EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004A0320(03)

Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas

OJ L 84, 20.3.2004, p. 13–197 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 054 P. 3 - 189
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 054 P. 3 - 189
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 054 P. 3 - 189
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 054 P. 3 - 189
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 054 P. 3 - 189
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 054 P. 3 - 189
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 054 P. 3 - 189
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 054 P. 3 - 189
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 076 P. 13 - 199
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 076 P. 13 - 199
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 053 P. 79 - 265

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2004/239(2)/oj

22004A0320(03)Oficialusis leidinys L 084 , 20/03/2004 p. 0013 - 0197


Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos

stabilizacijos ir asociacijos susitarimas [1]

BELGIJOS KARALYSTĖ,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,

Europos bendrijos steigimo sutarties, Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutarties, Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties ir Europos Sąjungos sutarties Susitariančiosios Šalys,

toliau – valstybės narės, ir

EUROPOS BENDRIJA, EUROPOS ANGLIŲ IR PLIENO BENDRIJA, EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS BENDRIJA,

toliau – Bendrija, ir

BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA MAKEDONIJA,

toliau – Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija,

ATSIŽVELGDAMOS į tvirtus Šalių ryšius ir bendras vertybes, jų siekį stiprinti šiuos ryšius ir užmegzti glaudžius, abipusiškumu ir bendrais interesais grindžiamus ilgalaikius santykius, kurie leistų Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai toliau stiprinti ir plėtoti anksčiau užmegztus santykius, būtent santykius, užmegztus 1997 m. balandžio 29 d. pasirašius Bendradarbiavimo susitarimą pasikeičiant raštais, kuris įsigaliojo 1998 m. sausio 1 d.,

MANYDAMOS, kad Šalių santykius vidaus transporto srityje ir toliau turėtų reglamentuoti Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimas dėl transporto, kuris buvo pasirašytas 1997 m. birželio 29 d., o įsigaliojo – 1997 m. lapkričio 28 d.,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad vykdant Pietryčių Europos valstybėse stabilizavimo ir asociacijos procesą, svarbu toliau plėtoti šį Susitarimą, t. y. nustatyti šiam regionui bendrą ES strategiją, atsižvelgiant į bendradarbiavimu grindžiamos stabilios tvarkos Europoje, kurios pagrindinis ramstis yra Europos Sąjunga, kūrimo ir stiprinimo procesą bei į stabilumo paktą,

ATSIŽVELGDAMOS į Šalių pasiryžimą visais būdais padėti politiniam, ekonominiam ir instituciniam Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos bei regiono stabilizavimui, t. y. kurti pilietinę visuomenę, vykdyti demokratizaciją, kurti institucijas ir vykdyti valstybės valdymo reformą, didinti prekybinį ir ekonominį bendradarbiavimą, stiprinti nacionalinį bei regiono saugumą, taip pat didinti bendradarbiavimą teisingumo ir vidaus reikalų srityje,

ATSIŽVELGDAMOS į Šalių pasiryžimą didinti politines ir ekonomines laisves, kuriomis grindžiamas šis Susitarimas, taip pat jų pasiryžimą gerbti žmogaus teises ir laikytis teisinės valstybės principo, taip pat gerbti tautinėms mažumoms priklausančių asmenų teises ir demokratinius principus, užtikrinant laisvus ir sąžiningus rinkimus bei daugiapartinę sistemą,

ATSIŽVELGDAMOS į Šalių pasiryžimą laikytis laisvosios rinkos ekonomikos principų ir Bendrijos pasirengimą padėti Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje vykstančioms ekonomikos reformoms,

ATSIŽVELGDAMOS į Šalių pasiryžimą visiškai įgyvendinti visus JT Chartijos, ESBO principus ir nuostatas, ypač principus ir nuostatas, išdėstytus Helsinkio baigiamajame akte, Madrido ir Vienos konferencijų baigiamuosiuose dokumentuose, Paryžiaus chartijoje dėl naujos Europos ir Kelno Pietryčių Europos stabilumo pakte, ir taip stiprinti regiono stabilumą bei didinti regiono valstybių bendradarbiavimą,

SIEKDAMOS pradėti nuolatinį politinį dialogą dvišaliais ir tarptautiniais abi Šalis dominančiais klausimais, įskaitant regioninius aspektus,

ATSIŽVELGDAMOS į Šalių pasiryžimą užtikrinti laisvą prekybą, laikantis PPO nustatytų teisių ir pareigų,

ĮSITIKINUSIOS, kad Stabilizavimo ir asociacijos susitarimas sukurs naujas sąlygas, padėsiančias plėtoti jų ekonominius santykius, taip pat prekybą bei investicijas – veiksnius, kurie yra labai svarbūs ekonomikai pertvarkyti ir modernizuoti,

ATSIŽVELGDAMOS į Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pasiryžimą suderinti savo įstatymus su Bendrijos teisės aktais,

ATSIŽVELGDAMOS į Bendrijos siekį ryžtingai padėti įgyvendinti reformas ir tuo tikslu visapusišku preliminariu ir ilgalaikiu pagrindu naudoti visas turimas bendradarbiavimo priemones bei teikti techninę, finansinę ir ekonominę pagalbą,

PATVIRTINDAMOS, kad šio Susitarimo nuostatos, patenkančios į Europos bendrijos steigimo sutarties III dalies IV antraštinės dalies taikymo sritį, Jungtinę Karalystę ir Airiją saistys kaip atskiras Susitariančiąsias Šalis, o ne kaip Europos bendrijos nares, kol Jungtinė Karalystė arba Airija (priklausomai nuo konkretaus atvejo) praneš Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai, kad tapo saistoma kaip Europos bendrijos narė pagal Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, kuris yra pridėtas prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties. Tos pačios nuostatos taikomos Danijai, vadovaujantis prie tų sutarčių pridėtu protokolu dėl Danijos pozicijos,

PRISIMINDAMOS Europos Sąjungos pasirengimą kiek įmanoma integruoti Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją į Europos politinį ir ekonominį gyvenimą ir jos, kaip potencialios kandidatės tapti ES nare, statusą, remiantis Europos Sąjungos sutartimi ir 1993 metų birželio mėnesį Europos Tarybos apibrėžtų kriterijų įgyvendinimu, su sąlyga, kad bus sėkmingai įgyvendintas šis Susitarimas, ypač su regionų bendradarbiavimu susijusios nuostatos,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

1. Šiuo Susitarimu sukuriama Bendrijos bei jos valstybių narių ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos asociacija.

2. Šios asociacijos tikslai yra:

- suteikti politiniam dialogui tinkamą pagrindą ir taip sudaryti sąlygas Šalims plėtoti glaudžius politinius santykius,

- padėti Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai plėtoti savo ekonominį ir tarptautinį bendradarbiavimą, ypač padėti jai derinti savo teisės aktus su Bendrijos teisės aktais,

- skatinti darnius ekonominius santykius ir palaipsniui sukurti Bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos laisvąją prekybos zoną,

- skatinti regionų bendradarbiavimą visose šiame Susitarime nustatytose srityse.

I ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRIEJI PRINCIPAI

2 straipsnis

Pagarba demokratiniams principams ir žmogaus teisėms, paskelbtoms Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ir nustatytoms Helsinkio baigiamajame akte bei Paryžiaus chartijoje dėl naujos Europos, pagarba tarptautinės teisės principams ir teisinei valstybei, taip pat rinkos ekonomikos principams, nustatytiems ESBK Bonos konferencijos ekonominio bendradarbiavimo klausimais dokumente, sudaro Šalių vidaus ir užsienio politikos pamatą ir yra pagrindiniai šio Susitarimo elementai.

3 straipsnis

Tarptautinė ir regiono taika bei stabilumas, gerų kaimyniškų santykių plėtojimas yra svarbiausia stabilizavimo ir asociacijos procese. Šis Susitarimas yra sudaromas ir įgyvendinamas vadovaujantis Bendrijos pozicija regionų klausimais, kuri apibrėžta 1997 m. balandžio 29 d. Tarybos išvadose, ir atsižvelgiant į atskirų regiono valstybių laimėjimus.

4 straipsnis

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija įsipareigoja pradėti bendradarbiavimą ir užmegzti gerus kaimyniškus santykius su kitomis regiono valstybėmis, taip pat taikyti deramas abipuses nuolaidas asmenų, prekių, kapitalo ir paslaugų judėjimo srityje bei rengti abiem Šalims svarbius projektus. Šis įsipareigojimas – tai pagrindinis veiksnys, lemiantis Šalių santykių ir bendradarbiavimo plėtojimą, kuris padeda stiprinti regiono stabilumą.

5 straipsnis

1. Asociacija visiškai įgyvendinama per daugiausia dešimties metų pereinamąjį laikotarpį, kuris yra padalytas į du etapus. Šio padalijimo į etapus tikslas – palaipsniui įgyvendinti Stabilizavimo ir asociacijos susitarimo nuostatas ir pirmojo etapo metu daugiausia dėmesio skirti III, V, VI ir VII antraštinėse dalyse nurodytoms sritims.

2. Pagal 108 straipsnį įsteigta Stabilizavimo ir asociacijos taryba reguliariai svarsto, kaip yra taikomas šis Susitarimas ir kaip Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija vykdo teisines, administracines, institucines ir ekonomines reformas atsižvelgdama į preambulę ir šiame Susitarime nustatytus bendruosius principus.

3. Praėjus ketveriems metams po šio Susitarimo įsigaliojimo Stabilizavimo ir asociacijos taryba įvertina padarytą pažangą bei priima sprendimą dėl antrojo etapo bei jo trukmės, taip pat dėl to, ar reikia keisti antrąjį etapą reglamentuojančių nuostatų turinį. Priimdama pastarąjį sprendimą ji atsižvelgia į minėto svarstymo rezultatus.

4. Šio straipsnio 1 ir 3 dalyse numatyti etapai netaikomi IV antraštinei daliai.

6 straipsnis

Šis Susitarimas visiškai atitinka atitinkamas PPO nuostatas, ypač GATT 1994 XXIV straipsnį ir GATS V straipsnį.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

POLITINIS DIALOGAS

7 straipsnis

Politinis Šalių dialogas toliau plėtojamas ir stiprinamas. Jis vyksta tuo pačiu metu kaip ir Europos Sąjungos bei Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos draugiškų ryšių atkūrimas, stiprina jį ir padeda kurti glaudžius solidarumo ryšius bei naujas Šalių tarpusavio bendradarbiavimo formas.

Politiniu dialogu pirmiausia siekiama:

- labiau suvienodinti Šalių nuomones tarptautiniais klausimais ir ypač tais klausimais, kurie gali turėti Šalims didelį poveikį,

- skatinti regionų bendradarbiavimą ir gerų kaimyniškų santykių plėtojimą,

- skatinti vienodą požiūrį į saugumą ir stabilumą Europoje, įskaitant regionus, kuriems taikoma Europos Sąjungos bendra užsienio ir saugumo politika.

8 straipsnis

Politinis dialogas gali būti daugiašalis, taip pat jis gali vykti ir regiono lygiu, apimdamas kitas regiono valstybes.

9 straipsnis

1. Ministrų lygmeniu politinis dialogas vyksta Stabilizavimo ir asociacijos taryboje, kuri apskritai yra atsakinga už visus klausimus, kuriuos Šalys gali pateikti jai svarstyti.

2. Jei Šalys prašo, politinis dialogas taip pat gali vykti tokiais būdais:

- jei būtina, rengiant vyresniųjų pareigūnų, atstovaujančių, viena vertus, Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai, ir, kita vertus, Europos Sąjungos ir Komisijos pirmininkams, susitikimus,

- visiškai išnaudojant visų diplomatinių kanalų, veikiančių tarp Šalių, galimybes, įskaitant atitinkamus kontaktus trečiosiose šalyse, Jungtinėse Tautose, ESBK ir kituose tarptautiniuose forumuose,

- bet kokiu kitu būdu, kuris padėtų stiprinti, plėtoti ir skatinti šį dialogą.

10 straipsnis

Politinis dialogas parlamento lygmeniu vyksta Stabilizavimo ir asociacijos parlamentiniame komitete, kuris įsteigiamas pagal 114 straipsnį.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

REGIONŲ BENDRADARBIAVIMAS

11 straipsnis

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, laikydamasi savo įsipareigojimo užtikrinti taiką ir stabilumą bei plėtoti gerus kaimyniškus santykius, aktyviai skatina regionų bendradarbiavimą. Bendrija taip pat per savo techninės pagalbos programas remia projektus, susijusius su regionų arba tarpvalstybiniais klausimais.

Jeigu Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija ketina stiprinti savo bendradarbiavimą su viena iš 12–14 straipsniuose minimų valstybių, ji informuoja Bendriją ir jos valstybes nares bei konsultuojasi su jomis pagal X antraštinės dalies nuostatas.

12 straipsnis

Bendradarbiavimas su kitomis Stabilizavimo ir asociacijos susitarimą pasirašiusiomis valstybėmis

Ne vėliau kaip pasirašius bent vieną stabilizavimo ir asociacijos susitarimą su kuria nors kita valstybe, dalyvaujančia stabilizavimo ir asociacijos procese, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija pradeda derybas su ta valstybe arba valstybėmis, siekdama pasirašyti konvenciją dėl regionų bendradarbiavimo, kurios tikslas – didinti tų valstybių bendradarbiavimo apimtį.

Pagrindiniai šios konvencijos elementai būtų:

- politinis dialogas,

- laisvosios prekybos zonos tarp Šalių įkūrimas, laikantis atitinkamų PPO nuostatų,

- abipusės nuolaidos darbuotojų judėjimo, įsisteigimo, paslaugų teikimo, einamųjų mokėjimų ir kapitalo judėjimo srityje, kurių lygis atitinka šiame Susitarime nustatytą lygį,

- nuostatos dėl bendradarbiavimo kitose srityse, neatsižvelgiant į tai, ar joms taikomas šis Susitarimas, ir ypač – teisingumo ir vidaus reikalų srityje.

Jei reikia, šioje konvencijoje numatomos nuostatos dėl reikiamų institucinių mechanizmų sukūrimo.

Ši konvencija dėl regionų bendradarbiavimo pasirašoma per dvejus metus bent nuo antro stabilizavimo ir asociacijos susitarimo įsigaliojimo. Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pasirengimas pasirašyti šią konvenciją bus vienas veiksnių, lemsiančių tolesnį Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir ES santykių plėtojimą.

13 straipsnis

Bendradarbiavimas su kitomis valstybėmis, dalyvaujančiomis stabilizavimo ir asociacijos procese

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija prisideda prie regionų bendradarbiavo su kitomis valstybėmis, kuriose vyksta stabilizavimo ir asociacijos procesas, kai kuriose arba visose šiame Susitarime nustatytose bendradarbiavimo srityse ir ypač – abi Šalis dominančiose srityse. Toks bendradarbiavimas turėtų atitikti šio Susitarimo principus ir tikslus.

14 straipsnis

Bendradarbiavimas su šalimis kandidatėmis tapti ES narėmis

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija gali skatinti savo bendradarbiavimą ir pasirašyti konvenciją dėl regionų bendradarbiavimo bet kurioje šiame Susitarime nustatytoje bendradarbiavimo srityje su bet kuria šalimi kandidate tapti ES nare. Tokios konvencijos tikslas – palaipsniui pasiekti, kad dvišaliai Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir tos šalies santykiai reikiamu mastu atitiktų Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir tos šalies santykius.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

LAISVAS PREKIŲ JUDĖJIMAS

15 straipsnis

1. Bendrija ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija daugiausia per 10 metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo palaipsniui įsteigia laisvosios prekybos zoną pagal šio Susitarimo, GATT 1994 ir PPO nuostatas. Steigdamos šią zoną jos atsižvelgia į konkrečius toliau nustatytus reikalavimus.

2. Prekės, kuriomis Šalys prekiauja, klasifikuojamos pagal kombinuotąją prekių nomenklatūrą.

3. Bazinis už kiekvieną produktą imamas muitas, kuris vėliau bus mažinamas taip, kaip nustatyta šiame Susitarime, yra muitas, erga omnes faktiškai taikomas dieną prieš pasirašant šį Susitarimą.

4. Jei pasirašius šį Susitarimą tarifai sumažinami erga omnes pagrindu, ypač jeigu jie sumažinami po derybų dėl muitų tarifų Pasaulio prekybos organizacijoje, tada tokie sumažinti muitai nuo sumažinimo dienos pakeičia šio straipsnio 3 dalyje nurodytą bazinį muitą.

5. Bendrija ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija praneša viena kitai apie atitinkamus savo bazinius muitus.

I SKYRIUS

PRAMONINIAI PRODUKTAI

16 straipsnis

1. Šio skyriaus nuostatos taikomos Bendrijos arba Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės produktams, išvardytiems Kombinuotosios nomenklatūros 25–97 skirsniuose, išskyrus produktus, išvardytus Sutarties dėl žemės ūkio (GATT 1994) I priedo 1 dalies ii punkte.

2. 17 ir 18 straipsnių nuostatos netaikomos nei tekstilės gaminiams, nei plieno gaminiams, nurodytiems 22 ir 23 straipsniuose.

3. Šalys prekiauja produktais, nurodytais Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartyje, laikydamosi tos sutarties nuostatų.

17 straipsnis

1. Muitai Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės produktų importui į Bendriją panaikinami įsigaliojus šiam Susitarimui.

2. Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės produktų importo į Bendriją kiekybiniai apribojimai ir lygiaverčio poveikio priemonės panaikinamos šio Susitarimo įsigaliojimo dieną.

18 straipsnis

1. Muitai Bendrijos kilmės produktų, išskyrus I ir II prieduose išvardytus produktus, importui į Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją panaikinami įsigaliojus šiam Susitarimui.

2. Muitai Bendrijos kilmės prekių, išvardytų I priede, importui į Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją palaipsniui mažinami laikantis tokių terminų:

- pirmųjų metų po šio Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. kiekvienas muitas sumažinamas iki 90 % bazinio muito,

- antrųjų metų po šio Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. kiekvienas muitas sumažinamas iki 80 % bazinio muito,

- trečiųjų metų po šio Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. kiekvienas muitas sumažinamas iki 70 % bazinio muito,

- ketvirtųjų metų po šio Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. kiekvienas muitas sumažinamas iki 60 % bazinio muito,

- penktųjų metų po šio Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. kiekvienas muitas sumažinamas iki 50 % bazinio muito,

- šeštųjų metų po šio Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. kiekvienas muitas sumažinamas iki 40 % bazinio muito,

- septintųjų metų po šio Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. kiekvienas muitas sumažinamas iki 30 % bazinio muito,

- aštuntųjų metų po šio Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. kiekvienas muitas sumažinamas iki 20 % bazinio muito,

- devintųjų metų po šio Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. kiekvienas muitas sumažinamas iki 10 % bazinio muito,

- dešimtųjų metų po šio Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. likę muitai panaikinami.

3. Muitai Bendrijos kilmės prekių, išvardytų II priede, importui į Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją palaipsniui mažinami ir panaikinami priede nurodytais terminais.

4. Bendrijos kilmės produktų importo į Buvusiąją Jugoslavijos Respublikos Makedoniją kiekybiniai apribojimai ir lygiaverčio poveikio priemonės panaikinamos šio Susitarimo įsigaliojimo dieną.

19 straipsnis

Įsigaliojus šiam Susitarimui Bendrija ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija panaikina visus tarpusavio prekyboje taikomus privalomuosius mokėjimus, kurių poveikis lygiavertis importui taikomų muitų poveikiui.

20 straipsnis

1. Įsigaliojus šiam Susitarimui Bendrija ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija panaikina visus eksportui taikomus muitus ir lygiaverčio poveikio privalomuosius mokėjimus.

2. Įsigaliojus šiam Susitarimui Bendrija ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija panaikina visus eksporto kiekybinius apribojimus ir lygiaverčio poveikio priemones.

21 straipsnis

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija pareiškia esanti pasirengusi sumažinti prekybai su Bendrija taikomus muitus greičiau negu numatyta 18 straipsnyje, jei bus palanki bendra ekonominė situacija ir ekonomikos sektoriaus būklė.

Stabilizavimo ir asociacijos taryba tam tikslui teikia rekomendacijas.

22 straipsnis

1 protokole nustatytos priemonės taikomos jame nurodytiems tekstilės gaminiams.

23 straipsnis

2 protokole nustatytos priemonės taikomos jame nurodytiems plieno gaminiams.

II SKYRIUS

ŽEMĖS ŪKIS IR ŽUVININKYSTĖ

24 straipsnis

Sąvokos apibrėžimas

1. Šio skyriaus nuostatos taikomos prekybai Bendrijos arba Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės žemės ūkio ir žuvininkystės produktais.

2. Sąvoka "žemės ūkio ir žuvininkystės produktai" reiškia produktus, išvardytus Kombinuotosios nomenklatūros 1–24 skirsniuose ir Sutarties dėl žemės ūkio (GATT, 1994) I priedo 1 dalies ii punkte.

3. Ši sąvoka apima žuvį ir žuvininkystės produktus, išvardytus 3 skirsnyje, pozicijose 1604 ir 1605, subpozicijose 051191, 23012000 ir ex190220 [2].

25 straipsnis

3 protokole nustatomos prekybos priemonės, taikomos jame išvardytiems perdirbtiems žemės ūkio produktams.

26 straipsnis

1. Šio Susitarimo įsigaliojimo dieną Bendrija panaikina visus kiekybinius apribojimus ir lygiaverčio poveikio priemones, taikomas Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės žemės ūkio ir žuvininkystės produktų importui.

2. Šio Susitarimo įsigaliojimo dieną Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija panaikina visus kiekybinius apribojimus ir lygiaverčio poveikio priemones, taikomas Bendrijos kilmės žemės ūkio ir žuvininkystės produktų importui.

27 straipsnis

Žemės ūkio produktai

1. Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Bendrija panaikina visus muitus ir lygiaverčio poveikio privalomuosius mokėjimus Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės žemės ūkio produktų, išskyrus 0102, 0201, 0202 ir 2204 pozicijose nurodytus produktus, importui.

Kombinuotosios nomenklatūros 7 ir 8 skirsniuose išvardytiems produktams, kuriems pagal Bendrąjį muitų tarifą numatyta taikyti ad valorem muitus ir specifinį muitą, panaikinama tik ad valorem muito dalis.

2. Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Bendrija nustato Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės "jaučių jauniklių mėsos" produktų, apbrėžtų III priede, importui į Bendriją taikomus muitus – 20 % ad valorem muito ir 20 % specifinio muito, kurie nustatyti Europos Bendrijų Bendrajame muitų tarife, neviršijant metinės tarifinės kvotos, kuri yra 1650 tonų skerdenos.

3. Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija:

a) panaikina muitus, taikomus tam tikrų Bendrijos kilmės žemės ūkio produktų, išvardytų IV a) priede, importui;

b) panaikina muitus, taikomus tam tikrų Bendrijos kilmės žemės ūkio produktų, išvardytų IV b) priede, importui, atsižvelgdama į tame priede nurodytas kiekvieno produkto tarifines kvotas. Produktų kiekiui, viršijančiam tarifines kvotas, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija palaipsniui mažina muitus tame priede kiekvienam produktui nurodytais terminais;

c) palaipsniui sumažina muitus, taikomus tam tikrų Bendrijos kilmės žemės ūkio produktų, išvardytų IV c) priede, importui, atsižvelgdama į tarifines kvotas ir tame priede kiekvienam produktui nurodytus terminus.

4. Prekybos priemonės, taikytinos vyno ir alkoholio produktams, bus apibrėžtos atskirame susitarime dėl vyno ir alkoholio.

28 straipsnis

Žuvininkystės produktai

1. Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Bendrija visiškai panaikina muitus žuvims ir žuvininkystės produktams, kurių kilmės šalis yra Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija. Produktams, išvardytiems V a) priede, taikomos šio Susitarimo nuostatos.

2. Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija panaikina visus privalomuosius mokėjimus, kurių poveikis lygiavertis muito poveikiui, sumažina muitus Europos bendrijos kilmės žuvims ir žuvininkystės produktams 50 % muitų tarifo, taikomo šalims, kurioms suteiktas didžiausio palankumo prekyboje statusas. Likutiniai muitai sumažinami per šešerius metus ir visiškai panaikinami šio laikotarpio pabaigoje.

Šioje dalyje pateiktos taisyklės netaikomos V b) priede išvardytiems produktams, kuriems taikomi tarifai mažinami taip, kaip nustatyta tame priede.

29 straipsnis

1. Atsižvelgdamos į Šalių prekybos žemės ūkio ir žuvininkystės produktais apimtį, tam tikrus jų ypatumus, Bendrijos bendrosios žemės ūkio ir žuvininkystės politikos taisykles, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos žemės ūkio politikos taisykles, žemės ūkio vaidmenį Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos žemės ūkyje, jos tradicinių šakų ir rinkų gamybos bei eksporto potencialą ir daugiašalių prekybos derybų pagal PPO padarinius, Bendrija ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija ne vėliau kaip iki 2003 m. sausio 1 d. reguliariai ir remdamosi abipusiškumo pagrindu aptaria Stabilizavimo ir asociacijos taryboje kiekvieną produktą ir galimybes suteikti viena kitai kitas nuolaidas ir taip labiau liberalizuoti prekybą žemės ūkio ir žuvininkystės produktais.

2. Šio skyriaus nuostatos neturi jokio poveikio vienos ar kitos Šalies vienašališkai taikomoms palankesnėms priemonėms.

30 straipsnis

Nepaisant kitų šio Susitarimo nuostatų, ypač 37 straipsnio nuostatų, ir atsižvelgus į ypatingą žemės ūkio ir žuvininkystės rinkų jautrumą, jeigu vienos iš Šalių kilmės produktų, kuriems taikomos nuolaidos pagal 25, 27 ir 28 straipsnius, importas labai sutrikdo rinkas arba jų vidaus reguliavimo mechanizmus kitoje Šalyje, abi Šalys nedelsdamos pradeda konsultacijas, kad rastų tinkamą sprendimą. Kol bus priimtas toks sprendimas, suinteresuota Šalis gali imtis atitinkamų, jos manymu, būtinų priemonių.

III SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

31 straipsnis

Šio skyriaus nuostatos taikomos Šalių prekybai visais produktais, išskyrus produktus, nurodytus 1, 2 ir 3 protokoluose.

32 straipsnis

Neveikimas

1. Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos importui arba eksportui neįvedama jokių naujų muitų arba lygiaverčio poveikio privalomųjų mokėjimų, taip pat nedidinami jau taikomi Bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos prekyboje muitai arba lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai.

2. Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos importui arba eksportui neįvedama jokių naujų kiekybinių apribojimų arba lygiaverčio poveikio priemonių, taip pat labiau nesugriežtinami jau taikomi Bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos prekyboje kiekybiniai apribojimai arba lygiaverčio poveikio priemonės.

3. Nepažeidžiant nuolaidų, suteiktų pagal 26 straipsnį, šio straipsnio 1 ir 2 dalys jokiu būdu netrukdo taikyti atitinkamą Buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir Bendrijos žemės ūkio politiką ir imtis kokių nors toje politikoje numatytų priemonių, jeigu tai neturi poveikio importo režimui, nustatytam III priede, IV a), b) ir c) prieduose ir V a) ir b) prieduose.

33 straipsnis

Fiskalinės diskriminacijos draudimas

1. Šalys stengiasi netaikyti bet kokių vidaus fiskalinio pobūdžio priemonių arba praktikos, tiesiogiai arba netiesiogiai sukuriančios vienos Šalies produktų ir kitos Šalies teritorijos kilmės panašių produktų diskriminaciją, ir panaikina jau taikomas priemones.

2. Už produktus, eksportuotus į vienos iš Šalių teritoriją, grąžinta netiesioginių vidaus mokesčių suma negali viršyti netiesioginių mokesčių, kuriais jie apmokestinami, sumos.

34 straipsnis

Nuostatos dėl importo muitų panaikinimo taikomos ir fiskalinio pobūdžio muitams.

35 straipsnis

Muitų sąjungos, laisvosios prekybos zonos, tarptautiniai susitarimai

1. Šis Susitarimas netrukdo taikyti arba kurti muitų sąjungų, laisvosios prekybos zonų arba sudaryti sutartis dėl pasienio prekybos, jeigu tai nekeičia šiame Susitarime numatytų prekybos priemonių.

2. 17 ir 18 straipsniuose nurodytais pereinamaisiais laikotarpiais šis Susitarimas neturi poveikio konkretiems prekių judėjimą reglamentuojantiems preferenciniams susitarimams, nustatytiems susitarimuose dėl pasienio režimo, kuriuos anksčiau buvo sudariusi viena ar daugiau valstybių narių ir Jugoslavijos Socialistinė Federacinė Respublika ir prie kurių prisijungė Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, arba III antraštinėje dalyje nurodytuose dvišaliuose susitarimuose, kuriuos yra sudariusi Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, siekdama skatinti regioninę prekybą.

3. Šalys konsultuojasi Stabilizavimo ir asociacijos taryboje dėl šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų susitarimų ir, jeigu pateikiamas prašymas, dėl kitų svarbių klausimų, susijusių su atitinkama savo prekybos politika trečiųjų šalių atžvilgiu. Rengiant šias konsultacijas atsižvelgiama į bendrus Bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos interesus, nustatytus šiame Susitarime, ypač tada, kai prie Bendrijos prisijungia trečioji šalis.

36 straipsnis

Dempingas

1. Jeigu kuri nors Šalis nustato, kad prekyboje su kita Šalimi taikomas dempingas, kaip apibrėžta GATT 1994 VI straipsnyje, ji gali imtis atitinkamų priemonių šios praktikos atžvilgiu pagal Susitarimą dėl GATT 1994 VI straipsnio įgyvendinimo ir susijusius savo teisės aktus.

2. Kalbant apie šio straipsnio 1 dalį Stabilizavimo ir asociacijos taryba informuojama apie dempingo atvejį iš karto, kai tik importuojančios Šalies valdžios institucijos pradeda tyrimą. Jeigu dempingas nepašalinamas, kaip apibrėžta GATT VI straipsnyje, arba per 30 dienų nuo kreipimosi į Stabilizavimo ir asociacijos tarybą šiuo klausimu nepriimamas tinkamas sprendimas, importuojanti Šalis gali imtis atitinkamų priemonių.

37 straipsnis

Bendroji apsaugos sąlyga

1. Jeigu produktas i kitos Šalies teritoriją importuojamas tokiais kiekiais ir tokiomis sąlygomis, dėl kuriu atsiranda ar gali atsirasti:

- didelė žala vidaus pramonei, gaminančiai tokius pačius arba konkurencingus produktus importuojančios Šalies teritorijoje; arba

- didelių trikdymų ekonomikos sektoriuje arba sunkumų, kurie galėtų gerokai pakenkti importuojančios Šalies regiono ekonominei būklei,

importuojanti Šalis gali imtis atitinkamų priemonių pagal šiame straipsnyje nustatytas sąlygas ir procedūras.

2. Bendrija ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija taiko apsaugos priemones viena kitos atžvilgiu tiktai pagal šio Susitarimo nuostatas. Šios priemonės yra ne griežtesnės negu būtina iškilusiems sunkumams pašalinti ir paprastai svarstomam produktui turėtų būti stabdomas tolesnis šiame Susitarime nustatyto muito tarifo mažinimas arba padidinamas jam taikomas muito tarifas.

Tokiose priemonėse numatyti aiškūs elementai, užtikrinantys jų panaikinimą vėliausiai nustatyto laikotarpio pabaigoje. Priemonės taikomos ne ilgiau kaip vienerius metus. Itin išskirtinėmis aplinkybėmis priemonės gali būti taikomos daugiausia trejus metus. Jokios apsaugos priemonės netaikomos importuojamam produktui, kuriam anksčiau buvo taikyta tokia priemonė mažiausiai trejus metus nuo priemonės galiojimo pabaigos.

3. Šiame straipsnyje nustatytais atvejais prieš imdamasi jame numatytų priemonių arba tais atvejais, kai taikytinas šio straipsnio 4 dalies b punktas, Bendrija arba Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (tai priklauso nuo atvejo) kuo greičiau pateikia Stabilizavimo ir asociacijos komitetui visą reikiamą informaciją, kad būtų priimtas abiem Šalims priimtinas sprendimas.

4. Įgyvendinant pirmesnes šio straipsnio dalis taikomos tokios nuostatos:

a) sunkumams, kilusiems dėl šiame straipsnyje nurodytos situacijos, ištirti kreipiamasi į Stabilizavimo ir asociacijos komitetą, kuris gali priimti bet kokius sprendimus, būtinus jiems pašalinti. Jeigu Stabilizavimo ir asociacijos komitetas arba eksportuojanti Šalis nepriima sprendimo sunkumams pašalinti arba nepriimamas joks kitas priimtinas sprendimas per 30 dienų nuo kreipimosi tuo klausimu į Stabilizavimo ir asociacijos komitetą, eksportuojanti Šalis pagal šį straipsnį gali imtis reikiamų priemonių problemai išspręsti. Renkantis apsaugos priemones pirmenybė teikiama toms, kurios mažiausiai trukdo funkcionuoti šiame Susitarime nustatytiems susitarimams;

b) jeigu atsiranda išskirtinės kritinės aplinkybės ir reikia nedelsiant imtis veiksmų, todėl išankstinis tyrimas arba informavimas neįmanomas, suinteresuota Šalis gali šiame straipsnyje nurodytose situacijose nedelsdama taikyti atsargumo priemones, būtinas situacijai pagerinti, ir iš karto informuoja apie tai kitą Šalį.

5. Stabilizavimo ir asociacijos komitetui nedelsiant pranešama apie apsaugos priemones, dėl kurių reguliariai konsultuojamasi toje institucijoje, ypač siekiant nustatyti jų panaikinimo terminus susidarius palankioms aplinkybėms.

6. Jeigu Bendrija arba Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija importuojamiems produktams, dėl kurių gali atsirasti šiame straipsnyje nurodyti sunkumai, taiko administracinę procedūrą, kurios tikslas – greitai suteikti informaciją apie prekybos srautų tendenciją, ji apie tai informuoja kitą Šalį.

38 straipsnis

Sąlyga dėl trūkumo

1. Jeigu laikantis šios antraštinės dalies nuostatų:

a) pradeda arba gali pradėti kritiškai trūkti maisto produktų arba kitų eksportuojančiai Šaliai būtinų produktų; arba

b) produktas, kuriam eksportuojanti Šalis taiko kiekybinius eksporto apribojimus, eksporto muitus, lygiaverčio poveikio priemones ar privalomuosius mokėjimus, reeksportuojamas į trečiąją šalį, jeigu pirmiau nurodytos situacijos sukelia arba gali sukelti didelius sunkumus eksportuojančiai Šaliai, ta Šalis gali imtis atitinkamų priemonių pagal šiame straipsnyje nustatytas sąlygas ir procedūras.

2. Renkantis priemones pirmenybė teikiama toms, kurios mažiausiai trukdo funkcionuoti šiame Susitarime nustatytiems susitarimams. Tokios priemonės netaikomos tokiu būdu, kuris lemtų ginčytiną arba nepateisinamą diskriminaciją tokiomis pačiomis dominuojančiomis sąlygomis arba maskuotų prekybos ribojimą, jos panaikinamos, kai nebelieka jas pateisinančių sąlygų.

3. Prieš imdamasi šio straipsnio 1 dalyje numatytų priemonių, o tais atvejais, kai taikytina šio straipsnio 4 dalis, Bendrija arba Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (tai priklauso nuo atvejo) kuo greičiau pateikia Stabilizavimo ir asociacijos komitetui visą reikiamą informaciją, kad būtų priimtas abiem Šalims priimtinas sprendimas. Šalys gali susitarti Stabilizavimo ir asociacijos komitete dėl to, kaip įveikti sunkumus. Jeigu per 30 dienų nuo kreipimosi į Stabilizavimo ir asociacijos komitetą nesusitariama, eksportuojanti Šalis pagal šį straipsnį gali taikyti priemones atitinkamo produkto eksportui.

4. Jeigu susiklosto išskirtinės kritinės aplinkybės ir veiksmų reikia imtis nedelsiant, todėl neįmanoma atlikti išankstinį tyrimą arba informuoti (tai priklauso nuo atvejo), Bendrija arba Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija gali nedelsdamos taikyti atsargumo priemones, būtinas situacijai pagerinti, ir iš karto informuoja apie tai kitą Šalį.

5. Stabilizavimo ir asociacijos komitetui nedelsiant pranešama apie priemones, taikomas pagal šį straipsnį, dėl kurių reguliariai konsultuojamasi toje institucijoje, ypač siekiant nustatyti jų panaikinimo terminus susidarius palankioms aplinkybėms.

39 straipsnis

Valstybinės monopolijos

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija palaipsniui pertvarko visas valstybines komercinio pobūdžio monopolijas taip, kad galėtų užtikrinti, jog iki penktųjų metų po šio Susitarimo įsigaliojimo pabaigos neliks jokios valstybių narių ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos nacionalinių subjektų diskriminacijos prekių pirkimo ir pardavimo sąlygų atžvilgiu. Stabilizavimo ir asociacijos taryba informuojama apie priemones, priimtas šiam tikslui pasiekti.

40 straipsnis

4 protokole yra nustatomos kilmės taisyklės šiame Susitarime numatytų tarifų lengvatų taikymui.

41 straipsnis

Leidžiami apribojimai

Šis Susitarimas netrukdo uždrausti ar apriboti importą, eksportą arba prekių gabenimą tranzitu, jeigu kyla grėsmė visuomenės dorovei, viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui, žmonių ir gyvūnų gyvybės ir sveikatos apsaugai, augalų apsaugai, nacionalinių vertybių, turinčių meninę, istorinę arba archeologinę vertę, apsaugai, intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugai arba jeigu tai numatyta auksui ir sidabrui taikomose taisyklėse. Tačiau tie draudimai arba apribojimai netaikomi tokiu būdu, kuris lemtų ginčytiną diskriminaciją prekyboje tarp Šalių arba maskuotų prekybos tarp Šalių ribojimą.

42 straipsnis

Abi Šalys susitaria bendradarbiauti, kad sumažintų galimybę sukčiauti taikant šio Susitarimo prekybos nuostatas.

Nepaisant šio Susitarimo nuostatų ir ypač 30, 37 ir 88 straipsnių bei 4 protokolo, jeigu kuri nors Šalis nustato, kad yra pakankamų sukčiavimo įrodymų, pavyzdžiui, labai išauga vienos Šalies prekyba produktais su kita Šalimi ir viršijamas lygis, atitinkantis tokias ekonomines sąlygas kaip įprastiniai gamybos ir eksporto pajėgumai, arba jeigu nevyksta administracinis bendradarbiavimas, privalomas tikrinant kitos Šalies produktų kilmės įrodymus, abi Šalys nedelsdamos pradeda konsultacijas, kad rastų tinkamą sprendimą. Kol bus priimtas toks sprendimas, suinteresuota Šalis gali imtis atitinkamų, jos manymu, būtinų priemonių. Renkantis priemones pirmenybė turi būti teikiama toms, kurios mažiausiai trukdo funkcionuoti šiame Susitarime nustatytiems susitarimams.

43 straipsnis

Šio Susitarimo taikymas netrukdo taikyti Bendrijos teisės nuostatas Kanarų saloms.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJŲ JUDĖJIMAS, ĮSISTEIGIMAS, PASLAUGŲ TEIKIMAS, KAPITALAS

I SKYRIUS

DARBUOTOJŲ JUDĖJIMAS

44 straipsnis

1. Laikantis kiekvienoje valstybėje narėje taikomų sąlygų ir tvarkos:

- darbuotojams, kurie yra Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečiai ir teisėtai dirba kurios nors valstybės narės teritorijoje, taikomas režimas, pagal kurį jie nėra diskriminuojami dėl pilietybės, darbo sąlygų, atlyginimo arba atleidimo iš pareigų, palyginti su pačios valstybės narės piliečiais,

- teisėtai kurios nors valstybės narės teritorijoje dirbančio darbuotojo, išskyrus sezoninius darbuotojus, atvykstančius pagal dvišalius susitarimus, kaip apibrėžta 45 straipsnyje (nebent tuose susitarimuose nustatyta kitaip), teisėtai gyvenanti žmona ir vaikai jo įdarbinimo laikotarpiu gali dalyvauti tos valstybės narės darbo rinkoje.

2. Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, laikydamasi toje valstybėje galiojančių sąlygų ir tvarkos, taiko 1 dalyje nurodytą režimą darbuotojams, kurie yra kurios nors valstybės narės piliečiai ir teisėtai dirba jos teritorijoje, bei jų sutuoktiniams ir vaikams, teisėtai gyvenantiems minėtoje valstybėje.

45 straipsnis

1. Atsižvelgiant į padėtį valstybių narių darbo rinkoje, vadovaujantis valstybių narių darbuotojų mobilumo įstatymais ir jose galiojančiomis taisyklėmis:

- užimtumo galimybės, kurias valstybės narės suteikė pagal dvišalius susitarimus Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos darbuotojams, turėtų būti išsaugotos ir, jei įmanoma, pagerintos,

- kitos valstybės narės apsvarsto galimybę sudaryti panašius susitarimus.

2. Stabilizavimo ir asociacijos taryba, vadovaudamasi valstybėse narėse taikomomis taisyklėmis ir procedūromis bei atsižvelgdama į padėtį valstybių narių ir Bendrijos darbo rinkoje, svarsto kitas geresnes galimybes, įskaitant galimybes naudotis profesiniu mokymu.

46 straipsnis

Nustatomos taisyklės, koordinuojančios socialinės apsaugos sistemą, taikomą Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pilietybę turintiems darbuotojams, kurie teisėtai dirba kurios nors valstybės narės teritorijoje, ir teisėtai toje teritorijoje gyvenantiems jų šeimos nariams. Tam tikslui Stabilizavimo ir asociacijos taryba priima sprendimą, kuris neturėtų turėti jokio poveikio dvišaliuose susitarimuose nustatytoms teisėms ar pareigoms, jei juose numatyta taikyti palankesnį režimą, ir kuriuo nustatoma, kad:

- visi draudimo, darbo ar gyvenimo laikotarpiai, kuriuos šie darbuotojai praleido įvairiose valstybėse narėse, bus sudėti tam, kad jie bei jų šeimos nariai galėtų gauti pensijas ir anuitetus senatvės, invalidumo ir mirties atveju, bei kad jiems būtų užtikrinta medicinos priežiūra,

- pensijos ar anuitetai senatvės, mirties, nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos atveju, išskyrus specialiąsias neįmokines išmokas, yra laisvai pervedami tokiu santykiu, kuris yra numatytas valstybės narės skolininkės arba valstybių narių skolininkių įstatymuose,

- tie darbuotojai gauna šeimos pašalpas, skirtas jų šeimų nariams, kaip apibrėžta pirmiau.

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija taiko darbuotojams, turintiems kurios nors valstybės narės pilietybę ir teisėtai dirbantiems jos teritorijoje, bei teisėtai joje gyvenantiems jų šeimos nariams tokį patį režimą, koks nurodytas šio straipsnio pirmosios pastraipos antroje ir trečioje įtraukose.

II SKYRIUS

ĮSISTEIGIMAS

47 straipsnis

Šiame Susitarime:

a) "Bendrijos bendrovė" arba "Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos bendrovė"– tai bendrovė, įsteigta pagal kurios nors valstybės narės arba atitinkamai pagal Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos įstatymus, turinti registruotą būstinę, centrinę administraciją, arba pagrindinę verslo vietą Bendrijos arba atitinkamai Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritorijoje.

Tačiau jeigu pagal valstybės narės arba atitinkamai Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos įstatymus įsteigta bendrovė Bendrijos arba atitinkamai Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritorijoje turi tik savo registruotą būstinę, bendrovė laikoma Bendrijos arba atitinkamai Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos bendrove, jeigu jos veikla turi realų ir nuolatinį ryšį su vienos iš valstybių narių arba atitinkamai su Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ekonomika;

b) "dukterinė įmonė" – tai bendrovė, kurią faktiškai kontroliuoja pirmoji bendrovė;

c) bendrovės "padalinys" – tai juridinio asmens statuso neturinti verslo vieta, tačiau turinti pastovų pobūdį kaip ir motininės struktūros atšaka, valdymo struktūrą ir esanti materialiai aprūpinta tam, kad galėtų derėtis dėl verslo su trečiosiomis šalimis, kad jos, nors ir žinodamos, kad prireikus bus teisiškai susisiekta su motinine struktūra, kurios būstinė yra užsienyje, neturi derėtis tiesiogiai su tokia motinine struktūra, bet gali tvarkyti verslo reikalus su verslo vietoje esančia motininės struktūros atšaka;

d) "įsisteigimas" reiškia:

i) nacionaliniams subjektams – teisę steigti įmones, ypač bendroves, kurias jie faktiškai kontroliuoja. Nacionalinių subjektų įsteigti verslo subjektai neturi teisės ieškoti darbo arba įsidarbinti darbo rinkoje, arba teisės dalyvauti kitos Šalies darbo rinkoje;

ii) Bendrijos arba Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos bendrovėms – teisę užsiimti ūkine veikla, steigiant Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje arba atitinkamai Bendrijoje dukterines įmones ir padalinius.

e) "veikla" – tai ūkinės veiklos vykdymas;

f) "ūkinė veikla" – tai pramoninio, komercinio ir profesinio pobūdžio veikla bei amatininkų veikla;

g) "Bendrijos nacionalinis subjektas" ir "Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos nacionalinis subjektas" – tai fizinis asmuo, kuris yra vienos iš valstybių narių arba atitinkamai Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pilietis;

h) tarptautinio jūrų transporto srityje, įskaitant įvairiarūšius veiksmus, apimančius ir jūrų atšaką, valstybių narių arba Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos nacionaliniai subjektai, įsisteigę atitinkamai už Bendrijos arba Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ribų, bei už Bendrijos arba Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ribų įsteigtos laivybos bendrovės, kurias kontroliuoja valstybės narės ar atitinkamai Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos nacionaliniai subjektai, taip pat patenka į šio skyriaus ir 2 skyriaus nuostatų veikimo sferą, jei jų laivai yra įregistruoti toje valstybėje narėje arba atitinkamai Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pagal jų atitinkamus įstatymus;

i) "finansinės paslaugos" – tai VI priede aprašyta veikla. Stabilizavimo ir asociacijos taryba gali išplėsti arba šiek tiek pakeisti to priedo taikymo sritį.

48 straipsnis

1. Įsigaliojus šiam Susitarimui, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija taiko:

i) Bendrijos bendrovių įsisteigimo režimą, kuris yra ne mažiau palankesnis už taikomą savo bendrovėms arba bet kuriai trečiajai šaliai (atsižvelgiant į tai, kuris režimas palankesnis), ir

ii) Bendrijos bendrovių dukterinių įmonių ir padalinių, jeigu jos yra įsisteigusios Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, veiklai režimą, kuris yra ne mažiau palankesnis už taikomą savo bendrovėms ir padaliniams arba bet kurios trečiosios šalies bendrovės dukterinei įmonei ir padaliniui (atsižvelgiant į tai, kuris režimas palankesnis).

2. Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija nepriima jokių taisyklių arba priemonių, kurios sudarytų sąlygas diskriminacijai įsteigiant Bendrijos bendroves jos teritorijoje arba jų veiklai, palyginti su savo pačios bendrovėmis.

3. Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Bendrija ir jos valstybės narės taiko:

i) Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos bendrovių įsisteigimo režimą, kuris yra ne mažiau palankesnis už valstybių narių režimą, taikomą savo bendrovėms arba bet kurios trečiosios šalies bendrovei (atsižvelgiant į tai, kuris režimas palankesnis);

ii) jų teritorijoje įsisteigusių Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos bendrovių dukterinių įmonių ir padalinių veiklai režimą, kuris yra ne mažiau palankesnis už valstybių narių režimą, taikomą savo bendrovėms ir padaliniams arba bet kurios trečiosios šalies bendrovės dukterinei įmonei ir padaliniui (atsižvelgiant į tai, kuris režimas palankesnis).

4. Praėjus penkeriems metams po šio Susitarimo įsigaliojimo, atsižvelgdama į Europos Teisingumo Teismo šioje srityje priimtus sprendimus ir į padėtį darbo rinkoje, Stabilizavimo ir asociacijos taryba svarsto, ar taikyti pirmiau išdėstytas nuostatas įsteigiant abiejų šio Susitarimo Šalių nacionalinius subjektus, suteikiant jiems teisę užsiimti ūkine veikla kaip savarankiškai dirbantiems asmenims.

5. Nepaisant šio straipsnio nuostatų:

a) nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Bendrijos bendrovių dukterinės įmonės ir padaliniai turi teisę naudotis nekilnojamuoju turtu Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje ir nuomoti jį;

b) Bendrijos bendrovių dukterinės įmonės taip pat turi teisę įgyti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą ir naudotis jomis kaip Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos bendrovės bei turėti tokias pačias teises, kokias turi Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos bendrovės į viešąsias prekes/bendrų interesų prekes, įskaitant žemės ūkio paskirties žemę ir miškus, jei šios teisės būtinos vykdyti ūkinei veiklai, kuriai jos yra nustatytos;

c) baigiantis pirmajam pereinamojo laikotarpio etapui Stabilizavimo ir asociacijos taryba svarsto galimybę b punkte nustatytų teisių taikymą išplėsti Bendrijos bendrovių padaliniams.

49 straipsnis

1. Pagal 48 straipsnio nuostatas, išskyrus VI priede aprašytas finansines paslaugas, kiekviena Šalis gali reguliuoti bendrovių ir nacionalinių subjektų įsisteigimą ir veiklą savo teritorijoje, jei šios taisyklės nediskriminuoja kitos Šalies bendrovių ir nacionalinių subjektų, palyginti su savo bendrovėmis ir nacionaliniais subjektais.

2. Finansinių paslaugų srityje, nepaisant visų kitų šio Susitarimo nuostatų, jokiai Šaliai nedraudžiama taikyti priemones racionaliems tikslams, įskaitant priemones, skirtas investuotojams, indėlininkams, draudimo polisų savininkams ar asmenims, kuriems finansinės paslaugos teikėjas yra įsipareigojęs kaip patikėtinis, apsaugoti arba finansų sistemos vientisumui ir stabilumui užtikrinti. Tokios priemonės nėra taikomos, siekiant išvengti Susitarime nustatytų Šalies įsipareigojimų vykdymo.

3. Nė viena Susitarimo Šalis nereiškia reikalavimo, kad kuri nors Šalis atskleistų su individualių klientų reikalais ir sąskaitomis susijusią informaciją arba bet kokią konfidencialią ar nuosavybės teise priklausančią valstybės institucijų turimą informaciją.

50 straipsnis

1. Šio skyriaus nuostatos netaikomos oro transporto paslaugoms, vidaus vandenų transporto paslaugoms ir jūrų kabotažo paslaugoms.

2. Stabilizavimo ir asociacijos taryba gali teikti rekomendacijas, kaip pagerinti įsteigimo ir veiklos sąlygas šio straipsnio 1 dalyje nurodytose srityse.

51 straipsnis

1. 48 ir 49 straipsnių nuostatos netrukdo kuriai nors Šaliai taikyti tam tikrų taisyklių, reglamentuojančių kitos Šalies bendrovių padalinių, kurie nėra įregistruoti pirmosios Šalies teritorijoje, įsisteigimą ir veiklą jos teritorijoje ir kurios yra nustatytos dėl teisinių ar techninių skirtumų, egzistuojančių tarp tokių padalinių ir jos teritorijoje įregistruotų padalinių, arba finansinių paslaugų atveju – dėl racionalių priežasčių.

2. Taikomas režimas skiriasi tik tiek, kiek yra būtina dėl šių teisinių arba techninių skirtumų, o finansinių paslaugų atveju – dėl racionalių priežasčių.

52 straipsnis

Siekdama sudaryti geresnes sąlygas Bendrijos nacionaliniams subjektams ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos nacionaliniams subjektams pradėti bei plėtoti reguliuojamą profesinę veiklą Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje ir atitinkamai Bendrijoje, Stabilizavimo ir asociacijos taryba svarsto, kokių veiksmų būtina imtis abipusio kvalifikacijų pripažinimo srityje. Tam tikslui ji gali imtis visų reikiamų priemonių.

53 straipsnis

1. Bendrijos arba Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos bendrovė, įsisteigusi Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos arba atitinkamai Bendrijos teritorijoje, turi teisę pagal įsisteigimo šalyje galiojančius įstatymus įdarbinti arba leisti įdarbinti vienai iš savo dukterinių įmonių ar padalinių Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir atitinkamai Bendrijos teritorijoje darbuotojus, kurie yra Bendrijos valstybių narių ir atitinkamai Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos nacionaliniai subjektai, su sąlyga, kad šie darbuotojai yra pagrindinis personalas, apibrėžtas šio straipsnio 2 dalyje, ir kad juos įdarbino tik šios bendrovės, dukterinės įmonės arba padaliniai. Šiems darbuotojams leidimai gyventi ir darbo leidimai išduodami tik tokio įdarbinimo laikotarpiui.

2. Pagrindinis pirmiau minėtų bendrovių (toliau — organizacijos) personalas yra "perkeliami įmonės darbuotojai", apibrėžti šios dalies c punkte toliau nurodytose kategorijose, su sąlyga, kad organizacija yra juridinis asmuo ir kad šie asmenys yra joje įdarbinti arba yra jos partneriai (išskyrus akcininkus, kuriems priklauso daugiau nei pusė bendrovės akcijų) mažiausiai metus iki prasidedant tokiam judėjimui:

a) asmenys, kurie organizacijoje užima vyresniąsias pareigas, visų pirma tiesiogiai valdantys organizaciją ir kuriems bendrąją veiklos kryptį nurodo arba kurių priežiūrą vykdo pirmiausia direktorių valdyba ar bendrovės akcininkai ar jų atitikmuo, įskaitant:

- vadovavimą organizacijai, organizacijos skyriui ar padaliniui,

- kitų priežiūrą atliekančių darbuotojų, kvalifikuotų ar administracijos darbuotojų darbo priežiūrą ir kontrolę,

- turinčius įgaliojimus asmeniškai įdarbinti, atleisti arba rekomenduoti įdarbinti, atleisti ar atlikti kitus su personalu susijusius veiksmus;

b) asmenys, dirbantys organizacijoje ir disponuojantys ypatingomis žiniomis, turinčioms esminę svarbą organizacijos veiklai, tyrimo įrenginiams, veiklos metodams ar vadovavimui. Tokių žinių įvertinimas gali, be tai organizacijai specifinių žinių, atspindėti aukšto lygio kvalifikaciją, susijusią su darbo rūšimi arba veikla, reikalaujančia specialių techninių žinių, įskaitant narystę pripažintoje profesijoje;

c) "perkeliamas įmonės darbuotojas" – tai fizinis asmuo, dirbantis Šalies teritorijoje esančioje organizacijoje ir laikinai perkeltas vykdyti ūkinę veiklą kitos Šalies teritorijoje; tokia organizacija privalo turėti pagrindinę savo verslo vietą Šalies teritorijoje, o pervedimas turi vykti į tos organizacijos įmonę (padalinį, dukterinę įmonę), faktiškai užsiimančią panašia ūkine veikla kitos Šalies teritorijoje.

3. Valstybių narių ir atitinkamai Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos nacionaliniams subjektams leidžiama atvykti į Bendrijos ir atitinkamai Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritorijas ir laikinai būti jose, jeigu bendrovių atstovai eina bendrovėje aukštesnes pareigas, kaip apibrėžta šio straipsnio 2 dalies a punkte, ir atsako už Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos bendrovės dukterinės įmonės arba padalinio steigimą kurioje nors Bendrijos valstybėje narėje arba Bendrijos bendrovės dukterinės įmonės arba padalinio steigimą Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, jei:

- šie atstovai tiesiogiai neužsiima pardavimais arba neteikia paslaugų, ir

- bendrovės pagrindinė verslo vieta yra už Bendrijos arba atitinkamai Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ribų, ir kai bendrovė neturi jokios kitos atstovybės, biuro, padalinio arba dukterinės įmonės toje Bendrijos valstybėje narėje arba atitinkamai Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje.

54 straipsnis

Pirmuosius ketverius metus po šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija gali taikyti priemones, nukrypstančias nuo šio skyriaus nuostatų, susijusių su Bendrijos ir nacionalinių subjektų įsisteigimu, jei įsisteigimas vyksta tam tikrose pramonės šakose, kurios:

- yra pertvarkomos arba kuriose yra atsiradę didelių sunkumų, ypač jei dėl šių sunkumų Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje atsiranda didelių socialinių problemų, arba

- susiduria su tuo, kad Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos bendrovių ar nacionalinių subjektų bendra rinkos dalis tame Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos sektoriuje arba pramonės šakoje yra panaikinama arba gerokai sumažėja, arba

- yra naujos Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pramonės šakos.

Tokios priemonės:

i) nebetaikomos praėjus daugiausia dvejiems metams po pereinamojo laikotarpio pirmojo etapo pabaigos;

ii) yra pragrįstos ir būtinos padėčiai ištaisyti; arba

iii) neturi sudaryti sąlygų, kad įvedant tam tikrą priemonę būtų diskriminuojamos Bendrijos bendrovės arba nacionaliniai subjektai, jau įsisteigę Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, dėl jų veiklos, palyginti su Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos bendrovėmis ar nacionaliniais subjektais.

Rengdama ir taikydama tas priemones Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, kada tik gali, taiko Bendrijos bendrovėms ir nacionaliniams subjektams preferencinį režimą, kuris jokiu būdu negali būti mažiau palankus už taikomą bet kurios trečiosios šalies bendrovėms ar nacionaliniams subjektams. Prieš priimdama tas priemones Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija konsultuojasi su Stabilizavimo ir asociacijos taryba ir įveda jas ne anksčiau kaip praėjus mėnesiui nuo pranešimo Stabilizavimo ir asociacijos tarybai apie konkrečias Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai įvedamas priemones, išskyrus atvejį, kai dėl nepataisomos žalos grėsmės būtina imtis neatidėliotinų priemonių; tokiu atveju Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija konsultuojasi su Stabilizavimo ir asociacijos taryba iš karto po jų įvedimo.

Pasibaigus ketvirtiems metams po šio Susitarimo įsigaliojimo Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija gali įvesti arba taikyti šias priemones tik gavusi Stabilizavimo ir asociacijos tarybos leidimą bei laikydamasi jos nustatytų sąlygų.

III SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMAS

55 straipsnis

1. Šalys įsipareigoja imtis reikiamų veiksmų, kad palaipsniui sudarytų paslaugų teikimo galimybes Bendrijos arba Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos bendrovėms arba nacionaliniams subjektams, įsisteigusiems kitoje Šalyje nei ta, kurios asmeniui skirtos paslaugos.

2. Vykstant 1 dalyje nurodytam liberalizavimo procesui, Šalys leidžia laikiną judėjimą paslaugas teikiantiems fiziniams asmenims arba fiziniams asmenims, kuriuos paslaugų teikėjas yra įdarbinęs kaip pagrindinį personalą, apibrėžtą 53 straipsnyje, įskaitant fizinius asmenis, kurie atstovauja Bendrijos arba Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos bendrovei ar nacionaliniam subjektui ir kurie siekia laikino atvykimo, kad galėtų vesti derybas dėl paslaugų pardavimo arba kad sudarytų sutartis dėl paslaugų pardavimo tam paslaugų teikėjui, su sąlyga, kad tie atstovai nevykdys tiesioginių pardavimų plačiajai visuomenei arba neteiks paslaugų patys.

3. Pradedant antruoju pereinamojo laikotarpio etapu Stabilizavimo ir asociacijos taryba imasi priemonių, būtinų 1 dalies nuostatoms palaipsniui įgyvendinti. Atsižvelgiama į Šalių padarytą pažangą derinant savo įstatymus.

56 straipsnis

1. Šalys nesiima jokių priemonių ar veiksmų, dėl kurių sąlygos, kuriomis Bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos nacionaliniai subjektai ar bendrovės, įsisteigę kitoje Šalyje nei ta, kurios asmeniui yra skirtos paslaugos, teikia paslaugas, taptų gerokai griežtesnės, palyginti su padėtimi, esančia dieną prieš Susitarimo įsigaliojimą.

2. Jeigu viena Šalis mano, kad nuo Susitarimo įsigaliojimo kita Šalis įvedė tokias priemones, dėl kurių paslaugų teikimo srityje atsirado gerokai daugiau apribojimų, palyginti su padėtimi Susitarimo įsigaliojimo dieną, ta Šalis gali prašyti, kad kita Šalis pradėtų konsultacijas.

57 straipsnis

Transporto paslaugų teikimo tarp Bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos srityje taikomos šios nuostatos:

1) vidaus transporto srityje Šalių santykius reglamentuoja Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimas transporto srityje, kuris įsigaliojo 1997 m. lapkričio 28 d. Šalys patvirtina, kad joms svarbu užtikrinti tinkamą šio Susitarimo taikymą;

2) tarptautinio jūrų transporto srityje Šalys įsipareigoja veiksmingai taikyti nevaržomo ir komerciniais pagrindais paremto dalyvavimo rinkoje ir judėjimo principą.

a) Pirmiau minėta nuostata neprieštarauja teisėms ir įsipareigojimams, kuriuos nustato Jungtinių Tautų linijinių laivų konferencijų kodeksas, tiek, kiek šis kodeksas taikomas vienos ar kitos šio Susitarimo Šalies. Konferencijoje nenumatyti linijiniai laivai gali laisvai konkuruoti su konferencijos nustatytais linijiniais laivais, su sąlyga, kad tai vyksta sąžiningos konkurencijos ir komerciniais pagrindais.

b) Šalys patvirtina savo įsipareigojimą užtikrinti laisvos konkurencijos sąlygas kaip pagrindinę sąlygą prekiauti sausais, skystais ir biriais kroviniais.

3. Šalys, taikydamos šio straipsnio 2 dalyje nustatytus principus:

a) į būsimus dvišalius susitarimus su trečiosiomis šalimis neįtraukia krovinio pasidalijimo straipsnių, išskyrus tuos išskirtinius atvejus, kai šio Susitarimo vienos ar kitos Šalies linijinės laivybos bendrovės antraip netektų efektyvios galimybės prekybai į atitinkamą trečią šalį ir iš jos;

b) uždraudžia krovinio pasidalijimo susitarimus būsimuose dvišaliuose susitarimuose dėl sausų ir pilstomų krovinių prekybos;

c) įsigaliojus šiam Susitarimui, panaikina visas vienašales priemones, administracines, technines ir kitas kliūtis, kurios galėtų apriboti laisvą paslaugų teikimą tarptautinio jūrų transporto srityje arba turėtų joje diskriminuojantį poveikį.

4. Siekiant užtikrinti koordinuotą Šalių transporto vystymą ir laipsnišką liberalizavimą, kuris vyktų atsižvelgiant į jų abipusius komercinius poreikius, abipusio oro transporto rinkos atvėrimo sąlygos nustatomos specialiuose susitarimuose, dėl kurių Šalys tariasi po šio Susitarimo įsigaliojimo.

5. Iki 4 dalyje nurodytų susitarimų sudarymo Šalys nesiima jokių priemonių ar veiksmų, dėl kurių atsirastų daugiau apribojimų arba diskriminacijos, palyginti su padėtimi iki šio Susitarimo įsigaliojimo.

6. Pereinamuoju laikotarpiu Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija suderina savo įstatymus, įskaitant administracines, technines ir kitas taisykles, su Bendrijos oro ir vidaus transporto srities teisės aktais, jei tai būtina liberalizavimui, Šalių rinkoms abipusiškai atverti ir jei tai sudaro palankesnes sąlygas keleiviams ir prekėms judėti.

Šalims darant pažangą įgyvendinant šio skyriaus tikslus, Stabilizavimo ir asociacijos taryba svarsto būdus, kaip sukurti sąlygas, padėsiančias suteikti didesnę oro ir vidaus transporto paslaugų laisvę.

I SKYRIUS

EINAMIEJI MOKĖJIMAI IR KAPITALO JUDĖJIMAS

58 straipsnis

Šalys, laikydamosi Tarptautinio valiutos fondo susitarimo VIII straipsnio, įsipareigoja leisti atlikti visus Bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos tarpusavio mokėjimus ir pervedimus laisvai konvertuojama valiuta į einamąją mokėjimų balanso sąskaitą.

59 straipsnis

1. Dėl operacijų, susijusių su mokėjimų balanso kapitalo ir finansine sąskaita, Susitarimui įsigaliojus, Šalys užtikrina laisvą kapitalo judėjimą, susijusį su tiesioginėmis investicijomis į bendroves, kurios yra įsteigtos pagal priimančios šalies įstatymus, ir investicijomis, kurios atliekamos pagal II skyriaus V antraštinės dalies nuostatas, taip pat su šių investicijų likvidavimu ar repatrijavimu ir bet kokiu iš to gautu pelnu.

2. Dėl operacijų, susijusių su mokėjimų balanso kapitalo ir finansine sąskaita, įsigaliojus šiam Susitarimui, Šalys užtikrina laisvą judėjimą kapitalui, kuris susijęs su prekybiniams sandoriams imamais kreditais, paslaugų teikimu, kuriame dalyvauja vienos iš Šalių gyventojas, ir su finansinėmis paslaugomis ir kreditais ilgesniam nei vienerių metų terminui.

Nuo antrojo etapo jos taip pat užtikrina laisvą judėjimą kapitalui, susijusiam su portfelio investicijomis, finansinėmis paskolomis ir kreditais trumpesniam nei vienerių metų terminui.

3. Nepažeisdamos šio straipsnio 1 dalies, Šalys neįveda kapitalo judėjimui ir einamiesiems mokėjimams tarp Bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos gyventojų jokių naujų apribojimų ir nesugriežtina galiojančių susitarimų.

4. Neprieštaraujant 58 straipsnio ir šio straipsnio nuostatoms, jeigu, susiklosčius ypatingoms aplinkybėms, kapitalo judėjimas tarp Bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos sukelia arba gali sukelti didelių sunkumų, vykdant valiutų keitimo kursų politiką ar pinigų politiką Bendrijoje ar Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, Bendrija ir atitinkamai Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija kapitalo judėjimui tarp Bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos daugiausia šešių mėnesių laikotarpiui gali taikyti apsaugos priemones, jei tokios priemonės yra neišvengiamai būtinos.

5. Šalys viena su kita konsultuojasi, kad sudarytų palankesnes sąlygas kapitalui judėti tarp Bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir taip siektų šio Susitarimo tikslų.

60 straipsnis

1. Pirmajame etape Šalys imasi priemonių, leidžiančių sukurti reikiamas sąlygas toliau laipsniškai taikyti Bendrijos taisykles dėl laisvo kapitalo judėjimo.

2. Baigiantis pirmajam etapui Stabilizavimo ir asociacijos taryba svarsto būdus, kurie padėtų užtikrinti visapusišką bendrijos taisyklių dėl laisvo kapitalo judėjimo taikymą.

V SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

61 straipsnis

1. Šios antraštinės dalies nuostatų galiojimas ribojamas viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar sveikatos sumetimais.

2. Jos netaikomos veiklai, kuri bet kurios Šalies teritorijoje, nors ir laikinai, yra susijusi su viešosios valdžios funkcijų vykdymu.

62 straipsnis

Šioje antraštinėje dalyje nė viena šio Susitarimo nuostata nedraudžia Šalims taikyti savo įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių fizinių asmenų atvykimą ir buvimą, darbą, darbo sąlygas, įsikūrimą ir paslaugų teikimą, su sąlyga, kad jų laikydamosi, Šalys netaiko jų taip, kad nauda, tenkanti kuriai nors Šaliai pagal šio Susitarimo konkrečios nuostatos sąlygas būtų panaikinta ar sumažinta. Ši nuostata neturi jokio poveikio 61 straipsnio taikymui.

63 straipsnis

Bendrovėms, kurias kontroliuoja ir valdo Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos bendrovės ar nacionaliniai subjektai kartu su Bendrijos bendrovėmis ar nacionaliniais subjektais, taip pat taikomos šios antraštinės dalies nuostatos.

64 straipsnis

1. Palankiausio režimo statusas, suteikiamas pagal šios antraštinės dalies nuostatas, netaikomas mokesčių lengvatoms, kurias Šalys teikia arba suteiks ateityje, remdamosi dvigubo apmokestinimo išvengimo ar kitais susitarimais mokesčių srityje.

2. Jokia šios antraštinės dalies nuostata neaiškinama kaip trukdanti Šalims imtis ar įgyvendinti bet kokias priemones, skirtas užkirsti kelią mokesčių vengimui arba nemokėjimui, remiantis dvigubo apmokestinimo išvengimo ir kitų susitarimų dėl mokesčių nuostatomis arba vietiniais mokesčių teisės aktais.

3. Jokia šios antraštinės dalies nuostata neaiškinama kaip trukdanti valstybėms narėms arba Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai taikant atitinkamas mokesčių įstatymų nuostatas, išskirti mokesčių mokėtojus, esančius nelygiavertėje padėtyje, ypač dėl jų gyvenamosios vietos.

65 straipsnis

1. Šalys, spręsdamos mokėjimų balanso problemas, stengsis kiek įmanydamos vengti taikyti ribojančias priemones, įskaitant priemones, susijusias su importu. Šalis, kuri imasi tokių priemonių, kuo greičiau nurodo kitai Šaliai jų panaikinimo terminus.

2. Jeigu vienai ar kelioms valstybėms narėms arba Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai iškyla arba gresia dideli mokėjimų balanso sunkumai, Bendrija arba Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (tai priklauso nuo konkretaus atvejo), laikydamosi PPO susitarime nustatytų sąlygų, gali priimti ribotos trukmės ribojančias priemones, įskaitant su importu susijusias priemones, kuriomis negalima siekti daugiau negu tikrai būtina mokėjimų balanso padėčiai pataisyti. Bendrija arba Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (atsižvelgiant į konkretų atvejį) informuoja apie tai kitą Šalį.

3. Jokios ribojančios priemonės netaikomos su investicijomis susijusiems pervedimams ir ypač investuotų ar reinvestuotų sumų repatrijavimui arba iš jo gautam pelnui.

66 straipsnis

Šios antraštinės dalies nuostatos palaipsniui taisomos, ypač atsižvelgiant į reikalavimus, nustatytus Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis (GATS) V straipsnyje.

67 straipsnis

Šio Susitarimo nuostatos netrukdo kiekvienai Šaliai taikyti jokių priemonių, kurios užkirstų kelią priemonių, susijusių su trečiųjų šalių patekimu į rinką, nesilaikymui pasinaudojant šio Susitarimo nuostatomis.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

TEISĖS AKTŲ DERINIMAS IR TEISĖSAUGA

68 straipsnis

1. Šalys pripažįsta, kad svarbu suderinti galiojančius ir ateityje įsigaliosiančius Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos įstatymus ir Bendrijos teisės aktus. Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija stengiasi užtikrinti, kad jos įstatymai būtų palaipsniui suderinti su Bendrijos teisės aktais.

2. Toks laipsniškas teisės aktų derinimas vyksta dviem etapais.

3. Nuo Susitarimo pasirašymo dienos tiek laiko, kiek nustatyta 5 straipsnyje, teisės aktai yra derinami pagal programą, kuri bus sukurta koordinuojant veiksmus su Europos Bendrijų Komisija, su tam tikromis pagrindinėmis acquis dalimis vidaus rinkos srityje bei kitose su prekyba susijusiose srityse. Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, koordinuodama savo veiksmus su Europos Bendrijų Komisija, taip pat nustatys, kokiu būdu bus kontroliuojamas teisės aktų derinimas ir teisėsaugos veiksmai, įskaitant teismų sistemos reformą.

Bus nustatyti galutiniai terminai, kada turės būti baigti derinti konkurencijos, intelektinės nuosavybės, standartų ir sertifikavimo, viešųjų pirkimų ir duomenų apsaugos įstatymai. Teisės aktai kituose vidaus rinkos sektoriuose turės būti visiškai suderinti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos.

4. Antruoju pereinamojo laikotarpio etapu, nustatytu 5 straipsnyje, teisės aktai derinami su tomis acquis dalimis, kurios neišvardytos ankstesnėje dalyje.

69 straipsnis

Konkurencija ir kitos ekonominės nuostatos

1. Tai, kas nurodyta toliau, prieštarauja tinkamam Susitarimo funkcionavimui, nes gali turėti įtakos Bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos tarpusavio prekybai:

i) visi įmonių susitarimai, įmonių asociacijų sprendimai ir įmonių suderinti veiksmai, kurių tikslas arba padarinys yra konkurencijos trukdymas, ribojimas arba iškraipymas;

ii) vienos ar kelių įmonių piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi visoje Bendrijos arba Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritorijoje ar didelėje jos dalyje;

iii) bet kokia valstybės parama, kuri iškraipo arba gali iškraipyti konkurenciją, sudarydama palankesnes sąlygas tam tikroms įmonėms arba tam tikriems produktams.

2. Bet kokie veiksmai, prieštaraujantys šiam straipsniui, vertinami pagal kriterijus, kylančius iš taisyklių, nustatytų Europos bendrijos steigimo sutarties 81, 82 ir 87 straipsniuose, taikymo.

3. a) Siekdamos taikyti šio straipsnio 1 dalies iii punkto nuostatas Šalys sutinka, kad per pirmuosius ketverius metus po šio Susitarimo įsigaliojimo bet kokia Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos suteikta valstybės parama būtų vertinama atsižvelgiant į tai, kad Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija laikoma regionu, identišku Bendrijos regionams, aprašytiems Europos bendrijos steigimo sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punkte.

b) Kiekviena Šalis užtikrina skaidrumą valstybės paramos teikimo srityje, inter alia, kasmet pranešdama kitai Šaliai apie bendrą paramos sumą ir jos paskirstymą, o jeigu prašoma, pateikia ir informaciją apie paramos sistemas. Vienos Šalies prašymu kita Šalis suteikia informaciją apie tam tikrus pavienius valstybės paramos atvejus.

Kiekviena Šalis užtikrina, kad šio straipsnio nuostatos bus taikomos penkerius metus nuo Susitarimo įsigaliojimo.

4. IV antraštinės dalies II skyriuje nurodytiems produktams:

- šio straipsnio 1 dalies iii punktas netaikomas,

- bet kokie veiksmai, prieštaraujantys šio straipsnio 1 dalies i punktui, vertinami vadovaujantis kriterijais, nustatytais remiantis Europos bendrijos steigimo sutarties 36 ir 37 straipsniais ir konkrečiais šiuo pagrindu Bendrijos priimtais dokumentais.

5. Jeigu Bendrija arba Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija mano, kad tam tikri veiksmai prieštarauja šio straipsnio 1 dalies nuostatomis, ir

- jeigu tokie veiksmai daro ar gali padaryti didelę žalą kitos Šalies interesams arba materialinę žalą jos vietos pramonei, įskaitant paslaugų pramonę, ji gali imtis atitinkamų priemonių, prieš tai pasikonsultavusi su Stabilizavimo ir asociacijos taryba arba praėjus 30 darbo dienų po kreipimosi dėl tokios konsultacijos.

Jeigu veiksmai prieštarauja šio straipsnio 1 dalies iii punktui, tai reikiamos priemonės, kurioms taikytinas PPO susitarimas, gali būti priimtos tik laikantis jame arba atitinkamuose Bendrijos vidaus teisės aktuose nustatytų procedūrų ir sąlygų.

6. Šalys keičiasi informacija, atsižvelgdamos į apribojimus, numatytus profesinio ir verslo konfidencialumo reikalavimuose.

70 straipsnis

Valstybės įmonėms ir įmonėms, kurioms suteiktos specialios arba išimtinės teisės, kiekviena Šalis užtikrina, kad pradedant trečiaisiais metais nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos bus taikomi Europos bendrijos steigimo sutarties, ypač jos 86 straipsnio, principai.

71 straipsnis

Intelektinė, pramoninė ir komercinė nuosavybė

1. Vadovaudamosi šio straipsnio ir VII priedo nuostatomis Šalys patvirtina, kad joms svarbu užtikrinti tinkamą ir veiksmingą intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės teisių apsaugą bei taikymą.

2. Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija imasi būtinų priemonių, kad ne vėliau kaip po penkerių metų nuo Susitarimo įsigaliojimo užtikrintų intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės teisių apsaugos lygį, panašų į Bendrijos lygį, taip pat veiksmingas tokių teisių taikymo priemones.

3. Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija įsipareigoja per pirmiau minėtą laikotarpį prisijungti prie VII priede nurodytų daugiašalių konvencijų dėl intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės teisių.

Jeigu intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės srityje atsiranda problemų, turinčių įtakos prekybos sąlygoms, bet kurios Šalies prašymu dėl jų skubiai kreipiamasi į Stabilizavimo ir asociacijos tarybą, kad būtų rastas abi Šalis tenkinantis sprendimas.

72 straipsnis

Viešosios sutartys

1. Šalys mano, kad jų siektinu tikslu turėtų būti viešųjų sutarčių sudarymas remiantis nediskriminavimo ir abipusiškumo principais, ypač atsižvelgiant į PPO reikalavimus.

2. Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos bendrovėms, neatsižvelgiant į tai, ar jos yra įsisteigusios Bendrijoje, suteikiama teisė naudotis sutarčių sudarymo procedūromis Bendrijoje, laikantis Bendrijoje galiojančių pirkimų taisyklių bei taikant režimą, kuris yra ne mažiau palankus už taikomą Bendrijos bendrovėms.

Pirmiau išdėstytos nuostatos taip pat bus taikomos sutartims komunalinių paslaugų sektoriuje po to, kai Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos Vyriausybė priims įstatymus, pagal kuriuos šioje srityje bus taikomos Bendrijos taisyklės. Bendrija periodiškai tikrina, ar Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija iš tikrųjų priėmė tokius įstatymus.

Praėjus daugiausia penkeriems metams po šio Susitarimo įsigaliojimo, Bendrijos bendrovėms, kurios yra įsisteigusios ne Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, suteikiama teisė naudotis sutarčių sudarymo procedūromis Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, taikant režimą, kuris yra ne mažiau palankus už taikomą Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos bendrovėms. Įsigaliojus šiam Susitarimui, Bendrijos bendrovės, įsisteigusios Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje pagal V antraštinės dalies II skyrių, gali naudotis sutarčių sudarymo procedūromis, taikant režimą, kuris yra ne mažiau palankus už taikomą Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos bendrovėms.

Stabilizavimo ir asociacijos taryba periodiškai svarsto, ar Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija gali suteikti visoms Bendrijos bendrovėms teisę naudotis sutarčių sudarymo procedūromis šioje šalyje.

3. 44–67 straipsnių nuostatos taikomos įsisteigimui, veiklai, paslaugų teikimui tarp Bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, taip pat užimtumui ir darbo jėgos judėjimui, susijusiems su viešųjų sutarčių vykdymu.

73 straipsnis

Standartizacija, metrologija, akreditacija ir atitikties įvertinimas

1. Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija imasi būtinų priemonių, kad palaipsniui būtų pasiekta atitiktis su Bendrijos techniniais reglamentais ir Europos standartizacijos, metrologijos, akreditacijos ir atitikties įvertinimo procedūromis.

2. Šiuo tikslu Šalys siekia:

- skatinti naudoti Bendrijos techninius reglamentus ir taikyti europietiškus standartus bei atitikties įvertinimo procedūras,

- jei reikia, sudaryti Europos atitikties įvertinimo protokolus,

- skatinti aukštos kokybės infrastruktūros kūrimą standartizacijos, metrologijos, akreditacijos ir atitikties įvertinimo srityse,

- skatinti dalyvavimą specializuotų Europos organizacijų darbe (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMED ir kt.).

VII ANTRAŠTINĖ DALIS

TEISINGUMAS IR VIDAUS REIKALAI

74 straipsnis

Institucijų stiprinimas ir teisinė valstybė

Bendradarbiaudamos teisingumo ir vidaus reikalų srityje Šalys ypatingą dėmesį skiria institucijoms stiprinti visais lygmenimis administravimo srityje ir ypač teisėsaugos bei teisingumo įgyvendinimo mechanizmų srityse. Tai apima teisinės valstybės stiprinimą. Bendradarbiaujant teisingumo srityje daugiausia dėmesio skiriama teismų nepriklausomumui, jų veiksmingumui didinti ir teisės profesijų mokymui.

75 straipsnis

Vizos, pasienio kontrolė, prieglobstis ir migracija

1. Šalys bendradarbiaus vizų išdavimo, pasienio kontrolės, prieglobsčio ir migracijos srityse bei sukurs pagrindą bendradarbiavimui šiose srityse, taip pat bendradarbiavimui regionų lygiu.

2. Bendradarbiavimas šio straipsnio 1 dalyje nurodytose srityse grindžiamas Šalių konsultacijomis bei glaudžiu bendradarbiavimu ir apima techninę bei administracinę pagalbą:

- keičiantis informacija apie įstatymus ir praktiką,

- kuriant įstatymus,

- didinant institucijų efektyvumą,

- mokant personalą,

- užtikrinant kelionės dokumentų saugumą ir ieškant suklastotų dokumentų.

3. Bendradarbiaujama daugiausia šiose srityse:

- prieglobsčio suteikimo srityje: kuriami ir vykdomi tokie nacionaliniai teisės aktai, kurie atitiktų 1951 metų Ženevos konvencijos standartus, ir taip būtų užtikrintas pabėgėlių negrąžinimo principo laikymasis,

- teisėtos migracijos srityje: dėl priėmimo taisyklių ir priimtų asmenų teisių ir statuso. Migracijos srityje Šalys susitaria tinkamai elgtis su kitų valstybių piliečiais, teisėtai gyvenančiais jų teritorijose, ir skatinti integracijos politiką, pagal kurią jie įgytų teises ir pareigas, panašias į Šalių piliečių turimas teises ir pareigas.

Pagal šį straipsnį Stabilizavimo ir asociacijos taryba gali pasiūlyti papildomas bendradarbiavimo sritis.

76 straipsnis

Nelegalios imigracijos prevencija ir kontrolė; readmisija

1. Šalys susitaria bendradarbiauti, kad būtų užkirstas kelias nelegaliai imigracijai ir kad ją galima būtų kontroliuoti. Šiuo tikslu:

- Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija sutinka be ypatingų formalumų priimti bet kurį savo pilietį, neteisėtai esantį kurios nors valstybės narės teritorijoje, jei to prašo ta valstybė narė ir jei yra aiškiai nustatyta, kad šis asmuo atitinka tą sąlygą,

- ir kiekviena Europos Sąjungos valstybė narė sutinka be ypatingų formalumų priimti bet kurį savo pilietį, neteisėtai esantį Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritorijoje, jei to prašo Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija ir jei yra aiškiai nustatyta, kad šis asmuo atitinka tą sąlygą.

Europos Sąjungos valstybės narės ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija išduos savo piliečiams atitinkamus asmens dokumentus bei aprūpins juos šiam tikslui pasiekti būtinomis administracinėmis priemonėmis.

2. Šalys susitaria, gavusios prašymą, sudaryti Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir Europos bendrijos susitarimą, reglamentuojantį Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir Europos Sąjungos valstybių narių konkrečius įsipareigojimus dėl readmisijos, įskaitant įsipareigojimą dėl kitų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos.

3. Kol su Bendrija bus sudarytas šio straipsnio 2 dalyje minimas susitarimas, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, gavusi prašymą, sutinka su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis sudaryti dvišalius susitarimus, reglamentuojančius konkrečius Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir tos valstybės narės įsipareigojimus dėl readmisijos, įskaitant įsipareigojimą dėl kitų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos.

4. Stabilizavimo ir asociacijos taryba svarsto kitus galimus bendrus veiksmus, kurie padėtų užtikrinti nelegalios imigracijos, įskaitant prekybos žmonėmis, prevenciją ir kontrolę.

77 straipsnis

Kova su pinigų plovimu

1. Šalys susitaria, kad būtina imtis visų būtinų veiksmų ir bendradarbiauti, kad būtų užkirstas kelias naudoti jų finansines sistemas lėšoms, gautoms įvykdžius nusikaltimus ir ypač su narkotikais susijusius nusikaltimus, plauti.

2. Bendradarbiavimas šioje srityje gali apimti administracinę ir techninę pagalbą, skirtą padėti vykdyti kovos su pinigų plovimu taisyklėms ir užtikrinti veiksmingą tinkamų šios srities standartų ir mechanizmų, lygiaverčių tiems, kuriuos yra priėmusi Bendrija ir tarptautinės šioje srityje dirbančios organizacijos, funkcionavimą.

78 straipsnis

Nusikaltimų ir kitos neteisėtos veiklos prevencija bei kova su ja

1. Šalys susitaria bendradarbiauti kovos su nusikalstama ir neteisėta veikla (organizuota arba ne) bei jos prevencijos srityje; ta veikla gali būti:

- prekyba žmonėmis,

- neteisėta ekonominė veikla, ypač korupcija, neteisėtos operacijos su tokiais produktais kaip gamybinės atliekos, radioaktyviosios medžiagos ir operacijos su neteisėtais arba suklastotais produktais,

- neteisėta prekyba narkotikais ir psichotropinėmis medžiagomis,

- kontrabanda,

- neteisėta prekyba ginklais,

- terorizmas.

Dėl bendradarbiavimo šiose srityse Šalys konsultuosis ir glaudžiai koordinuos savo veiksmus.

2. Techninė ir administracinė pagalba šioje srityje gali apimti:

- nacionalinių teisės aktų kūrimą baudžiamosios teisės srityje,

- už kovą su nusikaltimais ir jų prevenciją atsakingų institucijų efektyvumo didinimą,

- personalo mokymą ir tyrimo priemonių kūrimą,

- nusikaltimų prevencijos priemonių kūrimą.

79 straipsnis

Bendradarbiavimas kovojant su nelegaliais narkotikais

1. Pagal savo atitinkamus įgaliojimus ir kompetenciją Šalys bendradarbiauja, kad užtikrintų, jog bus laikomasi darnaus ir bendro požiūrio į narkotikus. Kovos su narkotikais politikų ir veiksmų tikslas – sumažinti nelegalių narkotikų tiekimą, prekyba jais ir jų poreikį bei veiksmingiau kontroliuoti prekursorius.

2. Šalys susitaria dėl bendradarbiavimo metodų, būtinų šiems tikslams pasiekti. Veiksmai grindžiami kartu nustatytais principais, atsižvelgiant į ES kovos su narkotikais strategiją.

3. Šalių tarpusavio bendradarbiavimas apima techninę ir administracinę pagalbą, ypač šiose srityse: nacionalinių teisės aktų ir politikų kūrimo, institucijų ir informacijos centrų steigimo, personalo mokymo, tyrimų narkotikų srityje ir prekursorių naudojimo neteisėtai gaminant narkotikus prevencijos srityse. Šalys gali susitarti įtraukti į bendradarbiavimą ir kitas sritis.

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRADARBIAVIMO POLITIKOS

80 straipsnis

1. Bendrija ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija pradeda glaudų bendradarbiavimą, kurio tikslas – skatinti Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos plėtrą ir augimą. Šis bendradarbiavimas stiprina esamus ekonominius ryšius plačiausiu įmanomu pagrindu abiem Šalims naudingu būdu.

2. Bus parengtos politikos ir kitos priemonės Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ekonominiam ir socialiniam vystymuisi paskatinti. Į šias politikas iš pat pradžių turi būti įtraukti aplinkosaugos aspektai ir jos turi būti pritaikytos darnios socialinės plėtros poreikiams.

3. Bendradarbiavimo politikos integruojamos į regioninį bendradarbiavimo pagrindą. Ypatingas dėmesys skiriamas priemonėms, galinčioms paskatinti Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir kaimyninių šalių, įskaitant valstybes nares, bendradarbiavimą ir taip padidinti regiono stabilumą. Stabilizavimo ir asociacijos taryba gali nustatyti prioritetines politikas iš toliau aprašytų politikų ir pačių politikų prioritetus.

81 straipsnis

Ekonominė politika

1. Bendrija ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija sudaro palankias sąlygas ekonomikos reformos procesui vykdydamos bendradarbiavimą, kurio tikslas – geriau suprasti viena kitos ekonomikos mechanizmus ir ekonomikos politikos rinkos ekonomikose vykdymą

2. Siekdamos šių tikslų, Bendrija ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija bendradarbiauja:

- keisdamosi informacija apie makroekonominės veiklos rezultatus bei perspektyvas ir apie plėtros strategijas,

- kartu analizuodamos jas abi dominančius ekonomikos klausimus, įskaitant ekonominės politikos kūrimą ir jos įgyvendinimo priemones.

3. Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos valdžios institucijų prašymu Bendrija gali teikti pagalbą, kuri padėtų Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai padaryti denarą visiškai konvertuojamą ir palaipsniui priderinti savo politikas prie Europos pinigų sistemos politikų. Bendradarbiavimas šioje srityje apims neoficialų keitimąsi informacija apie Europos pinigų sistemos ir Europos centrinių bankų sistemos principus ir funkcionavimą.

82 straipsnis

Bendradarbiavimas statistikos srityje

1. Bendradarbiavimo statistikos srityje tikslas – sukurti efektyvią ir subalansuotą statistikos sistemą, kuri leistų laiku pateikti patikimus, objektyvius ir tikslius duomenis, kurių reikia planuojant ir kontroliuojant Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje vykstantį pereinamojo laikotarpio reformų procesą. Ji sudaro sąlygas nacionalinei statistikos sistemai, kurią koordinuoja valstybinė statistikos tarnyba, geriau tenkinti jos naudotojų tiek valstybės valdymo institucijose, tiek privačiose įmonėse poreikius. Statistikos sistema turi veikti pagal pagrindinius Jungtinių Tautų nustatytus statistikos principus ir Europos teisės aktų statistikos srityje sąlygas bei būti plėtojama taip, kad atitiktų statistikos srities acquis communautaire.

2. Siekdamos šio tikslo, Šalys gali pirmiausia bendradarbiauti, kad:

- Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje būtų įsteigta efektyvi statistikos tarnyba, kuri turėtų atitinkamą institucinį pagrindą,

- būtų sukurti ir naudojami nacionaliniai gebėjimai aukštos kokybės statistinei informacijai rinkti, apdoroti ir platinti, kuo efektyviau naudojant modernias technologijas,

- privačių ir valstybinių sektorių ūkio subjektams bei mokslinių tyrimų bendruomenei būtų teikiama atitinkama socialinė ekonominė informacija, kurios reikia valstybės reformoms kontroliuoti,

- nacionalinėje statistikos sistemoje būtų pradėti taikyti Europos statistikos sistemos principai ir standartai,

- būtų užtikrintas asmens duomenų konfidencialumas.

3. Bendradarbiavimas šioje srityje apima, tačiau neapsiriboja informacijos apie metodus, dalyvavimą tam tikrose EUROSTATO darbo grupėse teikimu ir keitimusi statistiniais duomenimis.

83 straipsnis

Bankininkystė, draudimas ir finansinės paslaugos

1. Šalys bendradarbiaudamos siekia sukurti ir plėtoti tinkamą pagrindą bankininkystės, draudimo ir finansinių paslaugų sektoriui Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje.

Svarbiausios bendradarbiavimo sritys yra:

- bendros apskaitos sistemos, atitinkančios Europos standartus, sukūrimas,

- bankininkystės, draudimo ir kitų finansinių sektorių stiprinimas ir pertvarkymas,

- bankininkystės ir kitų finansinių paslaugų teikimo priežiūros ir reguliavimo gerinimas,

- keitimasis informacija, ypač informacija apie siūlomus įstatymus,

- vertimai ir terminų glosarijų rengimas.

2. Šalys bendradarbiaudamos siekia sukurti efektyvias audito sistemas Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, vadovaudamosi suderintais Bendrijos metodais ir praktikomis.

Svarbiausios bendradarbiavimo sritys yra:

- techninė pagalba Audito rūmams Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje,

- vidaus audito tarnybų valstybinėse įstaigose įsteigimas,

- keitimasis informacija apie audito sistemas,

- audito dokumentų standartizacija,

- mokymas ir konsultacijos.

84 straipsnis

Investicijų skatinimas ir apsauga

1. Šalys bendradarbiaudamos siekia sukurti palankias sąlygas privačioms investicijoms – tiek vidaus, tiek užsienio.

2. Svarbiausi bendradarbiavimo tikslai yra:

- Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos – patobulinti teisinį pagrindą, kuris sudarytų palankias sąlygas investicijoms ir užtikrintų jų apsaugą,

- jei reikia, dvišalių susitarimų dėl investicijų skatinimo ir apsaugos sudarymas su valstybėmis narėmis,

- tinkamų susitarimų dėl kapitalo pervedimo įgyvendinimas,

- investicijų apsaugos gerinimas.

85 straipsnis

Pramoninis bendradarbiavimas

1. Bendradarbiavimo tikslas – skatinti Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pramonės ir atskirų sektorių modernizavimą ir pertvarkymą bei abiejų Šalių ūkio subjektų pramoninį bendradarbiavimą, ypač siekiant sustiprinti privatų sektorių tokiu būdu, kad būtų užtikrinta aplinkos apsauga.

2. Pramoninis bendradarbiavimas atspindi abiejų Šalių nustatytus prioritetus. Jos atsižvelgs į pramoninio bendradarbiavimo regioninius aspektus, skatindamos nacionalinę partnerystę, kai tinkama. Svarbiausias iniciatyvų tikslas turėtų būti sukurti tinkamą pagrindą įmonėms, pagerinti pažangiąją patirtį valdymo srityje, skatinti rinkų kūrimą, jų skaidrumą ir verslo aplinkos kūrimą.

86 straipsnis

Mažos ir vidutinės įmonės

Šalys siekia plėtoti ir stiprinti privataus sektoriaus mažas ir vidutines įmones, kurti naujas įmones srityse, kuriose Bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos mažos ir vidutinės įmonės galėtų plėstis ir tarpusavyje bendradarbiauti.

87 straipsnis

Turizmas

Šalių bendradarbiavimo turizmo srityje tikslas – sudaryti palankias sąlygas turizmui ir turistinei prekybai bei skatinti ją, perduodant pažangiąją patirtį, Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai dalyvaujant svarbiose Europos turizmo organizacijose ir nagrinėjant bendrų veiksmų, ypač regioninio turizmo projektų, galimybes.

88 straipsnis

Muitinė

1. Bendradarbiavimo tikslas yra garantuoti, kad bus laikomasi visų nuostatų, kurios bus priimtos prekybos srityje, ir kad Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos muitinės sistema bus suderinta su Bendrijos muitinės sistema, šitaip sudarant sąlygas taikyti šiame Susitarime numatytas liberalizavimo priemones.

2. Bendradarbiavimas apima šias svarbiausias sritis:

- keitimąsi informacija, įskaitant informaciją apie tyrimo metodus,

- Šalių tarpusavyje naudojamos tarptautinės infrastruktūros kūrimą,

- Bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos tranzito sistemų sujungimą, kiek įmanoma, bei bendro administracinio dokumento priėmimą ir naudojimą,

- patikrinimų ir formalumų, susijusių su prekių gabenimu, supaprastinimą,

- pagalbą diegiant modernias muitinės informacijos sistemas.

3. Neprieštaraujant kitoms šiame Susitarime, ir ypač 76, 77 ir 78 straipsniuose, numatytoms bendradarbiavimo formoms Šalių administracinės institucijos teikia abipusę pagalbą muitinės veiklos srityje pagal 5 protokolo nuostatas.

89 straipsnis

Mokesčiai

Šalys pradeda bendradarbiavimą mokesčių srityje, įgyvendindamos priemones, turinčias paskatinti tolesnę mokesčių sistemos reformą, modernizuodamos mokesčių paslaugas ir taip siekdamos užtikrinti mokesčių surinkimo ir kovos su fiskaliniu sukčiavimu veiksmingumą.

90 straipsnis

Socialinis bendradarbiavimas

1. Užimtumo srityje Šalys daugiausia bendradarbiauja gerindamos darbo paieškos ir profesinio orientavimo paslaugas, aprūpindamos pagalbinėmis priemonėmis ir skatindamos vietos plėtrą ir taip padėdamos pertvarkyti pramonės ir darbo rinką. Bendradarbiavimas taip pat vyksta tokiais būdais: rengiami mokymai, ekspertų komandiruotės, atliekami informavimo ir mokymo veiksmai.

2. Šalių bendradarbiavimu socialinės apsaugos srityje siekiama pritaikyti Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos socialinės apsaugos sistemą prie naujų ekonominių ir socialinių reikalavimų, ypač teikiant ekspertų paslaugas ir organizuojant informavimo ir mokymo veiklą.

3. Šalių bendradarbiavimas apims Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos įstatymų dėl darbo sąlygų ir vienodų vyrų ir moterų galimybių derinimą.

4. Šalys plėtoja tarpusavio bendradarbiavimą, siekdamos pakelti darbuotojų sveikatos ir saugumo apsaugos lygį, atsižvelgdamos į Bendrijoje egzistuojantį apsaugos lygį.

91 straipsnis

Švietimas ir mokymas

1. Šalys bendradarbiaudamos siekia pakelti bendrojo lavinimo ir profesinių kvalifikacijų Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje lygį, atsižvelgdamos į Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos prioritetus.

2. TEMPUS programa padės stiprinti dviejų Šalių bendradarbiavimą švietimo ir mokymo srityje, taip pat stiprinti demokratiją, teisinę valstybę ir ekonomikos reformą.

3. Europos mokymo fondas taip pat padės tobulinti mokymo struktūras ir gerinti mokymo veiklą Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje.

92 straipsnis

Kultūrinis bendradarbiavimas

Šalys įsipareigoja skatinti kultūrinį bendradarbiavimą. Šis bendradarbiavimas būtinas tam, kad, inter alia, atskiri asmenys, bendruomenės ir tautos geriau vieni kitus suprastų ir labiau gerbtų.

93 straipsnis

Informacija ir bendravimas

Bendrija ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija imsis priemonių, kurios skatintų tarpusavio informacijos mainus. Pirmenybė bus teikiama programoms, skirtoms teikti plačiajai visuomenei pagrindinę informaciją apie Bendriją, o profesiniams sluoksniams – labiau specializuotą informaciją.

94 straipsnis

Bendradarbiavimas garso ir vaizdo srityje

Bendradarbiaudamos Šalys siekia skatinti garso ir vaizdo pramonės Europoje plėtrą ir bendrą gamybą kino ir televizijos srityje.

Šalys koordinuoja ir prireikus derina savo tarpvalstybinės transliacijos turinio reguliavimo politikas, ypatingą dėmesį skirdamos klausimams, susijusiems su programų ir transliacijų palydoviniu ar kabeliniu ryšiu intelektinės nuosavybės teisių įsigijimu.

95 straipsnis

Elektroninių ryšių infrastruktūra ir susijusios paslaugos

Šalys stiprins bendradarbiavimą elektroninių ryšių infrastruktūros, įskaitant klasikinius telekomunikacijų tinklus ir atitinkamus elektroninius vaizdo ir garso perdavimo tinklus, ir susijusių paslaugų srityje, siekdamos padėti Jugoslavijos Respublikai Makedonijai kitais metais po Susitarimo įsigaliojimo perimti visą acquis.

Svarbiausios bendradarbiavimo sritys yra:

- politikos kūrimas,

- teisės ir reguliavimo aspektai,

- rinkos ekonomikai būtina institucinė plėtra,

- Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos elektroninės infrastruktūros modernizavimas ir jos integravimas į Europos ir pasaulio tinklus, ypatingą dėmesį skiriant tobulinimui regiono lygiu,

- tarptautinis bendradarbiavimas,

- bendradarbiavimas Europos struktūrų viduje, ypač susijusių su standartizacija,

- pozicijų koordinavimas tarptautinėse organizacijose ir forumuose.

96 straipsnis

Informacinė visuomenė

Šalys susitaria stiprinti bendradarbiavimą, siekdamos, kad toliau plėtotųsi Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos informacinė visuomenė. Bendrąja prasme siekiama parengti visuomenę skaitmeniniam amžiui, pritraukti investicijas ir užtikrinti tinklų bei paslaugų sąveiką.

Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos valdžios institucijos, Bendrijos padedamos, nuodugniai apsvarstys Europos Sąjungos prisiimtus politinius įsipareigojimus, kad galėtų suderinti savo politiką su Sąjungos politikomis.

Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos valdžios institucijos parengs Bendrijos teisės aktų informacinės visuomenės srityje priėmimo planą.

97 straipsnis

Vartotojų apsauga

Šalys bendradarbiaus, kad suderintų Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos vartotojų apsaugos normas su Bendrijos normomis. Veiksminga vartotojų apsauga yra būtina tam, kad būtų užtikrintas tinkamas rinkos ekonomikos funkcionavimas; šiai apsaugai užtikrinti bus sukurta administracinė infrastruktūra, skirta rinkos priežiūrai ir teisėsaugai šiose srityje užtikrinti.

Siekdamos šio tikslo, Šalys, atsižvelgdamos į bendrus interesus, skatins ir užtikrins, kad:

- bus derinami teisės aktai ir vienodinama vartotojų apsauga Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, kad ji atitiktų Bendrijos lygį,

- bus sukurta aktyvios vartotojų apsaugos politika, plečiant informavimą ir kuriant nepriklausomas organizacijas,

- vartotojams bus užtikrinta veiksminga teisinė apsauga, kuri leis pagerinti vartojimo prekių kokybę ir laikytis atitinkamų saugumo standartų.

98 straipsnis

Transportas

1. Neatsižvelgdamos į Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimą dėl transporto Šalys skatins ir stiprins bendradarbiavimą, kad Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija galėtų:

- pertvarkyti ir modernizuoti transporto ir susijusią infrastruktūrą,

- pagerinti keleivių bei prekių judėjimą ir galimybes patekti į transporto rinką, panaikindamos administracines, technines ir kitas kliūtis,

- taikyti veiklos normas, panašias į taikomas Bendrijoje,

- sukurti transporto sistemą, suderinamą su Bendrijos sistema ir prie jos pritaikytą,

- gerinti aplinkos apsaugą transporto srityje, mažinti žalingą poveikį ir taršą.

2. Pagrindinės bendradarbiavimo sritys yra:

- kelių, geležinkelių, oro uostų ir uostų infrastruktūros, kitų abiem Šalims svarbių maršrutų ir transeuropinių bei paneuropinių ryšių kūrimas,

- geležinkelių ir oro uostų valdymas, taip pat atitinkamų nacionalinių valdžios institucijų bendradarbiavimas,

- kelių transportas, įskaitant mokesčių, socialinius ir aplinkosaugos aspektus,

- kombinuotas geležinkelių ir kelių transportas,

- statistikos tarptautinio transporto srityje derinimas,

- techninės transporto įrangos modernizavimas pagal Bendrijos standartus ir pagalba gaunant finansavimą tam modernizavimui, ypač kelių ir geležinkelių transporto, įvairiarūšio transporto ir perkrovimo srityje,

- bendrų technologinių ir mokslinių tyrimų programų skatinimas,

- koordinuotų transporto politikų, atitinkančių Bendrijoje taikomas politikas, priėmimas.

99 straipsnis

Energija

1. Bendradarbiavimas bus grindžiamas rinkos ekonomikos ir Europos energetikos chartijos sutarties principais ir plėtojamas, siekiant palaipsniui integruoti Europos energetikos rinkas.

2. Bendradarbiavimas apima šias svarbiausias sritis:

- energetikos politikos rengimą ir planavimą, įskaitant infrastruktūros modernizavimą, tiekimo gerinimą ir įvairinimą bei geresnių patekimo į energetikos rinką sąlygų sudarymą, taip pat ir palankių tranzito sąlygų sudarymą,

- valdymą ir mokymą energetikos sektoriuje, technologijų ir pažangiosios patirties perdavimą,

- skatinimą taupyti energiją, užtikrinti energijos efektyvumą, atsinaujinančios energijos naudojimą ir energijos gamybos ir vartojimo poveikio aplinkai tyrimą,

- pagrindinių sąlygų nustatymą energijos tiekimo įmonėms ir įmonių bendradarbiavimą šiame sektoriuje.

100 straipsnis

Žemės ūkis ir agropramoninis sektorius

Bendradarbiaujant šioje srityje siekiama modernizuoti ir pertvarkyti žemės ūkį ir agropramoninį sektorių, tvarkyti vandens ūkį, plėtoti kaimo vietoves, palaipsniui suderinti veterinarijos ir fitosanitarijos teisės aktus su Bendrijos normomis bei plėtoti Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos žuvininkystės ir miško sektorius.

101 straipsnis

Regioninė ir vietos plėtra

Šalys stiprins bendradarbiavimą regioninės plėtros srityje, siekdamos padėti ekonomikos plėtrai ir sumažinti regionų skirtumus.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas tarpvalstybiniam, nacionaliniam ir regionų bendradarbiavimui. Siekdami šio tikslo ekspertai gali keistis informacija.

102 straipsnis

Bendradarbiavimas mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros srityje

1. Šalys viena kitai naudingu pagrindu skatina abipusį bendradarbiavimą civilinių mokslinių tyrimų ir technologijų plėtojimo srityje ir, atsižvelgdamos į turimus išteklius, naudojimąsi jų atitinkamomis programomis su sąlyga, kad bus veiksmingai saugomos intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės teisės.

2. Bendradarbiavimas mokslo ir technologijų srityje apima:

- keitimąsi mokslinio ir techninio pobūdžio informacija,

- bendrų mokslinių susitikimų organizavimą,

- bendrą mokslinių tyrimų ir technologijų plėtojimo veiklą,

- mokymo veiklą ir mobilumo programas, skirtas abiejų Šalių mokslininkams, tyrėjams ir specialistams, dalyvaujantiems mokslinių tyrimų ir technologijų plėtojimo veikloje.

3. Šis bendradarbiavimas vykdomas pagal konkrečius susitarimus, dėl kurių turi būti deramasi ir kurie turi būti sudaryti pagal kiekvienos Šalies priimtas procedūras, juose, inter alia, pateikiamos atitinkamos nuostatos dėl intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės teisių.

103 straipsnis

Aplinka ir branduolinė sauga

1. Šalys plėtoja ir stiprina savo bendradarbiavimą kovos su aplinkos blogėjimu srityje, kad padėtų užtikrinti aplinkos tvarumą.

2. Bendradarbiaujant pirmenybė gali būti teikiama šioms sritims:

- kovai su vietos, regionų ir tarpvalstybine tarša (oras, vandens kokybė, įskaitant nuotekų tvarkymą ir geriamo vandens taršą) ir veiksmingai priežiūrai užtikrinti,

- strategijoms aplinkosaugos problemoms pasaulio lygmeniu ir klimato pokyčių problemoms spręsti kurti,

- efektyviai, subalansuotai ir ekologiškai energijos gamybai ir vartojimui, pramonės įmonių saugai,

- chemikalų klasifikacijai ir saugiam jų tvarkymui,

- atliekų mažinimui, perdirbimui ir saugiam šalinimui bei Bazelio konvencijai dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių vežimų bei jų tvarkymo kontrolės (1989 m., Bazelis) įgyvendinti,

- žemės ūkio, dirvos erozijos ir taršos žemės ūkio chemikalais poveikiui aplinkai,

- miškų, augmenijos ir gyvūnijos apsaugai ir biologinei įvairovei išsaugoti,

- teritoriniam planavimui, įskaitant statybą ir miestų planavimą,

- poveikio aplinkai įvertinimui ir strateginiam poveikio aplinkai įvertinimui,

- nuolatiniam įstatymų ir kitų teisės aktų derinimui pagal Bendrijos normas,

- tarptautinėms konvencijoms aplinkosaugos srityje, prie kurių Bendrija yra prisijungusi,

- bendradarbiavimui regionų lygmeniu bei bendradarbiavimui Europos aplinkos agentūros veiklos srityje,

- švietimui, informavimui ir informuotumui apie aplinkosaugos problemas ugdyti.

3. Apsaugos nuo stichinių nelaimių srityje bendradarbiaujant siekiama užtikrinti žmonių, gyvulių, turto ir aplinkos apsaugą nuo žmogaus sukeltų nelaimių. Siekiant šio tikslo bendradarbiavimas gali apimti šias sritis:

- keitimąsi informacija apie mokslinių projektų ir mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos projektų rezultatus,

- abipusę pavojų, stichinių nelaimių ir jų padarinių kontrolę, išankstinį pranešimą apie juos ir perspėjimo sistemų kūrimą,

- gelbėjimo ir pagalbos veiksmus bei pagalbos sistemas stichinių nelaimių atvejais,

- keitimąsi patirtimi dėl reabilitacijos ir atstatymo po stichinių nelaimių.

4. Bendradarbiavimas branduolinės saugos srityje gali apimti šias sritis:

- Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos branduolinės saugos įstatymų ir kitų teisės aktų tobulinimą ir priežiūros institucijų stiprinimą bei jų išteklių didinimą,

- radiacinę saugą, įskaitant aplinkos radiacijos kontrolę,

- radioaktyviųjų atliekų tvarkymą: Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija įsipareigoja informuoti Stabilizavimo ir asociacijos tarybą apie savo ketinimą importuoti arba laikyti radioaktyviąsias atliekas,

- skatinimą, kad ES valstybės narės arba Euratomas ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija sudarytų susitarimus dėl išankstinio pranešimo apie branduolines avarijas ir bendrąsias branduolinės saugos problemas,

- radioaktyviajai taršai neatsparių medžiagų gabenimo priežiūros ir kontrolės stiprinimą.

IX ANTRAŠTINĖ DALIS

FINANSINIS BENDRADARBIAVIMAS

104 straipsnis

Siekdama šio Susitarimo tikslų ir laikydamasi 3, 108 ir 109 straipsnių reikalavimų, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija gali gauti Bendrijos finansinę pagalbą, t. y. dotacijas ir paskolas, įskaitant Europos investicijų banko paskolas.

105 straipsnis

Finansinei pagalbai, kuri teikiama dotacijų pavidalu, taikomos atitinkamame Tarybos reglamente nustatytos bendradarbiavimo priemonės, vadovaujantis ilgalaike preliminaria sistema, kurią Bendrija sukuria pasikonsultavusi su Buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija.

Pagalbos, kuri teikiama institucinės plėtros ir investicijų pavidalu, bendrieji tikslai padeda vykdyti Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai demokratines, ekonomines ir institucines reformas, atsižvelgiant į stabilizavimo ir asociacijos procesą. Finansinė pagalba gali apimti visas šiame Susitarime nustatytas sritis, kuriose yra derinami įstatymai, ir bendradarbiavimo politikas, įskaitant teisingumo ir vidaus reikalų sritį.

Turėtų būti skirtas dėmesys tam, kad būtų visiškai įgyvendinti abiem Šalims svarbūs infrastruktūros projektai, nurodyti Susitarime dėl transporto.

106 straipsnis

Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos prašymu, išskirtinės būtinybės atvejais, Bendrija, koordinuodama savo veiksmus su tarptautinėmis finansinėmis institucijomis, gali svarstyti galimybę išimties tvarka suteikti makrofinansinę pagalbą, laikydamasi tam tikrų sąlygų ir atsižvelgdama į visus turimus finansinius išteklius.

107 straipsnis

Siekdamos optimalaus turimų išteklių naudojimo, Šalys užtikrina, kad Bendrijos įnašai ir įnašai iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, valstybių narių, kitų valstybių ir tarptautinių finansinių institucijų, bus mokami koordinuotai.

Siekdamos šio tikslo, Šalys reguliariai keičiasi informacija apie visus pagalbos šaltinius.

X ANTRAŠTINĖ DALIS

INSTITUCINĖS, BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

108 straipsnis

Įsteigiama Stabilizavimo ir asociacijos taryba, kuri prižiūri šio Susitarimo taikymą ir įgyvendinimą. Ji posėdžiauja atitinkamu lygmeniu kartą per metus ir tada, kai to reikalauja aplinkybės. Ji nagrinėja visus svarbius klausimus, susijusius su šiuo Susitarimu, ir visus kitus abi Šalis dominančius dvišalius ar tarptautinius klausimus.

109 straipsnis

1. Stabilizavimo ir asociacijos tarybą sudaro Europos Sąjungos Tarybos nariai bei Europos Bendrijų Komisijos nariai, ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos Vyriausybės nariai.

2. Stabilizavimo ir asociacijos taryba nustato savo darbo tvarkos taisykles.

3. Stabilizavimo ir asociacijos tarybos nariai gali paskirti savo atstovus savo darbo tvarkos taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

4. Stabilizavimo ir asociacijos tarybai paeiliui pirmininkauja Europos bendrijos atstovas ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos atstovas, laikydamiesi darbo tvarkos taisyklių nuostatų.

5. Europos investicijų bankas stebėtojo teisėmis dalyvauja Stabilizavimo ir asociacijos tarybos darbe, kai sprendžiami su jo veikla susiję klausimai.

110 straipsnis

Siekdama šio Susitarimo tikslų, Stabilizavimo ir asociacijos taryba turi įgaliojimus priimti Susitarimo taikymo sričiai priklausančius sprendimus šiame Susitarime numatytais atvejais. Priimti spendimai privalomi Šalims ir jos imasi būtinų priemonių jiems įgyvendinti. Priimdama sprendimą dėl perėjimo į antrąjį etapą, kaip numatyta 5 straipsnyje, Stabilizavimo ir asociacijos taryba taip pat gali priimti sprendimą dėl galimų antrąjį etapą reglamentuojančių nuostatų turinio pokyčių.

Savo darbo tvarkos taisyklėse Stabilizavimo ir asociacijos taryba nustato Stabilizavimo ir asociacijos komiteto pareigas, kurios apima Stabilizavimo ir asociacijos tarybos posėdžių rengimą ir tai, kaip Komitetas funkcionuoja.

Stabilizavimo ir asociacijos taryba gali perduoti bet kurį savo įgaliojimą Stabilizavimo ir asociacijos komitetui. Tokiu atveju Stabilizavimo ir asociacijos komitetas priima savo sprendimus pagal šiame straipsnyje nustatytas sąlygas.

Stabilizavimo ir asociacijos taryba taip pat gali teikti atitinkamas rekomendacijas.

Šalių sutarimu ji rengia sprendimus ir rekomendacijas.

111 straipsnis

Kiekviena Šalis gali kreiptis į Stabilizavimo ir asociacijos tarybą dėl ginčo, susijusio su šio Susitarimo taikymu ar aiškinimu. Stabilizavimo ir asociacijos taryba gali išspręsti ginčą priimdama privalomą vykdyti sprendimą.

112 straipsnis

Stabilizavimo ir asociacijos tarybai savo pareigas eiti padeda Stabilizavimo ir asociacijos komitetas, kurį sudaro Europos Sąjungos Tarybos atstovai bei Europos Bendrijų Komisijos atstovai ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos atstovai.

113 straipsnis

Stabilizavimo ir asociacijos komitetas gali steigti pakomitečius. Pagal Susitarimą dėl transporto įsteigtas Transporto komitetas gali padėti Stabilizavimo ir asociacijos komitetui.

114 straipsnis

Šiuo Susitarimu įsteigiamas Stabilizavimo ir asociacijos parlamentinis komitetas. Tai yra vieta, kur susitinka Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos bei Europos Parlamento atstovai ir keičiasi nuomonėmis. Savo posėdžių periodiškumą nustato pats komitetas.

Stabilizavimo ir asociacijos parlamentinį komitetą sudaro Europos Parlamento nariai ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos Parlamento nariai.

Stabilizavimo ir asociacijos parlamentinis komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

Stabilizavimo ir asociacijos parlamentiniam komitetui paeiliui pirmininkauja Europos Parlamento atstovas ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos Parlamento atstovas, laikydamiesi darbo tvarkos taisyklėse nustatytų nuostatų.

115 straipsnis

Pagal šį Susitarimą kiekviena Šalis įsipareigoja užtikrinti, kad kitos Šalies fiziniai ir juridiniai asmenys galėtų kreiptis į Šalių kompetentingus teismus ir administracinius organus nepatirdami diskriminacijos, palyginti su pačios Šalies piliečiais, ir apginti savo asmenines bei nuosavybės teises.

116 straipsnis

Nė viena šio Susitarimo nuostata nedraudžia kuriai nors Šaliai imtis priemonių:

a) kurias mano esant būtinas, kad nebūtų atskleista informacija, prieštaraujanti pagrindiniams jos saugumo interesams;

b) susijusių su ginklų, amunicijos arba karo medžiagų gamyba ar prekyba arba su moksliniais tyrimais, taikomąja veikla ar gamyba, būtina savo gynybos reikmėms, jeigu tokios priemonės nekeičia konkurencijos sąlygų prekėms, kurios specialiai nėra skirtos kariniams tikslams;

c) kurias mano esant būtinas savo saugumui užtikrinti šalies viduje kilus dideliems neramumams, kurie suardytų teisėtvarką, prasidėjus karui arba atsiradus didelei tarptautinei įtampai, kuri galėtų sukelti karą, arba būtinas tam, kad galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus taikai ir tarptautiniam saugumui užtikrinti.

117 straipsnis

1. Šio Susitarimo galiojimo srityje ir neprieštaraujant jokioms specialioms jo nuostatoms:

- susitarimai, kuriuos Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija taiko Bendrijai, negali diskriminuoti valstybių narių, jų piliečių, bendrovių ar firmų,

- susitarimai, kuriuos Bendrija taiko Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai, negali diskriminuoti Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečių, bendrovių ar firmų.

2. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos neprieštarauja Šalių teisei taikyti atitinkamas savo mokesčių teisės aktų nuostatas mokesčių mokėtojams, kurių padėtis nėra lygiavertė dėl jų gyvenamosios vietos.

118 straipsnis

1. Šalys imasi bet kokių bendrojo pobūdžio ar konkrečių priemonių, kad įvykdytų savo įsipareigojimus pagal šį Susitarimą. Jos pasirūpina, kad būtų pasiekti Susitarime išdėstyti tikslai.

2. Jeigu kuri nors Šalis mano, kad kita Šalis neįvykdė šiame Susitarime numatyto įsipareigojimo, ji gali imtis atitinkamų priemonių. Išskyrus ypatingos skubos atvejus, prieš imdamasi priemonių ji pateikia Stabilizavimo ir asociacijos tarybai visą informaciją, būtiną išsamiai padėties analizei, kad būtų rastas abiem Šalim priimtinas sprendimas.

Renkantis priemones pirmenybė teikiama toms, kurios mažiausiai trukdo funkcionuoti šiam Susitarimui. Apie šias priemones nedelsiant pranešama Stabilizavimo ir asociacijos tarybai, kurioje dėl jų konsultuojamasi, jei prašo kita Šalis.

119 straipsnis

Šalys susitaria iš karto konsultuotis atitinkamais kanalais ir kitos Šalies prašymu aptarti bet kurį klausimą, susijusį su šio Susitarimo aiškinimu ar įgyvendinimu, ir kitus svarbius Šalių santykių aspektus.

Šio straipsnio nuostatos neturi jokios įtakos 30, 37, 38 ir 42 straipsniams ir jų nepažeidžia.

120 straipsnis

Kol pagal šį Susitarimą asmenys ir ūkio subjektai įgis vienodas teises, šis Susitarimas neturės jokio poveikio teisėms, kurias jiems užtikrina sudaryti susitarimai, kurių yra saistoma viena ar kelios valstybės narės ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija.

121 straipsnis

1, 2, 3, 4 ir 5 protokolai ir I–VII priedai yra neatsiejama šio Susitarimo dalis.

122 straipsnis

Šis Susitarimas sudaromas neribotam laikotarpiui.

Bet kuri Šalis gali denonsuoti šį Susitarimą, pranešusi apie tai kitai Šaliai. Šis Susitarimas baigiamas taikyti praėjus šešiems mėnesiams po tokio pranešimo dienos.

123 straipsnis

Šiame Susitarime sąvoka "Šalys" reiškia, viena vertus, Bendriją, jos valstybes nares arba Bendriją ir jos valstybes nares pagal jų atitinkamus įgaliojimus, ir, kita vertus, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją.

124 straipsnis

Šis Susitarimas taikomas, viena vertus, teritorijoms, kuriose yra taikomos Europos bendrijos, Europos atominės energijos bendrijos ir Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartys pagal tose sutartyse nustatytas sąlygas, ir, kita vertus, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritorijai.

125 straipsnis

Šio Susitarimo depozitaras yra Europos Sąjungos Tarybos Generalinis sekretorius.

126 straipsnis

Ši Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais visomis Šalių oficialiomis kalbomis. Visi tekstai yra autentiški.

127 straipsnis

Šalys patvirtina šį Susitarimą pagal savo procedūras.

Šis Susitarimas įsigalioja antro mėnesio pirmą dieną po tos dienos, kurią Šalys praneša viena kitai apie procedūrų, nurodytų šio straipsnio pirmojoje pastraipoje, užbaigimą.

Įsigaliojęs šis Susitarimas pakeičia 1997 m. balandžio 29 d. pasirašytą Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos bendradarbiavimo susitarimą pasikeičiant raštais.

128 straipsnis

Laikinasis susitarimas

Jei dar neužbaigus šio Susitarimo įsigaliojimui būtinų procedūrų, tam tikrų šio Susitarimo dalių nuostatos, ypač nuostatos, susijusios su laisvu prekių judėjimu, bus įgyvendintos pagal Bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos laikinąjį susitarimą, Šalys susitaria, kad tokiomis aplinkybėmis šio Susitarimo IV antraštinės dalies 69, 70 ir 71 straipsniuose bei 1–5 protokoluose sąvoka "šio Susitarimo įsigaliojimo diena" įsipareigojimų, nustatytų tuose straipsniuose ir protokoluose, atveju reikš laikinojo susitarimo įsigaliojimo dieną.

[1] Susitarimas, sudarytas vienuolika Europos Sąjungos oficialių kalbų (ispanų, danų, vokiečių, graikų, anglų, prancūzų, italų, olandų, portugalų, suomių, švedų), buvo paskelbtas OL L 84, 2004 3 20, p. 13.Redakcijos čekų, estų, latvių, lietuvių, vengrų, maltiečių, lenkų, slovakų ir slovėnų kalbomis skelbiamos šiame 2004 m. specialaus leidimo tome.

[2] ex190220 yra "Įdaryti tešlos gaminiai, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 20 % masės žuvų, vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių".

--------------------------------------------------

PRIEDŲ RODYKLĖ

I priedas | Bendrijos kilmės mažiau jautrių pramoninių prekių importas į Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją (minimų 18 straipsnio 2 dalyje) |

II priedas | Bendrijos kilmės jautriųjų pramoninių prekių importas į Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją (minimų 18 straipsnio 3 dalyje) |

III priedas | "Jaunų galvijų mėsos" ("baby beef") produktų EB apibrėžimas (minimų 27 straipsnyje) |

IV a) priedas | Bendrijos kilmės žemės ūkio prekių importas į Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją (nulinios muito tarifas) (minimų 27 straipsnio 3 dalies a punkte) |

IV b) priedas | Bendrijos kilmės žemės ūkio prekių importas į Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją (nulinis tarifas pagal tarifines kvotas) (minimų 27 straipsnio 3 dalies b punkte) |

IV c) priedas | Bendrijos kilmės žemės ūkio prékių importas į Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją (nuolaidos pagal tarifines kvotas) (minimų 27 straipsnio 3 dalies c punkte) |

V a) priedas | Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės žuvų ir žuvininkystės produktų importas į Bendriją (minimų 28 straipsnio 1 dalyje) |

V b) priedas | Bendrijos kilmės žuvų ir žuvininkystės produktų importas į Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją (minimų 28 straipsnio 2 dalyje) |

VI priedas | Įsisteigimas: finansinės paslaugos (Nurodyta v antraštinės dalies II skyriaus 47 ir 49 straipsniuose) |

VII priedas | Intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės teisės (minimos 71 straipsnyje) |

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

BENDRIJOS KILMĖS MAŽIAU JAUTRIŲ PRAMONINIŲ PREKIŲ IMPORTAS Į BUVUSIĄJĄ JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKĄ MAKEDONIJĄ

(minimų 18 straipsnio 2 dalyje)

Tarifo kodas | APRAŠYMAS |

| |

2517 | | Gargždas, žvyras, skalda ir skaldyti akmenys, paprastai naudojami kaip betono užpildas, kelio skalda, geležinkelių arba kitas balastas, žvirgždas ir titnagas, termiškai apdoroti arba neapdoroti; makadamas iš šlako, nuodegų arba panašių pramonės atliekų, kurių sudėtyje yra arba nėra medžiagų, nurodytų šios pozicijos pirmojoje dalyje; dervotas makadamas; akmenų, klasifikuojamų 2515 arba 2516 pozicijose, granulės, trupiniai ir milteliai, termiškai apdoroti arba neapdoroti: |

| | — Akmenų, klasifikuojamų 2515 arba 2516 pozicijose, granulės, trupiniai ir milteliai, termiškai apdoroti arba neapdoroti: |

| 41 00 00 | — — Marmuro |

| 49 00 00 | — — Kiti |

2518 | | Dolomitas, degtas arba nedegtas, įskaitant dolomitą, grubiai aplygintą ar neaplygintą, arba tik suskaldytą arba nesuskaldytą pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes dolomitą; aglomeruotas dolomitas (įskaitant dervuotą dolomitą) |

2520 | | Gipsas; anhidritas; gipsiniai tinkai (sudaryti iš degto gipso arba kalcio sulfato), dažyti ar nedažyti, su nedideliais kiekiais greitiklių arba lėtiklių ar be jų |

2523 | | Portlandcementis, aliuminatinis cementas, šlakinis cementas, supersulfatinis cementas ir panašūs hidrauliniai cementai, dažyti arba nedažyti ar turintys klinkerių pavidalą: |

| 10 00 00 | — Cementų klinkeriai |

| 29 00 00 | — — Kiti |

3105 | | Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis; kitos trąšos; prekės, klasifikuojamos šiame skirsnyje, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg |

3214 | | Langų glaistai, sodo tepalai, kanifolijos glaistai, sandarinimo mišiniai ir kitos mastikos; gruntai; ugniai neatsparios fasadų, vidinių sienų, grindų, lubų arba panašios dangos |

3303 | | Kvepalai ir tualetiniai vandenys |

3304 | | Gražinimosi arba makiažo preparatai ir odos priežiūros preparatai (išskyrus medikamentus), įskaitant apsaugos nuo įdegimo arba įdegimo imitavimo preparatus; manikiūro ir pedikiūro preparatai: |

3305 | | Plaukų preparatai |

3306 | | Burnos ertmės arba dantų higienos preparatai, įskaitant dantų protezų įtvirtinimo pastas ir miltelius; tarpdančių valymo siūlai, pateikiami atskirose mažmeninei prekybai skirtose pakuotėse: |

3307 | | Preparatai, naudojami prieš skutimąsi, skutimosi metu arba po skutimosi, kūno dezodorantai, vonios preparatai, depiliatoriai ir kiti parfumerijos, kosmetikos arba tualetiniai preparatai, nenurodyti kitoje vietoje; paruošti patalpų oro gaivikliai, kvepinti arba nekvepinti, turintys arba neturintys dezinfekcinių savybių: |

3405 | | Blizginimo priemonės ir kremai, skirti avalynės, baldų, grindų, kėbulų, stiklo arba metalo priežiūrai, šveitimo pastos ir milteliai bei panašios priemonės (turinčios popieriaus, vatos, veltinio, neaustinių medžiagų, akytų plastikų arba akytos gumos, įmirkytų, vilktų arba dengtų šiomis priemonėmis arba kitą pavidalą), išskyrus vaškus, klasifikuojamus 3404 pozicijoje: |

3506 | | Paruošti klijai ir kiti paruošti adhezyvai, nenurodyti kitoje vietoje; produktai, tinkami naudoti kaip klijai arba adhezyvai, pateikiami mažmeninei prekybai kaip klijai arba adhezyvai, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg: |

3701 | | Fotoplokštelės ir fotojuostos, plokščiosios, įjautrintos, neeksponuotos, pagamintos iš bet kurių medžiagų, išskyrus popierių, kartoną ir tekstilės medžiagas; momentinės fotografijos juostos, plokščios, įjautrintos, neeksponuotos, įdėtos arba neįdėtos į kasetes: |

3702 | | Ritinėlių pavidalo fotojuostos, įjautrintos, neeksponuotos, pagamintos iš bet kurių medžiagų, išskyrus popierių, kartoną ir tekstilės medžiagas; ritinėlių pavidalo momentinės fotografijos juostos, įjautrintos, neeksponuotos: |

3808 | | Insekticidai, rodenticidai, fungicidai, herbicidai, augalų dygimo lėtikliai ir augalų augimo reguliatoriai, dezinfekcijos priemonės ir panašūs produktai, suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba turintys preparatų arba dirbinių pavidalą (pavyzdžiui, siera apdorotos juostos, dagčiai ir žvakės bei lipnūs musgaudžiai): |

3918 | | Grindų dangos iš plastikų, lipnios arba nelipnios, susuktos į ritinius arba plokščių pavidalo; sienų arba lubų dangos iš plastikų, apibrėžtos šio skirsnio 9 pastaboje: |

3919 | | Lipnios plokštės, lakštai, plėvelės, folijos, juostelės, juostos ir kitos plokščios formos, iš plastikų, susuktos arba nesusuktos į ritinius |

3921 | | Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, iš plastikų |

3923 | | Dirbiniai, skirti prekių transportavimui arba pakavimui, iš plastikų; kamščiai, dangteliai, gaubtukai ir kiti uždarymo reikmenys, iš plastikų |

3924 | | Stalo, virtuvės indai, kiti namų apyvokos ir tualeto reikmenys, iš plastikų |

3925 | | Statybos reikmenys iš plastikų, nenurodyti kitoje vietoje |

3926 | | Kiti dirbiniai iš plastikų ir dirbiniai iš kitų medžiagų, klasifikuojamų 3901—3914 pozicijose: |

4008 | | Plokštės, lakštai, juostelės, strypai ir profiliai iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos), išskyrus kietą gumą: |

| | — Iš akytosios gumos: |

| 11 00 00 | — — Plokštės, lakštai ir juostelės |

| 19 00 00 | — — Kiti |

| | — Iš neakytosios gumos: |

| | — — Plokštės, lakštai ir juostelės |

| 21 10 00 | — — — Grindų dangos ir dembliai |

| 21 90 00 | — — — Kiti |

| | — — Kiti: |

| 29 90 00 | — — — Kiti |

4015 | | Drabužiai ir drabužių priedai (įskaitant pirštines), įvairios paskirties, iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos), išskyrus kietą gumą: |

| | — Pirštinės: |

| | — — Kitos: |

| 19 10 00 | — — — Buitinės pirštinės |

| 19 90 00 | — — — Kitos |

| 90 00 00 | — Kiti |

4016 | | Kiti dirbiniai iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos), išskyrus kietą gumą: |

| | — Kiti: |

| 91 00 00 | — — Grindų dangos ir dembliai |

4302 | | Rauginti arba išdirbti kailiai (įskaitant galvenas, uodegenas, kojenas ir kitas dalis arba atraižas), sujungti arba nesujungti iš dalių (be kitų medžiagų priedų), išskyrus klasifikuojamus 4303 pozicijoje: |

4303 | | Drabužiai, drabužių priedai ir kiti kailių dirbiniai: |

4409 | | Mediena (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir lentjuostes, skirtas parketo grindims), ištisai profiliuota (su spraudžiais, išdrožomis, įlaidais, nuožulnomis, V formos sąlaidomis, užkarpomis, išpjauta pagal šabloną, suapvalinta arba panašiai profiliuota) išilgai kurios nors briaunos arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, pirštuotai sujungta arba nesujungta: |

4415 | | Medinės dėžės, dėžutės, rėminė tara, būgnai ir panaši tara; mediniai kabelių būgnai; padėklai, dėžiniai padėklai ir kiti mediniai krovimo skydai; mediniai padėklų apvadai: |

4802 | | Nepadengtas popierius ir kartonas, naudojami rašyti, spausdinti ir kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, neperforuotas perforuotojų kortų ir perforuotųjų juostų ritininis arba stačiakampiais (įskaitant kvadratinius) lakštais popierius, bet kokio dydžio, išskyrus popierių, klasifikuojamą 4801 arba 4803 pozicijose; rankų darbo popierius ir kartonas: |

| | — Kitas popierius ir kartonas, kurių sudėtyje nėra pluoštų, gautų naudojant mechaninį procesą, arba šie pluoštai sudaro ne daugiau kaip 10 % visų pluoštų masės: |

| | — — Kurio kvadratinio metro (m2) masė mažesnė kaip 40 g |

| 51 10 00 | — — — Popierius, kurio kvadratinio metro (m2) masė ne didesnė kaip 15 g, naudojamas matricoms |

| 51 90 00 | — — Kitas |

| 52 20 00 | — — Ritininis |

| 52 80 00 | — — Lakštinis |

| | — — Kurių m2 masė didesnė kaip 150 g: |

| 53 20 00 | — — — Ritininis |

| 53 80 00 | — — — Lakštinis |

4805 | | Kitas nepadengtas ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas, toliau neapdorotas ir neperdirbtas, išskyrus šio skirsnio 2 pastaboje nurodytus būdus: |

| | — Kitas popierius ir kartonas, kurių kvadratinio metro (m2) masė ne mažesnė kaip 225 g: |

| | — — Pagamintas iš makulatūros: |

| 80 11 00 | — — — Popierius ir kartonas išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoksniams |

| 80 19 00 | — — — Kitas |

| 80 90 00 | — — Kitas |

4811 | | Popierius, kartonas, celiuliozinė vata ir celiuliozės pluoštų klodai, įmirkyti, padengti, dažytu paviršiumi, dekoruotu paviršiumi arba su atspaudais, ritiniais arba stačiakampiais, išskyrus prekes, klasifikuojamas 4803, 4809 arba 4810 pozicijose: |

| | — Popierius ir kartonas, padengti, įmirkyti arba padengti plastikais (išskyrus adhezyvus): |

| 31 00 00 | — — Balinti, kurių kvadratinio metro (m2) masė didesnė kaip 150 g |

| 39 00 00 | — — Kitas |

| 40 00 00 | — Popierius ir kartonas, įmirkyti arba padengti vašku, parafinu, stearinu, alyva arba gliceroliu |

4814 | | Popieriniai apmušalai ir panašios sienų dangos; permatomos popierinės langų dangos: |

4815 | | Grindų dangos su popieriaus arba kartono pagrindu, supjaustytos arba nesupjaustytos pagal nustatytus matmenis |

4816 | | Anglinis popierius (kalkė), savaiminio kopijavimo popierius ir kitas kopijavimo arba atspaudimo popierius (išskyrus klasifikuojamus 4809 pozicijoje), popierinės kopijavimo aparatų matricos ir popierinės ofsetinės plokštės, supakuoti arba nesupakuoti dėžėse: |

4817 | | Vokai, kortelės laiškams, paprastieji atvirlaiškiai ir susirašinėjimo kortelės iš popieriaus arba kartono; dėžutės, maišeliai, aplankai ir rašymo rinkiniai iš popieriaus arba kartono su popieriniais raštinės reikmenimis: |

4820 | | Registravimo žurnalai, apskaitos knygos, užrašų knygelės, užsakymų knygos, kvitų knygelės, laiškinio popieriaus bloknotai, užrašų bloknotai, dienoraščiai ir panašūs dirbiniai, sąsiuviniai, biuvarai, segtuvai (su nuplėšiamais lapais arba kiti), aplankai, bylų viršeliai, įstaigų blankai su kopijų blankais, knygelės su įdėtomis kopijavimo kalkėmis ir kiti raštinės reikmenys iš popieriaus arba kartono; pavyzdžių arba kolekcijų albumai ir knygų viršeliai iš popieriaus arba kartono: |

4821 | | Visų rūšių etiketės iš popieriaus arba kartono, su atspaudais arba be atspaudų: |

4909 | | Spausdinti arba iliustruoti pašto atvirukai; spausdintos kortelės su asmeniniais sveikinimais, pranešimais arba kvietimais, iliustruotos arba neiliustruotos, su vokais arba be vokų, su papuošimais arba be papuošimų |

4910 | | Spausdinti visų rūšių kalendoriai, įskaitant bloknotų pavidalo kalendorius: |

6601 | | Skėčiai, skėčiai nuo saulės (įskaitant skėčius—lazdas, sodo skėčius ir panašius skėčius): |

6802 | | Apdoroti paminkliniai arba statybiniai akmenys (išskyrus skalūnus) ir jų dirbiniai, išskyrus prekes, klasifikuojamas 6801 pozicijoje; mozaikos kubeliai ir panašūs dirbiniai iš gamtinių akmenų (įskaitant skalūnus), pritvirtinti arba nepritvirtinti prie pagrindo; dirbtinai nudažytos gamtinių akmenų (įskaitant skalūnus) granulės, trupiniai ir milteliai: |

6805 | | Gamtiniai arba dirbtiniai abrazyviniai milteliai arba grūdeliai su tekstilės, popieriaus, kartono arba kitų medžiagų pagrindu, supjaustyti į tam tikras formas arba nesupjaustyti, susiūti arba nesusiūti, kitu būdu apdoroti arba neapdoroti: |

6807 | | Dirbiniai iš asfalto arba iš panašių medžiagų (pavyzdžiui, iš naftos bitumo arba iš akmens anglių dervos pikio): |

6809 | | Dirbiniai iš gipso arba iš mišinių, daugiausia sudarytų iš gipso: |

6810 | | Dirbiniai iš cemento, betono arba iš betoninio bloko (dirbtinio akmens), sutvirtinti arba nesutvirtinti: |

6811 | | Dirbiniai iš asbestcemenčio, celiuliozės pluošto cemento arba iš panašių medžiagų |

6813 | | Frikcinės medžiagos ir jų dirbiniai (pavyzdžiui, lakštai, ritiniai, juostelės, segmentai, diskai, tarpikliai, įklotai), nesumontuoti, skirti stabdžiams, sankaboms arba panašioms detalėms, daugiausia sudaryti iš asbesto, iš kitų mineralinių medžiagų arba iš celiuliozės, kombinuoti arba nekombinuoti su tekstile arba su kitomis medžiagomis: |

6815 | | Dirbiniai iš akmenų arba iš kitų mineralinių medžiagų (įskaitant anglies pluoštus, anglies pluoštų dirbinius ir durpių dirbinius), nenurodyti kitoje vietoje: |

6902 | | Ugniai atsparios plytos, blokai, plytelės ir panašūs ugniai atsparūs statybiniai keramikos dirbiniai, išskyrus dirbinius iš birių silikatinių uolienų arba iš panašių silikatinių žemių: |

6904 | | Keraminės statybinės plytos, grindų blokai, atraminės arba užpildinės tuščiavidurės plytos ir panašūs dirbiniai: |

6905 | | Stogų čerpės, kaminų deflektoriai ir gaubtai, vidinės kaminų dangos, architektūrinės puošybos detalės ir kiti statybiniai keramikos dirbiniai: |

6907 | | Keraminės neglazūruotos šaligatvio arba grindinio plytelės ir grindų plytelės, kokliai arba sienų apdailos plytelės; keraminiai neglazūruoti mozaikos kubeliai ir panašūs dirbiniai, pritvirtinti arba nepritvirtinti prie pagrindo: |

6908 | | Keraminės glazūruotos šaligatvio arba grindinio plytelės ir grindų plytelės, kokliai arba sienų apdailos plytelės; keraminiai glazūruoti mozaikos kubeliai ir panašūs dirbiniai, pritvirtinti arba nepritvirtinti prie pagrindo: |

6910 | | Keraminės kriauklės, praustuvės, praustuvų cokoliai, vonios, bidės, unitazai, unitazų bakeliai, pisuarai ir panašūs santechnikos dirbiniai: |

6911 | | Stalo reikmenys, virtuvės reikmenys ir kiti porcelianiniai arba kiniškojo porceliano buities bei tualeto reikmenys: |

6912 | | Keraminiai stalo reikmenys, virtuvės reikmenys ir kiti buities bei tualeto reikmenys, išskyrus porcelianinius arba kiniškojo porceliano: |

6914 | | Kiti keramikos dirbiniai: |

7007 | | Beskeveldris stiklas, sudarytas iš grūdintojo (temperuotojo) arba sluoksniuotojo stiklo: |

| | — Grūdintasis (temperuotasis) beskeveldris stiklas: |

| | — — Pagal savo dydį ir formą tinkamas naudoti antžeminio transporto priemonėse, orlaiviuose, erdvėlaiviuose arba laivuose: |

| 11 10 00 | Pagal savo dydį ir formą tinkamas naudoti antžeminio transporto priemonėse su varikliu |

| 11 90 00 | — — — Kitas |

| | — — Kitas: |

| 19 10 00 | — — — Emaliuotasis |

| 19 20 00 | — — — Pagaminto iš dažytos masės, drumsto, uždėtinio arba padengto absorbciniu arba atspindinčiu sluoksniu |

| 19 80 00 | — — — Kitas |

| | — Sluoksniuotasis beskeveldris stiklas: |

| | — — Pagal savo dydį ir formą tinkamas naudoti antžeminio transporto priemonėse, orlaiviuose, erdvėlaiviuose arba laivuose: |

| | — — — Kitas: |

| 21 91 00 | — — — — Pagal savo dydį ir formą tinkamas naudoti antžeminio transporto priemonėse su varikliu |

| 21 99 00 | — — — — Kitas |

| 29 00 00 | — — Kitas |

7009 | | Stikliniai veidrodžiai, įrėminti arba neįrėminti, įskaitant užpakalinio vaizdo veidrodžius: |

7013 | | Stiklo dirbiniai, naudojami stalui serviruoti, virtuvėje, tualetui, biure, interjerams dekoruoti arba turintys panašią paskirtį (išskyrus dirbinius, klasifikuojamus 7010 arba 7018 pozicijose): |

7019 | | Stiklo pluoštai (įskaitant stiklo vatą) ir jų dirbiniai (pavyzdžiui, verpalai, audiniai): |

| | — Gijos, pusverpaliai, verpalai ir kapotos sruogos: |

| 11 00 00 | — — kapotos sruogos, kurių ilgis ne didesnis kaip 50 mm |

| 12 00 00 | — — Pusverpaliai |

| 19 00 00 | — — Kiti |

7106 | | Sidabras (įskaitant sidabrą, padengtą auksu arba platina), neapdorotas, pusiau apdorotas arba turintis miltelių pavidalą: |

7108 | | Auksas (įskaitant auksą, padengtą platina), neapdorotas, pusiau apdorotas arba turintis miltelių pavidalą: |

7113 | | Bižuterija ir jos dalys iš tauriojo metalo arba iš metalo, plakiruoto tauriuoju metalu: |

7114 | | Aukso arba sidabro dailieji dirbiniai ir jų dalys iš tauriojo metalo arba iš metalo, plakiruoto tauriuoju metalu: |

7115 | | Kiti dirbiniai iš tauriojo metalo arba iš metalo, plakiruoto tauriuoju metalu: |

7116 | | Dirbiniai iš gamtinių arba iš dirbtiniu būdu išaugintų perlų, brangakmenių arba pusbrangių akmenų (gamtinių, sintetinių arba regeneruotų): |

7117 | | Dirbtinė bižuterija |

7217 | | Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno: |

| | — Padengta arba apvilkta kitais netauriaisiais metalais: |

| | — — Kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės: |

| | — — — — Kurios maksimalus skerspjūvio matmuo mažesnis kaip 0,8 mm |

| 30 1100 | — — — — Apvilkta variu |

| 30 19 00 | — — Kita |

| | — — — Kurios maksimalus skerspjūvio matmuo ne mažesnis kaip 0,8 mm: |

| 30 31 00 | — — — — Apvilkta variu |

| 30 39 00 | — — — — Kita |

| 30 50 00 | — — Kurios sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės |

| 30 90 00 | — — Kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės |

| | — Kita: |

| | — — Kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės: |

| 90 10 00 | — — — Kurios maksimalus skerspjūvio matmuo mažesnis kaip 0,8 mm |

| 90 30 00 | — — — Kurios maksimalus skerspjūvio matmuo ne mažesnis kaip 0,8 mm: |

| 90 50 00 | — — Kurios sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 0,6 % masės |

| 90 90 00 | — — Kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės |

7307 | | Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) (pavyzdžiui, movos, alkūnės, atlankos) iš geležies arba iš plieno: |

| | — Lietinės jungiamosios detalės (fitingai): |

| | — — Iš nekaliojo ketaus: |

| 11 10 00 | — — — Tinkamos naudoti aukšto slėgio sistemose |

| 11 90 00 | — — — Kitos |

| | — — Kitos: |

| 19 10 00 | — — — Iš kaliojo ketaus |

| 19 90 00 | — — — Kitos |

| | — — Kitos: |

| 91 00 00 | — — Jungės (flanšai) |

| | — — Alkūnės, movos ir atlankos su įsriegtais sriegiais |

| 92 10 00 | — — — Atlankos |

| 92 90 00 | — — — Alkūnės ir movos |

| | — — Sandūriniu būdu privirinamos jungiamosios detalės (fitingai): |

| | — — — Kurių didžiausias išorinis skersmuo ne didesnis kaip 609,6 mm: |

| 93 11 00 | — — — — Alkūnės ir movos |

| 93 19 00 | — — — — Kitos |

| | — — — Kurių didžiausias išorinis skersmuo didesnis kaip 609,6 mm: |

| 93 91 00 | — — — — Alkūnės ir movos |

| 93 99 00 | — — — — Kitos |

| | — — Kitos: |

| 99 10 00 | — — — Su įsriegtais sriegiais |

| 99 30 00 | — — — Suvirinimo |

| 99 90 00 | — — — Kitos |

7311 | | Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba iš plieno |

7313 | | Spygliuota viela iš geležies arba iš plieno; išlenkti lankai arba vienguba plokščia viela, spygliuota arba nespygliuota, ir laisvai supinta dviguba viela, tinkama naudoti aptvarams, iš geležies arba iš plieno |

7403 | | Neapdorotas rafinuotasis varis ir neapdoroti vario lydiniai: |

| | — Rafinuotasis varis: |

| 11 00 00 | — — Katodai ir katodų sekcijos |

7418 | | Variniai stalo, virtuvės arba kiti namų apyvokos reikmenys bei jų dalys; varinės indų šveitimo plaušinės ir šveitimo arba poliravimo šluostės, pirštinės bei panašūs dirbiniai; varinė santechnikos įranga ir jos dalys |

7614 | | Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos: |

7616 | | Kiti aliuminio dirbiniai |

7801 | | Neapdorotas švinas: |

7802 | | Švino atliekos ir laužas |

7803 | | Švino strypai, juostos, profiliai ir viela |

7804 | | Švino plokštės, lakštai, juostelės ir folija; švino milteliai ir žvyneliai: |

7805 | | Švino vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) (pavyzdžiui, movos, alkūnės, atlankos) |

7806 | | Kiti švino dirbiniai: |

7901 | | Neapdorotas cinkas: |

| | — Nelegiruotasis cinkas: |

| 11 00 00 | — — Kurio sudėtyje esantis cinkas sudaro ne mažiau kaip 99,99 % masės |

| | — — Kurio sudėtyje esantis cinkas sudaro mažiau kaip 99,99 % masės |

| 12 10 00 | — — — Kurio sudėtyje esantis cinkas sudaro ne mažiau kaip 99,95 % masės, bet mažiau kaip 99,99 % masės |

| 12 30 00 | — — — Kurio sudėtyje esantis cinkas sudaro ne mažiau kaip 98,5 % masės, bet mažiau kaip 99,95 % masės |

| 12 90 00 | — — — Kurio sudėtyje esantis cinkas sudaro ne mažiau kaip 97,5 % masės, bet mažiau kaip 98,5 % masės |

7902 | | Cinko atliekos ir laužas |

7903 | | Cinko dulkės, milteliai ir žvyneliai |

7904 | | Cinko strypai, juostos, profiliai ir viela |

7905 | | Cinko plokštės, lakštai, juostelės ir folija |

7906 | | Cinko vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) (pavyzdžiui, movos, alkūnės, atlankos) |

7907 | | Kiti cinko dirbiniai |

8211 | | Peiliai su pjovimo geležtėmis, dantytomis arba nedantytomis (įskaitant šakelių pjaustymo arba genėjimo peilius), išskyrus peilius, klasifikuojamus 8208 pozicijoje, ir jų geležtės: |

| | — Kiti: |

| | — — Stalo peiliai su nejudamai įtvirtintomis geležtėmis |

| 91 30 00 | — — — Stalo peiliai, kurių rankenos ir geležtės pagamintos iš nerūdijančiojo plieno |

| 91 80 00 | — — — Kiti |

| 92 00 00 | — — Kiti peiliai su vienoje pozicijoje įtvirtintomis geležtėmis |

| 93 00 00 | — — Peiliai, kurių geležtės neįtvirtintos nejudamai |

| 94 00 00 | — — Geležtės |

8215 | | Šaukštai, šakutės, samčiai, putų graibštai, torto mentelės, žuvų peiliai, sviesto peiliai, cukraus žnyplės ir panašūs virtuvės arba stalo įrankiai: |

| | — — Kiti: |

| 10 30 00 | — — — Iš nerūdijančiojo plieno |

| | — Kiti sukomplektuoti dirbinių rinkiniai: |

| 20 10 00 | — — Iš nerūdijančiojo plieno |

| 20 90 00 | — — Kiti |

| | — — Kiti: |

| 99 10 00 | — — — Iš nerūdijančiojo plieno |

| 99 90 00 | — — — Kiti |

8301 | | Pakabinamosios ir įleidžiamosios spynos (raktinės, kodinės arba elektrinės), pagamintos iš netauriųjų metalų; skląsčiai ir rėminės konstrukcijos su skląsčiais bei spynomis, pagaminti iš netauriųjų metalų; visų anksčiau išvardytų dirbinių raktai, pagaminti iš netauriųjų metalų: |

| 20 00 00 | — Kelių transporto priemonių spynos |

8302 | | Baldų, durų, laiptų, langų, langinių, kėbulų, balnų ir pakinktų, lagaminų, skrynių, dėžių ir panašių dirbinių aptaisai, tvirtinimo ir montavimo įtaisai bei panašūs netauriųjų metalų dirbiniai; skrybėlių kabyklos ir vagiai, gembės ir panašūs netauriųjų metalų dirbiniai; riedučiai su tvirtinimo įtaisais iš netauriųjų metalų; automatinės durų sklendės iš netauriųjų metalų: |

8304 | | Bylų dėžės, kartotekų dėžės ir spintos, popieriaus padėklai, popieriaus stoveliai, rašymo priemonių padėklai ir stovai, įstaigų antspaudų dėklai ir panašūs biuro arba darbo stalo reikmenys, pagaminti iš netauriųjų metalų, išskyrus biuro baldus, klasifikuojamus 9403 pozicijoje |

8309 | | Kamščiai, gaubteliai ir dangteliai (įskaitant karūninius kamščius, užsukamus gaubtelius ir pilstomuosius kamščius), butelių aptaisai arba dangteliai, volės (dideli kamščiai) su sriegiais, volių (didelių kamščių) aptaisai, plombos ir kiti pakavimo reikmenys, pagaminti iš netauriųjų metalų: |

| 10 00 00 | — Karūniniai kamščiai |

8419 | | Mechaniniai įrenginiai, pramoniniai arba laboratoriniai įrenginiai, kaitinami arba nekaitinami elektra, naudojami medžiagų apdorojimui įvairiais, su temperatūros pokyčiu susijusiais, procesais, pavyzdžiui, šildymo, virimo arba kepimo, skrudinimo arba išdeginimo, distiliacijos, rektifikacijos, sterilizacijos, pasterizacijos, šutinimo vandens garais, džiovinimo, išgarinimo, garinimo, kondensacijos arba šaldymo įrenginiai, išskyrus buitinius įrenginius; neelektriniai pratekančio arba talpykloje laikomo vandens šildytuvai: |

| | — Džiovyklos: |

| 31 00 00 | — — Žemės ūkio produktų |

| 32 00 00 | — — Medienos, popieriaus masės, popieriaus arba kartono |

| 39 00 00 | — — Kitos |

| | — — Kitos: |

| 89 10 00 | — — — Aušyklos ir panašūs tiesioginio aušinimo įrenginiai (be skiriamosios sienelės), veikiantys naudojant uždaroje sistemoje cirkuliuojantį vandenį |

8423 | | Svėrimo įrenginiai (išskyrus svarstykles, kurių jautrumas ne mažesnis kaip 5 cg), įskaitant pagal svėrimo rezultatus veikiančius apskaitos arba kontrolės įrenginius; visų rūšių svėrimo įrenginių svareliai: |

| | — — kurių maksimali sveriama masė didesnė kaip 30 kg, bet ne didesnė kaip 5000 kg |

| 82 10 00 | — — — Masės kontrolės įrenginiai ir automatiniai valdymo įrenginiai, veikiantys pasvėrus iš anksto nustatytą masę |

| 82 90 00 | — — — Kiti |

| | — — Kiti: |

| 89 10 00 | — — — Tiltinės svarstyklės |

| 89 90 00 | — — — Kiti |

8460 | | Šerpetų pašalinimo, galandimo, šlifavimo, honingavimo, pritrynimo, poliravimo ar kitos metalo arba kermetų apdailos staklės, veikiančios naudojant šlifavimo diskus, abrazyvines arba poliravimo medžiagas, išskyrus krumplių pjovimo, krumplių šlifavimo ir krumplių apdailos stakles, klasifikuojamas 8461 pozicijoje: |

8461 | | Metalo arba kermetų išilginio drožimo, skersinio drožimo, vertikaliojo drožimo, pratraukimo, krumplių pjovimo, krumplių šlifavimo, krumplių apdailos, pjaustymo, atpjovimo staklės ir kitos metalo arba kermetų apdirbimo pašalinant dalį metalo arba kermetų staklės, nenurodytos kitoje vietoje: |

8462 | | Metalo kalimo, įspaudimo arba štampavimo staklės (įskaitant presus); metalo lenkimo, briaunų lenkimo, lyginimo, tiesinimo, kirpimo, skylių pramušimo arba iškirtimo staklės (įskaitant presus); anksčiau nenurodyti metalo arba metalų karbidų apdorojimo presai: |

8463 | | Kitos metalo arba kermetų apdorojimo nepašalinant dalies medžiagos staklės: |

8464 | | Akmenų, keramikos, betono, asbestcemenčio arba panašių mineralinių medžiagų apdirbimo staklės ir šaltojo stiklo apdirbimo staklės: |

| | — Šlifavimo arba poliravimo staklės: |

| | — — Stiklo apdirbimo: |

| 20 19 00 | — — — Kitos |

| 20 80 00 | — — Kitos |

| 90 00 00 | — Kitos |

8474 | | Grunto (žemės), akmenų, rūdų arba kitų mineralinių medžiagų, esančių kietame būvyje (įskaitant miltelius ir pastas), rūšiavimo, sijojimo, atskyrimo, plovimo, trupinimo, malimo, maišymo arba minkymo mechaniniai įrenginiai; kieto mineralinio kuro, minkytų keraminių medžiagų, nesukietėjusių cementų, tinkavimo medžiagų arba kitų miltelių arba pastos pavidalo mineralinių produktų aglomeravimo, formavimo arba liejimo mechaniniai įrenginiai; smėlinių liejimo formų formavimo mašinos: |

8477 | | Gumos (kaučiuko) arba plastikų apdirbimo mechaniniai įrenginiai ir šių medžiagų produktų gamybos mechaniniai įrenginiai, nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje: |

8478 | | Tabako paruošimo arba perdirbimo mechaniniai įrenginiai, nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje: |

8480 | | Metalo liejimo formadėžės; liejimo padėklai; liejimo modeliai; metalo, metalų karbidų, stiklo, mineralinių medžiagų, gumos arba plastikų liejimo formos (išskyrus luitadėžes): |

8483 | | Transmisijos velenai (įskaitant kumštelinius velenus ir alkūninius velenus) ir skriejiko velenai; guolių korpusai ir slydimo guoliai; krumpliniai mechanizmai ir krumplinės pavaros; rutuliniai arba ritininiai pavarų sraigtai; pavarų dėžės ir kiti greičio keitikliai (reduktoriai), įskaitant hidrotransformatorius; smagračiai ir skriemuliai, įskaitant skrysčių mechanizmus; sankabos ir sankabos velenų movos (įskaitant universalius šarnyrus): |

| | — Krumpliniai mechanizmai ir krumplinės pavaros, išskyrus atskirai pateikiamus krumpliaračius, žvaigždutes (grandinių) ir kitus pavarų elementus; rutuliniai arba ritininiai pavarų sraigtai; pavarų dėžės ir kiti greičio keitikliai (reduktoriai), įskaitant hidrotransformatorius: |

| | — — Kiti: |

| 40 91 00 | — — — Krumpliniai mechanizmai ir krumplinės pavaros (išskyrus frikcinius mechanizmus): |

| 40 92 00 | — — — Rutuliniai arba ritininiai pavarų sraigtai |

| 40 93 00 | — — — Pavarų dėžės ir kiti greičio keitikliai (reduktoriai): |

| 40 98 00 | — — — Kiti |

8501 | | Elektros varikliai ir generatoriai (išskyrus generatorinius agregatus): |

| | — Varikliai, kurių galia ne didesnė kaip 37,5 W: |

| 10 10 00 | — — Sinchroniniai varikliai, kurių galia ne didesnė kaip 18 W |

| | — — Kiti: |

| 10 9100 | — — — Universalūs nuolatinės ir kintamosios srovės varikliai |

| 10 93 00 | — — — Kintamosios srovės varikliai |

| 10 99 00 | — — — Nuolatinės srovės varikliai |

| | — Kiti vienfaziai kintamosios srovės varikliai: |

| | — — Kiti: |

| 40 91 00 | — — — Kurių galia ne didesnė kaip 750 W |

8508 | | Rankų darbui skirti elektromechaniniai įrankiai, su įmontuotu elektros varikliu. |

8509 | | Elektromechaniniai buitiniai prietaisai su įmontuotu elektros varikliu: |

8512 | | Elektriniai apšvietimo arba signalizacijos įrenginiai (išskyrus dirbinius, klasifikuojamus 8539 pozicijoje), dviračių, motociklų arba autotransporto priemonių stiklų valytuvai ir apsaugos nuo stiklų apšalimo ir aprasojimo įrenginiai: |

| 10 00 00 | — Apšvietimo arba vaizdinio signalizavimo įrenginiai, skirti dviračiams |

8515 | | Elektros (įskaitant naudojančias elektra kaitinamąsias dujas), lazerio ar kitų šviesų arba fotonų pluošto, ultragarso, elektronų pluošto, magnetinio impulso arba plazmos lanku litavimo, kietojo litavimo arba suvirinimo mašinos ir aparatai, atliekantys ar neatliekantys pjaustymą; elektrinės metalų arba kermetų karštojo purškimo mašinos ir aparatai: |

| | — Litavimo arba kietojo litavimo mašinos ir aparatai: |

| 11 00 00 | — — Lituokliai ir litavimo pistoletai |

| 19 00 00 | — — Kiti |

| | — Kontaktinio metalų suvirinimo mašinos ir aparatai: |

| 21 00 00 | — — Automatiniai arba pusiau automatiniai |

| 29 00 00 | — — Kiti |

| | — Lankinio (įskaitant plazmos lanką) metalų suvirinimo mašinos ir aparatai: |

| 31 00 00 | — — Automatiniai arba pusiau automatiniai |

| | — — Kiti: |

| 39 10 00 | — — — Rankiniai suvirinimo aparatai, naudojantys glaistytuosius elektrodus, sukomplektuoti kartu su suvirinimo arba pjovimo įtaisais |

| 39 90 00 | — — — Kiti |

| | — Kitos mašinos ir aparatai: |

| | — — Technologinio metalų apdirbimo: |

| 80 1100 | — — — Suvirinimo |

| 80 19 00 | — — — Kiti |

| | — — Kiti: |

| 80 91 00 | — — — Kontaktinio plastikų suvirinimo |

| 80 99 00 | — — — Kita |

8517 | | Elektriniai laidinės telefonijos arba laidinės telegrafijos aparatai, įskaitant laidinius telefono aparatus su belaidžiais rageliais ir laidinė nešlio srovės sistemos arba skaitmeninės sistemos ryšių aparatūra; videotelefonai: |

8518 | | Mikrofonai ir jų stovai; garsiakalbiai, sumontuoti arba nesumontuoti korpusuose; ausinės, uždedamos ant galvos arba įdedamos į ausį, sumontuotos atskirai arba kartu su mikrofonu, ir rinkiniai, sudaryti iš mikrofono ir vieno ar kelių garsiakalbių; elektriniai garsinio dažnio stiprintuvai; elektriniai garso stiprintuvai: |

8519 | | Gramofonai, patefonai, elektrofonai, grotuvai, kasetiniai grotuvai ir kiti garso atkūrimo aparatai, neturintys garso įrašymo įrenginiai: |

8520 | | Įrašantieji magnetofonai ir kiti garso įrašymo aparatai, su garso atkūrimo įrenginiais arba be jų: |

8521 | | Vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai, sumontuoti kartu arba atskirai su imtuviniais vaizdo derintuvais (tiuneriais): |

8524 | | Patefono plokštelės, juostos ir kitos įrašytos garso arba kitų įrašų laikmenos, įskaitant patefono plokštelių gamyboje naudojamas matricas ir formas, bet neįskaitant gaminių, klasifikuojamų 3 skirsnyje: |

8527 | | Radiotelefonijos, radiotelegrafijos arba radijo imtuvai, su kuriais kartu viename korpuse sumontuoti arba nesumontuoti garso įrašymo ar garso atkūrimo aparatai arba laikrodis: |

8528 | | Televizijos signalų imtuvai, su radijo imtuvais arba su garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais arba be jų; vaizdo monitoriai ir projekciniai vaizdo aparatai: |

8716 | | Priekabos ir puspriekabės; kitos nesavaeigės transporto priemonės; jų dalys: |

| | — Automobilių priekabos-nameliai ir puspriekabės-nameliai |

| 10 10 00 | — — Sudedami |

| 10 90 00 | — — Kitos |

| | — Žemės ūkio savikrovės arba savivartės priekabos ir puspriekabės |

| 20 10 00 | — — Mėšlo kratytuvai |

| 20 90 00 | — — Kitos |

| | — — — Kitos: |

| | — — — — Naujos: |

| 39 30 00 | — — — — — Puspriekabės |

| | — — — — — Kitos: |

| 39 5100 | — — — — — — Vienaašės |

| 39 59 00 | — — — — — — Kitos |

| 39 80 00 | — — — — Naudotos: |

| 40 00 00 | — Kitos priekabos ir puspriekabės |

| 80 00 00 | — Kitos transporto priemonės |

| | — Dalys: |

| 90 10 00 | — — Važiuoklės |

| 90 30 00 | — — Kėbulai |

| 90 90 00 | — — Kitos dalys |

9402 | | Baldai, skirti naudoti medicinoje, chirurgijoje, stomatologijoje arba veterinarijoje (pavyzdžiui, operaciniai stalai, tyrimų stalai, ligoninių lovos su mechaniniais įtaisais, stomatologijos krėslai); kirpyklų krėslai ir panašūs sukamieji krėslai su atlošimo ir pakėlimo įtaisais; išvardytų dirbinių dalys: |

| 90 00 00 | — Kitos |

9404 | | Čiužinių karkasai; patalynės reikmenys ir panašūs baldų reikmenys (pavyzdžiui, čiužiniai, vatinės antklodės, dygsniuotos pūkinės antklodės, dekoratyvinės pagalvėlės, pufai ir pagalvės), spyruokliniai, kimštiniai, užpildyti bet kuriomis medžiagomis arba pagaminti iš akytos gumos ar iš plastikų, apmušti arba neapmušti: |

| 10 00 00 | — Čiužinių karkasai: |

| | — — Iš kitų medžiagų: |

| 29 10 00 | — — — Spyruokliniai: |

| 29 90 00 | — — — Kiti |

| | — Miegmaišiai: |

| 30 10 00 | — — Su vidiniu plunksnų arba pūkų sluoksniu: |

| 30 90 00 | — — Kiti |

| | — Kiti: |

| 90 10 00 | — — Su vidiniu plunksnų arba pūkų sluoksniu: |

| 90 90 00 | — — Kiti |

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

BENDRIJOS KILMĖS JAUTRIŲJŲ PRAMONINIŲ PREKIŲ IMPORTAS Į BUVUSIĄJĄ JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKĄ MAKEDONIJĄ

(minimų 18 straipsnio 3 dalyje)

Muitai Bendrijos kilmės prekių, išvardytų šiame priede, importui į Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją palaipsniui mažinami laikantis tokių terminų:

- trečiųjų metų po Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. kiekvienas muitas sumažinamas iki 80 % bazinio muito,

- penktųjų metų po Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. kiekvienas muitas sumažinamas iki 70 % bazinio muito,

- šeštųjų metų po Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. kiekvienas muitas sumažinamas iki 60 % bazinio muito,

- septintųjų metų po Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. kiekvienas muitas sumažinamas iki 50 % bazinio muito,

- aštuntųjų metų po Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. kiekvienas muitas sumažinamas iki 40 % bazinio muito,

- devintųjų metų po Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. kiekvienas muitas sumažinamas iki 20 % bazinio muito,

- dešimtųjų metų po Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. likę muitai panaikinami.

Tarifo kodas | APRAŠYMAS |

| |

2515 | | Marmuras, travertinas, ekausinas ir kiti paminklams ar statybai skirti kalkakmeniai, kurių savitasis sunkis ne mažesnis kaip 2,5, ir alebastras, grubiai aplygintas ar neaplygintas, arba tik suskaldytas arba nesuskaldytas pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes: |

2516 | | Granitas, porfyras, bazaltas, smiltainis ir kiti paminklams ar statybai skirti akmenys, grubiai aplyginti ar neaplyginti, arba tik suskaldyti arba nesuskaldyti pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes: |

2710 | | Naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių mineralų, išskyrus neapdorotas; produktai, nenurodyti kitoje vietoje, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės, be to, šios alyvos yra pagrindinės šių produktų sudėtinės dalys |

2711 | | Naftos dujos ir kiti dujiniai angliavandeniliai |

3004 | | Medikamentai (išskyrus prekes, klasifikuojamas 3002, 3005 arba 3006 pozicijose), sudaryti iš sumaišytų arba nesumaišytų produktų, kad tiktų naudoti terapijoje arba profilaktikoje, nesudozuoti, nesuformuoti ir nesupakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes: |

| | — Kurių sudėtyje yra kitų antibiotikų: |

| 20 10 00 | — — Suformuoti arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes |

| | — Kurių sudėtyje yra hormonų arba kitų produktų, klasifikuojamų 2937 pozicijoje, bet nėra antibiotikų: |

| | — — Kurių sudėtyje yra insulino: |

| 31 10 00 | — — — Suformuoti arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes |

| | — — Kurių sudėtyje yra antinksčių žievės hormonų: |

| 32 10 00 | — — — Suformuoti arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes |

| | — — Kiti: |

| 39 10 00 | — — — Suformuoti arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes |

| | — Kurių sudėtyje yra alkaloidų arba jų darinių, bet nėra hormonų ir kitų produktų, klasifikuojamų 2937 pozicijoje, arba antibiotikų: |

| 40 10 00 | — — Suformuoti arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes |

| | — Kiti medikamentai, kurių sudėtyje yra vitaminų arba kitų produktų, klasifikuojamų 2936 pozicijoje: |

| 50 10 00 | — — Suformuoti arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes |

| | — Kiti: |

| | — — — Suformuoti arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes |

| 90 11 00 | — — — Kurių sudėtyje yra jodo arba jodo junginių |

| 90 19 00 | — — — Kiti |

| | — — Kiti: |

| 90 91 00 | — — — Kurių sudėtyje yra jodo arba jodo junginių |

| 90 99 00 | — — — Kiti |

3005 | | Vata, marlė, bandažai ir panašūs dirbiniai (pavyzdžiui, tvarsliava, pleistrai, kompresai), įmirkyti arba padengti farmacinėmis medžiagomis arba suformuoti arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, kad būtų naudojami medicinos, chirurgijos, stomatologijos arba veterinarijos tikslams: |

3205 | | Spalvotieji lakai; preparatai, nurodyti šio skirsnio 3 pastaboje, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra spalvotieji lakai |

3208 | | Dažai ir lakai (įskaitant emalius ir politūras), kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra sintetiniai polimerai arba chemiškai modifikuoti gamtiniai polimerai, disperguoti arba ištirpinti nevandeninėje terpėje; tirpalai, apibrėžti šio skirsnio 4 pastaboje: |

3209 | | Dažai ir lakai (įskaitant emalius ir politūras), kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra sintetiniai polimerai arba chemiškai modifikuoti gamtiniai polimerai, disperguoti arba ištirpinti vandeninėje terpėje: |

3210 | | Kiti dažai ir lakai (įskaitant emalius, politūras ir klijinius dažus); paruošti vandeniniai pigmentai, naudojami odų apdailai: |

3401 | | Muilas, organinės paviršinio aktyvumo medžiagos bei preparatai, skirti naudoti kaip muilą, turintys gabalėlių, luitų, lietinių dirbinių arba formų pavidalą, kurių sudėtyje yra arba nėra muilo; popierius, vata, veltinys ir neaustinės medžiagos, įmirkytos arba padengtos muilu arba plovikliu |

3402 | | Organinės paviršinio aktyvumo medžiagos (išskyrus muilą); paviršinio aktyvumo preparatai, skalbikliai (įskaitant pagalbinius skalbiklius) ir valikliai, kurių sudėtyje yra arba nėra muilo, išskyrus klasifikuojamus (-as) 3401 pozicijoje: |

| | — Priemonės, skirtos mažmeninei prekybai: |

| 20 10 00 | — — Paviršinio aktyvumo preparatai |

| 20 90 00 | — — Skalbikliai ir valikliai |

| | — Kiti: |

| 90 10 00 | — — Paviršinio aktyvumo preparatai |

| 90 90 00 | — — Skalbikliai ir valikliai |

3904 | | Vinilchlorido arba kitų halogenintų olefinų polimerai, pirminės formos: |

| 10 00 00 | — Polivinilchloridas, nesumaišytas su jokiomis kitomis medžiagomis |

| | — Kiti polivinylchloridai: |

| 21 00 00 | — — Neplastifikuoti |

| 22 00 00 | — — Plastifikuotos |

| 40 00 00 | — Kiti vinilchlorido kopolimerai |

| 50 00 00 | — Vinilidenchlorido polimerai |

| | — Fluorpolimerai |

| 61 00 00 | — — Politetrafluoretilenas |

| 69 00 00 | — — Kiti |

| 90 00 00 | — Kiti |

3917 | | Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos bei jų jungiamosios detalės (fitingai) (pavyzdžiui, movos, alkūnės, jungės), iš plastikų: |

3920 | | Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, iš plastikų, neakytų ir nearmuotų, nelaminuotų, nesutvirtintų ir panašiai nekombinuotų su kitomis medžiagomis |

3922 | | Vonios, dušai, praustuvės, bidės, unitazai, unitazų sėdynės ir dangteliai, tualeto bakeliai ir panašūs santechnikos dirbiniai, iš plastikų |

4012 | | Restauruotos arba naudotos pneumatinės guminės padangos; padangos be kamerų (vientisos) arba su izoliuotu oro sluoksniu, padangų protektoriai ir padangų juostos, iš gumos: |

| | — Restauruotos padangos: |

| 10 90 00 | — — Kitos |

| | — Naudotos pneumatinės padangos: |

| 20 90 00 | — — Kitos |

| 90 00 00 | — Kitos |

4202 | | Skrynios, lagaminai, lagaminėliai (skrynelės kosmetikai), lagaminėliai (diplomatai), portfeliai, mokyklinės kuprinės, akinių futliarai, žiūronų futliarai, fotoaparatų ir kino kamerų futliarai, muzikos instrumentų futliarai, šautuvų įmautės, pistoletų dėklai ir panašūs daiktai; kelioninės rankinės, kosmetinės, kuprinės, rankinės, pirkinių krepšiai, portmonė, piniginės, žemėlapių dėklai, portsigarai, tabakinės, įrankinės, sportiniai krepšiai, butelių dėklai, papuošalų dėžutės, pudrinės, stalo įrankių dėžutės ir panašūs daiktai iš išdirbtos arba kompozicinės odos, lakštinių plastikų, tekstilės medžiagų, vulkanizuotos fibros arba kartono, arba visai arba daugiausia padengti šiomis medžiagomis arba popieriumi: |

4203 | | Drabužiai ir drabužių priedai iš išdirbtos arba kompozicinės odos |

4205 | | Kiti dirbiniai iš išdirbtos arba kompozicinės odos |

4304 | | Dirbtiniai kailiai ir jų dirbiniai |

4418 | | Statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai iš medienos, įskaitant akytosios medienos plokštes, sumontuotas parketo grindų plokštes, malksnas ir skalas: |

4808 | | Gofruotas ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas (su priklijuotais plokščiais paviršiniais lakštais arba be jų), krepiniai, klostyti, įspaustiniai arba perforuoti, išskyrus popieriaus rūšis, aprašytas 4803 pozicijoje: |

| 10 00 00 | — Gofruotas popierius ir kartonas, perforuoti arba neperforuoti: |

| 30 00 00 | — Kitas kraftpopieris, krepinis arba klostytas, įspaustinis arba neįspaustinis, perforuotas arba neperforuotas |

| 90 00 00 | — Kiti |

4810 | | Popierius ir kartonas, iš vienos arba abiejų pusių padengtas kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis, su rišikliais arba be jų, nepadengti jokiais kitais apvalkalais, dažytu ar nedažytu, dekoruotu ar nedekoruotu paviršiumi, su atspaudais arba be atspaudų, ritininis arba lakštais: |

| | — Popieriaus ir kartono rūšys, naudojamos rašyti, spausdinti ir kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, kurių sudėtyje nėra pluoštų, gautų naudojant mechaninį, arba šie pluoštai sudaro ne daugiau kaip 10 % visų pluoštų masės: |

| | — Kitas popierius ir kartonas: |

| | — — Daugiasluoksnis: |

| 91 10 00 | — — — Kurių visi sluoksniai balinti |

| 91 30 00 | — — — Kurių tik vienas išorinis sluoksnis balintas |

| 91 90 00 | — — Kitas |

4818 | | Tualetinis popierius ir panašus popierius, celiuliozinė vata arba celiuliozės pluoštų klodai, skirti naudoti buityje arba sanitarijos tikslams, susukti į ritinėlius, kurių plotis ne didesnis kaip 36 cm, arba supjaustyti pagal nustatytus matmenis arba formą; nosinės, higieninės servetėlės, rankšluosčiai, staltiesės, stalo servetėlės, kūdikių vystyklai, tamponai, paklodės ir panašūs buitiniai, higieniniai arba ligoninėse naudojami dirbiniai, drabužiai ir drabužių priedai iš popieriaus plaušienos, popieriaus, celiuliozinės vatos arba celiuliozinių pluoštų klodų: |

4819 | | Dėžės, dėžutės, dėklai, krepšiai ir kitos pakavimo talpyklos iš popieriaus, kartono, celiuliozinės vatos arba celiuliozinių pluoštų klodų; dokumentų dėžės, laiškų dėtuvai ir panašūs dirbiniai iš popieriaus arba kartono, naudojami įstaigose, parduotuvėse arba turintys panašią paskirtį: |

| 10 00 00 | — Dėžės, dėžutės ir dėklai iš gofruoto popieriaus arba kartono: |

| 30 00 00 | — Maišai ir krepšiai, kurių pagrindo plotis ne mažesnis kaip 40 cm |

| 40 00 00 | — Kiti maišai ir krepšiai, įskaitant kūginius (smailu galu) |

| 50 00 00 | — Kitos pakavimo talpyklos, įskaitant įrašų laikmenų vokus |

| 60 00 00 | — Dokumentų dėžės, laiškų dėklai, saugyklų dėžės ir panašūs dirbiniai, naudojami įstaigose, parduotuvėse arba turintys panašią paskirtį |

4823 | | Kitas popierius, kartonas, celiuliozinė vata ir celiuliozės pluoštų klodai, supjaustyti pagal nustatytus matmenis arba formą; kiti dirbiniai iš popieriaus plaušienos, popieriaus, kartono, celiuliozinės vatos arba celiuliozinių pluoštų klodų: |

| | — Padėklai, dubenys, lėkštės, puodeliai ir panašūs dirbiniai iš popieriaus arba kartono: |

| 60 10 00 | — — Padėklai, dubenys ir lėkštės |

| 60 90 00 | — — Kiti |

| | — Formuoti arba presuoti dirbiniai iš popieriaus masės: |

| 70 10 00 | — — Formuoti padėklai ir dėžutės, naudojami kiaušiniams pakuoti |

| 70 90 00 | — — Kiti |

6402 | | Kita avalynė su guminiais arba plastikiniais išoriniais padais ir batviršiais: |

6403 | | Avalynė su išoriniais padais iš gumos, plastikų, odos arba kompozicinės odos ir su odiniais batviršiais: |

6404 | | Avalynė su išoriniais padais iš gumos, plastikų, odos arba kompozicinės odos ir su batviršiais iš tekstilės medžiagų |

6405 | | Kita avalynė |

6406 | | Avalynės dalys (įskaitant batviršius, pritvirtintus arba nepritvirtintus prie padų, išskyrus išorinius padus); išimami vidpadžiai, pakulnės ir panašūs dirbiniai; getrai, antblauzdžiai ir panašūs dirbiniai bei jų dalys |

7303 | | Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus |

7304 | | Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies (išskyrus ketų) arba iš plieno: |

7305 | | Kiti vamzdžiai ir vamzdeliai (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, iš geležies arba iš plieno |

7306 | | Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno |

7308 | | Metalinės konstrukcijos (išskyrus surenkamuosius statinius, klasifikuojamus 9406 pozicijoje) ir metalinių konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba iš plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs dirbiniai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba iš plieno |

7309 | | Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba iš plieno, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintų mechaninių arba šiluminių įrenginių |

7310 | | Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš geležies arba iš plieno, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintų mechaninių arba šiluminių įrenginių: |

| 10 00 00 | — Kurių talpa ne mažesnė kaip 50 litrų |

| | — Kurių talpa mažesnė kaip 50 litrų: |

| | — — — Kitos, kurių sienelių storis: |

| 21 91 00 | — — — — Mažesnis kaip 0,5 mm |

| 21 99 00 | — — — — Ne mažiau kaip 0,5 mm masės |

| | — — Kitos: |

| 29 10 00 | — — — Kurių sienelių storis mažesnis kaip 0,5 mm |

| 29 90 00 | — — — Kurių sienelių storis ne mažesnis kaip 0,5 mm |

7317 | | Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, braižybos smeigtukai, briaunotos vinys, sąvaržos (išskyrus klasifikuojamas 8305 pozicijoje) ir panašūs dirbiniai iš geležies arba iš plieno, su galvutėmis iš kitų medžiagų arba be tokių galvučių, tačiau išskyrus tokios rūšies dirbinius su varinėmis galvutėmis: |

7318 | | Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, pleištai, kaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs dirbiniai iš geležies arba iš plieno |

7320 | | Spyruoklės ir lingių plokštės iš geležies arba iš plieno |

7321 | | Krosnys, krosnys—viryklės, židiniai, viryklės (įskaitant virykles su papildomais centrinio šildymo katilais), mėsos keptuvai (barbecues), žarijų indai, dujų degikliai, plokšti šildytuvai ir panašūs neelektriniai buitiniai įtaisai bei jų dalys iš geležies arba iš plieno |

7323 | | Stalo, virtuvės arba kiti namų apyvokos reikmenys bei jų dalys iš geležies arba iš plieno; geležies arba plieno vata; indų šveitimo plaušinės ir šveitimo arba poliravimo šluostės, pirštinės bei panašūs dirbiniai iš geležies arba iš plieno: |

| | — — Iš nerūdijančiojo plieno: |

| 93 10 00 | — — — Stalo reikmenys |

| 93 90 00 | — — — Kiti |

| | — — Iš geležies (išskyrus ketų) arba iš plieno, emaliuoti: |

| 94 10 00 | — — — Stalo reikmenys |

| 94 90 00 | — — — Kiti |

| | — — Kiti: |

| 99 10 00 | — — — Stalo reikmenys |

| | — — — Kiti: |

| 99 91 00 | — — — — Lakuoti arba dažyti |

| 99 99 00 | — — — — Kiti |

7325 | | Kiti lietiniai geležies arba plieno dirbiniai: |

| 10 00 00 | — Iš nekaliojo ketaus: |

| | — — Kiti: |

| | — — — Kiti |

| 99 10 00 | — — — Iš kaliojo ketaus |

| 99 99 00 | — — — — Kiti |

7604 | | Aliuminio strypai, juostos ir profiliai |

7608 | | Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai |

7610 | | Aliumininės konstrukcijos (išskyrus surenkamuosius statinius, klasifikuojamus 9406 pozicijoje) ir aliumininių konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, baliustrados, atramos ir kolonos); aliuminio plokštės, strypai, profiliai, vamzdžiai ir panašūs dirbiniai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose: |

7611 | | Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suspaustas ir suskystintas dujas) talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintų mechaninių arba šiluminių įrenginių |

7612 | | Cisternos, statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios aliumininės bet kurių medžiagų (išskyrus suspaustas ir suskystintas dujas) talpyklos (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintų mechaninių arba šiluminių įrenginių |

8303 | | Šarvuoti arba sutvirtinti seifai, vertybių saugyklų durys ir seifai, dėžės, skirtos pinigams arba dokumentams saugoti, ir panašūs netauriųjų metalų dirbiniai |

8402 | | Vandens garų arba kitų garų generavimo katilai (išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, taip pat galinčius generuoti mažo slėgio vandens garus); perkaitinto vandens katilai |

8403 | | Centrinio šildymo katilai, išskyrus klasifikuojamus 8402 pozicijoje |

8404 | | Pagalbiniai įtaisai ir įrenginiai, skirti naudoti kartu su katilais, klasifikuojamais 8402 arba 8403 pozicijose (pavyzdžiui, katilo šilumokaičiai, perkaitintuvai, suodžių šalintuvai, dujų rekuperatoriai); vandens garų arba kitų garų jėgainių kondensatoriai |

8413 | | Skysčių siurbliai, su pritvirtintais matavimo prietaisais arba be jų; skysčių keltuvai |

8414 | | Oro arba vakuuminiai siurbliai, oro arba kitų dujų kompresoriai ir ventiliatoriai; ventiliacijos arba recirkuliacijos gaubtai (traukos spintos) su įmontuotu ventiliatoriumi, su filtrais arba be filtrų |

8418 | | Šaldytuvai, šaldikliai ir kiti elektriniai arba neelektriniai šaldymo arba užšaldymo įrenginiai; šiluminiai siurbliai, išskyrus oro kondicionavimo įrenginius, klasifikuojamus 8415 pozicijoje: |

| | — Kombinuoti šaldytuvai šaldikliai su atskiromis išorinėmis durimis: |

| | — — Kiti: |

| | — — — Kurių talpa didesnė kaip 340 litrų: |

| 10 91 10 | — — — — Nauji |

| 10 91 90 | — — — — Naudoti |

| | — — — Kiti: |

| 10 99 10 | — — — — Nauji |

| 10 99 90 | — — — — Naudoti |

| | — Buitiniai šaldytuvai: |

| | — — Kompresoriniai: |

| | — — — Kurių talpa didesnė kaip 340 litrų: |

| 21 10 10 | — — — — Nauji |

| 21 10 90 | — — — — Naudoti |

| | — — — Kiti: |

| | — — — — Stalo pavidalo: |

| 21 51 10 | — — — — — Nauji |

| 21 51 90 | — — — — — Naudoti |

| | — — — — Įmontuojami: |

| 21 59 10 | — — — — — Nauji |

| 21 59 90 | — — — — — Naudoti |

| | — — — — Kiti, kurių talpa: |

| | — — — — — ne daugiau kaip 250 litrai |

| 21 91 10 | — — — — — — Nauji |

| 21 91 90 | — — — — — — Naudoti |

| | — — — — — didesnė kaip 250 litrų, bet ne didesnė kaip 340 litrų: |

| 21 99 10 | — — — — — — Nauji |

| 21 99 90 | — — — — — — Naudoti |

| | — — Absorbciniai, elektriniai: |

| 22 00 10 | — — — Nauji |

| 22 00 90 | — — — Naudoti |

| | — — Kiti |

| 29 00 10 | — — — Nauji |

| 29 00 90 | — — — Naudoti |

| | — Skrynios pavidalo šaldikliai, kurių talpa ne didesnė kaip 800 litrų: |

| | — — Kiti: |

| | — — — Kurių talpa ne didesnė kaip 400 litrų |

| 30 91 10 | — — — — Nauji |

| 30 91 90 | — — — — Naudoti |

| | — — — Kurio cilindrų darbinis tūris didesnis kaip 1500 cm3, bet ne didesnis kaip 3000 cm3: |

| 30 99 10 | — — — — Nauji |

| 30 99 90 | — — — — Naudoti |

| | — Vertikalūs šaldikliai, kurių talpa ne didesnė kaip 900 litrų: |

| | — — Kiti: |

| | — — — Kurių talpa ne didesnė kaip 250 litrų: |

| 40 91 10 | — — — — Nauji |

| 40 91 90 | — — — — Naudoti |

| | — — — Kurio cilindrų darbinis tūris didesnis kaip 1500 cm3, bet ne didesnis kaip 3000 cm3: |

| 40 99 10 | — — — — Nauji |

| 40 99 90 | — — — — Naudoti |

| | — Kiti šaldytuvai arba šaldikliai-skrynios, spintelės, prekystaliai, vitrinos ir panašūs baldų pavidalo šaldytuvai arba šaldikliai: |

| | — — Šaldytuvai—prekystaliai ir vitrinos (su įmontuotu šaldymo įtaisu arba garintuvu): |

| | — — — Skirti sušaldytiems maisto produktams laikyti: |

| 50 11 10 | — — — — Nauji |

| 50 11 90 | — — — — Naudoti |

| | — — — Kiti: |

| 50 19 10 | — — — — Nauji |

| 50 19 90 | — — — — Naudoti |

| | — — Kiti baldų pavidalo šaldymo įrenginiai: |

| 50 90 10 | — — — — Nauji |

| 50 90 90 | — — — — Naudoti |

| | — Dalys: |

| 91 00 00 | — — Baldai, kurių konstrukcija pritaikyta šaldymo arba užšaldymo įrenginiams įmontuoti |

8457 | | Mechaninio apdirbimo centrai, vienpozicinės ir daugiapozicinės agregatinės metalo apdirbimo staklės: |

8458 | | Metalo tekinimo staklės (įskaitant tekinimo centrus) |

8459 | | Gręžimo, ištekinimo, frezavimo, sriegių sriegimo arba įsriegimo, pašalinant dalį metalo, staklės (įskaitant linijines agregatines stakles), išskyrus tekinimo stakles (taip pat ir tekinimo centrus), klasifikuojamas 8458 pozicijoje: |

8504 | | Elektros transformatoriai, statiniai keitikliai (pavyzdžiui, lygintuvai) ir induktyvumo ritės |

8507 | | Elektros akumuliatoriai, įskaitant jų skirtuvus (separatorius), stačiakampius (įskaitant kvadratinius) arba ne stačiakampius: |

| | — Rūgštiniai švino akumuliatoriai, naudojami stūmokliniams varikliams užvesti: |

| | — — Kiti: |

| | — — — Didesnės kaip 5 kg masės: |

| 10 81 00 | — — — — Su skystuoju elektrolitu |

| 10 89 00 | — — — — Kiti |

8516 | | Elektriniai tekančiojo arba talpykloje laikomo vandens šildytuvai ir panardinamieji šildytuvai; elektriniai patalpų šildymo aparatai ir dirvos šildymo aparatai; elektroterminiai šukuosenų aparatai (pavyzdžiui, plaukų džiovintuvai, plaukų suktuvai, kaitrinės plaukų sukimo žnyplės) ir rankų džiovintuvai; elektrinės laidynės; kiti buitiniai elektroterminiai prietaisai; varžiniai elektriniai kaitinimo elementai, išskyrus klasifikuojamus 8545 pozicijoje |

8529 | | Dalys, tinkančios vien tik arba daugiausia mechaniniams įrenginiams, klasifikuojamiems 8525–8528 pozicijose: |

8534 | | Spausdintinės grandinės: |

8535 | | Elektros aparatūra, naudojama elektros grandinėms įjungti, išjungti, perjungti ar apsaugoti, taip pat elektros grandinėms prijungti arba sujungti (pavyzdžiui, jungikliai, saugikliai, žaibolaidžiai, įtampos ribotuvai, viršįtampių slopintuvai, kištukai, jungiamosios dėžės), skirta aukštesnei kaip 1000 V įtampai |

8536 | | Elektros aparatūra, naudojama elektros grandinėms įjungti, išjungti, perjungti ar apsaugoti, taip pat elektros grandinėms prijungti arba sujungti (pavyzdžiui, jungikliai, relės, saugikliai, viršįtampių slopintuvai, kištukai, kištukiniai lizdai, elektros lempų laikikliai, jungiamosios dėžutės), skirta ne aukštesnei kaip 1000 V įtampai: |

| | — Saugikliai: |

| 10 10 00 | — — Skirti ne stipresnei kaip 10 A srovei |

| 10 50 00 | — — Skirti stipresnei kaip 10 A, bet ne stipresnei kaip 63 A srovei |

| 10 90 00 | — — Skirti stipresnei kaip 63 A srovei |

| | — Automatiniai grandinės išjungikliai: |

| 20 10 00 | — — Skirti ne stipresnei kaip 63 A srovei |

| 20 90 00 | — — Skirti stipresnei kaip 63 A srovei |

| | — Kiti elektros grandinių apsaugos aparatai: |

| 30 10 00 | — — Skirti ne stipresnei kaip 16 A srovei |

| 30 30 00 | — — Skirti stipresnei kaip 16 A, bet ne stipresnei kaip 125 A srovei |

| 30 90 00 | — — Skirti stipresnei kaip 125 A srovei |

| | — Relės: |

| | — — Skirtos ne aukštesnei kaip 60 V įtampai: |

| 41 10 00 | — — — Skirti ne stipresnei kaip 2 A srovei |

| 41 90 00 | — — — Skirti stipresnei kaip 2 A srovei |

| 49 00 00 | — — Kitos |

| | — Kiti jungikliai: |

| | — — Skirti ne aukštesnei kaip 60 V įtampai: |

| 50 1100 | — — — Mygtukiniai jungikliai |

| 50 15 00 | — — — Sukamieji perjungikliai |

| 50 19 00 | — — — Kiti |

| | — — Kiti: |

| 50 90 10 | — — — Starteriai liuminescencinėms lempoms |

| 50 90 90 | — — — Kiti |

| | — Elektros lempų laikikliai, kištukai ir kištukiniai lizdai: |

| | — — Kiti: |

| 69 10 00 | — — — Bendraašių kabelių |

| 69 30 00 | — — — Spausdintinių grandinių |

| 69 90 00 | — — — Kiti |

| | — Kiti aparatai: |

| 90 01 00 | — — Surinkti elektros grandinių elementai |

| 90 10 00 | — — Laidų ir kabelių jungtys ir kontaktų elementai |

| 90 85 00 | — — Kiti |

8537 | | Skydai, plokštės, pultai, stendai, skirstomosios spintos ir kiti konstrukcijų pagrindai, kuriuose sumontuoti du arba daugiau aparatų, klasifikuojamų 8535 arba 8536 pozicijose, naudojami elektros srovės valdymui arba paskirstymui, įskaitant konstrukcijų pagrindus, kuriuose sumontuoti prietaisai arba aparatai, klasifikuojami 90 skirsnyje, ir skaitmeninio programinio valdymo įrenginiai, tačiau neįskaitant komutatorių, klasifikuojamų 8517 pozicijoje |

8538 | | Dalys, tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia su aparatais, klasifikuojamais 8535, 8536 arba 8537 pozicijose |

8539 | | Kaitinamosios elektros arba dujošvytės lempos, įskaitant sandarias kryptinių spindulių ir ultravioletines arba infraraudonąsias lempas; lankinės lempos: |

| | — Kitos kaitinamosios lempos, išskyrus ultravioletines ir infraraudon1sias lempas: |

| | — — Volframohalogeninės: |

| 21 30 00 | — — — Naudojamos motocikluose ir kituose autotransporto priemonėse |

| | — — — Kitos, kurios skirtos: |

| 21 92 00 | — — — — Aukštesnei kaip 100 V įtampai |

| 21 98 00 | — — — — Ne aukštesnei kaip 100 V įtampai |

| | — — Kitos, kurių galia ne didesnė kaip 200 W ir skirtos aukštesnei kaip 100 V įtampai: |

| 22 10 00 | — — — Atšvaitinės lempos |

| 22 90 00 | — — — Kitos |

| 29 30 00 | — — Kitos: |

| | — — — Naudojamos motocikluose ir kituose autotransporto priemonėse |

| | — — — Kitos, kurios skirtos: |

| 29 92 00 | — — — — Aukštesnei kaip 100 V įtampai |

| 29 98 00 | — — — — Ne aukštesnei kaip 100 V įtampai |

| | — Dujošvytės lempos, išskyrus ultravioletines lempas: |

| | — — Gyvsidabrio arba natrio lempos; metalų halogenidų lempos: |

| 32 10 00 | — — — Gyvsidabrio lempos |

8544 | | Izoliuotieji (įskaitant emaliuotuosius arba anoduotuosius) laidai, kabeliai (įskaitant bendraašius kabelius) ir kiti izoliuotieji elektros laidininkai, su pritvirtintomis jungtimis arba be jų; šviesolaidžių kabeliai, sudaryti iš atskirų aptrauktų šviesolaidžių, sumontuoti arba nesumontuoti kartu su elektros laidininkais, su pritvirtintomis jungtimis arba be jų |

8607 | | Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvų arba riedmenų dalys: |

| | — Stabdžių mechanizmai ir jų dalys: |

| | — — Pneumatiniai stabdžių mechanizmai ir jų dalys: |

| 21 10 00 | — — — Lietiniai, iš ketaus arba iš plieno |

| 21 90 00 | — — — Kiti |

| | — — Kiti: |

| 29 10 00 | — — — Lietiniai, iš ketaus arba iš plieno |

| 29 90 00 | — — — Kiti |

8702 | | Autotransporto priemonės, skirtos dešimčiai arba daugiau žmonių, įskaitant vairuotoją, vežti |

8703 | | Automobiliai ir kitos autotransporto priemonės, daugiausia skirtos žmonėms vežti (išskyrus klasifikuojamas 8702 pozicijoje), įskaitant lengvuosius keleivinius-krovininius automobilius (universalus) ir lenktyninius automobilius |

8704 | | Autotransporto priemonės, skirtos kroviniams vežti |

8706 | | Autotransporto priemonių, klasifikuojamų 8701–8705 pozicijose, važiuoklės su pritvirtintais varikliais |

8707 | | Autotransporto priemonių, klasifikuojamų 8701–8705 pozicijose, kėbulai (įskaitant kabinas) |

8708 | | Autotransporto priemonių, klasifikuojamų 8701–8705 pozicijose, dalys ir reikmenys: |

| | — Bamperiai ir jų dalys: |

| 10 00 90 | — — Kiti |

| | — Kitos kėbulų (įskaitant kabinas) dalys ir kiti jų reikmenys |

| | — — Saugos diržai: |

| 21 00 90 | — — — Kiti |

| | — — Kitos (-i) |

| 29 00 90 | — — Kitos (-i) |

| | — Stabdžiai ir stabdžių stiprintuvai (servo-brakes) bei jų dalys: |

| | — — Sumontuoti stabdžių antdėklai: |

| 31 00 90 | — — — Kiti |

| | — — Kiti: |

| 39 00 90 | — — — Kiti |

| | — Pakabos amortizatoriai: |

| 80 00 90 | — — Kiti |

| | — — Sankabos ir jų dalys: |

| 93 00 90 | — — — Kitos |

| | — — Kiti |

| 99 00 90 | — — — Kiti |

8711 | | Motociklai (įskaitant mopedus) ir dviračiai su pagalbiniais varikliais, su priekabomis arba be jų; priekabos |

8712 | | Dviračiai ir kitos pedalinės transporto priemonės (įskaitant transportinius triračius) be variklio |

9401 | | Sėdimieji baldai (išskyrus klasifikuojamus 9402 pozicijoje), transformuojami arba netransformuojami į gulimuosius baldus, ir jų dalys: |

| | — Sėdimieji baldai, naudojami orlaiviuose: |

| 10 90 00 | — — Kiti |

| 20 00 00 | — Sėdimieji baldai, naudojami autotransporto priemonėse |

| | — Sukami sėdimieji baldai su aukščio reguliavimo įtaisu: |

| 30 10 00 | — — Apmušti, su atlošais ir su pritvirtintais ratukais arba slystukais |

| 30 90 00 | — — Kiti |

| 40 00 00 | — Sėdimieji baldai, išskyrus sodo baldus arba stovyklaviečių įrenginius, transformuojami į gulimuosius baldus |

| 50 00 00 | — Sėdimieji baldai, pagaminti iš nendrių, vytelių, bambuko arba iš panašių medžiagų |

| | — Kiti sėdimieji baldai su mediniais karkasais: |

| 61 00 00 | — — Apmušti |

| 69 00 00 | — — Kiti |

| | — Kiti sėdimieji baldai su metaliniais karkasais: |

| 71 00 00 | — — Apmušti |

| 79 00 00 | — — Kiti |

| 80 00 00 | — Kiti sėdimieji baldai |

| | — Dalys: |

| | — — Kitos: |

| 90 30 00 | — — — Medinės |

| 90 80 00 | — — — Kitos |

9403 | | Kiti baldai ir jų dalys: |

| | — Metaliniai biuro baldai: |

| 10 10 00 | — — Braižomieji stalai (išskyrus klasifikuojamus 9017 pozicijoje) |

| | — — Kiti |

| | — — — Kurių aukštis ne didesnis kaip 80 cm: |

| 10 51 00 | — — — — Rašomieji stalai |

| 10 59 00 | — — — — Kiti |

| | — — — Kurių aukštis didesnis kaip 80 cm: |

| 10 91 00 | — — — — Indaujos (bufetai) su durelėmis, atverčiamais arba nuleidžiamais skydais |

| 10 93 00 | — — — — Bylų, kartotekų ir kitos spintos |

| 10 99 00 | — — Kiti |

| | — Kiti metaliniai baldai: |

| | — — Kiti: |

| 20 91 00 | — — — Gulimieji baldai |

| 20 99 00 | — — — Kiti |

| | — Mediniai biuro baldai: |

| | — — Kurių aukštis ne didesnis kaip 80 cm: |

| 30 11 00 | — — — Rašomieji stalai |

| 30 19 00 | — — — Kiti |

| | — — Kurių aukštis didesnis kaip 80 cm: |

| 30 91 00 | — — — Indaujos (bufetai) su durelėmis, atverčiamais arba nuleidžiamais skydais; bylų, kartotekų ir kitos spintos |

| 30 99 00 | — — — Kiti |

| | — Mediniai virtuvės baldai: |

| 40 10 00 | — — Atskiri baldai, pritaikyti virtuvės įrangai montuoti |

| 40 90 00 | — — Kiti |

| 50 00 00 | — Mediniai miegamųjų baldai |

| | — Kiti mediniai baldai: |

| 60 10 00 | — — Mediniai valgomųjų ir svetainių baldai |

| 60 30 00 | — — Mediniai parduotuvių baldai |

| 60 90 00 | — — Kiti mediniai baldai |

| | — Plastikiniai baldai: |

| 70 90 00 | — — Kiti |

| 80 00 00 | — Baldai, pagaminti iš kitų medžiagų, įskaitant nendres, vyteles, bambuką arba panašias medžiagas |

| | — Dalys: |

| 90 10 00 | — — Metalinės |

| 90 30 00 | — — Medinės |

| 90 90 00 | — — Iš kitų medžiagų |

9405 | | Šviestuvai ir apšvietimo įranga, įskaitant atvirose vietose ir patalpose naudojamus prožektorius, bei jų dalys, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs dirbiniai su stacionariai įtvirtintu šviesos šaltiniu bei jų dalys, nenurodyti kitoje vietoje |

9406 | | Surenkamieji statiniai: |

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

"JAUNŲ GALVIJŲ MĖSOS" ("BABY BEEF") PRODUKTŲ EB APIBRĖŽIMAS

(minimų 27 straipsnyje)

Neatsižvelgiant į kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisykles turi būti laikoma, kad produktų aprašymo formuluotė yra tik nurodomojo pobūdžio, o šiame priede pateiktos lengvatinės sistemos taikymas nustatomas pagal KN kodus. Kai nurodomi KN kodai su raidėmis ex, lengvatinės sistemos taikymas nustatomas atsižvelgiant į KN kodą ir atitinkamą aprašymą.

KN kodas | TARIC poskyris | Aprašymas |

| | Gyvi galvijai: |

| | — Kiti: |

| | — — Naminės rūšys: |

| | — — — Didesnės kaip 300 kg masės: |

| | — — — — Telyčios (galvijų patelės iki pirmo veršiavimosi): |

ex01029051 | | — — — — — Skerstinos: |

| 10 | — Dar neturinčios nuolatinių dantų, 320 kg masės arba didesnės, tačiau neviršijančios 470 kg masės [1] |

ex01029059 | | — — — — — Kitos: |

| 11 21 31 91 | — Dar neturinčios nuolatinių dantų, 320 kg masės arba didesnės, tačiau neviršijančios 470 kg masės [1] |

| | — — — — Kiti: |

ex01029071 | | — — — — — Skerstini: |

| 10 | — Buliai ir jaučiai, dar neturintys nuolatinių dantų, 350 kg masės arba didesnės, tačiau neviršijančios 500 kg masės [1] |

ex01029079 | | — — — — — Kiti: |

| 21 91 | — Buliai ir jaučiai, dar neturintys nuolatinių dantų, 350 kg masės arba didesnės, tačiau neviršijančios 500 kg masės [1] |

| | Galvijiena, šviežia arba atšaldyta: |

ex02011000 | | — Skerdenos ir skerdenų pusės: |

| 91 | — 180 kg arba didesnės masės, tačiau neviršijančios 300 kg skerdenos ir 90 kg arba didesnės masės, tačiau neviršijančios 150 kg skerdenų pusės, kuriose mažai sukaulėjusių kremzlių (ypač symphysis pubis ir vertebral apophyses), kurių mėsa yra šviesiai rausvos spalvos ir kurios ypatingai plonos tekstūros riebalai yra nuo baltos iki šviesiai geltonos spalvos [1] |

| | — Kiti mėsos gabalai su kaulais: |

ex02012020 | | — — "Kompensuoti" ketvirčiai: |

| 91 | — 90 kg arba didesnės masės, tačiau neviršijančios 150 kg, "kompensuoti ketvirčiai", kuriuose mažai sukaulėjusių kremzlių (ypač symphysis pubis ir vertebral apophyses), kurių mėsa yra šviesiai rausvos spalvos ir kurios ypatingai plonos tekstūros riebalai yra nuo baltos iki šviesiai geltonos spalvos [1] |

ex02012030 | | — — Neperskirti arba perskirti priekiniai ketvirčiai: |

| 91 | — 45 kg arba didesnės masės, tačiau neviršijančios 75 kg, perskirti priekiniai ketvirčiai, kuriuose mažai sukaulėjusių kremzlių (ypač vertebral apophyses), kurių mėsa yra šviesiai rausvos spalvos ir kurios ypatingai plonos tekstūros riebalai yra nuo baltos iki šviesiai geltonos spalvos [1] |

ex02012050 | | — — Neperskirti arba perskirti užpakaliniai ketvirčiai: |

| 91 | — 45 kg arba didesnės masės, tačiau neviršijančios 75 kg, perskirti užpakaliniai ketvirčiai (tačiau "Pistola" gabalų atveju 38 kg arba didesnės masės, tačiau neviršijančios 68 kg), kuriuose mažai sukaulėjusių kremzlių (ypač vertebral apophyses), kurių mėsa yra šviesiai rausvos spalvos ir kurios ypatingai plonos tekstūros riebalai yra nuo baltos iki šviesiai geltonos spalvos [1] |

[1] Įtraukimas į šio poskyrio sąrašą priklauso nuo atitinkamose Bendrijos nuostatose nurodytų sąlygų.

--------------------------------------------------

IV a) PRIEDAS

BENDRIJOS KILMĖS ŽEMĖS ŪKIO PREKIŲ IMPORTAS Į BUVUSIĄJĄ JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKĄ MAKEDONIJĄ (NULINIOS MUITO TARIFAS)

(minimų 27 straipsnio 3 dalies a punkte)

KN kodas [1] | APRAŠYMAS |

0101 | Gyvi arkliai, asilai, mulai ir arklėnai: |

| — Arkliai: |

0101110000 | — — Grynaveisliai veisliniai gyvuliai |

010119 | — — Kiti: |

0101199000 | — — — Kiti |

010120 | — Gyvi arkliai, asilai, mulai ir arklėnai: |

0101201000 | — — Asilai |

0101209000 | — — Mulai ir arklėnai |

0102 | Gyvi galvijai: |

010210 | — Grynaveisliai veisliniai gyvuliai: |

0102101000 | — — Telyčios (galvijų patelės iki pirmo veršiavimosi) |

0102103000 | — — Karvės |

0102109000 | — — Kiti |

010290 | — Kiti: |

| — — Naminės rūšys: |

0102900500 | — — — Ne didesnės kaip 80 kg masės |

| — — — Didesnės kaip 80 kg, bet ne didesnės kaip 160 kg masės: |

0103 | Gyvos kiaulės: |

0103100000 | — Grynaveisliai veisliniai gyvuliai |

| — Kitos: |

010391 | — — Mažesnės kaip 50 kg masės: |

0103911000 | — — — Naminės rūšys |

0103919000 | — — — Kitos |

0104 | Gyvos avys ir ožkos: |

010410 | — Avys: |

0104101000 | — — Grynaveisliai veisliniai gyvuliai |

| — — Kitos: |

010420 | — Ožkos: |

0104201000 | — — Grynaveisliai veisliniai gyvuliai |

0105 | Gyvi naminiai paukščiai, t. y. Gallus domesticus rūšies vištos (naminės vištos), antys, žąsys, kalakutai ir patarškos: |

| — Ne didesnės kaip 185 g masės: |

010511 | — — Gallus domesticus rūšies vištos (naminės vištos): |

| — — — Vištelės, kurių pirmos ir antros kartos protėviai: |

0105111100 | — — — — Dedeklių rūšys |

010519 | — — Kitos: |

| — — — Žąsys: |

0105190010 | — — — — Dedeklių rūšys |

| — Kiti: |

010592 | — — Gallus domesticus rūšies vištos (naminės vištos) ne didesnės kaip 2000 g masės: |

0105920010 | — — — Dedeklių rūšys didesnės kaip 2000 g masės |

010599 | — — Kitos: |

| — — — Antys: |

0105991010 | — — — — Dedeklių rūšys |

010600 | Kiti gyvi gyvūnai: |

0106000010 | — Naminiai triušiai |

0106000020 | — Balandžiai |

0106000030 | — Varlės |

0106000040 | — Šunys ir katės |

0106000050 | — Bitės |

0106000060 | — Laukiniai gyvūnai |

0106009000 | — Kiti |

0205000000 | Arkliena, asilų, mulų arba arklėnų mėsa, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta: |

0206 | Galvijienos, kiaulienos, avienos, ožkienos, arklienos, asilų, mulų arba arklėnų valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti: |

0206100000 | — Galvijienos, švieži arba atšaldyti |

| — Galvijienos, sušaldytos: |

0206210000 | — — Liežuviai |

0206220000 | — — Kepenys |

0206300000 | — Kiaulienos, švieži arba atšaldyti |

| — Kiaulienos, sušaldyti: |

0206410000 | — — Kepenys |

0206490000 | — — Kiti |

0206800000 | — Kiti, švieži arba atšaldyti |

0206900000 | — Kiti, sušaldyti |

0208 | Kita mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti: |

0208100000 | — Triušių arba kiškių |

0208200000 | — Varlių kojelės |

0208900000 | — Kita (-i) |

0210900000 | — Kita mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, įskaitant valgomuosius mėsos arba mėsos subproduktų miltus ir rupinius |

0404 | Išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos, į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių; produktai iš natūralių pieno sudedamųjų dalių, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, nenurodyti kitoje vietoje: |

0404100000 | — Išrūgos ir pakeistų savybių išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos, į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių |

0404900000 | — Kiti |

0408 | Paukščių kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai, švieži, džiovinti, virti vandenyje arba garuose, formuoti, sušaldyti arba konservuoti kitu būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių: |

| — Kiaušinių tryniai: |

040811 | — — Džiovinti: |

0408112000 | — — — Netinkami vartoti žmonių maistui |

0408118000 | — — — Kiti |

040819 | — — Kiti: |

0408192000 | — — — Netinkami vartoti žmonių maistui |

| — — Kiti: |

0408198100 | — — — — Skysti |

0408198900 | — — — — Kiti, įskaitant sušaldytus |

| — Kita: |

040891 | — — Džiovinti: |

0408912000 | — — — Netinkami vartoti žmonių maistui |

0408918000 | — — — Kiti |

040899 | — — Kiti: |

0408992000 | — — — Netinkami vartoti žmonių maistui |

0408998000 | — — — Kiti |

0410000000 | Gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje |

0504000000 | Gyvūnų (išskyrus žuvis) žarnos, pūslės ir skrandžiai, sveiki arba jų gabalai, švieži, atšaldyti, sušaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti: |

0601 | Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, esantys vegetacinės ramybės, vegetacijos arba žydėjimo būsenoje; trūkažolės (cikorijos) augalai ir šaknys, išskyrus šaknis, klasifikuojamas 1212 pozicijoje: |

0601100000 | — Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, esantys vegetacinės ramybės būsenoje |

0601200000 | — Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, esantys vegetacijos arba žydėjimo būsenoje; trūkažolės (cikorijos) augalai ir šaknys |

0602 | Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena: |

060210 | — Neįsišakniję auginiai ir ūgliai: |

0602101000 | — — Vynuogienojų |

0602109000 | — — Kiti |

060220 | — Valgomuosius vaisius arba riešutus vedančių rūšių medžiai, krūmai ir kerai, skiepyti arba neskiepyti: |

0602201000 | — — Vynuogienojų atlankos, skiepytos arba įsišaknijusios |

0602209000 | — — Kiti |

0602300000 | — Rododendrai ir azalijos, skiepytos arba neskiepytos |

0602400000 | — Rožės, skiepytos arba neskiepytos |

060290 | — Kiti: |

0602901000 | — — Grybiena |

0701 | Bulvės, šviežios arba atšaldytos: |

0701100000 | — Sėklinės |

0703 | Svogūnai, askaloniniai česnakai, valgomieji česnakai, daržiniai porai ir kitos svogūninės daržovės, šviežios arba atšaldytos: |

070310 | — Svogūnai ir askaloniniai česnakai: |

0703100010 | — — Skirtos sėjai |

0713 | Džiovintos ankštinės daržovės, gliaudytos, su luobelėmis arba be luobelių, skaldytos arba neskaldytos: |

071310 | — Žirniai (Pisum sativum): |

0713101000 | — — Skirti sėjai |

071320 | — Dvispalviai raženiai |

0713201000 | — — Skirti sėjai |

071331 | — — Vigna mungo (L.) Hepper arba Vigna radiata (L.) Wilczek veislių pupelės: |

0713311000 | — — — Skirtos sėjai |

071332 | — — Pupuolės (adzuki) (Phaseolus arba Vigna angularis): |

0713321000 | — — — Skirtos sėjai |

071333 | — — Daržinės pupelės, įskaitant mažąsias baltąsias pupeles (Phaseolus vulgaris): |

0713331000 | — — — Skirtos sėjai |

071339 | — — Kitos: |

0713391000 | — — — Skirtos sėjai |

071340 | — Lęšiai: |

0713401000 | — — — Skirti sėjai |

071350 | — Stambiasėklės pupos (Vicia faba var. major) ir smulkiasėklės pupos (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor): |

0713501000 | — — Skirtos sėjai |

071390 | — Kitos: |

0713901000 | — — Skirtos sėjai |

0714 | Manijokai, marantos, salepai, topinambai (bulvinės saulėgrąžos), batatai (saldžiosios bulvės) ir panašūs šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug krakmolo arba inulino, švieži, atšaldyti, sušaldyti arba džiovinti, supjaustyti griežinėliais arba nesupjaustyti, granuliuoti arba negranuliuoti; sago palmių šerdys: |

0714100000 | — Manijokai (cassava) |

0714200000 | — Batatai (saldžiosios bulvės) |

0714900000 | — Kiti |

0801 | Kokosai, braziliniai riešutai (bertoletijos) ir anakardžių (cashew) riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti: |

| — Kokosai: |

0801110000 | — — Išdžiovinti |

0801190000 | — — Kiti |

| — Braziliniai riešutai (bertoletijos): |

0801210000 | — — Negliaudyti: |

0801220000 | — — Be kevalų |

| — Anakardžių (cashew) riešutai: |

0801310000 | — — Negliaudyti: |

0801320000 | — — Be kevalų |

0814000000 | Citrusinių vaisių žievelės arba melionų (įskaitant arbūzus) luobos, šviežios, sušaldytos, džiovintos arba konservuotos sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais, bet netinkamos ilgai laikyti: |

0904 | Pipirai (Piper genties); džiovinti, grūsti arba malti Capsicum genties arba Pimenta genties vaisiai: |

| — Pipirai: |

0904110000 | — Negrūsti ir nemalti |

0904120000 | — Grūsti arba malti |

0905000000 | Vanilė |

0906 | Cinamonas ir cinamonų žiedai: |

0906100000 | — Negrūsti ir nemalti |

0906200000 | — Grūsti arba malti |

0907000000 | Gvazdikėliai (sveiki vaisiai, žiedai ir žiedkočiai) |

0908 | Muskatai, macis (mace) ir kardamonas: |

0908100000 | — Muskatai |

0908200000 | — Macis (mace) |

0908300000 | — Kardamonas |

0909 | Anyžinių ožiažolių, žvaigždanyžių (badijonų), pankolių, kalendrų, kmynų arba paprastųjų kmynų sėklos; kadagių uogos: |

0909100000 | — Anyžinių ožiažolių arba žvaigždanyžių (badijonų) sėklos |

0909200000 | — Kalendrų sėklos |

0909300000 | — Kmynų sėklos |

0909400000 | — Paprastųjų kmynų sėklos |

0909500000 | — Pankolių sėklos; kadagių uogos |

0910 | Imbieras, šafranas, ciberžolė, čiobreliai, lauro lapai, karis ir kiti prieskoniai: |

0910100000 | — Imbieras |

0910200000 | — Šafranas |

0910300000 | — Ciberžolė |

0910400000 | — Čiobreliai; lauro lapai |

0910500000 | — Karis |

| — Kiti prieskoniai: |

0910910000 | — — Mišiniai, nurodyti šio skirsnio 1 pastabos b punkte |

0910990000 | — — Kiti |

100200 | Rugiai: |

1002000010 | — Sėkla |

1002000090 | — Kiti |

100300 | Miežiai: |

1003000010 | — Sėkla |

100400 | Avižos: |

1004000010 | — Sėkla |

1005 | Kukurūzai: |

100510 | — Sėkla |

1005101000 | — — Hibridai |

1005109000 | — — Kiti |

1006 | Ryžiai: |

100610 | — Ryžiai su luobelėmis (žaliaviniai (paddy) arba neapdoroti): |

1006100010 | — — Skirtos sėjai |

1007000000 | Grūdinis sorgas |

1008 | Grikiai, soros ir kanarėlių lesalas (strypainio sėklos); kiti javai: |

1008100000 | — Grikiai |

1008200000 | — Soros |

1008300000 | — Kanarėlių lesalas (strypainio sėklos) |

1008900000 | — Kiti javai |

110313 | — — Kukurūzų: |

1103130010 | — — — Netinkami vartoti žmonių maistui |

1105 | Bulvių miltai, rupiniai, milteliai, dribsniai ir granulės: |

1105100000 | — Miltai, rupiniai ir milteliai |

1105200000 | — Dribsniai ir granulės |

1106 | Džiovintų ankštinių daržovių, klasifikuojamų 0713 pozicijoje, sago palmių, klasifikuojamų 0714 pozicijoje, arba produktų, klasifikuojamų 8 skirsnyje, miltai, rupiniai ir milteliai: |

1106200000 | — Sago palmių šerdžių arba šakniavaisių ar gumbavaisių, klasifikuojamų 0714 pozicijoje: |

110630 | — Produktų, klasifikuojamų 8 skirsnyje: |

1106300010 | — — Kokoso pluoštas (plaušai) |

1108 | Krakmolas; inulinas: |

| — Krakmolas: |

1108110000 | — — Kviečių krakmolas |

110812 | — — Kukurūzų krakmolas: |

1108120010 | — — — Skirti mažmeninei prekybai |

1108120090 | — — — Kiti |

1108130000 | — — Bulvių krakmolas |

1108140000 | — — Manijokų krakmolas |

1108190000 | — — Kiti krakmolai |

1108200000 | — Inulinas |

120100 | Sojų pupelės, skaldytos arba neskaldytos: |

1201001000 | — Skirtos sėjai |

1201009000 | — Kitos |

1202 | Žemės riešutai (arachisai), neskrudinti ir nevirti arba nekepti, gliaudyti arba negliaudyti, skaldyti arba neskaldyti: |

120210 | — Negliaudyti: |

1202101000 | — — Skirti sėjai |

1202109000 | — — Kiti |

1202200000 | — Gliaudyti, skaldyti arba neskaldyti |

1203000000 | Kopra |

1204000000 | Linų sėmenys, skaldyti arba neskaldyti |

1207 | Kitos aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai, skaldyti arba neskaldyti: |

1207100000 | — Palmių riešutai ir branduoliai |

1207200000 | — Medvilnės sėklos |

1207300000 | — Ricinmedžio sėklos |

1207400000 | — Sezamo sėklos |

1207500000 | — Garstyčių sėklos |

1207600000 | — Dygminų sėklos |

| — Kitos: |

1207920000 | — — Taukmedžio (karite) riešutai |

1207990000 | — — Kitos |

1208 | Miltai ir rupiniai iš aliejinių kultūrų sėklų arba vaisių, išskyrus garstyčios sėklas: |

1208100000 | — Iš sojų pupelių |

1208900000 | — Kiti |

1209 | Sėklos, vaisiai ir sporos, tinkamos sėti: |

| — Cukrinių runkelių sėklos: |

1209110000 | — — Cukrinių runkelių sėklos |

1209190000 | — — Kitos |

1209220000 | — — Dobilų (Trifolium spp.) sėklos |

1209230000 | — — Eraičinų sėklos |

1209240000 | — — Pievinių miglių (Poa pratensis L.) sėklos |

1209250000 | — — Svidrių (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) sėklos |

1209260000 | — — Pašarinių motiejukų sėklos |

1209290000 | — — Kitos |

1209300000 | — Žolinių augalų, daugiausia auginamų dėl jų žiedų, sėklos |

| — Kitos: |

1209910000 | — — Daržovių sėklos |

1209990000 | — — Kitos |

1211 | Augalai ir augalų dalys (įskaitant sėklas ir vaisius), dažniausiai naudojami parfumerijoje, farmacijoje arba kaip insekticidai, fungicidai ar panašiai, švieži arba džiovinti, supjaustyti arba nesupjaustyti, grūsti arba negrūsti, sumalti į miltelius arba nemalti: |

1211100000 | — Saldišaknių šaknys |

1211200000 | — Ženšenių šaknys |

1212 | Saldžiavaisių pupmedžių vaisiai, jūriniai vandens augalai ir kiti dumbliai, cukriniai runkeliai ir cukranendrės, švieži, atšaldyti, sušaldyti arba džiovinti, susmulkinti arba nesusmulkinti; vaisių kauliukai ir branduoliai, taip pat kiti augaliniai produktai (įskaitant neskrudintas Cichorium intybus sativum rūšies trūkažolių šaknis), dažniausiai vartojami žmonių maistui, nenurodyti kitoje vietoje: |

1212100000 | — Saldžiavaisio pupmedžio vaisiai, įskaitant saldžiavaisio pupmedžio vaisių sėklas |

1212300000 | — Abrikosų, persikų arba slyvų kauliukai ir branduoliai |

| — Kiti: |

1212920000 | — — Cukranendrės |

1212990000 | — — Kiti |

1213000000 | Javų šiaudai ir pelai, neapdoroti, kapoti arba nekapoti, susmulkinti arba nesusmulkinti, presuoti arba nepresuoti, granuliuoti arba negranuliuoti |

1214 | Šakniavaisiniai griežčiai, pašariniai runkeliai, pašariniai šakniavaisiai, šienas, mėlynžiedės liucernos, dobilai, bandvikiai, pašariniai kopūstai, lubinai, vikiai ir panašūs pašariniai produktai, granuliuoti arba negranuliuoti: |

1214100000 | — Mėlynžiedžių liucernų rupiniai ir granulės |

1214900000 | — Kitos |

1301 | Šelakas; gamtinės dervos, sakai, lipai ir aliejingosios dervos (oleorezinai) (pavyzdžiui, balzamai): |

1301100000 | — Šelakas |

1301200000 | — Gumiarabikas |

130190 | — Kiti (-os): |

1301900010 | — — Canabis guma |

1301900090 | — — Kiti (-os) |

1302 | Augalų syvai ir ekstraktai; pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai; agaras ir kitos augalinės gleivės bei tirštikliai, modifikuoti arba nemodifikuoti: |

| — Augalų syvai ir ekstraktai: |

1302110000 | — — Opijus |

150200 | Galvijų, avių arba ožkų taukai, išskyrus klasifikuojamus 1503 pozicijoje: |

1502001000 | — Skirti naudoti pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą |

1502009000 | — Kiti |

1504 | Žuvų arba jūrų žinduolių taukai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti: |

1504100000 | — Žuvų kepenų taukai ir jų frakcijos |

150420 | — Žuvų taukai ir aliejus bei jų frakcijos, išskyrus žuvų kepenų taukus: |

1504200010 | — — Žuvų taukai |

1504200090 | — — Kiti |

150430 | — Jūrų žinduolių taukai ir aliejus bei jų frakcijos: |

| — — Kietosios frakcijos: |

1504301100 | — — — Banginių aliejus ir kašalotų aliejus |

1504301900 | — — — Kiti |

1504309000 | — — Kiti |

1508 | Sojų aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti: |

1508100000 | — Neapdorotas aliejus |

1508900000 | — Kiti |

1511 | Palmių aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti: |

1511100000 | — Neapdorotas aliejus |

1511900000 | — Kiti |

1512 | Saulėgrąžų, dygminų arba vilnamedžių (medvilnės) aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti: |

| — Saulėgrąžų arba dygminų aliejus ir jo frakcijos: |

| — Vilnamedžių (medvilnės) aliejus ir jo frakcijos: |

1512210000 | — — Neapdorotas aliejus, iš kurio pašalintas arba nepašalintas gosipolis |

1512290000 | — — Kitas |

1513 | Kokosų, palmių branduolių arba atalių aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti: |

| — Kokosų aliejus ir jo frakcijos: |

1513110000 | — — Neapdorotas aliejus |

1513190000 | — — Kitas |

| — Palmių branduolių arba atalių aliejus ir jo frakcijos: |

1513210000 | — — Neapdorotas aliejus |

1513290000 | — — Kitas |

1515 | Kiti nelakieji augaliniai riebalai ir aliejus (įskaitant simondsijų aliejų) ir jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti: |

| — Sėmenų aliejus ir jo frakcijos: |

1515110000 | — — Neapdorotas aliejus |

1515190000 | — — Kitas |

| — Kukurūzų aliejus ir jo frakcijos: |

1515300000 | — Ricinos aliejus ir jo frakcijos |

1515400000 | — Tungų aliejus ir jo frakcijos |

1515500000 | — Sezamų aliejus ir jo frakcijos |

1515900000 | — Kiti |

1516 | Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos, visiškai arba iš dalies sukietinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti, nerafinuoti arba rafinuoti, bet toliau neapdoroti: |

151610 | — Gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos: |

1516100010 | — — Žuvų ir banginių |

1516100090 | — — Kiti |

1702 | Kiti cukrūs, įskaitant chemiškai gryną laktozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę, kurių būvis kietas; cukrų sirupai, į kuriuos nepridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų; dirbtinis medus, sumaišytas arba nesumaišytas su natūraliu medumi; karamelė (degintas cukrus): |

| — Laktozė ir laktozės sirupas: |

1702110000 | — — Kurių sudėtyje esančios laktozės masė, išreikšta bevandenės laktozės kiekiu sausojoje medžiagoje, sudaro ne mažiau kaip 99 % |

1702190000 | — — Kiti |

1702200000 | — Klevų cukrus ir klevų sirupas |

170230 | — Gliukozė ir gliukozės sirupas, kurių sudėtyje nėra fruktozės arba fruktozė sudaro mažiau kaip 20 % sausosios medžiagos masės: |

1702301000 | — — Izogliukozė |

| — — Kiti: |

| — — — Kurių sudėtyje esanti gliukozė sudaro ne mažiau kaip 99 % sausosios medžiagos masės: |

1702305100 | — — — — Turintys baltų kristalinių miltelių, aglomeruotų arba neaglomeruotų, pavidalą |

1702305900 | — — — — Kiti |

| — — — Kiti: |

1702309100 | — — — — Turintys baltų kristalinių miltelių, aglomeruotų arba neaglomeruotų, pavidalą |

1702309900 | — — — — Kiti |

1702400000 | — Gliukozė ir gliukozės sirupas, kurių sudėtyje esanti fruktozė sudaro ne mažiau kaip 20 %, bet mažiau kaip 50 % sausosios medžiagos masės |

1702600000 | — Kita fruktozė ir fruktozės sirupas, kurių sudėtyje esanti fruktozė sudaro daugiau kaip 50 % sausosios medžiagos masės |

1703 | Melasa, gauta ekstrahuojant arba rafinuojant cukrų: |

1703100000 | — Cukranendrių melasa |

1703900000 | — Kita |

1805000000 | Kakavos milteliai, į kuriuos nepridėta cukraus arba kitų saldiklių |

2005 | Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesušaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje: |

200510 | — Homogenizuotos daržovės: |

2005100010 | — — Vaikų maistas induose, kurio masė ne didesnė kaip 250 g |

2104 | Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai (koncentratai); homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai: |

210420 | — Homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai: |

2104200010 | — — Vaikų maistas induose, kurio masė ne didesnė kaip 250 g |

2301 | Miltai, rupiniai ir granulės iš mėsos arba mėsos subproduktų, žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių, netinkami vartoti žmonių maistui; taukų likučiai: |

2301100000 | — Miltai, rupiniai ir granulės iš mėsos arba mėsos subproduktų; taukų likučiai |

2303 | Krakmolo gamybos liekanos ir panašios liekanos, cukrinių runkelių becukrė masė, cukranendrių išspaudos ir kitos cukraus gamybos atliekos, žlaugtai ir kitos alaus arba alkoholinių gėrimų gamybos atliekos, granuliuotos arba negranuliuotos: |

2303100000 | — Krakmolo gamybos liekanos ir panašios liekanos |

2303200000 | — Cukrinių runkelių becukrė masė, cukranendrių išspaudos ir kitos cukraus gamybos atliekos |

2303300000 | — Žlaugtai ir kitos alaus arba alkoholinių gėrimų gamybos atliekos |

2304000000 | Išspaudos ir kitos kietos sojos pupelių aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos |

2305000000 | Išspaudos ir kitos kietos žemės riešutų aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos |

2306 | Išspaudos ir kitos kietos augalinių riebalų arba augalinio aliejaus ekstrakcijos liekanos, išskyrus klasifikuojamas 2304 arba 2305 pozicijose, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos: |

2306100000 | — Vilnamedžių (medvilnės) sėklų |

2306200000 | — Linų sėmenų |

2306300000 | — Saulėgrąžų sėklų |

2306400000 | — Rapsų arba rapsukų sėklų |

2306500000 | — Kokosų arba kopros |

2306600000 | — Palmių riešutų arba palmių branduolių |

2306700000 | — Kukurūzų gemalų |

2306900000 | — Kitos |

2307000000 | Vyno nuosėdos; vyno akmuo |

2308 | Augalinės medžiagos ir augalinės atliekos, augalinės liekanos ir šalutiniai produktai, granuliuoti arba negranuliuoti, naudojami gyvūnų pašarams, nenurodyti kitoje vietoje: |

2308100000 | — Gilės ir kaštonai |

2308900000 | — Kiti |

2309 | Produktai, naudojami gyvūnų pašarams: |

| — — Pilnas maistas ir superkoncentratai, skirti gyvūnų, žuvų arba galvijų pašarui: |

230990 | — Kiti: |

2309900011 | — — Žuvų arba jūrų žinduolių maistas |

2309900030 | — — Premiksai |

2401 | Neperdirbtas tabakas; tabako liekanos |

[1] Kaip apibrėžta 1996 m. liepos 31 d. Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos muitų tarifų įstatyme (Oficialusis leidinys 38/96).

--------------------------------------------------

IV b) PRIEDAS

BENDRIJOS KILMĖS ŽEMĖS ŪKIO PREKIŲ IMPORTAS Į BUVUSIĄJĄ JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKĄ MAKEDONIJĄ (NULINIS TARIFAS PAGAL TARIFINES KVOTAS)

(minimų 27 straipsnio 3 dalies b punkte)

KN kodas [1] | Aprašymas | 2001 m. | 2002 m. | 2003 m. ir vėliau |

Tarifinė kvota (tonomis) | Papildomiems kiekiams taikomas muitas (% MFN) | Tarifinė kvota (tonomis) | Papildomiems kiekiams taikomas muitas (% MFN) | Tarifinė kvota (tonomis) | Papildomiems kiekiams taikomas muitas (% MFN) |

02062900 | — — Kiti | 200 | 90 | 300 | 80 | 400 | 70 |

0207 | Naminių paukščių, nurodytų 0105 pozicijoje, mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti | 1500 | 90 | 2000 | 80 | 3000 | 70 |

0402 | Pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių | 200 | 90 | 300 | 80 | 400 | 70 |

040510 | — Sviestas | 100 | 90 | 200 | 80 | 300 | 70 |

040620 | — Visų rūšių trinti arba miltelių pavidalo sūriai | 50 | 90 | 70 | 80 | 100 | 70 |

040630 | — Lydyti sūriai, išskyrus trintus arba miltelių pavidalo sūrius |

080510 | — Apelsinai | 5000 | 90 | 7000 | 80 | 8000 | 70 |

080520 | — Mandarinai |

080530 | — Citrinos |

080540 | — Greipfrutai |

100590 | — Kiti: | 20000 | 90 | 20000 | 80 | 20000 | 70 |

1601 | Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo; maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų | 300 | 90 | 600 | 80 | 1200 | 70 |

1602 | Kiti gaminiai arba konservai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo | 200 | 90 | 500 | 80 | 800 | 70 |

20057000 | — Alyvuogės | 600 | 90 | 1000 | 80 | 1600 | 70 |

15071000 | — Neapdorotas aliejus, išvalytas arba neišvalytas nuo gleivių | 5000 | 90 | 10000 | 80 | 15000 | 70 |

15121100 | — — Neapdorotas aliejus |

15141000 | — Neapdorotas aliejus |

1701 | Cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė, kurių būvis kietas: | 5000 | 90 | 10000 | 80 | 15000 | 70 |

| — Žaliavinis cukrus (pusgaminis), į kurį nepridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų: |

17011100 | — — Cukranendrių cukrus |

17011200 | — — Cukrinių runkelių cukrus |

2309 | Produktai, naudojami gyvūnų pašarams: | 7000 | 90 | 10000 | 80 | 12000 | 70 |

| — — Pilnas maistas ir superkoncentratai, skirti gyvūnų, žuvų arba galvijų pašarui: |

230990 | — Kiti: |

2309900019 | — — Kiti |

2309900020 | — — Galvijų pašarai, pagerinti melasa, angliavandeniais, vitaminais, mineralais |

2309900090 | — Kiti |

[1] Kaip apibrėžta 1996 m. liepos 31 d. Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos muitų tarifų įstatyme (Oficialusis leidinys 38/96).

--------------------------------------------------

IV c) PRIEDAS

BENDRIJOS KILMĖS ŽEMĖS ŪKIO PREKIŲ IMPORTAS Į BUVUSIĄJĄ JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKĄ MAKEDONIJĄ (NUOLAIDOS PAGAL TARIFINES KVOTAS)

(minimų 27 straipsnio 3 dalies c punkte)

| Taikomas muitas (% MFN) |

KN kodas [1] | Aprašymas | Metinis kiekis (tonomis) | Nuo 2001 m. sausio 1 d. | Nuo 2002 m. sausio 1 d. | Nuo 2003 m. sausio 1 d. |

0203 | Kiauliena, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta | 2000 | 90 | 80 | 70 |

0406 | Sūris ir varškė | 600 | 90 | 80 | 70 |

[1] Kaip apibrėžta 1996 m. liepos 31 d. Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos muitų tarifų įstatyme (Oficialusis leidinys 38/96).

--------------------------------------------------

V a) PRIEDAS

BUVUSIOSIOS JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKOS MAKEDONIJOS KILMĖS ŽUVŲ IR ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ IMPORTAS Į BENDRIJĄ

(minimų 28 straipsnio 1 dalyje)

Kodas | Aprašymas | Pirmų metų muitas | Antrų metų muitas | Trečių metų muitas |

% | % | % |

03019110030191900302111003021190030321100303219003041011ex03041019ex0304109103042011ex03042019ex03041019ex03051000ex0305309003054945ex03055990ex03056990 | Upėtakiai (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhychus apache ir Oncorhynchus chrysogaster): gyvi, švieži arba atšaldyti; sušaldyti; vytinti sūdyti ar užpilti sūrymu; rūkyti; filė ir kita žuvies mėsa; miltai, rupiniai ir granulės, tinkami (-os) vartoti žmonių maistui | 90 % MFN | 80 % MFN | 70 % MFN |

030193000302691103037911ex03041019ex03041091ex03042019ex03041019ex03051000ex03053090ex03054980ex03055990ex03056990 | Karpiai: gyvi, švieži arba atšaldyti; sušaldyti; vytinti sūdyti ar užpilti sūrymu; rūkyti; filė ir kita žuvies mėsa; miltai, rupiniai ir granulės, tinkami (-os) vartoti žmonių maistui | 90 % MFN | 80 % MFN | 70 % MFN |

--------------------------------------------------

V b) PRIEDAS

BENDRIJOS KILMĖS ŽUVŲ IR ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ IMPORTAS Į BUVUSIĄJĄ JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKĄ MAKEDONIJĄ

(minimų 28 straipsnio 2 dalyje)

KN kodas [1] | Aprašymas | Pirmų metų muitas | Antrų metų muitas | Trečių metų muitas |

% | % | % |

0301 | Gyvos žuvys: | 90 % MFN | 80 % MFN | 70 % MFN |

0301100000 | — Dekoratyvinės žuvytės |

| — Kitos gyvos žuvys: |

0301910000 | — — Upėtakiai (Salmo trutta, oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster): |

0301920000 | — — Unguriai (Anguilla spp.) |

0301930000 | — — — Karpis |

030199 | — — Kitos: |

0301990010 | — — — Gėlavandenės žuvys |

0302110000 | — — Upėtakiai (Salmo trutta, oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster): |

0302660000 | — — Unguriai (Anguilla spp.) |

0302690010 | — — — Gėlavandenės žuvys |

0303210000 | — — Upėtakiai (Salmo trutta, oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster): |

0303290010 | — — — Gėlavandenės žuvys |

0303790010 | — — — Gėlavandenės žuvys |

0304100010 | — — — Gėlavandenių žuvų: |

0304200010 | — — — Gėlavandenių žuvų: |

0304900010 | — — — Gėlavandenių žuvų: |

0305490000 | — — Kitos |

| — Vytintos žuvys, sūdytos arba nesūdytos, išskyrus rūkytas: |

0305590000 | — — Kitos |

| — Sūdytos žuvys, išskyrus vytintas arba rūkytas, ir žuvys, užpiltos sūrymu |

0305690000 | — — Kitos |

[1] Kaip apibrėžta 1996 m. liepos 31 d. Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos muitų tarifų įstatyme (Oficialusis leidinys 38/96).

--------------------------------------------------

VI PRIEDAS

ĮSISTEIGIMAS: FINANSINĖS PASLAUGOS

(Nurodyta V antraštinės dalies II skyriaus 47 ir 49 straipsniuose)

Finansinės paslaugos: sąvokų apibrėžimai

Finansinė paslauga yra bet kuri Šalies finansinių paslaugų teikėjo siūloma finansinio pobūdžio paslauga.

Finansinės paslaugos apima šių rūšių veiklą:

A. Visos draudimo ir su draudimu susijusios paslaugos

1) tiesioginis draudimas (įskaitant bendrą draudimą):

i) gyvybės;

ii) ne gyvybės;

2) perdraudimas ir retrocesija;

3) draudimo tarpininkavimas, pavyzdžiui, maklerio ir atstovavimo paslaugos;

4) draudimo pagalbinės paslaugos, tokios kaip konsultavimas, aktuarijaus paslaugos, rizikos įvertinimas ir žalos sureguliavimo paslaugos;

B. Bankininkystės ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą)

1) indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas iš gyventojų;

2) visų rūšių skolinimas, įskaitant vartojimo kreditą, hipotekinę paskolą, faktoringą ir prekybinio sandorio finansavimą;

3) finansinis lizingas;

4) visos mokėjimo ir pinigų pervedimo paslaugos, įskaitant kredito ir debito korteles, kelionės čekius ir bankų vekselius;

5) garantijos ir finansiniai įsipareigojimai;

6) prekiavimas klientų sąskaita biržoje, nebiržinėje rinkoje ar kitaip:

a) pinigų rinkos priemonėmis (čekiais, vekseliais, indėlių sertifikatais ir pan.);

b) užsienio valiuta;

c) išvestiniais produktais, įskaitant būsimuosius sandorius ir opcionus, bet jais neapsiribojant;

d) valiutų keitimo kurso ir palūkanų normos priemonėmis, įskaitant apsikeitimo sandorius, susitarimus dėl išankstinio palūkanų normos sandorio ir pan.;

e) perleidžiamais vertybiniais popieriais;

f) kitais apyvarčiais dokumentais ir finansiniais aktyvais, įskaitant tauriuosius metalus;

7) dalyvavimas visų rūšių vertybinių popierių emisijose, įskaitant vertybinių popierių išplatinimą ir agento paslaugas, platinant (viešu ar uždaru būdu), ir su tokiomis emisijomis susijusių paslaugų teikimas;

8) finansinis tarpininkavimas;

9) turto valdymas, pavyzdžiui, grynųjų arba portfelio valdymas, visų formų kolektyvinių investicijų valdymas, pensijų fondų valdymas, globojamų indėlių ir patikos paslaugos;

10) atsiskaitymo ir tarpuskaitos (kliringo) paslaugos finansiniam turtui, įskaitant vertybinius popierius, išvestinius produktus ir kitas apyvarčias priemones;

11) patariamasis tarpininkavimas ir kitos pagalbinės finansinės paslaugos visų rūšių veiklai, išvardytai 1–10 punktuose, įskaitant kredito nurodymą ir analizę, investicijų ir portfelio sudarymo tyrimą ir patarimus, patarimus dėl turto įsigijimo bei bendrovės pertvarkymo ir strategijos;

12) finansinės informacijos teikimas ir perdavimas bei finansinių duomenų tvarkymas ir su juo susijusi kitų finansinių paslaugų teikėjų programinė įranga.

Į finansinių paslaugų apibrėžimus neįtraukiama šių rūšių veikla:

a) centrinių bankų arba kitų valstybinių institucijų, vykdančių pinigų ir keitimo kurso politiką, atliekama veikla;

b) centrinių bankų, vyriausybinių agentūrų ar departamentų arba viešųjų institucijų atliekama veikla vyriausybės sąskaita ar su vyriausybės garantija, išskyrus atvejus, kai tą veiklą gali vykdyti finansinių paslaugų teikėjai, konkuruojantys su tokiais viešaisiais subjektais;

c) veikla, priklausanti socialinės apsaugos ar viešųjų pensijų planų įstatyminei sistemai, išskyrus atvejus, kai tą veiklą gali vykdyti finansinių paslaugų teikėjai, konkuruojantys su viešaisiais subjektais ar privačiomis institucijomis.

--------------------------------------------------

VII PRIEDAS

INTELEKTINĖS, PRAMONINĖS IR KOMERCINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

(minimos 71 straipsnyje)

1. 71 straipsnio 3 dalis susijusi su tokiomis daugiašalėmis konvencijomis:

- Budapešto sutartimi dėl tarptautinio mikroorganizmų deponavimo pripažinimo patentavimo procedūros reikmėms (1977 m., su pataisymais, padarytais 1980 m.);

- Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos Protokolu (Madridas, 1989 m.);

- Tarptautine naujų augalų veislių apsaugos konvencija (UPOV Ženevos aktas, 1991 m.).

Stabilizavimo ir asociacijos taryba gali nuspręsti, kad 71 straipsnio 3 dalis būtų taikoma ir kitoms daugiašalėms konvencijoms.

2. Šalys pabrėžia, kad svarbūs yra įsipareigojimai, nustatyti tokiose daugiašalėse konvencijose:

- Tarptautinėje konvencijoje dėl atlikėjų, fonogramų gamintojų ir transliuojančiųjų organizacijų apsaugos (Roma, 1961 m.);

- Paryžiaus konvencijoje dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (Stokholmo aktas, 1967 m., su pakeitimais, padarytais 1979 m.);

- Madrido sutartyje dėl tarptautinės ženklų registracijos (Stokholmo aktas, 1967 m., su pakeitimais, padarytais 1979 m.);

- Patentinės kooperacijos sutartyje (Vašingtonas, 1970 m., su pakeitimais, padarytais 1979 m., ir su pataisymais, padarytais 1984 m.);

- Konvencijoje dėl fonogramų gamintojų apsaugos nuo jų fonogramų neleistino kopijavimo (Ženeva, 1971 m.);

- Berno konvencijoje dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos (Paryžiaus aktas, 1971 m.);

- Nicos sutartyje dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklus registravimo klasifikacijos (Ženeva, 1977 m., su pakeitimais, padarytais 1979 m.).

3. Įsigaliojus šiam Susitarimui Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės pripažinimo ir apsaugos srityje bendrovėms ir piliečiams taiko ne mažiau palankų režimą negu bet kuriai trečiajai šaliai pagal dvišalius susitarimus.

--------------------------------------------------

PROTOKOLŲ SĄRAŠAS

1 protokolas | dėl tekstilės gaminių ir drabužių |

2 protokolas | dėl plieno produktų |

3 protokolas | dėl Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir Bendrijos prekybos perdirbtais žemės ūkio produktais |

4 protokolas | dėl sąvokos "produktų kilmė" apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų |

5 protokolas | dėl tarpusavio administracinės pagalbos muitinės veikloje |

--------------------------------------------------

1 PROTOKOLAS

dėl tekstilės gaminių ir drabužių

1 straipsnis

Šis protokolas taikomas tekstilės gaminiams ir drabužiams (toliau – tekstilės gaminiai), išvardytiems Bendrijos kombinuotosios nomenklatūros XI skyriaus (50–63 skirsniuose).

2 straipsnis

1. Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės (kaip apibrėžta 4 protokole) tekstilės gaminių, išvardytų kombinuotosios nomenklatūros XI skyriuje (50–63 skirsniuose), importui į Bendriją muitai netaikomi.

2. Muitai, taikomi Bendrijos kilmės (kaip apibrėžta Susitarimo 4 protokole) tekstilės gaminių, išvardytų kombinuotosios nomenklatūros XI skyriuje (50–63 skirsniuose), tiesioginiam importui į Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, panaikinami Susitarimo įsigaliojimo dieną, išskyrus šio protokolo 1 priede išvardytus produktus, kuriems muitai palaipsniui mažinami kaip nurodyta tame priede.

3. Pagal šį protokolą Šalių tarpusavio prekybai tekstilės gaminiais taikomos Susitarimo nuostatos ir ypač Susitarimo 6 ir 21 straipsniai.

3 straipsnis

Dvigubo patikrinimo susitarimai ir kiti susiję klausimai dėl Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės tekstilės gaminių eksporto į Bendriją ir Bendrijos kilmės tekstilės gaminių eksporto į Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją aptarti Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos Susitarime dėl prekybos tekstilės gaminiais, kuris buvo pratęstas ir taikomas nuo 2000 m. sausio 1 d.

4 straipsnis

Įsigaliojus šiam Susitarimui neįvedama jokių naujų kiekybinių apribojimų ar lygiaverčio poveikio priemonių, nebent pirmiau minėtame Susitarime ir jo protokoluose būtų numatyta kitaip.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

2 STRAIPSNIO 2 DALYJE MINIMI MUITAI

Muitai Bendrijos kilmės produktų, išvardytų šiame priede, importui į Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją laipsniškai mažinami laikantis tokių terminų:

- pirmųjų metų po Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. kiekvienas muitas sumažinamas iki 70 % bazinio muito,

- antrųjų metų po Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. kiekvienas muitas sumažinamas iki 63 % bazinio muito,

- trečiųjų metų po Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. kiekvienas muitas sumažinamas iki 56 % bazinio muito,

- ketvirtųjų metų po Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. kiekvienas muitas sumažinamas iki 49 % bazinio muito,

- penktųjų metų po Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. kiekvienas muitas sumažinamas iki 42 % bazinio muito,

- šeštųjų metų po Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. kiekvienas muitas sumažinamas iki 35 % bazinio muito,

- septintųjų metų po Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. kiekvienas muitas sumažinamas iki 28 % bazinio muito,

- aštuntųjų metų po Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. kiekvienas muitas sumažinamas iki 21 % bazinio muito,

- devintųjų metų po Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. kiekvienas muitas sumažinamas iki 14 % bazinio muito,

- dešimtųjų metų po Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. likę muitai panaikinami.

Produktų, kuriems mažinami muitų tarifai, sąrašas:

500710

500720

500790

510610

510620

510710

510720

510810

510820

510910

510990

511000

511111

511112

511112

511113

511190

511211

511219

511220

511230

511290

511300

520420

520511

520512

520513

520514

520515

520521

520522

520523

520524

520526

520527

520528

520531

520532

520533

520534

520535

520541

520542

520543

520544

520546

520547

520548

520611

520612

520613

520614

520615

520621

520622

520623

520624

520625

520631

520632

520633

520634

520635

520641

520642

520643

520644

520645

520710

520790

520811

520812

520813

520819

520821

520822

520823

520829

520831

520832

520833

520839

520841

520842

520843

520849

520851

520852

520853

520859

520911

520912

520919

520921

520922

520929

520931

520932

520939

520941

520942

520943

520949

520951

520952

520959

521011

521012

521019

521021

521022

521029

521031

521032

521039

521041

521042

521049

521051

521052

521059

521111

521112

521119

521121

521122

521129

521131

521132

521139

521141

521142

521143

521149

521151

521152

521159

521211

521112

521213

521214

521215

521221

521222

521223

521224

521225

530911

530919

530921

530929

531010

531090

531100

540110

540120

540210

540220

540231

540232

540233

540239

540241

540242

540243

540249

540251

540252

540259

540261

540262

540269

540310

540320

540333

540339

540341

540342

540349

540490

540500

540610

540620

540710

540720

540730

540741

540742

540743

540744

540751

540752

540753

540754

540761

540769

540771

540772

540773

540774

540781

540782

540783

540791

540792

540793

540794

540810

540821

540822

540823

540824

540831

540832

540833

540834

550110

550120

550130

550190

550310

550320

550330

550340

550390

550510

550520

550610

550620

550630

550690

550810

550820

550911

550912

550921

550922

550931

550932

550941

550942

550951

550952

550953

550959

550961

550962

550969

550991

550992

550999

551011

551012

551020

551030

551090

551110

551120

551130

551211

551219

551221

551229

551297

551299

551311

551312

551313

551319

551321

551322

551323

551329

551331

551332

551333

551339

551341

551342

551343

551349

551411

551412

551413

551419

551421

551422

551423

551429

551431

551432

551433

551439

551441

551442

551443

551449

551511

551512

551513

551519

551521

551522

551529

551591

551592

551599

551611

551612

551613

551614

551621

551622

551623

551624

551631

551632

551633

551634

551641

551642

551643

551644

551691

551692

551693

551694

560110

560121

560122

560129

560130

560210

560221

560229

560290

560311

560312

560313

560314

560391

560392

560393

560394

560600

560919

560890

560900

570110

570190

570210

570220

570231

570232

570239

570241

570242

570249

570251

570252

570259

570291

570292

570299

570310

570320

570330

570390

570410

570490

570500

580110

580121

580122

580123

580124

580125

580126

580131

580132

580133

580134

580135

580136

580190

580211

580219

580220

580230

580310

580390

580410

580421

580429

580430

580500

580610

580620

580631

580632

580639

580640

580710

580790

580810

580890

580900

581010

581091

581092

581099

581100

590110

590190

590210

590220

590290

590410

590491

590492

590500

590610

590691

590699

590700

590800

591000

600110

600121

600122

600129

600191

600192

600199

600210

600220

600230

600241

600242

600243

600249

600291

600292

600293

600299

610110

610120

610130

610190

610210

610220

610230

610290

610311

610312

610319

610321

610322

610323

610329

610331

610332

610333

610339

610341

610342

610343

610349

610411

610412

610413

610419

610421

610422

610423

610429

610431

610432

610433

610439

610441

610442

610443

610444

610449

610451

610452

610453

610459

610461

610462

610463

610469

610510

610520

610590

610610

610620

610690

610711

610712

610719

610721

610722

610729

610791

610792

610799

610811

610819

610821

610822

610829

610831

610832

610839

610891

610892

610899

610910

610990

611010

611020

611030

611090

611110

611120

611130

611190

611211

611212

611219

611220

611231

611239

611241

611249

611300

611410

611420

611430

611490

611511

611512

611519

611520

611591

611591

611592

611593

611599

611610

611691

611692

611693

611699

611710

611720

611780

611790

620111

620112

620113

620119

620191

620192

620193

620199

620211

620212

620213

620219

620291

620292

620293

620299

620311

620312

620319

620321

620322

620323

620329

620331

620332

620333

620339

620341

620342

620343

620349

620411

620412

620413

620419

620421

620422

620423

620429

620431

620432

620433

620439

620441

620442

620443

620444

620449

620451

620452

620453

620459

620461

620462

620463

620469

620510

620520

620530

620590

620610

620620

620630

620640

620690

620711

620719

620721

620722

620729

620791

620792

620799

620811

620819

620821

620822

620829

620891

620892

620899

620910

620920

620930

620990

621010

621020

621030

621040

621050

621111

621112

621120

621131

621132

621133

621139

621141

621142

621143

621149

621210

621220

621230

621290

621310

621320

621390

621410

621420

621430

621440

621490

621510

621520

621590

621600

621710

621790

630110

630120

630130

630140

630190

630210

630221

630222

630229

630231

630232

630239

630240

630251

630252

630253

630259

630260

630291

630292

630293

630299

630311

630312

630319

630391

630392

630399

630411

630419

630491

630492

630493

630499

630510

630520

630532

630533

630539

630590

630611

630612

630619

630621

630622

630629

630631

630639

630641

630649

630691

630699

630710

630720

630790

630800

--------------------------------------------------

2 PROTOKOLAS

dėl plieno produktų

1 straipsnis

Šis protokolas taikomas produktams, išvardytiems Bendrojo muitų tarifo 72 skyriuje. Jis taip pat taikomas kitiems gataviems plieno gaminiams, kurių kilmės šalis pagal pirmiau minėtą skyrių ateityje galėtų būti Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija.

2 straipsnis

Muitai, taikomi Bendrijoje Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės plieno gaminių importui, panaikinami šio Susitarimo įsigaliojimo dieną.

3 straipsnis

Muitai, taikomi Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje Bendrijos kilmės plieno gaminių importui, palaipsniui panaikinami laikantis tokių terminų:

1) kiekvienas muitas sumažinamas iki 80 % bazinio muito dydžio pirmųjų metų po Susitarimo įsigaliojimo pradžioje;

2) toliau muitai mažinami iki 60 %, 40 %, 20 % ir 0 % bazinio muito dydžio atitinkamai antrųjų, trečiųjų, ketvirtųjų ir penktųjų metų po Susitarimo įsigaliojimo pradžioje.

4 straipsnis

1. Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės plieno gaminių importo į Bendriją kiekybiniai apribojimai ir lygiaverčio poveikio priemonės panaikinamos Susitarimo įsigaliojimo dieną.

2. Bendrijos kilmės plieno gaminių importo į Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją kiekybiniai apribojimai ir lygiaverčio poveikio priemonės panaikinamos Susitarimo įsigaliojimo dieną.

5 straipsnis

1. Atsižvelgdamos į šio Susitarimo 69 straipsnyje nustatytas taisykles Šalys pripažįsta, kad kiekviena jų turi kuo skubiau spręsti savo plieno sektoriaus struktūrines problemas ir taip užtikrinti šios pramonės konkurencingumą pasaulyje. Todėl Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija per dvejus metus parengia savo plieno pramonės restruktūrizavimo ir pertvarkymo programą, kuri padėtų šiam sektoriui tapti gyvybingu įprastomis rinkos sąlygomis. Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos prašymu šiam tikslui Bendrija teikia jai atitinkamas technines konsultacijas.

2. Bet kokie šiam straipsniui prieštaraujantys veiksmai vertinami vadovaujantis ne tik šio Susitarimo 69 straipsnyje nustatytomis taisyklėmis, bet ir konkrečiais kriterijais, suformuotais taikant Bendrijos valstybės paramos taisykles, įskaitant jos antrinės teisės aktus ir konkrečias valstybės paramos kontrolės taisykles, taikomas plieno sektoriui po EAPB sutarties galiojimo pabaigos.

3. Siekdama taikyti šio Susitarimo 69 straipsnio 1 dalies iii punktą plieno gaminiams, Bendrija pripažįsta, kad penkerius metus nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija išimtiniais atvejais galės teikti valstybės paramą restruktūrizavimo tikslais, jeigu:

- restruktūrizavimo laikotarpio pabaigoje tokia parama ją gavusioms firmoms padeda tapti gyvybingomis įprastinėmis rinkos sąlygomis, ir

- teikiama tik tokio dydžio parama ir tik tokiu reguliarumu, koks būtinas norint atkurti gyvybingumą, o tas dydis ir reguliarumas palaipsniui mažinamas,

- restruktūrizavimo programa susieta su visuotinu pajėgumų racionalizavimu ir mažinimu Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje.

4. Kiekviena Šalis užtikrina visišką būtinos restruktūrizavimo ir pertvarkymo programos įgyvendinimo skaidrumą, nuolatos keisdamasi su kita Šalimi visa informacija, įskaitant informaciją apie restruktūrizavimo planą, taip pat apie valstybės paramos, teikiamos vadovaujantis šio straipsnio 2 ir 3 dalimis, dydį, reguliarumą ir paskirtį.

5. Bendradarbiavimo taryba kontroliuoja šio straipsnio 1–4 dalyse išdėstytų reikalavimų vykdymą.

6. Jei viena Šalis mano, kad tam tikri kitos Šalies veiksmai prieštarauja šio straipsnio sąlygoms, ir jeigu tie veiksmai daro arba gali padaryti žalą pirmosios Šalies interesams arba materialinę žalos jos vietos pramonei, ta Šalis gali imtis atitinkamų priemonių, prieš tai pasikonsultavusi su 8 straipsnyje minima kontaktine grupe arba praėjus 80 darbo dienų po kreipimosi dėl tokios konsultacijos.

6 straipsnis

Susitarimo 19, 20 ir 34 straipsnių nuostatos taikomos Šalių tarpusavio prekybai plieno gaminiais.

7 straipsnis

1. Susitariančiosios Šalys pripažįsta, kad būtina nustatyti administracinę procedūrą, kuri leistų greitai teikti informaciją apie prekybos Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės plieno gaminiais srautų tendencijas ir taip padidintų skaidrumą, leistų išvengti galimų prekybos iškraipymų.

2. Todėl Susitariančiosios Šalys susitaria sukurti dvigubo patikrinimo sistemą be kiekybinių apribojimų, taikomą Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės plieno gaminių importui į Bendriją, kuri leistų keistis statistine informacija apie eksportą ir priežiūros dokumentus ir nedelsiant rengti konsultacijas dėl bet kokių problemų, susijusių su tokios sistemos veikimu.

3. Išsami informacija apie dvigubo patikrinimo sistemą pateikiama šio protokolo I priede. Ji periodiškai persvarstomas siekiant įsitikinti, kad yra tikrai reikalinga. Priedas vėliau gali būti iš dalies pakeistas arba Bendradarbiavimo taryba savo sprendimu gali panaikinti dvigubo patikrinimo sistemą.

8 straipsnis

Šalys susitaria, kad specialus jau įsteigtas Stabilizavimo ir asociacijos tarybos organas bus atsakingas už klausimų, susijusių su šio protokolo įgyvendinimu, svarstymą.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

dėl dvigubo patikrinimo sistemos įvedimo tam tikrų plieno produktų eksportui iš Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos į Europos Bendrijas

1 straipsnis

1. Nuo Stabilizavimo ir asociacijos susitarimo tarp Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos (toliau – atitinkamai Susitarimas ir Bendrija) įsigaliojimo dienos importuojant į Bendriją Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės produktus, išvardytus 1 priede, turi būti pateikiamas 1 priedėlyje nurodytą pavyzdį atitinkantis priežiūros dokumentas, išduotas Bendrijos valdžios institucijų.

2. Šiame protokole nurodytų produktų klasifikacija remiasi Bendrijos tarifų ir statistine nomenklatūra (toliau – kombinuotoji nomenklatūra arba trumpinys KN). Šiame protokole nurodytų produktų kilmė nustatoma pagal Bendrijoje galiojančias taisykles.

3. Bendrijos kompetentingos valdžios institucijos įsipareigoja informuoti Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją apie visus kombinuotosios nomenklatūros (KN) pakeitimus, susijusius su produktais, kuriems taikoma dvigubo patikrinimo sistema, iki tų pasikeitimų įsigaliojimo dienos Bendrijoje.

4. Be to, į Bendriją importuojamiems Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės geležies ir plieno gaminiams, išvardytiems I priedėlyje, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kompetentingos valdžios institucijos privalo išduoti eksporto dokumentą. Kad problemų nekiltų metų pabaigoje, importuotojas turi pateikti eksporto dokumento originalą ne vėliau kaip iki kitų metų, einančių po tų, kuriais dokumente nurodytos prekės buvo pakrautos, kovo 31 d.

5. Eksporto dokumento nereikalaujama prekėms, pakrautoms iki Susitarimo įsigaliojimo dienos, jeigu tų produktų paskirties vieta buvo ne Bendrijoje ir jei prie tų produktų, kurie pagal ankstesnį priežiūros režimą, taikytą 1996 m., galėjo būti importuojami tik pateikus priežiūros dokumentą, faktiškai yra pridėtas toks dokumentas.

6. Laikoma, kad prekės pakrautos tą dieną, kai jos pakraunamos į gabenimui skirtą transporto priemonę.

7. Eksporto dokumentas turi būti 3 priedėlyje nustatyto pavyzdžio. Jis galioja eksportuojant prekes per Bendrijos muitų teritoriją.

8. Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija praneša Europos Bendrijų Komisijai atitinkamų Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos valdžios institucijų, įgaliotų išduoti ir tikrinti eksporto dokumentus, pavadinimus bei adresus ir pateikia jų naudojamų antspaudų bei parašų pavyzdžius. Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija taip pat praneša Komisijai apie bet kokius šios informacijos pasikeitimus.

9. 4 priedėlyje išdėstytos tam tikros techninės nuostatos, susijusios su dvigubo patikrinimo sistemos įgyvendinimu.

2 straipsnis

1. Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija įsipareigoja teikti Bendrijai tikslią statistinę informaciją apie eksporto dokumentus, kuriuos pagal 1 straipsnį išduoda Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos valdžios institucijos.

Ši informacija perduodama Bendrijai iki mėnesio, einančio po to mėnesio, kurio statistiniai duomenys pateikiami, pabaigos.

2. Bendrija įsipareigoja teikti Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos valdžios institucijoms tikslią statistinę informaciją apie priežiūros dokumentus, kuriuos valstybės narės išduoda 1 priedėlyje išvardytiems produktams. Tokia informacija perduodama Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos valdžios institucijoms iki mėnesio, einančio po to mėnesio, kurio statistiniai duomenys pateikiami, pabaigos.

3 straipsnis

Jeigu būtina, kurios nors Šalies prašymu rengiamos konsultacijos dėl bet kokių problemų, susijusių su dvigubo patikrinimo sistemos veikimu. Tokios konsultacijos rengiamos nedelsiant. Abi Šalys stengiasi, kad pagal šį straipsnį rengiamos konsultacijos vyktų vadovaujantis bendradarbiavimo dvasia ir padėtų suderinti tarpusavio skirtumus.

4 straipsnis

Visi pranešimai, kurie turi būti atsiųsti pagal šį Susitarimą, adresuojami:

- Bendrijos atveju Europos Bendrijų Komisijai (Prekybos GD E/2 ir Įmonių GD C/2),

- Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos atveju jos Misijai prie Europos Bendrijų, Užsienio reikalų ministerijai ir Ūkio ministerijai.

--------------------------------------------------

I PRIEDO I PRIEDĖLIS

PRODUKTŲ, KURIEMS TAIKOMAS DVIGUBAS PATIKRINIMAS, SĄRAŠAS

Visa KN 7208 pozicija

Visa KN 7209 pozicija

Visa KN 7210 pozicija

Visa KN 7211 pozicija

Visa KN 7212 pozicija

Kiti techniniai priedai bus pridėti vėliau ir juose bus atsižvelgta į dabar galiojančius techninius priedus.

--------------------------------------------------

3 PROTOKOLAS

dėl Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir Bendrijos tarpusavio prekybos perdirbtais žemės ūkio produktais

1 straipsnis

1. Bendrija ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija perdirbtiems žemės ūkio produktams taiko muitus, nurodytus atitinkamai I ir II prieduose, juose nustatytomis sąlygomis, neatsižvelgdamos į tai, ar jų importui taikomos kvotos ar ne.

2. Bendradarbiavimo taryba priima sprendimą dėl:

- šiame protokole pateikto perdirbtų žemės ūkio produktų sąrašo papildymo,

- I ir II prieduose nurodytų muitų pakeitimo,

- tarifinių kvotų didinimo arba panaikinimo.

3. Stabilizavimo ir asociacijos taryba gali pakeisti šiame protokole nustatytus muitus režimu, nustatytu remiantis Bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos žemės ūkio produktų, kurie faktiškai naudojami gaminant perdirbtus žemės ūkio produktus ir kuriems taikomas šis protokolas, atitinkamomis rinkos kainomis. Ji nustatys prekių, kurioms taikomos šios sumos, sąrašą ir pagrindinių produktų sąrašą; tam tikslui priims bendrąsias taikymo taisykles.

2 straipsnis

Muitai, taikomi pagal 1 straipsnį, gali būti sumažinti Bendradarbiavimo tarybos sprendimu:

- jeigu sumažinami Bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos tarpusavio prekyboje pagrindiniams produktams taikomi muitai, arba

- reaguodama į muitų sumažinimą dėl abipusių nuolaidų, taikomų perdirbtiems žemės ūkio produktams.

Dydžiai, kurias bus mažinami muitai, kaip numatyta pirmojoje įtraukoje, skaičiuojami muito žemės ūkio sudedamajai daliai, atitinkančiai žemės ūkio produktus, faktiškai naudojamus gaminant atitinkamus žemės ūkio produktus, ir atimami iš muitų, taikomų tiems pagrindiniams žemės ūkio produktams.

3 straipsnis

Bendrija ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija informuoja viena kitą apie administracines priemones, priimtas taikyti šiame protokole išvardytiems produktams. Šios priemonės turėtų užtikrinti vienodą požiūrį į visas suinteresuotas šalis ir būti kuo paprastesnės bei lankstesnės.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

MUITAI, TAIKOMI BUVUSIOSIOS JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKOS MAKEDONIJOS KILMĖS PREKIŲ IMPORTUI Į BENDRIJĄ

Toliau išvardytų Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos kilmės perdirbtų žemės ūkio produktų importui į Bendriją taikomi nuliniai muitai.

KN kodas | Aprašymas |

(1) | (2) |

0403 | Pasukos, rūgpienis ir grietinė, jogurtas, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, taip pat į kuriuos pridėta arba nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos: |

040310 | — Jogurtas: |

| — — Aromatinti arba į kuriuos pridėta vaisių, riešutų arba kakavos: |

| — — — Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, kurių riebumas: |

04031051 | — — — — Ne didesnis kaip 1,5 % |

04031053 | — — — — Didesni kaip 1,5 %, bet ne didesni kaip 27 % |

04031059 | — — — — Didesnis kaip 27 % |

| — — — Kitas, kurio riebumas: |

04031091 | — — — Ne didesnis kaip 3 % |

04031093 | — — — Didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 6 % |

04031099 | — — — Didesnis kaip 6 % |

040390 | — Kiti: |

| — — Aromatinti arba į kuriuos pridėta vaisių, riešutų arba kakavos: |

| — — — Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, kurių riebumas: |

04039071 | — — — — Ne didesnis kaip 1,5 % |

04039073 | — — — — Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % |

04039079 | — — — — Didesnis kaip 27 % |

| — — — Kiti, kurių riebumas: |

04039091 | — — — — Ne didesnis kaip 3 % |

04039093 | — — — — Didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 6 % |

04039099 | — — — — Didesnis kaip 6 % |

0405 | Sviestas ir kiti pieno riebalai ir aliejai; pieno pastos: |

040520 | — Pieno pastos: |

04052010 | — — Kurių riebumas ne mažesnis kaip 39 % masės, bet mažesnis kaip 60 % masės |

04052030 | — — Kurių riebumas ne mažesnis kaip 60 % masės, bet ne didesnis kaip 75 % masės |

050900 | Gyvūninės kilmės gamtinės pintys: |

05090090 | — Kitos |

0710 | Daržovės (nevirtos arba virtos garuose ar vandenyje), sušaldytos: |

07104000 | — Cukriniai kukurūzai |

0711 | Konservuotos daržovės, netinkamos ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuotos dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais): |

071190 | — Kitos daržovės; daržovių mišiniai: |

| — — Daržovės |

07119030 | — — — Cukriniai kukurūzai |

1302 | Augalų syvai ir ekstraktai; pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai; agaras ir kitos augalinės gleivės bei tirštikliai, modifikuoti arba nemodifikuoti: |

| — Augalų syvai ir ekstraktai: |

13021200 | — — Saldišaknių |

13021300 | — — Apynių |

130220 | — Pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai: |

13022010 | — — Sausi (-os) |

13022090 | — — Kiti |

1505 | Avių prakaitiniai riebalai ir iš jų gaunamos riebalų medžiagos (įskaitant lanoliną): |

15051000 | — Neapdoroti avių prakaitiniai riebalai |

1516 | Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos, visiškai arba iš dalies sukietinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti, nerafinuoti arba rafinuoti, bet toliau neapdoroti: |

151620 | — Augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos: |

15162010 | — — Sukietintasis ricinos aliejus, vadinamas "opaliniu vašku" |

1517 | Margarinas; gyvūninių arba augalinių riebalų ir aliejaus bei įvairių šiame skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejaus frakcijų valgomieji mišiniai arba preparatai, išskyrus valgomuosius riebalus, aliejų arba jų frakcijas, klasifikuojamus 1516 pozicijoje: |

151710 | — Margarinas, išskyrus skystąjį margariną: |

15171010 | — — Kurių sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės pieno riebalų |

151790 | — Kiti: |

15179010 | — — Kurių sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės pieno riebalų |

| — — Kiti: |

15179093 | — — — Valgomieji mišiniai arba preparatai, naudojami formoms tepti |

151800 | Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, kaitinti, oksiduoti, dehidratuoti, sulfuruoti, prapūsti, polimerizuoti šiluma vakuume arba inertinėse dujose arba kitaip chemiškai modifikuoti, išskyrus klasifikuojamus 1516 pozicijoje; nevalgomieji gyvūninių arba augalinių riebalų, aliejaus arba įvairių šiame skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejų frakcijų mišiniai arba preparatai, nenurodyti kitoje vietoje: |

15180010 | — Linoksinas |

| — Nelakusis, skystas, sumaišytas augalinis aliejus, skirtas naudoti technikoje arba pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą |

| — Kiti: |

15180091 | — — Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, kaitinti, oksiduoti, dehidratuoti, sulfuruoti, prapūsti, polimerizuoti šiluma vakuume arba inertinėse dujose arba kitaip chemiškai modifikuoti, išskyrus klasifikuojamus 1516 pozicijoje |

| — — Kiti: |

15180095 | — — — Nevalgomieji gyvūninių arba gyvūninių ir augalinių riebalų, aliejų ir jų frakcijų mišiniai arba preparatai |

15180099 | — — — Kiti |

1521 | Augalinis vaškas (išskyrus trigliceridus), bičių vaškas, kitas vabzdžių vaškas ir spermacetas, rafinuoti arba nerafinuoti, dažyti arba nedažyti: |

152190 | — Kiti: |

| — — Bičių vaškas ir kitas vabzdžių vaškas, rafinuoti arba nerafinuoti, dažyti arba nedažyti: |

15219099 | — — — Kiti |

152200 | Degra; riebalų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo atliekos: |

15220010 | — Degra |

1702 | Kiti cukrūs, įskaitant chemiškai gryną laktozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę, kurių būvis kietas; cukrų sirupai, į kuriuos nepridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų; dirbtinis medus, sumaišytas arba nesumaišytas su natūraliu medumi; karamelė (degintas cukrus): |

17025000 | — Chemiškai gryna fruktozė |

170290 | — Kiti, įskaitant invertuotą cukrų: |

17029010 | — — Chemiškai gryna maltozė |

1704 | Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), neturintys kakavos: |

170410 | — Kramtomoji guma, su cukraus apvalkalu arba be jo: |

| — — Kurios sudėtyje esanti sacharozė sudaro mažiau kaip 60 % masės (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu): |

17041011 | — — — Juostelių pavidalo guma |

17041019 | — — — Kita |

| — — Kurios sudėtyje esanti sacharozė sudaro ne mažiau kaip 60 % masės (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu): |

17041091 | — — — Juostelių pavidalo guma |

17041099 | — — — Kita |

170490 | — Kiti: |

17049010 | — — Saldišaknės ekstraktas, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 10 % masės sacharozės, bet nėra kitų medžiagų priedų |

17049030 | — — Baltasis šokoladas |

| — — Kiti: |

17049051 | — — — Konditerinės masės, įskaitant marcipaną, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė ne mažesnė kaip 1 kg |

17049055 | — — — Pastilės ir žirneliai nuo gerklės skausmo ir nuo kosulio |

17049061 | — — — Su cukraus apvalkalu |

| — — Kiti: |

17049065 | — — — — Konditerijos gaminiai-guminukai ir konditerijos gaminiai iš drebučių, įskaitant vaisių pastas, turinčias konditerijos gaminių iš cukraus pavidalą |

17049071 | — — — — Saldainiai iš virtos cukraus masės, įdaryti arba neįdaryti |

17049075 | — — — — Kieti saldainiai iš cukraus ir sviesto ("irisai"), karamelės ir panašūs saldainiai |

| — — — — Kiti |

17049081 | — — — — — Presuotos tabletės |

17049099 | — —— — — Kiti |

1803 | Kakavos pasta, iš kurios pašalinti arba nepašalinti riebalai: |

18031000 | — Iš kurios riebalai nepašalinti |

18032000 | — Iš kurios visiškai arba iš dalies pašalinti riebalai |

18040000 | Kakavos sviestas, riebalai ir aliejus |

18050000 | Kakavos milteliai, į kuriuos nepridėta cukraus arba kitų saldiklių |

1806 | šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos: |

180610 | — Kakavos milteliai, į kuriuos pridėta cukraus arba kitų saldiklių: |

18061015 | — — Kurių sudėtyje nėra sacharozės arba kurių sudėtyje esanti sacharozė (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu) arba izogliukozė, išreikšta sacharozės kiekiu, sudaro mažiau kaip 5 % masės |

18061020 | — — Kurių sudėtyje sacharozės arba izogliukozės, išreikštos sacharozės kiekiu, yra 5 % arba ne daugiau kaip 65 % masės (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu): |

18061030 | — — Kurių sudėtyje sacharozės arba izogliukozės, išreikštos sacharozės kiekiu, yra 65 % arba ne daugiau kaip 80 % masės (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu): |

18061090 | — — Kurių sudėtyje esanti sacharozė (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu) arba izogliukozė, išreikšta sacharozės kiekiu, sudaro ne mažiau kaip 80 % masės |

180620 | — Kiti gaminiai, turintys briketų, plytelių arba juostelių pavidalą, kurių masė didesnė kaip 2 kg, taip pat skysti gaminiai, pastos, milteliai, granulės arba kito pavidalo gaminiai, sudėti į talpyklas arba tiesiogiai supakuoti į pakuotes ir kurių masė didesnė kaip 2 kg: |

18062010 | — — Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 31 % masės kakavos sviesto arba kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 31 % masės kakavos sviesto ir pieno riebalų |

18062030 | — — Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 25 % masės, bet mažiau kaip 31 % masės kakavos sviesto ir pieno riebalų |

| — — Kiti: |

18062050 | — — — Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 18 % masės kakavos sviesto |

18062070 | — — — Pieniško šokolado trupiniai |

18062080 | — — — Šokolado aromatą turinčios glazūros |

18062095 | — — — Kiti |

| — Kiti, turintys briketų, plytelių arba juostelių pavidalą: |

18063100 | — — Įdaryti |

180632 | — — Neįdaryti: |

18063210 | — — — Su javų grūdų, vaisių arba riešutų priedais |

18063290 | — — — Kiti |

180690 | — Kiti: |

| — — Šokoladas ir šokolado produktai: |

| — — — Šokoladas, įdarytas arba neįdarytas: |

18069011 | — — — — Su alkoholiu |

18069019 | — — — — Kiti |

| — — — Kiti: |

18069031 | — — — — Įdaryti |

18069039 | — — — — Neįdaryti |

18069050 | — — Konditerijos gaminiai iš cukraus ir jų pakaitalai, pagaminti iš cukraus pakaitalų, turintys kakavos: |

18069060 | — — Tepiniai su kakava: |

18069070 | — — Gaminiai su kakava, vartojami gėrimų gamyboje |

18069090 | — — Kiti |

1901 | Salyklo ekstraktas; maisto produktai iš miltų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstrakto, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 40 % masės, nenurodyti kitoje vietoje; maisto produktai iš prekių, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 5 % masės, nenurodyti kitoje vietoje: |

19011000 | — Maisto produktai kūdikiams, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes |

19012000 | — Mišiniai ir tešlos, skirti kepinių, klasifikuojamų 1905 pozicijoje, gamybai |

190190 | — Kiti: |

| — — Salyklo ekstraktas: |

19019011 | — — — Kurio sudėtyje esančio sausojo ekstrakto kiekis sudaro ne mažiau kaip 90 % masės |

19019019 | — — — Kitas |

| — — Kiti: |

19019091 | — — — Kurių sudėtyje nėra pieno riebalų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės ar krakmolo arba yra mažiau kaip 1,5 % pieno riebalų, 5 % sacharozės (įskaitant invertuotąjį cukrų) arba izogliukozės, 5 % gliukozės arba krakmolo, išskyrus miltelių pavidalo maisto produktus, iš prekių, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose |

19019099 | — — — Kiti |

1902 | Tešlos gaminiai, virti arba nevirti, įdaryti (mėsa arba kitais produktais) arba neįdaryti, taip pat paruošti arba neparuošti kitu būdu, pavyzdžiui, spageti, makaronai, vermišeliai, lazanja, gnocchi, ravioliai (koldūnai), cannelloni; kuskusas, paruoštas arba neparuoštas: |

| — Tešlos gaminiai, nevirti, neįdaryti ir neparuošti kitu būdu: |

19021100 | — — Su kiaušiniais |

190219 | — — Kiti: |

19021910 | — — — Be paprastųjų kviečių miltų arba rupinių |

19021990 | — — — Kiti |

190220 | — Įdaryti tešlos gaminiai, virti arba nevirti, paruošti arba neparuošti kitu būdu: |

| — — Kiti: |

19022091 | — — — Virti |

19022099 | — — — Kiti |

190230 | — Kiti tešlos gaminiai: |

19023010 | — — Džiovinti |

19023090 | — — Kiti |

190240 | — Kuskusas: |

19024010 | — — Neparuoštas |

19024090 | — — Kitas |

19030000 | Tapijoka ir iš krakmolo pagaminti jos pakaitalai, turintys dribsnių, grūdelių, žirnelių, išsijų arba panašų pavidalą |

1904 | Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grūdus ar javų grūdų produktus (pavyzdžiui, kukurūzų dribsnius); javai (išskyrus kukurūzus), turintys grūdų, dribsnių arba kitaip apdorotų grūdų pavidalą (išskyrus miltus, ir rupinius), apvirti arba paruošti kitu būdu, nenurodyti kitoje vietoje: |

190410 | — Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grūdus ar javų grūdų produktus: |

19041010 | — — Pagaminti iš kukurūzų |

19041030 | — — Pagaminti iš ryžių |

19041090 | — — Kiti: |

190420 | — Paruošti maisto produktai, pagaminti iš neskrudintų javų grūdų dribsnių arba iš neskrudintų javų grūdų dribsnių ir skrudintų javų grūdų dribsnių arba išpūstų javų grūdų mišinių: |

19042010 | — — Javainių (Müsli) rūšies produktai, daugiausia sudaryti iš neskrudintų javų grūdų dribsnių |

| — — Kiti: |

19042091 | — — — Pagaminti iš kukurūzų |

19042095 | — — — Pagaminti iš ryžių |

19042099 | — — Kiti |

190490 | — Kiti: |

19049010 | — — Ryžiai |

19049090 | — — Kiti |

1905 | Duona, pyragai, bandelės, pyragaičiai, sausainiai ir kiti kepiniai, su kakava arba be kakavos; ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai: |

19051000 | — Duoniniai traškučiai |

190520 | — Meduoliai su imbiero priedais ir panašūs produktai: |

19052010 | — — Kurių sudėtyje esanti sacharozė sudaro mažiau kaip 30 % masės (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu) |

19052030 | — — Kurių sudėtyje esanti sacharozė sudaro ne mažiau kaip 30 % , tačiau ne daugiau kaip 50 % masės (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu) |

19052090 | — — Kurių sudėtyje esanti sacharozė (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu) sudaro ne mažiau kaip 50 % masės |

190530 | — Saldūs sausainiai; vafliai ir sausblyniai: |

| — — Visiškai arba iš dalies padengti ar glaistyti šokoladu arba kitais produktais, kurių sudėtyje yra kakavos: |

19053011 | — — — Tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 85 g |

19053019 | — — — Kiti |

| — — Kiti: |

| — — — Saldūs sausainiai: |

19053030 | — — — — Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 8 % masės pieno riebalų |

| — — — — Kiti: |

19053051 | — — — — — Sluoksniuoti sausainiai |

19053059 | — — — — — Kiti |

| — — — Vafliai ir sausblyniai: |

19053091 | — — — — Sūdyti, įdaryti arba neįdaryti |

19053099 | — — — — Kiti |

190540 | — Džiūvėsiai, kepintos duonos arba pyrago riekelės ir panašūs kepinti produktai: |

19054010 | — — Džiūvėsiai |

19054090 | — — Kiti |

190590 | — Kiti: |

19059010 | — — Macai |

19059020 | — — Ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai |

| — — Kiti: |

19059030 | — — — Duona ir pyragas, į kuriuos nepridėta medaus, kiaušinių, sūrio arba vaisių, kurių sudėtyje esantis cukrus sudaro ne daugiau kaip 5 % sausosios medžiagos masės, o riebalai — ne daugiau kaip 5 % sausosios medžiagos masės |

19059040 | — — — Vafliai ir sausblyniai, kurių sudėtyje esantis vanduo sudaro daugiau kaip 10 % masės |

19059045 | — — — Sausainiai |

19059055 | — — — Išspausti (angl. extruded) arba iškočioti produktai, pikantiški arba sūdyti |

| — — — Kiti: |

19059060 | — — — — Į kuriuos pridėta saldiklių |

19059090 | — — — — Kiti |

2001 | Daržovės, vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruoštos arba konservuotos su actu arba acto rūgštimi: |

200190 | — Kiti: |

20019030 | — — Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata) |

20019040 | — — Batatai, saldžiosios bulvės ir panašios valgomosios augalų dalys, kuriuose krakmolas sudaro ne mažiau kaip 5 % masės |

20019060 | — — Palmių šerdys |

2004 | Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, užšaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje |

200410 | — Bulvės: |

| — — Kitos |

20041091 | — — — Turinčios miltų, rupinių arba dribsnių pavidalą |

200490 | — Kitos daržovės ir daržovių mišiniai: |

20049010 | — — Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata) |

2005 | Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesušaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje |

200520 | — Bulvės: |

20052010 | — — Turinčios miltų, rupinių arba dribsnių pavidalą |

20058000 | — Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata) |

2008 | Vaisiai, riešutai ir kitos valgomos augalų dalys, paruošti ir konservuoti kitu būdu, kurių sudėtyje pridėta arba nepridėta cukraus arba kitų saldiklių arba spirito, nenurodyti kitoje vietoje: |

| — Riešutai, žemės riešutai (arachiai) ir kitos sėklos, sumaišytos arba nesumaišytos tarpusavyje: |

200811 | — — Žemės riešutai (arachiai): |

20081110 | — — — Žemės riešutų (arachių) sviestas |

| — Kiti, įskaitant mišinius, išskyrus klasifikuojamus 200819 subpozicijoje: |

20089100 | — — Palmių šerdys |

200899 | — — Kiti |

| — — — Į kurias nepridėta alkoholio: |

| — — — — Kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus: |

20089985 | — — — — — Kukurūzai, išskyrus cukrinius kukurūzus (Zea mays var. saccharata) |

20089991 | — — — — — Batatai, saldžiosios bulvės ir panašios valgomosios augalų dalys, kuriuose krakmolas sudaro ne mažiau kaip 5 % masės |

2101 | Kavos, arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių produktų arba iš kavos, arbatos arba matės; skrudintos trūkažolės (cikorijos) ir kiti skrudinti kavos pakaitalai, taip pat jų ekstraktai, esencijos ir koncentratai: |

| — Kavos ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių ekstraktų, esencijų ir koncentratų arba iš kavos: |

210111 | — — Ekstraktai, esencijos arba koncentratai: |

21011111 | — — — Kurių sudėtyje esančio sausojo produkto, daugiausia sudaryto iš kavos, kiekis yra ne mažesnis kaip 95 % masės |

21011119 | — — — Kiti |

210112 | — — Produktai, daugiausia sudaryti iš šių ekstraktų, esencijų ar koncentratų arba iš kavos: |

21011292 | — — — Produktai, daugiausia sudaryti iš šių kavos ekstraktų, esencijų arba koncentratų |

21011298 | — — — Kiti |

210120 | — Arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių ekstraktų, esencijų ir koncentratų arba iš arbatos ar matės: |

21012020 | — — Ekstraktai, esencijos arba koncentratai: |

| — — Preparatai: |

21012092 | — — — Daugiausia sudaryti iš arbatos arba matės ekstraktų, esencijų ar koncentratų |

21012098 | — — — Kiti |

210130 | — Skrudintos trūkažolės (cikorijos) ir kiti skrudinti kavos pakaitalai, taip pat jų ekstraktai, esencijos ir koncentratai: |

| — — Skrudintos trūkažolės (cikorijos) ir kiti skrudinti kavos pakaitalai: |

21013011 | — — — Skrudintos trūkažolės (cikorijos) |

21013019 | — — — Kiti |

| — — Skrudintų trūkažolių (cikorijų) ir kitų skrudintų kavos pakaitalų ekstraktai, esencijos ir koncentratai: |

21013091 | — — — Skrudintų trūkažolių (cikorijų): |

21013099 | — — — Kiti |

2102 | Mielės (aktyviosios arba neaktyviosios); kiti negyvi vienaląsčiai mikroorganizmai (išskyrus vakcinas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje); paruošti kepimo milteliai: |

210210 | — Aktyviosios mielės: |

21021010 | — — Mielių kultūros |

| — — Kepimo mielės: |

21021031 | — — — Džiovintos |

21021039 | — — — Kitos |

21021090 | — — Kitos |

210220 | — Neaktyviosios mielės; kiti negyvi vienaląsčiai mikroorganizmai: |

| — — Neaktyviosios mielės: |

21022011 | — — — Tablečių, kubelių arba panašių pavidalų arba tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg |

21022019 | — — — Kiti |

21023000 | — Paruošti kepimo milteliai |

2103 | Padažai ir jų pusgaminiai (koncentratai); sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai; garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios: |

21031000 | — Sojos padažas |

21032000 | — Pomidorų kečupas (ketchup) ir kiti pomidorų padažai |

210330 | — Garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios: |

21033090 | — — Paruoštos garstyčios |

210390 | — — Kiti: |

21039090 | — — — Kiti |

2104 | Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai (koncentratai); homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai: |

210410 | — Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai (koncentratai): |

21041010 | — — Džiovintos |

21041090 | — — Kiti |

21042000 | — Homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai |

210500 | Grietininiai ir kiti valgomieji ledai, su kakava arba be jos: |

21050010 | — Kurių sudėtyje nėra pieno riebalų arba kurių sudėtyje šie riebalai sudaro mažiau kaip 3 % masės |

| — Kurių sudėtyje pieno riebalai sudaro: |

21050091 | — — Ne mažiau kaip 3 % masės, bet mažiau kaip 7 % masės |

21050099 | — — Ne mažiau kaip 7 % masės |

2106 | Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje: |

210610 | — Baltymų koncentratai ir tekstūruotos baltyminės medžiagos: |

21061020 | — — Kurių sudėtyje nėra pieno riebalų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės ar krakmolo arba kurių sudėtyje yra mažiau kaip 1,5 % masės pieno riebalų, 5 % masės sacharozės arba izogliukozės, 5 % masės gliukozės arba krakmolo |

21061080 | — — Kiti |

210690 | — Kiti: |

21069010 | — — Sūris fondue |

21069020 | — — Sudėtiniai alkoholiniai preparatai, vartojami gėrimų gamyboje, išskyrus preparatus, daugiausia sudarytus iš kvapiųjų medžiagų |

| — — Kiti: |

21069092 | — — — Kurių sudėtyje nėra pieno riebalų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės ar krakmolo arba kurių sudėtyje yra mažiau kaip 1,5 % masės pieno riebalų, 5 % masės sacharozės arba izogliukozės, 5 % masės gliukozės arba krakmolo: |

21069098 | — — — Kiti |

2202 | Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, ir kiti nealkoholiniai gėrimai, išskyrus vaisių arba daržovių sultis, klasifikuojamas 2009 pozicijoje: |

22021000 | — Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų |

220290 | — Kiti: |

22029010 | — — Kurių sudėtyje nėra produktų, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose, arba riebalų, gautų iš produktų, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose |

| — — Kiti, kurių sudėtyje riebalai, gauti iš produktų, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose, sudaro: |

22029091 | — — — Mažesnis kaip 0,2 % |

22029095 | — — — Ne mažiau kaip 0,2 % masės, bet mažiau kaip 2 % masės |

22029099 | — — — Ne mažiau kaip 2 % masės |

220300 | Salyklinis alus: |

| — Induose, kurių talpa ne didesnė kaip 10 litrai: |

22030001 | — — Buteliuose |

22030009 | — — Kitas |

22030010 | — Induose, kurių talpa didesnė kaip 10 litrų |

2205 | Vermutai ir kiti vynai iš šviežių vynuogių, aromatizuoti augalais arba aromatinėmis medžiagomis: |

220510 | — Induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai: |

22051010 | — — Kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 18 % tūrio: |

22051090 | — — Kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 18 % tūrio |

220590 | — Kiti: |

22059010 | — — Kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 18 % tūrio: |

22059090 | — — Kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 18 % tūrio |

2207 | Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio; denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti bet kurio stiprumo spiritai: |

22071000 | — Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio |

22072000 | — Denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti bet kurio stiprumo spiritai |

2208 | Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio; spiritai, likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai: |

220840 | — Romai (rum) ir tafijos (taffia): |

| — — Induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai |

22084011 | — — — Romai, kurių sudėtyje esančių lakiųjų medžiagų (išskyrus etilo ir metilo alkoholius) kiekis hektolitre gryno alkoholio ne mažesnis kaip 225 g (leistina 10 % paklaida) |

| — — — Kiti: |

22084031 | — — — Kurių vertė, apskaičiuota gryno alkoholio litrui, didesnė kaip 7,9 EUR |

22084039 | — — — Kiti |

| — — Induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai |

22084051 | — — — Romai, kurių sudėtyje esančių lakiųjų medžiagų (išskyrus etilo ir metilo alkoholius) kiekis hektolitre gryno alkoholio ne mažesnis kaip 225 g (leistina 10 % paklaida) |

| — — — Kiti: |

22084091 | — — — Kurių vertė, apskaičiuota gryno alkoholio litrui, didesnė kaip 2 EUR |

22084099 | — — — Kiti |

220890 | — Kiti: |

| — — Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio, induose, kurių talpa: |

22089091 | — — — Ne didesnė kaip 2 litrai |

22089099 | — — — Didesnė kaip 2 litrai |

2402 | Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigarilės ir cigaretės su tabaku arba tabako pakaitalais: |

24021000 | — Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, ir cigarilės, kurių sudėtyje yra tabako |

240220 | — Cigaretės, kurių sudėtyje yra tabako: |

24022010 | — — Su gvazdikėlių priedais |

24022090 | — — Kitos |

24029000 | — Kiti |

2403 | Kitas perdirbtas tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; "homogenizuotas" arba "regeneruotas" tabakas; tabako ekstraktai ir esencijos: |

240310 | — Rūkomasis tabakas, kurio sudėtyje nėra tabako pakaitalų arba yra bet koks jų kiekis: |

24031010 | — — Tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 500 g |

24031090 | — — Kitas |

| — Kitas: |

24039100 | — — "Homogenizuotas" arba "regeneruotas" tabakas |

240399 | — — Kitas: |

24039910 | — — — Kramtomasis arba uostomasis tabakas |

24039990 | — — — Kitas |

2905 | Alifatiniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai: |

| — Kiti polihidroksiliniai alkoholiai: |

29054300 | — — Manitolis |

290544 | — — D-gliucitolis (sorbitolis): |

| — — — Vandeniniame tirpale: |

29054411 | — — — — Kurio sudėtyje esantis D-manitolis, išreikštas D-gliucitolio kiekiu, sudaro ne daugiau kaip 2 % masės |

29054419 | — — — — Kitas |

| — — — Kitas: |

29054491 | — — — — Kurio sudėtyje esantis D-manitolis, išreikštas D-gliucitolio kiekiu, sudaro ne daugiau kaip 2 % masės |

29054499 | — — — — Kitas |

29054500 | — — Glicerolis |

3301 | Eteriniai aliejai (deterpenuoti arba nedeterpenuoti), įskaitant konkretus ir absoliutus; kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); ekstrahuotosios aliejingos dervos (oleorezinai); eterinių aliejų koncentratai riebaluose, nelakiuosiuose aliejuose, vaškuose arba panašiose medžiagose, gauti anfleražo arba maceravimo būdu; šalutiniai terpeniniai eterinių aliejų deterpenacijos produktai; eterinių aliejų vandeniniai distiliatai ir vandeniniai tirpalai: |

330190 | — Kiti: |

33019021 | — — — Iš saldišaknių ir apynių ekstrahuota aliejinga derva |

3302 | Kvapiųjų medžiagų mišiniai ir mišiniai (įskaitant alkoholinius tirpalus), kurių pagrindiniai komponentai yra viena arba kelios tokios medžiagos, naudojami pramonėje kaip žaliavos; kiti preparatai, kurių pagrindiniai komponentai yra kvapiosios medžiagos, skirti naudoti gėrimų gamyboje: |

330210 | — Skirti naudoti maisto arba gėrimų gamybos pramonėje |

| — — Skirti naudoti gėrimų gamybos pramonėje: |

| — — — Preparatai, kurių sudėtyje yra visos gėrimą charakterizuojančios kvapiosios medžiagos: |

33021010 | — — — — Kurių faktinė etilo alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 0,5 % tūrio |

| — — — — Kiti: |

33021021 | — — — — — Kurių sudėtyje nėra pieno riebalų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės ar krakmolo arba kurių sudėtyje yra mažiau kaip 1,5 % masės pieno riebalų, 5 % masės sacharozės arba izogliukozės, 5 % masės gliukozės arba krakmolo |

33021029 | — — — — — Kiti |

3501 | Kazeinas, kazeinatai ir kiti kazeino dariniai; kazeininiai klijai: |

350110 | — Kazeinas: |

35011050 | — — Skirtas naudoti pramonėje, išskyrus maisto produktų ir pašarų gamybą |

35011090 | — — Kitas |

350190 | — — Kiti |

35019090 | — — Kiti |

3505 | Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai (pavyzdžiui, paželatinuoti arba esterinti krakmolai); klijai, daugiausia sudaryti iš krakmolų, dekstrinų arba kitų modifikuotų krakmolų: |

350510 | — Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai: |

35051010 | — — Dekstrinai |

| — — Kiti modifikuoti krakmolai: |

35051090 | — — — Kiti |

350520 | — Klijai: |

35052010 | — — Kurių sudėtyje esantys krakmolai, dekstrinai arba kiti modifikuoti krakmolai sudaro mažiau kaip 25 % masės |

35052030 | — — Kurių sudėtyje esantys krakmolai, dekstrinai arba kiti modifikuoti krakmolai sudaro ne mažiau kaip 25 %, bet mažiau kaip 55 % masės |

35052050 | — — Kurių sudėtyje esantys krakmolai, dekstrinai arba kiti modifikuoti krakmolai sudaro ne mažiau kaip 55 %, bet mažiau kaip 80 % masės |

35052090 | — — Kurių sudėtyje esantys krakmolai, dekstrinai arba kiti modifikuoti krakmolai sudaro ne mažiau kaip 80 % masės |

3809 | Apdailos agentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai pagreitinti, ir kiti produktai bei preparatai (pavyzdžiui, užpildai ir kandikai), naudojami tekstilės, popieriaus, odos pramonėje arba panašiose pramonės šakose, nenurodyti kitoje vietoje: |

380910 | — Daugiausia iš krakmolingų medžiagų: |

38091010 | — — Kurių sudėtyje tokios medžiagos sudaro mažiau kaip 55 % masės |

38091030 | — — Kurių sudėtyje tokios medžiagos sudaro ne mažiau kaip 55 %, bet mažiau kaip 70 % masės |

38091050 | — — Kurių sudėtyje tokios medžiagos sudaro ne mažiau kaip 70 %, bet mažiau kaip 83 % masės |

38091090 | — — Kurių sudėtyje tokios medžiagos sudaro ne mažiau kaip 83 % masės |

3823 | Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant; pramoniniai riebalų alkoholiai: |

| — Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys, rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant: |

38231100 | — — Stearino rūgštis |

38231200 | — — Oleino rūgštis |

38231300 | — — Talo alyvos riebalų rūgštys |

382319 | — — Kiti: |

38231910 | — — — Distiliuotos riebalų rūgštys |

38231930 | — — — Riebalų rūgščių distiliatai |

38231990 | — — — Kiti |

38237000 | — Pramoniniai riebalų alkoholiai |

3824 | Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai; chemijos produktai ir chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų gaminiai (įskaitant sudarytus iš gamtinių produktų mišinių), nenurodyti kitoje vietoje, chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų liekamieji produktai, nenurodyti kitoje vietoje: |

382460 | — Gliucitolis (sorbitolis), išskyrus klasifikuojamą 290544 subpozicijoje: |

| — — vandeniniame tirpale: |

38246011 | — — — Kurio sudėtyje esantis D-manitolis, išreikštas D-gliucitolio kiekiu, sudaro ne daugiau kaip 2 % masės |

38246019 | — — — Kitas |

| — — Kitas: |

38246091 | — — — Kurio sudėtyje esantis D-manitolis, išreikštas D-gliucitolio kiekiu, sudaro ne daugiau kaip 2 % masės |

38246099 | — — — Kitas |

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

MUITAI, TAIKOMI BENDRIJOS KILMĖS PREKIŲ IMPORTUI Į BUVUSIĄJĄ JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKĄ MAKEDONIJĄ

KN kodas [1] | Aprašymas | Muito norma (%) |

2001 m. | 2002 m. | 2003 m. ir vėliau |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

05010000 | Neapdoroti žmonių plaukai, plauti arba neplauti, valyti arba nevalyti; žmonių plaukų atliekos | 0 | 0 | 0 |

0502 | Kiaulių arba šernų šeriai ir plaukai; barsukų plaukai ir kiti plaukai, naudojami šepečiams ir teptukams gaminti; šių šerių arba plaukų atliekos | 0 | 0 | 0 |

05030000 | Ašutai ir ašutų atliekos, suformuoti arba nesuformuoti į sluoksną, su pagrindu arba be pagrindo | 0 | 0 | 0 |

0505 | Paukščių odos ir kitos jų kūno dalys su plunksnomis arba pūkais; plunksnos ir plunksnų dalys (su pakirptais arba nepakirptais kraštais) bei pūkai, toliau neapdoroti, išskyrus jų išvalymą, dezinfekavimą arba paruošimą laikyti; plunksnų arba plunksnų dalių milteliai ir atliekos | 0 | 0 | 0 |

0506 | Kaulai ir ragų šerdys, neapdoroti (-os), be riebalų, paprastai apdoroti (-os) (bet neišpjauti (-os) pagal formą), apdoroti (-os) rūgštimi ar deželatinizuoti (-os); šių produktų milteliai ir atliekos | 0 | 0 | 0 |

0507 | Dramblio kaulas, vėžlių šarvai, banginių ūsai ir banginių ūsų šeriai, ragai, elnių ragai, kanopos, nagai ir snapai, neapdoroti arba paprastai apdoroti, bet neišpjauti pagal formą; šių produktų milteliai ir atliekos | 0 | 0 | 0 |

05080000 | Koralai ir panašios medžiagos, neapdorotos arba paprastai apdorotos, bet neapdorotos kitu būdu; moliuskų geldelės, vėžiagyvių arba dygiaodžių kiautai, sepijų skeleto plokštelės, neapdorotos (-i) arba paprastai apdorotos (-i), bet neišpjautos (-i) pagal formą, jų milteliai ir atliekos | 0 | 0 | 0 |

050900 | Gyvūninės kilmės gamtinės pintys | 0 | 0 | 0 |

05100000 | Pilkoji ambra, bebrų muskusas, cibetas ir muskusas; ispaniniai vabalai; tulžis, džiovinta arba nedžiovinta; liaukos ir kiti gyvūniniai produktai, naudojami farmacijos preparatams gaminti, švieži, atšaldyti, sušaldyti arba kitu būdu konservuoti neilgam laikymui | 0 | 0 | 0 |

1212 | Saldžiavaisių pupmedžių vaisiai, jūriniai vandens augalai ir kiti dumbliai, cukriniai runkeliai ir cukranendrės, švieži, atšaldyti, sušaldyti arba džiovinti, susmulkinti arba nesusmulkinti; vaisių kauliukai ir branduoliai, taip pat kiti augaliniai produktai (įskaitant neskrudintas Cichorium intybus sativum rūšies trūkažolių šaknis), dažniausiai vartojami žmonių maistui, nenurodyti kitoje vietoje: | | | |

12122000 | — Jūriniai vandens augalai ir kiti dumbliai | 0 | 0 | 0 |

1302 | Augalų syvai ir ekstraktai; pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai; agaras ir kitos augalinės gleivės bei tirštikliai, modifikuoti arba nemodifikuoti: | | | |

| — Augalų syvai ir ekstraktai: | | | |

13021200 | — — Saldišaknių | 0 | 0 | 0 |

13021300 | — — Apynių | 0 | 0 | 0 |

13021400 | — — Skaistenio (piretrumo) arba augalų šaknų, kurių sudėtyje yra rotenono | 0 | 0 | 0 |

130219 | — — Kiti | | | |

13021930 | — — — Augalų ekstraktų mišiniai, skirti gėrimų arba maisto produktų gamybai | 0 | 0 | 0 |

| — — — Kiti | | | |

13021991 | — — — — Medicininės paskirties | 0 | 0 | 0 |

130220 | — Pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai | 0 | 0 | 0 |

| — Augalinės gleivės ir tirštikliai, modifikuoti arba nemodifikuoti: | | | |

13023100 | — — Agaras | 0 | 0 | 0 |

130232 | — — Gleivės ir tirštikliai iš saldžiavaisio pupmedžio vaisių, saldžiavaisio pupmedžio vaisių sėklų arba guaro (guar) sėklų, modifikuoti arba nemodifikuoti: | | | |

13023210 | — — — Iš saldžiavaisio pupmedžio vaisių ir saldžiavaisio pupmedžio vaisių sėklų | 0 | 0 | 0 |

1401 | Augalinės medžiagos, daugiausia tinkamos pynimui (pavyzdžiui, bambukai, rotangai (rattans), nendrės, meldai, gluosnių, karklų arba žilvičių vytelės, rafija, valyti, balinti arba dažyti javų šiaudai bei liepų karnos): | 0 | 0 | 0 |

1402 | Augalinės medžiagos, daugiausia tinkamos kimšimui arba išklojimui (pavyzdžiui, kapokas, augaliniai plaukai ir andrai), suformuotos arba nesuformuotos į sluoksną, su pagrindu iš kitos medžiagos arba be pagrindo | 0 | 0 | 0 |

1403 | Augalinės medžiagos, daugiausia tinkamos šluotoms arba šepečiams gaminti (pavyzdžiui, karklinis sorgas (broomcorn), piasava (piassava), varputis ir istlis), surištos arba nesurištos į sruogas arba į ryšulėlius | 0 | 0 | 0 |

1404 | Augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje: | 0 | 0 | 0 |

14041000 | — Neapdorotos augalinės medžiagos, daugiausia naudojamos dažymui arba rauginimui | | | |

14049000 | — Kita | | | |

1505 | Vilnų riebalai ir kitos iš jų gaunamos riebalinės medžiagos (įskaitant lanoliną) | 0 | 0 | 0 |

15060000 | Kiti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti | 0 | 0 | 0 |

1515 | Kiti nelakieji augaliniai riebalai ir aliejus (įskaitant simondsijų aliejų) ir jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti: | | | |

151560 | — Ricinos aliejus ir jo frakcijos | 0 | 0 | 0 |

1516 | Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos, visiškai arba iš dalies sukietinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti, nerafinuoti arba rafinuoti, bet toliau neapdoroti: | | | |

151620 | — Augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos: | | | |

15162010 | — — Sukietintasis ricinos aliejus, vadinamas "opaliniu vašku" | 0 | 0 | 0 |

151800 | Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, kaitinti, oksiduoti, dehidratuoti, sulfuruoti, prapūsti, polimerizuoti šiluma vakuume arba inertinėse dujose arba kitaip chemiškai modifikuoti, išskyrus klasifikuojamus 1516 pozicijoje; nevalgomieji gyvūninių arba augalinių riebalų, aliejaus arba įvairių šiame skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejų frakcijų mišiniai arba preparatai, nenurodyti kitoje vietoje | 0 | 0 | 0 |

15200000 | Neapdorotas glicerolis; glicerolio vandenys ir glicerolio šarmai | 0 | 0 | 0 |

1521 | Augalinis vaškas (išskyrus trigliceridus), bičių vaškas, kitas vabzdžių vaškas ir spermacetas, rafinuoti arba nerafinuoti, dažyti arba nedažyti | 0 | 0 | 0 |

152200 | Degra; riebalų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo atliekos: | | | |

15220010 | — Degra | 0 | 0 | 0 |

1702 | Kiti cukrūs, įskaitant chemiškai gryną laktozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę, kurių būvis kietas; cukrų sirupai, į kuriuos nepridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų; dirbtinis medus, sumaišytas arba nesumaišytas su natūraliu medumi; karamelė (degintas cukrus): | | | |

17025000 | — Chemiškai gryna fruktozė | 0 | 0 | 0 |

1704 | Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), neturintys kakavos: | | | |

170410 | — Kramtomoji guma, su cukraus apvalkalu arba be jo | 80 % MFN | 65 % MFN | 50 % MFN |

170490 | — Kiti | 80 % MFN | 65 % MFN | 50 % MFN |

1803 | Kakavos pasta, iš kurios pašalinti arba nepašalinti riebalai | 0 | 0 | 0 |

18040000 | Kakavos sviestas, riebalai ir aliejus | 0 | 0 | 0 |

1806 | Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos | 80 % MFN | 65 % MFN | 50 % MFN |

1901 | Salyklo ekstraktas; maisto produktai iš miltų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstrakto, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 40 % masės, nenurodyti kitoje vietoje; maisto produktai iš prekių, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 5 % masės, nenurodyti kitoje vietoje: | | | |

19011000 | — Maisto produktai kūdikiams, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes | 0 | 0 | 0 |

1902 | Tešlos gaminiai, virti arba nevirti, įdaryti (mėsa arba kitais produktais) arba neįdaryti, taip pat paruošti arba neparuošti kitu būdu, pavyzdžiui, spageti, makaronai, vermišeliai, lazanja, gnocchi, ravioliai (koldūnai), cannelloni; išskyrus tešlos gaminius, klasifikuojamus KN kodų 19022010 ir 19022030 pozicijose, kuskusas, paruoštas arba neparuoštas: | 80 % MFN | 65 % MFN | 50 % MFN |

19030000 | Tapijoka ir iš krakmolo pagaminti jos pakaitalai, turintys dribsnių, grūdelių, žirnelių, išsijų arba panašų pavidalą | 0 | 0 | 0 |

1905 | Duona, pyragai, bandelės, pyragaičiai, sausainiai ir kiti kepiniai, su kakava arba be kakavos; ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai | 80 % MFN | 65 % MFN | 50 % MFN |

210500 | Grietininiai ir kiti valgomieji ledai, su kakava arba be jos | 80 % MFN | 65 % MFN | 50 % MFN |

2106 | Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje: | | | |

210610 | — Baltymų koncentratai ir tekstūruotos baltyminės medžiagos | 0 | 0 | 0 |

210690 | — Kiti: | | | |

21069010 | — — Sūris fondue | 80 % MFN | 65 % MFN | 50 % MFN |

21069020 | — — Sudėtiniai alkoholiniai preparatai, vartojami gėrimų gamyboje, išskyrus preparatus, daugiausia sudarytus iš kvapiųjų medžiagų | 80 % MFN | 65 % MFN | 50 % MFN |

| — — Kiti: | | | |

21069092 | — — — Kurių sudėtyje nėra pieno riebalų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės ar krakmolo arba kurių sudėtyje yra mažiau kaip 1,5 % masės pieno riebalų, 5 % masės sacharozės arba izogliukozės, 5 % masės gliukozės arba krakmolo | 80 % MFN | 65 % MFN | 50 % MFN |

21069098 | — — — Kiti | 80 % MFN | 65 % MFN | 50 % MFN |

2201 | Vandenys, įskaitant gamtinius arba dirbtinius mineralinius vandenis, ir gazuotieji vandenys, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių bei aromatinių medžiagų; ledas ir sniegas: | 80 % MFN | 65 % MFN | 50 % MFN |

2202 | Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, ir kiti nealkoholiniai gėrimai, išskyrus vaisių arba daržovių sultis, klasifikuojamas 2009 pozicijoje | 80 % MFN | 65 % MFN | 50 % MFN |

220300 | Salyklinis alus | 90 % MFN | 80 % MFN | 70 % MFN |

2402 | Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigarilės ir cigaretės su tabaku arba tabako pakaitalais | 90 % MFN | 80 % MFN | 70 % MFN |

2905 | Alifatiniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai: | | | |

| — Kiti polihidroksiliniai alkoholiai: | | | |

29054300 | — — Manitolis | 0 | 0 | 0 |

290544 | — — D-gliucitolis (sorbitolis) | 0 | 0 | 0 |

29054500 | — — Glicerolis | 0 | 0 | 0 |

3301 | Eteriniai aliejai (deterpenuoti arba nedeterpenuoti), įskaitant konkretus ir absoliutus; kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); ekstrahuotosios aliejingos dervos (oleorezinai); eterinių aliejų koncentratai riebaluose, nelakiuosiuose aliejuose, vaškuose arba panašiose medžiagose, gauti anfleražo arba maceravimo būdu; šalutiniai terpeniniai eterinių aliejų deterpenacijos produktai; eterinių aliejų vandeniniai distiliatai ir vandeniniai tirpalai: | | | |

330190 | — Kiti | | | |

33019021 | — — — Iš saldišaknių ir apynių ekstrahuota aliejinga derva | 0 | 0 | 0 |

33019029 | — — — Skaistenio arba augalų šaknų, kurių sudėtyje yra rotenono, ekstrahuota aliejingoji derva; augalų ekstraktų mišiniai, skirti gėrimų arba maisto produktų gamybai | 0 | 0 | 0 |

| — — — Kiti: | | | |

33019031 | — — — — Medicininės paskirties | 0 | 0 | 0 |

3302 | Kvapiųjų medžiagų mišiniai ir mišiniai (įskaitant alkoholinius tirpalus), kurių pagrindiniai komponentai yra viena arba kelios tokios medžiagos, naudojami pramonėje kaip žaliavos; kiti preparatai, kurių pagrindiniai komponentai yra kvapiosios medžiagos, skirti naudoti gėrimų gamyboje: | | | |

330210 | — Skirti naudoti maisto arba gėrimų gamybos pramonėje | | | |

| — — Skirti naudoti gėrimų gamybos pramonėje: | | | |

| — — — Preparatai, kurių sudėtyje yra visos gėrimą charakterizuojančios kvapiosios medžiagos: | | | |

33021010 | — — — — Kurių faktinė etilo alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 0,5 % tūrio | 0 | 0 | 0 |

| — — — — Kiti: | | | |

33021021 | — — — — — Kurių sudėtyje nėra pieno riebalų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės ar krakmolo arba kurių sudėtyje yra mažiau kaip 1,5 % masės pieno riebalų, 5 % masės sacharozės arba izogliukozės, 5 % masės gliukozės arba krakmolo: | 0 | 0 | 0 |

33021029 | — — — — — Kiti | 0 | 0 | 0 |

3501 | Kazeinas, kazeinatai ir kiti kazeino dariniai; kazeininiai klijai: | | | |

350110 | — Kazeinas | 0 | 0 | 0 |

350190 | — — Kiti: | | | |

35019090 | — — Kiti | 0 | 0 | 0 |

3505 | Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai (pavyzdžiui, paželatinuoti arba esterinti krakmolai); klijai, daugiausia sudaryti iš krakmolų, dekstrinų arba kitų modifikuotų krakmolų: | | | |

350510 | — Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai: | | | |

35051010 | — — Dekstrinai | 0 | 0 | 0 |

| — — Kiti modifikuoti krakmolai: | | | |

35051090 | — — — Kiti | 0 | 0 | 0 |

350520 | — Klijai | 0 | 0 | 0 |

3809 | Apdailos agentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai pagreitinti, ir kiti produktai bei preparatai (pavyzdžiui, užpildai ir kandikai), naudojami tekstilės, popieriaus, odos pramonėje arba panašiose pramonės šakose, nenurodyti kitoje vietoje: | | | |

380910 | — Daugiausia iš krakmolingų medžiagų | 0 | 0 | 0 |

3823 | Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant; pramoniniai riebalų alkoholiai | 0 | 0 | 0 |

3824 | Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai; chemijos produktai ir chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų gaminiai (įskaitant sudarytus iš gamtinių produktų mišinių), nenurodyti kitoje vietoje, chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų liekamieji produktai, nenurodyti kitoje vietoje: | | | |

382460 | — Gliucitolis (sorbitolis), išskyrus klasifikuojamą 290544 subpozicijoje | 0 | 0 | 0 |

[1] Kaip apibrėžta 1996 m. liepos 31 d. Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos muitų tarifų įstatyme (Oficialusis leidinys 38/96).

--------------------------------------------------

4 PROTOKOLAS

dėl sąvokos "produktų kilmė" apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų

TURINYS

I ANTRAŠTINĖ DALIS BENDROSIOS NUOSTATOS

– 1 straipsnis

II ANTRAŠTINĖ DALIS SĄVOKOS "PRODUKTŲ KILMĖ" APIBRĖŽIMAS

– 2 straipsnis

– 3 straipsnis

– 4 straipsnis

– 5 straipsnis

– 6 straipsnis

– 7 straipsnis

– 8 straipsnis

– 9 straipsnis

– 10 straipsnis

– 11 straipsnis

III ANTRAŠTINĖ DALIS TERITORINIAI REIKALAVIM

– 12 straipsnis

– 13 straipsnis

– 14 straipsnis

IV ANTRAŠTINĖ DALIS MUITŲ GRĄŽINIMAS ARBA ATLEIDIMAS NUO MUITŲ

– 15 straipsnis

V ANTRAŠTINĖ DALIS KILMĖS ĮRODYMAS

– 16 straipsnis

– 17 straipsnis

– 18 straipsnis

– 19 straipsnis

– 20 straipsnis

– 21 straipsnis

– 22 straipsnis

– 23 straipsnis

– 24 straipsnis

– 25 straipsnis

– 26 straipsnis

– 27 straipsnis

– 28 straipsnis

– 29 straipsnis

– 30 straipsnis

VI ANTRAŠTINĖ DALIS SUSITARIMAI DĖL ADMINISTRACINIO BENDRADARBIAVIMO

– 31 straipsnis

– 32 straipsnis

– 33 straipsnis

– 34 straipsnis

– 35 straipsnis

VII ANTRAŠTINĖ DALIS SEUTA IR MELILIJA

– 36 straipsnis

– 37 straipsnis

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

– 38 straipsnis

I ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Apibrėžimai

Šiame protokole:

a) "gamyba" – tai bet koks apdirbimas ar perdirbimas, įskaitant surinkimą ar konkrečias operacijas;

b) "medžiaga" – tai bet kokia produkto gamybai panaudota sudedamoji dalis, žaliava, komponentas arba detalė ir t. t.;

c) "produktas" – tai pagamintas produktas, netgi jei jis skirtas naudoti vėliau kitoje gamybinėje operacijoje;

d) "prekės" – tai medžiagos ir produktai;

e) "muitinės vertė" – tai pagal 1994 m. Sutartį dėl Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos VII straipsnio įgyvendinimo (Pasaulio prekybos organizacijos sutartis dėl muitinio įvertinimo) nustatyta vertė;

f) "ex-works kaina" – kaina, sumokėta už produktą (ex-works) gamintojui Bendrijoje arba Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, kurio įmonėje atliktas galutinis apdirbimas ar perdirbimas, jei į kainą įeina visų panaudotų medžiagų vertė, atskaičiavus vidaus mokesčius, kurie eksportuojant gautą produktą yra ar gali būti grąžinami;

g) "medžiagų vertė" – tai panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų muitinė vertė importavimo metu arba, jei ji nežinoma ir negali būti nustatyta, pirmoji nustatyta kaina, sumokėta už medžiagas Bendrijoje arba Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje;

h) "kilmės statusą turinčių medžiagų vertė" – tai g punkte nurodytų medžiagų vertė, taikoma mutatis mutandis;

i) "skirsniai" ir "pozicijos" – tai skirsniai ir pozicijos (keturženkliai kodai), vartojami nomenklatūroje, sudarančioje suderintą prekių apibūdinimo ir kodavimo sistemą (toliau šiame protokole – Suderinta sistema arba SS);

k) "klasifikuojama" reiškia, kad produktas arba medžiaga yra priskirti tam tikrai pozicijai;

l) "siunta" – tai vieno eksportuotojo vienam gavėjui tuo pat metu siunčiami produktai, siunčiami su transporto dokumentu, kuriame nurodytas maršrutas nuo eksportuotojo iki gavėjo, arba, jei tokio dokumento nėra, naudojant bendrą sąskaitą faktūrą;

m) "teritorijos" apima teritorinius vandenis.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

SĄVOKOS "PRODUKTŲ KILMĖ" APIBRĖŽIMAS

2 straipsnis

Bendrieji reikalavimai

1. Siekiant įgyvendinti šį Susitarimą šie produktai laikomi kilusiais Bendrijoje:

a) visiškai gauti Bendrijoje produktai, kaip apibrėžta šio protokolo 5 straipsnyje;

b) Bendrijoje gauti produktai, kurių sudėtyje esančios medžiagos ne visiškai gautos Bendrijoje, jei tokios medžiagos buvo deramai apdirbtos arba perdirbtos Bendrijoje, kaip apibrėžta šio protokolo 6 straipsnyje.

2. Siekiant įgyvendinti šį Susitarimą šie produktai laikomi kilusiais Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje:

a) produktai, kurie buvo visiškai gauti Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, kaip apibrėžta šio protokolo 5 straipsnyje;

b) Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje gauti produktai, kurių sudėtyje esančios medžiagos ne visiškai gautos Bendrijoje, jei tokios medžiagos buvo deramai apdirbtos arba perdirbtos Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, kaip apibrėžta šio protokolo 6 straipsnyje.

3 straipsnis

Dvišalė kumuliacija Europos bendrijoje

Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės medžiagos laikomos Bendrijos kilmės medžiagomis, jeigu jos įeina į Bendrijoje gauto produkto sudėtį. Tokios medžiagos nebūtinai turi būti pakankamai apdirbtos arba perdirbtos, jei jos buvo apdirbtos ar perdirbtos labiau nei nurodyta 6 straipsnio 1 dalyje.

4 straipsnis

Dvišalė kumuliacija Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje

Bendrijos kilmės medžiagos laikomos Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės medžiagomis, jei jos įeina į Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje gauto produkto sudėtį. Tokios medžiagos nebūtinai turi būti pakankamai apdirbtos arba perdirbtos, jei jos buvo apdirbtos ar perdirbtos labiau nei nurodyta 6 straipsnio 1 dalyje.

5 straipsnis

Visiškai gauti produktai

1. Visiškai gautais Bendrijoje arba Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje laikomi:

a) mineraliniai produktai, išgauti iš jų žemės gelmių arba jūros dugno;

b) jose išauginti augaliniai produktai;

c) jose gimę ir užauginti gyvūnai;

d) produktai, pagaminti iš jose užaugintų gyvūnų;

e) produktai, gauti iš jose vykdomos medžioklės ar žvejybos;

f) jūrų žvejybos ir kiti jūros produktai ne iš Bendrijos ar Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritorinių vandenų, gauti naudojantis jų laivais;

g) jų žuvų perdirbimo laivuose pagaminti produktai tik iš produktų, nurodytų f punkte;

h) jose surinkti naudoti daiktai, tinkami naudoti tik žaliavų regeneravimui, įskaitant naudotas padangas, tinkamas tik restauruoti arba panaudoti kaip atliekas;

i) jose vykdomų gamybos procesų atliekos ir laužas;

j) produktai, išgauti iš jūros dugno ar iš žemės gelmių už jų teritorinių vandenų, jei jos turi išskirtines teises naudotis šių vandenų dugnu ar žemės gelmėmis;

k) jose pagamintos prekės tik iš a–j punktuose išvardytų produktų.

2. Sąvokos "jų laivai" ir "jų žuvų perdirbimo laivai" šio straipsnio 1 dalies f–g punktuose taikomi tik laivams ir žuvų perdirbimo laivams:

a) kurie yra registruoti arba įrašyti EB valstybėje narėje arba Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje;

b) kurie plaukioja su EB valstybės narės arba Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos vėliava;

c) kurie ne mažiau kaip 50 % priklauso EB valstybių narių arba Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečiams arba bendrovei, turinčiai pagrindinę buveinę vienoje iš šių valstybių, kurios direktorius arba direktoriai, valdybos arba stebėtojų tarybos pirmininkas bei dauguma šios valdybos ir tarybos narių yra valstybių narių piliečiai, o jei tai – ūkinė bendrija arba ribotos turtinės atsakomybės akcinė bendrovė, mažiausiai pusė jos kapitalo priklauso tai valstybei, valstybės įstaigoms ar tų valstybių piliečiams;

d) kurių kapitonas ir laivo komanda yra EB valstybių narių arba Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečiai; ir

e) kurių bent 75 % laivo įgulos narių yra EB valstybių narių arba Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečiai.

6 straipsnis

Pakankamai apdirbti arba perdirbti produktai

1. 2 straipsnyje produktai, kurie nėra visiškai gauti, laikomi pakankamai apdirbtais ir perdirbtais, įvykdžius II priede nustatytas sąlygas.

Šios sąlygos numato, kad visi šiame Susitarime numatyti produktai turi būti apdirbti ar perdirbti panaudojant kilmės statuso neturinčias medžiagas, ir taikomi tik tokioms medžiagoms. Atitinkamai, jei produktas įgijo kilmės statusą įvykdžius sąraše nurodytas sąlygas, naudojamas kito produkto gamyboje, tai sąlygos, kurios taikomos gaminamam produktui, nėra taikomos ankstesniam produktui ir nėra įvertinamos neturinčios kilmės medžiagos, kurios galėjo būti panaudotos jį gaminant.

2. Nepaisant šio straipsnio 1 dalies, tos kilmės statuso neturinčios medžiagos, kurios, vadovaujantis sąraše nustatytomis sąlygomis, neturėtų būti naudojamos tam produktui gaminti, vis dėlto gali būti panaudotos, jeigu:

a) jų bendra vertė neviršija 10 % produkto ex-works kainos;

b) taikant šią dalį neviršijami jokie sąraše pateikti didžiausios kilmės statuso neturinčių medžiagų vertės procentai.

Ši dalis netaikoma produktams, nurodytiems Suderintos sistemos 50–63 skirsniuose.

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalys taikomos, išskyrus 7 straipsnyje numatytus atvejus.

7 straipsnis

Nepakankamas apdirbimas arba perdirbimas

1. Nepažeidžiant šio straipsnio 2 dalies ir nepriklausomai nuo to, įvykdyti ar neįvykdyti 6 straipsnio reikalavimai, kilmės statuso nesuteikia šios nepakankamo apdirbimo ar perdirbimo operacijos:

a) operacijos, užtikrinančios, kad produktai bus išsaugoti transportuojant ir sandėliuojant;

b) pakuočių išardymas ir surinkimas;

c) plovimas, valymas, dulkių, oksidų, alyvų, dažų ar kitų dengimo medžiagų šalinimas;

d) tekstilės dirbinių lyginimas arba presavimas;

e) paprastos dažymo ir poliravimo operacijos;

f) grūdų ir ryžių luobelių nuėmimas, dalinis ar visiškas balinimas, poliravimas ir glazūravimas;

g) operacijos cukrui spalvinti ar cukraus gabalams formuoti;

h) vaisių, riešutų ir daržovių lupimas, kauliukų išėmimas ir išlukštenimas;

i) aštrinimas, paprastas šlifavimas arba paprastas pjaustymas;

j) sijojimas, pirminė atranka, rūšiavimas, klasifikavimas, išdėstymas pagal rūšis, suderinimas (įskaitant komplektų sudarymą);

k) paprastas išpilstymas į butelius, skardines, flakonus, dėjimas į maišus, dėklus, dėžes, kortelių ar lentelių tvirtinimas ir visos kitos paprastos pakavimo operacijos;

l) ženklų, etikečių, logotipų ir kitų panašių atpažinimo ženklų tvirtinimas ar spausdinimas ant produktų ar jų pakuočių;

m) paprastas vienos ar kelių rūšių produktų sumaišymas;

n) paprastas produkto surinkimas iš dalių, sudarant užbaigtą gaminį, arba produktų išardymas į dalis;

o) dviejų ar kelių operacijų, išvardytų a–n punktuose, atlikimas;

p) gyvulių skerdimas.

2. Sprendžiant, ar produkto apdirbimas arba perdirbimas laikytinas nepakankamu, kaip apibrėžta šio straipsnio 1 dalyje, atsižvelgiama į visas kartu tiek Bendrijoje, tiek Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje su tuo produktu atliktas operacijas.

8 straipsnis

Kvalifikavimo vienetas

1. Pagal šį protokolą kvalifikavimo vienetas yra tam tikras produktas, vertinamas kaip bazinis vienetas apibrėžiant klasifikavimą pagal Suderintos sistemos nomenklatūrą.

Tuo vadovaujantis laikoma, kad:

a) kai produktas, sudarytas iš gaminių grupės arba rinkinio, klasifikuojamas pagal Suderintą sistemą vienoje pozicijoje, ta visuma sudaro kvalifikavimo vienetą;

b) kai siuntą sudaro daug tapačių produktų, klasifikuojamų toje pačioje Suderintos sistemos pozicijoje, šio protokolo nuostatos taikomos kiekvienam produktui.

2. Jei pagal Suderintos sistemos 5 bendrąją taisyklę pakuotė klasifikuojama kartu su produktu, nustatant kilmę ji taip pat vertinama kartu su produktu.

9 straipsnis

Priedai, atsarginės dalys ir įrankiai

Priedai, atsarginės dalys ir įrankiai, siunčiami kartu su įrenginiu, mašina, aparatu ar transporto priemone, jei jie yra įprastinė įrenginio dalis ir įtraukti į jo kainą, o nėra atskirai įvertinti, laikomi viena preke kartu su įrenginiu, mašina, aparatu ar transporto priemone.

10 straipsnis

Komplektai

Komplektai, apibrėžti pagal Suderintos sistemos 3 bendrąją taisyklę, turi kilmės statusą, jei visi juos sudarantys produktai turi tokį statusą. Tačiau jei komplektą sudaro kilmės statusą turintys ir kilmės statuso neturintys produktai, visas komplektas laikomas turinčiu kilmės statusą, jei kilmės statuso neturintys produktai nesudaro daugiau kaip 15 % komplekto ex-works kainos.

11 straipsnis

Neutralūs elementai

Siekiant nustatyti, ar produktas turi kilmės statusą, nebūtina nustatyti jo gamybai naudojamų toliau nurodomų elementų kilmę:

a) energijos ir kuro;

b) pagrindinių gamybos priemonių (įskaitant žemę) ir įrenginių;

c) mašinų ir įrankių;

d) prekių, kurios neįeina ir neįeis į galutinę produkto sudėtį.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

TERITORINIAI REIKALAVIMAI

12 straipsnis

Teritoriškumo principas

1. Bendrijoje arba Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje visada laikomasi II antraštinėje dalyje apibrėžtų sąlygų kilmės statusui įgyti.

2. Kai sugrįžta į kitas šalis iš Bendrijos arba Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos eksportuotos kilmės statusą turinčios prekės, jos turi būti laikomos neturinčiomis kilmės statuso, nebent galima muitinės institucijoms įtikinamai įrodyti, kad:

a) grąžinamos prekės yra tos pačios, kurios buvo eksportuotos; ir

b) jos nebuvo perdirbtos, išskyrus operacijas, būtinas jų kokybei išsaugoti toje šalyje arba eksportavimo metu.

13 straipsnis

Tiesioginis transportavimas

1. Preferencinis režimas pagal Susitarimą taikomas tik šio protokolo reikalavimus atitinkantiems produktams, kurie tiesiogiai transportuojami tarp Bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos. Tačiau, jei susidaro tokia situacija, vieną atskirą siuntą sudarantys produktai gali būti transportuojami, perkraunami ar laikinai sandėliuojami kitose teritorijose, tuo atveju, jei produktai prižiūrimi tranzito ar sandėliavimo šalių muitinių, su jais neatliekamos jokios kitos operacijos, išskyrus iškrovimą, perkrovimą ar operacijas, reikalingas jų gerai būklei išlaikyti.

Kilmės statusą turintys produktai gali būti transportuojami vamzdynais per kitas teritorijas, nei Bendrijos arba Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritorija.

2. Kad būtų įrodyta, jog įvykdytos šio straipsnio1 dalyje nustatytos sąlygos, importuojančios šalies kompetentingoms muitinės institucijoms pateikiama:

a) bendrasis transportavimo dokumentas, kuriame nurodytas maršrutas per tranzito šalį; arba

b) tranzito šalies muitinės išduotas sertifikatas, kuriame yra:

i) tikslus produktų apibūdinimas;

ii) produktų iškrovimo ir pakartotinio pakrovimo datos ir atitinkamais atvejais, laivų ar kitų transporto priemonių pavadinimai; ir

iii) sąlygų, kuriomis produktai buvo laikomi tranzito šalyje, patvirtinimas; arba

c) jei jų nėra, kiti patvirtinantys dokumentai.

14 straipsnis

Parodos

1. Kilmės statusą turintiems produktams, nusiųstiems į parodą į kitą valstybę, nei Bendrija ar Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, importo metu taikomos Susitarimo numatytos lengvatos, jeigu muitinei įtikimai įrodoma, kad:

a) eksportuotojas atsiuntė šiuos produktus iš Bendrijos arba Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos į valstybę, kurioje vyko paroda, ir ten juos eksponavo;

b) tas eksportuotojas pardavė ar kitaip perdavė produktus asmeniui Bendrijoje arba Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje;

c) produktai buvo perduoti parodos metu ar netrukus po jos; perduodant jie buvo tos pačios būklės kaip ir atsiųsti į parodą; ir

d) kadangi produktai buvo gabenami į parodą, jie nebuvo naudojami jokiais kitais tikslais, išskyrus demonstravimą parodoje.

2. Kilmės įrodymo dokumentas turi būti išduotas arba surašytas pagal V antraštinės dalies nuostatas ir pateiktas kompetentingoms importuojančios šalies muitinės institucijoms įprastu būdu. Jame turi būti nurodytas parodos pavadinimas ir adresas. Jei būtina, gali būti reikalaujama papildomų dokumentinių įrodymų apie produktų eksponavimo sąlygas įvykusioje parodoje.

3. Šio straipsnio 1 dalis taikoma bet kuriai prekybos, pramonės, žemės ūkio ar amatų parodai, mugei ar panašiam viešam demonstravimui, kuris nėra organizuojamas privačiais tikslais parduotuvėse ar verslo patalpose norint parduoti užsieninius produktus ir kurių metu produktai išlieka muitinės prižiūrimi.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

MUITŲ GRĄŽINIMAS ARBA ATLEIDIMAS NUO MUITŲ

15 straipsnis

Draudimas grąžinti muitus arba atleisti nuo muitų

1. Bendrijoje ar Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje neturi būti taikomas muito grąžinimas ar atleidimas nuo bet kokios rūšies muitų už neturinčias kilmės statuso medžiagas, panaudotas gaminant Bendrijoje, Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje kilusius produktus, kuriems pagal V antraštinės dalies nuostatas išduotas ar parengtas kilmės statuso įrodymas.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas draudimas taikomas bet kokiam muitų ar privalomųjų mokėjimų, turinčių lygiavertį poveikį, taikomų Bendrijoje arba Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje medžiagoms, panaudotoms gamyboje, ir produktams, nurodytiems 1 dalies b punkte, daliniam ar visiškam grąžinimui, atleidimui nuo mokesčių ar jų nemokėjimui, kur toks grąžinimas, atleidimas ar nemokėjimas yra taikomi, aiškiai ar veiksmingai, kai iš nurodytų medžiagų pagaminti produktai yra eksportuojami, bet ne tada, kai jie lieka vidaus vartojimui.

3. Produktų, kuriems išduodamas kilmės statuso įrodymas, eksportuotojas turi būti pasiruošęs bet kuriuo metu, muitinei reikalaujant, pateikti visus reikalingus dokumentus, įrodančius, kad produktų gamybai naudotoms kilmės statuso neturinčioms medžiagoms nebuvo taikytas muito grąžinimas ir kad visi šioms medžiagoms taikomi muitai ar lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai iš tikrųjų buvo sumokėti.

4. Šio straipsnio 1–3 dalių nuostatos taip pat taikomos pakuotėms, kaip apibrėžta 8 straipsnio 2 dalyje, priedams, atsarginėms dalims ir įrankiams, kaip apibrėžta 9 straipsnyje, ir komplektams, kaip apibrėžta 10 straipsnyje, jei jie neturi kilmės statuso.

5. Šio straipsnio 1–4 dalys taikomos tik tokios rūšies medžiagoms, kurioms taikomas Susitarimas. Be to, jos netrukdo žemės ūkio produktams taikyti eksporto grąžinamųjų išmokų sistemos, taikomos eksportui pagal Susitarimo nuostatas.

6. Neatsižvelgdama į šio straipsnio 1 dalį Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija gali taikyti susitarimus dėl muitų arba privalomųjų mokėjimų, turinčių lygiavertį poveikį, grąžinimo arba atleidimo nuo jų, taikomų medžiagoms, naudojamoms gaminant kilmės statusą turinčius produktus, laikydamasi tokių nuostatų:

a) produktams, išvardytiems Suderintos sistemos 25–49 ir 64–97 skirsniuose, paliekamas 5 % muitas arba mažesnis tarifas, taikomas Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje;

b) produktams, išvardytiems Suderintos sistemos 50–63 skirsniuose paliekamas 10 % muitas arba mažesnis tarifas, taikomas Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje.

Šio straipsnio nuostatos taikomos nuo 2003 m. sausio 1 d. ir gali būti persvarstytos bendru sutarimu.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

KILMĖS ĮRODYMAS

16 straipsnis

Bendrieji reikalavimai

1. Produktams, kilusiems iš Bendrijos ir importuojamiems į Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją bei produktams, kilusiems Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje ir importuojamiems į Bendriją, šiuo Susitarimu numatytos lengvatos suteikiamos pateikus bet kurį iš šių dokumentų:

a) judėjimo sertifikatą EUR.1, kurio pavyzdys pateiktas III priede; arba

b) 21 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais deklaraciją, kurios tekstas pateikiamas IV priede, eksportuotojo įrašytą sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame komerciniame dokumente, kuriame produktai apibūdinami pakankamai išsamiai, kad būtų galima juos identifikuoti (toliau vadinama "deklaracija sąskaitoje faktūroje").

2. Nepaisant šio straipsnio 1 dalies, kilmės statusą turintiems produktams, kaip apibrėžta šiame protokole, 26 straipsnyje nurodytais atvejais galima nereikalauti, kad būtų pateikiami pirmiau nurodyti dokumentai.

17 straipsnis

Judėjimo sertifikato EUR.1 išdavimo tvarka

1. Judėjimo sertifikatą EUR.1 išduoda eksportuojančios šalies muitinės institucijos eksportuotojui arba eksportuotojo atsakomybe jo įgaliotam atstovui, pateikus paraišką raštu.

2. Eksportuotojas arba jo įgaliotas atstovas užpildo judėjimo sertifikatą EUR.1 ir prašymo formą, kurių pavyzdžiai pateikiami III priede. Šios formos pildomos viena iš kalbų, kuriomis šis Susitarimas yra sudarytas, laikantis eksportuojančios šalies viduje galiojančių įstatymų nuostatų. Jei pildoma ranka, tai rašoma rašalu didžiosiomis raidėmis. Produktų apibūdinimas tam skirtame langelyje turi būti rašomas nepaliekant tuščių eilučių. Jei prirašytas ne visas langelis, po paskutine įrašo eilute braukiama horizontali linija, o tuščia vieta perbraukiama.

3. Kreipdamasis dėl EUR.1 sertifikato išdavimo eksportuotojas turi būti pasirengęs, judėjimo sertifikatą EUR.1 išduodančios eksportuojančios šalies muitinės pareigūnams reikalaujant, bet kuriuo metu pateikti visus reikalingus atitinkamų produktų kilmę įrodančius dokumentus, taip pat įvykdyti kitus šio protokolo reikalavimus.

4. Judėjimo sertifikatą EUR.1 išduoda EB valstybės narės arba Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos muitinės institucijos, jei konkretūs produktai gali būti laikomi produktais, kilusiais Bendrijoje ar Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, ir atitinka kitus šio protokolo reikalavimus.

5. Judėjimo sertifikatą EUR. 1 išduodančios muitinės institucijos imasi visų būtinų veiksmų patikrinti produktų kilmės statusą ir kitų šio protokolo reikalavimų vykdymą. Jos turi teisę pareikalauti bet kurių įrodymų ir atlikti bet kurį eksportuotojo sąskaitų patikrinimą ar bet kurį kitą, jų manymu, būtiną patikrinimą. Už judėjimo sertifikato EUR.1 išdavimą atsakingos muitinės institucijos užtikrina, kad būtų tinkamai užpildytos šio straipsnio 2 dalyje nurodytos formos. Visų pirma jos tikrina, ar produktų apibūdinimui skirta vieta užpildyta taip, kad neliktų vietos apgaulingiems papildomiems įrašams.

6. Judėjimo sertifikato EUR. 1 išdavimo data nurodoma sertifikato 11 langelyje.

7. Judėjimo sertifikatą EUR.1 išduoda muitinės pareigūnai ir perduoda eksportuotojui, kai eksportavimas faktiškai yra vykdomas arba garantuotas.

18 straipsnis

Po eksportavimo išduodami judėjimo sertifikatai EUR.1

1. Nepaisant 17 straipsnio 7 dalies išskirtiniais atvejais judėjimo sertifikatas EUR.1 gali būti išduotas jau eksportavus jame nurodytus produktus, jei:

a) jis nebuvo išduotas eksportavimo metu dėl klaidų, netyčinio aplaidumo ar esant ypatingoms aplinkybėms; arba

b) muitinei įtikinamai įrodoma, kad judėjimo sertifikatas EUR.1 buvo išduotas, bet dėl techninių priežasčių nebuvo priimtas importuojant.

2. Vykdydamas šio straipsnio 1 dalies reikalavimus eksportuotojas paraiškoje turi nurodyti produktų, kuriems skirtas judėjimo sertifikatas EUR.1, eksportavimo vietą bei datą ir nurodyti paraiškos pateikimo priežastis.

3. Muitinės pareigūnai gali išduoti judėjimo sertifikatą EUR.1 po eksportavimo, tik patikrinę, ar eksportuotojo paraiškoje pateikti duomenys atitinka duomenis kituose atitinkamuose eksporto dokumentuose.

4. Po eksportavimo išduodami judėjimo sertifikatai EUR.1 turi būti patvirtinti vienu iš šių įrašų: "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

".

5. Šio straipsnio 4 dalyje nurodytas patvirtinimas įrašomas judėjimo sertifikato EUR.1 langelyje "Pastabos".

19 straipsnis

Judėjimo sertifikato EUR.1 dublikato išdavimas

1. Judėjimo sertifikato EUR.1 vagystės, pametimo ar sunaikinimo atveju eksportuotojas gali kreiptis į jį išdavusią muitinę, kad pagal joje saugomus eksporto dokumentus būtų išduotas dublikatas.

2. Išduotas dublikatas turi būti patvirtintas vienu iš šių žodžių:

"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE", "DUPLIKAT".

3. 2 dalyje nurodytas patvirtinimas įrašomas judėjimo sertifikato EUR.1 dublikato langelyje "Pastabos".

4. Dublikatas, kuriame turi nurodyta judėjimo sertifikato EUR.1 originalo išdavimo data, įsigalioja nuo tos datos.

20 straipsnis

Judėjimo sertifikatų EUR.1 išdavimas pagal anksčiau išduotą ar išrašytą kilmės įrodymą

Kai kilmės statusą turintys produktai yra Bendrijos arba Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos muitinės priežiūroje, norint persiųsti visus ar dalį šių produktų kitur Bendrijos arba Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritorijoje, kilmės įrodymo dokumento originalą galima pakeisti vienu ar keliais judėjimo sertifikatais EUR.1. Pakeičiantis judėjimo sertifikatas (-ai) EUR.1 išduodamas (-i) muitinės įstaigoje, kuri produktus prižiūri.

21 straipsnis

Deklaracijos įrašymo sąskaitoje faktūroje sąlygos

1. 16 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą deklaraciją sąskaitoje faktūroje gali įrašyti:

a) patikimas eksportuotojas, kaip apibrėžta 22 straipsnyje, arba

b) bet kuris eksportuotojas kiekvienai siuntai, sudarytai iš vieno ar daugiau paketų, kuriuose supakuoti kilmės statusą turintys produktai, jei jų bendra vertė yra ne didesnė kaip 6000 eurų.

2. Deklaracija sąskaitoje faktūroje gali būti įrašoma, jei sąskaitoje faktūroje išvardyti produktai gali būti laikomi kilusiais Bendrijoje arba Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje ir atitinka kitus šio protokolo reikalavimus.

3. Įrašantis deklaraciją sąskaitoje faktūroje eksportuotojas, eksportuojančios šalies muitinės pareigūnams reikalaujant, bet kuriuo metu turi būti pasirengęs pateikti visus reikiamus dokumentus, įrodančius produktų kilmę ir kitų šio protokolo reikalavimų įvykdymą.

4. Eksportuotojas deklaraciją, kuri pateikta IV priede, gali spausdinti mašinėle ar kompiuteriu, atspausti ar spausdinti spaustuvėje sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame komerciniame dokumente viena iš šiame priede nurodytų kalbų, laikantis eksportuojančios valstybės įstatymų. Deklaracija taip pat gali būti užpildyta ranka, rašant rašalu didžiosiomis raidėmis.

5. Deklaraciją sąskaitoje faktūroje dedamas originalus, ranka pasirašytas eksportuotojo parašas. Tačiau patikimo eksportuotojo, kaip apibrėžta 22 straipsnyje, galima ir nereikalauti, kad jis pats pasirašytų deklaraciją, jei jis eksportuojančios valstybės muitinei pateikia raštišką įsipareigojimą dėl visiškos atsakomybės už deklaracijas sąskaitose faktūrose.

6. Eksportuotojas gali įrašyti deklaraciją sąskaitoje faktūroje, kai joje nurodyti produktai yra eksportuojami arba jau eksportuoti, tuo atveju, kai deklaracija pateikiama importuojančioje valstybėje ne vėliau kaip per dvejus metus po produktų, kuriems ji skirta, importavimo.

22 straipsnis

Patikimas eksportuotojas

1. Eksportuojančios valstybės narės muitinė gali suteikti teisę bet kuriam eksportuotojui, dažnai eksportuojančiam šiame Susitarime numatytus produktus, įrašyti deklaraciją sąskaitoje faktūroje nepriklausomai nuo siunčiamų produktų vertės. Šių teisių siekiantis eksportuotojas privalo pateikti muitinei visas būtinas garantijas produktų kilmės statusui patikrinti, taip pat vykdyti kitus šio protokolo reikalavimus.

2. Muitinė gali suteikti patikimo eksportuotojo statusą vadovaudamasi sąlygomis, kurias ji mano esant būtinas.

3. Muitinė suteikia patikimam eksportuotojui muitinės įgaliojimo numerį, kuris nurodomas deklaracijoje, įrašytoje sąskaitoje faktūroje.

4. Muitinė stebi, kaip patikimas eksportuotojas naudojasi jam suteiktu leidimu.

5. Muitinė gali bet kuriuo metu atšaukti leidimą. Ji tai padaro, jei patikimas eksportuotojas nebeteikia šio straipsnio 1 dalyje nurodytų garantijų, nevykdo šio straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų ar kitaip netinkamai naudojasi įgaliojimais.

23 straipsnis

Kilmės įrodymo galiojimas

1. Kilmės įrodymas galioja keturis mėnesius nuo išdavimo datos eksporto šalyje ir per nurodytą laikotarpį turi būti pateiktas importo šalies muitinei.

2. Kilmės įrodymai, pateikiami importuojančios šalies muitinei po šio straipsnio 1 dalyje nurodytos galutinės pateikimo datos, gali būti priimti taikant preferencinį režimą, jei kilmės įrodymai nebuvo pateikti iki nustatytos galutinės datos tik dėl išskirtinių aplinkybių.

3. Kitais pavėluoto pateikimo atvejais importuojančios šalies muitinė gali pripažinti kilmės įrodymus, jei produktai buvo pateikti iki nurodytos galutinės datos.

24 straipsnis

Kilmės įrodymo pateikimas

Kilmės įrodymai pateikiami importuojančios šalies muitinei toje šalyje nustatyta tvarka. Nurodyta muitinė gali reikalauti kilmės įrodymų vertimo, taip pat gali reikalauti, kad importuotojas kartu su importo deklaracija pateiktų įrodymus, kad produktai atitinka šio Susitarimo sąlygas.

25 straipsnis

Importavimas dalimis

Kai importuotojo prašymu ir pagal importuojančios šalies muitinės nurodytas sąlygas išmontuoti ar nesurinkti produktai, kurie pagal suderintos sistemos 2(a) bendrąją taisyklę klasifikuojami Suderintos sistemos XVI ir XVII skyriuose arba 7308 ir 9406 pozicijose, yra importuojami dalimis, importuojant pirmąją dalį, muitinei pateikiamas bendras tokių produktų kilmės įrodymas.

26 straipsnis

Atleidimas nuo kilmės įrodymo pateikimo

1. Produktai, kuriuos mažais paketais fiziniai asmenys siunčia kitiems fiziniams asmenims, arba kurie sudaro keleivių asmeninio bagažo dalį, laikomi turinčiais kilmės statusą, ir nereikalaujama pateikti kilmės įrodymą tuo atveju, kai šie produktai nėra importuojami prekybos tikslais ir buvo deklaruoti kaip atitinkantys šio protokolo reikalavimus, ir jei nėra abejonių dėl tokios deklaracijos teisingumo. Kai produktai siunčiami paštu, ši deklaracija gali būti įrašyta muitinės deklaracijoje CN22/CN23 arba popieriaus lape, pridedamame prie šio dokumento.

2. Atsitiktinis importas, kurį sudaro tik asmeniniam gavėjų ar keleivių arba jų šeimų naudojimui skirti produktai, nėra laikomas prekybiniu importu, jei iš produktų rūšies ir kiekio akivaizdu, kad jie nėra importuojami komerciniais tikslais.

3. Bendra šių produktų vertė neturi būti didesnė kaip 500 eurų, kai jie siunčiami mažais paketais, arba ne didesnė kaip 1200 eurų, kai jie sudaro keleivių asmeninio bagažo dalį.

27 straipsnis

Patvirtinamieji dokumentai

17 straipsnio 3 dalyje ir 21 straipsnio 3 dalyje nurodyti dokumentai reikalingi įrodyti, kad produktai, kuriems išduodamas judėjimo sertifikatas EUR.1 arba deklaracija sąskaitoje faktūroje, yra laikomi kilusiais Bendrijoje arba Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje ir atitinka kitus šio protokolo reikalavimus, inter alia, gali būti šie:

a) eksportuotojo arba tiekėjo veiklos įsigyjant nurodytas prekes aiškus pagrindimas, kuris, pavyzdžiui, yra jo buhalterinėse knygose arba vidaus sąskaitose;

b) Bendrijoje arba Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje išduoti ar parengti dokumentai, įrodantys gamyboje panaudotų medžiagų kilmę, jei pagal šalies įstatymus tokie dokumentai naudojami;

c) dokumentai, įrodantys medžiagų apdirbimą ar perdirbimą Bendrijoje arba Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, išduoti ar parengti Bendrijoje arba Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, jei pagal šalies įstatymus tokie dokumentai naudojami;

d) judėjimo sertifikatai EUR.1 arba deklaracijos sąskaitose faktūrose, įrodančios panaudotų medžiagų kilmę, išduotos ar parengtos Bendrijoje ar Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje pagal šį protokolą.

28 straipsnis

Kilmės įrodymo ir patvirtinamųjų dokumentų išsaugojimas

1. Judėjimo sertifikato EUR.1 prašantis eksportuotojas mažiausiai trejus metus saugo 17 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus.

2. Deklaraciją sąskaitoje faktūroje įrašantis eksportuotojas mažiausiai trejus metus saugo jos kopiją ir 21 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus.

3. Judėjimo sertifikatą EUR.1 išduodanti eksportuojančios šalies muitinė mažiausiai trejus metus saugo paraiškos formą, nurodytą 17 straipsnio 2 dalyje.

4. Importuojančios šalies muitinė mažiausiai trejus metus saugo jai pateiktus judėjimo sertifikatus EUR.1 ir deklaracijas sąskaitose faktūrose.

29 straipsnis

Neatitikimai ir formalios klaidos

1. Vien nedideli įrašų skirtumai, pastebėti kilmės įrodymo dokumente ir muitinei pateiktuose dokumentuose produktų importo formalumams atlikti, neturėtų ipso facto paversti kilmės įrodymo niekiniu, jei deramai nustatoma, kad šis dokumentas tikrai atitinka pateiktus produktus.

2. Akivaizdžiai formalios klaidos, pavyzdžiui, spausdinimo klaidos kilmės įrodyme, nekeliančios abejonių dėl dokumento įrašų teisingumo, neturi būti dokumento atmetimo priežastis.

30 straipsnis

Sumos, išreikštos eurais

1. 21 straipsnio 1 dalies b punkto ir 26 straipsnio 3 dalies nuostatų taikymo tikslais, kai sąskaita faktūra už produktus yra išreikšta ne eurais, o kita valiuta, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos nacionaline valiuta išreikštos sumos, lygiavertės eurais išreikštoms sumoms, nustatomos kasmet.

2. Siuntai taikomos 21 straipsnio 1 dalies b punkto arba 26 straipsnio 3 dalies nuostatos atsižvelgiant į tą valiuta, kuria buvo surašyta sąskaita faktūra, pagal Bendrijos arba Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos nustatytą sumą.

3. Sumos, kurios turi būti nurodytos kuria nors nacionaline valiuta, turi būti lygiavertės sumoms ta nacionaline valiuta, išreikštoms eurais spalio mėnesio pirmąją darbo dieną. Apie šias sumas pranešama Europos Komisijai iki spalio 15 d., o jos taikomos nuo kitų metų sausio 1 d. Europos Komisija praneša Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai apie atitinkamą sumą.

4. Bendrija arba Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija gali suapvalinti sumą, gautą perskaičiavus eurais išreikštą sumą į jos nacionalinę valiutą, iki kito didesnio arba mažesnio sveiko skaičiaus. Suapvalinta suma negali skirtis nuo sumos, gautos po perskaičiavimo, daugiau kaip 5 %. Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija gali išlaikyti nepakeistą savo ekvivalentą nacionaline valiutą, atitinkantį eurais išreikštą sumą, jei šio straipsnio 3 dalyje numatyto sumos koregavimo metu perskaičiavus tą sumą, kol ji nesuapvalinta, gaunama suma, didesnė mažiau negu 15 % už ekvivalentą nacionaline valiuta. Ekvivalentas nacionaline valiuta gali būti išlaikytas nepakeistas, jeigu po perskaičiavimo jis sumažėja.

5. Bendrijos arba Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos prašymu Bendradarbiavimo taryba persvarsto eurais išreikštas sumas. Atlikdama tokį patikrinimą, Bendradarbiavimo taryba sprendžia, ar pageidautina išlaikyti atitinkamų ribų rezultatus realiais dydžiais. Šiuo tikslu ji gali nuspręsti pakeisti eurais išreikštas sumas.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

SUSITARIMAI DĖL ADMINISTRACINIO BENDRADARBIAVIMO

31 straipsnis

Tarpusavio pagalba

1. EB valstybių narių ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos muitinės per Europos Komisiją pateikia vienos kitoms judėjimo sertifikatų EUR.1 tvirtinimui jų muitinėse naudojamų spaudų pavyzdžius ir perduoda už šių sertifikatų ir deklaracijų sąskaitose faktūrose patikrinimą atsakingų muitinės įstaigų adresus.

2. Stengdamosi užtikrinti tinkamą šio protokolo taikymą, Bendrija ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija padeda viena kitai įgaliodamos kompetentingas muitinės institucijas tikrinti judėjimo sertifikatų EUR.1 ar deklaracijų sąskaitose faktūrose autentiškumą ir šiuose dokumentuose pateiktos informacijos teisingumą.

32 straipsnis

Kilmės įrodymų patikrinimas

1. Kilmės įrodymų patikrinimai vėliau atliekami atsitiktinai arba kai importuojančios šalies muitinės turi pagrįstų abejonių dėl šių dokumentų autentiškumo, juose išvardytų produktų kilmės statuso arba dėl kitų šio protokolo reikalavimų vykdymo.

2. Šio straipsnio 1 dalies nuostatoms įgyvendinti importuojančios šalies muitinės eksportuojančios šalies muitinei grąžina judėjimo sertifikatą EUR.1 ir sąskaitą faktūrą, jei ji buvo pateikta, deklaraciją sąskaitoje faktūroje, arba šių dokumentų kopijas, nurodydami, prireikus užklausos priežastis. Bet kurie gauti dokumentai ir informacija, iškeliantys prielaidą, kad kilmės įrodyme pateikta informacija yra neteisinga, persiunčiami kartu su prašymu atlikti patikrinimą.

3. Patikrinimą atlieka eksportuojančios šalies muitinė. Tuo tikslu ji turi teisę pareikalauti bet kurių įrodymų ir atlikti bet kurį eksportuotojo sąskaitų patikrinimą ar bet kurį kitą, jos manymu, būtiną patikrinimą.

4. Jei importuojančios šalies muitinė nusprendžia laikinai sustabdyti preferencinio režimo taikymą atitinkamiems produktams iki to laiko, kol bus gauti patikrinimo rezultatai, importuotojui pasiūloma išleisti produktus, panaudojant reikiamas atsargos priemones.

5. Patikrinimo prašanti muitinė apie patikrinimo rezultatus informuojama kaip galima greičiau. Šie rezultatai turi aiškiai parodyti, ar dokumentai autentiški ir, ar nurodyti produktai yra Bendrijos ar Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės, taip pat, ar atitinka šio protokolo reikalavimus.

6. Jei, esant pagrįstoms abejonėms per dešimt mėnesių nuo prašymo atlikti patikrinimą atsakymas negaunamas arba, jei atsakyme nepakanka informacijos reikiamo dokumento autentiškumui arba tikrajai produktų kilmei nustatyti, prašymą pateikusi muitinė, išskyrus ypatingus atvejus, atsisako teikti lengvatas.

33 straipsnis

Ginčų sprendimas

Jei dėl 32 straipsnyje nustatytų patikrinimo procedūrų kyla ginčų, kurių negali tarpusavyje išspręsti patikrinimo prašanti muitinė bei atsakinga už šio patikrinimo vykdymą muitinė, arba kai jos nesutaria dėl šio protokolo aiškinimo, ginčai perduodami Bendradarbiavimo tarybai.

Visais atvejais ginčai tarp importuotojo ir importuojančios šalies muitinės sprendžiami laikantis tos šalies įstatymų.

34 straipsnis

Baudos

Baudos skiriamos bet kuriam asmeniui, kuris, siekdamas pasinaudoti produktams suteiktu preferenciniu režimu, neteisingai užpildo dokumentą arba dėl jo kaltės dokumente pateikiama neteisinga informacija.

35 straipsnis

Laisvosios zonos

1. Bendrija ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad kilmės statusą turintys produktai, transportavimo metu padėti Šalių teritorijoje esančioje laisvojoje zonoje, nebūtų pakeičiami kitais ir nebūtų kitaip apdorojami, išskyrus apsaugą nuo gedimo.

2. Išimties iš šio straipsnio 1 dalies nuostatų tvarka, kai turintys Bendrijos arba Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės statusą produktai kartu su kilmės įrodymu importuojami į laisvąją ekonominę zoną ir yra apdirbami ar perdirbami, suinteresuotos institucijos eksportuotojo prašymu išduoda naują judėjimo sertifikatą EUR.1, jei atliktas apdirbimas ar perdirbimas atitinka šio protokolo nuostatas.

VII ANTRAŠTINĖ DALIS

SEUTA IR MELILIJA

36 straipsnis

Protokolo taikymas

1. Į sąvoką "Bendrija", kuri yra vartojama 2 straipsnyje, neįeina Seuta ir Melilija.

2. Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės produktams, importuotiems į Seutą arba Meliliją, taikomas visais atžvilgiais toks pats muitų režimas, koks taikomas Bendrijos muitų teritorijos kilmės produktams pagal Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimo į Europos Bendrijas akto 2 protokolą. Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija Susitarime nurodytų Seutos ir Melilijos kilmės produktų importui taiko tokį patį muitų režimą, koks taikomas iš Bendrijos importuojamiems Bendrijos kilmės produktams.

3. Šio straipsnio 2 dalies taikymo Seutos ir Melilijos kilmės produktams tikslais šis protokolas taikomas mutatis mutandis laikantis 37 straipsnyje išdėstytų specialių sąlygų.

37 straipsnis

Specialios sąlygos

1. Jeigu produktai buvo transportuoti tiesiogiai, laikantis 13 straipsnio nuostatų, šie produktai laikomi:

1) Seutos ir Melilijos kilmės produktais:

a) produktai, visiškai gauti Seutoje ir Melilijoje;

b) produktai, gauti Seutoje ir Melilijoje, kuriuos gaminant buvo panaudoti produktai, išskyrus a punkte nurodytus produktus, su sąlyga, kad:

i) minėti produktai buvo reikiamai apdirbti arba perdirbti, kaip apibrėžta 6 straipsnyje; arba kad

ii) tie produktai yra Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos arba Bendrijos kilmės, kaip apibrėžta šiame protokole, su sąlyga, kad jie buvo labiau apdirbti arba perdirbti, nei numatyta pagal 7 straipsnio 1 dalyje minimą pakankamą apdribimą arba perdirbimą,

2) Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės produktai:

a) produktai, visiškai gauti Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje;

b) produktai, gauti Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, kuriuos gaminant buvo panaudoti produktai, išskyrus a punkte nurodytus produktus, su sąlyga, kad:

i) minėti produktai buvo reikiamai apdirbti arba perdirbti, kaip apibrėžta 6 straipsnyje; arba kad

ii) tie produktai yra Seutos ir Melilijos arba Bendrijos kilmės, kaip apibrėžta šiame protokole, su sąlyga, kad jie buvo labiau apdirbti arba perdirbti, nei numatyta pagal 7 straipsnio 1 dalyje minimą pakankamą apdribimą arba perdirbimą.

2. Seuta ir Melilija laikomos viena teritorija.

3. Eksportuotojas arba jo įgaliotas atstovas į judėjimo sertifikato EUR. 1 arba deklaracijos sąskaitoje faktūroje 2 langelį įrašo "Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija" ir "Seuta ir Melilija". Be to, jeigu produktai yra Seutos ir Melilijos kilmės, tai nurodoma judėjimo sertifikato EUR. 1 arba deklaracijos sąskaitoje faktūroje, 4 langelyje.

4. spanijos muitinė yra atsakinga už šio protokolo Seutoje ir Melilijoje taikymą.

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

38 straipsnis

Protokolo pakeitimai

Bendradarbiavimo taryba gali nuspręsti iš dalies pakeisti šio protokolo nuostatas.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

II PRIEDO SĄRAŠO ĮVADINĖS PASTABOS

1 pastaba:

Sąraše išdėstytos sąlygos, kurias įvykdžius visi produktai laikomi pakankamai apdirbtais ar perdirbtais, kaip apibrėžta 6 straipsnyje.

2 pastaba:

2.1. Pirmieji du stulpeliai sąraše skirti gautam produktui apibūdinti. Pirmame stulpelyje nurodoma pozicija arba skirsnis pagal suderintą sistemą, o antrame stulpelyje pateikiamas prekių, priskiriamų tai pozicijai ar skirsniui, apibūdinimas pagal šią sistemą. 3 ar 4 stulpelyje nurodyta kiekvienam įrašui pirmuose dviejuose stulpeliuose skirta taisyklė. Kartais kai prieš pirmąjį stulpelį yra raidės "ex", jos rodo, kad 3 ar 4 stulpelio taisyklės taikomos tik tai pozicijos daliai, kuri aprašyta 2 stulpelyje.

2.2. Jei 1 stulpelyje sugrupuotos kelios pozicijos arba nurodytas skirsnio numeris ir todėl 2 stulpelyje produktų apibūdinimas pateiktas nedetalizuojant, tai 3 ar 4 stulpelio taisyklės taikomos visiems produktams, pagal suderintą sistemą klasifikuojamiems skirsnio pozicijose arba bet kurioje pozicijoje iš 1 stulpelyje nurodytų pozicijų.

2.3. Jei toje pačioje pozicijoje klasifikuojamiems skirtingiems produktams taikomos skirtingos taisyklės, kiekvienoje įtraukoje aprašoma ta pozicijos dalis, kuriai taikomos gretimos 3 ar 4 stulpelio taisyklės.

2.4. Jei įrašui pirmuose dviejuose stulpeliuose taisyklė nurodyta ir 3, ir 4 stulpelyje, eksportuotojas gali pasirinkti alternatyvą, ar taikyti 3 stulpelyje, ar 4 stulpelyje nurodytą taisyklę. Jei 4 stulpelyje nėra kilmės taisyklės, taikoma 3 stulpelyje nurodyta taisyklė.

3 pastaba:

3.1. 6 straipsnio nuostatos kilmės statusą įgijusiems produktams, naudojamiems kitų produktų gamyboje, taikomos nepriklausomai nuo to, ar kilmės statusas įgytas toje gamykloje, kurioje šie produktai naudojami, ar kitoje Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ar Bendrijos gamykloje.

Pavyzdys:

Variklis, klasifikuojamas 8407 pozicijoje, kuriam taisyklė nurodo, kad neturinčių kilmės statuso medžiagų vertė negali sudaryti daugiau kaip 40 % ex-works kainos, yra pagamintas "iš kitų plieno lydinių, kuriems forma suteikiama kalimo būdu", klasifikuojamų ex7224 pozicijoje.

Jei šis kaltinis dirbinys buvo nukaltas Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje iš neturinčio kilmės statuso lydinio, tai jis kilmės statusą įgavo pagal sąrašo ex7224 pozicijai skirtą taisyklę. Apskaičiuojant variklio vertę, šis kaltinis dirbinys laikomas turinčiu kilmės statusą, nesvarbu ar jis buvo pagamintas toje pačioje gamykloje, ar kitoje Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos gamykloje. Taigi sumuojant panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertę, neturinčio kilmės statuso lydinio vertė neįskaičiuojama.

3.2. Sąrašo taisyklė, apibrėžianti būtiną minimalų apdirbimą ar perdirbimą, nurodo, kad didesnis apdirbimas ir perdirbimas taip pat suteikia kilmės statusą; ir atvirkščiai, mažesnis apdirbimas ar perdirbimas kilmės statuso nesuteikia. Taigi, jei taisyklėje nurodyta, kad tam tikrame gamybos etape gali būti panaudota kilmės statuso neturinti medžiaga, tokią medžiagą leidžiama naudoti ankstesniame gamybos etape, bet neleidžiama jos naudoti vėlesniame etape.

3.3. Neprieštaraujant 3.2 pastabai, kur taisyklė nurodo, kad gali būti panaudotos "medžiagos, klasifikuojamos bet kurioje pozicijoje", vadinasi, gali būti panaudotos ir tos medžiagos, kurios klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, tačiau tam naudojimui gali būti taikomi konkretūs apribojimai, kurie taip pat gali būti numatyti taisyklėje. Tačiau frazė "gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas pozicijoje …" reiškia, kad gali būti panaudotos bet kurioje pozicijoje klasifikuojamos medžiagos, išskyrus tas, kurios apibūdinamos taip pat kaip ir produktas, kurio apibūdinimas pateiktas sąrašo 2 stulpelyje.

3.4. Kai sąrašo taisyklė nurodo, kad produktas gali būti pagamintas daugiau nei iš vienos medžiagos, tai reiškia, kad gali būti panaudota bet kuri viena ar daugiau medžiagų. Nebūtina, kad būtų panaudotos visos medžiagos.

Pavyzdys:

Audiniams, klasifikuojamiems HS 5208–5212 pozicijose, taisyklė nurodo, kad gali būti panaudoti natūralūs pluoštai ir kad su kitomis medžiagomis gali būti panaudotos ir cheminės medžiagos. Tai nereiškia, kad turi būti panaudotos abi rūšys; galima naudoti vieną ar kitą, arba abi rūšis kartu.

3.5. Jei sąrašo taisyklė nurodo, kad produktas turi būti pagamintas iš tam tikros medžiagos, ši sąlyga, be abejonės, nedraudžia naudoti kitų medžiagų, kurios dėl sau būdingos prigimties negali atitikti taisyklės. (Žr. taip pat 6.2 pastabą, skirtą tekstilei.)

Pavyzdys:

Taisyklė paruoštoms maisto prekėms, klasifikuojamoms 1904 pozicijoje, tiksliai nurodo nenaudoti grūdų arba jų darinių, bet nedraudžia naudoti mineralinių druskų, cheminių medžiagų ar kitų priedų, kurie nėra grūdų gaminiai.

Tačiau tai netaikoma produktams, kurie, nors ir negali būti pagaminti iš tam tikros sąraše nurodytos medžiagos, gali būti pagaminti iš tos pačios prigimties medžiagos ankstesniame gamybos etape.

Pavyzdys:

Jei drabužis, klasifikuojamas ex 62 skirsnyje, yra pagamintas iš neaustinių medžiagų ir jei šios rūšies gaminiams leidžiama naudoti tik neturinčius kilmės verpalus, tai negalima pradėti gamybos nuo neturinčio kilmės neaustinio audinio, net jei neaustiniai audiniai ir negali būti gaminami iš verpalų. Tokiu atveju pradinė medžiaga paprastai yra ankstesnio nei verpalai gamybos etapo gaminys, t. y. pluoštas.

3.6. Jei sąrašo taisyklėje nurodyti du maksimalūs neturinčių kilmės statuso naudotinų medžiagų procentiniai dydžiai, tai tų procentinių dydžių negalima sumuoti. Kitais žodžiais, maksimali visų panaudotų neturinčių kilmės statuso medžiagų vertė niekada negali būti didesnė už didžiausią iš nurodytų procentinių dydžių. Be to, konkrečiai medžiagai taikomi procentiniai dydžiai negali būti viršyti.

4 pastaba:

4.1. Terminas "natūralus pluoštas" sąraše yra vartojamas kitiems pluoštams, nei dirbtinis arba sintetinis pluoštas, apibūdinti. Terminas, skirtas tik gamybos etapams prieš verpimą, įskaitant atliekas, apibūdinti ir jei kitaip neapibrėžta, apima sukarštą, šukuotą arba kitaip apdirbtą, bet nesuverptą pluoštą.

4.2. Terminas "natūralus pluoštas" apima arklių ašutus, klasifikuojamus 0503 pozicijoje, šilką, klasifikuojamą 5002 ir 5003 pozicijose, taip pat vilnos pluoštą, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukus, klasifikuojamus nuo 5101 iki 5105 pozicijose, medvilnės pluoštą, klasifikuojamą nuo 5201 iki 5203 pozicijose ir kitą augalų pluoštą, klasifikuojamą nuo 5301 iki 5305 pozicijos.

4.3. Terminai "tekstilinė masė", "cheminės medžiagos" ir "medžiagos popieriui gaminti" vartojami sąraše apibrėžti 50–63 skirsniuose neklasifikuojamas medžiagas, kurios gali būti naudojamos dirbtiniam, sintetiniam ar popieriaus pluoštui, arba verpalams gaminti.

4.4. Terminas "dirbtinis pluoštas" sąraše vartojamas sintetinių ar dirbtinių siūlų grįžtėms, pluoštui ar atliekoms, klasifikuojamoms nuo 5501 iki 5507 pozicijose, apibūdinti.

5 pastaba:

5.1. Jei sąraše prie tam tikro produkto yra nuoroda į šią pastabą, sąrašo 3 stulpelyje pateiktos sąlygos netaikomos jokioms pagrindinėms tekstilės medžiagoms, panaudotoms šio produkto gamyboje, jei jos, kartu paėmus, sudaro 10 ar mažiau % nuo bendro visų pagrindinių panaudotų tekstilės medžiagų svorio. (Žr. taip pat 5.3 ir 5.4 pastabas.)

5.2. Tačiau 5.1 pastaboje minimas leistinasis nuokrypis gali būti taikomas tik mišriems produktams, pagamintiems iš dviejų ar daugiau pagrindinių tekstilės medžiagų.

Pagrindinės tekstilės medžiagos yra šios:

- šilkas,

- vilna,

- šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai,

- švelniavilnių gyvūnų plaukai,

- arklių ašutai,

- medvilnė,

- medžiagos popieriui gaminti ir popierius,

- linas,

- kanapės,

- džiutas ir kitoks luobinis tekstilės pluoštas,

- sizalis ir kiti Agave genties augalų tekstilės pluoštai,

- kokoso, abakos, ramės ir kitų augalų tekstilės pluoštas,

- sintetiniai siūlai,

- dirbtiniai siūlai,

- srovei laidūs siūlai,

- sintetinis polipropileno pluoštas,

- sintetinis poliesterio pluoštas,

- sintetinis poliamido pluoštas,

- sintetinis poliakrilnitrilo pluoštas,

- sintetinis poliimido pluoštas,

- sintetinis politetrafluoretileno pluoštas,

- sintetinis polifenileno sulfido pluoštas,

- sintetinis polivinilo chlorido pluoštas,

- kitoks sintetinis pluoštas,

- dirbtinis viskozės pluoštas,

- kitoks dirbtinis pluoštas,

- verpalai iš poliuretano, segmentuoti su elastingais polieterio segmentais, pozumentiniai arba ne,

- verpalai iš poliuretano, segmentuoti su elastingais poliesterio segmentais, pozumentiniai arba ne,

- produktai, klasifikuojami 5605 pozicijoje (metalizuotieji verpalai) su ne platesne kaip 5 mm aliuminio folijos ar plastikinės plėvelės, padengtos arba nepadengtos aliuminio milteliais, juostele, įtvirtinta tarp dviejų plastikinės plėvelės sluoksnių skaidriais arba spalvotais klijais,

- kiti produktai, klasifikuojami 5605 pozicijoje.

Pavyzdys:

Verpalai, klasifikuojami 5205 pozicijoje, pagaminti iš medvilnės pluošto, klasifikuojamo 5203 pozicijoje, ir iš sintetinio pluošto, klasifikuojamo 5506 pozicijoje, yra mišrūs verpalai. Todėl neturintis kilmės statuso sintetinis pluoštas, neatitinkantis kilmės taisyklių (taisyklės reikalauja gaminti iš cheminių medžiagų ar tekstilinės masės), gali sudaryti tik iki 10 % tų verpalų svorio.

Pavyzdys:

Vilnonis audinys, klasifikuojamas 5112 pozicijoje, pagamintas iš vilnonių verpalų, klasifikuojamų 5107 pozicijoje, ir sintetinių verpalų iš žaliavinio pluošto, klasifikuojamo 5509 pozicijoje, yra mišrus audinys. Todėl sintetiniai verpalai, neatitinkantys kilmės taisyklių (taisyklės reikalauja gaminti iš cheminių medžiagų arba tekstilinės masės), arba vilnoniai verpalai, neatitinkantys kilmės taisyklių (taisyklės reikalauja gaminti iš nekaršto, nešukuoto ar kitaip verpimui neparuošto natūralaus pluošto), arba jų mišinys, gali būti panaudoti, jei jų bendras svoris audinyje sudaro ne daugiau kaip 10 % audinio svorio.

Pavyzdys:

Kuokštuoti audiniai, klasifikuojami 5802 pozicijoje, pagaminti iš medvilninių verpalų, klasifikuojamų 5205 pozicijoje, ir medvilninio audinio, klasifikuojamo 5210 pozicijoje, yra tik tada mišrus produktas, jei pats medvilninis audinys yra mišrus, t. y. pagamintas iš verpalų, klasifikuojamų dviejose skirtingose pozicijose, arba jei panaudoti medvilniniai verpalai yra mišrūs.

Pavyzdys:

Jei kuokštuotas tekstilės audinys buvo pagamintas iš medvilninių verpalų, klasifikuojamų 5205 pozicijoje, ir sintetinio audinio, klasifikuojamo 5407 pozicijoje, tuomet akivaizdu, kad panaudoti verpalai yra dvi skirtingos bazinės tekstilės medžiagos ir atitinkamai kuokštuotas tekstilės audinys yra mišrus produktas.

5.3. Kai prekių sudėtyje yra "verpalų, pagamintų iš poliuretano, segmentuotų su elastingais poliesterio segmentais, pozumentinių arba ne", leistinasis nuokrypis šiems verpalams yra 20 %.

5.4. Kai produktuose yra "ne platesnė kaip 5 mm aliuminio folijos ar plastikinės plėvelės, padengtos arba nepadengtos aliuminio milteliais, juostelė, suklijuota tarp skaidrių ar spalvotų dviejų plastikinės plėvelės sluoksnių", leistinasis nuokrypis šiai juostelei yra 30 %.

6 pastaba:

6.1. Tekstilės prekėms, prie kurių sąraše pažymėta nuoroda į šią pastabą, tekstilės medžiagos, išskyrus pamušalus ir intarpus, neatitinkančios sąrašo 3 stulpelyje nurodytos taisyklės gatavam konkrečiam produktui, gali būti panaudotos su sąlyga, jei jos klasifikuojamos kitoje nei produktas pozicijoje ir jei jų vertė sudaro ne daugiau kaip 8 % produkto ex-works kainos.

6.2. Neprieštaraujant 6.3 pastabai, medžiagos, kurios nėra klasifikuojamos 50–63 skirsniuose, gali būti laisvai naudojamos tekstilės produktų gamyboje, nesvarbu, ar jų sudėtyje yra, ar nėra tekstilės.

Pavyzdys:

Jei sąrašo taisyklė nurodo, kad tam tikram tekstilės gaminiui, pavyzdžiui, kelnėms, turi būti naudojami verpalai, tai nedraudžiama naudoti ir metalo gaminių, pavyzdžiui, sagų, nes sagos nėra klasifikuojamos 50–63 skirsniuose. Dėl tos pačios priežasties taisyklė nedraudžia naudoti užtrauktukų, nors ir užtrauktukų sudėtyje paprastai yra tekstilės.

6.3. Jei apskaičiuojant neturinčių kilmės statuso panaudotų medžiagų vertę, taikoma procentinio dydžio taisyklė, tada turi būti įskaityta ir medžiagų, kurios nėra klasifikuojamos 50–63 skirsniuose, vertė.

7 pastaba:

7.1. Pozicijoms ex2707, 2713–2715, ex2901, ex2902 ir ex3403"specifiniai procesai" yra šie:

a) vakuuminė distiliacija;

b) redistiliacija labai tobulu frakcionavimo procesu [1];

c) krekingas;

d) riformingas;

e) ekstrakcija pasirinktais tirpikliais;

f) procesas, susidedantis iš šių operacijų: apdorojimo koncentruota sieros rūgštimi, oleumu arba sieros anhidridu; neutralizacija šarminiais reagentais; išblukinimas ir valymas natūraliai aktyvia mase, aktyvinta mase, aktyvintomis medžio anglimis arba boksitu;

g) polimerizacija;

h) alkilinimas;

i) izomerizacija.

7.2. Pozicijoms 2710, 2711 ir 2712 "specifiniai procesai" yra šie:

a) vakuuminė distiliacija;

b) redistiliacija labai tobulu frakcionavimo procesu [2];

c) krekingas;

d) riformingas;

e) ekstrakcija pasirinktais tirpikliais;

f) procesas, susidedantis iš šių operacijų: apdorojimo koncentruota sieros rūgštimi, oleumu arba sieros anhidridu; neutralizacija šarminiais reagentais; išblukinimas ir valymas natūraliai aktyvia mase, aktyvinta mase, aktyvintomis medžio anglimis arba boksitu;

g) polimerizacija;

h) alkilinimas;

ij) izomerizacija;

k) sunkiosioms alyvoms, klasifikuojamoms tik pozicijoje ex2710: desulfuracija vandeniliu, sumažinanti sieros kiekį ne mažiau kaip 85 % (ASTM D 1266-59 T metodas);

l) produktams, klasifikuojamiems 2710 pozicijoje, deparafinavimas kitu nei filtravimo būdu;

m) tik sunkiosioms alyvoms, klasifikuojamoms tik ex2710 pozicijoje, apdorojimas vandeniliu didesniame kaip 20 barų slėgyje ir aukštesnėje kaip 250 °C temperatūroje, naudojant kitą katalizatorių nei naudojamas desulfuracijai, kai vandenilis yra aktyvusis cheminės reakcijos komponentas. Vėlesnis tepalinių alyvų, klasifikuojamų ex2710 pozicijoje, veikimas vandeniliu (pavyzdžiui, vandenilinis valymas arba išblukinimas), siekiant pagerinti spalvą arba patvarumą, neturėtų būti laikomas specifiniu procesu;

n) degiosioms alyvoms, klasifikuojamoms tik ex2710 pozicijoje, atmosferinė distiliacija su sąlyga, kad 300 °C temperatūroje išgaruoja mažiau kaip 30 % šių produktų, įskaitant ir atliekas, tūrio (pagal ASTM D 86 metodą);

o) sunkiosioms alyvoms, išskyrus dujines ir degiąsias alyvas, klasifikuojamoms tik ex2710 pozicijoje, poveikis aukšto dažnumo elektros iškrova.

7.3. Pozicijose ex2707, 2713–2715, ex2901, ex2902 ir ex3403 paprastos operacijos – valymas, dekantavimas, nudruskinimas, vandens atskyrimas, filtravimas, dažymas, ženklinimas, produktų su skirtingu sieros kiekiu sumaišymas sieros kiekiui nustatyti bei šių ar panašių operacijų derinimas tarpusavyje kilmės statuso nesuteikia.

[1] Žr. Kombinuotosios nomenklatūros 27 skirsnio 4 dalies b punkto papildomąją paaiškinamąją pastabą.

[2] Žr. Kombinuotosios nomenklatūros 27 skirsnio 4 dalies b punkto papildomąją paaiškinamąją pastabą.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

APDIRBIMO AR PREDIRBIMO, KURIUOS REIKIA ATLIKTI SU KILMĖS NETURINČIOMIS MEDŽIAGOMIS, SĄRAŠAS

HS pozicijos Nr. | Produkto aprašymas | Kilmės neturinčių medžiagų apdirbimas ir perdirbimas, suteikiantis prekei kilmę |

| |

(1) | (2) | (3) arba (4) | (3) arba (4) |

1 skirsnis | Gyvi gyvūnai | Visi gyvūnai, klasifikuojami 1 skirsnyje, turi būti visiškai gauti | |

2 skirsnis | Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 1 ir 2 skirsniuose, turi būti visiškai gautos | |

3 skirsnis | Žuvys ir vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 3 skirsnyje, turi būti visiškai gautos | |

ex 4 skirsnis | Pienas ir pieno produktai, paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 4 skirsnyje, turi būti visiškai gautos | |

0403 | Pasukos, rūgpienis ir grietinė, jogurtas, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, taip pat į kuriuos pridėta arba nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos | Gamyba, kurioje: visos medžiagos, klasifikuojamos 4 skirsnyje, turi būti visiškai gautos:bet kurios panaudotos vaisių sultys (išskyrus ananasų, laimų arba greipfrutų), klasifikuojamos 2009 pozicijoje, turi turėti kilmę;bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

ex 5 skirsnis | Gyvūninės kilmės produktai, nenurodyti kitoje vietoje, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 5 skirsnyje, turi būti visiškai gautos | |

ex0502 | Paruošti kiaulių, šernų arba barsukų šeriai ir plaukai | Šerių ir plaukų valymas, dezinfekavimas, rūšiavimas ir ištiesinimas | |

6 skirsnis | Augantys medžiai ir kiti augalai; svogūnėliai, šaknys ir kitos panašios augalų dalys; skintos gėlės ir dekoratyviniai žalumynai | Gamyba, kurioje: visos medžiagos, klasifikuojamos 6 skirsnyje, turi būti visiškai gautos:visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos | |

7 skirsnis | Valgomosios daržovės ir kai kurie šakniavaisiai bei gumbavaisiai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 7 skirsnyje, turi būti visiškai gautos | |

8 skirsnis | Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusų vaisių arba melionų žievelės ir luobos | Gamyba, kurioje: visi panaudoti vaisiai ir riešutai turi būti visiškai gauti;bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

ex 9 skirsnis | Kava, arbata, matė ir prieskoniai, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 9 skirsnyje, turi būti visiškai gautos | |

0901 | Kava, skrudinta arba neskrudinta, be kofeino arba su kofeinu; kavos išaižos ir luobelės; kavos pakaitalai, turintys bet kokį kiekį kavos | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje | |

0902 | Arbata, aromatinta arba nearomatinta | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje | |

ex0910 | Prieskonių mišiniai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje | |

10 skirsnis | Javai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 10 skirsnyje, turi būti visiškai gautos | |

ex 11 skirsnis | Malybos produkcija; salyklas; krakmolas; inulinas; kviečių glitimas, išskyrus: | Gamyba, kurioje visi panaudoti javai, valgomosios daržovės, šakniavaisiai ir gumbavaisiai, klasifikuojami 0714 pozicijoje, arba panaudoti vaisiai turi būti visiškai gauti | |

ex1106 | Džiovintų ankštinių daržovių, klasifikuojamų 0713 pozicijoje, miltai, rupiniai ir milteliai | Ankštinių daržovių, klasifikuojamų 0708 pozicijoje, džiovinimas ir malimas | |

12 skirsnis | Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai; įvairūs grūdai, sėklos ir vaisiai; augalai, naudojami pramonėje ir medicinoje; šiaudai ir pašarai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 12 skirsnyje, turi būti visiškai gautos | |

1301 | Šelakas; gamtinės dervos, sakai, lipai ir aliejingosios dervos (oleorezinai) (pavyzdžiui, balzamai) | Gamyba, kurioje bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 1301 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

1302 | Augalų syvai ir ekstraktai; pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai; agaras ir kitos augalinės gleivės bei tirštikliai, modifikuoti arba nemodifikuoti: | | |

— Augalinės gleivės ir tirštikliai, modifikuoti | Gamyba iš nemodifikuotų gleivių ir tirštiklių | |

— Kiti | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

14 skirsnis | Augalinės pynimo medžiagos; augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 14 skirsnyje, turi būti visiškai gautos | |

ex 15 skirsnis | Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų skilimo produktai; paruošti valgomieji riebalai; gyvūninis arba augalinis vaškas; išskyrus: | Gamyba, kuria visos naudojamos medžiagos klasifikuojamos pozicijoje, išskyrus šio produkto | |

1501 | Kiauliniai riebalai (iskaitant kiaulinius taukus) ir naminių paukščių taukai, išskyrus klasifikuojamus 0209 arba 1503 pozicijose: | | |

— Riebalų iš kaulų arba atliekų | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus 0203, 0206 arba 0207 pozicijas, arba kaulų, klasifikuojamų 0506 pozicijoje | |

— Kiti | Gamyba iš kiaulienos arba kiaulienos valgomųjų subproduktų, klasifikuojamų 0203 ar 0206 pozicijose, arba naminių paukščių mėsos ir valgomųjų subproduktų, klasifikuojamų 0207 pozicijoje | |

1502 | Galvijų, avių arba ožkų taukai, išskyrus klasifikuojamus 1503 pozicijoje | | |

— Taukai iš kaulų arba atliekų | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus 0201, 0202, 0204 arba 0206 pozicijas, arba kaulų, klasifikuojamų 0506 pozicijoje | |

— Kiti | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 skirsnyje, turi būti visiškai gautos | |

1504 | Žuvų arba jūrų žinduolių taukai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti: | | |

— Kietos frakcijos | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 1504 pozicijoje | |

— Kiti | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 ir 3 skirsniuose, turi būti visiškai gautos | |

ex1505 | Rafinuotas lanolinas | Gamyba iš neapdorotų avių prakaitinių riebalų, klasifikuojamų 1505 pozicijoje | |

1506 | Kiti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti: | | |

— Kietos frakcijos | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 1506 pozicijoje | |

— Kiti | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 skirsnyje, turi būti visiškai gautos | |

Nuo 1507 iki 1515 | Augaliniai aliejai ir jų frakcijos: | | |

— Sojos, žemės riešutų, palmių, kokosų, palmių sėklų branduolių, babasų, tungo, oiticikų aliejus, mirtų vaškas ir japoniškas vaškas, jojobų aliejaus frakcijos ir aliejai, skirti naudoti technikoje arba pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

— Kietos, išskyrus simondsijų aliejaus, frakcijos | Gamyba iš kitų medžiagų, klasifikuojamų nuo 1507 iki 1515 pozicijos | |

— Kiti | Gamyba, kurioje visos panaudotos augalinės medžiagos turi būti visiškai gautos | |

1516 | Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos, visiškai arba iš dalies sukietinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti, nerafinuoti arba rafinuoti, bet toliau neapdoroti | Gamyba, kurioje: visos medžiagos, klasifikuojamos 2 skirsnyje, turi būti visiškai gautos:visos panaudotos augalinės medžiagos turi būti visiškai gautos. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 1507, 1508, 1511 ir 1513 pozicijose, gali būti panaudotos | |

1517 | Margarinas; gyvūninių arba augalinių riebalų ir aliejaus bei įvairių šiame skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejaus frakcijų valgomieji mišiniai arba preparatai, išskyrus valgomuosius riebalus, aliejų arba jų frakcijas, klasifikuojamus 1516 pozicijoje | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 ir 4 skirsniuose, turi būti visiškai gautos;visos panaudotos augalinės medžiagos turi būti visiškai gautos.Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 1507, 1508, 1511 ir 1513 pozicijose, gali būti panaudotos | |

16 skirsnis | Gaminiai iš mėsos, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių | Gamyba iš gyvūnų, klasifikuojamų 1 skirsnyje. Visos medžiagos, klasifikuojamos 3 skirsnyje, turi būti visiškai gautos | |

ex 17 skirsnis | Cukrus ir konditerijos gaminiai iš cukraus; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex1701 | Cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė, kurių būvis kietas, į kuriuos pridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų | Gamyba, kurioje bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

1702 | Kiti cukrūs, įskaitant chemiškai gryną laktozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę, kurių būvis kietas; cukrų sirupai, į kuriuos nepridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų; dirbtinis medus, sumaišytas arba nesumaišytas su natūraliu medumi; karamelė (degintas cukrus): | | |

— Chemiškai gryna maltozė ir fruktozė | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 1702 pozicijoje | |

— Kiti cukrūs, kurių būvis kietas, į kuriuos pridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų | Gamyba, kurioje bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti(a) | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos turi turėti kilmę | |

ex1703 | Melasa, gauta ekstrahuojant arba rafinuojant cukrų, į kurį pridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų | Gamyba, kurioje bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

1704 | Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), neturintys kakavos | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasbet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

18 skirsnis | Kakava ir gaminiai iš kakavos | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasbet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

1901 | Salyklo ekstraktas; maisto produktai iš miltų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstrakto, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 40 % masės, nenurodyti kitoje vietoje; maisto produktai iš prekių, klasifikuojamų nuo 0401 iki 0404 pozicijos, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 5 % masės, nenurodyti kitoje vietoje: | | |

— Salyklo ekstraktas | Gamyba iš javų, klasifikuojamų 10 skirsnyje | |

— Kiti | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktaspanaudotų medžiagų, klasifikuojamų 4 ir 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

1902 | Tešlos gaminiai, virti arba nevirti, įdaryti (mėsa arba kitais produktais) arba neįdaryti, taip pat paruošti arba neparuošti kitu būdu, pavyzdžiui, spageti, makaronai, vermišeliai, lazanja, gnocchi, ravioliai (koldūnai), cannelloni; kuskusas, paruoštas arba neparuoštas: | | |

— Kurių sudėtyje yra 20 % arba mažiau masės mėsos, mėsos subproduktų, žuvies, vėžiagyvių arba moliuskų | Gamyba, kurioje visi panaudoti javai ir jų dariniai (išskyrus durum kviečius ir jų darinius) turi būti visiškai gauti | |

— Kurių sudėtyje yra daugiau kaip 20 % masės mėsos, mėsos subproduktų, žuvies, vėžiagyvių arba moliuskų | Gamyba, kurioje: —visi panaudoti javai ir jų dariniai (išskyrus durum kviečius ir jų darinius) turi būti visiškai gauti—Visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 ir 3 skirsniuose, turi būti visiškai gautos; | |

1903 | Tapijoka ir iš krakmolo pagaminti jos pakaitalai, turintys dribsnių, grūdelių, žirnelių, išsijų arba panašų pavidalą | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus bulvių krakmolą, klasifikuojamą 1108 pozicijoje | |

1904 | Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grūdus ar javų grūdų produktus (pavyzdžiui, kukurūzų dribsnius); javai (išskyrus kukurūzus), turintys grūdų, dribsnių arba kitaip apdorotų grūdų pavidalą (išskyrus miltus ir rupinius), apvirti arba paruošti kitu būdu, nenurodyti kitoje vietoje | Gamyba: —iš medžiagų, neklasifikuojamų 1806 pozicijoje;—kurioje visi panaudoti javai ir miltai (išskyrus durum kviečius ir jų darinius ir Zea indurata kukurūzus) turi būti visiškai gauti [1]—kurioje bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % prekės ex-works kainos | |

1905 | Duona, pyragai, bandelės, pyragaičiai, sausainiai ir kiti kepiniai, su kakava arba be kakavos; ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus medžiagas, klasifikuojamas 11 skirsnyje | |

ex 20 skirsnis | Daržovių, vaisių, riešutų arba kitų augalų dalių produktai, išskyrus: | Gamyba, kurioje visi panaudoti vaisiai, riešutai ar daržovės turi būti visiškai gauti | |

ex2001 | Batatai, saldžiosios bulvės ir panašios valgomosios augalų dalys, kuriose krakmolas sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, paruošti arba konservuoti su actu arba acto rūgštimi | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex2004 ir ex2005 | Bulvės, turinčios miltų, rūpinių arba dribsnių pavidalą, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

2006 | Daržovės, vaisiai, riešutai, vaisių žievelės ir kitos augalų dalys, konservuotos cukruje (nusausintos, apcukruotos (glacé) arba cukruotos) | Gamyba, kurioje bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

2007 | Džemai, vaisių drebučiai (želė), marmeladai, vaisių arba riešutų tyrės ir pastos, gauti virimo būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasbet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

ex2008 | — Riešutai, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus arba alkoholio | Gamyba, kurioje panaudotų kilmę turinčių riešutų ir aliejinių augalų sėklų, klasifikuojamų 0801, 0802 ir nuo 1202 iki 1207 pozicijos, vertė didesnė kaip 60 % prekės ex-works kainos | |

— Žemės riešutų sviestas; grūdų mišiniai, palmių šerdys; kukurūzai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

— Kiti, išskyrus vaisius ir riešutus, išvirtus kitaip nei verdant garuose ar verdant vandenyje, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus, sušaldytus | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasbet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

2009 | Nefermentuotos vaisių sultys (įskaitant vynuogių misą) ir daržovių sultys, į kurias nepridėta alkoholio, ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasbet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

ex 21 skirsnis | Įvairūs maisto produktai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

2101 | Kavos, arbatos arba maté ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių produktų arba iš kavos, arbatos arba maté; skrudintos trūkažolės (cikorijos) ir kiti skrudinti kavos pakaitalai, taip pat jų ekstraktai, esencijos ir koncentratai | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisos panaudotos trūkažolės (cikorijos) turi būti visiškai gautos. | |

2103 | Padažai ir jų pusgaminiai (koncentratai); sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai; garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios: | | |

— Padažai ir jų pusgaminiai (koncentratai); sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau garstyčių miltai ar rupiniai arba paruoštos garstyčios gali būti panaudoti | |

— Garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje | |

ex2104 | Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus paruoštas ar konservuotas daržoves, klasifikuojamas nuo 2002 iki 2005 pozicijos | |

2106 | Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasbet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 4–17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

ex 22 skirsnis | Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; išskyrus: | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisos vynuogės arba bet kurie vynuogių produktai, turi būti visiškai gauti | |

2202 | Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, ir kiti nealkoholiniai gėrimai, išskyrus vaisių arba daržovių sultis, klasifikuojamas 2009 pozicijoje | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasbet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos;bet kurios panaudotos vaisių sultys (išskyrus ananasų, laimų ir greipfrutų sultis) turi turėti kilmę | |

2207 | Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio; denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti bet kokio stiprumo spiritai | Gamyba: iš medžiagų, neklasifikuojamų 2207 arba 2208 pozicijose,kurioje visos panaudotos vynuogės arba bet kurie vynuogių produktai yra visiškai gauti arba, jeigu visos kitos panaudotos medžiagos turi kilmę, arakas gali būti panaudotas iki 5 % tūrio | |

2208 | Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio; spiritai, likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai | Gamyba: iš medžiagų, neklasifikuojamų 2207 arba 2208 pozicijose,kurioje visos panaudotos vynuogės arba bet kurie vynuogių produktai yra visiškai gauti arba, jeigu visos kitos panaudotos medžiagos turi kilmę, arakas gali būti panaudotas iki 5 % tūrio | |

ex 23 skirsnis | Maisto pramonės liekanos ir atliekos; paruošti pašarai gyvūnams; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex2301 | Banginio rupiniai; miltai, rupiniai ir granulės iš žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių, netinkami vartoti žmonių maistui | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 ir 3 skirsniuose, turi būti visiškai gautos | |

ex2303 | Kukurūzų krakmolo gamybos liekanos (išskyrus koncentruotus mirkymo skysčius), kurių sudėtyje baltymai sudaro daugiau kaip 40 % sausojo produkto masės | Gamyba, kurioje visi panaudoti kukurūzai turi būti visiškai gauti | |

ex2306 | Išspaudos ir kitos kietos alyvuogių aliejaus ekstrakcijos liekanos, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 3 % alyvuogių aliejaus | Gamyba, kurioje visos panaudotos alyvuogės turi būti visiškai gautos | |

2309 | Produktai, naudojami gyvūnų pašarams | Gamyba, kurioje: visi panaudoti javai, cukrus ar melasa, mėsa ar pienas turi turėti kilmę;visos medžiagos, klasifikuojamos 3 skirsnyje, turi būti visiškai gautos | |

ex 24 skirsnis | Tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 24 skirsnyje, turi būti visiškai gautos | |

2402 | Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigarilės ir cigaretės su tabaku arba tabako pakaitalais | Gamyba, kurioje panaudotų ne mažiau kaip 70 % masės neperdirbto tabako ar tabako liekanų, klasifikuojamų 2401 pozicijoje, turi turėti kilmę | |

ex2403 | Rūkomasis tabakas | Gamyba, kurioje panaudotų ne mažiau kaip 70 % masės neperdirbto tabako ar tabako liekanų, klasifikuojamų 2401 pozicijoje, turi turėti kilmę | |

ex 25 skirsnis | Druska; siera; žemės ir akmenys; tinkavimo medžiagos, kalkės ir cementas; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex2504 | Gamtinis kristalų grafitas, praturtintas anglimi, valytas ir šlifuotas | Neapdoroto grafito praturtinimas anglimi, valymas ir šlifavimas | |

ex2515 | Marmuras, tiktai supjaustytas ar kitu būdu suskaldytas į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes, ne didesnio kaip 25 cm storio | Marmuro (net jau supjaustyto) didesnio kaip 25 cm storio skaldymas pjaustant arba kitokiu būdu | |

ex2516 | Granitas, porfyras, bazaltas, smiltainis ir kiti paminklams ar statybai skirti akmenys, tiktai supjaustyti ar kitu būdu suskaldyti į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus ir plokštes, ne didesnio kaip 5 cm storio | Akmenų (net jau supjaustytų) didesnio kaip 25 cm storio skaldymas pjaustant arba kitokiu būdu | |

ex2518 | Degtas dolomitas | Nedegto dolomito degimas | |

ex2519 | Susmulkintas gamtinis magnio karbonatas (magnezitas) hermetiškuose konteineriuose ir magnio oksidai, gryni arba negryni, išskyrus lydytą magneziją arba perdegtą (sukepintą) magneziją | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau gamtinis magnio karbonatas (magnezitas) gali būti panaudotas | |

ex2520 | Tinkai, specialiai paruošti stomatologijai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex2524 | Gamtinio asbesto pluoštai | Gamyba iš asbesto koncentrato | |

ex2525 | Žėručio milteliai | Žėručio ar jo atliekų susmulkinimas | |

ex2530 | Žemės dažai, degti arba susmulkinti į miltelius | Žemės dažų degimas arba susmulkinimas | |

26 skirsnis | Rūdos, šlakai ir pelenai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex 27 skirsnis | Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex2707 | Alyvos, kurių sudėtyje esančių aromatinių sudėtinių dalių masė viršija nearomatinių sudėtinių dalių masę, būdamos alyvos, panašios į mineralines alyvas, gaunamas destiliuojant aukštoje temperatūroje akmens anglių dervas, kurių daugiau kaip 65 % tūrio distiliuojasi temperatūroje iki 250 °C (įskaitant petroleterio ir benzolo mišinius), naudojamos kaip variklių degalai arba šildymo kuras | Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų [2] arba Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex2709 | Neapdorotos alyvos, gautos iš bituminių mineralų | Sausoji distiliacija iš bituminių medžiagų | |

2710 | Naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių mineralų, išskyrus neapdorotas; produktai, nenurodyti kitoje vietoje, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės, be to, šios alyvos yra pagrindinės šių produktų sudėtinės dalys | Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų [3] arba Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

2711 | Naftos dujos ir kiti dujiniai angliavandeniliai | Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų [3] arba Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

2712 | Vazelinas; parafinas, mikrokristalinis naftos vaškas, anglies dulkių vaškas, ozokeritas (kalnų vaškas), lignito (rusvųjų anglių) vaškas, durpių vaškas, kiti mineraliniai vaškai ir panašūs produktai, gauti naudojant sintezės arba kitus procesus, dažyti arba nedažyti | Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų [3] arba Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

2713 | Naftos koksas, naftos bitumas ir kiti naftos alyvų ir alyvų, gautų iš bituminių mineralų, likučiai | Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų [2] arba Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

2714 | Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; bituminiai arba naftingiejii skalūnai ir gudroniniai smėliai; asfaltitai ir asfaltinės uolienos | Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų [2] arba Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

2715 | Bituminiai mišiniai, daugiausia sudaryti iš gamtinio asfalto, gamtinio bitumo, naftos bitumo, mineralinės dervos arba mineralinės dervos pikio (pavyzdžiui, bitumo mastikos, cut-backs) | Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų [2] arba Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex 28 skirsnis | Neorganiniai chemikalai; organiniai arba neorganiniai tauriųjų metalų, retųjų žemių metalų, radioaktyviųjų elementų arba izotopų junginiai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex2805 | "Mišmetalas" | Gamyba elektrolitiniu ar terminiu rėžimu, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos | |

ex2811 | Sieros trioksidas | Gamyba iš sieros dioksido | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex2833 | Aliuminio sulfatas | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex2840 | Natrio peroksoboratas | Gamyba iš dinatrio tetraborato pentahidrato | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex 29 skirsnis | Organiniai chemijos produktai, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex2901 | Alifatiniai angliavandeniliai, skirti naudoti kaip variklių degalai arba šildymo kuras | Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų [2] arba kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex2902 | Cikloalkanai ir cikloaklenai (išskyrus azulenus), benzenas, toluenas, ksilenas, skirti naudoti kaip variklių degalai arba šildymo kuras | Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų [2] arba Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex2905 | Metalų alkoholiatai iš alkoholių, klasifikuojamų šioje pozicijoje, ir iš etanolio | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 2905 pozicijoje. Tačiau metalų alkoholiatai, klasifikuojami šioje pozicijoje, gali būti panaudoti, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

2915 | Sočiosios alifatinės monokarboksirūgštys ir jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ir nitrozinti dariniai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje. Tačiau visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 2915 ir 2916 pozicijose, vertė negali būti didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex2932 | — Vidiniai eteriai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ir nitrozinti dariniai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje. Tačiau visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 2909 pozicijoje, vertė negali būti didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

— Cikliniai acetaliai ir vidiniai pusacetaliai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ar nitrozinti dariniai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

2933 | Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik azoto heteroatomas (-ai) | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje. Tačiau visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 2932 ir 2933 pozicijose, vertė negali būti didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

2934 | Nukleino rūgšys (nukleorūgštys) ir jų druskos, kiti heterocikliniai junginiai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje. Tačiau visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 2932, 2933 ir 2934 pozicijose, vertė negali būti didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex 30 skirsnis | Farmacijos produktai, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | |

3002 | Žmonių kraujas; gyvūnų kraujas, paruoštas naudoti terapijoje, profilaktikoje arba diagnostikoje; imuniniai serumai ir kitos kraujo frakcijos bei modifikuoti imunologijos produktai, gauti naudojant biotechnologinius metodus arba jų nenaudojant; vakcinos, toksinai, mikroorganizmų kultūros (išskyrus mieles) ir panašūs produktai: | | |

— Produktai, sudaryti iš dviejų ar daugiau komponentų, sumaišytų arba nesumaišytų, skirtų naudoti terapijoje arba profilaktikoje, sudozuoti, suformuoti arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Medžiagos, klasifikuojamos šiame aprašyme, taip pat gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti | | |

— — Žmonių kraujas | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Medžiagos, klasifikuojamos šiame aprašyme, taip pat gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | |

— — Gyvūnų kraujas, paruoštas naudoti terapijoje arba profilaktikoje | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Medžiagos, klasifikuojamos šiame aprašyme, taip pat gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | |

— — Kraujo frakcijos, išskyrus imuninius serumus, hemoglobiną, kraujo globuliną ir serumo globuliną | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Medžiagos, klasifikuojamos šiame aprašyme, taip pat gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | |

— — Hemoglobinas, kraujo globulinas ir serumo globulinas | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Medžiagos, klasifikuojamos šiame aprašyme, taip pat gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | |

— — Kiti | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Medžiagos, klasifikuojamos šiame aprašyme, taip pat gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | |

3003 ir 3004 | Medikamentai (išskyrus prekes, klasifikuojamas 3002, 3005 arba 3006 pozicijose) | | |

— Gauti iš amikacino, klasifikuojamo 2941 pozicijoje | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 3003 arba 3004 pozicijose, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti(a) | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 3003 arba 3004 pozicijose, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos;visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos | |

ex 31 skirsnis | Trąšos, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex3105 | Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis; kitos trąšos; prekės, klasifikuojamos šiame skirsnyje, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, išskyrus: —natrio nitratą—kalcio cianamidą—kalio sulfatą—magnio kalio sulfatą | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainosvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex 32 skirsnis | Rauginimo arba dažymo ekstraktai; taninai ir jų dariniai; dažikliai, pigmentai ir kitos dažiosios medžiagos; dažai ir lakai; glaistai ir kitos mastikos; rašalai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex3201 | Taninai ir jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai | Gamyba iš augalinių rauginimo ekstraktų | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

3205 | Spalvotieji lakai; preparatai, nurodyti šio skirsnio 3 pastaboje, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra spalvotieji lakai [4] | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus medžiagas, klasifikuojamas 3203, 3204 ir 3205 pozicijose. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 3205 pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex 33 skirsnis | Eteriniai aliejai ir kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

3301 | Eteriniai aliejai (deterpenuoti arba nedeterpenuoti), įskaitant konkretus ir absoliutus; kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); ekstrahuotosios aliejingos dervos (oleorezinai); eterinių aliejų koncentratai riebaluose, nelakiuosiuose aliejuose, vaškuose arba panašiose medžiagose, gauti anfleražo arba maceravimo būdu; šalutiniai terpeniniai eterinių aliejų deterpenacijos produktai; eterinių aliejų vandeniniai distiliatai ir vandeniniai tirpalai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant šios pozicijos skirtingos "grupės" [5] medžiagas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje grupėje, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė ne didesnė kaip 20 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex 34 skirsnis | Muilas, organinės paviršinio aktyvumo medžiagos, skalbikliai, tepimo priemonės, dirbtiniai vaškai, paruošti vaškai, blizginimo arba šveitimo priemonės, žvakės ir panašūs dirbiniai, modeliavimo pastos, "stomatologiniai" vaškai, taip pat stomatologijos preparatai, daugiausia iš gipso, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex3403 | Tepimo priemonės, kuriuose naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų, sudaro mažiau kaip 70 % masės | Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų [2] arba Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

3404 | Dirbtiniai vaškai ir paruošti vaškai: | | |

— Parafino, naftos vaškų, vaškų, gautų iš bituminių mineralų, anglies dulkių vaško arba nuodegų vaško pagrindu | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus: hidrogeninius aliejus, turinčius 1516 pozicijoje klasifikuojamų vaškų savybes,chemiškai nenustatytas riebalų rūgštis arba pramoninius riebalų alkoholius, turinčius 3823 pozicijoje klasifikuojamų vaškų savybes, irmedžiagas, klasifikuojamas 3404 pozicijojeTačiau šios medžiagos gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex 35 skirsnis | Albumininės medžiagos; modifikuoti krakmolai; klijai; fermentai (enzimai); išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

3505 | Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai (pavyzdžiui., preželatinuoti arba esterinti krakmolai); klijai, daugiausia sudaryti iš krakmolų, dekstrinų arba kitų modifikuotų krakmolų: | | |

— Eterinti ir esterinti krakmolai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3505 pozicijoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

— Kiti | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus medžiagas, klasifikuojamas 1108 pozicijoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex3507 | Paruošti fermentai (enzimai), nenurodyti kitoje vietoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

36 skirsnis | Sprogmenys; pirotechnikos produktai; degtukai; piroforiniai lydiniai; tam tikros degiosios medžiagos | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex 37 skirsnis | Fotografijos ir kinematografijos prekės; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

3701 | Fotoplokštelės ir fotojuostos, plokščiosios, įjautrintos, neeksponuotos, pagamintos iš bet kurių medžiagų, išskyrus popierių, kartoną ir tekstilės medžiagas; momentinės fotografijos juostos, plokščios, įjautrintos, neeksponuotos, įdėtos arba neįdėtos į kasetes: | | |

— Momentinės fotografijos juostos, spalvotosios fotografijos, įdėtos į kasetes | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu 3701 arba 3702 pozicijos. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 3702 pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

— Kiti | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu 3701 arba 3702 pozicijos. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 3701 arba 3702 pozicijose, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

3702 | Ritinėlių pavidalo fotojuostos, įjautrintos, neeksponuotos, pagamintos iš bet kurių medžiagų, išskyrus popierių, kartoną ir tekstilės medžiagas; ritnėlių pavidalo momentinės fotografijos juostos, įjautrintos, neeksponuotos | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu 3701 arba 3702 pozicija | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

3704 | Fotografijos plokštelės, juostos, popierius, kartonas ir tekstilės medžiagos, eksponuotos, bet neišryškintos | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu nuo 3701 iki 3704 pozicijos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex 38 skirsnis | Įvairūs chemijos produktai, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex3801 | — Koloidinis grafitas, turintis aliejinės suspensijos pavidalą; pusiau koloidinis grafitas; anglinės pastos elektrodams | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

— Grafitas, turintis pastos pavidalą, kurio mišinį sudaro daugiau kaip 30 % grafito ir mineralinių alyvų masės | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 3403 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex3803 | Rafinuota talo alyva | Neapdorotos talo alyvos rafinavimas | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex3805 | Spiritas iš sulfatinio terpentino, valytas | Nevalyto spirito iš sulfatinio terpentino valymas distiliuojant arba rafinuojant | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex3806 | Esterinės dervos | Gamyba iš dervinių rūgščių | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex3807 | Medžio deguto pikis | Medžio deguto distiliacija | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

3808 | Insekticidai, rodenticidai, fungicidai, herbicidai, augalų dygimo lėtikliai ir augalų augimo reguliatoriai, dezinfekcijos priemonės ir panašūs produktai, suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba turintys preparatų arba dirbinių pavidalą (pavyzdžiui, siera apdorotos juostos, dagčiai ir žvakės bei lipnūs musgaudžiai) | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos | |

3809 | Apdailos agentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai pagreitinti, ir kiti produktai bei preparatai (pavyzdžiui, užpildai ir kandikai), naudojami tekstilės, popieriaus, odos pramonėje arba panašiose pramonės šakose, nenurodyti kitoje vietoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos | |

3810 | Metalo paviršių ėsdinimo preparatai (beicai); fliusai ir kiti pagalbiniai preparatai, skirti litavimui, litavimui kietuoju lydmetaliu arba virinimui; litavimo, litavimo kietuoju lydmetaliu arba suvirinimo milteliai ir pastos iš metalų ir iš kitų medžiagų; preparatai, naudojami suvirinimo elektrodų arba strypų šerdims ar apvalkalams | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos | |

3811 | Antidetonaciniai preparatai, oksidacijos inhibitoriai, dervų susidarymo inhibitoriai, tirštikliai, antikoroziniai preparatai ir kiti paruošti alyvų (įskaitant benziną) arba kitų skysčių, naudojamų tiems patiems tikslams kaip ir alyvos, priedai: | | |

— Paruošti tepalinių alyvų priedai, kurių sudėtyje yra naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 3811 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

3812 | Paruošti vulkanizacijos greitikliai; sudėtiniai kaučiuko arba plastikų plastifikatoriai, nenurodyti kitoje vietoje; antioksidacijos preparatai ir kiti sudėtiniai kaučiuko arba plastikų stabilizatoriai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

3813 | Gesintuvų preparatai ir užpildai; užpildytos gesinimo granatos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

3814 | Sudėtiniai organiniai tirpikliai ir skiedikliai, nenurodyti kitoje vietoje; paruoštos dažų arba lakų šalinimo priemonės | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

3818 | Cheminiai elementai su priedais, skirti naudoti elektronikoje, turintys diskų, plokštelių arba panašių formų pavidalą; cheminiai junginiai, su priedais, skirti naudoti elektronikoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

3819 | Hidraulinių stabdžių skysčiai ir kiti paruošti hidraulinių pavarų skysčiai, kurių sudėtyje nėra arba yra mažiau kaip 70 % masės naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

3820 | Antifriziniai preparatai ir paruošti apsaugos nuo apledėjimo skysčiai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

3822 | Diagnostiniai arba laboratoriniai reagentai su laikmenomis, paruošti diagnostiniai arba laboratoriniai reagentai, su laikmenomis arba be laikmenų, išskyrus klasifikuojamus 3002 arba 3006 pozicijose; sertifikuotos etaloninės medžiagos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

3823 | Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant; pramoniniai riebalų alkoholiai: | | |

— Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

— Pramoniai riebalų alkoholiai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3823 pozicijoje | |

3824 | Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai; chemijos produktai ir chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų gaminiai (įskaitant sudarytus iš gamtinių produktų mišinių), nenurodyti kitoje vietoje; chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų liekamieji produktai, nenurodyti kitoje vietoje: | | |

— Šioje pozicijoje: —Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra gamtiniai dervingi produktai— —Naftenų rūgštys, jų vandenyje netirpstančios druskos ir jų esteriai— —Gliucitolis (sorbitolis), išskyrus klasifikuojamą 2905 pozicijoje— —Naftos sulfonatai, išskyrus šarminių metalų, amonio arba etanolaminų naftos sulfonatus; tiofenintos alyvų, gautų iš bituminių mineralų, sulfonrūgštys ir jų druskos— —Jonitai— —Vakuuminių vamzdžių geteriai— —Šarminis geležies oksidas, skirtas dujoms gryninti— —Amoniako dujų ir panaudotų dujų tirpalai, gauti valant akmens anglių dujas— —Sulfonaftenų rūgštys, jų vandenyje netirpstančios druskos ir jų esteriai— —Fuzelis ir kaulų alyva— —Druskų mišiniai, turintys skirtingus anijonus— —Kopijavimo pastos, kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra želatina, ant popieriaus ar tekstilės arba ne | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

— Kiti | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

Nuo 3901 iki 3915 | Pirminės formos plastikai, plastikų atliekos, atraižos ir laužas, išskyrus klasifikuojamus ex3907 ir 3912 pozicijose, kuriems taisyklės yra nurodytos toliau: | | |

— Adityviosios homopolimerizacijos produktai, kuriuose vienas monomeras sudaro daugiau kaip 99 % masės viso polimero kiekio | Gamyba, kurioje: visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos;bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 39 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 20 % prekės ex-works kainos [6] | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

— Kiti (-a) | Gamyba, kurioje panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 39 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 20 % prekės ex-works kainos [6] | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

ex3907 | — Kopolimeras, pagamintas iš polikarbonato ir akrilbutadienstireno kopolimero (ABS) | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos [6] | |

— Poliesteris | Gamyba, kurioje visų medžiagų, nurodytų 39 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos ir (arba) gamyba iš tetrabromo polikarbonato (bisfenolio A) | |

3912 | Celiuliozė ir jos cheminiai dariniai, nenurodyti kitoje vietoje, pirminės formos | Gamyba, kurioje bet kurių medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | |

Nuo 3916 iki 3921 | Pusfabrikačiai ir dirbiniai iš plastikų, išskyrus klasifikuojamus ex3916, ex3917, ex3920 ir ex3921 pozicijose, kuriems taisyklės yra nurodytos toliau: | | |

— Plokštieji produktai, kurių apdorotas ne tik paviršius ar sukarpyti į kitas nei stačiakampio (įskaitant kvadrato) formas; kiti produktai, kurių apdorotas ne tik paviršius | Gamyba, kurioje bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 39 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

— Kiti: | | |

— — Adityviosios homopolimerizacijos produktai, kuriuose vienas monomeras sudaro daugiau kaip 99 % masės viso polimero kiekio | Gamyba, kurioje: visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos;bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 39 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 20 % prekės ex-works kainos [6] | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

Kiti | Gamyba, kurioje bet kokių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 39 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 20 % prekės ex-works kainos [6] | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

ex3916 ir ex3917 | Profiliai ir vamzdžiai | Gamyba, kurioje: visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos;bet kurių medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

ex3920 | — Jonomeriniai lakštai arba plėvelė | Gamyba iš termoplastinių dalinių druskų, kurios yra etileno metakrilinės rūgšties kopolimeras, iš dalies neutralizuotas metalo jonais, daugiausia cinko ir natrio | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

— Lakštai iš regeneruotos celiuliozės, poliamidų ar polietileno | Gamyba, kurioje bet kurių medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | |

ex3921 | Folijos iš plastikų, metalizuotos | Gamyba iš labai permatomų poliesterio folijų, kurių storis mažesnis kaip 23 mikronai [7] | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

Nuo 3922 iki 3926 | Dirbiniai iš plastikų | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex 40 skirsnis | Kaučiukas ir jo dirbiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex4001 | Laminuotos natūralaus kaučiukio plokštelės ar krepas, skirti avalynei | Natūralaus kaučiuko lakštų laminavimas | |

4005 | Nevulkanizuotas kaučiukas, į kurį primaišyta kitų medžiagų, turintis pirminių formų arba plokščių, lakštų arba juostelių pavidalą | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, išskyrus natūralų kaučiuką, vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos | |

4012 | Restauruotos arba naudotos pneumatinės guminės padangos; padangos be kamerų (vientisos) arba su izoliuotu oro sluoksniu, padangų protektoriai ir padangų juostos, iš gumos: | | |

— Restauruotos pneumatinės, be kamerų (vientisos) arba su izoliuotu oro sluoksniu guminės padangos | Naudotų padangų restauravimas | |

— Kiti | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus medžiagas, klasifikuojamas 4011 arba 4012 pozicijose | |

ex4017 | Dirbiniai iš kietos gumos | Gamyba iš kietos gumos | |

ex 41 skirsnis | Žalios (neišdirbtos) odos (išskyrus kailius) ir išdirbta oda; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex4102 | Žalios (neišdirbtos) avių arba ėriukų odos, be vilnos | Vilnos pašalinimas nuo avių ar ėriukų odos, su vilna | |

Nuo 4104 iki 4107 | Išdirbtos odos, be plaukų arba vilnos, išskyrus išdirbtas odas, klasifikuojamas 4108 arba 4109 pozicijose | Paraugtos odos pakartotinas rauginimas arba Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

4109 | Lakinės odos ir lakinės laminuotos odos; metalizuotos odos | Gamyba iš odų, klasifikuojamų nuo 4104 iki 4107 pozicijos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos | |

42 skirsnis | Odos dirbiniai; pakinktai ir balnai; kelionės reikmenys, rankinės ir panašūs daiktai; dirbiniai iš gyvūnų žarnų (išskyrus šilkaverpių žarnas) | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex 43 skirsnis | Kailiai ir dirbtiniai kailiai; jų dirbiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex4302 | Rauginti arba išdirbti kailiai, sujungti iš dalių: | | |

— Plokščių, kryžių ir panašių formų | — Nesujungtų iš dalių raugintų arba išdirbtų kailių balinimas arba dažymas, be to kirpimas ir sujungimas | |

— Kiti | Gamyba iš nesujungtų iš dalių, raugintų arba išdirbtų kailių | |

4303 | Drabužiai, drabužių priedai ir kiti kailių dirbiniai | Gamyba iš nesujungtų iš dalių raugintų arba išdirbtų kailių, klasifikuojamų 4302 pozicijoje | |

ex 44 skirsnis | Mediena ir medienos dirbiniai; medžio anglys; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex4403 | Mediena, grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį | Gamyba iš žaliavinės medienos, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė arba tiktai aplyginta | |

ex4407 | Mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota, šlifuota arba sujungta galais | Obliavimas, šlifavimas arba sujungimas galais | |

ex4408 | Vienasluoksnės faneros lakštai ir lakštai, skirti klijuotinei fanerai gaminti, kurių storis ne didesnis kaip 6 mm, sujungti, taip pat kita mediena, išilgai perpjauta, nudrožta arba be žievės, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, obliuota, šlifuota arba sujungta galais | Sujungimas, obliavimas, šlifavimas arba sujungimas galais | |

ex4409 | Mediena, ištisai profiliuota išilgai kurios nors briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais: | | |

— Šlifuota arba sujungta galais | — Šlifavimas arba sujungimas galais | |

— Lentjuostės ir bagetai | Ornamento formavimas arba profiliavimas | |

Nuo ex4410 iki ex4413 | Lentjuostės ir bagetai, įskaitant profiliuotas grindjuostes ir kitas profiliuotas lentas | Ornamento formavimas arba profiliavimas | |

ex4415 | Medinės dėžės, dėžutės, rėminė tara, būgnai ir panaši tara | Gamyba iš nesupjaustytų nustatyto dydžio lentų | |

ex4416 | Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilų gaminiai bei jų dalys | Gamyba iš skaldytų statinių šulų, toliau neapdorotų, tiktai perpjautų per du pagrindinius paviršius | |

ex4418 | — Statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai iš medienos: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau akytosios medienos plokštės, malksnos ir skalos gali būti panaudotos | |

— Lentjuostės ir bagetai | Ornamento formavimas arba profiliavimas | |

ex4421 | Ruošiniai degtukams; medinės vinys arba kaišteliai avalynei | Gamyba iš medienos, klasifikuojamos bet kurioje pozicijoje, išskyrus medieną, klasifikuojamą 4409 pozicijoje | |

ex 45 skirsnis | Kamštiena ir kamštienos dirbiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

4503 | Gamtinės kamštienos dirbiniai | Gamyba iš kamštienos, klasifikuojamos 4501 pozicijoje | |

46 skirsnis | Dirbiniai iš šiaudų, esparto arba iš kitų pynimo medžiagų; pintinės ir pinti dirbiniai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

47 skirsnis | Medienos arba kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušiena, perdirbti skirtas popierius arba kartonas (atliekos ir liekanos) | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex 48 skirsnis | Popierius ir kartonas; popieriaus plaušienos, popieriaus arba kartono dirbiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex4811 | Popierius ir kartonas, tik grafuotas, liniuotas arba sužymėtas kvadratėliais | Gamyba iš popieriaus gamybos medžiagų, klasifikuojamų 47 skirsnyje | |

4816 | Anglinis popierius (kalkė), savaiminio kopijavimo popierius ir kitas kopijavimo arba atspaudimo popierius (išskyrus klasifikuojamus 4809 pozicijoje), popierinės kopijavimo aparatų matricos ir popierinės ofsetinės plokštės, supakuoti arba nesupakuoti dėžėse | Gamyba iš popieriaus gamybos medžiagų, klasifikuojamų 47 skirsnyje | |

4817 | Vokai, kortelės laiškams, paprastieji atvirlaiškiai ir susirašinėjimo kortelės iš popieriaus arba kartono; dėžutės, maišeliai, aplankai ir rašymo rinkiniai iš popieriaus arba kartono su popieriniais raštinės reikmenimis | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos | |

ex4818 | Tualetinis popierius | Gamyba iš popieriaus gamybos medžiagų, klasifikuojamų 47 skirsnyje | |

ex4819 | Dėžės, dėžutės, dėklai, krepšiai ir kitos pakavimo talpyklos iš popieriaus, kartono, celiuliozinės vatos arba celiuliozinių pluoštų klodų | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos | |

ex4820 | Laiškinio popieriaus bloknotai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex4823 | Kitas popierius, kartonas, celiuliozinė vata ir celiuliozės pluoštų klodai, supjaustyti pagal nustatytus matmenis arba formą | Gamyba iš popieriaus gamybos medžiagų, klasifikuojamų 47 skirsnyje | |

ex 49 skirsnis | Spausdintos knygos, laikraščiai, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai; rankraščiai, mašinraščiai ir brėžiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

4909 | Spausdinti arba iliustruoti pašto atvirukai; spausdintos kortelės su asmeniniais sveikinimais, pranešimais arba kvietimais, iliustruotos arba neiliustruotos, su vokais arba be vokų, su papuošimais arba be papuošimų | Gamyba iš medžiagų, neklasifikuojamų 4909 arba 4911 pozicijose | |

4910 | Spausdinti visų rūšių kalendoriai, įskaitant bloknotų pavidalo kalendorius: | | |

— "Amžinieji" kalendoriai arba kalendoriai su pakeičiamaisiais bloknotais, turintys bet kokį pagrindą išskyrus popieriaus ar kartono | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos | |

— Kiti(a) | Gamyba iš medžiagų, neklasifikuojamų 4909 arba 4911 pozicijose | |

ex 50 skirsnis | Šilkas; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex5003 | Šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti, verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą), karštos arba šukuotos | Šilko atliekų karšimas arba šukavimas | |

Nuo 5004 iki ex5006 | Šilko verpalai ir šilko atliekų verpalai | Gamyba iš [8]: —šilko žaliavos arba šilko atliekų, karštų arba šukuotų ar kitaip paruoštų verpimui,—kitų natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų arba kitaip neparuoštų verpimui,—cheminių medžiagų arba tekstilės masės, arba—popieriaus gamybos medžiagų | |

5007 | Šilko arba šilko atliekų audiniai: | | |

— Kurių sudėtyje yra guminiai siūlai | Gamyba iš vienasiūlių verpalų [8] | |

— Kiti (-a) | Gamyba iš [8]: —kokoso pluošto verpalų,—natūralių pluoštų,—cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,—cheminių medžiagų arba tekstilės masės, arba—popieriausarba Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos | |

ex 51 skirsnis | Vilna, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai; ašutų verpalai ir audiniai, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

Nuo 5106 iki 5110 | Vilnos verpalai, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų, arba ašutų | Gamyba iš [8]: —šilko žaliavos arba šilko atliekų, karštų arba šukuotų ar kitaip paruoštų verpimui,—natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,—cheminių medžiagų arba tekstilės masės, arba—popieriaus gamybos medžiagų | |

Nuo 5111 iki 5113 | Vilnos, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų, arba ašutų audiniai: | | |

— Kurių sudėtyje yra guminiai siūlai | Gamyba iš pirminių siūlų [8] | |

— Kiti | Gamyba iš [8]: —kokoso pluošto verpalų,—natūralių pluoštų,—cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,—cheminių medžiagų arba tekstilės masės, arba—popieriausarba Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos | |

ex 52 skirsnis | Medvilnė; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

Nuo 5204 iki 5207 | Medvilnės verpalai ir siūlai | Gamyba iš [8]: —šilko žaliavos arba šilko atliekų, karštų arba šukuotų ar kitaip paruoštų verpimui,—natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,—cheminių medžiagų arba tekstilės masės, arba—popieriaus gamybos medžiagų | |

Nuo 5208 iki 5212 | Medvilniniai audiniai: | | |

— Kurių sudėtyje yra guminiai siūlai | Gamyba iš vienasiūlių verpalų [8] | |

— Kiti | Gamyba iš [8]: —kokoso pluošto verpalų,—natūralių pluoštų,—cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,—cheminių medžiagų arba tekstilės masės, arba—popieriausarba Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos | |

ex 53 skirsnis | Kiti augaliniai tekstilės pluoštai; popieriniai verpalai ir popierinių verpalų audiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

Nuo 5306 iki 5308 | Kitų augalinių tekstilės pluoštų verpalai; popieriniai verpalai | Gamyba iš [8]: —šilko žaliavos arba šilko atliekų, karštų arba šukuotų ar kitaip paruoštų verpimui,—natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,—cheminių medžiagų arba tekstilės masės, arba—popieriaus gamybos medžiagų | |

Nuo 5309 iki 5311 | Kitų augalinių tekstilės pluoštų audiniai; popierinių verpalų audiniai: | | |

— Kurių sudėtyje yra guminiai siūlai | Gamyba iš pirminių siūlų [8] | |

— Kiti | Gamyba iš [8]: —kokoso pluošto verpalų,—natūralių pluoštų,—cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,—cheminių medžiagų arba tekstilės masės, arba—popieriausarba Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos | |

Nuo 5401 iki 5406 | Verpalai, vienagijai siūlai ir siūlai iš cheminių gijų | Gamyba iš [8]: —šilko žaliavos arba šilko atliekų, karštų arba šukuotų ar kitaip paruoštų verpimui,—natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,—cheminių medžiagų arba tekstilės masės, arba—popieriaus gamybos medžiagų | |

5407 ir 5408 | Audiniai iš cheminių gijinių siūlų | | |

— Kurių sudėtyje yra guminiai siūlai | Gamyba iš vienasiūlių verpalų [8] | |

— Kiti | Gamyba iš [8]: —kokoso pluošto verpalų,—natūralių pluoštų,—cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,—cheminių medžiagų arba tekstilės masės, arba—popieriausarba Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos | |

Nuo 5501 iki 5507 | Cheminiai kuokšteliniai pluoštai | Gamyba iš cheminių medžiagų ar tekstilės masės | |

Nuo 5508 iki 5511 | Verpalai ir siuvimo siūlai iš cheminių kuokštelinių pluoštų | Gamyba iš [8]: —šilko žaliavos arba šilko atliekų, karštų arba šukuotų ar kitaip paruoštų verpimui,—natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,—cheminių medžiagų arba tekstilės masės, arba—popieriaus gamybos medžiagų | |

Nuo 5512 iki 5516 | Cheminių kuokštelinių pluoštų audiniai: | | |

— Kurių sudėtyje yra guminiai siūlai | Gamyba iš vienasiūlių verpalų [8] | |

— Kiti | Gamyba iš [8]: —kokoso pluošto verpalų,—natūralių pluoštų,—cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,—cheminių medžiagų arba tekstilės masės, arba—popieriausarba Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos | |

ex 56 skirsnis | Vata, veltinys ir neaustinės medžiagos; specialieji verpalai; virvės, virvelės, lynai ir trosai bei jų dirbiniai; išskyrus: | Gamyba iš [8]: —kokoso pluošto verpalų,—natūralių pluoštų,—cheminių medžiagų arba tekstilės masės, arba—popieriaus gamybos medžiagų | |

5602 | Veltinys, įmirkytas arba neįmirkytas, aptrauktas arba neaptrauktas, padengtas arba nepadengtas, laminuotasis arba nelaminuotasis: | | |

— Smaigstytinis veltinys | Gamyba iš [8]: —natūralių pluoštų,—cheminių medžiagų arba tekstilės masėsTačiau: —polipropileno gijos, klasifikuojamos 5402 pozicijoje,—polipropileno pluoštai, klasifikuojami 5503 arba 5506 pozicijosearba —polipropileno gijų gniūžtės, klasifikuojamos 5501 pozicijoje, kurių atskiros gijos arba pluošto storis visais atvejais yra mažesnis kaip 9 deciteksai,gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos | |

— Kiti | Gamyba iš [8]: —natūralių pluoštų,—cheminių kuokštelinių pluoštų, pagamintų iš kazeino, arba—cheminių medžiagų arba tekstilės masės | |

5604 | Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti tekstilės medžiagomis; tekstilės verpalai, juostelės ir panašūs dirbiniai, klasifikuojami 5404 arba 5405 pozicijose, įmirkyti, aptraukti, padengti guma arba plastikais: | | |

— Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti tekstilės medžiagomis | Gamyba iš guminių siūlų arba kordo, neaptrauktų tekstilės medžiagomis | |

— Kiti | Gamyba iš [8]: —natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,—cheminių medžiagų arba tekstilės masės, arba—popieriaus gamybos medžiagų | |

5605 | Metalizuotieji siūlai, apsuktieji arba neapsuktieji, turintys tekstilės siūlų, juostelių arba panašių dirbinių, klasifikuojamų 5404 arba 5405 pozicijose, pavidalą, kombinuoti su metaliniais siūlais, juostelėmis arba milteliais arba padengti metalu | Gamyba iš [8]: —natūralių pluoštų,—cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,—cheminių medžiagų arba tekstilės masės, arba—popieriaus gamybos medžiagų | |

5606 | Apsuktieji siūlai, apsuktosios juostelės arba panašūs dirbiniai, klasifikuojami 5404 arba 5405 pozicijose (išskyrus klasifikuojamus 5605 pozicijoje ir apsuktuosius ašutų verpalus); pūkiniai (chenille) siūlus (įskaitant plaušelių pūkinius (flock chenille) verpalus); apskritai megztieji siūlai (loop wale-yarn) | Gamyba iš [8]: —natūralių pluoštų,—cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,—cheminių medžiagų arba tekstilės masės, arba—popieriaus gamybos medžiagų | |

57 skirsnis | Kilimai ir kitos tekstilinės grindų dangos: | | |

— Iš smaigstytinio veltinio | Gamyba iš [8]: —natūralių pluoštų, arba—cheminių medžiagų arba tekstilės masėsTačiau: polipropileno gijos, klasifikuojamos 5402 pozicijoje,polipropileno pluoštai, klasifikuojami 5503 arba 5506 pozicijosearba polipropileno gijų gniūžtės, klasifikuojamos 5501 pozicijoje, kurių atskiros gijos arba pluošto storis visais atvejais yra mažesnis kaip 9 deciteksai,gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos Džiutas gali būti naudojamas kaip pagrindas | |

— Iš kito veltinio | Gamyba iš [8]: —natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų arba kitaip neparuoštų verpimui, arba—cheminių medžiagų arba tekstilės masės | |

— Kiti | Gamyba iš [8]: —kokoso arba džiuto pluošto verpalų,—sintetinių arba dirbtinių gijinių siūlų,—natūralių pluoštų, arba—cheminio kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,Džiutas gali būti naudojamas kaip pagrindas | |

ex 58 skirsnis | Specialieji audiniai; siūtinės pūkinės tekstilės medžiagos; nėriniai; gobelenai; apsiuvai; siuvinėjimai; išskyrus: | | |

— Kombinuoti su guminiais siūlais | Gamyba iš vienasiūlių verpalų [8] | |

— Kiti | Gamyba iš [8]: —natūralių pluoštų,—cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui, arba—cheminių medžiagų arba tekstilės masės, arbaMarginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos | |

5805 | Rankomis austi Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ir panašių rūšių gobelenai, taip pat siuvinėti (pavyzdžiui, mažu dygsneliu, kryželiu) gobelenai, gatavi arba negatavi | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

5810 | Siuvinėjimai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais | Gamyba, kurioje: —visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas—visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos | |

5901 | Tekstilės medžiagos, padengtos dervomis (gum) arba krakmolingomis medžiagomis, naudojamos knygoms įrišti arba turintys panašią paskirtį; techninė audinio kalkė; paruoštos tapybai gruntuotos drobės; klijuotės, kolenkorai ir panašūs sustandinantys tekstilės medžiagos, tokios kaip naudojamos skrybėlių pagrindams | Gamyba iš verpalų | |

5902 | Padangų kordo audinys iš labai atsparių tempimui nailono arba kitų poliamidų, poliesterių arba viskozės verpalų: | | |

— Kuriame tekstilės medžiagos sudaro ne daugiau kaip 90 % masės | Gamyba iš verpalų | |

— Kiti | Gamyba iš cheminių medžiagų ar tekstilės masės | |

5903 | Tekstilės medžiagos, įmirkytos, apvilktos, padengtos arba laminuotos plastikais, išskyrus klasifikuojamus 5902 pozicijoje | Gamyba iš verpalų arba Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % prekės ex-works kainos | |

5904 | Linoleumas, supjaustytas arba nesupjaustytas reikiamų formų gabalais; grindų dangos, sudarytos iš apvalkalo arba iš dangos ir iš tekstilės medžiagos pagrindo, supjaustytos arba nesupjaustytos reikiamų formų gabalais | Gamyba iš verpalų: [8] | |

5905 | Tekstilinės sienų dangos: | | |

— Įmirkytos, apvilktos, padengtos arba laminuotos guma, plastikais arba kitomis medžiagomis | | |

— Kiti | Gamyba iš [8]: —kokoso pluošto verpalų,—natūralių pluoštų,—cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui, ar—cheminių medžiagų arba tekstilės masės,arba Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos | |

5906 | Gumuoti tekstilės medžiagos, išskyrus klasifikuojamas 5902 pozicijoje: | | |

— Megztinės arba nertinės mdžiagos | Gamyba iš [8]: —natūralių pluoštų,—cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui, ar—cheminių medžiagų arba tekstilės masės | |

— Kiti audiniai, pagaminti iš sintetinių gijinių siūlų, kuriuose tekstilės medžiagos sudaro daugiau kaip 90 % masės | Gamyba iš cheminių medžiagų | |

— Kiti | Gamyba iš verpalų | |

5907 | Kitu būdu įmirkytos, aptrauktos arba padengtos tekstilės medžiagos; tapybos būdu dekoruotos drobės, naudojamos kaip teatro dekoracijos, studijų fonai arba panašūs dirbiniai | Gamyba iš verpalų arba Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % prekės ex-works kainos | |

5908 | Tekstiliniai dagčiai, austi, pinti arba megzti, skirti lempoms, viryklėms, žiebtuvėliams, žvakėms arba panašiems dirbiniams; dujų degiklių kaitinimo tinkleliai ir apskritai megztos medžiagos dujų degiklių kaitinimo tinkleliams, įmirkytos arba neįmirkytos: | | |

— Dujų degiklių kaitinimo tinkleliai, įmirkyti | Gamyba iš apskritai megztų medžiagų dujų degiklių kaitinimo tinkleliams | |

— Kiti | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

Nuo 5909 iki 5911 | Tekstilės dirbiniai, skirti pramoniniam naudojimui: | | |

— Šlifavimo diskai ar žiedai, išskyrus veltinį, klasifikuojamą 5911 pozicijoje | Gamyba iš verpalų arba audinių atliekų arba skudurų, klasifikuojamų 6310 pozicijoje | |

— Audiniai, dažniausiai naudojami poperiaus gamyboje ar kitokioms techninėms reikmėms, veltiniai arba neveltiniai, įmirkyti ar apvilkti arba ne, su cilindriniais ar nesibaigiančiais vienasiūliais arba daugiasiūliais apmatais ir (ar) ataudais, arba lygus audeklas su daugiasiūliais apmatais arba (ir) ataudais, klasifikuojamais 5911 pozicijoje | Gamyba iš [8]: —kokoso pluošto verpalų,—šių medžiagų:— —politetrafluoroetileno verpalų [9],— —daugiasiūlių poliamido verpalų, įmirkytų, apvilktų ar padengtų fenolio derva,— —aromatinio poliamido sintetinio tekstilės pluošto, gauto m-feledia-mino ir izoptalinės rūgšties polikondensacijos procese,— —politetrafluoroetileno monofilas [9],— —poli-p-fenilen tereftalamido sintetinių tekstilės pluoštų verpalų,— —stiklo pluošto verpalų, padengtų fenolio derva ir su akriliniu pluoštu [9]— —kopoliesterio vienagijų siūlų iš poliesterio ir dervos iš tereftalio rūgšties ir 1,4-cikloheksandietanolo ir izoftalio rūgšties,— —natūralių pluoštų,— —cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui, arba— —cheminių medžiagų arba tekstilės masės | |

— Kiti | Gamyba iš [8]: —kokoso pluošto verpalų,—natūralių pluoštų,—cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui, arba—cheminių medžiagų arba tekstilės masės | |

60 skirsnis | Megztinės arba nertinės medžiagos | Gamyba iš [8]: —natūralių pluoštų,—cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui, ar—cheminių medžiagų arba tekstilės masės | |

61 skirsnis | Megzti arba nerti drabužiai ir jų priedai: | | |

— Gauti susiuvant arba kitaip sujungiant 2 ar daugiau megztų ar nertų gaminių audinių gabalus, kurie arba yra sukirpti pagal formą, arba numegzti reikiamos formos | Gamyba iš verpalų [8] [10] | |

— Kiti | Gamyba iš [8]: —natūralių pluoštų,—cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui, ar—cheminių medžiagų arba tekstilės masės | |

ex 62 skirsnis | Drabužiai ir jų priedai, išskyrus megztus ir nertus; išskyrus: | Gamyba iš verpalų [8] [10] | |

ex6202, ex6204, ex6206, ex6209 ir ex6211 | Moteriški, mergaičių, kūdikių drabužiai ir kūdikių drabužių priedai, išsiuvinėti | Gamyba iš verpalų [10] arba Gamyba iš neišsiuvinėto audinio, jei panaudoto neišsiuvinėto audinio vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos [10] | |

ex6210 ir ex6216 | Ugniai atspari įranga, iš audinių, padengta aliuminizuoto poliesterio folija | Gamyba iš verpalų [10] arba Gamyba iš nepadengto audinio, jei panaudoto nepadengto audinio vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos [10] | |

6213 ir 6214 | Nosinės, šaliai, kaklaskarės, šalikai, mantilijos, vualiai ir panašūs dirbiniai: | | |

— Išsiuvinėti | Gamyba iš nebalintų pirminių siūlų [10] [8] arba Gamyba iš neišsiuvinėto audinio, jei panaudoto neišsiuvinėto audinio vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos [8] | |

— Kiti | Gamyba iš nebalintų pirminių siūlų [10] [8] arba Dažymas marginimo būdu, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudotos nemargintos prekės, klasifikuojamos 6213 ir 6214 pozicijose, vertė ne didesnė kaip 47,5 % prekės ex-works kainos | |

6217 | Kiti gatavų drabužių priedai; drabužių arba drabužių priedų dalys, išskyrus klasifikuojamas 6212 pozicijoje | | |

— Išsiuvinėti | Gamyba iš verpalų: [10] arba Gamyba iš neišsiuvinėto audinio, jei panaudoto neišsiuvinėto audinio vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos [10] | |

— Ugniai atspari įranga, iš audinių, padengta aliuminizuoto poliesterio folija | Gamyba iš verpalų [10] arba Gamyba iš nepadengto audinio, jei panaudoto nepadengto audinio vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos [10] | |

— Įdėklai apykaklėms ir rankogaliams, iškirpti | Gamyba, kurioje: —visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas—visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos | |

— Kiti | Gamyba iš verpalų [10]: | |

ex 63 skirsnis | Kiti gatavi tekstilės dirbiniai; rinkiniai; dėvėti drabužiai ir dėvėti tekstilės dirbiniai; skudurai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

Nuo 6301 iki 6304 | Antklodės, kelioniniai pledai, patalynė ir pan.; užuolaidos, ir etc; kiti baldams ir būstui dekoruoti naudojami dirbiniai: | | |

— Iš veltinio, iš neaustinių medžiagų | Gamyba iš [8]: —natūralių pluoštų, arba—cheminių medžiagų arba tekstilės masės | |

— Kiti: | | |

— — Išsiuvinėti | Gamyba iš nebalintų pirminių siūlų [10] [11] arba Gamyba iš neišsiuvinėto audinio (išskyrus megzto arba nerto), jei panaudoto neišsiuvinėto audinio vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos | |

Kiti | Gamyba iš nebalintų pirminių siūlų [10] [11] | |

6305 | Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti | Gamyba iš [8]: —natūralių pluoštų,—cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui, ar—cheminių medžiagų arba tekstilės masės | |

6306 | Dirbiniai iš brezento, tentai ir markizės; palapinės; laivų, burlenčių ir antžeminio transporto priemonių burės; kempingų įranga: | | |

— Iš neaustinių medžiagų | Gamyba iš [10] [8]: —natūralių pluoštų, arba—cheminių medžiagų arba tekstilės masės | |

— Kiti | Gamyba iš nebalintų pirminių siūlų [10] [8] | |

6307 | Kiti gatavi dirbiniai, įskaitant drabužių iškarpas (lekalus) | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

6308 | Audinių ir verpalų rinkiniai su priedais arba be priedų, skirti kilimėlių, gobelenų, siuvinėtų staltiesių ar servetėlių arba panašių tekstilės dirbinių gamybai, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes | Kiekviena rinkinio prekė turi atitikti taisyklę, kuri būtų jai taikoma, jei ji nebūtų įtraukta į rinkinį. Tačiau prekės, neturinčios kilmės, gali būti įtrauktos, jei jų bendra vertė ne didesnė kaip 15 % rinkinio ex-works kainos | |

ex 64 skirsnis | Avalynė, getrai ir panašūs dirbiniai, išskyrus: | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus sujungtų batviršių detales, pritvirtintas prie vidpadžių arba prie kitų padų komponentų, klasifikuojamų 6406 pozicijoje | |

6406 | Avalynės dalys (įskaitant batviršius, pritvirtintus arba nepritvirtintus prie padų, išskyrus išorinius padus); išimami vidpadžiai, pakulnės ir panašūs dirbiniai; getrai, antblauzdžiai ir panašūs dirbiniai bei jų dalys | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex 65 skirsnis | Galvos apdangalai ir jų dalys, išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

6503 | Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai iš veltinio, pagaminti iš skrybėlių korpusų, gaubtų arba plokščių skrybėlių ruošinių, klasifikuojamų 6501 pozicijoje, su pamušalu arba be pamušalo, apdailintais arba neapdailintais kraštais | Gamyba iš verpalų arba tekstilės pluoštų [10] | |

6505 | Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, megzti arba nerti ar pagaminti iš nėrinių, veltinio arba iš kitų tekstilės medžiagų rietime (bet ne juostelių pavidalo), su pamušalu arba be pamušalo, apdailintais arba neapdailintais kraštais; tinkleliai plaukams iš bet kurios medžiagos, su pamušalu arba be pamušalo | Gamyba iš verpalų arba tekstilės pluoštų [10] | |

ex 66 skirsnis | Skėčiai, skėčiai nuo saulės, lazdos, lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir jų dalys; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

6601 | Skėčiai, skėčiai nuo saulės (įskaitant skėčius-lazdas, sodo skėčius ir panašius skėčius) | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

67 skirsnis | Paruoštos naudoti plunksnos ir pūkai bei dirbiniai iš plunksnų arba iš pūkų; dirbtinės gėlės; dirbiniai iš žmonių plaukų | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex 68 skirsnis | Dirbiniai iš akmens, gipso, cemento, asbesto, žėručio arba panašių medžiagų; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex6803 | Dirbiniai iš skalūnų arba iš aglomeruotų skalūnų | Gamyba iš apdorotų skalūnų | |

ex6812 | Asbesto dirbiniai; mišinių dirbiniai, daugiausia sudaryti iš asbesto arba iš asbesto ir magnio karbonato | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje | |

ex6814 | Žėručio dirbiniai, įskaitant aglomeruotą arba regeneruotą žėrutį, pritvirtintą prie popieriaus, kartono arba kitų medžiagų pagrindo | Gamyba iš apdoroto žėručio (įskaitant aglomeruotą arba regeneruotą žėrutį) | |

69 skirsnis | Keramikos dirbiniai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex 70 skirsnis | Stiklas ir stiklo dirbiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex7003, ex7004 ir ex7005 | Stiklas, padengtas neatspindinčiu sluoksniu | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų 7001 pozicijoje | |

7006 | Stiklas, klasifikuojamas 7003, 7004 arba 7005 pozicijose, išlenktas, apdorotomis briaunomis, graviruotas, pragręžtas, emaliuotas arba kitu būdu apdorotas, bet neįrėmintas ir neaptaisytas kitomis medžiagomis | | |

— pusiau laidus stiklo plokštės substratas, padengtas dielektrine plona plėvele pagal SEMII standartus [12] | Gamyba iš nepadengto stiklo plokštės substrato, klasifikuojamo 7006 pozicijoje | |

— Kiti | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų 7001 pozicijoje | |

7007 | Beskeveldris stiklas, sudarytas iš grūdintojo (temperuotojo) arba sluoksniuotojo stiklo | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų 7001 pozicijoje | |

7008 | Daugiasieniai izoliacijos elementai iš stiklo | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų 7001 pozicijoje | |

7009 | Stikliniai veidrodžiai, įrėminti arba neįrėminti, įskaitant užpakalinio vaizdo veidrodžius | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų 7001 pozicijoje | |

7010 | Didbuteliai, buteliai, flakonai, stiklainiai, ąsoti indai, buteliukai, ampulės ir kitos stiklinės talpyklos, naudojamos prekėms gabenti arba pakuoti; konservavimo stiklainiai; stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas arba Stiklo dirbinių raižymas, jei neraižytų stiklo dirbinių vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos | |

7013 | Stiklo dirbiniai, naudojami stalui serviruoti, virtuvėje, tualetui, biure, interjerams dekoruoti arba turintys panašią paskirtį (išskyrus dirbinius, klasifikuojamus 7010 arba 7018 pozicijose) | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas arba Stiklo dirbinių raižymas, jei neraižytų stiklo dirbinių vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos arba Pūsto stiklo dirbinių rankinis dekoravimas (išskyrus šilkografiją), jei pūsto stiklo dirbinių vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos | |

ex7019 | Stiklo pluoštų dirbiniai (išskyrus verpalus) | Gamyba iš: —nedažytų gijų, pusverpalių, verpalų arba kapotų sruogų, arba—stiklo vatos | |

ex 71 skirsnis | Gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, taurieji metalai, metalai, plakiruoti tauriuoju metalu, bei jų dirbiniai; dirbtinė bižuterija; monetos; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex7101 | Gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, surūšiuoti ir laikinai suverti gabenimo patogumui | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex7102, ex7103 ir ex7104 | Apdoroti brangakmeniai ar pusbrangiai akmenys (gamtiniai, sintetiniai arba regeneruoti) | Gamyba iš neapdorotų brangakmenių ar pusbrangių akmenų | |

7106, 7108 ir 7110 | Taurieji metalai: | | |

— Neapdoroti | Gamyba iš medžiagų, neklasifikuojamų 7106, 7108 arba 7110 pozicijose arba Elektrolitinis, šiluminis arba cheminis tauriųjų metalų, klasifikuojamų 7106, 7108 arba 7110 pozicijose, atskyrimas arba Tauriųjų metalų, klasifikuojamų 7106, 7108 arba 7110 pozicijose, sulydymas vienų su kitais arba su netauriaisiais metalais | |

— Pusiau apdoroti arba turintys miltelių pavidalą | Gamyba iš neapdorotų tauriųjų metalų | |

ex7107, ex7109 ir ex7111 | Metalai, plakiruoti tauriaisiais metalais, pusiau apdoroti | Gamyba iš metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais, neapdorotų | |

7116 | Dirbiniai iš gamtinių arba iš dirbtiniu būdu išaugintų perlų, brangakmenių arba pusbrangių akmenų (gamtinių, sintetinių arba regeneruotų) | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

7117 | Dirbtinė bižuterija | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas arba Gamyba iš netauriųjų metalų detalių, nepadengtų arba neuždengtų tauriaisiais metalais, jei visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex 72 skirsnis | Geležis ir plienas; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

7207 | Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų 7201, 7202, 7203, 7204 ar 7205 pozicijose | |

Nuo 7208 iki 7216 | Plokšti valcavimo produktai, strypai ir juostos, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno | Gamyba iš luitų arba kitų pirminių formų pavidalų, klasifikuojamų 7206 pozicijoje | |

7217 | Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno | Gamyba iš pusiau apdirbtų medžiagų, klasifikuojamų 7207 pozicijoje | |

ex7218, 7219-7222 | Pusgaminiai, plokšti valcavimo produktai, strypai ir juostos, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančio plieno | Gamyba iš luitų arba kitų pirminių formų pavidalų, klasifikuojamų 7218 pozicijoje | |

7223 | Viela iš nerūdijančio plieno | Gamyba iš pusiau apdirbtų medžiagų, klasifikuojamų 7218 pozicijoje | |

ex7224, 7225-7228 | Pusgaminiai, plokšti valcavimo produktai, karštai valcuoti strypai ir juostos iš kito legiruotojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš kito legiruotojo plieno; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno | Gamyba iš luitų arba kitų pirminių formų pavidalų, klasifikuojamų 7206, 7218 arba 7224 pozicijose | |

7229 | Viela iš kito legiruotojo plieno | Gamyba iš pusiau apdirbtų medžiagų, klasifikuojamų 7224 pozicijoje | |

ex 73 skirsnis | Dirbiniai iš geležies arba iš plieno; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex7301 | Lakštinės atraminės konstrukcijos | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų 7206 pozicijoje | |

7302 | Geležinkelių ir tramvajaus kelių konstrukcijų sudedamosios dalys iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų 7206 pozicijoje | |

7304, 7305 ir 7306 | Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies (išskyrus ketų) arba iš plieno | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų 7206, 7207, 7218 arba 7224 pozicijose | |

ex7307 | Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančio plieno (ISO Nr. X5CrNiMo 1712), susidedančios iš kelių dalių | Ruošinių tekinimas, gręžimas, praplėtimas, sriegimas, šlifavimas smėliasroviu, jei jų vertė ne didesnė kaip 35 % prekės ex-works kainos | |

7308 | Metalinės konstrukcijos (išskyrus surenkamuosius statinius, klasifikuojamus 9406 pozicijoje) ir metalinių konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba iš plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs dirbiniai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba iš plieno | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau suvirintieji kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, klasifikuojami 7301 pozicijoje, negali būti panaudoti | |

ex7315 | Apsaugos nuo slydimo grandinės, dedamos ant ratų | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 7315 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex 74 skirsnis | Varis ir vario dirbiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje: —visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas—visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos | |

7401 | Vario šteinai; cementacinis varis (nusodintasis varis) | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

7402 | Nerafinuotasis varis; variniai anodai, skirti elektrocheminiam rafinavimui | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

7403 | Neapdorotas rafinuotasis varis ir neapdoroti vario lydiniai: | | |

— Rafinuotasis varis | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

— Vario lydiniai ir rafinuotasis varis, turintys kitų elementų | Gamyba iš neapdoroto rafinuotojo vario ar vario atliekų ir laužo | |

7404 | Vario atliekos ir laužas | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

7405 | Vario ligatūros | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex 75 skirsnis | Nikelis ir nikelio dirbiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje: —visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas—visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos | |

Nuo 7501 iki 7503 | Nikelio šteinai, nikelio oksido aglomeratai ir kiti tarpiniai nikelio metalurgijos produktai; neapdorotas nikelis; nikelio atliekos ir laužas | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex 76 skirsnis | Aliuminis ir aliuminio dirbiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos | |

7601 | Neapdorotas aliuminis | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainosarba Gamyba terminioarba elektrolitinio apdorojimo būdu iš nelydyto aliuminio arba aliuminio atliekų ir laužo | |

7602 | Aliuminio atliekos ir laužas | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex7616 | Aliuminio dirbiniai, išskyrus tinklelius, audinius, groteles, tinklus, aptvarus, sutvirtinančius audinius ir panašias medžiagas (įskaitant transporterių juostas) iš aliumininės vielos ir prakirtinėti išplėstiniai metalo lakštai iš aliuminio | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau tinkleliai, audiniai, grotelės, tinklai, aptvarai, sutvirtinantys audiniai ir panašios medžiagos (įskaitant transporterių juostas) iš aliumininės vielos arba prakirtinėti išplėstiniai metalo lakštai iš aliuminio gali būti panaudoti;visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos | |

77 skirsnis | Rezervuotas galimam būsimam HS naudojimui | | |

ex 78 skirsnis | Švinas ir švino dirbiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos | |

7801 | Neapdorotas švinas: | | |

— Rafinuotasis švinas | Gamyba iš sidabringojo arba apdorotojo švino | |

— Kitas | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau atliekos ir laužas, klasifikuojami 7802 pozicijoje, negali būti panaudoti | |

7802 | Švino atliekos ir laužas | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex 79 skirsnis | Cinkas ir cinko dirbiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos | |

7901 | Neapdorotas cinkas | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau atliekos ir laužas, klasifikuojami 7902 pozicijoje, negali būti panaudoti | |

7902 | Cinko atliekos ir laužas | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex 80 skirsnis | Alavas ir alavo dirbiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos | |

8001 | Neapdorotas alavas | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau atliekos ir laužas, klasifikuojami 8002 pozicijoje, negali būti panaudoti | |

8002 ir 8007 | Alavo atliekos ir laužas; kiti alavo dirbiniai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

81 skirsnis | Kiti netaurieji metalai; kermetai; dirbiniai iš šių medžiagų: | | |

— Kiti netaurieji metalai, apdoroti; jų dirbiniai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip ir prekė, vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex 82 skirsnis | Įrankiai, padargai, peiliai, šaukštai ir šakutės iš netauriųjų metalų; jų dalys iš netauriųjų metalų; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

8206 | Įrankiai, klasifikuojami ne mažiau kaip dviejose pozicijose, esančiose intervale nuo 8202 iki 8205, sukomplektuoti į rinkinius, skirtus parduoti mažmeninėje prekyboje | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu nuo 8202 iki 8205 pozicijos. Tačiau įrankiai, klasifikuojami nuo 8202 iki 8205 pozicijos, gali būti įtraukti į rinkinius, jei jų vertė ne didesnė kaip 15 % rinkinio ex-works kainos | |

8207 | Rankinių įtaisų, su varikliu arba be variklio, arba staklių (pavyzdžiui, presavimo, štampavimo, perforavimo, išorinių arba vidinių sriegių sriegimo, gręžimo, tekinimo, pratraukimo, frezavimo, tekinimo arba veržimo) keičiamieji įrankiai, įskaitant metalo tempimo arba išspaudimo (ekstruzijos) štampus (matricas), uolienų arba grunto gręžimo įrankius | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos | |

8208 | Staklių arba mechaninių įrenginių peiliai ir pjovimo geležtės | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos | |

ex8211 | Peiliai su pjovimo geležtėmis, dantytomis arba nedantytomis (įskaitant šakelių pjaustymo arba genėjimo peilius), išskyrus peilius, klasifikuojamus 8208 pozicijoje | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau peilių geležtės ir rankenos iš netauriųjų metalų gali būti panaudoti | |

8214 | Kiti pjovimo įrankiai (pavyzdžiui, plaukų kirpimo mašinėlės, mėsininkų arba virtuvės kirviai, kapoklės, mėsmalių peiliukai, peiliai popieriui pjaustyti); manikiūro arba pedikiūro rinkiniai ir įrankiai (įskaitant nagų dildeles) | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau rankenos iš netauriųjų metalų gali būti panaudotos | |

8215 | Šaukštai, šakutės, samčiai, putų graibštai, torto mentelės, žuvų peiliai, sviesto peiliai, cukraus žnyplės ir panašūs virtuvės arba stalo įrankiai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau rankenos iš netauriųjų metalų gali būti panaudotos | |

ex 83 skirsnis | Įvairūs dirbiniai iš netauriųjų metalų; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex8302 | Kiti aptaisai, tvirtinimo ir montavimo įtaisai bei panašūs dirbiniai, skirti pastatų įrangai ir automatinėms durų sklendėms | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau kitos medžiagos, klasifikuojamos 8302 pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos | |

ex8306 | Statulėlės ir kiti dekoratyviniai netauriųjų metalų dirbiniai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau kitos medžiagos, klasifikuojamos 8306 pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

ex 84 skirsnis | Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys; išskyrus: | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

ex8401 | Branduolinių reaktorių kuro elementai | Gamyba, kurioje visos panaudotos mediagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas [13] | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8402 | Vandens garų arba kitų garų generavimo katilai (išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, taip pat galinčius generuoti mažo slėgio vandens garus); perkaitinto vandens katilai | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

8403 ir ex8404 | Centrinio šildymo katilai, išskyrus klasifikuojamus 8402 pozicijoje ir pagalbiniai įtaisai ir įrenginiai, skirti naudoti kartu su katilais | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu 8403 arba 8404 pozicija | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

8406 | Vandens garų turbinos ir kitų garų turbinos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8407 | Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su kibirkštiniu uždegimu ir grįžtamai slenkamuoju arba rotaciniu stūmoklio judėjimu | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8408 | Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai varikliai) | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8409 | Dalys, skirtos vien tik arba daugiausia varikliams, klasifikuojamiems 8407 arba 8408 pozicijose | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8411 | Turboreaktyviniai varikliai, turbosraigtiniai varikliai ir kitos dujų turbinos | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

8412 | Kiti varikliai ir jėgainės | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

ex8413 | Rotaciniai stumiantieji siurbliai | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % prekės ex-works kainos |

ex8414 | Pramoniniai ventiliatoriai, orapūtės ir panašūs į juos | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % prekės ex-works kainos |

8415 | Oro kondicionavimo įrenginiai, sudaryti iš variklio varomo ventiliatoriaus ir oro temperatūros bei drėgmės kaitos elementų, įskaitant kondicionierius, kuriais oro drėgmė atskirai nereguliuojama | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8418 | Šaldytuvai, šaldikliai ir kiti elektriniai arba neelektriniai šaldymo arba užšaldymo įrenginiai; šiluminiai siurbliai, išskyrus oro kondicionavimo įrenginius, klasifikuojamus 8415 pozicijoje | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainosvisų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % prekės ex-works kainos |

ex8419 | Mašinos, naudojamos medienos, popieriaus masės ir kartono pramonėje | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos;kurioje, pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip ir prekė, vertė ne didesnė kaip 25 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % prekės ex-works kainos |

8420 | Kalandravimo mašinos arba kitos valcavimo mašinos, išskyrus skirtas metalui arba stiklui apdoroti, ir šių įrenginių velenai | Gamyba kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos;kurioje, pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip ir prekė, vertė ne didesnė kaip 25 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % prekės ex-works kainos |

8423 | Svėrimo įrenginiai (išskyrus svarstykles, kurių jautrumas ne mažesnis kaip 5 cg), įskaitant pagal svėrimo rezultatus veikiančius apskaitos arba kontrolės įrenginius; visų rūšių svėrimo įrenginių svareliai | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % prekės ex-works kainos |

Nuo 8425 iki 8428 | Kėlimo, pernešimo, pakrovimo arba iškrovimo mechaniniai įrenginiai | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos;kurioje, pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 8431 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 10 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % prekės ex-works kainos |

8429 | Savaeigiai buldozeriai, buldozeriai su paslankiu verstuvu (angledozers), greideriai, lygintuvai, skreperiai, mechaniniai semtuvai, ekskavatoriai, vienkaušiai krautuvai, plūktuvai ir plentvoliai: | | |

— Plentvoliai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos;kurioje, pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 8431 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 10 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8430 | Kiti žemės, mineralų arba rūdų perstūmos, rūšiavimo, išlyginimo, grandymo, kasimo, plūkimo, sutankinimo, ištraukimo arba gręžimo mechaniniai įrenginiai; poliakalės ir poliatraukės; plūginiai ir rotoriniai sniego valytuvai | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos;kurioje, pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 8431 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 10 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

ex8431 | Dalys, tinkančios vien tik arba daugiausia plentvoliams | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8439 | Pluoštinių celiuliozinių medžiagų masės gamybos, popieriaus arba kartono gamybos arba apdailos mechaniniai įrenginiai | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos;kurioje, pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip ir prekė, vertė ne didesnė kaip 25 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8441 | Kiti popieriaus masės, popieriaus arba kartono gamybos mechaniniai įrenginiai, įskaitant visų rūšių popieriaus ir kartono pjaustymo mašinas | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos;kurioje, pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip ir prekė, vertė ne didesnė kaip 25 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

Nuo 8444 iki 8447 | Mašinos, klasifikuojamos šiose pozicijose, naudojamos tekstilės pramonėje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

ex8448 | Pagalbinės mašinos, naudojamos kartu su mašinomis, klasifikuojamomis 8444 ir 8445 pozicijose | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8452 | Siuvamosios mašinos, išskyrus brošiūravimo mašinas, klasifikuojamas 8440 pozicijoje; baldai, stovai ir dangčiai, specialiai pritaikyti siuvamosioms mašinoms; siuvamųjų mašinų adatos: | | |

— Siuvamosios mašinos (siuvančios tik šaudykliniais dygsniais), kurių viršutiniosios dalies masė be variklio ne didesnė kaip 16 kg, o su varikliu – ne didesnė kaip 17 kg | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos;kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė, sumontavus viršutiniąsias dalis (be variklio) ne didesnė kaip visų panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė;panaudoti siūlo įtempimo, nėrimo ir zigzago mechanizmai turi kilmę | |

— Kiti | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

Nuo 8456 iki 8466 | Staklės ir mašinos, jų dalys ir reikmenys, klasifikuojami nuo 8456 iki 8466 pozicijos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

Nuo 8469 iki 8472 | Biuro mašinos (pavyzdžiui, rašomosios mašinėlės, skaičiavimo mašinos, automatinio duomenų apdorojimo mašinos, dauginimo aparatai, susegimo sankabomis mašinos) | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8480 | Metalo liejimo formadėžės; liejimo padėklai; liejimo modeliai; metalo, metalų karbidų, stiklo, mineralinių medžiagų, gumos arba plastikų liejimo formos (išskyrus luitadėžes) | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

8482 | Rutuliniai arba ritininiai guoliai | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

8484 | Tarpikliai ir panašūs sandarikliai iš lakštinio metalo, kombinuoto su kitomis medžiagomis, arba iš dviejų ar daugiau metalo sluoksnių; tarpiklių ir panašių sandariklių, kurių sandara skirtinga, rinkiniai arba komplektai, supakuoti į maišelius, vokus arba panašias pakuotes; mechaniniai uždoriai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8485 | Mechaninių įrenginių dalys be elektrinių jungčių, izoliatorių, ričių, kontaktų arba kitų elektros detalių, nenurodytos kitoje šio skirsnio vietoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

ex 85 skirsnis | Elektros mašinos ir įrenginiai bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys ir reikmenys; išskyrus: | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8501 | Elektros varikliai ir generatoriai (išskyrus generatorinius agregatus) | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos;kurioje, pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 8503 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 10 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % prekės ex-works kainos |

8502 | Elektros generatoriniai agregatai ir vieninkariai elektros keitikliai | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos;kurioje, pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 8501 arba 8503 pozicijose, bendra vertė ne didesnė kaip 10 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % prekės ex-works kainos |

ex8504 | Automatinio duomenų apdorojimo mašinų ir jų įrenginių maitinimo šaltiniai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

ex8518 | Mikrofonai ir jų stovai; garsiakalbiai, sumontuoti arba nesumontuoti korpusuose; elektriniai garsinio dažnio stiprintuvai; elektriniai garso stiprintuvai | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos;kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % prekės ex-works kainos |

8519 | Gramofonai, patefonai, elektrofonai, grotuvai, kasetiniai grotuvai ir kiti garso atkūrimo aparatai, neturintys garso įrašymo įrenginiai | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos;kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8520 | Įrašantieji magnetofonai ir kiti garso įrašymo aparatai, su garso atkūrimo įrenginiais arba be jų | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos;kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8521 | Vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai, sumontuoti kartu arba atskirai su imtuviniais vaizdo derintuvais (tiuneriais) | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos;kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8522 | Dalys ir reikmenys, tinkami vien tik arba daugiausia aparatams, klasifikuojamiems nuo 8519 iki 8521 pozicijos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8523 | Parengtos naudoti neįrašytos garso įrašų arba kitų įrašų laikmenos, išskyrus gaminius, klasifikuojamus 37 skirsnyje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8524 | Patefono plokštelės, juostos ir kitos įrašytos garso arba kitų įrašų laikmenos, įskaitant patefono plokštelių gamyboje naudojamas matricas ir formas, bet neįskaitant gaminių, klasifikuojamų 37 skirsnyje: | | |

— Patefono plokštelių gamyboje naudojamos matricos ir formos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

— Kitos | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos;kurioje, pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 8523 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 10 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8525 | Radiotelefonijos, radiotelegrafijos, radijo arba televizijos signalų siųstuvai su imtuvais, garso įrašymo ar atkūrimo aparatais arba be jų; televizijos kameros; nejudančio vaizdo kameros ir kiti vaizdo įrašymo aparatai (vaizdo magnetofonai) | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos;kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

8526 | Radarai, radionavigaciniai ir nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatai | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos;kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

8527 | Radiotelefonijos, radiotelegrafijos arba radijo imtuvai, su kuriais kartu viename korpuse sumontuoti arba nesumontuoti garso įrašymo ar garso atkūrimo aparatai arba laikrodis | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos;kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

8528 | Televizijos signalų imtuvai, su radijo imtuvais arba su garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais arba be jų; vaizdo monitoriai ir projekciniai vaizdo aparatai | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos;kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

8529 | Dalys, tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia su aparatais, klasifikuojamais nuo 8525 iki 8528 pozicijos: | | |

— Tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia su vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

— Kitos | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos;kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

8535 ir 8536 | Elektros aparatūra, naudojama elektros grandinėms įjungti, išjungti, perjungti ar apsaugoti, taip pat elektros grandinėms prijungti arba sujungti | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos;kurioje, pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 8538 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 10 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8537 | Skydai, plokštės, pultai, stendai, skirstomosios spintos ir kiti konstrukcijų pagrindai, kuriuose sumontuoti du arba daugiau aparatų, klasifikuojamų 8535 arba 8536 pozicijose, naudojami elektros srovės valdymui arba paskirstymui, įskaitant konstrukcijų pagrindus, kuriuose sumontuoti prietaisai arba aparatai, klasifikuojami 90 skirsnyje, ir skaitmeninio programinio valdymo įrenginiai, tačiau neįskaitant komutatorių, klasifikuojamų 8517 pozicijoje | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos;kurioje, pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 8538 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 10 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

ex8541 | Diodai, tranzistoriai ir panašūs puslaidininkiniai įtaisai, išskyrus į lustus nesupjaustytas puslaidininkių plokšteles | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

8542 | Elektroniniai integriniai grandynai ir integrinių grandynų mikroelektroniniai mazgai | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos;kurioje, pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 8541 arba 8542 pozicijose, bendra vertė ne didesnė kaip 10 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

8544 | Izoliuotieji (įskaitant emaliuotuosius arba anoduotuosius) laidai, kabeliai (įskaitant bendraašius kabelius) ir kiti izoliuotieji elektros laidininkai, su pritvirtintomis jungtimis arba be jų; šviesolaidžių kabeliai, sudaryti iš atskirų aptrauktų šviesolaidžių, sumontuoti arba nesumontuoti kartu su elektros laidininkais, su pritvirtintomis jungtimis arba be jų | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8545 | Angliniai elektrodai, angliniai šepetėliai, lempų angliukai, baterijų angliukai ir kiti grafito arba kiti anglies dirbiniai, turintys metalo arba jo neturintys, skirti naudoti elektrotechnikoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8546 | Elektros izoliatoriai iš bet kurių medžiagų | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8547 | Izoliaciniai elektros mašinų, prietaisų arba įrenginių įtaisai, išskyrus izoliatorius, klasifikuojamus 8546 pozicijoje, pagaminti vien tik iš izoliacinių medžiagų, neįskaitant smulkių metalinių detalių (pavyzdžiui, lizdų su sriegiais), įdėtų formavimo metu ir skirtų tik dirbiniui surinkti; elektros grandinių izoliaciniai vamzdeliai ir jų jungtys, pagaminti iš netauriųjų metalų, padengtų izoliacinėmis medžiagomis | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8548 | Galvaninių elementų, galvaninių baterijų ir elektros akumuliatorių atliekos ir laužas; išeikvoti galvaniniai elementai, išeikvotos galvaninės baterijos ir išeikvoti elektros akumuliatoriai; mašinų arba aparatų elektros įrangos dalys, nenurodytos kitoje šio skirsnio vietoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

ex 86 skirsnis | Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvai, riedmenys ir jų dalys; geležinkelių arba tramvajaus bėgių įrenginiai ir įtaisai bei jų dalys; visų rūšių mechaniniai (įskaitant elektromechaninius) eismo signalizacijos įrenginiai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8608 | Geležinkelių arba tramvajaus kelių įrenginiai ir įtaisai; mechaniniai (įskaitant elektromechaninius) geležinkelių, tramvajaus kelių, kelių, vidaus vandenų kelių, stovėjimo aikštelių, uostų arba oro uostų signalizacijos, saugos arba eismo valdymo įrenginiai; jų dalys | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

ex 87 skirsnis | Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys; išskyrus: | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

8709 | Savaeigiai vežimėliai be kėlimo ir krovimo įrenginių, naudojami gamyklose, sandėliuose, uostuose arba oro uostuose kroviniams vežti; traktoriai ir vilkikai, naudojami geležinkelio stočių platformose; išvardytųjų transporto priemonių dalys | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8710 | Tankai ir kitos savaeigės šarvuotos kovos mašinos su ginklais arba be ginklų bei šių transporto priemonių dalys | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8711 | Motociklai (įskaitant mopedus) ir dviračiai su pagalbiniais varikliais, su priekabomis arba be jų; priekabos: — Su stūmokliniu vidaus degimo varikliu ir slankiąja stūmoklio eiga, kurio cilindrų darbinis tūris: | | |

— — Ne didesnis kaip 50 cm3 | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos;kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos |

— — Didesnis kaip 50 cm3 | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos;kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

— Kiti | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos;kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

ex8712 | Dviračiai be rutulinių guolių | Gamyba iš medžiagų, neklasifikuojamų 8714 pozicijoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8715 | Vaikų vežimėliai ir jų dalys | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

8716 | Priekabos ir puspriekabės; kitos nesavaeigės transporto priemonės; jų dalys | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

ex 88 skirsnis | Orlaiviai, erdvėlaiviai ir jų dalys; išskyrus: | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex8804 | Rotošiutai | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 8804 pozicijoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

8805 | Orlaivių paleidimo mechanizmai; ant laivo denio nusileidžiančių lėktuvų stabdymo ir kiti panašūs įrenginiai; lakūnų treniruokliai; išvardytųjų įrenginių dalys | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

89 skirsnis | Laivai, valtys ir plaukiojantieji įrenginiai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau korpusai, klasifikuojami 8906 pozicijoje, negali būti panaudoti | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex 90 skirsnis | Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, precizijos, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai; jų dalys ir reikmenys; išskyrus: | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

9001 | Šviesolaidžiai ir šviesolaidžių grįžtės; šviesolaidžių kabeliai, išskyrus klasifikuojamus 8544 pozicijoje; poliarizacinių medžiagų lakštai ir plokštės; neaptaisyti lęšiai (įskaitant kontaktinius lęšius), prizmės, veidrodžiai ir kiti neaptaisyti optiniai elementai iš bet kurių medžiagų, išskyrus tokius elementus iš optiškai neapdoroto stiklo | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9002 | Aptaisyti lęšiai, prizmės, veidrodžiai ir kiti aptaisyti optiniai elementai iš bet kurių medžiagų, kurie yra prietaisų arba aparatų dalys ar priedai, išskyrus tokius elementus iš optiškai neapdoroto stiklo | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9004 | Regėjimo korekcijos akiniai, apsauginiai (arba tamsūs) akiniai arba kiti akiniai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

ex9005 | Binokliai, monokuliarai, kiti optiniai teleskopai ir jų tvirtinimo įtaisai; išskyrus astronomijos refrakcinius teleskopus ir jų tvirtinimo įtaisus | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, irvisų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

ex9006 | Fotoaparatai (išskyrus kino kameras); fotoblykstės ir fotoblyksčių lempos, išskyrus elektros uždegimo lempas | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, irvisų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

9007 | Kino kameros ir kino projektoriai, su garso įrašymo arba atkūrimo įrenginiais ar be tokių įrenginių | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, irvisų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

9011 | Sudėtiniai optiniai mikroskopai, įskaitant mikrofotografijos, mikrokinematografijos arba mikroprojektavimo mikroskopus | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, irvisų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

ex9014 | Kiti navigacijos prietaisai ir įrenginiai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9015 | Geodezijos (įskaitant fotogrametrinę geodeziją), hidrografijos, okeanografijos, hidrologijos, meteorologijos arba geofizikos prietaisai ir įrenginiai, išskyrus kompasus; tolimačiai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9016 | Svarstyklės, kurių jautrumas ne mažesnis kaip 5 cg, su svareliais arba be svarelių | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9017 | Braižybos, ženklinimo arba matematinių skaičiavimų prietaisai (pavyzdžiui, braižybos mašinos, pantografai, matlankiai, slankmačiai, braižiklinės, logaritminės liniuotės, diskiniai skaičiuotuvai); rankiniai ilgio matavimo prietaisai (pavyzdžiui, matuoklės ir tieslės (matuojamosios juostos), mikrometrai, slankmačiai), nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9018 | Medicinos, chirurgijos, stomatologijos arba veterinarijos prietaisai ir įrenginiai, įskaitant scintigrafijos aparatus, kiti elektriniai medicinos aparatai ir prietaisai, naudojami regėjimui tikrinti: | | |

— Stomatologijos krėslai, kartu su stomatologijos įrenginiais arba stomatologijoje naudojamomis spjaudyklėmis | Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 9018 pozicijoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

— Kiti | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

9019 | Mechanoterapijos įtaisai; masažo aparatai; psichologinio tinkamumo testų aparatai; ozono terapijos, deguonies terapijos, aerozolinės terapijos, dirbtinio kvėpavimo arba kiti kvėpavimo aparatai, naudojami terapijoje | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

9020 | Kiti kvėpavimo įtaisai ir dujokaukės, išskyrus saugos kaukes be mechaninių dalių ir keičiamų filtrų | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos |

9024 | Mašinos ir įtaisai, skirti medžiagų (pavyzdžiui, metalų, medienos, tekstilės medžiagų, popieriaus, plastikų) kietumui, atsparumui, spūdumui, tamprumui arba kitoms mechaninėms savybėms tirti | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9025 | Hidrometrai (areometrai) ir panašūs plūdrieji prietaisai, termometrai, pirometrai, barometrai, higrometrai (drėgmėmačiai) ir psichrometrai, su savirašiais arba be savirašių, ir bet kurios šių prietaisų tarpusavio kombinacijos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9026 | Prietaisai ir aparatai, skirti srautui (debitui), lygiui, slėgiui arba kitiems kintamiesiems skysčių arba dujų parametrams matuoti arba kontroliuoti (pavyzdžiui, srauto (debito) matuokliai, lygio matuokliai, manometrai, šilumomačiai), išskyrus prietaisus ir aparatus, klasifikuojamus 9014, 9015, 9028 arba 9032 pozicijose: | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9027 | Fizinės arba cheminės analizės prietaisai ir aparatai (pavyzdžiui, poliarimetrai, refraktometrai, spektrometrai, dujų arba dūmų analizės aparatai); prietaisai ir aparatai, skirti klampumui, poringumui (akytumui), plėtrumui, paviršiaus įtempimui arba panašiems parametrams matuoti arba kontroliuoti; šilumos, garso arba šviesos kiekybinių charakteristikų matavimo arba kontrolės prietaisai ir aparatai (įskaitant eksponometrus); mikrotomai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9028 | Dujų, skysčių ar elektros tiekimo arba gamybos kiekio skaitikliai, įskaitant jų kalibratorius: | | |

— Dalys ir reikmenys | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti | Gamyba, kurioje: visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, irkurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

9029 | Apsisukimų skaičiaus skaitikliai, gamybos produktų kiekio skaitikliai, taksometrai, hodometrai, žingsniamačiai ir panašūs prietaisai; spidometrai ir tachometrai, išskyrus klasifikuojamus 9014 arba 9015 pozicijose; stroboskopai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9030 | Osciloskopai, spektro analizatoriai ir kiti kiekybinių elektros charakteristikų matavimo arba kontrolės prietaisai ir aparatai, išskyrus skaitiklius, klasifikuojamus 9028 pozicijoje; alfa, beta, gama, rentgeno, kosminės arba kitos jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo arba registravimo prietaisai ir aparatai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9031 | Matavimo arba kontrolės prietaisai, įrenginiai ir mašinos, nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje; profilių projektoriai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9032 | Automatinio reguliavimo arba valdymo prietaisai ir aparatai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9033 | Mašinų, įrenginių, prietaisų arba aparatų, klasifikuojamų 90 skirsnyje, dalys ir reikmenys (nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje) | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

ex 91 skirsnis | Laikrodžiai ir jų dalys; išskyrus: | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

9105 | Kiti laikrodžiai | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos;kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

9109 | Stalinių, sieninių, bokšto arba kitų panašių laikrodžių mechanizmai, sukomplektuoti ir surinkti | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos;kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

9110 | Sukomplektuoti laikrodžių mechanizmai, nesurinkti arba iš dalies surinkti (laikrodžių mechanizmų rinkiniai); surinkti, tačiau nesukomplektuoti laikrodžių mechanizmai; nebaigti surinkti laikrodžių mechanizmai | Gamyba: kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos;kurioje, pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 9114 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 10 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

9111 | Rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių korpusai ir kitos jų dalys | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

9112 | Stalinių, sieninių, bokšto arba kitų panašių laikrodžių korpusai ir kitų panašių dirbinių, klasifikuojamų šiame skirsnyje, korpusai bei kitos jų dalys | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos |

9113 | Rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių dirželiai, juostelės ir apyrankės bei jų dalys: | | |

— Iš netauriųjų metalų, paauksuotų arba nepaauksuotų, pasidabruotų arba nepasidabruotų arba iš metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

— Kiti | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

92 skirsnis | Muzikos instrumentai; šių dirbinių dalys ir reikmenys | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos | |

93 skirsnis | Ginklai ir šaudmenys; jų dalys ir reikmenys | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex 94 skirsnis | Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, dekoratyvinės pagalvėlės ir panašūs kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

ex9401 ir ex9403 | Metaliniai baldai, su neprikimštu medvilniniu audiniu, kurio masė ne didesnė kaip 300 g/m2 | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu prekė arba Gamyba iš medvilninio audinio, jau paruošto naudojimui, kuris klasifikuojamas 9401 arba 9403 pozicijose, jei: jo vertė ne didesnė kaip 25 % prekės ex-works kainos;visos panaudotos medžiagos turi kilmę ir klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu 9401 arba 9403 pozicijos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos |

9405 | Šviestuvai ir apšvietimo įranga, įskaitant atvirose vietose ir patalpose naudojamus prožektorius, bei jų dalys, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs dirbiniai su stacionariai įtvirtintu šviesos šaltiniu bei jų dalys, nenurodyti kitoje vietoje | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

9406 | Surenkamieji statiniai | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

ex 95 skirsnis | Žaislai, žaidimai ir sporto reikmenys; jų dalys ir reikmenys; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

9503 | Kiti žaislai; pagal mastelį sumažinti modeliai ir panašūs pramogoms skirti modeliai, veikiantys arba neveikiantys; visų rūšių galvosūkiai | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos | |

ex9506 | Golfo lazdos ir jų dalys | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau gali būti panaudoti grubiai apdoroti ruošiniai golfo lazdų galvučių gamybai | |

ex 96 skirsnis | Įvairūs pramonės dirbiniai; išskyrus: | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

ex9601 ir ex9602 | Gyvūninių, augalinių arba mineralinių raižybos medžiagų dirbiniai | Gamyba iš apdorotų raižybos medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje | |

ex9603 | Šluotos ir šepečiai (išskyrus šluotas iš šakelių ir panašias bei šepečius iš kiaunės arba voverės plaukų), rankiniai mechaniniai grindų šlavimo įtaisai be variklio, dažymo pagalvėlės ir voleliai, valytuvai ir plaušinės šluotos | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos | |

9605 | Kelioniniai asmens tualeto, siuvimo, batų arba drabužių valymo rinkiniai | Kiekviena rinkinio prekė turi atitikti taisyklę, kuri būtų jai taikoma, jei ji nebūtų įtraukta į rinkinį. Tačiau prekės, neturinčios kilmės, gali būti įtrauktos, jei jų bendra vertė ne didesnė kaip 15 % rinkinio ex-works kainos | |

9606 | Sagos, spraustukai, spausteliai ir kniedinės spraustės, sagų formos ir kitos šių dirbinių dalys; sagų ruošiniai | Gamyba, kurioje: visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktasvisų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos | |

9608 | Tušinukai; rašymo priemonės ir žymekliai su antgaliais, pagamintais iš veltinio ir iš kitų akytųjų medžiagų; automatiniai plunksnakočiai, stilografai ir kiti plunksnakočiai; kopijavimo stilografai (rapidografai); automatiniai pieštukai su išstumiamomis arba išslystančiomis šerdelėmis; plunksnakočių koteliai, pieštukų koteliai ir panašūs koteliai; išvardytų dirbinių, išskyrus klasifikuojamus 9609 pozicijoje, dalys (įskaitant antgalius ir spaustukus) | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau plunksnos arba plunksnų antgaliai, klasifikuojami toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudoti | |

9612 | Rašomųjų mašinėlių juostelės arba panašios juostelės, įmirkytos rašalu ar kitu būdu paruoštos atspaudams gauti, suvyniotos arba nesuvyniotos ant ričių, sudėtos arba nesudėtos į kasetes; antspaudų pagalvėlės, įmirkytos arba neįmirkytos rašalu, su dėžutėmis arba be jų | Gamyba, kurioje: —visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas—visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos | |

ex9613 | Žiebtuvėliai su pjezo uždegimo sistema | Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 9613 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos | |

ex9614 | Pypkės ir pypkių kaušeliai | Gamyba iš grubiai apdorotų ruošinių | |

97 skirsnis | Meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai | Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas | |

[1] Zea indurata kukurūzams iki 2002 m. gruodžio 31 d. taikoma išimtis.

[2] Dėl specialių sąlygų, susijusių su "specifiniais procesais", žiūrėti 7.1 ir 7.3 įvadines dalis.

[3] Dėl specialių sąlygų, susijusių su "specifiniais procesais", žiūrėti 7.2 įvadinę dalį.

[4] 32 skirsnio 3 pastaboje sakoma, kad šie preparatai yra tokie preparatai, kurie , naudojami bet kokių medžiagų dažymui arba jie naudojami dažymo preparatų gamybai kaip sudedamoji dalis, jeigu nėra klasifikuojami kitoje 32 skirsnio pozicijoje.

[5] "Grupe" laikoma bet kuri pozicijos dalis, atskirta kabliataškiu.

[6] Jei gaminį sudaro medžiagos, klasifikuojamos nuo 3901 iki 3906 pozicijos, ir nuo 3907 iki 3911 pozicijos, šis apribojimas taikomas tik tai medžiagų grupei, kurios masė dominuoja gaminyje.

[7] Šios folijos bus laikomos labai skaidriomis: folijos, kurių optinis blausumas , nustatomas pagal ASTM-D 1003-16 "Gardner Hazemeter" (t. y "Hazefactor"), mažesnis negu 2 procentai.

[8] Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žiūrėti 5 įvadinę dalį.

[9] Šios medžiagos panaudojimas apsiriboja audinių popieriaus gamybos įrengimams gaminimu.

[10] Žiūrėti 6 įvadinę dalį.

[11] Dėl megztų ar nertų gaminių, neelastinių arba negumuotų, gaunamų susiuvant arba sujungiant megztų arba nertų audinių gabalus (sukirptus arba tiesiogiai numegztus), žiūrėkite 6 įvadinę pastabą.

[12] SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated (Puslaidininkių ir medžiagų institutas).

[13] Ši taisyklė taikoma iki 2005 m. gruodžio 31 d.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

EUR.1 JUDĖJIMO SERTIFIKATAS IR ANKETA (PAREIŠKIMAS)

1. Kiekvieno sertifikato matmenys – 210 × 297 mm; lapo ilgio leistinasis nuokrypis – iki 5 mm mažiau ar 8 mm daugiau. Popierius privalo būti baltas, rašomasis, be mechaninių priemaišų ir sveriantis ne mažiau kaip 25 g/m2. Popieriaus fonas – atspausdintas žalias rėminio ornamento motyvas, leidžiantis aiškiai pastebėti bet kokią klastotę, atliktą mechaninėmis ar cheminėmis priemonėmis.

2. Eksportuojančios valstybės ar teritorijos kompetentingos institucijos gali pasilikti teisę pačios spausdinti sertifikatus arba įgalioti spaustuves. Pastaruoju atveju kiekviename sertifikate turi būti nuoroda į tokį įgaliojimą. Kiekviename sertifikate privalo būti nurodytas spaustuvės pavadinimas bei adresas arba skiriamasis spaustuvės atpažinimo ženklas. Sertifikato blanke taip pat turi būti nurodytas serijos numeris, atspausdintas arba neatspausdintas, pagal kurį būtų galima jį identifikuoti.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

5 PROTOKOLAS

dėl tarpusavio administracinės pagalbos muitinės veikloje

1 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame Protokole:

a) "muitinės teisės aktai" – Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritorijoje taikomi bet kokie įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai, reglamentuojantys prekių importą, eksportą, tranzitą ir jų pateikimą pagal bet kurį kitą muitinės režimą bei procedūras, įskaitant draudimo, ribojimo ir kontrolės priemones;

b) "prašančioji institucija" – tai Susitariančios Šalies tuo tikslu paskirta kompetentinga administracinė institucija, pateikusi prašymą suteikti pagalbą pagal šį Protokolą;

c) "prašomoji institucija" – tai Susitariančios Šalies tuo tikslu paskirta kompetentinga administracinė institucija, gavusi prašymą suteikti pagalbą pagal šį protokolą;

d) "asmens duomenys" – tai visa informacija, susijusi su asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta;

e) "operacija pažeidžiant muitinės teisės aktus" – bet kuris muitinės teisės aktų pažeidimas ar mėginimas juos pažeisti.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1. Susitariančios Šalys padeda viena kitai jų kompetencijos srityse šiame protokole nustatytu būdu ir sąlygomis užtikrinti muitinės teisės aktų teisingą taikymą, ypač užkertant kelią, tiriant ir kovojant su muitinės teisės aktus pažeidžiančia veikla.

2. Šiame Protokole nustatyta pagalba muitinių veiklos srityje taikoma bet kuriai Susitariančių šalių administracinei institucijai, kompetentingai taikyti šį Protokolą. Ji neturi įtakos taisyklėms, reglamentuojančioms savitarpio pagalbą baudžiamosiose bylose. Ji taip pat neapima informacijos, įskaitant dokumentus, gautus pagal įgaliojimus, kuriais naudojamasi teisminės institucijos prašymu, išskyrus atvejį, jei ta institucija leidžia tokios informacijos perdavimą.

3. Pagalba išieškant mokesčius ir baudas nėra įtraukta į šį Protokolą.

3 straipsnis

Pagalba pagal prašymą

1. Prašančiosios institucijos prašymu prašomoji institucija, jai pateikia visą svarbią informaciją, leidžiančią jai užtikrinti, kad būtų tinkamai taikomi muitines teisės aktai, įskaitant informaciją apie atskleistą ar planuojamą veiklą, kuri pažeidžia ar pažeistų muitinės teisės aktus.

2. Prašančiosios institucijos prašymu, prašomoji institucija ją informuoja:

a) ar iš vienos Susitariančių šalių teritorijos išvežtos prekės buvo tinkamai įvežtos į kitos Susitariančios Šalies teritoriją, prireikus nurodydama toms prekėms taikytą muitinės procedūrą;

b) ar į vienos Susitariančių šalių teritoriją įvežtos prekės buvo tinkamai išvežtos iš kitos Susitariančios Šalies teritorijos, prireikus nurodydama toms prekėms taikytą muitinės procedūrą.

3. Prašančiosios institucijos prašymu prašomoji institucija, atsižvelgdama į savo įstatymus ir kitus norminius teisinius aktus, imasi būtinų priemonių siekiant užtikrinti specialią priežiūrą:

a) fizinių ar juridinių asmenų, apie kuriuos yra rimtas pagrindas manyti, kad jie įtraukti ar buvo įtraukti į muitinės teisės aktus pažeidžiančias operacijas;

b) vietos, kuriose laikomos ar gali būti laikomos prekių atsargos, kai yra rimtas pagrindas manyti, jog tos prekės yra skirtos operacijoms, pažeidžiančioms muitinės teisės aktus;

c) prekės, kurios pervežamos arba gali būti pervežamos, kai yra rimtas pagrindas manyti, jog tos prekės yra skirtos operacijoms, pažeidžiančioms muitinės teisės aktus;

d) transporto priemonės, kurios naudojamos arba gali būti naudojamos, kai yra rimtas pagrindas manyti, jog tos prekės yra skirtos operacijoms, pažeidžiančioms muitinės teisės aktus.

4 straipsnis

Savanoriška pagalba

Susitariančios Šalys, savo iniciatyva ir vadovaudamosi savo įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais, teikia viena kitai pagalbą, jeigu mano ją esant būtiną teisingam muitinės įstatymų taikymui užtikrinti, ypač suteikiant gautą informaciją, susijusią su:

- veikla, kuri yra arba gali būti operacijos, pažeidžiančios muitinės teisės aktus ir kuri gali sudominti kitą Susitariančią šalį;

- naujomis priemonėmis ar būdais, naudojamais atliekant muitinės teisės aktus pažeidžiančią veiklą;

- prekėmis, apie kurias žinoma, kad jos susijusios su muitinės teisės aktus pažeidžiančia veikla;

- fizinių ar juridinių asmenų, apie kuriuos yra rimtas pagrindas manyti, kad jie įtraukti ar buvo įtraukti į muitinės teisės aktus pažeidžiančią veiklą;

- transporto priemonėmis, dėl kurių yra rimtas pagrindas manyti, kad jos buvo, yra arba gali būti naudojamos pažeidžiant muitinės teisės aktus.

5 straipsnis

Pateikimas, pranešimas

Prašančiosios institucijos prašymu prašomoji institucija, vadovaudamasi pastarajai taikomais įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais, imasi visų būtinų priemonių, kad:

- pristatytų visus dokumentus arba

- praneštų apie visus sprendimus,

iš prašančiosios institucijos, kuriems taikomas šis protokolas, adresatui, gyvenančiam arba įsisteigusiam prašomosios institucijos teritorijoje.

Prašymai pateikti dokumentus arba pranešti apie sprendimus pateikiami prašomosios institucijos oficialiąja kalba arba tokiai institucijai priimtina kalba.

6 straipsnis

Pagalbos prašymų forma ir turinys

1. Prašymai pagal šį protokolą pateikiami raštu. Kartu pateikiami dokumentai, kurių reikia prašymui įvykdyti. Kai tam tikromis aplinkybėmis reikia imtis skubių veiksmų, gali būti priimami žodiniai prašymai, bet jie nedelsiant turi būti patvirtinami raštu.

2. Pagal 1 dalį pateikiamuose prašymuose nurodoma:

a) prašančioji institucija;

b) priemonė, kurios prašoma imtis;

c) prašymo objektas ir priežastis;

d) įstatymai arba kiti norminiai teisės aktai ir kiti susiję teisiniai dalykai;

e) kiek įmanoma tikslesni ir išsamesni duomenys apie fizinius ar juridinius asmenis, esančius tyrimų objektu;

f) trumpas atitinkamų faktų ir atliktų tyrimų išdėstymas.

3. Prašymai pateikiami prašomosios institucijos oficialiąja kalba arba tokiai institucijai priimtina kalba. Šis reikalavimas netaikomas visiems dokumentams, išduodamiems su prašymu pagal 1 dalį.

4. Jei prašymas netenkina pirmiau numatytų reikalavimų dėl formos, galima prašyti jį pataisyti ar papildyti; tokiu atveju gali būti imamasi saugumo priemonių.

7 straipsnis

Prašymų vykdymas

1. Tam, kad įvykdytų prašymą suteikti pagalbą, prašomoji institucija, atsižvelgdama į savo kompetencijos ribas ir turimus išteklius, veikia taip, tarsi veiktų savo iniciatyva arba kitų tos pačios Susitariančios Šalies institucijų prašymu, pateikdama jau turimą informaciją, atlikdama atitinkamus tyrimus arba pasirūpindama, kad jie būtų atlikti. Ši nuostata taip pat taikoma bet kuriai kitai institucijai, kuriai prašomoji institucija nusiuntė prašymą, jei ji negali veikti savarankiškai.

2. Pagalbos prašymai vykdomi pagal prašomosios Susitariančios Šalies įstatymus arba kitus norminius teisės aktus.

3. Tinkamai įgalioti Susitariančios Šalies pareigūnai, kitos dalyvaujančios Susitariančios Šalies sutikimu ir laikydamiesi pastarosios nustatytų sąlygų, pagal 1 dalį gali gauti iš prašomosios institucijos tarnybų arba bet kurios kitos susijusios institucijos, informacijos apie įvykdytą arba įtariamą veiklą, susijusią su muitinės teisės aktų pažeidimais, kurios prašančiai institucijai reikia šio Protokolo tikslais.

4. Tinkamai įgalioti Susitariančios Šalies pareigūnai, kitos dalyvaujančios Šalies sutikimu ir laikydamiesi pastarosios nustatytų sąlygų, gali dalyvauti pastarosios teritorijoje atliekamuose tyrimuose.

8 straipsnis

Forma, kuria informacija turi būti perduodama

1. Prašomoji institucija perduoda prašančiajai institucijai tyrimų rezultatus raštu kartu su susijusiais dokumentais, patvirtintomis dokumentų kopijomis ir kitais dokumentais.

2. Ši informacija gali būti kompiuterine forma.

3. Dokumentų originalai perduodami tik pateikus prašymą tais atvejais, kai nepakanka patvirtintų dokumentų kopijų. Šie dokumentų originalai grąžinami kaip galima griečiau.

9 straipsnis

Įsipareigojimo teikti pagalbą išimtys

1. Pagalbos gali būti atsisakoma arba jai taikomos tam tikros sąlygos ir reikalavimai tais atvejais, jei Susitariančiosios Šalies nuomone pagalba pagal šį Protokolą:

a) galėtų pažeisti Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos arba valstybės narės, gavusios prašymą suteikti pagalbą pagal šį protokolą, suverenitetą; arba

b) galėtų pažeisti viešąją tvarką, saugumą ar kitus esminius interesus, pirmiausia 10 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais; arba

c) atskleistų pramoninę, komercinę ar profesinę paslaptį.

2. Prašomoji institucija gali atidėti pagalbą, jei ji trukdytų vykstančiam tyrimui, patraukimui baudžiamojon atsakomybei arba teismo procesui. Tokiu atveju prašomoji institucija konsultuojasi su prašančiąja institucija siekiant nuspręsti, ar pagalba gali būti suteikta prašomosios institucijos numatytais reikalavimais arba sąlygomis.

3. Tais atvejais, kai prašančioji institucija prašo pagalbos, kurios ji pati paprašyta negalėtų suteikti, savo prašyme ji atkreipia dėmesį į šį faktą. Sprendimą dėl tokio prašymo tenkinimo priima prašomoji institucija.

4. 1 ir 2 dalyje numatytais atvejais, prašomosios institucijos sprendimas ir jį nulėmusios priežastys nedelsiant turi būti pateikiamos prašančiajai institucijai.

10 straipsnis

Keitimasis informacija ir konfidencialumas

1. Visa pagal šį protokolą bet kuria forma perduota informacija yra konfidenciali arba riboto naudojimo, atsižvelgiant į kiekvienoje Susitariančioje šalyje taikomas taisykles. Jai taikomas oficialaus slaptumo įsipareigojimas ir suteikiama apsauga, kokia taikoma panašiai informacijai pagal atitinkamus ją gavusios Susitariančios Šalies įstatymus ir atitinkamas nuostatas, taikomas Bendrijos institucijoms.

2. Asmens duomenimis gali būti keičiamasi tik tada, kai juos gaunanti Susitarianti šalis įsipareigoja užtikrinti tokių duomenų apsaugą, kuri būtų bent lygiavertė apsaugai, tuo konkrečiu atveju taikomai informaciją teikiančioje Susitariančioje šalyje. Šiuo tikslu Susitariančios Šalys pateikia viena kitai informaciją apie jų taikomas taisykles, įskaitant tam tikrais atvejais Bendrijos valstybėse narėse veikiančias teisines nuostatas.

3. Šis protokolas apima pagal šį Protokolą gautos informacijos panaudojimą teismo arba administracinėse bylose, iškeltose dėl muitinės teisės aktų pažeidimų. Dėl šios priežasties pagal šio Protokolo nuostatas gautą informaciją ir dokumentus Susitariančios Šalys gali naudoti kaip įrodymus įrodymų protokoluose ir parodymuose, teismuose iškeltose bylose ir kaltinimuose. Informaciją pateikusiai arba leidusiai susipažinti su tais dokumentais kompetentingai institucijai pranešama apie tokį naudojimą.

4. Gauta informacija naudojama tik šio Protokolo tikslais. Jei viena Susitariančių šalių pageidauja naudoti tokią informaciją kitais tikslais, ji turi gauti išankstinį rašytinį informaciją pateikusios institucijos sutikimą. Tokiam naudojimui taikomi bet kurie tos institucijos nustatyti apribojimai.

11 straipsnis

Ekspertai ir liudytojai

Prašomosios institucijos pareigūnas gali būti įgaliotas, neperžengdamas savo įgaliojimo apribojimų, būti ekspertu arba liudytoju teismo ar administracinėse bylose, susijusiose su reikalais, kuriems taikomas šis Protokolas, ir pateikti daiktus, dokumentus ar patvirtintas jų kopijas, kurie gali būti reikalingi tose bylose. Prašyme dalyvauti byloje turi būti konkrečiai nurodoma, į kokią teisinę arba administracinę valdžios instituciją pareigūnas turės atvykti, dėl kokių reikalų ir kokiu statusu tas pareigūnas bus apklausiamas.

12 straipsnis

Pagalbos teikimo išlaidos

Susitariančios Šalys atsisako visų reikalavimų viena kitai atlyginti išlaidas, patirtas pagal šį protokolą, išskyrus prireikus išlaidas ekspertams ir liudytojams bei vertėjams žodžiu ir raštu, kurie nepriklauso valstybės tarnyboms.

13 straipsnis

Įgyvendinimas

1. Šio protokolo įgyvendinimas pavedamas Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos muitinės institucijoms ir Europos Bendrijų Komisijos kompetentingoms tarnyboms bei atitinkamais atvejais valstybių narių muitinėms. Jos priima sprendimus dėl jo taikymui būtinų praktinių priemonių ir susitarimų, ypač atsižvelgdamos į galiojančias duomenų apsaugos taisykles. Jos gali pateikti kompetentingoms institucijoms rekomendacijas dėl jų nuomone tikslingų šio protokolo pakeitimų.

2. Susitariančios Šalys viena su kita konsultuojasi ir vėliau viena kitą informuoja apie išsamias taikymo taisykles, kurias jos priima pagal šio Protokolo nuostatas.

14 straipsnis

Kiti susitarimai

1. Atsižvelgiant į Europos bendrijos ir valstybių narių atitinkamą kompetenciją, šio Protokolo nuostatos:

- neįtakoja Susitariančių Šalių įsipareigojimų pagal bet kokį tarptautinį susitarimą ar konvenciją;

- papildo susitarimus dėl savitarpio pagalbos, kuriuos valstybės narės ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija yra sudariusios arba gali sudaryti, ir

- nepažeidžia Bendrijos nuostatų, reglamentuojančių gautos informacijos pagal šį Protokolą, kuria gali būti suinteresuota Bendrija, perdavimą tarp kompetentingų Europos Bendrijų Komisijos tarnybų ir valstybių narių muitinių.

2. Nepaisant 1 dalies nuostatų, šio Protokolo nuostatoms teikiama pirmenybė bet kokio dvišalio susitarimo dėl savitarpio pagalbos, kurį sudarė arba gali sudaryti valstybės narės ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, atžvilgiu, kiek pastarojo nuostatos neprieštarauja šio Protokolo nuostatoms.

3. Dėl Protokolo taikymo klausimų Susitariančios Šalys konsultuojasi tarpusavyje siekdamos juos išspręsti Stabilizavimo ir asociacijos taryboje, įkurtoje pagal Stabilizavimo ir asociacijos susitarimo 114 straipsnį.

--------------------------------------------------

BAIGIAMASIS AKTAS

BELGIJOS KARALYSTĖS,

DANIJOS KARALYSTĖS,

VOKIETIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS,

GRAIKIJOS RESPUBLIKOS,

ISPANIJOS KARALYSTĖS,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS,

AIRIJOS,

ITALIJOS RESPUBLIKOS,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOSIOS HERCOGYSTĖS,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖS,

AUSTRIJOS RESPUBLIKOS,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKOS,

SUOMIJOS RESPUBLIKOS,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖS,

JUNGTINĖS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖS,

Europos bendrijos steigimo sutarties, Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutarties, Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties ir Europos Sąjungos sutarties Susitariančiųjų Šalių,

toliau – valstybės narės, ir

EUROPOS BENDRIJOS, EUROPOS ANGLIŲ IR PLIENO BENDRIJOS IR EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS BENDRIJOS,

toliau – Bendrija,

įgaliotieji atstovai ir

BUVUSIOSIOS JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKOS MAKEDONIJOS

įgaliotieji atstovai,

susitikę 2001 m. … dieną Liuksemburge, kad pasirašytų Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizavimo ir asociacijos susitarimą, toliau – Susitarimas, priėmė šiuos tekstus:

Susitarimą, jo I-VII priedus, tai yra:

I priedas | Bendrijos kilmės mažiau jautrių pramoninių prekių importas į Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją |

II priedas | Bendrijos kilmės jautriųjų pramoninių prekių importas į Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją |

III priedas | Jaunų galvijų mėsos ("baby beef") EB apibrėžimas |

IVa priedas | Bendrijos kilmės žemės ūkio prekių importas į Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją (nulinis muito tarifas) |

IVb priedas | Bendrijos kilmės žemės ūkio prekių importas į Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją (nulinis tarifas pagal tarifines kvotas) |

IVc priedas | Bendrijos kilmės žemės ūkio prekių importas į Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją (nuolaidos pagal tarifines kvotas) |

Va priedas | Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės žuvų ir žuvininkystės produktų importas į Bendriją |

Vb priedas | Bendrijos kilmės žuvų ir žuvininkystės produktų importas į Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją |

VI priedas | Įsisteigimas: "Finansinės paslaugos" |

VII priedas | Intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės teisės, |

ir šiuos protokolus:

1 protokolas | dėl tekstilės gaminių ir drabužių |

2 protokolas | dėl plieno produktų |

3 protokolas | dėl Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir Bendrijos prekybos perdirbtais žemės ūkio produktais |

4 protokolas | dėl sąvokos "produktų kilmė" apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų |

5 protokolas | dėl tarpusavio administracinės pagalbos muitinės veikloje. |

Valstybių narių ir Bendrijos įgaliotieji atstovai ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos įgaliotieji atstovai priėmė toliau išvardytų Bendrų deklaracijų, pridedamų prie šio Baigiamojo akto, tekstus:

Bendra deklaracija dėl Susitarimo 34 straipsnio

Bendra deklaracija dėl Susitarimo 40 straipsnio

Bendra deklaracija dėl Susitarimo 44 straipsnio

Bendra deklaracija dėl Susitarimo 46 straipsnio

Bendra deklaracija dėl Susitarimo 57 straipsnio

Bendra deklaracija dėl Susitarimo 71 straipsnio

Bendra deklaracija dėl Susitarimo 118 straipsnio

Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos įgaliotieji atstovai atkreipė dėmesį į toliau išvardytas deklaracijas, pridedamas prie šio baigiamojo akto:

Bendrijos ir jos valstybių narių deklaracija dėl 27 ir 29 straipsnių

Bendrijos deklaracija dėl 76 straipsnio

Pasirašyta Liuksemburge, …

--------------------------------------------------

BENDROS DEKLARACIJOS

BENDRA DEKLARACIJA DĖL 34 STRAIPSNIO

Europos Bendrijos ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, suvokdamos, kokį poveikį pastarosios biudžetui gali padaryti staigus 1 % mokesčio, taikomo importuojamų prekių muitinės formalumų atlikimui, panaikinimas, išimties tvarka susitaria, kad mokestis bus toliau taikomas iki 2002 m. sausio 1 d. arba iki Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo įsigaliojimo, atsižvelgiant į tai, kuri data yra ankstesnė.

Jei iki tol šis mokestis būtų sumažintas arba panaikintas trečiosios šalies atžvilgiu, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija įsipareigoja nedelsdama taikyti tokį patį režimą EB kilmės prekėms.

Šios bendros deklaracijos turinys neturi įtakos Europos Bendrijų pozicijai derybose dėl Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos įstojimo į Pasaulio prekybos organizaciją.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL 40 STRAIPSNIO

Susitariančiųjų Šalių ketinimų deklaracija dėl valstybių, atsiradusių iširus Jugoslavijos Socialistinei Federacinei Respublikai, prekybos susitarimų:

1. Europos bendrija ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija mano, jog būtina kiek galima greičiau atkurti valstybių, atsiradusių iširus Jugoslavijos Socialistinei Federacinei Respublikai, ekonominį bei prekybinį bendradarbiavimą, kai tik leis politinės ir ekonominės aplinkybės.

2. Bendrija yra pasirengusi leisti valstybių, atsiradusių iširus Jugoslavijos Socialistinei Federacinei Respublikai, kurios atkūrė įprastinį ekonominį ir prekybinį bendradarbiavimą, kilmės kumuliaciją, kai tik bus užmegztas administracinis bendradarbiavimas, būtinas tinkamam tokios kumuliacijos taikymui.

3. Atsižvelgdama į tai, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija skelbia esanti pasirengusi kaip galima greičiau pradėti derybas, kad užmegztų bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis, atsiradusiomis iširus Jugoslavijos Socialistinei Federacinei Respublikai.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL 44 STRAIPSNIO

Susitariama, kad sąvoka "vaikai" apibrėžiama laikantis atitinkamos priimančiosios šalies nacionalinių teisės aktų.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL 46 STRAIPSNIO

Susitariama, kad sąvoka "jų šeimos nariai" apibrėžiama laikantis atitinkamos priimančiosios šalies nacionalinių teisės aktų.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL 57 STRAIPSNIO

Šalys susitaria siekti keik galima ankstesnio Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos transporto susitarimo 12 straipsnio 3 dalies b punkto dėl ekologinių taškų sistemos, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip iki Laikinojo susitarimo sudarymo, sudarant atitinkamą susitarimą pasikeičiant raštais.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL 71 STRAIPSNIO

Šalys susitaria, kad šiame Susitarime intelektinė, pramoninė ir komercinė nuosavybė apima autorių ir gretutines teises, įskaitant kompiuterinių programų autorių teises, teises į duomenų bazes, patentus, pramoninius dizainus, prekių ženklus ir paslaugų ženklus, integrinių grandynų topografijas, geografines nuorodas, įskaitant kilmės vietos pavadinimus, taip pat apsaugą nuo nesąžiningos konkurencijos, kaip nurodyta Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės ir neatskleistos informacijos apie pažangiąją patirtį saugojimo 10a straipsnyje, ir neatskleidžiamos informacijos apie pažangiąją patirtį apsaugą.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL 118 STRAIPSNIO

a) Šalys susitaria, kad Susitarimo aiškinimo ir taikymo tikslais ypatingos skubos atvejai, nurodyti Susitarimo 118 straipsnyje, reiškia, kad viena iš Šalių iš esmės pažeidžia Susitarimą. Esminis Susitarimo pažeidimas yra:

- atsisakymas vykdyti Susitarimą, kuris yra draudžiamas pagal tarptautinės teisės bendrąsias taisykles;

- pažeidžiami 2 straipsnyje nurodyti pagrindiniai Susitarimo elementai.

b) Šalys susitaria, kad 118 straipsnyje nurodytos "atitinkamos priemonės" yra priemonės, kurių imamasi laikantis tarptautinės teisės. Jei viena Šalis ypatingos skubos atveju pagal 118 straipsnį imasi kurios nors priemonės, kita Šalis gali pradėti ginčų sprendimo procedūrą.

--------------------------------------------------

VIENAŠALĖS DEKLARACIJOS

BENDRIJOS IR JOS VALSTYBIŲ NARIŲ DEKLARACIJA DL 27 IR 29 STRAIPSNIŲ

Atsižvelgdama į tai, kad Europos bendrija taiko išimtines prekybos priemones šalims, dalyvaujančioms ES stabilizacijos ir asociacijos procese arba susijusioms su šiuo procesu, įskaitant Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, remiantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2007/2000, su pakeitimais, Europos bendrija ir jos valstybės narės pareiškia:

- kad, pagal šio Susitarimo 29 straipsnio 2 dalį, kartu su sutartinėmis prekybos nuolaidomis, kurias Bendrija suteikia pagal šį Susitarimą, tol, kol galios Reglamentas (EB) Nr. 2007/2000, su pakeitimais, bus taikomos palankesnės vienašalės autonominės prekybos priemonės;

- kad produktams, klasifikuojamiems Kombinuotosios nomenklatūros 7 ir 8 skirsniuose, kuriems Bendrasis muitų tarifas numato ad valorem muitų ir specifinių muitų taikymą, nukrypstant nuo atitinkamų 27 straipsnio 1 dalies nuostatų, panaikinamas ir specifinis muitas.

EUROPOS BENDRIJOS DEKLARACIJA DĖL 76 STRAIPSNIO

Kiek tai susiję su kitų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisija į Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Europos bendrijos repatriacijos politika grindžiama šiais pagrindiniais elementais:

- teikiama pirmenybė savanoriškam sugrįžimui;

- pagrindinis principas yra sugrąžinimas į kilmės šalį.

--------------------------------------------------

Top