EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0850-20160930

Consolidated text: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004 2004 m. balandžio 29 d. dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiantis Direktyvą 79/117/EEB

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/850/2016-09-30

2004R0850 — LT — 30.09.2016 — 009.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 850/2004

2004 m. balandžio 29 d.

dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiantis Direktyvą 79/117/EEB

(OL L 158 2004.4.30, p. 7)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

 M1

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1195/2006 2006 m. liepos 18 d.

  L 217

1

8.8.2006

►M2

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 172/2007 2007 m. vasario 16 d.

  L 55

1

23.2.2007

►M3

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 323/2007 2007 m. kovo 26 d.

  L 85

3

27.3.2007

►M4

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 219/2009 2009 m. kovo 11 d.

  L 87

109

31.3.2009

►M5

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 304/2009 2009 m. balandžio 14 d.

  L 96

33

15.4.2009

 M6

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 756/2010 2010 m. rugpjūčio 24 d.

  L 223

20

25.8.2010

►M7

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 757/2010 2010 m. rugpjūčio 24 d.

  L 223

29

25.8.2010

►M8

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 519/2012 2012 m. birželio 19 d.

  L 159

1

20.6.2012

►M9

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1342/2014 2014 m. gruodžio 17 d.

  L 363

67

18.12.2014

►M10

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/2030 2015 m. lapkričio 13 d.

  L 298

1

14.11.2015

►M11

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/293 2016 m. kovo 1 d.

  L 55

4

2.3.2016

►M12

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/460 2016 m. kovo 30 d.

  L 80

17

31.3.2016
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 850/2004

2004 m. balandžio 29 d.

dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiantis Direktyvą 79/117/EEB1 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

1.  Atsižvelgiant visų pirma į atsargumo principą, šio reglamento tikslas – apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo patvariųjų organinių teršalų, uždraudžiant, kuo greičiau palaipsniui nutraukiant arba apribojant medžiagų, kurioms taikoma Stokholmo konvencija dėl patvariųjų organinių teršalų, toliau – Konvencija, arba 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1998 m. Protokolas dėl patvariųjų organinių teršalų, toliau – Protokolas, gamybą, pateikimą į rinką ir naudojimą, ir kuo labiau sumažinant tų medžiagų išmetimą, kad, kai įmanoma, jis būtų kuo greičiau panaikintas, ir įtvirtinant nuostatas dėl atliekų, sudarytų, turinčių arba užterštų kuria nors iš šių medžiagų.

2.  3 ir 4 straipsniai netaikomi atliekoms, sudarytoms, turinčioms arba užterštoms kuria nors iš I arba II priede išvardytų medžiagų.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente:

a) „pateikimas į rinką“ – tai tiekimas ar pateikimas tretiesiems asmenims už užmokestį ar nemokamai. Importas į Bendrijos muitinės teritoriją taip pat laikomas pateikimu į rinką;

b) „prekė“ – tai objektas, susidedantis iš vienos ar daugiau medžiagų ir (arba) preparatų, kuriems gaminant suteikta tam tikra forma, paviršius ar dizainas, apibrėžiantis jo galutinės paskirties funkciją labiau, nei jo cheminė sudėtis;

c) „medžiaga“ – taikomas Tarybos direktyvos 67/548/EEB ( 1 ) 2 straipsnio apibrėžimas;

d) „preparatas“ – taikomas Direktyvos 67/548/EEB 2 straipsnio apibrėžimas;

e) „atliekos“ – taikomas Tarybos direktyvos 75/442/EEB ( 2 ) 1 straipsnio a punkto apibrėžimas;

f) „šalinimas“ – taikomas Direktyvos 75/442/EEB 1 straipsnio e punkto apibrėžimas;

g) „regeneravimas“ – taikomas Direktyvos 75/442/EEB 1 straipsnio f punkto apibrėžimas.

3 straipsnis

Gamybos, pateikimo į rinką ir naudojimo kontrolė

1.  Draudžiama gaminti, teikti į rinką ir naudoti I priede išvardytas medžiagas atskirai, preparatuose ar kaip prekių dalis.

2.  II priede išvardytų medžiagų atskirai, preparatuose ar kaip prekių dalys gamyba, pateikimas į rinką ir naudojimas ribojamas pagal tame priede nustatytus reikalavimus.

3.  Valstybės narės ir Komisija pagal taikytinais Bendrijos teisės aktais reglamentuojamoms esamoms bei naujoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams taikomas įvertinimo ir leidimų suteikimo sistemas atsižvelgia į Konvencijos D priedo 1 skyriuje nustatytus kriterijus ir imasi atitinkamų priemonių esamoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams kontroliuoti ir drausti naujų cheminių medžiagų ir pesticidų, kurie turi patvariųjų organinių teršalų savybių, gamybą, pateikimą į rinką ir naudojimą.

4 straipsnis

Kontrolės priemonių išimtys

1.  3 straipsnis netaikomas:

a) medžiagai, naudojamai laboratorinio masto tyrimuose arba kaip etalonas;

b) medžiagai, pasitaikančiai kaip netyčia susidarantis mažas teršalų kiekis medžiagose, preparatuose ar prekėse.

2.  3 straipsnis netaikomas medžiagoms, pasitaikančioms kaip sudėtinės prekių, pagamintų ne vėliau kaip šio reglamento įsigaliojimo dieną, dalys iki praeina šeši mėnesiai po reglamento įsigaliojimo dienos.

3 straipsnis netaikomas medžiagoms, pasitaikančioms kaip sudėtinės prekių, jau naudotų ne vėliau kaip šio reglamento įsigaliojimo dieną, dalys.

Tačiau valstybė narė informuoja Komisiją apie pirmoje ir antroje pastraipoje minimas prekes iškart, kai tik apie jas sužino.

Kai Komisija gauna tokią informaciją arba sužino apie tokias prekes kitais būdais, ji, tam tikrais atvejais, nedelsdama informuoja apie tai Konvencijos sekretoriatą.

3.  Kai medžiaga yra nurodyta I priedo A dalyje arba II priedo A dalyje ir valstybė narė pageidauja iki atitinkamame priede nurodyto galutinio termino leisti gaminti ir naudoti tą medžiagą kaip uždaros sistemos tik vietoje naudojamą tarpinę medžiagą, ji praneša apie tai Konvencijos sekretoriatui.

Tačiau tokį pranešimą leidžiama pateikti tik įvykdžius šiuos reikalavimus:

a) atitinkamame priede įrašius anotaciją, kuri aiškiai nurodo, kad tokios medžiagos tokia gamyba ir naudojimas gali būti leidžiami;

b) gamybos procesu medžiaga bus transformuojama į vieną ar daugiau medžiagų, kurios neturi patvariojo organinio teršalo savybių;

c) nenumatoma, kad gaminant ar naudojant žmones ar aplinką veiks koks nors didesnis medžiagos kiekis, kas įrodoma uždaros sistemos įvertinimu pagal Komisijos direktyvą 2001/59/EB ( 3 ).

Šis pranešimas perduodamas ir kitoms valstybėms narėms bei Komisijai ir jame pateikiama informacija apie visą pagamintą arba planuojamą pagaminti atitinkamos medžiagos kiekį ir panaudojimą ir uždaros sistemos tik vietoje naudojamo proceso pobūdį, nurodant bet kokį netransformuoto ir netyčinio bet kokio patvariojo organinio teršalo (pirminės medžiagos) kiekį galutiniame produkte.

Pirmoje pastraipoje minimi galutiniai terminai gali būti iš dalies pakeisti tais atvejais, kai, po pakartotinio atitinkamos valstybės narės pranešimo Konvencijos sekretoriatui, pagal Konvenciją suteikiamas aiškus arba numanomas leidimas tęsti ir naudoti medžiagą papildomą laikotarpį.

5 straipsnis

Atsargos

1.  Atsargų, kurias sudaro arba kuriose yra bet kokios iš I arba II priede išvardytų medžiagų ir kurių naudoti neleidžiama, turėtojas tvarko šias atsargas kaip atliekas ir pagal 7 straipsnio nuostatas.

2.  Didesnių kaip 50 kg atsargų, kurias sudaro arba kuriose yra bet kokios iš I arba II priede išvardytų medžiagų ir kurias naudoti leidžiama, turėtojas pateikia valstybės narės, kurioje atsargos yra, kompetentingai institucijai informaciją apie tų atsargų pobūdį ir dydį. Tokia informacija pateikiama per 12 mėnesių po šio reglamento ir I arba II priedų pakeitimų įsigaliojimo ir vėliau kasmet, iki I arba II priede nustatyto riboto naudojimo galutinio termino.

Turėtojas tvarko atsargas saugiu, veiksmingu ir aplinkai nekenkiančiu būdu.

3.  Valstybės narės stebi atsargų, apie kurias pranešta, naudojimą ir tvarkymą.

6 straipsnis

Išleidžiamo kiekio mažinimas ir panaikinimas

1.  Per dvejus metus po šio reglamento įsigaliojimo dienos valstybės narės sudaro ir tvarko III priede išvardytų medžiagų išleidimo į orą, vandenį ir žemę aprašus pagal savo įsipareigojimus pagal Konvenciją ir Protokolą.

2.  Valstybė narė perduoda pagal savo įsipareigojimus pagal Konvenciją parengtą savo veiksmų planą dėl priemonių, skirtų bendram išleidžiamam kiekiui nustatyti, apibūdinti ir kuo labiau sumažinti, siekiant, jei įmanoma, kuo greičiau jį panaikinti, Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pagal savo nacionalinį įgyvendinimo planą, numatytą 8 straipsnyje.

Veiksmų planas turi aprėpti priemones, skirtas skatinti kurti, o kai manoma, kad tai tinka – reikalauti naudoti pakaitines ar modifikuotas medžiagas, produktus ir procesus, kad būtų užkirstas kelias susidaryti ir išleisti III priede išvardytas medžiagas.

3.  Vertindamos pasiūlymus statyti naują infrastruktūrą arba žymiai modernizuoti esamą infrastruktūrą, kurioje taikomi procesai, per kuriuos išleidžiamos III priede išvardytos cheminės medžiagos, nepažeisdamos Tarybos direktyvos 1996/61/EB ( 4 ), turi teikti pirmenybę alternatyviems procesams, metodikoms ir praktikai, kurių naudingumas panašus, bet nesusiformuoja ir neišleidžiamos III priede išvardytos medžiagos.

7 straipsnis

Atliekų tvarkymas

1.  Atliekų sudarytojai ir turėtojai imasi visų pagrįstų priemonių išvengti, jei įmanoma, užteršimo IV priede išvardytomis medžiagomis.

2.  Nepaisant Direktyvos 96/59/EB ( 5 ), atliekos, sudarytos, turinčios ar užterštos bet kokia iš IV išvardytų medžiagų, pašalinamos arba regeneruojamos bereikalingai nedelsiant ir laikantis V priedo 1 dalies taip, kad patvarieji organiniai teršalai būtų garantuotai sunaikinti arba negrįžtamai transformuoti ir likusios atliekos bei išleidžiamos medžiagos neturėtų patvariųjų organinių teršalų savybių.

Atliekant tokį šalinimą ar regeneravimą, bet kokia iš IV priede išvardytų medžiagų gali būti atskirta nuo atliekų, jei vėliau ji pašalinama pagal pirmos pastraipos nuostatas.

3.  Draudžiamos šalinimo ar regeneravimo operacijos, dėl kurių IV priede išvardytos medžiagos gali būti regeneruotos, recirkuliuotos, atkurtos arba pakartotinai panaudotos.

4.  Nukrypstant nuo šio straipsnio 2 dalies:

▼M4

a) atliekos, kuriose yra arba kurios yra užterštos bet kokia iš IV priede išvardytų medžiagų, gali būti kitaip šalinamos arba regeneruojamos pagal atitinkamus Bendrijos teisės aktus, jei išvardytų medžiagų kiekis atliekose yra mažesnis už ribinę koncentraciją, nustatytiną IV priede. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 17 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Iki to laiko, kai koncentracijos ribos bus nustatytos minėta tvarka, valstybės narės kompetentinga institucija šiuo punktu reglamentuojamų atliekų šalinimui ar regeneravimui gali patvirtinti ar taikyti koncentracijos apribojimus ar specialius techninius reikalavimus;

▼B

b) valstybė narė arba tos valstybės narės paskirta kompetentinga institucija išskirtiniais atvejais gali leisti V priedo 2 dalyje išvardytas atliekas, kuriose yra arba kurios yra užterštos bet kokia iš IV priede išvardytų medžiagų, kurių koncentracija turi būti nustatyta V priedo 2 dalyje, tvarkyti kitaip, taikant vieną iš V priedo 2 dalyje išvardytų metodų, jei:

i) atitinkamas turėtojas atitinkamos valstybės narės kompetentingai institucijai priimtinu būdu įrodė, kad IV priede išvardytų teršalų pašalinimas iš atliekų yra neįvykdomas ir kad patvariųjų organinių teršalų sunaikinimas ar negrįžtamas transformavimas, atliekamas pagal geriausią aplinkosaugos praktiką ar geriausią turimą technologiją, nesuteikia aplinkosaugos požiūrių priimtinos alternatyvos, ir kompetentinga institucija po to leido taikyti alternatyvų būdą;

ii) toks tvarkymas atitinka atitinamus Bendrijos teisės aktus ir reikalavimus, nustatytus taikytinose papildomose priemonėse, išvardytose šio straipsnio 6 dalyje;

iii) atitinkama valstybė narė informavo kitas valstybes nares ir Komisiją apie gautą leidimą ir jo pagrindimą.

►M4

 

Ribinę koncentraciją, nurodomą V priedo 2 dalyje, Komisija nustato šio straipsnio 4 dalies b punktui taikyti. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 17 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

 ◄

Iki to laiko nustatomos tokios koncentracijos ribos:

a) kompetentinga institucija gali patvirtinti ar taikyti koncentracijos apribojimus ar konkrečius techninius reikalavimus atliekoms, tvarkomoms pagal šio straipsnio 4 dalies b punktą;

b) kai atliekos tvarkomos pagal šio straipsnio 4 dalies b punktą, atitinkami turėtojai teikia kompetentingai institucijai informaciją apie patvariųjų organinių teršalų kiekį atliekose.

6.  Tam tikrais atvejais, atsižvelgdama į technikos vystymąsi ir atitinkamas tarptautines gaires bei sprendimus ir valstybės narės ar tos valstybės narės pagal šio straipsnio 4 dalį ir V priedą įgaliotos kompetentingos institucijos suteiktus leidimus, Komisija gali patvirtinti papildomas su šio straipsnio įgyvendinimu susijusias priemones. Komisija nustato valstybių narių pagal šio straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktį teiktinos informacijos formatą. Sprendimai dėl tokių priemonių priimami 17 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

7.  Komisija iki 2009 m. gruodžio 31 d. persvarsto šio straipsnio 4 dalies leidžiančias nukrypti nuostatas, atsižvelgdama į tarptautines ir technikos naujoves, ypač į jų aplinkosauginį priimtinumą.

8 straipsnis

Įgyvendinimo planai

1.  Rengdamos savo nacionalinius įgyvendinimo planus valstybės narės pagal savo nacionalines procedūras iš anksto suteikia visuomenei veiksmingas galimybes dalyvauti šiame procese.

2.  Kai tik valstybė narė patvirtina savo nacionalinį įgyvendinimo planą pagal savo įsipareigojimus pagal Konvenciją, ji perduoda jį Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

3.  Rengdamos savo įgyvendinimo planus Komisija ir valstybės narės keičiasi informacija apie jų turinį, kai to reikia.

4.  Komisija per du metus nuo šio reglamento įsigaliojimo parengia planą dėl Bendrijos įsipareigojimų pagal Konvenciją įgyvendinimo.

Kai tik Komisija patvirtina Bendrijos įgyvendinimo planą, ji perduoda jį valstybėms narėms.

Komisija persvarsto ir atnaujina Bendrijos įgyvendinimo planą, kai to reikia.

9 straipsnis

Monitoringas

Komisija ir valstybės narės, artimai bendradarbiaudamos, parengia atitinkamas pažangiausio lygio programas ir mechanizmus, skirtus reguliariai teikti sulyginamus monitoringo duomenis apie III priede nurodytus dioksinus, furanus ir PCB aplinkoje. Įdiegiant tokias programas ir mechanizmus reikiamai atsižvelgiama į vystymąsi pagal Protokolą ir Konvenciją.

10 straipsnis

Keitimasis informacija

1.  Komisija ir valstybės narės padeda ir keičiasi Bendrijos viduje ir su trečiosiomis šalimis informacija, susijusia su patvariųjų organinių teršalų gamybos, naudojimo ir išleidimo mažinimu ar panaikinimu, jei įmanoma, ir alternatyvas toms medžiagoms, nurodydamos su tomis alternatyvomis susijusią riziką ir ekonomines bei socialines sąnaudas.

2.  Komisija ir valstybės narės, kai reikia, skatina ir lengvina tokius su patvariaisiais organiniais teršalais susijusius dalykus:

a) informacijos suteikimo programas, įskaitant susijusia su poveikiu sveikatai ir padariniais aplinkai, alternatyvomis ir gamybos, naudojimo ir išleidimo mažinimu ar panaikinimu, visų pirma skirtas:

i) politikos formuotojams ir sprendimų priėmėjams;

ii) itin jautrioms grupėms;

b) informacijos teikimą visuomenei;

c) darbuotojų, mokslininkų, švietėjų ir techninio bei vadovaujančio personalo mokymą.

3.  Nepažeidžiant 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ( 6 ), informacija apie žmonių ir aplinkos sveikatą ir saugą neturi būti laikoma konfidencialia. Komisija ir valstybės narės, besikeičiančios kita informacija su trečiosiomis šalimis saugo bet kokią konfidencialią informacija pagal abipusį susitarimą.

11 straipsnis

Techninė pagalba

Pagal Konvencijos 12 ir 13 straipsnius Komisija ir valstybės narės bendradarbiauja teikiant reikiamą ir savalaikę techninę ir finansinę pagalbą besivystančioms šalims ir pereinamosios ekonomikos šalims, kai jos prašoma, pagal turimus išteklius ir atsižvelgiant į konkrečius poreikius, skirtą padėti joms sukurti ir sustiprinti jų pajėgumą visiškai įgyvendinti jų įsipareigojimus pagal Konvenciją. Tokia pagalba taip pat gali būti teikiama per nevyriausybines organizacijas.

12 straipsnis

Ataskaitų teikimas

1.  Valstybės narės kas trejus metus pateikia Komisijai informacija apie šio reglamento taikymą, įskaitant informaciją apie pažeidimus ir nuobaudas.

2.  Valstybės narės kasmet teikia Komisijai statistinius duomenis apie visą pagamintą ir pateiktą į rinką arba planuojamą pagaminti ir pateikti į rinką bet kokios iš I arba II priede išvardytų medžiagų kiekį.

3.  Per trejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo ir kas trejus metus po to valstybės narės teikia Komisijai:

a) suvestinę informaciją, surinktą iš pranešimų apie atsargas, gautų pagal 5 straipsnio 2 dalį;

b) suvestinę informaciją, surinktą iš išleidžiamų medžiagų aprašų, sudarytų pagal 6 straipsnio 1 dalį;

c) suvestinę informaciją apie III priede nurodytų dioksinų, furanų ir PCB buvimą aplinkoje, surinktą pagal 9 straipsnį.

4.  16 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Komisija iš anksto parengia bendrą valstybių narių pagal šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalis turimų pateikti duomenų ir informacijos pateikimo formatą.

5.  Konvencijos Šalių konferencijos nustatytu dažnumu Komisija rengia ataskaitas apie Konvencijoje išvardytas medžiagas, remdamasi valstybių narių pagal šio straipsnio 2 dalį pateikiama informacija ir perduoda jas Konvencijos sekretoriatui.

6.  Komisija kas treji metai rengia ataskaitas apie šio reglamento taikymą ir susieja jas su informacija, gauta iš EPER, kaip nustatyta Komisijos sprendimu 2000/479/EB ( 7 ) ir CORINAIR išleidžiamų medžiagų aprašu (Bendradarbiavimo programa dėl tolimų oro teršalų pernašų Europoje monitoringo ir įvertinimo), ir valstybių narių pagal šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalis pateikiama informacija, taip sudarydama jungtines ataskaitas. Ši ataskaita turi aprėpti informaciją apie 7 straipsnio 4 dalyje numatytų leidžiančių nukrypti nuostatų taikymą. Ji pateikia jungtinės ataskaitos suvestinę Europos Parlamentui ir Tarybai ir nedelsdama ją paskelbia viešai.

13 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės praneša apie tokias nuostatas Komisijai ne vėliau kaip per vienerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo ir nedelsdamos praneša apie bet kokius vėlesnius su jomis susijusius pakeitimus.

▼M4

14 straipsnis

Priedų pakeitimai

1.  Jei medžiaga įtraukiama į Konvencijos arba Protokolo sąrašą, Komisija atitinkamai tam tikrais atvejais iš dalies pakeičia I-III priedus.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 16 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

2.  Jei medžiaga įtraukiama į Konvencijos arba Protokolo sąrašą, Komisija atitinkamai tam tikrais atvejais iš dalies pakeičia IV priedą.

Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti, patvirtinamos pagal 17 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

3.  Komisija patvirtina esamų I, II ir III priedų įrašų pakeitimus, įskaitant jų derinimą su mokslo ir technikos pažanga.

Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti, patvirtinamos pagal 16 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

4.  Komisija patvirtina esamų IV priedo įrašų ir V priedo pakeitimus, įskaitant jų derinimą su mokslo ir technikos pažanga.

Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti, patvirtinamos pagal 17 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

▼B

15 straipsnis

Kompetentingos institucijos

Kiekviena valstybė narė paskiria kompetentingą instituciją ar institucijas, atsakingas už administracines užduotis, kurias reikia atlikti pagal šį reglamentą. Ji informuoja apie tokį paskyrimą Komisiją ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo.

16 straipsnis

Bendrųjų reikalų komitetas

1.  Visais su šiuo reglamentu susijusiais reikalais, išskyrus susijusius su atliekomis, Komisijai padeda Direktyvos 67/548/EEB 29 straipsniu įsteigtas komitetas.

2.  Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

▼M4

3.  Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

▼B

17 straipsnis

Atliekų reikalų komitetas

1.  Visais su atliekomis pagal šį reglamentą susijusiais reikalais Komisijai padeda Direktyvos 75/442/EEB 18 straipsniu įsteigtas komitetas.

2.  Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

▼M4

3.  Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

▼B

18 straipsnis

Direktyvos 79/117/EEB pataisos

Direktyvos 79/117/EEB priedo B dalyje „Patvarieji chloro organiniai junginiai“ panaikinami 1–8 punktai.

19 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M7
I PRIEDASA dalis.  Į Konvenciją ir Protokolą įrašytos cheminės medžiagos ir tik į Konvenciją įrašytos cheminės medžiagos

Cheminė medžiaga

CAS Nr.

EB Nr.

Speciali išimtis dėl tarpinio naudojimo ar kita specifikacija

Tetrabromdifenileteris

C12H6Br4O

 

 

1.  Šiame įraše 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas tetrabromdifenileteriui, esančiam cheminėse medžiagose, preparatuose, gaminiuose arba kaip gaminių dalių, apdorotų antipirenu, sudedamoji dalis, kai jo koncentracija yra lygi arba mažesnė kaip 10 mg/kg (0,001 % masės).

2.  Nukrypstant nuo reikalavimų, leidžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti šiuos gaminius:

a)  nepažeidžiant b pastraipos, gaminius ir preparatus, kuriuose tetrabromdifenileterio koncentracija yra mažesnė kaip 0,1 % masės, jei jie visiškai arba iš dalies pagaminti iš perdirbtų medžiagų arba pakartotinai naudoti paruoštų atliekų;

b)  elektros ir elektroninę įrangą, kuriai taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/95/EB (1).

3.  Leidžiama naudoti gaminius, kurių sudedamoji dalis yra tetrabromdifenileteris ir kurie Sąjungoje buvo naudojami iki 2010 m. rugpjūčio 25 d. Tokiems gaminiams taikomos 4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos.

Pentabromdifenileteris

C12H5Br5O

 

 

1.  Šiame įraše 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas pentabromdifenileteriui, esančiam cheminėse medžiagose, preparatuose, gaminiuose arba kaip gaminių dalių, apdorotų antipirenu, sudedamoji dalis, kai jo koncentracija yra lygi arba mažesnė kaip 10 mg/kg (0,001 % masės).

2.  Nukrypstant nuo reikalavimų, leidžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti šiuos gaminius:

a)  nepažeidžiant b pastraipos, gaminius ir preparatus, kuriuose pentabromdifenileterio koncentracija yra mažesnė kaip 0,1 % masės, jei jie visiškai arba iš dalies pagaminti iš perdirbtų medžiagų arba pakartotinai naudoti paruoštų atliekų;

b)  elektros ir elektroninę įrangą, kuriai taikoma Direktyva 2002/95/EB.

3.  Leidžiama naudoti gaminius, kurių sudedamoji dalis yra pentabromdifenileteris ir kurie Sąjungoje buvo naudojami iki 2010 m. rugpjūčio 25 d. Tokiems gaminiams taikomos 4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos.

Heksabromdifenileteris

C12H4Br6O

 

 

1.  Šiame įraše 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas heksabromdifenileteriui, esančiam cheminėse medžiagose, preparatuose, gaminiuose arba kaip gaminių dalių, apdorotų antipirenu, sudedamoji dalis, kai jo koncentracija yra lygi arba mažesnė kaip 10 mg/kg (0,001 % masės).

2.  Nukrypstant nuo reikalavimų, leidžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti šiuos gaminius:

a)  nepažeidžiant b pastraipos, gaminius ir preparatus, kuriuose heksabromdifenileterio koncentracija yra mažesnė kaip 0,1 % masės, jei jie visiškai arba iš dalies pagaminti iš perdirbtų medžiagų arba pakartotinai naudoti paruoštų atliekų;

b)  elektros ir elektroninę įrangą, kuriai taikoma Direktyva 2002/95/EB.

3.  Leidžiama naudoti gaminius, kurių sudedamoji dalis yra heksabromdifenileteris ir kurie Sąjungoje buvo naudojami iki 2010 m. rugpjūčio 25 d. Tokiems gaminiams taikomos 4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos.

Heptabromdifenileteris

C12H3Br7O

 

 

1.  Šiame įraše 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas heptabromdifenileteriui, esančiam cheminėse medžiagose, preparatuose, gaminiuose arba kaip gaminių dalių, apdorotų antipirenu, sudedamoji dalis, kai jo koncentracija yra lygi arba mažesnė kaip 10 mg/kg (0,001 % masės).

2.  Nukrypstant nuo reikalavimų, leidžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti šiuos gaminius:

a)  nepažeidžiant b pastraipos, gaminius ir preparatus, kuriuose heptabromdifenileterio koncentracija yra mažesnė kaip 0,1 % masės, jei jie visiškai arba iš dalies pagaminti iš perdirbtų medžiagų arba pakartotinai naudoti paruoštų atliekų;

b)  elektros ir elektroninę įrangą, kuriai taikoma Direktyva 2002/95/EB.

3.  Leidžiama naudoti gaminius, kurių sudedamoji dalis yra heptabromdifenileteris ir kurie Sąjungoje buvo naudojami iki 2010 m. rugpjūčio 25 d. Tokiems gaminiams taikomos 4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos.

Perfluoroktansulfonrūgštis ir jos dariniai (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, metalo druska (O-M+), halogenidas, amidas ir kiti dariniai, įskaitant polimerus)

 

 

1.  Šiame įraše 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas PFOS, esantiems cheminėse medžiagose arba preparatuose, kai jų koncentracija yra lygi arba mažesnė kaip 10 mg/kg (0,001 % masės). 2.  Šiame įraše 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas PFOS, esantiems pusfabrikačiuose arba gaminiuose ar jų dalyse, jei PFOS koncentracija, apskaičiuota struktūriškai arba mikrostruktūriškai atskirų, PFOS turinčių dalių masės atžvilgiu, yra mažesnė kaip 0,1 % masės, arba, tekstilės gaminių ar kitų dengtų medžiagų atveju, jei PFOS kiekis yra mažesnis kaip 1 μg/m2 dengtos medžiagos. 3.  Leidžiama naudoti gaminius, kurių sudedamoji dalis yra PFOS ir kurie Sąjungoje buvo naudojami iki 2010 m. rugpjūčio 25 d. Tokiems gaminiams taikomos 4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos. 4.  Gaisro gesinimo putos, kurios buvo pateiktos rinkai iki 2006 m. gruodžio 27 d., gali būti naudojamos iki 2011 m. birželio 27 d. 5.  Jei į aplinką patenkantis kiekis yra kiek įmanoma sumažinamas ir su sąlyga, kad valstybės narės kas ketverius metus pateiks Komisijai PFOS panaikinimo pažangos ataskaitą, leidžiama gaminti ir tiekti rinkai pagal šią specialią naudojimo paskirtį: a)  iki 2015 m. rugpjūčio 26 d. – drėkiklius, skirtus naudoti kontroliuojamose galvanotechnikos sistemose; b)  fotorezistus arba neatspindinčiąsias dangas fotolitografijos procesams; c)  fotografines dangas, kuriomis dengiamos juostos, popierius arba spausdinimo plokštės; d)  rūko slopiklius (inhibitorius), naudojamus nedekoratyviojo kietojo chromo (VI) dangoms gauti uždarojo ciklo sistemose; e)  aviacijai skirtus hidraulinius skysčius. Jei punktų nuo a) iki e) leidžiančios nukrypti nuostatos susijusios su gamyba arba naudojimu įrenginiuose, kuriems taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/1/EB (2), PFOS išmetimo prevencijai ir išmetamam kiekiui mažinti taikomi atitinkami geriausi prieinami gamybos būdai, aprašyti Komisijos paskelbtoje informacijoje pagal Direktyvos 2008/1/EB 17 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą. Kai tik gaunama nauja išsami informacija apie naudojimą ir saugesnes alternatyvias chemines medžiagas arba technologijas, naudojamas pagal b)–e) punktuose nurodytą naudojimo paskirtį, Komisija persvarsto antrosios pastraipos leidžiančias nukrypti nuostatas, kad: i)  PFOS naudojimas būtų palaipsniui nutrauktas, kai įmanoma techniškai ir ekonomiškai įgyvendinti saugesnes alternatyvas; ii)  nukrypti leidžiančios nuostatos toliau gali būti taikomos tik svarbiausiai naudojimo paskirčiai, kuriai nėra saugesnių alternatyvų, ir buvo pranešta apie įdėtas pastangas ieškant saugesnių alternatyvų; iii)  į aplinką išmetamas PFOS kiekis buvo kiek įmanoma sumažintas taikant geriausius prieinamus gamybos būdus. ►M8   6.  Europos standartizacijos komitetui (CEN) priėmus standartus, jie naudojami kaip analitiniai bandymo metodai cheminių medžiagų, preparatų ir gaminių atitikčiai 1 ir 2 punktams įrodyti. Vietoje CEN standartų gali būti naudojamas bet kuris kitas analitinis metodas, jei naudotojas gali įrodyti, kad tas metodas tiek pat patikimas.  ◄

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis (4-chlorfenil)etanas)

50–29–3

200–024–3

Chlordanas

57–74–9

200–349–0

Heksachlorcikloheksanai, įskaitant lindaną

58–89–9

200–401–2

319–84–6

206–270–8

319–85–7

206–271–3

608–73–1

210–168–9

Dieldrinas

60–57–1

200–484–5

Endrinas

72–20–8

200–775–7

Heptachloras

76–44–8

200–962–3

▼M8

Endosulfanas

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

1.  Teikti rinkai ir naudoti gaminius, pagamintus iki 2012 m. liepos 10 d. imtinai, kurių sudėtyje yra endosulfano kaip sudedamosios dalies, leidžiama iki 2013 m. sausio 10 d.

2.  Teikti rinkai ir naudoti gaminius, kurie buvo naudojami iki 2012 m. liepos 10 d. imtinai ir kurių sudėtyje yra endosulfano kaip sudedamosios dalies, yra leidžiama.

3.  4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos taikomos 1 ir 2 dalyse nurodytiems gaminiams.

▼M7

Heksachlorbenzenas

118–74–1

200–273–9

Chlordekonas

143–50–0

205–601–3

Aldrinas

309–00–2

206–215–8

Pentachlorbenzenas

608–93–5

210–172–5

Polichlorinti bifenilai (PCB)

1336–36–3 ir kiti

215–648–1 ir kiti

Nepažeidžiant Direktyvos 96/59/EB, leidžiama naudoti gaminius, kurie jau naudojami šio reglamento įsigaliojimo dieną

Mireksas

2385–85–5

219–196–6

Toksafenas

8001–35–2

232–283–3

Heksabrombifenilas

36355–01–8

252–994–2

▼M11

Heksabromciklododekanas

Heksabromciklododekanas – tai heksabromciklododekanas, 1,2,5,6,9,10-heksabromciklododekanas ir pagrindiniai jo diasteroizomerai: alfa heksabromciklododekanas, beta heksabromciklododekanas ir gama heksabromciklododekanas

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4,

221-695-9

1.  Pagal šį įrašą 4 straipsnio 1 dalies b punkto nuostata, kurią Komisija peržiūri iki 2019 m. kovo 22 d., taikoma heksabromciklododekanui, esančiam cheminėse medžiagose, preparatuose, gaminiuose, arba kaip gaminių dalių, apdorotų antipirenu, sudedamajai daliai, kai jo koncentracija neviršija 100 mg/kg (0,01 % masės).

2.  Heksabromciklododekaną naudoti (atskirai arba preparatuose) gaminant polistireninio putplasčio gaminius ir gaminti bei tiekti rinkai tokioms reikmėms skirtą heksabromciklododekaną leidžiama su sąlyga, kad toks naudojimas yra autorizuotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (3) VII antraštinę dalį arba dėl jo iki 2014 m. vasario 21 d. pateikta autorizacijos paraiška, bet dėl tos paraiškos dar nepriimtas sprendimas.

Pagal šią dalį tiekti rinkai ir naudoti heksabromciklododekaną atskirai arba preparatuose leidžiama tik iki 2019 m. lapkričio 26 d. arba iki ankstesnės datos – sprendime dėl autorizacijos nurodytos peržiūros pabaigos datos arba iki tos autorizacijos panaikinimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VII antraštinę dalį datos.

Tiekti rinkai ir naudoti statybai skirtus polistireninio putplasčio gaminius, kurių viena iš sudedamųjų dalių yra heksabromciklododekanas ir kurie gaminami pagal šioje dalyje numatytą išimtį, leidžiama iki 6 mėnesių po tos išimties galiojimo pabaigos. Iki tos datos jau naudojami gaminiai gali būti toliau naudojami.

3.  Nepažeidžiant 2 dalyje numatytos išimties, tiekti rinkai ir naudoti statybai skirtus polistireninio putplasčio ir ekstruzinio polistireno gaminius, kurių viena iš sudedamųjų dalių yra heksabromciklododekanas ir kurie pagaminti iki 2016 m. kovo 22 d. arba 2016 m. birželio 22 d., leidžiama iki 2016 m. birželio 22 d. 6 dalis taikoma taip, tarsi tie gaminiai būtų pagaminti pagal 2 dalyje numatytą išimtį.

4.  Gaminiai, kurių viena iš sudedamųjų dalių yra heksabromciklododekanas ir kurie jau buvo naudojami iki 2016 m. kovo 22 d. arba 2016 m. kovo 22 d., gali būti toliau naudojami ir tiekiami rinkai, ir 6 dalis netaikoma. Tokiems gaminiams taikomos 4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos.

5.  Tiekti rinkai ir naudoti statybai skirtus importuotus polistireninio putplasčio gaminius, kurių viena iš sudedamųjų dalių yra heksabromciklododekanas, leidžiama iki 2 dalyje numatytos išimties galiojimo pabaigos, o 6 dalis taikoma taip, tarsi tie gaminiai būtų pagaminti pagal 2 dalyje numatytą išimtį. Iki tos datos jau naudojami gaminiai gali būti toliau naudojami.

6.  Nedarant poveikio kitų Sąjungos nuostatų dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo taikymui, polistireninį putplastį, kuriame heksabromciklododekanas naudojamas pagal 2 dalyje numatytą išimtį, per visą jo gyvavimo ciklą turi būti įmanoma identifikuoti naudojant ženklinimą ar kitas priemones.

▼M7

(1)   OL L 37, 2003 2 13, p. 19.

(2)   OL L 24, 2008 1 29, p. 8.

(3)   2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).B dalis.  Tik į Protokolą įrašytos cheminės medžiagos

Cheminė medžiaga

CAS Nr.

EB Nr.

Speciali išimtis dėl tarpinio naudojimo ar kita specifikacija

▼M8

Heksachlorbutadienas

87-68-3

201-765-5

1.  Teikti rinkai ir naudoti gaminius, pagamintus iki 2012 m. liepos 10 d. imtinai, kurių sudėtyje yra heksachlorbutadieno kaip sudedamosios dalies, leidžiama iki 2013 m. sausio 10 d.

2.  Teikti rinkai ir naudoti gaminius, kurie buvo naudojami iki 2012 m. liepos 10 d. imtinai ir kurių sudėtyje yra heksachlorbutadieno kaip sudedamosios dalies, yra leidžiama.

3.  4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos taikomos 1 ir 2 dalyse nurodytiems gaminiams.

Polichlorinti naftalenai (1)

 

 

1.  Teikti rinkai ir naudoti gaminius, pagamintus iki 2012 m. liepos 10 d. imtinai, kurių sudėtyje yra polichlorintų naftalenų kaip sudedamųjų dalių, leidžiama iki 2013 m. sausio 10 d.

2.  Teikti rinkai ir naudoti gaminius, kurie buvo naudojami iki 2012 m. liepos 10 d. imtinai ir kurių sudėtyje yra polichlorintų naftalenų kaip sudedamųjų dalių, yra leidžiama.

3.  4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos taikomos 1 ir 2 dalyse nurodytiems gaminiams.

▼M10

Alkanai, C10–C13, chloro (trumposios grandinės chlorintieji parafinai) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1.  Nukrypstant nuo reikalavimų, leidžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti chemines medžiagas arba preparatus, kurių sudėtyje yra SCCP, kurių koncentracija yra mažesnė nei 1 % masės, arba gaminius, kurių sudėtyje yra SCCP, kurių koncentracija yra mažesnė nei 0,15 % masės.

2.  Naudoti leidžiama:

a)  kalnakasybos pramonei skirtas konvejerio juostas ir užtvankų sandariklius, kurių sudėtyje yra SCCP ir kurie jau naudojami iki 2015 m. gruodžio 4 d. imtinai, ir

b)  gaminius, kurių sudėtyje yra SCCP, išskyrus a punkte nurodytus gaminius, kurie jau buvo naudojami iki 2012 m. liepos 10 d. imtinai.

3.  4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos taikomos 2 punkte nurodytiems gaminiams.

(1)   Polichlorinti naftalenai – tai cheminiai junginiai, sudaryti iš naftaleno žiedo sistemos, kurioje vienas arba keli vandenilio atomai pakeisti chloro atomais.

▼B
II PRIEDAS

MEDŽIAGŲ, KURIOMS TAIKOMI APRIBOJIMAI, SĄRAŠAS

A dalis.   — Konvencijoje ir Protokole išvardytos medžiagosMEDŽIAGA

CAS Nr.

EB Nr.

RIBOJIMO SĄLYGOS

 

 

 

B dalis.   — Tik Protokole išvardytos medžiagos

image
III PRIEDAS

MEDŽIAGŲ, KURIOMS TAIKOMOS NUOSTATOS DĖL IŠLEIDŽIAMO KIEKIO MAŽINIMO, SĄRAŠAS

MEDŽIAGA (CAS Nr.)

Polichlorinti dibenzo-p-dioksinai ir dibenzfuranai (PCDD/PCDF)

Heksachlorbenzenas (HCB) (CAS Nr.: 118-74-1)

Polichlorinti bifenilai (PCB)

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAH) ( 8 )

▼M7

Pentachlorbenzenas (CAS Nr. 608–93–5)

▼M9
IV PRIEDAS

Cheminių medžiagų, kurioms taikomos 7 straipsnio nuostatos dėl atliekų tvarkymo, sąrašasMedžiaga

CAS Nr.

EB Nr.

7 straipsnio 4 dalies a punkte nurodyta ribinė koncentracija

Endosulfanas

115–29–7

959–98–8

33213–65–9

204–079–4

50 mg/kg

Heksachlorbutadienas

87–68–3

201–765–5

100 mg/kg

Polichlorinti naftalenai (1)

 

 

10 mg/kg

Alkanai, C10–C13, chloro (trumposios grandinės chlorinti parafinai) (SCCP)

85535–84–8

287–476–5

10 000 mg/kg;

Tetrabromdifenileteris

C12H6Br4O

 

 

Tetrabromdifenileterio, pentabromdifenileterio, heksabromdifenileterio ir heptabromdifenileterio koncentracijų suma – 1 000 mg/kg;

Pentabromdifenileteris

C12H5Br5O

 

 

Heksabromdifenileteris

C12H4Br6O

 

 

Heptabromdifenileteris

C12H3Br7O

 

 

Perfluoroktansulfonrūgštis ir jos dariniai (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, metalo druska (O-M+), halogenidas, amidas ir kiti dariniai, įskaitant polimerus)

 

 

50 mg/kg

Polichlorinti dibenzo-p-dioksinai ir dibenzofuranai (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (2)

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenil)etanas)

50–29–3

200–024–3

50 mg/kg

Chlordanas

57–74–9

200–349–0

50 mg/kg

Hexachlorcikloheksanai, įskaitant lindaną

58–89–9

319–84–6

319–85–7

608–73–1

210–168–9

200–401–2

206–270–8

206–271–3

50 mg/kg

Dieldrinas

60–57–1

200–484–5

50 mg/kg

Endrinas

72–20–8

200–775–7

50 mg/kg

Heptachloras

76–44–8

200–962–3

50 mg/kg

Heksachlorbenzenas

118–74–1

200–273–9

50 mg/kg

Chlordekonas

143–50–0

205–601–3

50 mg/kg

Aldrinas

309–00–2

206–215–8

50 mg/kg

Pentachlorbenzenas

608–93–5

210–172–5

50 mg/kg

Polichlorinti bifenilai (PCB)

1336–36–3 ir kiti

215–648–1

50 mg/kg (3)

Mireksas

2385–85–5

219–196–6

50 mg/kg

Toksafenas

8001–35–2

232–283–3

50 mg/kg

Heksabrombifenilas

36355–01–8

252–994–2

50 mg/kg

▼M12

Heksabromciklododekanas (4)

25637–99–4,

3194–55–6,

134237–50–6,

134237–51–7,

134237–52–8

247–148–4

221–695–9

1 000  mg/kg – šią vertę Komisija peržiūri iki 2019 4 20

(1)   Polichlorinti naftalenai – cheminiai junginiai, sudaryti iš naftaleno žiedo sistemos, kurioje vienas arba keli vandenilio atomai pakeisti chloro atomais.

(2)   

Ribinė koncentracija apskaičiuojama kaip PCDD ir PCDF, remiantis šiais toksinio ekvivalentiškumo faktoriais (TEF):PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(3)   Prireikus naudojamas Europos standartuose EN 12766–1 ir EN 12766–2 nustatytas apskaičiavimo metodas.

(4)   Heksabromciklododekanas – heksabromciklododekanas, 1,2,5,6,9,10-heksabromciklododekanas ir jo pagrindiniai diasteroizomerai: alfa heksabromciklododekanas, beta heksabromciklododekanas ir gama heksabromciklododekanas.

▼B
V PRIEDAS

ATLIEKŲ TVARKYMAS

1 dalis.   Šalinimas ir regeneravimas pagal 7 straipsnio 2 dalį

7 straipsnio 2 dalies tikslais leidžiamos tokios Direktyvos 75/442/EEB IIA ir IIB prieduose numatytos šalinimo ir regeneravimo operacijos, taikant jas taip, kad būtų užtikrinta, jog patvarieji organiniai teršalai būtų sunaikinti arba negrįžtamai transformuoti:

D9

Fizikocheminis apdorojimas;

D10

Deginimas Ant žemės, ir

R1

Panaudojimas Daugiausia kaip kuras ar kitos priemonės energijai gaminti, išskyrus atliekas, kuriose yra PCB.

▼M5

R4

Metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atkūrimas šiomis sąlygomis: operacijos taikomos tik geležies ir plieno gamybos likučiams, tokiems kaip dulkės arba nuosėdos, susidariusios valant dujas, arba frezavimo darbų atliekos ar plieno apdirbimo filtrų dulkės, kuriose yra cinko, vario liejyklų dujų valymo sistemų dulkės bei kitos panašios atliekos, ir spalvotųjų metalų gamybos druskų išplovimo likučiams, kuriuose yra švino. Tai netaikoma atliekoms, kuriose yra PCB. Operacijos taikomos tik geležies bei geležies lydinių (aukštakrosnė, šachtinė krosnis ir Marteno krosnis) ir spalvotųjų metalų (Waelz procesas rotacinėje krosnyje, metalo lydymo voniose procesai vertikaliose arba horizontaliose krosnyse) regeneravimo procesams, jeigu įrenginiai atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/76/EB dėl atliekų deginimo ( 9 ) nustatytas PCDD ir PCDF teršalų ribines vertes, nepriklausomai nuo to, ar procesams ta direktyva yra taikoma, ir nepažeidžiant kitų Direktyvos 2000/76/EB nuostatų, kai ji taikoma, bei Direktyvos 96/61/EB nuostatų.

▼B

Prieš sunaikinant arba negrįžtamai transformuojant pagal šio priedo šią dalį gali būti atliekama pirminio apdorojimo operacija, jei į IV sąrašą įrašyta medžiaga, kuri per pirminį apdorojimą atskiriama nuo atliekų, vėliau yra pašalinama pagal šio priedo šią dalį. ►M5   Kai patvariųjų organinių teršalų yra tik dalyje produktų ar atliekų, pavyzdžiui, įrangos atliekose, arba tik jų dalis yra užteršta šiais teršalais, ši dalis atskiriama ir pašalinama laikantis šio reglamento reikalavimų. ◄ Be to, prieš tokį pirminį apdorojimą arba prieš sunaikinimą ar negrįžtamą transformavimą pagal šio priedo šią dalį gali būti atliekamos perpakavimo ir laikino sandėliavimo operacijos.

▼M2

2 dalis.   Atliekos ir operacijos, kurioms taikomas 7 straipsnio 4 dalies b punktas

Toliau nurodytos operacijos leidžiamos 7 straipsnio 4 dalies b punkto tikslais nustatytoms medžiagoms, apibrėžtoms šešių skaitmenų kodu pagal Komisijos sprendimo 2000/532/EB ( 10 ) klasifikaciją.

▼M3

Pirminio apdorojimo operacijos prieš nuolatinį sandėliavimą pagal šio priedo šios dalies nuostatas gali būti atliekamos, jei į IV priedą įrašyta medžiaga, kuri per pirminį apdorojimą atskiriama nuo atliekų, vėliau yra pašalinama pagal šio priedo 1 dalį. Be to, prieš tokį pirminį apdorojimą arba prieš nuolatinį sandėliavimą pagal šio priedo šią dalį gali būti atliekamos perpakavimo ir laikino sandėliavimo operacijos.

▼M12Atliekos pagal Komisijos sprendimo 2000/532/EB klasifikaciją

Didžiausia leistina IV priede išvardytų medžiagų koncentracija (1)

Operacija

10

TERMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS

Alkanai, C10–C13, chloro (trumposios grandinės chlorintieji parafinai) (SCCP) 10 000  mg/kg;

Aldrinas: 5 000  mg/kg;

Chlordanas: 5 000  mg/kg;

Chlordekonas: 5 000  mg/kg;

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenil)etanas): 5 000  mg/kg;

Dieldrinas: 5 000  mg/kg;

Endosulfanas: 5 000  mg/kg;

Endrinas: 5 000  mg/kg;

Heptachloras: 5 000  mg/kg;

Heksabrombifenilas: 5 000  mg/kg;

Heksabromciklododekanas (3)1 000  mg/kg;

Heksachlorbenzenas: 5 000  mg/kg;

Heksachlorbutadienas: 1 000  mg/kg;

Heksachlorcikloheksanai, įskaitant lindaną: 5 000  mg/kg;

Mireksas: 5 000  mg/kg;

Pentachlorbenzenas: 5 000  mg/kg;

Perfluoroktansulfonrūgštis ir jos dariniai (PFOS) (C8F17SO2X) (X = OH, metalo druska (O-M+), halogenidas, amidas ir kiti dariniai, įskaitant polimerus): 50 mg/kg;

Polichloruoti bifenilai (PCB) (4): 50 mg/kg;

Polichloruoti dibenzo-p-dioksinai ir dibenzofuranai: 5 mg/kg;

Polichloruoti naftalenai*: 1 000  mg/kg;

Tetrabromdifenileterio C12H6Br4O), pentabromdifeniletherio (C12H5Br5O), hexabromdifenileterio (C12H4Br6O) ir heptabromdifenileterio (C12H3Br7O) koncentracijų suma: 10 000  mg/kg;

Toksafenas: 5 000  mg/kg

Nuolat saugoti leidžiama tik kai tenkinamos visos šios sąlygos:

1)  saugoma vienoje iš šių vietų:

— saugiose, giliose, požeminėse kietų uolienų formacijose,

— druskos kasyklose,

— pavojingų atliekų sąvartynuose, su sąlyga, kad atliekos yra sukietintos arba iš dalies stabilizuotos, jei tai techniškai įmanoma, kaip reikalaujama dėl atliekų klasifikavimo Sprendimo 2000/532/EB 19 03 poskyryje;

2)  laikomasi Tarybos direktyvos 1999/31/EB (5) ir Tarybos sprendimo 2003/33/EB (6) nuostatų;

3)  įrodyta, kad pasirinktai operacijai teiktina pirmenybė aplinkosaugos sumetimais.

10 01

Elektrinių bei kitų deginimo įmonių atliekos (išskyrus 19)

10 01 14  * (2)

Bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 01 16 *

Bendrojo deginimo lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 02

Geležies ir plieno pramonės atliekos

10 02 07 *

Dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 03

Aliuminio terminės metalurgijos atliekos

10 03 04 *

Pirminio lydymo šlakas

10 03 08 *

Antrinio lydymo druskų šlakas

10 03 09 *

Antrinio lydymo juodosios nuodegos

10 03 19 *

Kaminų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų medžiagų

10 03 21 *

Kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinio malūno dulkes), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 03 29 *

Druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 04

Švino terminės metalurgijos atliekos

10 04 01 *

Pirminio ir antrinio lydymo šlakas

10 04 02 *

Pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas

10 04 04 *

Kaminų dujų dulkės

10 04 05 *

Kitos dalelės ir dulkės

10 04 06 *

Dujų valymo kietosios atliekos

10 05

Cinko terminės metalurgijos atliekos

10 05 03 *

Kaminų dujų dulkės

10 05 05 *

Dujų valymo kietosios atliekos

10 06

Vario terminės metalurgijos atliekos

10 06 03 *

Kaminų dujų dulkės

10 06 06 *

Dujų valymo kietosios atliekos

10 08

Kitų spalvotųjų metalų terminės metalurgijos atliekos

10 08 08 *

Pirminės ir antrinės gamybos druskų šlakas

10 08 15 *

Kaminų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų medžiagų

10 09

Metalo liejinių atliekos

10 09 09 *

Kaminų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų medžiagų

16

KITOS SĄRAŠE NEAPIBRĖŽTOS ATLIEKOS

16 11

Iškloja ir ugniai atsparių medžiagų atliekos

16 11 01 *

Metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

16 11 03 *

Kita metalurgijos procesų iškloja ir kitos ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

17

STATYBINĖS IR GRIOVIMO ATLIEKOS (ĮSKAITANT IŠ UŽTERŠTŲ VIETŲ IŠKASTĄ GRUNTĄ)

17 01

Betonas, plytos, čerpės ir keramika

17 01 06 *

Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba atskiros dalys, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

17 05

Žemė (įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą), akmenys ir išsiurbtas dumblas

17 05 03 *

Žemė ir akmenys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

17 09

Kitos statybinės ir griovimo atliekos

17 09 02 *

Statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra PCB, išskyrus įrangą, kurioje yra PCB

17 09 03 *

Kitos statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19

ATLIEKOS IŠ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮRENGINIŲ IR IŠ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ UŽ JŲ SUSIDARYMO VIETOS RIBŲ, IR ŽMONĖMS VARTOTI SKIRTO VANDENS RUOŠIMO BEI PRAMONINĖS ATLIEKOS

19 01

Atliekų deginimo arba pirolizės atliekos

19 01 07 *

Dujų valymo kietosios atliekos

19 01 11 *

Dugno pelenai ir šlakas, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 01 13 *

Lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 01 15 *

Garo katilų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 04

Sustiklintos atliekos ir stiklėjimo atliekos

19 04 02 *

Lakieji pelenai ir kitos kaminų dujų valymo atliekos

19 04 03 *

Nestiklinta kietoji fazė

(1)   Leistina koncentracija taikoma tik pavojingų atliekų sąvartynams, o ne nuolatiniams požeminiams pavojingų atliekų saugojimo įrenginiams, įskaitant druskų kasyklas.

(2)   Visos žvaigždute (*) pažymėtos atliekos yra laikomos pavojingomis atliekomis pagal Direktyvą 2008/98/EB ir joms taikomos tos direktyvos nuostatos.

(3)    Heksabromciklododekanas – heksabromciklododekanas, 1,2,5,6,9,10-heksabromciklododekanas ir jo pagrindiniai diasteroizomerai: alfa heksabromciklododekanas, beta heksabromciklododekanas ir gama heksabromciklododekanas.

(4)   Naudojamas Europos standartuose EN 12766–1 ir EN 12766–2 nustatytas apskaičiavimo metodas.

(5)   1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (OL L 182, 1999 7 16, p. 1).

(6)   2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas 2003/33/EB, kuriuo pagal Direktyvos 1999/31/EB 16 straipsnį ir II priedą nustatomi atliekų priėmimo į sąvartynus kriterijai ir tvarka (OL L 11, 2003 1 16, p. 27).

Didžiausia polichlorinuotų dibenzo-p-dioksinų ir dibenzofuranų (PCDD ir PCDF) koncentracijos riba apskaičiuojama remiantis šiais toksinio ekvivalentiškumo faktoriais (TEF):PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003( 1 ) 1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo (OL P 196, 1967 8 16, p. 1). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).

( 2 ) 1975 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 75/442/EEB dėl atliekų (OL L 194, 1975 7 25, p. 39). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

( 3 ) 2001 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos direktyva 2001/59/EB, 28 kartą derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo (OL L 225, 2001 8 21, p. 1).

( 4 ) 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyva 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (OL L 257, 1996 10 10, p. 26). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

( 5 ) 1996 m. rugsėjo 16 d. Tarybos direktyva 96/59/EB dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) šalinimo (OL L 243, 1996 9 24, p. 31).

( 6 ) OL L 41, 2003 2 14, p. 26.

( 7 ) 2000 m. liepos 17 d. Komisijos sprendimas 2000/479/EB dėl Europos išmetamųjų teršalų registro (EPER) įgyvendinimo pagal Tarybos direktyvos 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (IPPC) 15 straipsnį (OL L 192, 2000 7 28, p. 36).

( 8 ) Išmetamųjų medžiagų aprašuose naudojami šie keturi sudėtiniai indikatoriai: benz(a)pirenas, benz(b)fluorantenas, benz(k)fluorantenas ir inden(1,2,3-cd)pirenas.

( 9 ) OL L 332, 2000 12 28, p. 91.

( 10 ) 2000 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimas 2000/532/EB, pakeičiantis Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a dalį, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (OL L 226, 2000 9 6, p. 3). Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu 2001/573/EB (OL L 203, 2001 7 28, p. 18).

Top