbo sąlygų, atlyginimo arba atleidimo iš darbo atžvilgiu, palyginti su tos valstybės narės piliečiais;

b)

valstybės narės teritorijoje teisėtai dirbančio darbuotojo, išskyrus sezoninius ir pagal 48 straipsnyje nurodytus dvišalius susitarimus atvykstančius darbuotojus (jei tuose susitarimuose nenustatyta kitaip), teisėtai gyvenantis sutuoktinis ir vaikai gali dalyvauti tos valstybės narės darbo rinkoje tuo laikotarpiu, kuriam darbuotojas turi darbo leidimą.

2.   Bosnija ir Hercegovina, laikydamasi savo šalyje taikomų sąlygų ir tvarkos, jos teritorijoje teisėtai dirbantiems valstybės narės piliečiams ir Bosnijoje ir Hercegovinoje teisėtai gyvenantiems jų sutuoktiniams bei vaikams taiko 1 dalyje nustatytą tvarką.

48 straipsnis

1.   Atsižvelgiant į valstybių narių darbo rinkos padėtį, laikantis jų teisės aktų ir valstybėse narėse galiojančių darbuotojų mobilumo taisyklių:

a)

turi būti išsaugotos ir, jei įmanoma, patobulintos dabartinės dalyvavimo darbo rinkoje priemonės, kurias valstybės narės suteikė Bosnijos ir Hercegovinos darbuotojams pagal dvišalius susitarimus;

b)

kitos valstybės narės svarsto galimybę pasirašyti panašius susitarimus.

2.   Praėjus trejiems metams pagal valstybėse narėse galiojančias taisykles bei tvarką ir atsižvelgdama į valstybių narių ir Bendrijos darbo rinkos padėtį, Stabilizacijos ir asociacijos taryba svarsto galimybes daryti kitus patobulinimus, įskaitant profesinio mokymo galimybę.

49 straipsnis

1.   Nustatomos teisėtai valstybės narės teritorijoje dirbantiems Bosnijos ir Hercegovinos piliečiams ir teisėtai toje valstybėje gyvenantiems jų šeimos nariams taikomų socialinės apsaugos sistemų derinimo taisyklės. Todėl Stabilizacijos ir asociacijos tarybos sprendimu, kuriuo nepažeidžiamos jokios dvišaliais susitarimais, jei jie numato palankesnę tvarką, nustatytos teisės ar pareigos, priimamos tokios nuostatos:

a)

visi draudimo, darbo arba gyvenimo laikotarpiai, kuriuos šie darbuotojai praleido įvairiose valstybėse narėse, sudedami, kad jie bei jų šeimos nariai galėtų gauti pensijas ir anuitetus senatvės, invalidumo bei mirties atveju ir kad jiems būtų užtikrinta medicinos priežiūra;

b)

pensijos arba anuitetai, mokami senatvės, mirties, nelaimingo atsitikimo darbe, profesinės ligos arba dėl jų atsiradusio invalidumo atveju, išskyrus specialiąsias neįmokines išmokas, yra laisvai pervedami kursu, taikomu pagal valstybės narės skolininkės arba valstybių narių skolininkių įstatymus;

c)

už pirmiau apibūdintus savo šeimos narius minėti darbuotojai gauna pašalpas šeimai.

2.   Valstybės narės pilietybę turintiems bei teisėtai jos teritorijoje dirbantiems darbuotojams ir teisėtai jos teritorijoje gyvenantiems jų šeimos nariams Bosnija ir Hercegovina taiko panašią į 1 dalies b ir c punktuose nurodytą tvarką.

II SKYRIUS

Steigimasis

50 straipsnis

Apibrėžtis

Šiame Susitarime:

a)

atitinkamai „Bendrijos bendrovė“ arba „Bosnijos ir Hercegovinos bendrovė“ – tai, atitinkamai, bendrovė, įsteigta pagal valstybės narės arba Bosnijos ir Hercegovinos įstatymus, kurios registruota buveinė, centrinė administracija arba pagrindinė veiklos vieta yra Bendrijos arba Bosnijos ir Hercegovinos teritorijoje. Tačiau, jeigu Bendrijos arba atitinkamai Bosnijos ir Hercegovinos teritorijoje yra tik pagal valstybės narės ar Bosnijos ir Hercegovinos teisės aktus įsteigtos bendrovės registruota buveinė, tokia bendrovė laikoma Bendrijos arba Bosnijos ir Hercegovinos bendrove, nelygu atvejis, jeigu jos veikla yra susieta faktiniais ir nenutrūkstamais ryšiais su vienos iš valstybių narių arba Bosnijos ir Hercegovinos ekonomika;

b)

pavaldžioji bendrovė – tai bendrovė, kurią faktiškai valdo kita bendrovė;

c)

bendrovės „filialas“ – tai juridinio asmens teisių neturinti verslo vieta, kurios pastovumas yra toks, kaip ir pagrindinės organizacijos padalinio, turinti vadovybę ir iš esmės pasirengusi derėtis verslo reikalais su trečiosiomis šalimis taip, kad pastarosios, nors ir žinodamos, kad, prireikus, bus užtikrintas teisinis ryšys su pagrindine organizacija, kurios pagrindinė buveinė yra užsienyje, neprivalo tvarkyti reikalų tiesiogiai su tokia pagrindine organizacija, tačiau gali sudaryti verslo sandorius verslo vietoje – padalinyje;

d)

„steigimasis“ reiškia:

i)

piliečių atžvilgiu – teisę imtis ekonominės veiklos kaip savarankiškai dirbantiems asmenims ir steigti įmones, ypač bendroves, kurias jie faktiškai kontroliuoja. Savarankiškai dirbantys ir įmones įsteigę piliečiai neįgyja teisės ieškoti darbo bei dirbti ir jiems nesuteikiama teisė dalyvauti kitos Šalies darbo rinkoje. Šio skyriaus nuostatos netaikomos asmenims, kurie nėra vien tik savarankiškai dirbantys asmenys;

ii)

Bendrijos bendrovių ir Bosnijos ir Hercegovinos bendrovių atžvilgiu – teisė imtis ekonominės veiklos atitinkamai Bosnijoje ir Hercegovinoje arba Bendrijoje steigiant pavaldžiąsias bendroves ir filialus;

e)

operacijos – tai ūkinės veiklos vykdymas;

f)

ekonominė veikla – tai pramoninio, komercinio ir profesinio pobūdžio veikla bei amatininkų veikla;

g)

„Bendrijos pilietis“ ir „Bosnijos ir Hercegovinos pilietis“ reiškia fizinį asmenį, turintį vienos iš valstybių narių arba Bosnijos ir Hercegovinos pilietybę;

Tarptautinio jūrų transporto atžvilgiu, įskaitant mišraus gabenimo operacijas, kai dalis kelionės maršruto driekiasi jūra, Bendrijos arba Bosnijos ir Hercegovinos piliečiams, įsisteigusiems už Bendrijos arba Bosnijos ir Hercegovinos ribų, ir už Bendrijos arba Bosnijos ir Hercegovinos ribų įsteigtoms laivybos bendrovėms, kurias kontroliuoja Bendrijos arba Bosnijos ir Hercegovinos piliečiai, taip pat taikomos į šio skyriaus ir III skyriaus nuostatos, jei jų laivai yra įregistruoti toje valstybėje narėje arba Bosnijoje ir Hercegovinoje pagal atitinkamus jų teisės aktus;

h)

„finansinės paslaugos“ reiškia VI priede nurodytą veiklą. Stabilizacijos ir asociacijos taryba gali išplėsti arba iš dalies pakeisti šio priedo taikymo sritį.

51 straipsnis

1.   Bosnija ir Hercegovina padeda Bendrijos piliečiams bei bendrovėms steigtis ir vykdyti veiklą jos teritorijoje. Šiuo tikslu, įsigaliojus šiam Susitarimui, Bosnija ir Hercegovina taiko:

a)

Bendrijos bendrovių steigimosi Bosnijos ir Hercegovinos teritorijoje atžvilgiu – tvarką, kuri nėra mažiau palanki už taikomą nacionalinėms bendrovėms arba bet kurios trečiosios šalies bendrovei, atsižvelgiant į tai, kuri tvarka palankesnė ir;

b)

įsisteigusių Bendrijos bendrovių pavaldžiųjų bendrovių ir filialų veiklos Bosnijoje ir Hercegovinoje atžvilgiu – tvarką, kuri nėra mažiau palanki už suteiktą nacionalinėms bendrovėms ir filialams arba bet kurios trečiosios šalies pavaldžiajai bendrovei ir filialui, atsižvelgiant į tai, kuri tvarka palankesnė.

2.   Bendrija ir jos valstybės narės, įsigaliojus šiam Susitarimui, taiko:

a)

Bosnijos ir Hercegovinos bendrovių steigimosi atžvilgiu – tvarką, kuri nėra mažiau palanki už valstybių narių suteiktą nacionalinėms bendrovėms arba bet kurios trečiosios šalies bendrovei, atsižvelgdamos į tai, kuri tvarka palankesnė;

b)

jų teritorijoje įsisteigusių Bosnijos ir Hercegovinos bendrovių pavaldžiųjų bendrovių ir filialų veiklos atžvilgiu – tvarką, kuri nėra mažiau palanki už valstybių narių suteiktą jų nacionalinėms bendrovėms ir filialams arba jų teritorijoje įsisteigusiai bet kurios trečiosios šalies pavaldžiajai bendrovei ir filialui, atsižvelgdamos į tai, kuri tvarka palankesnė.

3.   Šalys nepriima jokių naujų taisyklių arba priemonių, kuriomis kitos Šalies bendrovės būtų diskriminuojamos steigimosi, ar jau įsisteigusios bendrovės – veiklos atžvilgiu, jų teritorijoje, palyginti su nacionalinėmis bendrovėmis.

4.   Po ketverių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Stabilizacijos ir asociacijos taryba nustato išsamią tvarką, kaip išplėsti išdėstytąsias nuostatas, kad Bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos piliečiai galėtų įsikurti ir vykdyti ekonominę veiklą kaip savarankiškai dirbantys asmenys.

5.   Nepaisant šio straipsnio nuostatų:

a)

įsigaliojus šiam Susitarimui Bendrijos bendrovių pavaldžiosios bendrovės ir filialai turi teisę Bosnijoje ir Hercegovinoje naudotis nekilnojamuoju turtu ir jį nuomotis;

b)

įsigaliojus šiam Susitarimui Bendrijos bendrovių pavaldžiosios bendrovės turi tokias pačias nuosavybės teises įsigyti nekilnojamojo turto ir juo naudotis, kokias turi Bosnijos ir Hercegovinos bendrovės, o viešųjų gėrybių ir (arba) bendrojo intereso gėrybių atžvilgiu jos turi tokias pat teises kaip Bosnijos ir Hercegovinos bendrovės, jeigu šios teisės reikalingos ekonominei veiklai, dėl kurios jos įsisteigusios, vykdyti. Šis punktas taikomas nedarant poveikio šio Susitarimo 63 straipsniui.

c)

Po ketverių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Stabilizacijos ir asociacijos taryba svarsto galimybes išplėsti b punkte nurodytas teises, kad jos būtų taikomos Bendrijos bendrovių filialams.

52 straipsnis

1.   Pagal 51 straipsnio nuostatas, išskyrus VI priede nustatytas finansines paslaugas, Šalys gali reglamentuoti piliečių ir bendrovių steigimosi bei veiklos tvarką jos teritorijoje, jeigu šiomis taisyklėmis nediskriminuojamos kitų Šalių bendrovės ir piliečiai steigimosi Šalies nacionalinių bendrovių ir piliečių atžvilgiu.

2.   Finansinių paslaugų atžvilgiu, nepaisant jokių kitų šio Susitarimo nuostatų, Šaliai nedraudžiama imtis atsargumo priemonių investuotojų, indėlininkų, draudėjų arba finansinių paslaugų teikėją patikėtiniu paskyrusio asmens apsaugai arba, kad būtų užtikrintas finansų sistemos vientisumas ir stabilumas. Tokios priemonės nenaudojamos siekiant išvengti Šalies įsipareigojimų pagal šį Susitarimą.

3.   Jokia šio Susitarimo nuostata neaiškinama taip, kad Šalies būtų reikalaujama atskleisti informaciją, susijusią su atskirų klientų reikalais ir sąskaitomis, arba valstybės institucijų turimą slaptą arba patentuotą informaciją.

53 straipsnis

1.   Nepažeidžiant jokių prieštaraujančių daugiašalės sutarties dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės (4) (toliau – EBAE) nuostatų, šio skyriaus nuostatos netaikomos oro transporto paslaugoms, vidaus vandens kelių transporto ir jūrų kabotažo paslaugoms.

2.   Stabilizacijos ir asociacijos taryba gali teikti rekomendacijas, kaip tobulinti steigimąsi ir veiklą srityse, kurioms taikoma 1 dalis.

54 straipsnis

1.   Pagal 51 ir 52 straipsnių nuostatas Šaliai nedraudžiama taikyti tam tikrų taisyklių, reglamentuojančių kitos Šalies bendrovių filialų, kurie nėra įregistruoti pirmos Šalies teritorijoje, steigimąsi ir veiklą jos teritorijoje ir, kurios yra nustatytos dėl teisinių arba techninių tokių filialų skirtumų jos teritorijoje įregistruotų padalinių atžvilgiu arba finansinių paslaugų atžvilgiu – dėl atsargumo.

2.   Taikoma tvarka skiriasi tik tiek, kiek būtina dėl šių teisinių arba techninių skirtumų, arba finansinių paslaugų atveju – dėl atsargumo.

55 straipsnis

Kad Bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos piliečiams būtų lengviau verstis reglamentuojama profesine veikla atitinkamai Bosnijoje ir Hercegovinoje ir Bendrijoje, Stabilizacijos ir asociacijos taryba nagrinėja, kokių priemonių reikia imtis, kad būtų abipusiškai pripažįstama kvalifikacija. Siekdama šio tikslo ji gali imtis visų reikalingų priemonių.

56 straipsnis

1.   Bendrijos bendrovei, įsteigtai Bosnijoje ir Hercegovinoje arba Bosnijos ir Hercegovinos bendrovei, įsteigtai Bendrijos teritorijoje, suteikiama teisė pagal įsisteigimo šalyje, atitinkamai Bosnijos ir Hercegovinos ir Bendrijos teritorijoje, galiojančius teisės aktus įdarbinti arba leisti jos pavaldžiosioms bendrovėms ar filialams įdarbinti darbuotojus, kurie atitinkamai yra valstybių narių arba Bosnijos ir Hercegovinos piliečiai, jeigu tokie darbuotojai yra vadovaujantys darbuotojai, kaip nustatyta 2 dalyje, ir jeigu juos įdarbina tik bendrovės, pavaldžiosios bendrovės arba filialai. Tokiems darbuotojams leidimai gyventi ir dirbti išduodami tik tokio įdarbinimo laikotarpiui.

2.   Išvardytųjų bendrovių (toliau – organizacijų) vadovaujantys darbuotojai yra toliau nurodytų kategorijų „bendrovės viduje perkeliami asmenys“, kaip nustatyta šios dalies c punkte, jeigu organizacija yra juridinis asmuo ir jeigu tie asmenys joje dirba arba yra jos partneriai (išskyrus pagrindinius akcininkus) bent metus iki prasidedant tokiam judėjimui:

a)

vadovų pareigas organizacijoje einantys asmenys, kurie visų pirma tiesiogiai vadovauja įmonės valdymui ir kurių darbą paprastai prižiūri arba jiems vadovauja direktorių valdyba, įmonės akcininkai ar jų statusą atitinkantys asmenys, įskaitant:

i)

vadovavimą įmonei arba įmonės skyriui ar padaliniui;

ii)

kitų prižiūrinčių, vadovaujančių darbuotojų arba specialistų darbo priežiūrą ir kontrolę;

iii)

įgaliojimą asmeniškai įdarbinti, atleisti arba rekomenduoti įdarbinti, atleisti arba kitus su personalu susijusius veiksmus;

b)

organizacijoje dirbantys asmenys, turintys ypatingų įmonės veiklai, tyrimo įrenginiams, taikomoms technologijoms arba vadovavimui svarbių žinių. Vertinant tokias žinias, be tai įmonei būdingų žinių, gali būti atsižvelgiama į aukšto lygio kvalifikaciją, susijusią su darbo pobūdžiu arba veikla, kuriems reikia specialių techninių žinių, taip pat į priklausymą pripažintai profesijai;

c)

bendrovės viduje perkeliamas asmuo – tai fizinis asmuo, dirbantis Šalies teritorijoje esančioje organizacijoje ir laikinai perkeltas užsiimti ekonomine veikla kitos Šalies teritorijoje; susijusi organizacija privalo turėti pagrindinę veiklos vietą Šalies teritorijoje, o perkėlimas turi vykti į tos organizacijos įmonę (pavaldžiąją bendrovę, filialą), faktiškai užsiimančią panašia ekonomine veikla kitos Šalies teritorijoje.

3.   Į Bendrijos arba Bosnijos ir Hercegovinos teritoriją įvažiuoti ir laikinai gyventi leidžiama atitinkamai Bosnijos ir Hercegovinos ir Bendrijos piliečiams, jeigu šie bendrovių atstovai yra vadovų pareigas einantys darbuotojai, kaip apibrėžta 2 dalies a punkte, dirba bendrovėje ir yra atsakingi už Bosnijos ir Hercegovinos bendrovės pavaldžiosios bendrovės ar filialo steigimą Bendrijoje arba atitinkamai už Bendrijos bendrovės pavaldžiosios bendrovės ar filialo steigimą Bosnijoje ir Hercegovinoje, jeigu:

a)

šių atstovų darbas nesusijęs su tiesioginiu pardavimu arba paslaugų teikimu, ir jie negauna atlyginimo iš šaltinio, kuris yra įsisteigimo priimančios šalies teritorijoje, ir

b)

jeigu bendrovės pagrindinė verslo vieta yra ne Bendrijos arba atitinkamai Bosnijos ir Hercegovinos teritorijoje ir valstybėje narėje arba atitinkamai Bosnijoje ir Hercegovinoje nėra kito atstovo, biuro, filialo arba pavaldžiosios bendrovės.

III SKYRIUS

Paslaugų teikimas

57 straipsnis

1.   Pagal šias nuostatas Bendrija ir Bosnija ir Hercegovina įsipareigoja imtis reikiamų veiksmų, kad palaipsniui sudarytų paslaugų teikimo galimybes Bendrijos arba Bosnijos ir Hercegovinos bendrovėms ar Bendrijos arba Bosnijos ir Hercegovinos piliečiams, įsisteigusiems kitoje Šalyje nei ta, kurioje gyvenančiam asmeniui jos yra skirtos.

2.   Vykstant 1 dalyje nurodytam liberalizavimo procesui, Šalys leidžia laikinai judėti paslaugas teikiantiems fiziniams asmenims arba fiziniams asmenims, kuriuos paslaugų teikėjas yra įdarbinęs kaip vadovus, nurodytus 56 straipsnio 2 dalyje, įskaitant fizinius asmenis, kurie yra Bendrijos bendrovės arba piliečio ar Bosnijos ir Hercegovinos bendrovės arba piliečio atstovai ir kurie siekia laikinai atvykti bei derėtis dėl paslaugų pardavimo arba sudaryti paslaugų pardavimo sutartis su tuo paslaugų teikėju, jeigu šie atstovai nevykdys tiesioginio pardavimo plačiajai visuomenei arba neteiks paslaugų patys.

3.   Po ketverių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Stabilizacijos ir asociacijos taryba imasi reikalingų priemonių 1 dalies nuostatoms palaipsniui įgyvendinti. Atsižvelgiama į Šalių pažangą derinant teisės aktus.

58 straipsnis

1.   Šalys nesiima jokių priemonių ar veiksmų, dėl kurių paslaugų teikimo sąlygos Bendrijos bendrovėms ar piliečiams ir Bosnijos ir Hercegovinos bendrovėms ar piliečiams, įsisteigusiems kitoje Šalyje nei ta, kurios asmeniui skirtos paslaugos, taptų gerokai griežtesnės, palyginti su padėtimi dieną prieš šio Susitarimo įsigaliojimą.

2.   Jeigu viena Šalis mano, kad po šio Susitarimo įsigaliojimo kitos Šalies pradėtomis taikyti priemonėmis smarkiai sugriežtinamos paslaugų tiekimo sąlygos, palyginti su padėtimi šio Susitarimo įsigaliojimo dieną, ta Šalis gali prašyti kitos Šalies pradėti konsultacijas.

59 straipsnis

Transporto paslaugų Bendrijoje ir Bosnijoje ir Hercegovinoje teikimo atžvilgiu taikomos šios nuostatos:

1)

Sausumos transporto atžvilgiu – 3 protokole išdėstytos Šalių santykiams taikytinos taisyklės, visų pirma siekiant užtikrinti neribotą tranzitą keliais per Bosniją ir Hercegoviną ir Bendriją kaip vieną visumą, veiksmingą nediskriminavimo principo taikymą bei laipsnišką Bosnijos ir Hercegovinos ir Bendrijos transporto teisės aktų derinimą.

2)

Tarptautinio jūrų transporto atžvilgiu Šalys įsipareigoja veiksmingai taikyti komerciniais pagrindais grindžiamą neriboto patekimo į tarptautines rinkas ir neriboto dalyvavimo prekyboje principą, laikytis tarptautiniais ir Europos įsipareigojimais nustatytų saugos, saugumo ir aplinkosaugos standartų.

Šalys patvirtina įsipareigojimą laikytis laisvos konkurencijos principo – svarbiausio tarptautinio jūrų transporto srityje.

3)

Taikydamos 2 dalyje nustatytus principus, Šalys:

a)

į būsimus dvišalius susitarimus su trečiosiomis šalimis neįtraukia krovinio pasidalijimo sąlygų;

b)

įsigaliojus šiam Susitarimui, panaikina visas vienašales priemones bei administracines, technines ir kitas kliūtis, galinčias turėti ribojamąjį arba diskriminuojamąjį poveikį laisvam paslaugų teikimui tarptautinio jūrų transporto srityje;

c)

kiekviena Šalis, inter alia, kitos Šalies piliečių arba bendrovių eksploatuojamiems laivams taiko ne mažiau palankią tvarką nei ta, kurią taiko savo laivams naudojantis tarptautiniais prekybos uostais, uostų infrastruktūra ir pagalbinėmis jūrų transportu teikiamomis paslaugomis uostuose, taip pat taikant susijusius mokesčius ir rinkliavas, muitinių procedūras ir skiriant krantines bei priemones pakrauti ir iškrauti.

4)

Siekiant užtikrinti prie abipusių komercinių poreikių pritaikytą Šalių transporto suderintą vystymąsi ir laipsnišką liberalizavimą, abipusio dalyvavimo oro transporto rinkoje sąlygos nustatomos EBAE.

5)

Prieš EBAE sudarymą Šalys netaiko jokių priemonių arba veiksmų, kurie, palyginti su padėtimi iki šio Susitarimo įsigaliojimo, yra labiau ribojantys arba diskriminuojantys.

6)

Bosnija ir Hercegovina derina savo teisės aktus, įskaitant administracines, technines ir kitas taisykles, su bet kuriuo metu galiojančiais oro, jūrų, vidaus vandenų ir sausumos transporto srities Bendrijos teisės aktais taip, kad būtų užtikrintas liberalizavimas ir abipusis dalyvavimas Šalių rinkose bei sudarytos palankesnės sąlygos keleivių ir prekių judėjimui.

7)

Tuo pat metu, kai daroma bendra pažanga siekiant šio skyriaus tikslų, Stabilizacijos ir asociacijos taryba svarsto būdus, kaip sukurti reikalingas sąlygas oro ir sausumos transporto paslaugų teikimo laisvei padidinti.

IV SKYRIUS

Einamieji mokėjimai ir kapitalo judėjimas

60 straipsnis

Tarptautinio valiutos fondo susitarimo straipsnių VIII straipsnio nuostatų nustatyta tvarka Šalys įsipareigoja sankcionuoti visus Bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos mokėjimus ir pervedimus laisvai konvertuojama valiuta į mokėjimų balanso einamąją sąskaitą.

61 straipsnis

1.   Su mokėjimų balanso kapitalo ir finansine sąskaita susijusių operacijų atžvilgiu, įsigaliojus šiam Susitarimui, Šalys užtikrina laisvą kapitalo judėjimą, susijusį su tiesioginėmis investicijomis į bendroves, kurios yra įsteigtos pagal priimančios šalies įstatymus, ir pagal V antraštinės dalies II skyriaus nuostatas atliekamomis investicijomis, taip pat su šių investicijų likvidavimu arba repatriacija ir bet kokiu iš to gautu pelnu.

2.   Su mokėjimų balanso kapitalo ir finansine sąskaita susijusių operacijų atžvilgiu, įsigaliojus Susitarimui, Šalys užtikrina laisvą kapitalo judėjimą, susijusį su komerciniams sandoriams imamais kreditais arba paslaugų teikimu, kuriame dalyvauja vienos iš Šalių gyventojas, ir su ilgesnio nei vienerių metų termino finansinėmis paskolomis ir kreditais.

3.   Įsigaliojus šiam susitarimui Bosnija ir Hercegovina visiškai ir racionaliai naudodamasi šalyje galiojančiomis taisyklėmis ir tvarka leidžia valstybių narių piliečiams įsigyti Bosnijoje ir Hercegovinoje nekilnojamojo turto.

Per šešerius metus nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Bosnija ir Hercegovina palaipsniui koreguoja savo teisės aktus, taikomus nekilnojamąjį turtą Bosnijoje ir Hercegovinoje norintiems įsigyti valstybių narių piliečiams, ir užtikrina, kad jiems taikoma tvarka būtų ne mažiau palanki nei jos piliečiams taikoma tvarka.

Po penkerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Šalys taip pat užtikrina laisvą kapitalo, susijusio su investicijų portfeliu ir su trumpesnio nei vieneri metai laikotarpio finansinėmis paskolomis bei kreditais, judėjimą.

4.   Nepažeisdamos 1 dalies, Šalys neįveda jokių naujų apribojimų kapitalo judėjimui Bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos gyventojų einamiesiems mokėjimams bei negriežtinta dabartinių susitarimų.

5.   Nepažeidžiant 60 straipsnio ir šio straipsnio nuostatų, kai, išimtiniais atvejais, dėl kapitalo judėjimo tarp Bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos atsiranda ar gali atsirasti rimtų sunkumų Bendrijoje ar Bosnijoje ir Hercegovinoje vykdyti valiutų keitimo kurso ar pinigų politiką, atitinkamai Bendrija ar Bosnija ir Hercegovina gali imtis apsaugos priemonių kapitalo judėjimo tarp Bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos atžvilgiu ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, jeigu tokios priemonės yra būtinos.

6.   Nė viena iš minėtųjų nuostatų negali būti ribojama Šalių ekonominių operacijų vykdytojų teisė pasinaudoti palankesniu režimu, kuris gali būti nustatytas bet kokiu vienašaliu ar daugiašaliu susitarimu, kurio Šalys yra šio Susitarimo Šalys.

7.   Šalys viena su kita konsultuojasi siekdamos sudaryti palankesnes sąlygas kapitalo judėjimui tarp Bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos, kad būtų skatinama siekti šio Susitarimo tikslų.

62 straipsnis

1.   Pirmuosius penkerius metus nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Šalys imasi priemonių, kuriomis sudaromos galimybės kurti reikalingas sąlygas toliau nuosekliai taikyti laisvą kapitalo judėjimą reglamentuojančias Bendrijos taisykles.

2.   Iki penktųjų metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo pabaigos Stabilizacijos ir asociacijos taryba nustato išsamią tvarką, kaip visiškai taikyti laisvą kapitalo judėjimą reglamentuojančias Bendrijos taisykles.

V SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

63 straipsnis

1.   Šios antraštinės dalies nuostatos taikomos atsižvelgiant į ribojimus, pagrįstus viešosios tvarkos, visuomenės saugumo arba visuomenės sveikatos sumetimais.

2.   Jos netaikomos veiklai, kuri Šalių teritorijoje, net ir retai, yra susijusi su valstybės institucijų veiksmais.

64 straipsnis

Siekiant šios antraštinės dalies tikslų, jokia šio Susitarimo nuostata Šalims neužkertamas kelias taikyti savo įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius fizinių asmenų įvažiavimą, gyvenimą, užimtumą, darbo sąlygas, įsisteigimą ir paslaugų teikimą, visų pirma susijusius su leidimo gyventi suteikimu, tęsimu arba atsisakymu jį suteikti, jeigu Šalys jų netaiko taip, kad jais būtų panaikinti arba sumenkinti privalumai, kuriuos kuri nors Šalis įgyja pagal konkrečią šio Susitarimo nuostatą. Šia nuostata nepažeidžiamas 63 straipsnio taikymas.

65 straipsnis

Šios antraštinės dalies nuostatos taip pat taikomos bendrovėms, kurias bendrai kontroliuoja ir išimtinai valdo Bosnijos ir Hercegovinos ir Bendrijos bendrovės arba piliečiai.

66 straipsnis

1.   Pagal šios antraštinės dalies nuostatas suteikiamas didžiausio palankumo statusas netaikomas mokesčių lengvatoms, kurias Šalys teikia arba teiks ateityje, remdamosi dvigubo apmokestinimo išvengimo susitarimais arba kitais mokesčių susitarimais.

2.   Jokia šios antraštinės dalies nuostata neaiškinama taip, kad Šalims būtų užkertamas kelias priimti ar įgyvendinti bet kokias priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią vengti ar nemokėti mokesčių remiantis dvigubo apmokestinimo išvengimo susitarimų ir kitų mokesčių susitarimų nuostatomis arba vietiniais mokesčių teisės aktais.

3.   Jokia šios antraštinės dalies nuostata neaiškinama taip, kad valstybėms narėms arba Bosnijai ir Hercegovinai būtų draudžiama, taikant atitinkamas mokesčių teisės aktų nuostatas, išskirti mokesčių mokėtojus, kurių padėtis nelygiavertė, ypač jų gyvenamosios vietos atžvilgiu.

67 straipsnis

1.   Šalys, siekdamos mokėjimų balanso, stengiasi, kai įmanoma, išvengti ribojamųjų priemonių, įskaitant su importu susijusių ribojamųjų priemonių. Tokias priemones tvirtinanti Šalis kuo greičiau kitai Šaliai pateikia jų panaikinimo tvarkaraštį.

2.   Jei viena ar daugiau valstybių narių arba Bosnija ir Hercegovina susiduria su mokėjimų balanso sunkumais arba jei tokie sunkumai neišvengiamai gresia, Bendrija arba Bosnija ir Hercegovina, nelygu atvejis, gali pagal PPO susitarime nustatytas sąlygas priimti ribojamąsias priemones, įskaitant priemones importo atžvilgiu, kurios taikomos ribotą laiką ir negali viršyti mokėjimų balanso padėčiai ištaisyti reikalingų būtiniausių priemonių. Bendrija arba Bosnija ir Hercegovina, nelygu atvejis, nedelsdama apie tai informuoja kitą Šalį.

3.   Jokios ribojamosios priemonės netaikomos su investicijomis susijusiems pervedimams ir ypač investuotų ar perinvestuotų sumų repatriacijai ir jokioms iš to gautoms pajamoms.

68 straipsnis

Šios antraštinės dalies nuostatos palaipsniui atnaujinamos, ypač atsižvelgiant į GATS V straipsnio reikalavimus.

69 straipsnis

Šio Susitarimo nuostatomis nė vienai Šaliai neužkertamas kelias taikyti bet kokias būtinas priemones siekiant išvengti, kad jos taikomos priemonės dėl trečiųjų šalių patekimo į jos rinką nebūtų apeitos pasinaudojant šio Susitarimo nuostatomis.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

TEISĖS AKTŲ DERINIMAS, TEISĖSAUGA IR KONKURENCIJOS TAISYKLĖS

70 straipsnis

1.   Šalys pripažįsta, kad dabartinius Bosnijos ir Hercegovinos teisės aktus būtina derinti prie Bendrijos teisės aktų ir veiksmingai juos įgyvendinti. Bosnija ir Hercegovina siekia užtikrinti, kad dabartiniai ir būsimi teisės aktai palaipsniui būtų suderinti su Bendrijos acquis. Bosnija ir Hercegovina užtikrina, kad dabartiniai ir būsimi teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinami ir taikomi.

2.   Šis derinimas prasideda šio Susitarimo pasirašymo dieną ir palaipsniui plečiamas į visas šiame Susitarime nurodytas Bendrijos acquis sritis iki šio Susitarimo 8 straipsnyje nustatyto pereinamojo laikotarpio pabaigos.

3.   Pirmiausia derinami fundamentiniai vidaus rinkos acquis elementai ir kitos su prekyba susijusios sritys. Vėliau Bosnija ir Hercegovina derina likusias acquis dalis.

Derinama pagal Europos Komisijos ir Bosnijos ir Hercegovinos patvirtintą programą.

4.   Susitarusi su Europos Komisija Bosnija ir Hercegovina taip pat nustato išsamią tvarką dėl teisės aktų derinimo įgyvendinimo priežiūros priemonių ir teisėsaugos veiksmų, kurių bus imamasi.

71 straipsnis

Konkurencija ir kitos ekonominės nuostatos

1.   Su šio Susitarimo sklandžiu veikimu yra nesuderinami (jeigu gali daryti poveikį Bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos prekybai):

a)

visi įmonių susitarimai, įmonių asociacijų sprendimai ir įmonių suderinti veiksmai, jei jais draudžiama, ribojama ar iškraipoma konkurencija ar jai daroma įtaka;

b)

vienos ar kelių įmonių piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi Bendrijos arba Bosnijos ir Hercegovinos teritorijoje ar didžiojoje jos dalyje;

c)

tam tikroms įmonėms arba tam tikriems produktams bet kokia valstybės teikiama pagalba, iškraipanti arba galinti iškraipyti konkurenciją.

2.   Bet kokie šiam straipsniui prieštaraujantys veiksmai vertinami remiantis kriterijais, išplaukiančiais iš Bendrijoje taikomų konkurencijos taisyklių, visų pirma iš EB sutarties 81, 82, 86 ir 87 straipsnių ir Bendrijos institucijų priimtų aiškinamųjų dokumentų.

3.   Šalys užtikrina, kad nepriklausomai veikiančiai viešajai institucijai suteikiami reikalingi įgaliojimai visapusiškai taikyti 1 dalies a ir b punktus privačių bei valstybinių įmonių ir įmonių, kurioms suteiktos specialios teisės, atžvilgiu.

4.   Bosnija ir Hercegovina įsteigia nepriklausomai veikiančią viešąją instituciją, kuriai bus suteikti reikalingi įgaliojimai dvejus metus nuo šio Susitarimo įsigaliojimo visapusiškai taikyti 1 dalies c punktą. Ši institucija, inter alia, turi įgaliojimus tvirtinti valstybės pagalbos planus bei individualios pagalbos subsidijas pagal 2 dalį ir reikalauti grąžinti neteisėtai suteiktą valstybės pagalbą.

5.   Kiekviena Šalis užtikrina valstybės pagalbos skaidrumą, inter alia, pateikdama kitai Šaliai reguliarią metinę ataskaitą ar lygiavertį dokumentą pagal Bendrijos apžvalgos apie valstybės pagalbą pateikimo taisykles ir metodiką. Vienos Šalies prašymu kita Šalis pateikia informaciją apie atskirus valstybės pagalbos atvejus.

6.   Prieš įsteigdama 4 dalyje nurodytą instituciją, Bosnija ir Hercegovina sudaro išsamų valstybės pagalbos schemų registrą ir tas pagalbos schemas suderina pagal 2 dalyje nurodytus kriterijus ne vėliau kaip per ketverius metus nuo šio Susitarimo įsigaliojimo.

7.

a)

Taikydamos 1 dalies c punkto nuostatas Šalys susitaria, kad per pirmuosius šešerius metus nuo šio Susitarimo įsigaliojimo bet kokia Bosnijos ir Hercegovinos suteikta valstybės pagalba įvertinama atsižvelgiant į tai, Bosnija ir Hercegovina laikoma regionu, identišku EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytiems regionams.

b)

Iki penktųjų metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo pabaigos Bosnija ir Hercegovina pateikia Europos Komisijai NUTS II lygiu suderintus duomenis apie vienam gyventojui tenkančią BVP dalį. 4 dalyje nurodyta institucija ir Europos Komisija kartu vertina, ar Bosnijos ir Hercegovinos regionai atitinka pagalbos skyrimo reikalavimus ir didžiausią jiems skiriamos pagalbos intensyvumą, siekdamos sudaryti regioninės pagalbos žemėlapį pagal atitinkamas Bendrijos gaires.

8.   4 protokole nustatytos specialios taisyklės dėl valstybės pagalbos, taikomos plieno pramonės restruktūrizavimui.

9.   IV antraštinės dalies II skyriuje nurodytų produktų atžvilgiu:

a)

netaikomas 1 dalies c punktas;

b)

bet kokie 1 dalies a punktui prieštaraujantys veiksmai vertinami pagal EB sutarties 36 ir 37 straipsnių pagrindu Bendrijos nustatytus kriterijus ir šiuo pagrindu priimtas konkrečias Bendrijos priemones.

10.   Jeigu viena Šalių mano, kad konkretūs veiksmai yra nesuderinami su 1 dalies nuostatomis, ji gali imtis atitinkamų priemonių po konsultacijų Stabilizacijos ir asociacijos taryboje arba po 30 darbo dienų nuo konsultacijos prašymo pateikimo dienos.

Jokia šio straipsnio nuostata nepažeidžiama ir niekaip kitaip neribojama galimybė bet kuriai Šaliai taikyti antidempingo ar kompensacines priemones 1994 m. GATT atitinkamų straipsnių ir PPO susitarimo dėl subsidijų ir išlyginamųjų priemonių atitinkamų straipsnių ir atitinkamų susijusių vidaus teisės aktų nustatyta tvarka.

72 straipsnis

Valstybinės įmonės

Iki trečiųjų po šio Susitarimo įsigaliojimo metų pabaigos valstybės įmonėms ir įmonėms, kurioms buvo suteiktos specialios išimtinės teisės, Bosnija ir Hercegovina taiko EB sutartyje, visų pirma 86 straipsnyje, nustatytus principus.

Pereinamuoju laikotarpiu valstybės įmonėms suteiktos specialios teisės nesuteikia galimybės taikyti kiekybinius apribojimus arba lygiaverčio poveikio priemones importui iš Bendrijos į Bosniją ir Hercegoviną.

73 straipsnis

Intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės teisės

1.   Pagal šio straipsnio ir VII priedo nuostatas Šalys patvirtina, kad joms svarbu užtikrinti tinkamą ir veiksmingą intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės teisių apsaugą bei taikymą.

2.   Įsigaliojus šiam Susitarimui, Šalys suteikia viena kitos bendrovėms ir piliečiams ne mažiau palankų intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės pripažinimo ir apsaugos režimą nei tas, kurį pagal dvišalius susitarimus jos suteikė bet kuriai trečiajai šaliai.

3.   Bosnija ir Hercegovina imasi visų būtinų priemonių, kad ne vėliau nei per penkerius metus nuo šio Susitarimo įsigaliojimo užtikrintų panašų į Bendrijoje pasiektą intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės teisių apsaugos lygį ir veiksmingas tokių teisių įgyvendinimo priemones.

4.   Bosnija ir Hercegovina įsipareigoja per pirmiau minėtą laikotarpį prisijungti prie VII priede išvardytų daugiašalių konvencijų dėl intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės teisių. Šalys patvirtina, kad joms yra svarbūs Susitarimo dėl su prekyba susijusių intelektinės nuosavybės aspektų principai. Stabilizacijos ir asociacijos taryba gali nuspręsti įpareigoti Bosniją ir Hercegoviną prisijungti prie konkrečių šios srities daugiašalių konvencijų.

5.   Jeigu intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės srityje kyla problemų, apsunkinančių prekybos sąlygas, bet kurios iš Šalių prašymu jos skubiai perduodamos spręsti Stabilizacijos ir asociacijos tarybai, siekiant abiem Šalims priimtino sprendimo.

74 straipsnis

Viešosios sutartys

1.   Bendrija ir Bosnija ir Hercegovina mano, kad jų siektinas tikslas – sudaryti viešąsias sutartis remiantis nediskriminavimo ir savitarpiškumo principais, ypač atsižvelgiant į PPO taisykles.

2.   Įsigaliojus šiam Susitarimui, įsisteigusioms arba neįsisteigusioms Bendrijoje Bosnijos ir Hercegovinos bendrovėms suteikiama teisė dalyvauti sutarčių sudarymo procedūrose Bendrijoje pagal Bendrijos viešųjų pirkimų taisykles ne mažiau palankia tvarka nei ta, kuri taikoma Bendrijos bendrovėms.

Pirmesnės nuostatos taip pat taikomos komunalinių paslaugų sektoriaus sutartims, kai Bosnijos ir Hercegovinos vyriausybė priims teisės aktus, į kuriuos bus perkeltos šios srities Bendrijos taisyklės. Bendrija periodiškai tikrina, ar Bosnija ir Hercegovina tikrai priėmė tokius teisės aktus.

3.   Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos pagal V antraštinės dalies II skyriaus nuostatas Bosnijoje ir Hercegovinoje įsisteigusioms Bendrijos bendrovėms suteikiama teisė dalyvauti Bosnijos ir Hercegovinos sutarčių sudarymo procedūrose ne mažiau palankia tvarka nei ta, kuri taikoma Bosnijos ir Hercegovinos bendrovėms.

4.   Vėliausiai per penkerius metus nuo šio Susitarimo įsigaliojimo, neįsisteigusioms Bosnijoje ir Hercegovinoje Bendrijos bendrovėms suteikiama teisė dalyvauti sutarčių sudarymo procedūrose Bosnijoje ir Hercegovinoje ne mažiau palankia tvarka nei ta, kuri taikoma Bosnijos ir Hercegovinos bendrovėms. Per penkerių metų pereinamąjį laikotarpį Bosnija ir Hercegovina užtikrina, kad būtų palaipsniui mažinamos galiojančios lengvatos, jog įsigaliojus šiam Susitarimui didžiausias lengvatinis tarifas būtų 15 % pirmaisiais ir antraisiais metais, 10 % trečiaisiais ir ketvirtaisiais metais ir 5 % penktaisiais metais.

5.   Stabilizacijos ir asociacijos taryba periodiškai tikrina, ar Bosnija ir Hercegovina gali visoms Bendrijos bendrovėms suteikti teisę dalyvauti sutarčių sudarymo procedūrose Bosnijoje ir Hercegovinoje. Bosnija ir Hercegovina kasmet praneša Stabilizacijos ir asociacijos tarybai apie priemones, kurių buvo imtasi siekiant padidinti skaidrumą ir nustatyti veiksmingą viešųjų pirkimų srityje priimtų sprendimų teisminę peržiūrą.

6.   Steigimosi, veiklos, paslaugų teikimo Bendrijoje ir Bosnijoje ir Hercegovinoje bei viešąsias sutartis vykdančių darbuotojų judėjimo ir įdarbinimo atžvilgiu taikomos 47–69 straipsnių nuostatos.

75 straipsnis

Standartizacija, metrologija, akreditavimas ir atitikties vertinimas

1.   Bosnija ir Hercegovina imasi būtinų priemonių, kad teisės aktai būtų laipsniškai derinami su Bendrijos techniniais reglamentais ir Europos standartizacijos, metrologijos, akreditavimo ir atitikties vertinimo procedūromis.

2.   Šiuo tikslu Šalys siekia:

a)

skatinti naudoti Bendrijos techninius reglamentus, Europos standartus ir atitikties vertinimo tvarką;

b)

numatyti pagalbą kokybiškos infrastruktūros plėtrai skatinti standartizacijos, metrologijos, akreditavimo ir atitikties vertinimo srityse;

c)

skatinti Bosnijos ir Hercegovinos dalyvavimą su standartų, atitikties vertinimu, metrologija ir kitomis panašiomis sritimis susijusių organizacijų veikloje (pavyzdžiui, CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET) (5).

d)

jeigu reikia, sudaryti Atitikties vertinimo ir pramonės produktų pripažinimo susitarimą, kai Bosnijos ir Hercegovinos teisės aktų sistema ir taikoma tvarka bus pakankamai suderinta su Bendrijos atitinkamomis sritimis ir bus atitinkamos profesinės patirties.

76 straipsnis

Vartotojų apsauga

Šalys bendradarbiauja siekdamos suderinti Bosnijos ir Hercegovinos ir Bendrijos vartotojų apsaugos standartus. Veiksminga vartotojų apsauga yra reikalinga sklandžiam rinkos ekonomikos veikimui užtikrinti, ši apsauga priklausys nuo administracinės infrastruktūros, kuria siekiama užtikrinti rinkos priežiūrą ir teisės aktų taikymą šioje srityje, kūrimo.

Todėl atsižvelgdamos į bendruosius interesus Šalys skatina ir užtikrina:

a)

aktyvios vartotojų apsaugos politiką pagal Bendrijos teisę, įskaitant nepriklausomų organizacijų plėtros ir teikiamos informacijos skatinimą;

b)

Bosnijos ir Hercegovinos teisės aktų dėl vartotojų apsaugos derinimą su galiojančiais Bendrijos teisės aktais;

c)

veiksminga teisinė vartotojų apsauga, siekiant gerinti vartojimo prekių kokybę ir išlaikyti atitinkamas saugos normas;

d)

taisyklių priežiūrą, kurią vykdo kompetentingos institucijos ir numatant teisę kilus ginčui kreiptis į teismą.

77 straipsnis

Darbo sąlygos ir lygios galimybės

Bosnija ir Hercegovina laipsniškai derina savo teisės aktus su Bendrijos teisės aktais darbo sąlygų srityje, ypač darbuotojų sveikatos ir saugos bei lygių galimybių srityse.

VII ANTRAŠTINĖ DALIS

TEISINGUMAS, LAISVĖ IR SAUGUMAS

78 straipsnis

Institucijų stiprinimas ir teisinė valstybė

Bendradarbiaudamos teisingumo ir vidaus reikalų srityse, Šalys ypatingą dėmesį skiria teisinės valstybės principams konsoliduoti ir institucijoms stiprinti visų lygių administracinėse srityse apskritai, ypač teisės aktų taikymo ir teisingumo administravimo srityse. Bendradarbiavimu visų pirma siekiama stiprinti teisminių institucijų nepriklausomybę ir didinti jų veiksmingumą ir institucinius pajėgumus, plėsti galimybes siekti teisingumo, plėtoti policijos, muitinės ir kitų teisėsaugos institucijų atitinkamas struktūras, numatyti atitinkamą mokymą ir kovą su korupcija bei organizuotu nusikalstamumu.

79 straipsnis

Asmens duomenų apsauga

Įsigaliojus šiam Susitarimui, Bosnija ir Hercegovina derina asmens duomenų apsaugos teisės aktus su Bendrijos įstatymais ir kitais Europos bei tarptautiniais teisės aktais dėl privatumo. Bosnija ir Hercegovina įsteigia pakankamai darbuotojų ir finansinių išteklių turinčias nepriklausomas priežiūros institucijas, kurios veiksmingai stebi ir užtikrina nacionalinių asmens duomenų apsaugos teisės aktų taikymą. Šalys bendradarbiauja siekdamos šio tikslo.

80 straipsnis

Vizos, sienų valdymas, prieglobstis ir migracija

Šalys bendradarbiauja vizų, sienų valdymo, prieglobsčio ir migracijos srityse ir nustato bendradarbiavimo, taip pat regionų lygmeniu, šiose srityse pagrindą, atsižvelgdamos ir atitinkamai visapusiškai pasinaudodamos kitomis šios srities iniciatyvomis.

Bendradarbiavimas išvardytais klausimais grindžiamas Šalių savitarpio konsultacijoms bei nuodugniu derinimu ir turėtų apimti techninės bei administracinės pagalbos teikimą:

a)

kad būtų keičiamasi informacija apie teisės aktus ir praktiką;

b)

teisės aktams rengti;

c)

institucijų veiksmingumui skatinti;

d)

darbuotojams mokyti;

e)

kelionės dokumentams apsaugoti ir suklastotiems dokumentams nustatyti;

f)

sienų valdymui.

Bendradarbiaujant didžiausias dėmesys skiriamas:

a)

prieglobsčio srityje – nacionaliniams teisės aktams, atitinkantiems 1951 m. liepos 28 d. Ženevoje pasirašytos Konvencijos dėl pabėgėlių statuso ir 1967 m. sausio 31 d. Niujorke pasirašyto protokolo dėl pabėgėlių statuso standartus, įgyvendinti ir taip užtikrinti „negrąžinimo“ principo laikymąsi ir kitas prieglobsčio prašančių asmenų bei pabėgėlių teises.

b)

legalios migracijos srityje taisyklėms dėl leidimo įvažiuoti į šalį ir įleistų asmenų teisėms ir statusui. Migracijos srityje šalys sutaria taikyti vienodas sąlygas kitų šalių piliečiams, kurie teisėtai gyvena jų teritorijose, ir skatinti integracijos politiką, kuria būtų siekiama vienodų minėtų asmenų ir tų šalių piliečių teisių ir įpareigojimų.

81 straipsnis

Neteisėtos imigracijos prevencija ir kontrolė; readmisija

1.   Šalys bendradarbiauja siekdamos užkirsti kelią neteisėtai imigracijai ir ją kontroliuoti. Šiuo tikslu Bosnija ir Hercegovina ir valstybės narės susigrąžina visus nelegaliai kitos šalies teritorijoje gyvenančius savo piliečius; Šalys taip pat susitaria sudaryti ir visiškai įgyvendinti readmisijos susitarimą, įskaitant įsipareigojimą susigrąžinti kitų šalių piliečius ir asmenis be pilietybės.

Europos Sąjungos valstybės narės bei Bosnija ir Hercegovina išduoda savo šalių piliečiams atitinkamus asmens dokumentus ir teikia jiems šiems tikslams reikalingas administracines priemones.

Readmisijos susitarime nustatyta konkreti piliečių, trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos tvarka.

2.   Bosnija ir Hercegovina sutinka sudaryti readmisijos susitarimus su kitomis stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančiomis šalimis ir įsipareigoja imtis visų reikalingų priemonių lanksčiam ir greitam visų šiame straipsnyje nurodytų readmisijos susitarimų įgyvendinimui užtikrinti.

3.   Stabilizacijos ir asociacijos taryba nustato kitas bendras priemones, kurių būtų galima imtis siekiant nelegalios migracijos, įskaitant prekybą žmonėmis ir nelegalios migracijos tinklus, prevencijos ir kontrolės.

82 straipsnis

Pinigų plovimas ir terorizmo finansavimas

1.   Šalys bendradarbiauja siekdamos užkirsti kelią naudoti jų finansų sistemas pinigams, gautiems iš nusikalstamos veiklos apskritai ir ypač iš nusikaltimų, susijusių su narkotikais, plauti bei teroristams finansuoti.

2.   Bendradarbiavimas šioje srityje gali apimti administracinę ir techninę pagalbą, kuria skatinamas Bendrijos ir šioje srityje veikiančių tarptautinių organizacijų, ypač Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF), priimtiems teisės aktams lygiaverčių reglamentų ir kovos su pinigų plovimu bei terorizmo finansavimu standartų ir priemonių įgyvendinimas bei sklandus veikimas.

83 straipsnis

Bendradarbiavimas draudžiamų narkotikų srityje

1.   Neperžengdamos savo įgaliojimų ir kompetencijos ribų, Šalys bendradarbiauja siekdamos sukurti visapusišką, suderintą narkotikų klausimų sprendimo planą. Kovos su narkotikais politika ir veiksmais siekiama stiprinti kovos su neteisėtais narkotikais struktūras, mažinti narkotikų tiekimą, prekybą ir neteisėtų narkotikų paklausą, spręsti dėl piktnaudžiavimo narkotikais iškilusias sveikatos ir socialines pasekmes ir veiksmingiau kontroliuoti prekursorius.

2.   Šalys susitaria dėl būtinų bendradarbiavimo būdų šiems tikslams pasiekti. Veiksmai grindžiami ES kovos su narkotikais strategijos bendraisiais principais.

84 straipsnis

Kova su organizuotu nusikalstamumu ir kita neteisėta veikla bei jų prevencija

Šalys bendradarbiauja šiose kovos su organizuota ar kitokia nusikalstama bei neteisėta veikla ir jos prevencijos srityse:

a)

neteisėtas žmonių gabenimas ir prekyba žmonėmis;

b)

neteisėta ekonominė veikla, ypač pinigų padirbinėjimo, neteisėtų sandorių dėl pramoninių atliekų, radioaktyviųjų medžiagų ir sandorių dėl neteisėtų, padirbtų arba piratinių produktų;

c)

korupcija privačiajame ir viešajame sektoriuose, ypač susijusi su neskaidriu administraciniu valdymu;

d)

mokestinis sukčiavimas;

e)

gamyba ir prekyba neteisėtais narkotikais ir psichotropinėmis medžiagomis;

f)

neteisėtas gabenimas;

g)

neteisėta prekyba ginklais;

h)

dokumentų klastojimas;

i)

neteisėta prekyba automobiliais;

j)

elektroniniai nusikaltimai.

Skatinama, kad regioninis bendradarbiavimas ir kovos su organizuotu nusikalstamumu atitikimas pripažintoms tarptautinėms normoms.

85 straipsnis

Kova su terorizmu

Siekdamos užkirsti kelią teroro aktams bei jų finansavimui ir juos sustabdyti, Šalys susitaria, laikydamosi tarptautinių konvencijų, kurių šalys jos yra, ir atitinkamų įstatymų bei kitų teisės aktų, bendradarbiauti:

a)

visapusiškai įgyvendindamos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1373 (2001) ir kitas atitinkamas JT rezoliucijas, tarptautines konvencijas bei priemones;

b)

pagal tarptautinę ir nacionalinę teisę keisdamosi informacija apie teroristų grupes ir jų paramos tinklus;

c)

keisdamosi patirtimi apie kovos su terorizmu priemones ir būdus, technines sritis, mokymą ir apie terorizmo prevenciją.

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRADARBIAVIMO POLITIKA

86 straipsnis

1.   Bendrija ir Bosnija ir Hercegovina glaudžiai bendradarbiauja siekdamos skatinti Bosnijos ir Hercegovinos vystymosi ir augimo potencialą. Toks bendradarbiavimas kuo platesniu mastu stiprina esamus ekonominius ryšius ir teikia naudą abiem Šalims.

2.   Kuriama politika ir kitos priemonės, kuriomis sudaromos sąlygos tvariai Bosnijos ir Hercegovinos ekonominei ir socialinei plėtrai. Įgyvendinant šią politiką, turėtų būti užtikrinama, kad nuo pat pradžios būtų visapusiškai atsižvelgiama į aplinkos klausimus, ir jie būtų suderinti su darnaus socialinio vystymosi reikalavimais.

3.   Bendradarbiavimo politika vyksta regionų bendradarbiavimo lygiu. Ypatingas dėmesys bus skiriamas priemonėms, kurios gali paskatinti Bosnijos ir Hercegovinos ir jos kaimyninių šalių, įskaitant valstybes nares, bendradarbiavimą, taip prisidedant prie regiono stabilumo. Stabilizacijos ir asociacijos taryba gali nustatyti, kurios iš toliau išvardytų politikos krypčių yra prioritetinės, taip pat pačių politikos krypčių prioritetus, laikydamasi Europos partnerystės nuostatų.

87 straipsnis

Ekonomika ir prekybos politika

Bendrija ir Bosnija ir Hercegovina skatina ekonomikos reformų procesą bendradarbiaudamos ir taip gerindamos atitinkamų jų ekonomikos pagrindų, ekonomikos politikos kūrimo ir įgyvendinimo rinkos ekonomikoje supratimą.

Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijų pageidavimu Bendrija gali numatyti pagalbą, skirtą remti Bosnijos ir Hercegovinos pastangas kurti veikiančią rinkos ekonomiką ir laipsniškai derinti savo politiką su stabilumą skatinančia Europos ekonomine ir pinigų sąjunga.

Bendradarbiaujant taip pat siekiama stiprinti teisinę valstybę verslo srityje, taikant stabilią ir nediskriminavimo principais grindžiamą su prekyba susijusią teisinę sistemą.

Bendradarbiavimas šioje srityje apima neformalų keitimąsi informacija apie Europos ekonominės ir pinigų sąjungos principus ir veikimą.

88 straipsnis

Bendradarbiavimas statistikos srityje

Šalių bendradarbiavimas sutelktas visų pirma į prioritetines sritis, susijusias su Bendrijos statistikos srities acquis. Bendradarbiaujant visų pirma siekiama sukurti veiksmingas ir darnias statistikos sistemas, galinčias teikti palyginamus, patikimus, objektyvius ir tikslius duomenis, reikalingus pereinamajam ir reformų procesui Bosnijoje ir Hercegovinoje planuoti ir stebėti. Juo taip pat turėtų būti sudarytos sąlygos, kad valstybiniai ir vietiniai statistikos biurai geriau tenkintų savo nacionalinių ir tarptautinių klientų poreikius (viešojo administravimo srityje ir privačiajame sektoriuje). Statistikos sistema turėtų veikti pagal pagrindinius JT nustatytus statistikos principus, Europos statistikos praktikos kodeksą bei Europos statistikos teisės nuostatas ir būti tobulinama, kad atitiktų Bendrijos acquis.

89 straipsnis

Bankininkystė, draudimas ir kitos finansinės paslaugos

Bendradarbiaudamos tarpusavyje, Bosnija ir Hercegovina ir Bendrija pagrindinį dėmesį skiria prioritetinėms sritims, susijusioms su Bendrijos bankininkystės, draudimo ir kitų finansinių paslaugų sričių acquis. Šalys bendradarbiauja, siekdamos kurti tinkamą Bosnijos ir Hercegovinos bankininkystės, draudimo ir kitų finansinių paslaugų sektorių plėtros pagrindą ir jį tobulinti.

90 straipsnis

Bendradarbiavimas finansų kontrolės ir audito srityje

Šalių bendradarbiavimas sutelkiamas visų pirma į prioritetines sritis, susijusias su Bendrijos viešosios vidaus finansų kontrolės (VVFK) ir nepriklausomo audito srities acquis. Šalys visų pirma bendradarbiauja plėtodamos ir priimdamos atitinkamą reglamentavimą, kad Bosnijoje ir Hercegovinoje būtų sukurta VVFK, įskaitant finansų valdymą ir kontrolę bei funkciškai nepriklausomą vidaus auditą, ir nepriklausomo išorės audito sistemas, pagal tarptautiniu lygiu patvirtintus standartus ir metodiką bei geriausią ES praktiką. Bendradarbiavimas taip pat sutelkiamas į pajėgumų kūrimą ir institucijoms teikiamą mokymą siekiant Bosnijoje ir Hercegovinoje plėtoti VVFK bei išorės auditą (aukščiausios audito institucijos); tai be kita ko apima centrinių derinimo padalinių, veikiančių finansų valdymo, kontrolės ir vidaus audito srityse, kūrimas ir stiprinimas.

91 straipsnis

Investicijų skatinimas ir apsauga

Šalių bendradarbiavimu investicijų skatinimo ir apsaugos srityje, laikantis atitinkamų jų kompetencijos ribų, siekiama kurti palankias sąlygas privačioms vidaus ir užsienio investicijoms, kurios yra svarbiausia priemonė Bosnijos ir Hercegovinos ekonomikai ir pramonei atgaivinti.

92 straipsnis

Bendradarbiavimas pramonės srityje

Bendradarbiaujant siekiama skatinti Bosnijos ir Hercegovinos pramonės ir atskirų sektorių modernizavimą ir restruktūrizavimą. Taip pat apimamas pramoninis ekonominės veiklos vykdytojų bendradarbiavimas, siekiant stiprinti privatųjį sektorių esant sąlygoms, užtikrinančioms aplinkos apsaugą.

Bendradarbiavimo pramonės srityje iniciatyvos rengiamos remiantis abiejų Šalių nustatytais prioritetais. Jomis atsižvelgiama į regioninius pramonės plėtros aspektus, prireikus skatinant tarpvalstybinę partnerystę. Iniciatyvomis turėtų būti visų pirma siekiama sukurti tinkamą pagrindą įmonėms, pagerinti valdymą, didinti praktinę patirtį ir skatinti rinkų kūrimą, jų skaidrumą ir verslo aplinkos kūrimą.

Bendradarbiaujant tinkamai atsižvelgiama į Bendrijos pramonės politikos srities acquis.

93 straipsnis

Mažosios ir vidutinės įmonės

Šalių bendradarbiavimo tikslas yra kurti ir stiprinti privačiojo sektoriaus mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), tinkamai atsižvelgiant į Bendrijos acquis nustatytas prioritetines sritis MVĮ srityje bei į dešimt gairių, išdėstytų Europos mažųjų įmonių chartijoje.

94 straipsnis

Turizmas

Bendradarbiaudamos tarpusavyje turizmo srityje, Šalys pirmiausiai siekia stiprinti informacijos apie turizmą perdavimą (tarptautiniais tinklais, duomenų bankais ir kt.), bendradarbiavimą tarp turizmo agentūrų, specialistų ir vyriausybių bei jų nacionalinių kompetentingų turizmo įstaigų ir keistis praktine patirtimi (rengiant mokymus, seminarus, personalo mainus). Bendradarbiaujant tinkamai atsižvelgiama į šio sektoriaus Bendrijos acquis.

Bendradarbiavimas gali vykti regionų bendradarbiavimo lygiu.

95 straipsnis

Žemės ūkis ir žemės ūkio pramonės sektorius

Šalių bendradarbiavimas sutelkiamas į prioritetines sritis, susijusias su Bendrijos žemės ūkio, veterinarijos ir fitosanitarijos sričių acquis. Bendradarbiaujant pirmiausiai siekiama modernizuoti ir restruktūrizuoti Bosnijos ir Hercegovinos žemės ūkio ir žemės ūkio pramonės sektorius, ypač kad būtų pasiekti Bendrijos veterinarijos ir fitosanitarijos reikalavimai, ir remiamas laipsniškas Bosnijos ir Hercegovinos teisės aktų ir praktikos derinimas su Bendrijos taisyklėmis ir standartais.

96 straipsnis

Žuvininkystė

Šalys tiria galimybę nustatyti abipusiškai naudingas bendrų interesų sritis žuvininkystės sektoriuje. Bendradarbiaujant tinkamai atsižvelgiama į prioritetines žuvininkystės sektoriaus sritis, susijusias su Bendrijos acquis, įskaitant su Tarptautinės ir regionų žuvininkystės organizacijos nustatytomis žuvininkystės išteklių valdymo ir išsaugojimo taisyklėmis susijusių tarptautinių įsipareigojimų laikymąsi.

97 straipsnis

Muitinė

Šalys bendradarbiauja šioje srityje siekdamos užtikrinti suderinamumą su nuostatomis, kurias reikia priimti prekybos srityje, suderinti Bosnijos ir Hercegovinos muitinės sistemą su Bendrijos muitinės sistema ir taip padėti pagrindą pagal šį Susitarimą suplanuotoms liberalizavimo priemonėms bei laipsniškam Bosnijos ir Hercegovinos muitų teisės aktų derinimui su Bendrijos acquis.

Bendradarbiaujant tinkamai atsižvelgiama į prioritetines sritis, susijusias su Bendrijos muitinės srities acquis.

5 protokole nustatytos Šalių savitarpio administracinės pagalbos taisyklės muitinės srityje.

98 straipsnis

Mokesčiai

Šalys bendradarbiauja mokesčių srityje, įskaitant priemones, kurių tikslas – toliau reformuoti Bosnijos ir Hercegovinos mokesčių sistemą ir pertvarkyti mokesčių administravimą siekiant užtikrinti mokesčių surinkimo veiksmingumą ir stiprinti kovą su sukčiavimu mokesčių srityje.

Bendradarbiaujant tinkamai atsižvelgiama į prioritetines sritis, susijusias su Bendrijos mokesčių ir kovos su žalinga mokesčių konkurencija sričių acquis. Žalinga mokesčių konkurencija turėtų būti šalinama vadovaujantis 1997 m. gruodžio 1 d. Tarybos priimtais elgesio kodekso dėl verslo apmokestinimo principais.

Bendradarbiaujant taip pat siekiama padidinti skaidrumą, kovoti su korupcija ir, siekiant supaprastinti priemonių, užkertančių kelią sukčiauti mokesčių srityje, išsisukinėti ar vengti juos mokėti, įgyvendinimą, keistis informacija su valstybėmis narėmis. Bosnija ir Hercegovina taip pat sudaro dvišalių susitarimų su valstybėmis narėmis tinklą, vadovaudamasi naujausia atnaujinta Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos pajamų ir kapitalo mokesčių pavyzdine konvencija bei remdamasi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos pavyzdiniu susitarimu dėl keitimosi informacija mokesčių srityje, jeigu prašančioji valstybė narė prie jų prisijungusi.

99 straipsnis

Bendradarbiavimas socialinėje srityje

Vykdydamos intensyvesnę ekonomikos reformą ir integraciją, Šalys bendradarbiauja skatindamos Bosnijos ir Hercegovinos užimtumo politikos plėtrą. Bendradarbiaujant taip pat siekiama remti Bosnijos ir Hercegovinos socialinės apsaugos sistemos pritaikymą prie naujų ekonomikos ir socialinių reikalavimų, kad būtų užtikrintos lygios galimybės ir veiksminga parama visiems pažeidžiamiems asmenims, todėl gali prireikti koreguoti Bosnijos ir Hercegovinos teisės aktus dėl moterų ir vyrų, neįgaliųjų asmenų ir visų pažeidžiamų asmenų (įskaitant mažumoms priklausančius asmenis) darbo sąlygų bei lygių galimybių ir gerinti darbuotojų saugą bei sveikatos apsaugą, atskaitos tašku laikant Bendrijoje nustatytą apsaugos lygį.

Bendradarbiaujant tinkamai atsižvelgiama į šios srities Bendrijos acquis prioritetines sritis.

100 straipsnis

Švietimas ir mokymas

Šalys bendradarbiauja siekdamos kelti bendrojo ir profesinio mokymo bei lavinimo lygį Bosnijoje ir Hercegovinoje, įskaitant jaunimo politikos ir jaunimo darbo sritis bei neformalųjį švietimą. Aukštojo mokslo sistemų prioritetas – tarpvyriausybinio Bolonijos proceso metu Bolonijos deklaracijoje nustatytų tikslų siekimas.

Šalys taip pat bendradarbiauja siekdamos užtikrinti visų lygių lavinimosi ir mokymosi galimybes Bosnijoje ir Hercegovinoje, jokiu būdu nediskriminuojant pagal lytį, rasę, etninę kilmę arba religiją. Pirmiausiai Bosnija ir Hercegovina turėtų laikytis įsipareigojimų, prisiimtų pagal atitinkamas tarptautines konvencijas, susijusias su šiais klausimais.

Bosnijos ir Hercegovinos švietimo ir mokymo struktūrų ir veiklos modernizavimas skatinamas atitinkamomis Bendrijos programomis ir priemonėmis.

Bendradarbiaujant tinkamai atsižvelgiama į šios srities Bendrijos acquis prioritetines sritis.

101 straipsnis

Bendradarbiavimas kultūros srityje

Šalys įsipareigoja skatinti bendradarbiavimą kultūros srityje. Šiuo bendradarbiavimu, inter alia, siekiama didinti asmenų, bendrijų ir tautų abipusį supratimą ir pagarbą. Šalys taip pat įsipareigoja bendradarbiauti ir skatinti kultūros įvairovę, visų pirma remdamosi UNESCO Konvencija dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo.

102 straipsnis

Bendradarbiavimas garso ir vaizdo pramonės srityje

Šalys bendradarbiauja skatindamos garso ir vaizdo pramonę Europoje bei skatindamos bendrai kurti kino ir televizijos sričių produkciją.

Bendradarbiavimas gali apimti, inter alia, žurnalistų ir kitų žiniasklaidos profesionalų mokymo programas bei priemones ir viešąją bei privačiąją techninę pagalbą žiniasklaidai, siekiant sustiprinti jos nepriklausomumą, profesionalumą ir ryšius su Europos žiniasklaida.

Bosnija ir Hercegovina derina savo politiką dėl tarpvalstybinio transliavimo turinio aspektų reglamentavimo su Bendrijos politika, o jos teisės aktai derinami su atitinkama Bendrijos acquis. Bosnija ir Hercegovina skiria ypatingą dėmesį klausimams, susijusiems su intelektinės nuosavybės teisių į programas, transliuojamas palydovu, antžeminiais dažniais bei kabeliais įsigijimu.

103 straipsnis

Informacinė visuomenė

Bendradarbiavimas sutelkiamas visų pirma prioritetinėse srityse, susijusiose su Bendrijos acquis informacinės visuomenės atžvilgiu. Bendradarbiavimu daugiausiai remiamas laipsniškas Bosnijos ir Hercegovinos politikos krypčių ir teisės aktų šioje srityje derinimas prie atitinkamų Bendrijos politikos krypčių ir teisės aktų.

Šalys taip pat bendradarbiauja siekdamos toliau ugdyti informacinę visuomenę Bosnijoje ir Hercegovinoje. Bendras tikslas – rengti visą visuomenę skaitmeniniam amžiui, pritraukti investicijų ir užtikrinti tinklų ir paslaugų tarpusavio sąveiką.

104 straipsnis

Elektroninių ryšių tinklai ir paslaugos

Bendradarbiavimas sutelkiamas visų pirma prioritetinėse srityse, susijusiose su Bendrijos acquis šioje srityje.

Šalys visų pirma stiprina bendradarbiavimą elektroninių ryšių tinklų ir elektroninių ryšių paslaugų srityje, siekdamos pagrindinio tikslo – kad po vienerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Bosnija ir Hercegovina perimtų šio sektoriaus Bendrijos acquis.

105 straipsnis

Informacija ir komunikacija

Bendrija ir Bosnija ir Hercegovina imasi reikalingų priemonių tarpusavio informacijos mainams skatinti. Prioritetas teikiamas programoms, kuriomis siekiama plačiajai visuomenei skleisti bendrą informaciją apie Bendriją, o konkretesnę informaciją – profesinėms Bosnijos ir Hercegovinos grupėms.

106 straipsnis

Transportas

Šalių bendradarbiavimas sutelkiamas prioritetinėse srityse, susijusiose su Bendrijos transporto srities acquis.

Bendradarbiaujant pirmiausia galima siekti restruktūrizuoti ir modernizuoti Bosnijos ir Hercegovinos transporto rūšis, gerinti laisvą keleivių ir prekių judėjimą, stiprinti galimybes patekti į transporto rinką ir pasinaudoti teikiamomis paslaugomis, įskaitant uostus ir oro uostus, remti įvairiarūšių infrastruktūrų plėtrą, atsižvelgiant į transeuropinius tinklus, visų pirma stiprinant regioninius Pietryčių Europos ryšius kartu su Susitarimo memorandumu dėl pagrindinio regioninio transporto tinklo plėtojimo, siekti Bendrijos veiklos normas atitinkančių veiklos normų, plėtoti Bosnijos ir Hercegovinos transporto sistemą taip, kad ji atitiktų Bendrijos sistemą ir būtų su ja suderinta, gerinti aplinkos apsaugą transporto srityje.

107 straipsnis

Energetika

Bendradarbiaujant pagrindinis dėmesys skiriamas prioritetinėms sritims, susijusioms su Bendrijos energetikos srities acquis, prireikus įskaitant branduolinės saugos aspektus. Jis paremtas Energijos bendrijos steigimo sutartimi ir vystomas siekiant laipsniškai integruoti Bosniją ir Hercegoviną į Europos energetikos rinkas.

108 straipsnis

Aplinka

Siekdamos tvaraus vystymosi, Šalys plėtoja ir stiprina bendradarbiavimą aplinkosaugos srityje vykdydamos gyvybiškai svarbią užduotį – kovoti su aplinkos kokybės blogėjimu ir siekti pagerinti aplinkos būklę.

Šalys pirmiausiai pradeda bendradarbiauti siekdamos sustiprinti administracines struktūras ir procedūras, užtikrinti strateginį aplinkosaugos klausimų planavimą ir susijusių veikėjų bendradarbiavimą bei sutelkia dėmesį į Bosnijos ir Hercegovinos teisės aktų derinimą su Bendrijos acquis. Bendradarbiaujant didžiausias dėmesys turėtų būti skirtas rengiant strategijas, skirtas ženkliai sumažinti oro ir vandens taršą, įskaitant atliekas ir chemines medžiagas, vietos, regioniniu ir tarpvalstybiniu lygiu, sukurti veiksmingą, švarią, darnią ir atsinaujinančią energijos gamybos ir naudojimo sistemą bei atlikti poveikio aplinkai ir strateginės aplinkosaugos vertinimą. Ypatingas dėmesys skiriamas Kioto protokolo ratifikavimui ir įgyvendinimui.

109 straipsnis

Bendradarbiavimas mokslinių tyrimų ir plėtros srityje

Šalys skatina bendradarbiavimą civilinių mokslinių tyrimų ir plėtros srityse, remdamosi abipuse nauda bei atsižvelgdamos į turimus išteklius ir į atitinkamas galimybes dalyvauti tam tikrose jų programose, užtikrindamos reikiamą intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės teisių apsaugą.

Bendradarbiaujant tinkamai atsižvelgiama į prioritetines sritis, susijusias su Bendrijos mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros acquis.

110 straipsnis

Regionų ir vietos vystymasis

Šalys stengiasi stiprinti bendradarbiavimą regionų ir vietos vystymosi srityje, siekdamos skatinti ekonomikos raidą ir mažinti regionų skirtumus. Ypatingas dėmesys skiriamas pasienio, tarptautiniam ir regionų bendradarbiavimui.

Bendradarbiaujant deramai atsižvelgiama į prioritetus, susijusius su Bendrijos regionų plėtros srities acquis.

111 straipsnis

Viešojo administravimo reforma

Bendradarbiaujant bus siekiama toliau plėtoti veiksmingą ir atskaitingą viešąjį administravimą Bosnijoje ir Hercegovinoje, remiantis tuo metu šioje srityje vykdomomis reformomis.

Bendradarbiaujant šioje srityje didžiausias dėmesys skirtas institucijų kūrimui, laikantis Europos partnerystės reikalavimų, ir apims tokius aspektus, kaip skaidraus ir nešališko įdarbinimo procedūrų parengimas ir įgyvendinimas, žmogiškųjų išteklių ir karjeros valstybės tarnyboje valdymas, tęstinis mokymas, etikos skatinimas valstybiniame administravime ir sprendimų priėmimo politikos stiprinimas. Reformomis tinkamai atsižvelgiama į fiskalinio tvarumo tikslus, įskaitant fiskalinės architektūros aspektus. Bendradarbiaujama visais Bosnijos ir Hercegovinos viešojo administravimo lygmenimis.

IX ANTRAŠTINĖ DALIS

FINANSINIS BENDRADARBIAVIMAS

112 straipsnis

Siekdama įgyvendinti šio Susitarimo tikslus ir laikydamasi 5, 113 ir 115 straipsnių reikalavimų, Bosnija ir Hercegovina gali gauti Bendrijos finansinę paramą subsidijų ir paskolų forma, įskaitant Europos investicijų banko paskolas. Bendrijos pagalba priklausys nuo tolesnės pažangos įgyvendinant Kopenhagos politinius kriterijus ir nuo konkrečios pažangos įgyvendinant konkrečius Europos partnerystės prioritetus. Taip pat atsižvelgiama į metinėje Bosnijos ir Hercegovinos pažangos ataskaitoje pateiktą vertinimą. Bendrijos pagalba taip pat priklauso nuo Stabilizacijos ir asociacijos proceso sąlygų įgyvendinimo, ypač nuo to, kaip pagalbos gavėjai vykdo demokratines, ekonomines ir institucines reformas. Bosnijai ir Hercegovinai suteikta pagalba siekiama tenkinti nustatytas reikmes ir patvirtintus prioritetus, atspindėti gebėjimą naudotis parama ir prireikus ją grąžinti bei įgyvendinti priimtas priemones, reikalingas ekonomikai restruktūrizuoti ir reformuoti.

113 straipsnis

Finansinė pagalba dotacijų forma gali būti teikiama pagal atitinkamą Tarybos reglamentą, vadovaujantis po konsultacijų su Bosnija ir Hercegovina Bendrijos nustatyta daugiamete orientacine programa, grindžiama metinėmis veiksmų programomis.

Finansinė pagalba gali būti skiriama visoms bendradarbiavimo sritims, ypač didelį dėmesį skiriant teisingumo ir vidaus reikalams bei teisės aktų derinimui ir ekonominiam vystymuisi.

114 straipsnis

Kad turimi ištekliai būtų optimaliai panaudoti, Šalys užtikrina, kad Bendrijos finansavimas būtų glaudžiai suderintas su finansavimu iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, valstybių narių, kitų šalių ir tarptautinių finansų institucijų.

Šiuo tikslu Šalys reguliariai keičiasi informacija apie visus paramos šaltinius.

X ANTRAŠTINĖ DALIS

INSTITUCINĖS, BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

115 straipsnis

Įsteigiama Stabilizacijos ir asociacijos taryba, kuri prižiūri šio Susitarimo taikymą ir įgyvendinimą. Ji posėdžiauja atitinkamu lygiu reguliariai ir kai to reikalauja aplinkybės. Ji nagrinėja visus svarbius klausimus, susijusius su šiuo Susitarimu, ir visus kitus abi Šalis dominančius dvišalius arba tarptautinius klausimus.

116 straipsnis

1.   Stabilizacijos ir asociacijos tarybą sudaro Europos Sąjungos Tarybos bei Europos Komisijos nariai ir Bosnijos ir Hercegovinos ministrų tarybos nariai.

2.   Stabilizacijos ir asociacijos taryba nustato savo darbo tvarkos taisykles.

3.   Stabilizacijos ir asociacijos tarybos nariai gali būti atstovaujami pagal darbo tvarkos taisyklėse nustatytas sąlygas.

4.   Stabilizacijos ir asociacijos tarybai pagal jos darbo tvarkos taisyklių nuostatas paeiliui pirmininkauja Bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos atstovai.

5.   Stabilizacijos ir asociacijos tarybos darbe stebėtojo teisėmis dalyvauja Europos investicijų bankas, kai svarstomi su juo susiję klausimai.

117 straipsnis

Siekiant šio Susitarimo tikslų, Stabilizacijos ir asociacijos taryba įgaliojama priimti šio Susitarimo taikymo sričiai priklausančius sprendimus šiame Susitarime numatytais atvejais. Sprendimai Šalims yra privalomi, ir jos imasi reikalingų priemonių jiems įgyvendinti. Stabilizacijos ir asociacijos taryba taip pat gali teikti atitinkamas rekomendacijas. Ji priima spendimus ir rekomendacijas Šalių sutarimu.

118 straipsnis

1.   Stabilizacijos ir asociacijos tarybai vykdyti pareigas padeda Stabilizacijos ir asociacijos komitetas, kurį sudaro Europos Sąjungos Tarybos bei Europos Komisijos atstovai ir Bosnijos ir Hercegovinos ministrų tarybos atstovai.

2.   Darbo tvarkos taisyklėse Stabilizacijos ir asociacijos taryba nustato Stabilizacijos ir asociacijos komiteto pareigas, įskaitant Stabilizacijos ir asociacijos tarybos posėdžių rengimą, taip pat nustato Komiteto veiklos tvarką.

3.   Stabilizacijos ir asociacijos taryba gali deleguoti Stabilizacijos ir asociacijos komitetui bet kuriuos savo įgaliojimus. Šiuo atveju Stabilizacijos ir asociacijos komitetas priima sprendimus pagal 117 straipsnyje nustatytas sąlygas.

119 straipsnis

Stabilizacijos ir asociacijos komitetas gali steigti pakomitečius.

Iki pirmųjų šio Susitarimo galiojimo metų pabaigos, Stabilizacijos ir asociacijos komitetas įsteigia reikalingus pakomitečius, kad šis Susitarimas būtų tinkamai įgyvendinamas.

Sukuriamas pakomitetis, nagrinėsiantis migracijos klausimus.

120 straipsnis

Stabilizacijos ir asociacijos taryba gali nuspręsti įsteigti bet kokį kitą specialų komitetą arba įstaigą, kuri padėtų vykdyti jos pareigas. Darbo tvarkos taisyklėse Stabilizacijos ir asociacijos taryba nustato tokių komitetų arba įstaigų sandarą bei pareigas, taip pat nustato jų veiklos tvarką.

121 straipsnis

Įsteigiamas Stabilizacijos ir asociacijos parlamentinis komitetas. Jame susitinka ir nuomonėmis keičiasi Bosnijos ir Hercegovinos Parlamentinės Asamblėjos ir Europos Parlamento nariai. Jo posėdžiai vyksta paties Komiteto nustatytu periodiškumu.

Stabilizacijos ir asociacijos parlamentinį komitetą sudaro Europos Parlamento ir Bosnijos ir Hercegovinos Parlamentinės Asamblėjos nariai.

Stabilizacijos ir asociacijos parlamentinis komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

Stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniam komitetui pagal jo darbo tvarkos taisyklių nuostatas paeiliui pirmininkauja Europos Parlamento ir Bosnijos ir Hercegovinos Parlamentinės Asamblėjos nariai.

122 straipsnis

Pagal šio Susitarimo taikymo sritį kiekviena Šalis įsipareigoja užtikrinti, kad kitos Šalies fiziniai ir juridiniai asmenys turėtų galimybę be diskriminacijos lyginant su šios Šalies piliečiais kreiptis į Šalių kompetentingus teismus ir administracines institucijas siekdami apginti savo asmens teises ir savo nuosavybės teises.

123 straipsnis

Nė viena šio Susitarimo nuostata nedraudžiama Šaliai imtis bet kokių priemonių:

a)

kurias ji laiko būtinomis tam, kad būtų užkirstas kelias atskleisti informaciją, kuri pakenktų jos esminiams saugumo interesams;

b)

susijusių su ginklų, amunicijos ar karinių medžiagų gamyba arba prekyba arba su gynybos tikslais būtinais tyrimais, kūrimu arba gamyba, jeigu šiomis priemonėmis nepabloginamos specialios karinės paskirties neturinčių produktų konkurencijos sąlygos;

c)

kurias ji laiko esminėmis savo saugumui užtikrinti, jeigu kiltų rimti vidaus neramumai, kurie darytų įtaką teisėtvarkos ir viešosios tvarkos palaikymui, jeigu kiltų karas arba atsirastų rimta tarptautinė įtampa, gresianti karu, ar vykdant prisiimtus įsipareigojimus palaikyti taiką ir tarptautinį saugumą.

124 straipsnis

1.   Šio Susitarimo taikymo srityse ir nepažeidžiant jokių jo nuostatų:

a)

Bendrijos atžvilgiu Bosnijos ir Hercegovinos taikomais susitarimais visiškai nediskriminuojamos valstybės narės, jų piliečiai, bendrovės arba įmonės;

b)

Bosnijos ir Hercegovinos atžvilgiu Bendrijos taikomais susitarimais visiškai nediskriminuojami Bosnijos ir Hercegovinos piliečiai, bendrovės ar įmonės.

2.   1dalies nuostatomis nepažeidžiamos Šalių teisės taikyti atitinkamas fiskalinių teisės aktų nuostatas mokesčių mokėtojams, kurių padėtis nėra vienoda gyvenamosios vietos požiūriu.

125 straipsnis

1.   Šalys imasi bendrų arba konkrečių priemonių, reikalingų jų įsipareigojimams pagal šį Susitarimą įgyvendinti. Jos užtikrina, kad būtų pasiekti šiame Susitarime nustatyti tikslai.

2.   Šalys susitaria atitinkamais kanalais skubiai konsultuotis bet kurios Šalies prašymu, kad aptartų bet kokį su šio Susitarimo aiškinimu arba vykdymu susijusį klausimą ir kitus svarbius Šalių santykių aspektus.

3.   Kiekviena Šalis Stabilizacijos ir asociacijos tarybai perduoda bet kokį su šio Susitarimo taikymu arba aiškinimu susijusį ginčą. Tokiu atveju taikomas 126 straipsnis ir, nelygu atvejis, 6 protokolas.

Stabilizacijos ir asociacijos taryba gali spręsti ginčą priimdama privalomą vykdyti sprendimą.

4.   Jeigu bet kuri Šalis mano, kad kita Šalis nevykdo savo įsipareigojimų pagal šį Susitarimą, ji gali imtis atitinkamų priemonių. Prieš imdamasi tokių priemonių, išskyrus ypatingos skubos atvejus, ji pateikia Stabilizacijos ir asociacijos tarybai visą svarbią informaciją, reikalingą padėčiai išsamiai ištirti, kad būtų rastas Šalims priimtinas sprendimas.

Pasirenkant priemones, prioritetą būtina teikti toms priemonėms, kurios mažiausia sutrikdo šio Susitarimo veikimą. Apie šias priemones nedelsiant pranešama Stabilizacijos ir asociacijos tarybai ir, jeigu kita Šalis reikalauja, dėl šių priemonių vyksta konsultacijos Stabilizacijos ir asociacijos taryboje, Stabilizacijos ir asociacijos komitete arba bet kurioje kitoje institucijoje, įsteigtoje pagal 119 ir 120 straipsnius.

5.   2, 3 ir 4 punktų nuostatos jokiu būdu nedaro poveikio ir nepažeidžia 30, 38, 39, 40, 44 straipsnių ir 2 protokolo reikalavimų.

126 straipsnis

1.   Iškilus ginčui tarp Šalių dėl šio Susitarimo aiškinimo arba įgyvendinimo, bet kuri Šalis informuoja kitą Šalį ir Stabilizacijos ir asociacijos tarybą, išsiųsdama oficialų prašymą, kad būtų išspręstas ginčytinas klausimas.

Jeigu viena Šalis mano, kad kitos Šalies priimta priemonė arba kitos Šalies neveikimas pažeidžia jos įsipareigojimus pagal šį Susitarimą, oficialiame prašyme išspręsti ginčą nurodomos šios nuomonės priežastys ir nurodoma, nelygu atvejis, kad Šalis gali imtis priemonių, nustatytų 125 straipsnio 4 dalyje.

2.   Šalys sprendžia ginčą vesdamos sąžiningas derybas Stabilizacijos ir asociacijos taryboje ir kitose institucijose, kaip numatyta 3 dalyje, stengdamosi kuo greičiau pasiekti abiem Šalims priimtiną sprendimą.

3.   Šalys pateikia Stabilizacijos ir asociacijos tarybai visą susijusią informaciją, kurios reikia, kad padėtis būtų tinkamai išnagrinėta.

Neišsprendus ginčo, jis svarstomas kiekviename Stabilizacijos ir asociacijos tarybos posėdyje, išskyrus atvejį, kai pradedama arbitražo procedūra, numatyta 6 protokole. Ginčas laikomas išspręstu Stabilizacijos ir asociacijos tarybai priėmus privalomą sprendimą, kuriuo siekiama išspręsti klausimą, numatytą 125 straipsnio 3 dalyje, arba jai paskelbus, kad ginčo nebėra.

Konsultacijos dėl ginčo gali vykti bet kuriame Stabilizacijos ir asociacijos komiteto arba bet kokio kito susijusio komiteto arba institucijos, įsteigtos remiantis 119 arba 120 straipsniais, posėdyje, Šalių susitarimu arba vienai iš Šalių paprašius. Konsultacijos taip pat gali vykti raštu.

Visa informacija, atskleista konsultacijų metu, lieka konfidenciali.

4.   Klausimais, kurie patenka į 6 protokolo taikymo sritį, bet kuri Šalis gali pateikti ginčijamą klausimą spręsti arbitražo tvarka pagal tą protokolą, tais atvejais, kai Šalims nepavyko išspręsti ginčo per du mėnesius nuo ginčo sprendimo procedūros pradžios, vadovaujantis 1 dalimi.

127 straipsnis

Kol piliečiams ir ekonominių operacijų vykdytojams pagal šį Susitarimą nebus suteiktos lygiavertės teisės, šiuo Susitarimu nedaroma jokia įtaka jų teisėms, suteiktoms pagal dabartinius vienai ar daugiau valstybių narių ir Bosnijai ir Hercegovinai privalomus susitarimus.

128 straipsnis

I–VII priedai ir 1–7 protokolai yra neatskiriama šio Susitarimo dalis.

2004 m. lapkričio 22 d. pasirašytas Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos pagrindų susitarimas dėl Bosnijos ir Hercegovinos dalyvavimo Bendrijos programose bendrųjų principų (6) ir jo priedas yra neatskiriama šio Susitarimo dalis. Pagrindų susitarimo 8 straipsnyje numatytą patikrinimą vykdys Stabilizacijos ir asociacijos taryba, turinti įgaliojimus, jei reikia, iš dalies keisti Pagrindų susitarimą.

129 straipsnis

Šis Susitarimas sudarytas neribotam laikotarpiui.

Bet kuri Šalis gali nutraukti šį Susitarimą apie tai pranešdama kitai Šaliai. Šis Susitarimas nustoja galioti po šešių mėnesių nuo pranešimo dienos.

Kiekviena Šalis gali nedelsdama sustabdyti šį Susitarimą tuo atveju, jeigu kita Šalis nesilaiko vieno esminių šio Susitarimo elementų.

130 straipsnis

Šiame Susitarime terminas „Šalys“ reiškia Bendriją ar jos valstybes nares arba Bendriją ir jos valstybes nares, pagal atitinkamus jų įgaliojimus, ir Bosniją ir Hercegoviną.

131 straipsnis

Šis Susitarimas taikomas teritorijose, kuriose taikomos Europos bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartys tose sutartyse nustatytomis sąlygomis, ir Bosnijos ir Hercegovinos teritorijoje.

132 straipsnis

Europos Sąjungos Tarybos Generalinis Sekretorius yra šio Susitarimo depozitaras.

133 straipsnis

Šis susitarimas parengtas dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių, bosnių, kroatų ir serbų kalbomis; šie tekstai yra vienodai autentiški.

134 straipsnis

Šalys ratifikuoja arba tvirtina šį Susitarimą laikydamosi savo tvarkos.

Ratifikavimo arba patvirtinimo dokumentai deponuojami Europos Sąjungos Tarybos generaliniame sekretoriate.

Šis Susitarimas įsigalioja pirmąją antrojo mėnesio dieną po paskutinių ratifikavimo arba patvirtinimo dokumentų atidavimo saugoti datos.

135 straipsnis

Laikinasis susitarimas

Jeigu, dar neužbaigus šiam Susitarimui įsigalioti būtinų procedūrų, tam tikrų šio Susitarimo dalių nuostatos, visų pirma nuostatos, susijusios su laisvu prekių judėjimu, ir atitinkamos nuostatos transporto srityje, įgyvendinamos pagal Bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos laikinąjį susitarimą, Šalys susitaria, kad tokiomis aplinkybėmis šio Susitarimo IV antraštinėje dalyje, šio Susitarimo 71 ir 73 straipsniuose bei Susitarimo 1, 2, 4, 5, 6 ir 7 protokoluose bei atitinkamose 3 protokolo nuostatose terminas „šio Susitarimo įsigaliojimo data“ reiškia laikinojo susitarimo įsigaliojimo datą pirmiau minėtose nuostatose išdėstytų įsipareigojimų atžvilgiu.

Съставено в Люксембург на шестнадесети юни две хиляди и осма година.

Hecho en Luxemburgo, el dieciséis de junio de dos mil ocho.

V Lucemburku dne šestnáctého června dva tisíce osm.

Udfærdiget i Luxembourg den sekstende juni to tusind og otte.

Geschehen zu Luxemburg am sechzehnten Juni zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juunikuu kuueteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα έξι Ιουνίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Luxembourg on the sixteenth day of June in the year two thousand and eight.

Fait à Luxembourg, le seize juin deux mille huit.

Fatto a Lussemburgo, addì sedici giugno duemilaotto.

Luksemburgā, divtūkstoš astotā gada sešpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų birželio šešioliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-nyolcadik év június tizenhatodik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fis-sittax-il jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Luxemburg, de zestiende juni tweeduizend acht.

Sporządzono w Luksemburgu dnia szesnastego czerwca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Luxemburgo, em dezasseis de Junho de dois mil e oito.

Încheiat la Luxembourg, la șaisprezece iunie două mii opt.

V Luxemburgu dňa šestnásteho júna dvetisícosem.

V Luxembourgu, dne šestnajstega junija leta dva tisoč osem.

Tehty Luxemburgissa kuudentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Luxemburg den sextonde juni tjugohundraåtta.

Sačinjeno u Luksemburgu, šesnaestoga juna dvije hiljade osme godine.

Sačinjeno u Luksemburgu, šesnaestoga lipnja dvije tisuće osme godine.

Састављено у Луксембургу, шеснаестога јуна двије хиљаде осме године.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Релублика България

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Gћal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Za Bosnu i Hercegovinu

Za Bosnu i Hercegovinu

За Босну и Херцеговину

Image


(1)  Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 (OL L 256, 1987 9 7, p. 1) su kasmetiniais pakeitimais.

(2)  2004 m. gruodžio 22 d. Bosnijos ir Hercegovinos oficialusis leidinys Nr. 58/04.

(3)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 30, p. 1).

(4)  Europos bendrijos bei jos valstybių narių, Albanijos Respublikos, Bosnijos ir Hercegovinos, Bulgarijos Respublikos, Kroatijos Respublikos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Islandijos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Rumunijos, Serbijos ir Juodkalnijos ir Jungtinių Tautų laikinosios administracijos misijos Kosove daugiašalis susitarimas dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės (EBAE) sukūrimo (OL L 285, 2006 10 16, p. 3).

(5)  Europos standartizacijos komitetas, Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas, Europos telekomunikacijų standartų institutas, Europos bendradarbiavimo akreditavimo srityje organizacija, Europos bendradarbiavimo teisinės metrologijos srityje organizacija, Europos metrologijos organizacija.

(6)  OL L 192, 2005 7 22, p. 9.


PRIEDŲ IR PROTOKOLŲ SĄRAŠAS

PRIEDAI

I priedas (21 straipsnis). Bosnijos ir Hercegovinos tarifų nuolaidos Bendrijos pramonės produktams

II priedas (27 straipsnio 2 dalis). Jaučių jauniklių mėsos produktų apibrėžtis

III priedas (27 straipsnis). Bosnijos ir Hercegovinos tarifų nuolaidos Bendrijos kilmės pirminiams žemės ūkio produktams

IV priedas (28 straipsnis). Į Bendriją importuojamoms Bosnijos ir Hercegovinos kilmės prekėms taikytini muitai

V priedas (28 straipsnis). Į Bosniją ir Hercegoviną importuojamoms Bendrijos kilmės prekėms taikytini muitai

VI priedas (50 straipsnis). Steigimasis: finansinės paslaugos

VII priedas (73 straipsnis). Intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės teisės

PROTOKOLAI

1 protokolas (25 straipsnis) Dėl Bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos prekybos perdirbtais žemės ūkio produktais

2 protokolas (42 straipsnis) Dėl sąvokos „kilmės produktai“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų taikant šio Bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimo nuostatas

3 protokolas (59 straipsnis) Dėl sausumos transporto

4 protokolas (71 straipsnis) Dėl valstybės pagalbos plieno pramonei

5 protokolas (97 straipsnis) Dėl savitarpio administracinės pagalbos muitinės srityje

6 protokolas (126 straipsnis) Dėl ginčų sprendimo

7 protokolas (27 straipsnis) Dėl abipusių lengvatinio režimo nuolaidų tam tikriems vynams, vyno, spiritinių gėrimų ir aromatinto vyno pavadinimų abipusio pripažinimo, apsaugos ir kontrolės


I PRIEDAS

BOSNIJOS IR HERCEGOVINOS TARIFŲ NUOLAIDOS BENDRIJOS PRAMONĖS PRODUKTAMS

 

I a PRIEDAS

BOSNIJOS IR HERCEGOVINOS TARIFŲ NUOLAIDOS BENDRIJOS PRAMONĖS PRODUKTAMS

(nurodytas 21 straipsnyje)

Muitų normos bus mažinamos taip:

a)

Susitarimo įsigaliojimo dieną importo muitas bus sumažintas iki 50 % bazinio muito;

b)

pirmųjų metų po šio Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. bus panaikintas likęs importo muitas.

KN kodas

Aprašymas

2501 00

Druska (įskaitant valgomąją ir denatūruotą) ir grynas natrio chloridas, ištirpinti ar neištirpinti vandenyje, arba su apsaugančiais nuo sukepimo ar laisvo byrėjimo agentų priedais arba be jų; jūros vanduo:

2501 00 10

Jūros vanduo ir druskos tirpalai

 

Paprastoji druska (įskaitant valgomąją ir denatūruotą) ir grynas natrio chloridas, ištirpinti ar neištirpinti vandenyje, arba su apsaugančias nuo sukepimo ar laisvo byrėjimo agentų priedais arba be jų:

 

– –

Kita:

 

– – –

Kita:

2501 00 99

– – – –

Kita

2508

Kiti moliai (išskyrus keramzitus, klasifikuojamus 6806 pozicijoje), andalūzitas, kianitas ir silimanitas, degti arba nedegti; mulitas; šamotas arba dinasas:

2508 70 00

Šamotas arba dinasas

2511

Gamtinis bario sulfatas (baritai); gamtinis bario karbonatas (viteritas), degtas arba nedegtas, išskyrus bario oksidą, klasifikuojamą 2816 pozicijoje:

2511 20 00

Gamtinis bario karbonatas (viteritas)

2522

Negesintos kalkės, gesintos kalkės ir hidraulinės kalkės, išskyrus kalcio oksidą ir hidroksidą, klasifikuojamus 2825 pozicijoje

2523

Portlandcementis, aliuminatinis cementas, šlakinis cementas, supersulfatinis cementas ir panašūs hidrauliniai cementai, dažyti arba nedažyti ar turintys klinkerių pavidalą:

2523 10 00

Cementų klinkeriai

 

Portlandcementis:

2523 21 00

– –

Baltasis cementas, dirbtiniu būdu nudažytas arba nenudažytas

2523 29 00

– –

Kitas:

ex 2523 29 00

– – –

Išskyrus cementą, naudojamą naftos gręžiniams ir dujų telkiniams cementuoti

2524

Asbestas:

2524 10 00

Krokidolitas

2524 90 00

Kitas:

ex 2524 90 00

– –

Išskyrus pluoštų, dribsnių arba miltelių pavidalo asbestą

2702

Lignitas (rusvosios anglys), aglomeruotas arba neaglomeruotas, išskyrus gagatą

2711

Naftos dujos ir kiti dujiniai angliavandeniliai:

 

Suskystinti:

2711 11 00

– –

Gamtinės dujos

2711 12

– –

Propanas

2711 13

– –

Butanai

2711 19 00

– –

Kiti

2801

Fluoras, chloras, bromas ir jodas:

2801 10 00

Chloras

2801 20 00

Jodas

2804

Vandenilis, inertinės dujos ir kiti nemetalai:

2804 10 00

Vandenilis

 

Inertinės dujos:

2804 29

– –

Kitos

2804 30 00

Azotas

2804 40 00

Deguonis

 

Silicis:

2804 69 00

– –

Kiti

2804 90 00

Selenas

2807 00

Sieros rūgštis (sulfato rūgštis); oleumas:

2807 00 90

Oleumas

2808 00 00

Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai

2809

Difosforo pentoksidas; fosforo rūgštis (fosfato rūgštis); polifosforo rūgštys (polifosfato rūgštys), chemijos atžvilgiu apibūdintos arba neapibūdintos:

2809 10 00

Difosforo pentoksidas

2809 20 00

Fosforo rūgštis (fosfato rūgštis) ir polifosforo rūgštys (polifosfato rūgštys):

ex 2809 20 00

– –

Metafosforo rūgštys

2811

Kitos neorganinės rūgštys ir kiti neorganiniai nemetalų junginiai su deguonimi:

 

Kitos neorganinės rūgštys:

2811 19

– –

Kitos:

2811 19 10

– – –

Vandenilio bromidas (vandenilio bromido rūgštis)

2811 19 20

– – –

Vandenilio cianidas (cianido rūgštis)

2811 19 80

– – –

Kitos:

ex 2811 19 80

– – – –

Išskyrus arsenato rūgštį

 

Kiti neorganiniai nemetalų ir deguonies junginiai:

2811 21 00

– –

Anglies dioksidas

2811 29

– –

Kiti

2812

Nemetalų halogenidai ir oksohalogenidai

2813

Nemetalų sulfidai; techninis fosforo trisulfidas:

2813 90

Kiti

2814

Amoniakas, bevandenis arba vandeninis amoniako tirpalas

2815

Natrio hidroksidas (kaustinė soda); kalio hidroksidas (kalio šarmas); natrio arba kalio peroksidai:

2815 20

Kalio hidroksidas (kalio šarmas)

2815 30 00

Natrio arba kalio peroksidai

2816

Magnio hidroksidas ir peroksidas; stroncio arba bario oksidai, hidroksidai ir peroksidai:

2816 40 00

Stroncio ir bario oksidai, hidroksidai ir peroksidai

2819

Chromo oksidai ir hidroksidai

2820

Magnio oksidai

2821

Geležies oksidai ir hidroksidai; žemės dažai (mineraliniai pigmentai), kurių sudėtyje esanti sujungtoji geležis, išreikšta Fe2O3, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės:

2821 20 00

Žemės dažai (mineraliniai pigmentai)

2822 00 00

Kobalto oksidai ir hidroksidai; techniniai kobalto oksidai

2824

Švino oksidai; raudonasis švino surikas ir oranžinis švino surikas

2825

Hidrazinas ir hidroksilaminas bei jų neorganinės druskos; kitos neorganinės bazės; kiti metalų oksidai, hidroksidai ir peroksidai:

2825 20 00

Ličio oksidas ir hidroksidas

2825 30 00

Vanadžio oksidai ir hidroksidai

2825 40 00

Nikelio oksidai ir hidroksidai

2825 50 00

Vario oksidai ir hidroksidai

2825 60 00

Germanio oksidai ir cirkonio dioksidas

2825 70 00

Molibdeno oksidai ir hidroksidai

2825 80 00

Stibio oksidai

2826

Fluoridai; fluorsilikatai, fluoraliuminatai ir kitos kompleksinės fluoro druskos:

 

Fluoridai:

2826 12 00

– –

Aliuminio

2826 30 00

Natrio heksafluoraliuminatas (sintetinis kriolitas)

2826 90

Kiti:

2826 90 80

– –

Kiti:

ex 2826 90 80

– – –

Fluorsilikatai, išskyrus natrio arba kalio

2827

Chloridai, oksochloridai ir hidroksochloridai; bromidai ir oksobromidai; jodidai ir oksojodidai:

2827 10 00

Amonio chloridas

2827 20 00

Kalcio chloridas

 

Kiti chloridai:

2827 31 00

– –

Magnio

2827 32 00

– –

Aliuminio

2827 39

– –

Kiti:

2827 39 10

– – –

Alavo

2827 39 85

– – –

Kiti

 

Oksochloridai ir hidroksochloridai:

2827 41 00

– –

Vario

2827 49

– –

Kiti:

 

Bromidai ir oksobromidai:

2827 51 00

– –

Natrio arba kalio bromidai

2827 59 00

– –

Kiti

2827 60 00

Jodidai ir oksojodidai:

ex 2827 60 00

– –

Išskyrus kalio jodidą

2828

Hipochloritai; techninis kalcio hipochloritas; chloritai; hipobromitai:

2828 90 00

Kiti

2829

Chloratai ir perchloratai; bromatai ir perbromatai; jodatai ir perjodatai

2830

Sulfidai; polisulfidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti:

2830 90

Kiti

2831

Ditionitai ir sulfoksilatai:

2831 90 00

Kiti

2832

Sulfitai; tiosulfatai

2833

Sulfatai; alūnai; peroksosulfatai (persulfatai):

 

Natrio sulfatai:

2833 19 00

– –

Kiti

 

Kiti sulfatai:

2833 21 00

– –

Magnio

2833 22 00

– –

Aliuminio

2833 24 00

– –

Nikelio

2833 25 00

– –

Vario

2833 29

– –

Kiti:

2833 29 20

– – –

Kadmio; chromo; cinko

2833 29 30

– – –

Kobalto; titano:

ex 2833 29 30

– – – –

Titano

2833 29 60

– – –

Švino

2833 29 90

– – –

Kiti:

ex 2833 29 90

– – – –

Išskyrus alavo arba mangano

2833 30 00

Alūnai

2833 40 00

Peroksosulfatai (persulfatai)

2834

Nitritai; nitratai:

2834 10 00

Nitritai

2835

Fosfinatai (hipofosfitai), fosfonatai (fosfitai) ir fosfatai; polifosfatai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti:

2835 10 00

Fosfinatai (hipofosfitai) ir fosfonatai (fosfitai)

 

Fosfatai:

2835 22 00

– –

Natrio arba dinatrio

2835 24 00

– –

Kalio

2835 26

– –

Kiti kalcio fosfatai

2835 29

– –

Kiti

 

Polifosfatai:

2835 39 00

– –

Kiti

2836

Karbonatai; peroksokarbonatai (perkarbonatai); techninis amonio karbonatas, kurio sudėtyje yra amonio karbamato:

 

Kiti:

2836 92 00

– –

Stroncio karbonatas

2837

Cianidai, oksocianidai ir cianidų kompleksai:

 

Cianidai ir oksocianidai:

2837 19 00

– –

Kiti

2839

Silikatai; techniniai šarminių metalų silikatai:

2839 90

Kiti:

2839 90 90

– –

Kiti:

ex 2839 90 90

– – –

Švino

2841

Metalų oksorūgščių ir peroksorūgščių druskos:

 

Manganitai, manganatai ir permanganatai:

2841 69 00

– –

Kiti

2841 80 00

Volframatai

2841 90

Kiti:

2841 90 85

– –

Kiti:

ex 2841 90 85

– – –

Aliuminatai

2843

Tauriųjų metalų koloidai; neorganiniai arba organiniai tauriųjų metalų junginiai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti; tauriųjų metalų amalgamos:

 

Sidabro junginiai:

2843 21 00

– –

Sidabro nitratas

2843 29 00

– –

Kiti

2843 30 00

Aukso junginiai

2843 90

Kiti junginiai; amalgamos

2844

Radioaktyvieji cheminiai elementai ir radioaktyvieji izotopai (įskaitant daliuosius ir atsinaujinančius cheminius elementus ir izotopus) bei jų junginiai; mišiniai ir atliekos, kurių sudėtyje yra šių produktų

2845

Izotopai, išskyrus klasifikuojamus 2844 pozicijoje; šių izotopų neorganiniai arba organiniai junginiai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti

2846

Retųjų žemių metalų (lantanoidų), itrio arba skandžio bei šių metalų mišinių neorganiniai arba organiniai junginiai

2848 00 00

Fosfidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti, išskyrus ferofosforą

2849

Karbidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti:

2849 90

Kiti

2850 00

Hidridai, nitridai, azidai, silicidai ir boridai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti, išskyrus junginius, kurie taip pat yra karbidai, klasifikuojami 2849 pozicijoje

2852 00 00

Gyvsidabrio neorganiniai ir organiniai junginiai, išskyrus amalgamas:

ex 2852 00 00

Fulminatai arba cianidai

2853 00

Kiti neorganiai junginiai (įskaitant distiliuotą vandenį, vandenį, skirtą laidumui matuoti, taip pat panašaus švarumo vandenį); suskystintas oras (išvalytas arba neišvalytas nuo inertinių dujų); suspaustas oras; amalgamos, išskyrus tauriųjų metalų amalgamas

2903

Halogeninti angliavandenilių dariniai:

 

Sotieji chlorinti alifatinių angliavandenilių dariniai:

2903 11 00

– –

Chlormetanas (metilchloridas) ir chloretanas (etilchloridas)

2903 13 00

– –

Chloroformas (trichlormetanas)

2903 19

– –

Kiti:

2903 19 10

– – –

1,1,1-Trichloretanas (metilchloroformas)

 

Nesotieji chlorinti alifatinių angliavandenilių dariniai:

2903 29 00

– –

Kiti

 

Fluorinti, brominti arba jodinti alifatinių angliavandenilių dariniai:

2903 31 00

– –

Etileno dibromidas (ISO) (1,2-dibrometanas)

2903 39

– –

Kiti

 

Halogeninti cikloalkanų, cikloalkenų ir ciklinių terpenų dariniai:

2903 52 00

– –

Aldrinas (ISO), chlordanas (ISO) ir heptachloras (ISO)

2903 59

– –

Kiti

2904

Sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti angliavandenilių dariniai, halogeninti arba nehalogeninti:

2904 10 00

Dariniai, kurių sudėtyje yra vien tik sulfogrupių, jų druskos ir etilo esteriai

2904 20 00

Dariniai, turintys vien tik nitro- arba tik nitrozo-grupių:

ex 2904 20 00

– –

Išskyrus 1,2,3-propane-triol trinitratą

2904 90

Kiti

2905

Alifatiniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai:

 

Sotieji vienhidroksiliai alkoholiai:

2905 11 00

– –

Metanolis (metilo alkoholis)

 

Nesotieji vienhidroksiliai alkoholiai:

2905 29

– –

Kiti

 

Halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti alifatinių alkoholių dariniai:

2905 51 00

– –

Etilchlorvinolis (INN)

2905 59

– –

Kiti

2906

Cikliniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai:

 

Cikloalkaniniai, cikloalkeniniai ir cikloterpeniniai:

2906 13

– –

Steroliai ir inozitoliai:

2906 13 10

– – –

Steroliai:

ex 2906 13 10

– – – –

Cholesterinas

 

Aromatiniai:

2906 29 00

– –

Kiti:

ex 2906 29 00

– – –

Cinamilo alkoholis

2908

Halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti fenolių arba fenolalkoholių dariniai:

 

Kiti:

2908 99

– –

Kiti:

2908 99 90

– – –

Kiti:

ex 2908 99 90

– – – –

Išskyrus dinitro-orto-krezolius arba kitus eterių nitrodarinius

2909

Eteriai, eteralkoholiai, eterfenoliai, eteralkoholfenoliai, alkoholių peroksidai, eterių peroksidai, ketonų peroksidai (chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti) ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai:

 

Alifatiniai eteriai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai:

2909 19 00

– –

Kiti

2909 20 00

Cikloalkaniniai, cikloalkeniniai arba cikloterpeniniai eteriai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

2909 30

Aromatiniai eteriai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai:

 

– –

Brominti dariniai:

2909 30 31

– – –

Pentabromdifenileteris; 1,2,4,5-tetrabrom-3,6-bis-(pentabromfenoksi) benzenas

2909 30 35

– – –

1,2-Bis (2,4,6-tribromfenoksi) etanas, skirtas akrilnitrilbutadienstireno (ABS) gamybai

2909 30 38

– – –

Kiti

2909 30 90

– –

Kiti

2910

Epoksidai, epoksialkoholiai, epoksifenoliai ir epoksieteriai su trinariu žiedu ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai:

2910 40 00

Dieldrinas (ISO, INN)

2910 90 00

Kiti

2911 00 00

Acetaliai ir hemiacetaliai, kurių molekulėse yra arba nėra kitų deguoninių funkcinių grupių, ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

2912

Aldehidai, kurių molekulėse yra arba nėra kitų deguoninių funkcinių grupių; cikliniai aldehidų polimerai; paraformaldehidas:

 

Alifatiniai aldehidai, neturintys kitų deguoninių funkcinių grupių:

2912 11 00

– –

Metanalis (formaldehidas)

2915

Sočiosios alifatinės monokarboksirūgštys ir jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai:

 

Acto rūgštis ir jos druskos; acetanhidridas:

2915 29 00

– –

Kiti

2915 60

Butano (sviesto) rūgštys, pentano (valerijonų) rūgštys, jų druskos ir esteriai

2915 70

Palmitino rūgštis, stearino rūgštis, jų druskos ir esteriai:

2915 70 15

– –

Palmitino rūgštis

2917

Polikarboksirūgštys, jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai:

 

Alifatinės polikarboksirūgštys, jų anhidridai, halogenidai, peroksidai, peroksirūgštys, ir jų dariniai:

2917 12

– –

Adipo rūgštis, jos druskos ir esteriai:

2917 12 10

– – –

Adipo rūgštis ir jos druskos

2917 13

– –

Azelaino rūgštis, sebaco rūgštis, jų druskos ir esteriai

2917 19

– –

Kiti:

2917 19 10

– – –

Malono rūgštis, jos druskos ir esteriai

2917 20 00

Cikloalkaninės, cikloalkeninės arba cikloterpeninės polikarboksirūgštys, jų anhidridai, halogenidai, peroksidai, peroksirūgštys ir jų dariniai

 

Aromatinės polikarboksirūgštys, jų anhidridai, halogenidai, peroksidai, peroksirūgštys ir jų dariniai:

2917 34

– –

Kiti ortoftalio rūgšties esteriai:

2917 34 10

– – –

Dibutilortoftalatai

2920

Kitų nemetalų neorganinių rūgščių esteriai (išskyrus vandenilio halogenidų esterius) ir jų druskos; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai:

2920 90

Kiti:

2920 90 10

– –

Sieros rūgšties (sulfato rūgšties) ir anglies rūgšties (karbonato rūgšties) esteriai ir jų druskos ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai:

ex 2920 90 10

– – –

Anglies rūgšties esteriai ir jų dariniai; sieros rūgšties (sulfato rūgšties) esterių dariniai

2920 90 85

– –

Kiti produktai:

ex 2920 90 85

– – –

Nitroglicerinas kiti anglies rūgšties esteriai ir jų dariniai; pentaeritritolio tetranitratas

2921

Junginiai, kurių molekulėse yra amino funkcinė grupė:

 

Aromatiniai monoaminai ir jų dariniai; jų druskos:

2921 41 00

– –

Anilinas ir jo druskos:

ex 2921 41 00

– – –

Anilinas

2922

Aminojunginiai, kurių molekulėse yra deguoninė funkcinė grupė:

 

Aminoalkoholiai, išskyrus junginius, kurių molekulėse yra daugiau kaip vienos rūšies deguoninių funkcinių grupių, jų eteriai ir esteriai; jų druskos:

2922 11 00

– –

Monoetanolaminas ir jo druskos:

ex 2922 11 00

– – –

Monoetanolamino druskos

2922 12 00

– –

Dietanolaminas ir jo druskos:

ex 2922 12 00

– – –

Dietanolamino druskos

2922 13

– –

Trietanolaminas ir jo druskos:

2922 13 90

– – –

Trietanolamino druskos

 

Aminonaftoliai ir kiti aminofenoliai, išskyrus junginius, kurių molekulėse yra daugiau kaip vienos rūšies deguoninių funkcinių grupių, jų eteriai ir esteriai; jų druskos:

2922 21 00

– –

Aminohidroksinaftalen-sulfonrūgštys ir jų druskos

2922 29 00

– –

Kiti

ex 2922 29 00

– – –

Anizidinai, dianizidinai, fenetidinai ir jų druskos

 

Aminorūgštys, išskyrus junginius, kurių molekulėse yra daugiau kaip vienos rūšies deguoninių funkcinių grupių, ir jų esteriai; jų druskos:

2922 41 00

– –

Lizinas ir jo esteriai; jų druskos

2922 42 00

– –

Glutamo rūgštis ir jos druskos

ex 2922 42 00

– – –

Išskyrus natrio gliutamatą

2923

Ketvirtinės amonio druskos ir hidroksidai; lecitinai ir kiti fosfoaminolipidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti:

2923 10 00

Cholinas ir jo druskos:

ex 2923 10 00

– –

Išskyrus cholino chloridą arba sukcinilo cholino jodidą

2924

Junginiai, kurių molekulėse yra karboksiamido funkcinė grupė; karbonato rūgšties (anglies rūgšties) junginiai, kurių molekulėse yra amido funkcinių grupių:

 

Alifatiniai amidai (įskaitant alifatinius karbamatus) ir jų dariniai; jų druskos:

2924 19 00

– –

Kiti:

ex 2924 19 00

– – –

Acetamidas arba asparaginas ir jo druskos

 

Cikliniai amidai (įskaitant ciklinius karbamatus) ir jų dariniai; jų druskos:

2924 23 00

– –

2-Acetamidobenzenkarboksirūgštis (N-acetilantranilo rūgštis) ir jos druskos

2925

Junginiai, kurių molekulėse yra karboksiimido funkcinė grupė (įskaitant sachariną ir jo druskas), taip pat junginiai, kurių molekulėse yra imino funkcinė grupė:

 

Imidai ir jų dariniai; jų druskos:

2925 12 00

– –

Glutetimidas (INN)

2925 19

– –

Kiti

2926

Junginiai, kurių molekulėse yra nitrilo funkcinė grupė:

2926 90

Kiti:

2926 90 20

– –

Izoftalonitrilas

2930

Organiniai sieros junginiai:

2930 20 00

Tiokarbamatai ir ditiokarbamatai

2930 30 00

Tiuramo mono-, di- arba tetrasulfidai

2930 90

Kiti:

2930 90 85

– –

Kiti:

ex 2930 90 85

– – –

Tioamidai (išskyrus tiokarbamidą) ir tioeteriai

2933

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik azoto heteroatomas (-ai):

 

Junginiai, kurių molekulėse yra nekondensuotas pirazolo žiedas (hidrintas arba nehidrintas):

2933 61 00

– –

Melaminas

2933 69

– –

Kiti:

2933 69 10

– – –

Atrazinas (ISO); propazinas (ISO); simazinas (ISO); heksahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazinas (heksogenas, trimetilentrinitraminas)

 

Laktamai:

2933 72 00

– –

Klobazamas (INN) ir metiprilonas (INN)

2933 79 00

– –

Kiti laktamai

2938

Glikozidai, gamtiniai arba gauti sintezės būdu, taip pat jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai:

2938 90

Kiti:

2938 90 90

– –

Kiti:

ex 2938 90 90

– – –

Kiti saponinai

2939

Augaliniai alkaloidai, gamtiniai arba gauti sintezės būdu, taip pat jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai:

2939 20 00

Chininmedžio žievės alkaloidai ir jų dariniai; jų druskos

 

Kiti:

2939 91

– –

Kokainas, ekgoninas, levometamfetaminas, metamfetaminas (INN), metamfetamino racematas; jų druskos, esteriai ir kiti dariniai:

 

– – –

Kokainas ir jo druskos:

2939 91 11

– – – –

Neapdorotas kokainas

2939 91 19

– – – –

Kiti

2939 91 90

– – –

Kiti

2939 99 00

– –

Kiti:

ex 2939 99 00

– – –

Išskyrus butilskopolaminą arba kapsaiciną

2940 00 00

Chemiškai gryni cukrūs, išskyrus sacharozę, laktozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę; cukrų eteriai, cukrų acetaliai ir cukrų esteriai bei jų druskos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2937, 2938 arba 2939 pozicijoje

2941

Antibiotikai:

2941 10

Penicilinai ir jų dariniai, kurių molekulės turi penicilano rūgšties molekulės struktūrą; jų druskos:

2941 10 10

– –

Amoksicilinas (INN) ir jo druskos

2941 10 20

– –

Ampicilinas (INN), metampicilinas (INN), pivampicilinas (INN) ir jų druskos

3102

Mineralinės arba cheminės azoto trąšos:

 

Amonio sulfatas; amonio sulfato ir amonio nitrato dvigubosios druskos bei mišiniai:

3102 29 00

– –

Kiti

3102 30

Amonio nitratas, įskaitant turintį vandeninio tirpalo pavidalą:

3102 30 10

– –

Turintis vandeninio tirpalo pavidalą

3102 30 90

– –

Kitas:

ex 3102 30 90

– – –

Išskyrus sprogmenims naudojamą akytąjį amonio nitratą

3102 40

Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos

3102 50

Natrio nitratas:

3102 50 10

– –

Gamtinis natrio nitratas

3102 50 90

– –

Kitas:

ex 3102 50 90

– – –

Kurio sudėtyje azoto kiekis viršija 16,3 %

3103

Mineralinės arba cheminės fosforo trąšos:

3103 10

Superfosfatai

3103 90 00

Kitos:

ex 3103 90 00

– –

Išskyrus kalciu praturtintus fosfatus

3105

Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis; kitos trąšos; prekės, klasifikuojamos šiame skirsnyje, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė 10 kg:

3105 10 00

Prekės, klasifikuojamos šiame skirsnyje, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg

3105 20

Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis

3105 30 00

Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas)

 

Kitos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas:

3105 51 00

– –

Kurių sudėtyje yra nitratų ir fosfatų

3105 59 00

– –

Kitos

3105 60

Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: fosforas ir kalis

3202

Sintetinės organinės rauginimo medžiagos; neorganinės rauginimo medžiagos; rauginimo preparatai, kurių sudėtyje yra arba nėra gamtinių rauginimo medžiagų; fermentiniai (enziminiai) parengiamojo rauginimo preparatai:

3202 90 00

Kitos

3205 00 00

Spalvotieji lakai; preparatai, nurodyti šio skirsnio 3 pastaboje, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra spalvotieji lakai

3206

Kitos dažiosios medžiagos; preparatai, nurodyti šio skirsnio 3 pastaboje, išskyrus klasifikuojamus 3203, 3204 arba 3205 pozicijoje; neorganiniai produktai, naudojami kaip liuminoforai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti:

3206 20 00

Pigmentai ir preparatai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra chromo junginiai

 

Kitos dažiosios medžiagos ir kiti preparatai:

3206 41 00

– –

Ultramarinas ir preparatai, kuriuose jis yra pagrindinė sudėtinė dalis

3206 42 00

– –

Litoponas ir kiti pigmentai bei preparatai, kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra cinko sulfidas

3206 49

– –

Kiti:

3206 49 30

– – –

Pigmentai ir preparatai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra kadmio junginiai

3206 49 80

– – –

Kiti:

ex 3206 49 80

– – – –

Kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra suodžiai; cinko pilkasis

3208

Dažai ir lakai (įskaitant emalius ir politūras), kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra sintetiniai polimerai arba chemiškai modifikuoti gamtiniai polimerai, disperguoti arba ištirpinti nevandeninėje terpėje; tirpalai, apibrėžti šio skirsnio 4 pastaboje

3209

Dažai ir lakai (įskaitant emalius ir politūras), kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra sintetiniai polimerai arba chemiškai modifikuoti gamtiniai polimerai, disperguoti arba ištirpinti vandeninėje terpėje

3212

Pigmentai (įskaitant metalo miltelius ir dribsnius), disperguoti nevandeninėje terpėje, turintys skysčio arba pastos pavidalą, naudojami dažų (įskaitant emalius) gamyboje; spaudos folija; dažikliai ir kitos dažiosios medžiagos, suformuotos į formas arba supakuotos į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes:

3212 90

Kiti

3213

Dailininkams, mokiniams arba iškabų apipavidalintojams skirti dažai, atspalvių modifikavimo priemonės, pramogoms skirti dažai ir panašūs dažai, pateikiami tabletėmis, tūbelėse, stiklainiuose, buteliuose, kaušeliuose ir panašiai suformuoti arba supakuoti

3214

Langų glaistai, sodo tepalai, kanifolijos glaistai, sandarinimo mišiniai ir kitos mastikos; gruntai; ugniai neatsparios fasadų, vidinių sienų, grindų, lubų arba panašios dangos:

3214 10

Langų glaistai, sodo tepalai, kanifolijos glaistai, sandarinimo mišiniai ir kitos mastikos; gruntai

3215

Spaustuviniai dažai, rašalai ir tušai, koncentruoti arba nekoncentruoti, kieti arba nekieti:

3215 90

Kiti

3303 00

Kvepalai ir tualetiniai vandenys

3304

Gražinimosi arba makiažo preparatai ir odos priežiūros preparatai (išskyrus medikamentus), įskaitant apsaugos nuo įdegimo arba įdegimo imitavimo preparatus; manikiūro ir pedikiūro preparatai

3305

Plaukų preparatai

3306

Burnos ertmės arba dantų higienos preparatai, įskaitant dantų protezų įtvirtinimo pastas ir miltelius; tarpdančių valymo siūlai, pateikiami atskirose mažmeninei prekybai skirtose pakuotėse:

3306 20 00

Tarpdančių valymo siūlai

3306 90 00

Kiti

3307

Preparatai, naudojami prieš skutimąsi, skutimosi metu arba po skutimosi, kūno dezodorantai, vonios preparatai, depiliatoriai ir kiti parfumerijos, kosmetikos arba tualetiniai preparatai, nenurodyti kitoje vietoje; paruošti patalpų oro gaivikliai, kvepinti arba nekvepinti, turintys arba neturintys dezinfekcinių savybių:

3307 10 00

Preparatai, naudojami prieš skutimąsi, skutimosi metu arba po skutimosi

3307 30 00

Kvepintos vonios druskos ir kiti vonios preparatai

 

Patalpų oro kvepinimo arba gaivinimo preparatai, įskaitant gardžiakvapius preparatus, naudojamus per religines apeigas:

3307 41 00

– –

„Agarbatti“ ir kiti gardžiakvapiai preparatai, kurie skleidžia kvapą degdami

3307 49 00

– –

Kiti

3307 90 00

Kiti

3401

Muilas; organinės paviršinio aktyvumo medžiagos ir preparatai, skirti naudoti kaip muilas, turintys gabalėlių, luitų, lietinių dirbinių arba formų pavidalą, kurių sudėtyje yra arba nėra muilo; organinės paviršinio aktyvumo medžiagos ir preparatai, kurių sudėtyje yra arba nėra muilo, skirti odai plauti, turintys skysčio arba kremo pavidalą, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes; popierius, vata, veltinys ir neaustinės medžiagos, įmirkytos arba padengtos muilu arba plovikliu:

 

Muilas ir organinės paviršinio aktyvumo medžiagos bei preparatai, turintys gabalėlių, luitų, lietinių dirbinių arba formų pavidalą, taip pat popierius, vata, veltinys ir neaustinės medžiagos, įmirkytos arba padengtos muilu arba plovikliu:

3401 19 00

– –

Kiti

3401 20

Kitų formų muilas:

3402

Organinės paviršinio aktyvumo medžiagos (išskyrus muilą); paviršinio aktyvumo preparatai, skalbikliai (įskaitant pagalbinius skalbiklius) ir valikliai, kurių sudėtyje yra arba nėra muilo, išskyrus klasifikuojamus 3401 pozicijoje:

3402 20

Priemonės, skirtos mažmeninei prekybai:

3402 20 20

– –

Paviršinio aktyvumo preparatai

3402 90

Kiti:

3402 90 10

– –

Paviršinio aktyvumo preparatai

3404

Dirbtiniai vaškai ir paruošti vaškai:

3404 90

Kiti:

3404 90 10

– –

Paruošti vaškai, įskaitant smalkas (kietąjį laką)

3404 90 80

– –

Kiti:

ex 3404 90 80

– – –

Išskyrus iš chemiškai modifikuoto lignito

3405

Blizginimo priemonės ir kremai, skirti avalynės, baldų, grindų, kėbulų, stiklo arba metalo priežiūrai, šveitimo pastos ir milteliai bei panašios priemonės (turinčios popieriaus, vatos, veltinio, neaustinių medžiagų, akytų plastikų arba akytos gumos, įmirkytų, vilktų arba dengtų šiomis priemonėmis arba kitą pavidalą), išskyrus vaškus, klasifikuojamus 3404 pozicijoje:

3405 10 00

Blizginimo priemonės, kremai ir panašūs preparatai, skirti avalynės arba odos priežiūrai

3405 20 00

Blizginimo priemonės, kremai ir panašūs preparatai, skirti medinių baldų, grindų arba kitų medienos dirbinių priežiūrai

3405 30 00

Blizginimo priemonės ir panašūs preparatai, skirti kėbulų priežiūrai, išskyrus metalo blizginimo priemones

3405 90

Kiti:

3405 90 90

– –

Kiti

3406 00

Žvakės, plonos žvakės ir panašūs dirbiniai

3407 00 00

Modeliavimo pastos, įskaitant skirtas vaikų pramogoms; preparatai, vadinami stomatologiniais vaškais arba stomatologiniais dantų atspaudų mišiniais, sukomplektuoti į rinkinius, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba turintys plokščių, pasagų, lazdelių arba panašų pavidalą; kiti preparatai, skirti naudoti stomatologijoje, daugiausia iš gipso (degto gipso arba kalcio sulfato)

3601 00 00

Šovininis parakas

3602 00 00

Paruošti sprogmenys, išskyrus šovininį paraką

3603 00

Degtuvai; sprogdikliai; sprogdinimo arba padegimo kapsulės: degikliai; elektriniai detonatoriai

3604

Fejerverkai, signalinės raketos, lietaus raketos, rūko signalai ir kiti pirotechnikos gaminiai:

3604 10 00

Fejerverkai

3604 90 00

Kiti:

ex 3604 90 00

– –

Išskyrus lietaus raketas

3605 00 00

Degtukai, išskyrus pirotechnikos gaminius, klasifikuojamus 3604 pozicijoje

3606

Feroceris ir kiti visų formų piroforiniai lydiniai; degiųjų medžiagų dirbiniai, nurodyti šio skirsnio 2 pastaboje

3701

Fotoplokštelės ir fotojuostos, plokščiosios, įjautrintos, neeksponuotos, pagamintos iš bet kurių medžiagų, išskyrus popierių, kartoną ir tekstilės medžiagas; momentinės fotografijos juostos, plokščios, įjautrintos, neeksponuotos, įdėtos arba neįdėtos į kasetes:

3701 10

Rentgeno spinduliuotei

3701 20 00

Momentinės fotografijos juostos

 

Kitos:

3701 91 00

– –

Spalvotosios fotografijos (polichrominės)

3701 99 00

– –

Kitos

3702

Ritinėlių pavidalo fotojuostos, įjautrintos, neeksponuotos, pagamintos iš bet kurių medžiagų, išskyrus popierių, kartoną ir tekstilės medžiagas; ritinėlių pavidalo momentinės fotografijos juostos, įjautrintos, neeksponuotos

3703

Fotografijos popierius, kartonas ir tekstilės medžiagos, įjautrinti, neeksponuoti

3704 00

Fotografijos plokštelės, juostos, popierius, kartonas ir tekstilės medžiagos, eksponuotos, bet neišryškintos

3705

Fotografijos plokštelės ir juostos, eksponuotos ir išryškintos, išskyrus kino juostas:

3705 10 00

Skirtos ofsetiniam atkūrimui (dauginimui)

3705 90

Kitos:

3705 90 10

– –

Mikrofilmų juostos:

ex 3705 90 10

– – –

Kuriose yra mokslinio arba profesinio pobūdžio tekstų

3809

Apdailos agentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai pagreitinti, ir kiti produktai bei preparatai (pavyzdžiui, užpildai ir kandikai), naudojami tekstilės, popieriaus, odos pramonėje arba panašiose pramonės šakose, nenurodyti kitoje vietoje:

 

Kiti:

3809 91 00

– –

Naudojami tekstilės pramonėje arba panašiose pramonės šakose

3809 92 00

– –

Naudojami popieriaus pramonėje arba panašiose pramonės šakose:

ex 3809 92 00

– – –

Išskyrus neužbaigtus preparatus

3809 93 00

– –

Naudojami odos pramonėje arba panašiose pramonės šakose:

ex 3809 93 00

– – –

Išskyrus neužbaigtus preparatus

3810

Metalo paviršių ėsdinimo preparatai (beicai); fliusai ir kiti pagalbiniai preparatai, skirti litavimui, litavimui kietuoju lydmetaliu arba virinimui; litavimo, litavimo kietuoju lydmetaliu arba suvirinimo milteliai ir pastos iš metalų ir iš kitų medžiagų; preparatai, naudojami suvirinimo elektrodų arba strypų šerdims ar apvalkalams

3811

Antidetonaciniai preparatai, oksidacijos inhibitoriai, dervų susidarymo inhibitoriai, tirštikliai, antikoroziniai preparatai ir kiti paruošti alyvų (įskaitant benziną) arba kitų skysčių, naudojamų tiems patiems tikslams kaip ir alyvos, priedai:

 

Antidetonaciniai preparatai:

3811 11

– –

Kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra švino junginiai

 

Tepamųjų alyvų priedai:

3811 29 00

– –

Kiti

3811 90 00

Kiti

3813 00 00

Gesintuvų preparatai ir užpildai; užpildytos gesinimo granatos

3814 00

Kitur nenurodyti sudėtiniai organiniai tirpikliai ir skiedikliai; paruoštos dažų arba lakų šalinimo priemonės

3815

Reakcijų iniciatoriai, reakcijų greitikliai ir katalitiniai preparatai, nenurodyti kitoje vietoje:

 

Katalizatoriai su inertiniu nešikliu:

3815 11 00

– –

Kurių aktyviosios medžiagos yra nikelis arba nikelio junginiai

3815 12 00

– –

Kurių aktyviosios medžiagos yra taurieji metalai arba tauriųjų metalų junginiai

3817 00

Sumaišyti alkilbenzenai ir sumaišyti alkilnaftalenai, išskyrus klasifikuojamus 2707 arba 2902 pozicijoje

3819 00 00

Hidraulinių stabdžių skysčiai ir kiti paruošti hidraulinių pavarų skysčiai, kurių sudėtyje nėra arba yra mažiau kaip 70 % masės naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų

3820 00 00

Antifriziniai preparatai ir paruošti apsaugos nuo apledėjimo skysčiai

3821 00 00

Paruoštos terpės mikroorganizmų (įskaitant virusus ir panašius organizmus) arba augalų, žmogaus ar gyvūnų ląstelių kultūroms auginti arba išlaikyti

3824

Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai; chemijos produktai ir chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų gaminiai (įskaitant sudarytus iš gamtinių produktų mišinių), nenurodyti kitur:

3824 10 00

Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai

3824 30 00

Neaglomeruoti metalų karbidai, tarpusavyje sumaišyti arba su metaliniais rišikliais

3824 40 00

Paruošti cementų, statybinių skiedinių arba betonų priedai

3824 50

Ugniai neatsparūs statybiniai skiediniai ir betonai

3824 90

Kiti:

3824 90 15

– –

Jonitai

3824 90 20

– –

Vakuuminių vamzdžių geteriai

3824 90 25

– –

Pirolignitai (pavyzdžiui, kalcio); neapdorotas kalcio tartratas; neapdorotas kalcio citratas

3824 90 35

– –

Apsaugos nuo rūdijimo preparatai, kurių aktyviosios sudėtinės dalys yra aminai

 

– –

Kiti:

3824 90 50

– – –

Preparatai galvanotechnikai

3824 90 55

– – –

Glicerolio riebalų rūgščių mono-, di- ir triesterių mišiniai (riebalų emulsikliai)

 

– – –

Produktai ir preparatai, skirti naudoti farmacijoje arba chirurgijoje:

3824 90 61

– – – –

Antibiotikų gamybos proceso tarpiniai produktai, gauti fermentuojant Streptomyces tenebrarius, džiovinti arba nedžiovinti, skirti medikamentų, klasifikuojamų 3004 pozicijoje, gamybai

3824 90 62

– – – –

Monensino druskų gamybos tarpiniai produktai

3824 90 64

– – – –

Kiti

3824 90 65

– – –

Pagalbiniai produktai, skirti naudoti liejininkystėje (išskyrus klasifikuojamus 3824 10 00 subpozicijoje)

3825

Chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų liekamieji produktai, nenurodyti kitoje vietoje; buitinės atliekos; nuotekų šlamas; kitos atliekos, nurodytos šio skirsnio 6 pastaboje

3901

Etileno polimerai, pirminės formos:

3901 20

Polietilenas, kurio savitasis sunkis ne mažesnis kaip 0,94:

3901 20 90

– –

Kitas

3901 90

Kiti:

3901 90 10

– –

Jonomero derva, kurią sudaro etileno, izobutilakrilato ir metakrilo rūgšties terpolimero druska

3901 90 20

– –

Polistireno, etileno-butileno kopolimero ir polistireno A–B–A blokinis kopolimeras, kurio sudėtyje stirenas sudaro ne daugiau kaip 35 % masės, vienu iš pavidalų, apibrėžtų šio skirsnio 6 pastabos b punkte

3902

Propileno arba kitų olefinų polimerai, pirminės formos:

3902 10 00

Polipropilenas

3902 20 00

Poliizobutilenas

3902 90

Kiti:

3902 90 10

– –

Polistireno, etileno-butileno kopolimero ir polistireno A–B–A blokinis kopolimeras, kurio sudėtyje stirenas sudaro ne daugiau kaip 35 % masės, vienu iš pavidalų, apibrėžtų šio skirsnio 6 pastabos b punkte

3902 90 20

– –

Polibuteno-1, buteno-1 ir etileno kopolimeras, kurio sudėtyje etilenas sudaro ne daugiau kaip 10 % masės, arba polibuteno-1, polietileno ir (arba) polipropileno mišinys, kurio sudėtyje polietilenas sudaro ne daugiau kaip 10 % masės ir (arba) polipropilenas sudaro ne daugiau kaip 25 % masės, vienu iš pavidalų, apibrėžtų šio skirsnio 6 pastabos b punkte

3904

Vinilchlorido arba kitų halogenintų olefinų polimerai, pirminės formos:

 

Kitas polivinilchloridas:

3904 21 00

– –

Neplastifikuotas

3904 22 00

– –

Plastifikuotas

3904 50

Vinilidenchlorido polimerai

3904 90 00

Kiti

3906

Akrilo polimerai, pirminės formos:

3906 90

Kiti:

3906 90 10

– –

Poli[N-(3-hidroksimino-1,1-dimetilbutil)akrilamidas]

3906 90 20

– –

2-diizopropilaminoetilmetakrilato ir decilmetakrilato kopolimeras N,N-dimetilacetamido tirpale, kurio sudėtyje kopolimeras sudaro ne mažiau kaip 55 % masės

3906 90 30

– –

Akrilo rūgšties ir 2-etilheksilakrilato kopolimeras, kurio sudėtyje 2-etilheksilakrilatas sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 11 % masės

3906 90 40

– –

Akrilonitrilo ir metilakrilato kopolimeras, modifikuotas polibutadienu-akrilonitrilu (NBR)

3906 90 50

– –

Akrilo rūgšties polimerizacijos su alkilmetakrilatu ir nedideliais kitų monomerų kiekiais produktas, skirtas naudoti kaip tirštiklis tekstilės marginimo pastų gamyboje

3906 90 60

– –

Metilakrilato kopolimeras su etilenu ir monomeru, turinčiu pakaitalu ne galinę karboksigrupę, kurio sudėtyje metilakrilatas sudaro ne mažiau kaip 50 % masės, sumaišytas su silicio dioksidu arba nesumaišytas

3907

Poliacetaliai, kiti polieteriai ir epoksidinės dervos, pirminės formos; polikarbonatai, alkidinės dervos, polialilo esteriai ir kiti poliesteriai, pirminės formos:

3907 30 00

Epoksidinės dervos

3907 50 00

Alkidinės dervos

 

Kiti poliesteriai:

3907 91

– –

Nesotieji

3909

Aminodervos, fenolio dervos ir poliuretanai, pirminės formos:

3909 30 00

Kitos aminodervos

3909 50

Poliuretanai:

3909 50 10

– –

Poliuretanas, gautas iš 2,2′ -(tret-butilimino)dietanolio ir 4,4'-metilendicikloheksildiizocianato, N,N-dimetilacetamido tirpale, kurio sudėtyje polimeras sudaro ne mažiau kaip 50 % masės

3912

Celiuliozė ir jos cheminiai dariniai, nenurodyti kitoje vietoje, pirminės formos:

 

Celiuliozės acetatai:

3912 12 00

– –

Plastifikuoti

 

Celiuliozės eteriai:

3912 39

– –

Kiti:

3912 39 20

– – –

Hidroksipropilceliuliozė

3912 90

Kiti:

3912 90 10

– –

Celiuliozės esteriai

3913

Gamtiniai polimerai (pavyzdžiui, algino rūgštis) ir modifikuoti gamtiniai polimerai (pavyzdžiui, sukietinti baltymai, gamtinio kaučiuko cheminiai dariniai), nenurodyti kitoje vietoje, pirminės formos:

3913 10 00

Algino rūgštis, jos druskos ir esteriai

3913 90 00

Kiti:

ex 3913 90 00

– –

Kazeinas arba želatina

3915

Plastikų atliekos, atraižos ir laužas

3916

Vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1 mm, strypai, virbai ir profiliai, apdorotu arba neapdorotu paviršiumi, bet kitu būdu neapdoroti, iš plastikų

3917

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos bei jų jungiamosios detalės (fitingai) (pavyzdžiui, movos, alkūnės, jungės), iš plastikų:

 

Standūs vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos:

3917 21

– –

Iš etileno polimerų:

3917 21 10

– – –

Besiūliai, kurių ilgis didesnis už maksimalų skerspjūvio matmenį, apdorotu arba neapdorotu paviršiumi, bet kitu būdu neapdoroti

3917 22

– –

Iš propileno polimerų:

3917 22 10

– – –

Besiūliai, kurių ilgis didesnis už maksimalų skerspjūvio matmenį, apdorotu arba neapdorotu paviršiumi, bet kitu būdu neapdoroti

3917 22 90

– – –

Kiti:

ex 3917 22 90

– – – –

Išskyrus su primontuotomis jungiamosiomis detalėmis (fitingais), skirtus naudoti civiliniuose orlaiviuose

3917 23

– –

Iš vinilchlorido polimerų:

3917 23 10

– – –

Besiūliai, kurių ilgis didesnis už maksimalų skerspjūvio matmenį, apdorotu arba neapdorotu paviršiumi, bet kitu būdu neapdoroti

3917 23 90

– – –

Kiti:

ex 3917 23 90

– – – –

Išskyrus su primontuotomis jungiamosiomis detalėmis (fitingais), skirtus naudoti civiliniuose orlaiviuose

3917 29

– –

Iš kitų plastikų:

 

– – –

Besiūliai, kurių ilgis didesnis už maksimalų skerspjūvio matmenį, apdorotu arba neapdorotu paviršiumi, bet kitu būdu neapdoroti:

3917 29 12

– – – –

Iš kondensacinės polimerizacijos arba polimerizacijos su persigrupavimu produktų, chemiškai modifikuotų arba nemodifikuotų

3917 29 15

– – – –

Iš adityviosios polimerizacijos produktų

3917 29 19

– – – –

Kiti

3917 29 90

– – –

Kiti:

ex 3917 29 90

– – – –

Išskyrus su primontuotomis jungiamosiomis detalėmis (fitingais), skirtus naudoti civiliniuose orlaiviuose

 

Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos:

3917 32

– –

Kiti, nesutvirtinti ir kitaip nekombinuoti su kitomis medžiagomis, be jungiamųjų detalių (fitingų):

 

– – –

Besiūliai, kurių ilgis didesnis už maksimalų skerspjūvio matmenį, apdorotu arba neapdorotu paviršiumi, bet kitu būdu neapdoroti:

3917 32 10

– – – –

Iš kondensacinės polimerizacijos arba polimerizacijos su persigrupavimu produktų, chemiškai modifikuotų arba nemodifikuotų

 

– – – –

Iš adityviosios polimerizacijos produktų:

3917 32 31

– – – – –

Iš etileno polimerų

3917 32 35

– – – – –

Iš vinilchlorido polimerų

3917 32 39

– – – – –

Kiti

3917 32 51

– – – –

Kiti

 

– – –

Kiti:

3917 32 99

– – – –

Kiti

3917 33 00

– –

Kiti, nesutvirtinti ir kitaip nekombinuoti su kitomis medžiagomis, su jungiamosiomis detalėmis (fitingais):

ex 3917 33 00

– – –

Išskyrus skirtus naudoti civiliniuose orlaiviuose

3917 39

– –

Kiti:

 

– – –

Besiūliai, kurių ilgis didesnis už maksimalų skerspjūvio matmenį, apdorotu arba neapdorotu paviršiumi, bet kitu būdu neapdoroti:

3917 39 12

– – – –

Iš kondensacinės polimerizacijos arba polimerizacijos su persigrupavimu produktų, chemiškai modifikuotų arba nemodifikuotų

3917 39 15

– – – –

Iš adityviosios polimerizacijos produktų

3917 39 19

– – – –

Kiti

3917 39 90

– – –

Kiti:

ex 3917 39 90

– – – –

Išskyrus su primontuotomis jungiamosiomis detalėmis (fitingais), skirtus naudoti civiliniuose orlaiviuose

3917 40 00

Jungiamosios detalės (fitingai):

ex 3917 40 00

– –

Išskyrus skirtus naudoti civiliniuose orlaiviuose

3918

Grindų dangos iš plastikų, lipnios arba nelipnios, susuktos į ritinius arba plokščių pavidalo; sienų arba lubų dangos iš plastikų, apibrėžtos šio skirsnio 9 pastaboje

3919

Lipnios plokštės, lakštai, plėvelės, folijos, juostelės, juostos ir kitos plokščios formos, iš plastikų, susuktos arba nesusuktos į ritinius:

3919 10

Susuktos į ritinius, kurių plotis ne didesnis kaip 20 cm:

 

– –

Juostelės, kurių danga sudaryta iš nevulkanizuoto gamtinio arba sintetinio kaučiuko:

3919 10 11

– – –

Iš plastifikuoto polivinilchlorido arba iš polietileno

3919 10 13

– – –

Iš neplastifikuoto polivinilchlorido

3919 10 19

– – –

Kitos

 

– –

Kitos:

 

– – –

Iš kondensacinės polimerizacijos arba polimerizacijos su persigrupavimu produktų, chemiškai modifikuotų arba nemodifikuotų:

3919 10 31

– – – –

Iš poliesterių

3919 10 38

– – – –

Kitos

 

– – –

Iš adityviosios polimerizacijos produktų:

3919 10 61

– – – –

Iš plastifikuoto polivinilchlorido arba iš polietileno

3919 10 69

– – – –

Kitos

3919 10 90

– – –

Kitos

3919 90

Kitos:

3919 90 10

– –

Toliau apdorotos po paviršiaus apdorojimo arba supjaustytos ne stačiakampėmis (įskaitant kvadratines) formomis

 

– –

Kitos:

3919 90 90

– – –

Kitos

3920

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, iš plastikų, neakytų ir nearmuotų, nelaminuotų, nesutvirtintų ir panašiai nekombinuotų su kitomis medžiagomis:

3920 10

Iš etileno polimerų:

 

– –

Kurių storis ne didesnis kaip 0,125 mm:

 

– – –

Iš polietileno, kurio savitasis sunkis:

 

– – – –

Mažesnis kaip 0,94:

3920 10 23

– – – – –

Polietileno plėvelė, kurios storis ne mažesnis kaip 20 mikrometrų, bet ne didesnis kaip 40 mikrometrų, skirta fotorezisto plėvelių, naudojamų puslaidininkių arba spausdintinių grandynų (schemų) gamybai

 

– – – – –

Kita:

 

– – – – – –

Be atspaudų:

3920 10 24

– – – – – – –

Tąsi plėvelė

3920 10 26

– – – – – – –

Kita

3920 10 27

– – – – – –

Su atspaudais

3920 10 28

– – – –

Ne mažesnis kaip 0,94

3920 20

Iš propileno polimerų

 

iš vinilchlorido polimerų:

3920 43

– –

Kurių sudėtyje esantis plastifikatorius sudaro ne mažiau kaip 6 %

3920 49

– –

Kitos

 

Iš akrilo polimerų:

3920 51 00

– –

Iš polimetilmetakrilato

3920 59

– –

Kitos

 

Iš polikarbonatų, alkidinių dervų, polialilesterių arba kitų poliesterių:

3920 61 00

– –

Iš polikarbonatų

3920 62

– –

Iš poli(etileno tereftalato)

3920 63 00

– –

Iš nesočiųjų poliesterių

3920 69 00

– –

Iš kitų poliesterių

 

Iš celiuliozės arba jos cheminių darinių:

3920 71

– –

Iš regeneruotosios celiuliozės

3920 73

– –

Iš celiuliozės acetato

3920 79

– –

Iš kitų celiuliozės darinių

 

Iš kitų plastikų:

3920 91 00

– –

Iš polivinilbutiralio

3920 92 00

– –

Iš poliamidų

3920 93 00

– –

Iš amino dervų

3920 94 00

– –

Iš fenolio dervų

3920 99

– –

Iš kitų plastikų

3921

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, iš plastikų:

 

Akyti:

3921 11 00

– –

Iš stireno polimerų

3921 12 00

– –

Iš vinilchlorido polimerų

3921 14 00

– –

Iš regeneruotosios celiuliozės

3921 19 00

– –

Iš kitų plastikų

3921 90

Kiti

3922

Vonios, dušai, kriauklės, praustuvės, bidės, unitazai, unitazų sėdynės ir dangteliai, tualeto bakeliai ir panašūs santechnikos gaminiai, iš plastikų

3923

Gaminiai, skirti prekių transportavimui arba pakavimui, iš plastikų; kamščiai, dangteliai, gaubtukai ir kiti uždarymo reikmenys, iš plastikų

3924

Stalo, virtuvės indai, kiti namų apyvokos ir higienos arba tualeto reikmenys, iš plastikų

3925

Statybos reikmenys iš plastikų, nenurodyti kitoje vietoje

3926

Kiti gaminiai iš plastikų ir gaminiai iš kitų medžiagų, klasifikuojamų 3901–3914 pozicijose:

3926 10 00

Biuro arba mokykliniai reikmenys

3926 20 00

Drabužiai ir drabužių priedai (įskaitant pirštines, kumštines pirštines ir puspirštines)

3926 30 00

Baldų, kėbulų ir panašių gaminių jungiamosios detalės (fitingai)

3926 40 00

Statulėlės ir kiti dekoratyviniai dirbiniai

3926 90

Kiti:

3926 90 50

– –

Perforuotos talpyklos ir panašūs gaminiai, skirti vandeniui filtruoti prieš jam patenkant į nuotekų sistemą

 

– –

Kiti:

3926 90 92

– – –

Pagaminti iš lakštų

4002

Sintetinis kaučiukas ir faktisas, gautas iš aliejų, turintis pirminių formų arba plokščių, lakštų arba juostelių pavidalą; bet kurių produktų, klasifikuojamų 4001 pozicijoje, mišiniai su bet kuriais šioje pozicijoje klasifikuojamais produktais, turintys pirminių formų arba plokščių, lakštų arba juostelių pavidalą:

 

Stireno-butadieno kaučiukas (SBR); karboksilintas stireno-butadieno kaučiukas (XSBR):

4002 19

– –

Kitas

4005

Nevulkanizuotas kaučiukas, į kurį primaišyta kitų medžiagų, turintis pirminių formų arba plokščių, lakštų arba juostelių pavidalą:

4005 20 00

Tirpalai; dispersijos, išskyrus klasifikuojamas 4005 10 subpozicijoje

4011

Naujos pneumatinės guminės padangos:

4011 10 00

Naudojamos lengviesiems automobiliams (įskaitant universaliuosius automobilius (combi) ir lenktyninius automobilius)

4011 30 00

Skirtos naudoti orlaiviuose:

ex 4011 30 00

– –

Išskyrus skirtas naudoti civiliniuose orlaiviuose

4014

Higienos arba farmacijos dirbiniai (įskaitant žindukus) iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos), išskyrus kietą gumą, su jungiamosiomis detalėmis (fitingais) iš kietos gumos arba be jungiamųjų detalių (fitingų):

4014 10 00

Prezervatyvų tipo kontracepcinės priemonės

4016

Kiti gaminiai iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos), išskyrus kietą gumą:

 

Kiti:

4016 92 00

– –

Trintukai

4016 94 00

– –

Laivų bortų arba dokų apsaugos atramos, pripučiamos arba nepripučiamos

4016 99

– –

Kiti:

 

– – –

Kiti:

 

– – – –

Skirti transporto priemonėms, klasifikuojamoms 8701–8705 pozicijose:

4016 99 52

– – – – –

Dalys iš gumos, sujungtos su metalu

4016 99 58

– – – – –

Kiti

 

– – – –

Kiti:

4016 99 91

– – – – –

Dalys iš gumos, sujungtos su metalu:

ex 4016 99 91

– – – – – –

Išskyrus techninės paskirties, skirtas naudoti civiliniuose orlaiviuose

4016 99 99

– – – – –

Kiti:

ex 4016 99 99

– – – – – –

Išskyrus techninės paskirties, skirtus naudoti civiliniuose orlaiviuose

4104

Galvijų (įskaitant buivolus) odos arba arklenos, raugintos arba „krastas“ (crust), be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos

4105

Avių arba ėriukų odos, raugintos arba „krastas“ (crust), be vilnos, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos

4106

Kitų gyvūnų odos, raugintos arba „krastas“ (crust), be vilnos arba plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos

4107

Išdirbtos galvijų (įskaitant buivolus) odos arba arklenos, toliau apdorotos po rauginimo arba „krasto“ pagaminimo (crusting), įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, klasifikuojamas 4114 pozicijoje

4112 00 00

Išdirbtos avių arba ėriukų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba „krasto“ pagaminimo (crusting), įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be vilnos, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, klasifikuojamas 4114 pozicijoje

4113

Išdirbtos kitų gyvūnų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba „krasto“ pagaminimo (crusting), įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be vilnos arba plaukų, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, klasifikuojamas 4114 pozicijoje

4114

Zomšinės odos (įskaitant kombinuotas zomšines odas); lakinės odos ir lakinės laminuotos odos; metalizuotos odos

4115

Kompozicinė oda, daugiausia sudaryta iš išdirbtos odos arba iš odos pluoštų, plokščia, lakštinė arba juostinė, suvyniota į rietimus arba nesuvyniota; atraižos ir kitos išdirbtų odų arba kompozicinės odos atliekos, netinkamos odos dirbiniams gaminti; odos dulkės, milteliai ir miltai:

4115 10 00

Kompozicinė oda, daugiausia sudaryta iš išdirbtos odos arba iš odos pluoštų, plokščia, lakštinė arba juostinė, suvyniota į rietimus arba nesuvyniota

4205 00

Kiti dirbiniai iš išdirbtos arba kompozicinės odos:

 

Skirti mašinoms arba mechaniniams įrengimams arba turintys kitą techninę paskirtį:

4205 00 11

– –

Konvejerių juostos, pavarų diržai arba jiems gaminti naudojamas beltingas

4205 00 19

– –

Kiti

4402

Medžio anglys (įskaitant kevalų arba riešutų anglis), aglomeruotos arba neaglomeruotos

4403

Padarinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta:

4403 10 00

Apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais

4406

Mediniai geležinkelio arba tramvajaus bėgių pabėgiai

4407

Mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais:

 

Kita:

4407 91

– –

Ąžuolo (Quercus spp.)

4407 92 00

– –

Buko (Fagus spp.)

4407 93

– –

Klevo (Acer spp.)

4407 94

– –

Vyšnios (Prunus spp.)

4407 95

– –

Uosio (Fraxinus spp.)

4407 99

– –

Kita:

4407 99 20

– – –

Sujungta galais, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota

 

– – –

Kita:

4407 99 25

– – – –

Obliuota

4407 99 40

– – – –

Šlifuota

 

– – – –

Kita:

4407 99 91

– – – – –

Tuopos

4407 99 98

– – – – –

Kita

4408

Vienasluoksnės faneros lakštai (įskaitant išpjautus drožiant sluoksniuotąją medieną), skirti klijuotinei fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai gaminti, taip pat kita mediena, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais:

4408 90

Kita

4409

Mediena (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir lentjuostes, skirtas parketo grindims), ištisai profiliuota (su spraudžiais, išdrožomis, įlaidais, nuožulnomis, V formos sąlaidomis, užkarpomis, išpjauta pagal šabloną, suapvalinta arba panašiai profiliuota) išilgai kurios nors briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais

4415

Medinės dėžės, dėžutės, grotelinės dėžės, būgnai ir panaši tara; mediniai kabelių būgnai; padėklai, dėžiniai padėklai ir kiti mediniai krovimo skydai; mediniai padėklų apvadai

4416 00 00

Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilų gaminiai bei jų dalys, įskaitant statinių šulus

4417 00 00

Mediniai įrankiai, įrankių korpusai, įrankių rankenos, šluotų, šepečių ir teptukų korpusai ir kotai; mediniai kurpaliai ir kailiamaučiai

4418

Statybiniai stalių ir dailidžių gaminiai iš medienos, įskaitant akytosios medienos plokštes sumontuotas grindų plokštes, malksnas ir skalas:

4418 60 00

Statramsčiai ir sijos

4418 90

Kiti

4419 00

Mediniai stalo ir virtuvės reikmenys

4420

Medienos mozaikos ir medienos inkrustacijos; medinės skrynutės ir papuošalų arba stalo įrankių dėžutės ir panašūs dirbiniai iš medienos; statulėlės ir kiti dekoratyviniai dirbiniai iš medienos; mediniai baldų reikmenys, neklasifikuojami 94 skirsnyje

4421

Kiti medienos gaminiai

4503

Gamtinės kamštienos dirbiniai:

4503 90 00

Kiti

4601

Pynės ir panašūs dirbiniai iš pynimo medžiagų, surišti arba nesurišti į juosteles; pynimo medžiagos, pynės ir panašūs pinti dirbiniai iš tarpusavyje surištų lygiagrečių sruogų arba austi dirbiniai iš šių medžiagų, turintys lakštų pavidalą, kurie yra arba nėra gatavi dirbiniai (pavyzdžiui, plaušinės, dembliai, medžiaga plaušinėms arba dembliams gaminti, širmos)

4602

Pintinės, pinti dirbiniai ir kiti dirbiniai, tiesiogiai suformuoti iš pynimo medžiagų arba iš prekių, klasifikuojamų 4601 pozicijoje; dirbiniai iš šiūruoklių:

4602 90 00

Kiti

4707

Perdirbti skirtas popierius arba kartonas (atliekos ir liekanos):

4707 20 00

Kitas popierius arba kartonas, daugiausia pagamintas iš balintos cheminės plaušienos, kurio visa masė nedažyta

4802

Nepadengtas popierius ir kartonas, naudojami rašyti, spausdinti ir kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, neperforuotas perforuotųjų kortų ir perforuotųjų juostų ritininis arba stačiakampiais (įskaitant kvadratinius) lakštais popierius, išskyrus popierių, klasifikuojamą 4801 arba 4803 pozicijoje; rankų darbo popierius ir kartonas:

4802 10 00

Rankų darbo popierius ir kartonas

4802 20 00

Popierius ir kartonas, naudojami kaip šviesai, šilumai arba elektrai jautraus popieriaus arba kartono pagrindas:

ex 4802 20 00

– –

Kartono pagrindas fotografijoms

4802 40

Popierius, naudojamas kaip apmušalų pagrindas

 

Kitas popierius ir kartonas, kurių sudėtyje nėra pluoštų, gautų mechaniniu arba cheminiu-mechaniniu būdu, arba šie pluoštai sudaro ne daugiau kaip 10 % visų pluoštų masės:

4802 56

– –

Kurių kvadratinio metro (m2) masė ne mažesnė kaip 40 g, bet ne didesnė kaip 150 g, lakštais, kuriuos išklojus vienos kraštinės ilgis ne didesnis kaip 435 mm, o kitos kraštinės ilgis ne didesnis kaip 297 mm:

4802 56 20

– – –

Kurių viena kraštinė 297 mm ir kita kraštinė 210 mm (A 4 formatas):

ex 4802 56 20

– – – –

Išskyrus popierių, naudojamą kaip kopijavimo popieriaus pagrindas

4802 56 80

– – –

Kitas:

ex 4802 56 80

– – – –

Išskyrus medienos neturintį spausdintą, medienos neturintį mechaninį ir grafinį, medienos neturintį naudojamą rašyti arba žaliavinį dekoravimui skirtą popierių ir išskyrus popierių, naudojamą kaip kopijavimo popieriaus pagrindas

4804

Nepadengtas ritininis arba lakštinis kraftpopieris ir kartonas, išskyrus klasifikuojamus 4802 arba 4803 pozicijoje:

 

Kraftpopieris išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoksniams (Kraftliner):

4804 11

– –

Nebalintas

4804 19

– –

Kitas

 

Maišinis kraftpopieris:

4804 29

– –

Kitas

 

Kitas kraftpopieris ir kartonas, kurių kvadratinio metro (m2) masė ne didesnė kaip 150 g:

4804 39

– –

Kiti

 

Kitas kraftpopieris ir kartonas, kurių kvadratinio metro (m2) masė didesnė kaip 150 g, bet mažesnė kaip 225 g:

4804 49

– –

Kiti

 

Kitas kraftpopieris ir kartonas, kurių kvadratinio metro (m2) masė ne mažesnė kaip 225 g:

4804 52

– –

Kurių visa masė vienodai balinta ir kurių daugiau kaip 95 % visų pluoštų masės sudaro medienos pluoštai, gauti cheminiu būdu

4804 59

– –

Kiti

4805

Kitas nepadengtas ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas, toliau neapdorotas ir neperdirbtas, išskyrus šio skirsnio 3 pastaboje nurodytus būdus:

 

Gofravimo popierius:

4805 11 00

– –

Pusiau cheminis gofravimo popierius

4805 12 00

– –

Gofravimo popierius iš šiaudų

4805 19

– –

Kitas

 

Popierius ir kartonas išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoksniams, pagamintas iš popieriaus atliekų ir liekanų (Testliner):

4805 24 00

– –

Kurio kvadratinio metro (m2) masė ne didesnė kaip 150 g

4805 25 00

– –

Kurio kvadratinio metro (m2) masė didesnė kaip 150 g

4805 30

Sulfitinis vyniojamasis popierius

 

Kitas:

4805 91 00

– –

Kurio kvadratinio metro (m2) masė ne didesnė kaip 150 g

4805 92 00

– –

Kurio kvadratinio (m2) metro masė didesnė kaip 150 g, bet mažesnė kaip 225 g

4805 93

– –

Kurio kvadratinio (m2) metro masė ne mažesnė kaip 225 g

4808

Gofruotas ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas (su priklijuotais plokščiais paviršiniais lakštais arba be jų), krepiniai, klostyti, įspaustiniai arba perforuoti, išskyrus popieriaus rūšis, aprašytas 4803 pozicijoje

4809

Anglinis popierius (kalkė), savaiminio kopijavimo popierius ir kitas kopijavimo arba atspaudimo ritininis arba lakštinis popierius (įskaitant padengtą arba įmirkytą popierių, naudojamą kopijavimo aparatų matricoms arba ofsetinėms plokštėms), su atspaudais arba be atspaudų

4810

Popierius ir kartonas, iš vienos arba abiejų pusių padengtas kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis, su rišikliais arba be jų, nepadengti jokiais kitais apvalkalais, dažytu ar nedažytu, dekoruotu ar nedekoruotu paviršiumi, su atspaudais arba be atspaudų, bet kokio dydžio ritiniais arba stačiakampiais (įskaitant kvadratinius) lakštais:

 

Kraftpopieris ir kartonas, išskyrus rūšis, naudojamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams:

4810 39 00

– –

Kitas