Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004D0388-20101029

Komisijos sprendimas 2004 m. balandžio 15 d. dėl dokumento, taikomo perduodant sprogmenis Bendrijos viduje (pranešta dokumentu Nr. C (2004) 1332) (2004/388/EB)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/388/2010-10-29

2004D0388 — LT — 29.10.2010 — 001.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. balandžio 15 d.

dėl dokumento, taikomo perduodant sprogmenis Bendrijos viduje

(pranešta dokumentu Nr. C (2004) 1332)

(2004/388/EB)

(OL L 120, 24.4.2004, p.43)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

KOMISIJOS SPRENDIMAS 2010 m. birželio 19 d.

  L 155

54

22.6.2010
▼B

KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. balandžio 15 d.

dėl dokumento, taikomo perduodant sprogmenis Bendrijos viduje

(pranešta dokumentu Nr. C (2004) 1332)

(2004/388/EB)EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvą 1993/15/EEB dėl civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų išleidimo į rinką ir jos priežiūros nuostatų suderinimo ( 1 ), ypač į jos 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 1993/15/EEB sukurta sprogmenų perdavimo Bendrijos teritorijoje sistema numato, kad yra reikalingas įvairių kompetentingų institucijų, atsakingų už kilmės zonas, tranzitą ir paskirties vietą, patvirtinimas.

(2)

Siekiant palengvinti sprogmenų perdavimą tarp valstybių narių, tuo pačiu laikantis tų produktų perdavimui būtinų saugumo reikalavimų, turėtų būti nustatytas perduodant sprogmenis naudojamo dokumento, kuriame būtų pateikiama Direktyvos 93/15/EEB 9 straipsnio 5 ir 6 dalyse reikalaujama informacija, pavyzdys.

(3)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 1993/15/EEB 13 straipsnio 1 dalį įsteigto Vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:1 straipsnis

1.  Informacija, kurios reikalaujama Direktyvos 1993/15/EEB 9 straipsnio 5 ir 6 dalyse, pateikiama naudojant priede ir pridedamose paaiškinančiose pastabose pateiktą „Dokumento, taikomo perduodant sprogmenis Bendrijos viduje“ pavyzdį.

2.  Dokumento pavyzdį kompetentingos institucijos pripažįsta kaip galiojantį perdavimo dokumentą, lydintį tarp valstybių narių perduodamus sprogmenis tol, kol sprogmenys pasiekia savo paskirties vietą.

3.  Šis sprendimas netaikomas šaudmenims.

2 straipsnis

Dokumentas, taikomas perduodant sprogmenis Bendrijos viduje (toliau – dokumentas), sudaromas trimis egzemplioriais. Valstybės narės imasi atitinkamų priemonių, įskaitant tinkamas apsaugines identifikavimo priemones, užtikrinti, kad dokumentas negalėtų būti klastojamas.

3 straipsnis

Dokumentas spausdinamas ant popieriaus, kurio svoris ne mažesnis kaip 80 g/m2. Popieriaus stiprumas yra toks, kad naudojant popierių įprastomis sąlygomis, jis lengvai neplyšta arba nesusiglamžo.

▼M1

3a straipsnis

Tais atvejais, kai kilmės valstybė narė, gavėjo valstybė narė ir visos tranzito valstybės narės naudoja bendrą sprogmenų perdavimo Sąjungos viduje patvirtinimo sistemą, taikoma antroje–penktoje pastraipose išdėstyta procedūra.

Gavėjas pateikia dokumento, taikomo perduodant sprogmenis Bendrijos viduje, popierinę arba elektroninę versiją (užpildęs 1–4 skirsnius) tvirtinti tik priimančios valstybės narės kompetentingai institucijai.

Patvirtinusi perdavimą, priimanti valstybė narė, naudodamasi bendra elektronine sistema, praneša apie patvirtinimą kilmės valstybei narei.

Patvirtinusi perdavimą, kilmės valstybės narės kompetentinga institucija naudodamasi bendra elektronine sistema, kreipiasi į visų tranzito valstybių narių kompetentingas institucijas dėl patvirtinimo.

Gavusi visus patvirtinimus, kilmės valstybės narės kompetentinga institucija tiekėjui išduoda ant aiškiai atpažįstamo popieriaus atspausdintą dokumentą, taikomą perduodant sprogmenis Bendrijos viduje, kuriame nurodomas visų susijusių valstybių narių patvirtinimas; dokumentas pateikiamas kilmės valstybės narės, tranzito valstybės (-ių) narės (-ių) (jei taikoma), priimančios valstybės narės kalbomis ir anglų kalba.

▼B

4 straipsnis

Šis sprendimas taikomas po šešių mėnesių po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jo įsigaliojimas nepanaikina šiuo metu galiojančių tam tikram nustatytam laikotarpiui gautų patvirtinimų dėl daugkartinio perdavimo, kurie galioja iki jų galiojimo termino pabaigos.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.
PRIEDAS

Dokumentas, taikomas perduodant sprogmenis Bendrijos viduje

(Direktyvos 93/15/EEB 9 straipsnio 5 ir 6 dalys)

image

image

image

►(1) M1  ( 1 ) OL L 121, 1993 5 15, p. 20. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

Top