EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021XC0607(03)

Komisijos pranešimas. Komisijos gairės dėl vienkartinių plastikinių gaminių pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo

OL C 216, 2021 6 7, p. 1–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2021 6 7   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 216/1


KOMISIJOS PRANEŠIMAS.

Komisijos gairės dėl vienkartinių plastikinių gaminių pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo

(2021/C 216/01)

TURINYS

1.

ĮVADAS 4

2.

BENDROSIOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽTYS 5

2.1.

Plastiko apibrėžtis (3 straipsnio 1 punktas) 5

2.1.1.

Polimeras 5

2.1.2.

Medžiaga, kuri gali būti galutinių produktų pagrindinė struktūrinė sudedamoji dalis 6

2.1.3.

Chemiškai nemodifikuoti gamtiniai polimerai 6

2.2.

Vienkartinis plastikinis gaminys (3 straipsnio 2 punktas) 7

2.2.1.

Plastiko kiekis: vien arba iš dalies iš plastiko pagaminti gaminiai 8

2.2.2.

Vienkartinis 9

2.2.3.

Gaminio tinkamumas pakartotinai užpildyti ir pakartotinai naudoti 9

3.

RYŠYS TARP DIREKTYVOS (ES) 2019/904 IR DIREKTYVOS 94/62/EB 10

4.

KONKRETŪS GAMINIŲ KRITERIJAI 11

4.1.

Maisto tara 11

4.1.1.

Direktyvoje pateiktas gaminio aprašymas ir kriterijai 11

4.1.2.

Gaminių apžvalga ir aiškinamųjų pavyzdžių sąrašas 12

4.2.

Pakeliai ir pakuotės 15

4.2.1.

Direktyvoje pateiktas gaminio aprašymas ir kriterijai 15

4.2.2.

Gaminių apžvalga ir aiškinamųjų pavyzdžių sąrašas 15

4.3.

Stalo įrankiai, lėkštės, šiaudeliai ir maišikliai 18

4.3.1.

Produktų aprašymai Direktyvoje 18

4.3.2.

Gaminių apžvalga ir aiškinamųjų pavyzdžių sąrašas 18

4.4.

Gėrimų tara, gėrimų buteliai ir indeliai (įskaitant jų kamštelius, dangtelius ir gaubtelius) 20

4.4.1.

Direktyvoje pateikti gaminio aprašymai ir kriterijai 20

4.4.2.

Kamšteliai, dangteliai ir gaubteliai 21

4.4.3.

Konkretiems produktams taikomos išimtys 23

4.4.4.

Gaminių apžvalga ir aiškinamųjų pavyzdžių sąrašas 24

4.5.

Tam tikrų (susijusių) gaminių kategorijų diferencijavimas 27

4.5.1.

Pagrindiniai elementai, pagal kuriuos maisto tara atskiriama nuo gėrimų taros 27

4.5.2.

Pagrindiniai elementai, pagal kuriuos maisto tara atskiriama nuo gėrimų indelių 28

4.5.3.

Pagrindiniai elementai, pagal kuriuos atskiriama gėrimų tara, gėrimų buteliai ir gėrimų indeliai 29

4.5.4.

Pagrindiniai elementai, pagal kuriuos maisto tara atskiriama nuo pakelių ir pakuočių 30

4.5.5.

Pagrindiniai elementai, pagal kuriuos lėkštės atskiriamos nuo maisto taros 30

4.6.

Lengvieji plastikiniai pirkinių maišeliai 31

4.6.1.

Direktyvoje pateiktas gaminio aprašymas ir kriterijai 31

4.6.2.

Gaminių apžvalga ir aiškinamųjų pavyzdžių sąrašas 32

4.7.

Ausų krapštukai 33

4.7.1.

Direktyvoje pateiktas gaminio aprašymas ir kriterijai 33

4.7.2.

Konkretiems produktams taikomos išimtys 33

4.7.3.

Gaminių apžvalga ir aiškinamųjų pavyzdžių sąrašas 34

4.8.

Oro balionėliai ir jų lazdelės 34

4.8.1.

Direktyvoje pateiktas gaminio aprašymas ir kriterijai 34

4.8.2.

Konkretiems produktams taikomos išimtys 35

4.8.3.

Gaminių apžvalga ir aiškinamųjų pavyzdžių sąrašas 36

4.9.

Higieniniai paketai (įklotai), tamponai ir tamponų aplikatoriai 36

4.9.1.

Direktyvoje pateiktas gaminio aprašymas ir kriterijai 36

4.9.2.

Gaminių apžvalga ir aiškinamųjų pavyzdžių sąrašas 37

4.10.

Drėgnosios servetėlės 37

4.10.1.

Direktyvoje pateiktas gaminio aprašymas, kriterijai ir išimtys 37

4.10.2.

Gaminių apžvalga ir aiškinamųjų pavyzdžių sąrašas 40

4.11.

Tabako gaminiai su filtrais ir filtrai, parduodami naudoti kartu su tabako gaminiais 42

4.11.1.

Direktyvoje pateiktas gaminio aprašymas ir kriterijai 42

4.11.2.

Gaminių apžvalga ir aiškinamųjų pavyzdžių sąrašas 42

PRIEDAS.

Vienkartinių plastikinių gaminių apžvalga, jų aprašymai ir Direktyvoje nustatyti atitinkami reikalavimai 44

1.   ĮVADAS

Šiame dokumente pateikiama rekomendacijų dėl 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo (1) (toliau – Direktyva, arba Vienkartinių plastikinių gaminių direktyva) aiškinimo ir įgyvendinimo.

Direktyva taikoma visiems priede nurodytiems vienkartiniams plastikiniams gaminiams, taip pat iš aerobiškai skaidaus plastiko pagamintiems gaminiams ir žvejybos įrankiams, kurių sudėtyje yra plastiko. Jos 12 straipsniu Komisija įpareigojama parengti gaires ir pateikti produktų, kurie Direktyvos taikymo tikslais laikytini vienkartiniais plastikiniais produktais, pavyzdžių. Šiose gairėse daugiausia dėmesio skiriama į priedą įtrauktiems toliau išvardijamiems vienkartiniams plastikiniams gaminiams.

Oro balionėliai,

oro balionėlių lazdelės,

ne daugiau kaip trijų litrų talpos gėrimų tara, įskaitant jos kamštelius ir dangtelius,

gėrimų tara iš polistireninio putplasčio, įskaitant jos kamštelius ir dangtelius,

ne daugiau kaip trijų litrų talpos gėrimų buteliai, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius,

gėrimų maišikliai,

ausų krapštukai,

gėrimų indeliai,

gėrimų indeliai iš polistireninio putplasčio, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius,

gėrimų indeliai, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius,

stalo įrankiai (šakutės, peiliai, šaukštai, lazdelės),

maisto tara,

maisto tara iš polistireninio putplasčio,

lengvieji plastikiniai pirkinių maišeliai,

pakeliai ir pakuotės,

lėkštės,

higieniniai paketai (įklotai), tamponai ir tamponų aplikatoriai,

šiaudeliai,

tabako gaminiai su filtrais ir filtrai, parduodami naudoti kartu su tabako gaminiais,

drėgnosios servetėlės.

Gairės neapima žvejybos įrankių ir iš aerobiškai skaidaus plastiko pagamintų gaminių. Kalbant apie pastaruosius gaminius, Direktyvos 5 straipsniu draudžiami visi aerobiškai skaidaus plastiko gaminiai ir nedaromas skirtumas tarp aerobiškai skaidaus plastiko, kuris yra biologiškai skaidus, ir aerobiškai skaidaus plastiko, kuris nėra biologiškai skaidus.

Šiame dokumente pateikiama rekomendacijų dėl pagrindinių Direktyvos apibrėžčių ir gaminių, kurie turi būti laikomi patenkančiais arba nepatenkančiais į jos taikymo sritį, pavyzdžių. Šie pavyzdžiai yra neišsamūs ir naudojami tik siekiant parodyti, kaip turi būti aiškinamos tam tikros Direktyvos apibrėžtys ir atitinkami reikalavimai, susiję su konkrečiais vienkartiniais plastikiniais gaminiais. Šiame dokumente, įskaitant pavyzdžius, atsispindi Europos Komisijos nuomonė, todėl jis nėra teisiškai privalomas. Teisiškai privalomas ES teisės aktų aiškinimas priklauso išimtinei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo kompetencijai.

Visų pirma, atsižvelgiant į koronaviruso pandemiją, pažymėtina, jog 11 straipsnyje reikalaujama, kad priemonės, kuriomis perkeliami į nacionalinę teisę ir įgyvendinami Direktyvos 4–9 straipsniai, atitiktų Sąjungos maisto srities teisės aktų nuostatas, siekiant užtikrinti, kad nepablogėtų maisto higiena ir maisto sauga. Be to, 14 konstatuojamojoje dalyje reikalaujama, kad priemonės taip pat nepakenktų gerai higienos ir gamybos praktikai ir vartotojų informavimui.

2.   BENDROSIOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽTYS (2)

2.1.   Plastiko apibrėžtis (3 straipsnio 1 punktas)

Plastiko apibrėžtis pateikiama 3 straipsnio 1 punkte:

plastikas – medžiaga, kurią sudaro polimeras, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006  (3) 3 straipsnio 5 punkte, į kurią gali būti pridėta priedų ar kitų medžiagų ir kuri gali būti galutinių produktų pagrindinė struktūrinė sudedamoji dalis, išskyrus chemiškai nemodifikuotus gamtinius polimerus“ [išskirta papildomai].

Pagal 11 konstatuojamąją dalį, Direktyvos 3 straipsnio 1 punkte nurodoma Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 (toliau – REACH reglamentas) pateikta apibrėžtis ir pateikiama papildomų elementų siekiant nustatyti pritaikytą ir atskirą apibrėžtį.

11 konstatuojamojoje dalyje aiškiai nurodoma, kad dažai, rašalas ir klijai yra polimerinės medžiagos, kurios nepatenka į Direktyvos taikymo sritį ir kurios laikomos neįtrauktomis į 3 straipsnio 1 punkte pateiktą plastiko apibrėžtį. Todėl galutinis (kitais atžvilgiais) neplastikinis gaminys, kuris padengiamas tomis medžiagomis, nėra vienkartinis plastikinis gaminys pagal šią direktyvą. Kai kuriuos 3 straipsnio 1 punkte ir 11 konstatuojamojoje dalyje vartojamus terminus ir sąvokas reikia paaiškinti išsamiau. Šiuose skirsniuose pateikiamos gairės dėl pagrindinių terminų:

polimero (2 skirsnio 1 dalies 1 punktas),

medžiagos, kuri gali būti galutinių produktų pagrindinė struktūrinė sudedamoji dalis (2 skirsnio 1 dalies 2 punktas),

chemiškai nemodifikuotų gamtinių polimerų (2 skirsnio 1 dalies 3 punktas).

2.1.1.   Polimeras

Direktyvos 3 straipsnio 1 punkte nurodoma REACH reglamento 3 straipsnio 5 punkte pateikta polimero apibrėžtis, kuri suformuluota taip:

polimeras – junginys, susidedantis iš pasikartojančių vienodų ar skirtingų monomerų grupių (monomerinių grandžių) molekulių. Tokios molekulės turi būti pasiskirsčiusios tam tikrame molekulinio svorio diapazone, kuriame jų molekulinio svorio skirtumai iš esmės priklauso nuo monomerinių grandžių skaičiaus. Polimerą sudaro:

a)

paprasta svorinė molekulių dauguma, turinti bent tris monomerines grandis, kovalentiškai sujungtas su bent viena kito monomero grandimi ar kita reaguojančia medžiaga;

b)

mažesnė nei paprasta svorinė tos pačios molekulinės masės molekulių dauguma.

Šiame apibrėžime „monomerinė grandis“ reiškia monomero reagavimo polimeruose formą.“

Siekiant papildyti REACH reglamente pateiktą polimero apibrėžtį, Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) gairėse dėl polimerų ir monomerų (4) (toliau – ECHA gairės) pateikiama papildomų rekomendacijų:

„Polimero, kaip ir bet kurios kitos medžiagos, apibrėžtos [REACH reglamento] 3 straipsnio 1 dalyje, sudėtyje taip pat gali būti priedų, reikalingų polimero stabilumui užtikrinti, ir priemaišų, atsirandančių gamybos proceso metu. Šie stabilizatoriai ir priemaišos laikomi medžiagos dalimi.“

2.1.2.   Medžiaga, kuri gali būti galutinių produktų pagrindinė struktūrinė sudedamoji dalis

Direktyvos 3 straipsnio 1 punkte plastikas apibrėžiamas kaip „medžiaga <...>, kuri gali būti galutinių produktų pagrindinė struktūrinė sudedamoji dalis “. Tai, kad jis gali būti galutinių produktų pagrindinė struktūrinė sudedamoji dalis, yra susiję su plastiko, o ne su vienkartinio plastikinio gaminio apibrėžtimi. Todėl, kalbant apie plastiko apibrėžtį, šis kriterijus turi būti suprantamas kaip bendra sąvoka. Kadangi 3 straipsnio 1 punkte nėra konkrečiai nurodoma ar kokiu nors būdu nėra apribojama galutinio produkto rūšis ar polimero kiekis, iš esmės įvairūs polimerai gali būti galutinių produktų pagrindinė struktūrinė sudedamoji dalis.

2.1.3.   Chemiškai nemodifikuoti gamtiniai polimerai

Direktyva netaikoma polimerams, kurie atitinka šias dvi 3 straipsnio 1 punkte nustatytas sąlygas: i) jie gali būti laikomi gamtiniais polimerais ir ii) jie atitinka reikalavimą nebūti chemiškai modifikuoti. Išsamūs šių terminų paaiškinimai pateikiami 11 konstatuojamojoje dalyje:

Nemodifikuoti gamtiniai polimerai, kaip apibrėžta „chemiškai nemodifikuotų medžiagų“ apibrėžtyje, pateiktoje <...>Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 40 punkte, neturėtų būti įtraukti į šios direktyvos taikymo sritį, nes jie natūraliai aptinkami aplinkoje. Todėl Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 5 punkte pateikta polimero apibrėžtis šios direktyvos taikymo tikslais turėtų būti atitinkamai pakoreguota ir turėtų būti nustatyta atskira apibrėžtis“ [išskirta papildomai].

„Plastikai, pagaminti naudojant modifikuotus gamtinius polimerus, arba plastikai, pagaminti iš biologinės kilmės, iškastinių ar pradinių sintetinių medžiagų, nėra gamtinės kilmės, todėl jiems ši direktyva turėtų būti taikoma. Todėl pakoreguota plastikų apibrėžtis turėtų apimti polimerinės gumos gaminius ir biologinės kilmės bei biologiškai skaidžius plastikus, neatsižvelgiant į tai, ar jie gauti iš biomasės arba numatyta, kad laikui bėgant jie biologiškai suskils“ [išskirta papildomai].

i)

Gamtiniai polimerai

ECHA gairėse sąvoka „gamtinis polimeras“ apibrėžiama taip:

„Gamtiniai polimerai suprantami kaip polimerai, kurie yra gamtoje vykusio polimerizacijos proceso rezultatas, nepriklausomai nuo ekstrahavimo proceso, kurio metu jie buvo ekstrahuoti. Tai reiškia, kad, vertinant pagal REACH reglamento 3 straipsnio 39 dalyje nustatytus kriterijus, gamtiniai polimerai nebūtinai yra „gamtoje randamos cheminės medžiagos“ [išskirta papildomai].

REACH reglamento 3 straipsnio 39 punkte gamtoje randamos cheminės medžiagos apibrėžiamos taip:

gamtoje randama cheminė medžiagagamtoje randama natūrali cheminė medžiaga, neperdirbta arba perdirbta tik rankiniu, mechaniniu arba gravitaciniu būdu, tirpinant vandenyje, flotacijos būdu, išgaunant vandeniu, distiliuojant vandens garais arba kaitinant vien tik tam, kad būtų pašalintas vanduo, arba kuri išgaunama iš oro bet kokiu būdu.“ [išskirta papildomai]

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, „natūralus polimeras“ ir „gamtoje randama cheminė medžiaga“ yra dvi skirtingos sąvokos ir neturėtų būti painiojamos. Pagrindinis skirtumas yra susijęs su leidžiamais ekstrahavimo metodais. Gamtiniai polimerai apima platesnę grupę, kuri nepriklauso nuo ekstrahavimo metodo, naudojamo medžiagai išgauti gamtoje. Be to, REACH reglamento 3 straipsnio 39 punktas nėra tiesiogiai nurodytas Direktyvoje. Pavyzdžiui, dėl šio skirtumo ir ECHA gairėse pateiktos apibrėžties taikymo celiuliozė ir ligninas, ekstrahuojami iš medienos ir kukurūzų krakmolo, kuris gaunamas malant drėgnuoju būdu, atitinka gamtinio polimero apibrėžtį.

Dar vienas svarbus skirtumas yra tai, ar polimerizacijos procesas vyko gamtoje, ar jis yra su gyvais organizmais susijusio pramoninio proceso rezultatas. Remiantis REACH reglamentu ir susijusiomis ECHA gairėmis, pramoninės fermentacijos proceso metu pagaminti polimerai nelaikomi natūraliais polimerais, nes polimerizacija įvyko ne gamtoje. Todėl polimerai, gaunami biosintezės būdu žmogaus sukurtų auginimo ir fermentacijos procesų metu pramoninėje aplinkoje, pavyzdžiui, polihidroksialkanoatai (PHA), nelaikomi gamtiniais polimerais, nes jie nėra gamtoje vykusio polimerizacijos proceso rezultatas. Apskritai, jei polimeras gaunamas pramoninio proceso metu ir tos pačios rūšies polimeras egzistuoja gamtoje, pagamintas polimeras nėra laikomas gamtiniu polimeru.

ii)

Chemiškai nemodifikuoti

Direktyvos 11 konstatuojamojoje dalyje paaiškinta, kad sąvoka „chemiškai nemodifikuotos medžiagos“ turėtų būti aiškinama pagal REACH reglamento 3 straipsnio 40 punktą, kuriame nurodoma, kad:

„chemiškai nemodifikuota medžiaga – „cheminė medžiaga, kurios cheminė sandara išlieka nepakitusi net ir cheminiame procese ar ją chemiškai apdorojus arba fiziškai transformavus mineralogijos proceso metu, pavyzdžiui, norint pašalinti priemaišas“. [išskirta papildomai]

Direktyvos 3 straipsnio 1 punkte pavartota su gamtiniais polimerais susijusi sąvoka „chemiškai nemodifikuotas“ turi būti aiškinama taip: sprendžiant, ar gamybos metu polimeras buvo chemiškai modifikuotas, ar ne, turėtų būti atsižvelgiama tik į skirtumą tarp pradinio ir gauto polimero, nepaisant modifikacijų, kurios galėjo įvykti gamybos procesų metu, nes jos neturi įtakos naudojamo polimero, kuris galiausiai gali patekti į aplinką, savybėms.

Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, regeneruota celiuliozė, t. y. viskozė, lajocelis ir celiuliozės plėvelė, nėra laikoma chemiškai modifikuota, nes gauti polimerai nėra chemiškai modifikuoti, palyginti su pradiniu polimeru. Celiuliozės acetatas laikomas chemiškai modifikuotu, nes, palyginti su pradiniu gamtiniu polimeru, gamybos proceso metu atliekamos celiuliozės cheminės modifikacijos išlieka gamybos proceso pabaigoje.

Jeigu polimero cheminė struktūra pakinta dėl reakcijų, kurios vyksta tik gamtinio polimero ekstrahavimo proceso metu (pvz., medienos plaušienos gamybos procesas, naudojamas celiuliozei ir ligninui ekstrahuoti), tai nėra laikoma gamtinio polimero cheminės modifikacijos rezultatu, kaip apibrėžta Direktyvos 3 straipsnio 1 punkte ir 11 konstatuojamojoje dalyje. Todėl nelaikoma, kad popierius, gautas medienos plaušienos gamybos metu, yra pagamintas iš chemiškai modifikuotų gamtinių polimerų. Šis aiškinimas taip pat atitinka prie Europos Komisijos pasiūlymo dėl šios direktyvos pridedamą poveikio vertinimą (toliau – poveikio vertinimas), kuriame teigiama, kad popieriaus gaminiai, kurie nėra iš vidaus ar iš išorės padengti plastiku, yra prieinamos ir tvaresnės alternatyvos vienkartiniams plastikiniams gaminiams (5).

2.2.   Vienkartinis plastikinis gaminys (3 straipsnio 2 punktas)

Direktyvos 3 straipsnio 2 punkte pateikiama ši vienkartinio plastikinio gaminio apibrėžtis:

vien arba iš dalies iš plastiko pagamintas gaminys, kuris nėra sukurtas, suprojektuotas ar pateiktas rinkai taip, kad per jo gyvavimo trukmę jį būtų galima panaudoti daugelį kartų ar ciklų, grąžinant jį gamintojui pakartotinai užpildyti, arba pakartotinai panaudoti tam pačiam tikslui, kuriam jis buvo sukurtas“ [išskirta papildomai].

Be to, 7 ir 12 konstatuojamosiose dalyse teigiama, kad Direktyva turėtų būti taikoma tik tiems vienkartiniams plastikiniams gaminiams, kurie dažniausiai randami Sąjungos paplūdimiuose, įskaitant žvejybos įrankius ir gaminius, kurių sudėtyje yra aerobiškai skaidaus plastiko, ir kad dėl šios priežasties Direktyva neturėtų būti taikoma stiklinei ir metalinei gėrimų tarai. Pagal Direktyvą stiklinei ar metalinei gėrimų tarai su plastikiniais kamšteliais ir dangteliais aiškiai netaikomos priedo C, E, F ir G dalys, bet jos taikomos kombinuotosioms gėrimų pakuotėms. Tai atitinka Direktyvos tikslus sutelkti pastangas ten, kur jų labiausiai reikia.

2.2.1.   Plastiko kiekis: vien arba iš dalies iš plastiko pagaminti gaminiai

Direktyvos priede išvardyti vienkartiniai plastikiniai gaminiai patenka į jos taikymo sritį, jeigu jie yra vien arba tik iš dalies pagaminti iš plastiko, kaip apibrėžta 3 straipsnio 1 ir 2 punktuose. Direktyvoje nenumatyta jokia plastiko kiekio vienkartiniame plastikiniame gaminyje de minimis riba, pagal kurią būtų nustatoma, ar tam gaminiui taikoma vienkartinio plastikinio gaminio apibrėžtis, ar ne; todėl turi būti taikomas kokybinis vertinimas.

Gaminant daugelį medžiagų, įskaitant neplastikines medžiagas, šioje direktyvoje nustatytą apibrėžtį atitinkantys polimerai dažnai naudojami siekiant išgauti konkrečias medžiagų savybes, taip pat didesnį gamybos proceso našumą. Tos polimerinės medžiagos dažnai būna sintetiniai cheminiai priedai. Tokių polimerinių medžiagų, pavyzdžiui, stiprinimo priemonių ar rišiklių ir pagalbinių perdirbimo medžiagų, naudojimas medžiagai, kuri savaime nėra plastikas, gaminti nėra pagrindas tik iš šios medžiagos pagamintą vienkartinį gaminį laikyti iš dalies plastikiniu. Visų pirma, rengiant pasiūlymą dėl Direktyvos (6), buvo konkrečiai įvertintas popierinių ir kartoninių gaminių, kaip tvarios alternatyvos vienkartiniams plastikiniams gaminiams, naudojimo potencialas. Todėl, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, vienkartiniai popieriniai ir kartoniniai gaminiai, pagaminti tik iš popieriaus ir kartono ir nepadengti plastiku iš vidaus ar iš išorės, neturi būti laikomi vienkartiniais plastikiniais gaminiais, kaip apibrėžta Direktyvoje.

Tačiau jeigu iš popieriaus ar kartono pagaminta ar kita medžiaga iš išorės arba iš vidaus padengiama plastiku siekiant ją apsaugoti nuo vandens ar riebalų, galutinis produktas laikomas sudėtiniu produktu, kurį sudaro daugiau nei viena medžiaga, iš kurių viena yra plastikas. Šiuo atveju galutinis produktas laikomas iš dalies pagamintu iš plastiko. Vadinasi, vienkartiniai popieriniai ar kartoniniai gaminiai, iš išorės arba iš vidaus padengti plastiku, yra iš dalies pagaminti iš plastiko ir patenka į Direktyvos taikymo sritį. Tą patvirtina ir tai, kad poveikio vertinime (7) popieriniai ir kartoniniai puodeliai su plastiko sluoksniu, skirtingai nei kiti vienkartiniai popieriniai ir kartoniniai gaminiai, kurie nėra iš vidaus ar iš išorės padengti plastiku, nėra laikomi alternatyva, nes jie patys nėra be plastiko. Šį aiškinimą patvirtina tai, kad išimtis, taikoma dangoms, kuri iš pradžių buvo įtraukta į Komisijos pasiūlymo (8) 8 konstatuojamąją dalį, nebėra įtraukta nei į Direktyvos 11 konstatuojamąją dalį, nei į kitas Direktyvos nuostatas. Taip teisėkūros institucijos išreiškė ketinimą aiškiai nenustatyti, kad į Direktyvos taikymo sritį nepatenka iš kitų nei plastikas medžiagų pagaminti gaminiai, kurie iš išorės ir iš vidaus yra padengti plastiku. Pagal 9 konstatuojamąją dalį, didelės ir mažos vienkartinių plastikinių gaminių plastiko nuolaužos sukelia didelę žemės taršą ir dirvožemio užterštumą, taip pat gali patekti į jūros aplinką ir daryti jai neigiamą poveikį. Todėl šių gaminių įtraukimas į Direktyvos taikymo sritį ne tik atitinka jos tikslus, bet ir yra reikalingas siekiant užkirsti kelią tam tikrų vien arba iš dalies iš plastiko pagamintų trumpą laiką naudojamų vartojimo gaminių, kurie gali tapti šiukšlėmis, keliančiomis grėsmę visų pirma jūrų ekosistemoms, biologinei įvairovei ir žmonių sveikatai, poveikiui ir jį sumažinti. Tai taip pat reikia, kad būtų įgyvendintas tikslas kuriant novatoriškus ir tvarius verslo modelius, gaminius ir medžiagas skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos, kurioje pirmenybė teikiama tvariems ir netoksiškiems ir pakartotinai naudoti tinkamiems gaminiams bei pakartotinio naudojimo sistemoms, o ne vienkartiniams gaminiams, taip siekiant, visų pirma, mažinti susidarančių atliekų kiekį.

Dar vienas pavyzdys – kartoninės gėrimų pakuotės, kurias paprastai sudaro keli popieriaus, plastiko ir kai kuriais atvejais aliuminio sluoksniai, reikalingi gėrimo taros techninėms savybėms, įskaitant deguonies ir vandens sulaikymą, užtikrinti. Kartoninės gėrimų pakuotės yra kombinuotosios gėrimų pakuotės (9), aiškiai įtrauktos į Direktyvos taikymo sritį, kaip nurodyta priedo C, E ir G dalyse, taip pat 12 ir 18 konstatuojamosiose dalyse.

2.2.2.   Vienkartinis

Tam, kad būtų galima vartoti visus 3 straipsnio 2 punkte nurodytus terminus, gaminys negali būti sukurtas, suprojektuotas ar pateiktas rinkai taip, kad per jo gyvavimo trukmę jį būtų galima panaudoti daugelį kartų ar ciklų. Taip turėtų būti išvengta situacijų, kai galutiniai produktai gali būti pateikti rinkai arba parduodami kaip daugkartiniai ar pakartotinio naudojimo gaminiai, nors nėra taip sukurti ir suprojektuoti, arba būti pateikti rinkai netaikant sistemos ar susitarimo, kuriais būtų užtikrintas jų pakartotinis naudojimas.

Gaminio dizaino savybės gali padėti nustatyti, ar gaminys turėtų būti laikomas vienkartinio, ar daugkartinio naudojimo. Tai, ar gaminys yra sukurtas, suprojektuotas ir pateiktas rinkai kaip pakartotinio naudojimo gaminys, galima įvertinti atsižvelgiant į numatomą gaminio naudojimo laiką, t. y. ar gaminys skirtas naudoti keletą kartų prieš galutinį šalinimą ir suprojektuotas taip, kad neprarastų savo funkcionalumo, fizinių savybių ar kokybės, ir ar vartotojai paprastai suvokia, supranta ir naudoja jį kaip pakartotinio naudojimo gaminį. Atitinkamos gaminio dizaino savybės apima medžiagos sudėtį, plovumą ir taisomumą, kurios suteiktų galimybę tam pačiam tikslui, kuriam gaminys buvo sukurtas, panaudoti daugelį kartų ir ciklų. Talpyklos, kuri yra pakuotė, tinkamumas pakartotinai naudoti gali būti nustatytas laikantis esminių Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvos (10) reikalavimų, įskaitant patvirtinimus, kad pakuotė atitinka tuos esminius reikalavimus ir susijusius standartus.

2.2.3.   Gaminio tinkamumas pakartotinai užpildyti ir pakartotinai naudoti

Pagal Direktyvos 3 straipsnio 2 punktą vienkartinis gaminys – tai gaminys, kuris nėra sukurtas, suprojektuotas ar pateiktas rinkai taip, kad per jo gyvavimo trukmę jį būtų galima panaudoti daugelį kartų ar ciklų:

grąžinant jį gamintojui pakartotinai užpildyti arba

pakartotinai panaudoti tam pačiam tikslui, kuriam jis buvo sukurtas.

Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvoje pateikiama naudingų rekomendacijų, kaip nustatyti, kurie produktai pateikiami rinkai kaip šias sąlygas atitinkančios pakuotės ir todėl nelaikomi vienkartiniais, pavyzdžiui, rekomenduojama apibrėžti daugkartinę pakuotę ir nustatyti atitinkamą esminių reikalavimų dėl pakartotinio naudojimo pakuočių dalį. Kaip nustatyta Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvos 3 straipsnio 2a punkte, daugkartinė pakuotė yra „pakuotė, kuri buvo sumanyta, sukurta ir pateikta rinkai taip, kad per jos gyvavimo ciklą ją būtų galima ne vieną kartą panaudoti vežant prekes arba iš naujo ją užpildant, arba pakartotinai naudoti tuo pačiu tikslu, kuriuo ji buvo sumanyta“. Analogiškai daugkartinės pakuotės apibrėžtyje pateikiama naudingų gairių dėl vienkartinių plastikinių gaminių, kurie nėra pakuotės, pakartotinio naudojimo, nes panašūs principai taip pat taikomi ne pakuotėms, pavyzdžiui, kiek tai susiję su ketinimu panaudoti gaminius pakartotinai ir galimybe juos atnaujinti, išvalyti, išplauti ir sutaisyti taip, kad jie ir toliau galėtų atlikti numatytą funkciją.

Pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvos II priedo 2 punktą, kuriame nustatomi esminiai pakuotėms taikomi reikalavimai, daugkartinės pakuotės, be kita ko, turi pasižymėti tokiomis fizinėmis savybėmis ir charakteristikomis, kad įprastomis naudojimo sąlygomis jas būtų galima panaudoti keletą kartų ar ciklų. Išsamios sąlygos, kuriomis užtikrinama atitiktis šiems reikalavimams, išdėstytos Europos darniajame standarte EN 13429:2004 „Pakuotė. Pakartotinis naudojimas“. Tame standarte išvardyti tinkamumo pakartotinai naudoti reikalavimai:

numatytas pakartotinis pakuotės naudojimas (t. y. pakuotė yra specialiai suprojektuota, sukurta ir pateikta rinkai),

pakuotė suprojektuota taip, kad galėtų būti panaudota keletą kartų ar ciklų,

pakuotė gali būti ištuštinta labai jos nepažeidžiant ir nekeliant pavojaus produkto vientisumui, taip pat vartotojo sveikatai ir saugai,

pakuotė gali būti atnaujinta, išvalyta, išplauta ir sutaisyta taip, kad ir toliau galėtų atlikti numatytą funkciją,

nustatyta tvarka, kuria užtikrinama pakartotinio naudojimo galimybė, t. y. įdiegta ir veikia pakartotinio naudojimo sistema.

Jeigu Direktyvos priede išvardyti plastikiniai gaminiai nėra pateikiami rinkai kaip pakuotės, siekiant nustatyti, ar jie yra vienkartinio, ar daugkartinio naudojimo, turi būti atsižvelgiama į kitus aspektus. Pavyzdžiui, kai tos pačios rūšies gaminys, kuris paprastai rinkai pateikiamas kaip vienkartinė plastikinė pakuotė, galutiniams vartotojams parduodamas tuščias (pavyzdžiui, plastikiniai puodeliai ar maisto tara), tikslinga jį laikyti vienkartiniu plastikiniu produktu.

Veikiančios pakartotinio naudojimo sistemos, skirtos užpildyti, yra labai svarbios, kad būtų galima naudoti daugkartinius gaminius; tokios sistemos galėtų apimti pašto ar kurjerių pristatomų siuntų pakuotes arba surinkimo punktų saugyklų dėžutes parduotuvėse. Veikiančioje užpildymo sistemoje užpildydamas talpyklas gamintojas ir (arba) platintojas nekeičia produkto funkcionalumo, fizinių savybių ir kokybės (11). Taip pat pažymėtina, kad įdiegtos ir operatorių veiksmingai valdomos pakartotinio naudojimo sistemos, skirtos maistui ir gėrimams tiekti, gali nuosekliau užtikrinti, kad daugkartiniai gaminiai (pvz., puodeliai, tara ir stalo įrankiai) būtų tinkamai dezinfekuojami siekiant užtikrinti higieną, apsaugoti visuomenės sveikatą ir klientų bei darbuotojų saugą.

3.   RYŠYS TARP DIREKTYVOS (ES) 2019/904 IR DIREKTYVOS 94/62/EB

Vienkartiniai plastikiniai gaminiai, kuriems taikoma Vienkartinių plastikinių gaminių direktyva ir kurie taip pat laikomi pakuotėmis, kaip apibrėžta Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvos 3 straipsnio 1 punkte, turi atitikti abiejose direktyvose nustatytus reikalavimus.

Vienkartinių plastikinių gaminių direktyvos 10 konstatuojamojoje dalyje paaiškinta, kad abiejų direktyvų kolizijos atveju vadovaujamasi šia direktyva. Tai pasakytina apie vienkartinių plastikinių gaminių pateikimo rinkai apribojimus. Pagal Vienkartinių plastikinių gaminių direktyvos 4 straipsnį, nukrypstant nuo Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvos 18 straipsnio, vienkartinei plastikinei maisto tarai ir gėrimų puodeliams (įskaitant jų kamštelius ir dangtelius), kurie yra pakuotės, gali būti taikomi prekybos apribojimai siekiant, kad tokie gaminiai netaptų šiukšlėmis, ir užtikrinti, kad jie būtų pakeisti alternatyvomis, kurias galima naudoti pakartotinai arba kurių sudėtyje nėra plastiko. Vienkartinių plastikinių gaminių direktyva papildo Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvą, kiek tai susiję su naudojimo mažinimo priemonėmis, gaminių projektavimo reikalavimais, ženklinimo ir didesnės gamintojo atsakomybės taisyklėmis.

Vienkartiniams plastikiniams gaminiams, kurie nėra pakuotės, taikomi tik Vienkartinių plastikinių gaminių direktyvos reikalavimai net jei jų funkcijos ar savybės yra panašios į pakuočių.

3–1 lentelė

Vienkartiniai plastikiniai gaminiai, kurie laikomi ir nelaikomi pakuotėmis pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvą

Vienkartiniai plastikiniai gaminiai, kurie yra pakuotės

Vienkartiniai plastikiniai gaminiai, kurie nėra pakuotės

Užpildyta maisto tara; gėrimų tara, gėrimų buteliai ir gėrimų puodeliai, pakeliai ir pakuotės, lengvieji plastikiniai pirkinių maišeliai ir lėkštės (atitinka Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvos 3 straipsnio 1 punkte nustatytą i kriterijų)

Maisto tara, gėrimų tara, gėrimų buteliai ir gėrimų puodeliai, pakeliai ir pakuotės bei lėkštės, kurie pateikiami rinkai tušti, tačiau yra skirti pripildyti prekybos vietoje (atitinka Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvos 3 straipsnio 1 punkte nustatytą ii kriterijų)

Kamšteliai, dangteliai, gaubteliai, šiaudeliai, maišikliai ir kitų rūšių pakuočių dalys bei papildomi elementai, kurie yra pakuotės sudedamoji dalis (atitinka Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvos 3 straipsnio 1 punkte nustatytą iii kriterijų)

Stalo įrankiai, šiaudeliai ir maišikliai, nes jie paprastai neatlieka pakuotės funkcijos (neatitinka Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje nustatyto iii kriterijaus)

Talpyklos, įskaitant maisto tarą, gėrimų tara ir gėrimų buteliai (įskaitant jų kamštelius ir dangtelius) (12), gėrimų indeliai (įskaitant jų kamštelius ir dangtelius), kurie pateikiami rinkai tušti ir nėra skirti pripildyti prekybos vietoje (neatitinka Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje nustatyto ii kriterijaus)

Gaminiai, kurie nėra pakuotės:

ausų krapštukai,

oro balionai,

higieniniai paketai (įklotai), tamponai ir tamponų aplikatoriai,

drėgnosios servetėlės,

tabako gaminiai su filtrais ir filtrai, parduodami naudoti kartu su tabako gaminiais.

4.   KONKRETŪS GAMINIŲ KRITERIJAI

4.1.   Maisto tara

4.1.1.   Direktyvoje pateiktas gaminio aprašymas ir kriterijai

Toliau pateiktoje lentelėje apžvelgiami Direktyvoje pateikti vienkartinės plastikinės maisto taros aprašymai.

4–1 lentelė

Direktyvoje pateiktų maisto taros aprašymų apžvalga

Priedo A dalies 2 punktas, E dalies I skirsnio 1 punktas ir G dalies 1 punktas:

Maisto tara, t. y. talpyklos, kaip antai dėžutės su dangteliais arba be jų, kuriose laikomas maistas, kuris:

a)

skirtas nedelsiant suvartoti vietoje arba išsinešti;

b)

paprastai yra suvartojamas tiesiai iš talpyklos ir

c)

yra paruoštas suvartoti be papildomo paruošimo, pavyzdžiui, kepimo, virimo ar pašildymo, įskaitant maisto tarą, naudojamą greitam maistui arba kitam nedelsiant suvartoti skirtam maistui, išskyrus gėrimų tarą, lėkštes, pakelius ir pakuotes, kuriuose pateikiamas maistas.

12 straipsnis.

„Siekiant nustatyti, ar maisto tara laikytina vienkartiniu plastikiniu gaminiu pagal šią direktyvą, be priede išvardytų kriterijų dėl maisto taros, lemiamas kriterijus yra tikimybė, kad ta tara dėl savo dydžio ar talpos bus išmesta kaip šiukšlės, ypač vienos porcijos taros atveju.“

Direktyvos priedo A dalies 2 punkte, E dalies I skirsnio 1 punkte ir G dalies 1 punkte nustatyti trys kriterijai taikomi kartu. Todėl tam, kad maisto tarai būtų taikoma Direktyva, ji turi atitikti visus tris kriterijus, taikomus joje laikomam maistui.

Aiškinant ir taikant šiuos tris kriterijus, gali būti naudojami šie rodikliai:

1)

Kriterijus: skirtas nedelsiant suvartoti vietoje arba išsinešti

Susiję rodikliai

Maisto taroje esančio maisto produkto rūšis: maisto produktai, paprastai skirti nedelsiant suvartoti, yra, pavyzdžiui, riešutai, sumuštiniai, jogurtai, salotos ir pagaminti valgiai, vaisiai ir daržovės.

Prie vienkartinės plastikinės maisto taros pridedami elementai, kaip antai šakutės, peiliai, šaukštai, lazdelės ir (arba) padažai. Tačiau tokių elementų nebuvimas savaime nereiškia, kad gaminiui neturėtų būti taikoma Direktyva.

2)

Kriterijus: paprastai yra suvartojamas tiesiai iš talpyklos

Susijęs rodiklis

Dėl maisto taros formos joje esantį maisto produktą galima (lengvai) valgyti tiesiai iš taros, t. y. tiesiog ją atidarius.

3)

Kriterijus: yra paruoštas suvartoti be papildomo paruošimo, pavyzdžiui, kepimo, virimo ar pašildymo

Susiję rodikliai:

Maisto taroje esantis maisto produktas gali būti vartojamas be papildomo paruošimo. Pavyzdžiui, maisto produkto nereikia užšaldyti, gaminti, virti ar pašildyti, taip pat nereikia kepti keptuvėje, ant grotelių, orkaitėje ar mikrobangų krosnelėje ir skrudinti. Pavyzdžiui, vaisių ir daržovių plovimas, lupimas ar pjaustymas neturėtų būti laikomas ruošimu, nes tai galima lengvai atlikti kur nors važiuojant ar einant, todėl tai nėra rodiklis, pagal kurį Direktyva netaikoma.

Maisto taroje esantys maisto produktai gali būti vartojami prieš vartojimą nepridedant papildomų prieskonių ar padažų (nebent jie patiekiami kartu su maisto produktu), šalto ar karšto vandens, įskaitant pieną, kaip antai grūdų dribsnių atveju (nebent grūdų dribsnių porcija parduodama kartu su į tam tikrą tarą supilta papildoma pieno porcija), ar sriubų miltelių.

Reikėtų pažymėti, kad Direktyva taip pat taikoma joje nustatytus reikalavimus atitinkančiai maistui laikyti naudojamai maisto tarai, kuri parduodama tuščia ir nėra skirta pripildyti prekybos vietoje.

Be šių trijų bendrai taikomų kriterijų, į Direktyvos 12 straipsnį įtrauktas tikimybės, kad maisto tara, ypač vienos porcijos tara, dėl savo dydžio ar talpos bus išmesta kaip šiukšlė, kriterijus. Nors 12 straipsnyje vienos porcijos tara paminėta kaip lemiamas veiksnys, Direktyvoje nėra pateikta nei vienos porcijos taros apibrėžties, nei bendro pobūdžio paaiškinimo. 12 konstatuojamojoje dalyje nurodoma, kad, pagal šią direktyvą, maisto tara, kurioje telpa daugiau nei viena maisto porcija, ar daugiau nei po vieną vienetą parduodama vienos porcijos dydžio maisto tara, neturi būti laikomos vienkartiniais plastikiniais produktais. Visų pirma išimties taikymas daugiau nei po vieną vienetą parduodamai vienos porcijos dydžio maisto tarai reiškia, kad vienos porcijos sąvoka galėtų būti susijusi tokia porcija, kokią vieno valgymo metu paprastai gali suvartoti vienas asmuo. Tačiau atitinkamas kiekis ir dydis gali skirtis priklausomai nuo maisto produktų maistinės vertės ir vartojimo įpročių visoje Sąjungoje. Be to, kalbant apie gėrimų tarą, Direktyvos priedo I skirsnio C dalies 3 punkte ir G dalies 3 punkte nustatyta trijų litrų riba, kurią viršijančiai tarai Direktyva netaikoma. Ši riba aktuali siekiant užkirsti kelią aplinkos taršai vienkartiniais plastikiniais gaminiais, kurių porcijas vieno valgymo metu paprastai gali suvartoti keli asmenys. Pagal analogiją, nustatant, ar porciją paprastai galima suvartoti vieno valgymo metu, tokį patį kiekį kaip viršutinę ribą siūloma naudoti ir maisto tarai.

4.1.2.   Gaminių apžvalga ir aiškinamųjų pavyzdžių sąrašas

4–2 lentelėje pateikta keletas tam tikrų rūšių maisto taros, kuri gali būti laikoma patenkančia ir nepatenkančia į Direktyvos taikymo sritį, aiškinamųjų pavyzdžių.

4–2 lentelė

Vienkartinės plastikinės maisto taros apibrėžties aiškinimo kriterijų taikymas

Maisto taros rūšis

Bendrieji kriterijai

Konkrečiam produktui taikomi kriterijai

Įtraukta ar neįtraukta į Direktyvos taikymo sritį (ar laikomasi visų bendrųjų ir konkrečiam produktui taikomų kriterijų)

Plastikinis

Vienkartinis

Skirtas nedelsiant suvartoti

Paprastai yra suvartojamas tiesiai iš talpyklos

Paruoštas suvartoti be papildomo paruošimo

Plastikinė maisto tara, skirta karšto maisto porcijai

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

Įtraukta

Plastikinė maisto tara, skirta šalto maisto porcijai

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

Įtraukta

Kartoninė maisto tara, iš vidaus arba iš išorės padengta plastiku, skirta karštam arba šaltam maistui

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

Įtraukta

Plastikinė maisto tara, skirta desertui

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

ĮTRAUKTA

Plastikinė maisto tara, skirta daržovėms ar vaisiams

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

ĮTRAUKTA

Plastikinė maisto tara, skirta užkandžiams, pavyzdžiui, riešutams ar krekeriams

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

Įtraukta

Plastikinė maisto tara, skirta padažams ir užtepėlėms (pvz., garstyčioms, kečupui ar mirkalams)

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

Įtraukta

Plastikinė maisto tara, skirta daržovėms ar vaisiams, kurių nereikia papildomai ruošti

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

Įtraukta

Plastikinė maisto tara, skirta užšaldytam maistui, kurio nereikia papildomai ruošti

TAIP

TAIP

NE

TAIP

NE

Neįtraukta

Paprastai neparduodama išsinešti; maisto produktą reikia paruošti

Iš vidaus plastiku padengta kartoninė ledų tara, iš kurios produktas paprastai vartojamas tiesiogiai

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

Įtraukta

Iš plastiko pagamintos žuvies dėžutės ir mėsos padėklai, į kuriuos dedamas supakuotas maistas, kuris nėra skirtas nedelsiant suvartoti, paprastai nėra vartojamas iš maisto taros ir nėra paruoštas suvartoti be papildomo paruošimo

TAIP

TAIP

NE

NE

NE

Neįtraukta

Maisto produktą reikia papildomai paruošti ir paprastai jis nėra vartojamas iš maisto taros

Plastikinė maisto tara, skirta maistui ar maisto produktams, ant kurių į talpyklą reikia užpilti karšto vandens (pvz., lakštiniai, sriubos iš miltelių)

TAIP

TAIP

NE

TAIP

NE

Neįtraukta

Maisto produktą reikia papildomai paruošti; paprastai neparduodama išsinešti

4.2.   Pakeliai ir pakuotės

4.2.1.   Direktyvoje pateiktas gaminio aprašymas ir kriterijai

Priedo E dalies I skirsnio 2 punkte ir G dalies 2 punkte pakeliai ir pakuotės aprašomi taip: „Pakeliai ir pakuotės, pagaminti iš lanksčios medžiagos, kuriuose pateikiamas maistas, skirtas nedelsiant suvartoti iš pakelio ar pakuotės be papildomo paruošimo“.

Skirtingai nei maisto taros, kurios dydis, kiekis, vienos porcijos talpa ir daugiau nei po vieną vienetą parduodama vienos porcijos dydžio maisto tara nurodyti Direktyvos 12 straipsnyje ir 12 konstatuojamojoje dalyje, atveju, joje nėra nurodyta jokių konkrečių pakeliams ir pakuotėms taikomų kriterijų. Nors Direktyvoje to nėra aiškiai nurodyta, iš poveikio vertinime (13) aprašyto konteksto galima daryti išvadą, kad pagrindinis veiksnys, dėl kurio pakeliai ir pakuotės tampa jūrą teršiančiomis šiukšlėmis, yra išsineštinių maisto produktų vartojimas ir didesnio patogumo poreikis. Atsižvelgiant į Direktyvoje nustatytą tikslą užkirsti kelią aplinkos taršai vienkartiniais plastikiniais gaminiais ir į tai, kad pakeliai ir pakuotės yra vieni iš dažniausiai šiukšlėmis tampančių gaminių, tikslinga taikyti metodą, atitinkantį į Direktyvos taikymo sritį patenkančiai gėrimų tarai taikomą metodą, susijusį su trijų litrų riba.

Toliau pateikiami rodikliai gali būti naudojami aiškinant ir taikant konkretiems produktams skirtus kriterijus, taikomus pakeliams ir pakuotėms (ir juose esančiam maistui), kurie nurodyti priede:

1)

Kriterijus: pagamintas iš lanksčios medžiagos

Lanksčios pakuotės ir pakeliai, kurių forma lengvai keičiasi, pavyzdžiui, kai maistas įdedamas ar išimamas, o ne standžios pakuotės, kurių forma išlieka nepakitusi, kai maistas įdedamas ar išimamas.

Iš pakuotės dizaino matyti, kad joje esantis maisto produktas yra skirtas suvartoti iš karto po įsigijimo. Pakuotę ar pakelį galima lengvai atidaryti, pavyzdžiui, jį praplėšiant, prapjaunant, pasukant ar praskiriant.

2)

Kriterijus: į jį dedamas maistas, skirtas nedelsiant suvartoti iš pakuotės ar pakelio papildomai jo neruošiant

Viduje esančio maisto produkto rūšis: maisto produktai, tinkami suvartoti nedelsiant (pvz., saldainiai, riešutai, šokolado plytelės, vyšniniai pomidorai, traškučiai).

Pakuotė ar pakelis suprojektuotas taip, kad produktą būtų galima vartoti tiesiai iš pakuotės ar pakelio.

Prie vienkartinės pakuotės ar pakelio pridedami elementai, kaip antai šakutės, peiliai, šaukštai, lazdelės ir (arba) padažai. Tačiau tokių elementų nebuvimas savaime nereiškia, kad gaminiui neturėtų būti taikoma Direktyva.

Pakuotėje ar pakelyje esantis maisto produktas gali būti suvartotas papildomai jo neruošiant prieš vartojimą, t. y. jo neverdant, nekepant keptuvėje, ant grotelių, orkaitėje ar mikrobangų krosnelėje, nešildant ir neužšaldant. Prieš vartojant maisto produktą nebūtina pridėti prieskonių ar padažų (nebent jie patiekiami kartu su produktu), šalto ar karšto vandens ar kitų skysčių, įskaitant pieną, kaip, pavyzdžiui, grūdų dribsnių atveju. Maisto produktų plovimas, lupimas ar pjaustymas nėra laikomi ruošimu, nes tai galima lengvai atlikti kur nors važiuojant ar einant, todėl jie patenka į Direktyvos taikymo sritį.

4.2.2.   Gaminių apžvalga ir aiškinamųjų pavyzdžių sąrašas

4–3 lentelėje pateikta keletas tam tikrų rūšių pakelių ir pakuočių, kurie laikomi patenkančiais arba nepatenkančiais į Direktyvos taikymo sritį, aiškinamųjų pavyzdžių.

4–3 lentelė

Pakelių ir pakuočių pavyzdžiai

Pakelio ar pakuotės rūšis

Bendrieji kriterijai

Konkrečiam produktui taikomi kriterijai

Įtraukta ar neįtraukta į Direktyvos taikymo sritį (ar laikomasi visų bendrųjų ir konkrečiam produktui taikomų kriterijų)

Plastikinis

Vienkartinis

Pagamintas iš lanksčios medžiagos

Skirtas nedelsiant suvartoti iš pakuotės ar pakelio be papildomo ruošimo

Pakelyje ar pakuotėje supakuoti maisto produktai, skirti nedelsiant suvartoti (pvz., sausainiai, riešutai, traškučiai, kukurūzų spragėsiai, saldainiai, šokolado plytelės, kepiniai, užšaldyti produktai), parduodami atskirais vienetais

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

Įtraukta

Pakelis ar pakuotė, kuriame supakuotas maistas, skirtas nedelsiant suvartoti iš pakelio ar pakuotės papildomai jo neruošiant (pvz., traškučiai, saldainiai, šokolado plytelės, kepiniai, šaldyti produktai), parduodamas po vieną ar daugiau nei po vieną vienetą (t. y. sudėtiniuose paketuose)

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

Įtraukta

Pakelis, kuriame supakuotos kelios maisto porcijos, skirtos nedelsiant suvartoti iš pakelio ir atskirai nesuvyniotos (pvz., kepiniai, sausainiai, saldainiai, kramtomoji guma, traškučiai)

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

Įtraukta

Sumuštinių pakuotė

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

Įtraukta

Pakelis, kuriame supakuotas pagardas ar padažas

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

Įtraukta

Pakelis, kuriame supakuoti sausi pusryčių dribsniai

TAIP

TAIP

TAIP

NE

NEĮTRAUKTA

Maisto produktas nėra skirtas nedelsiant suvartoti iš pakelio; paprastai prieš vartojimą išimama iš pakelio ir įpilama pieno

Pakelis, kuriame supakuotas šviežias ar sausas maistas, kurį reikia papildomai paruošti (pvz., visa salotų gūžė, nevirti makaronai, nevirti lęšiai)

TAIP

TAIP

TAIP

NE

NEĮTRAUKTA

Maisto produktas paprastai nevartojamas tiesiai iš pakelio ar pakuotės; maisto produktas paprastai papildomai paruošiamas prieš vartojimą

Pakelis, kuriame supakuoti supjaustyti salotų lapai, kurių nereikia papildomai paruošti prieš tai, kai jie bus nedelsiant suvartoti

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

ĮTRAUKTA

4.3.   Stalo įrankiai, lėkštės, šiaudeliai ir maišikliai

4.3.1.   Produktų aprašymai Direktyvoje

Stalo įrankiai, lėkštės, šiaudeliai ir maišikliai aptariami Direktyvos 5 straipsnyje, tačiau nėra joje apibrėžiami. Direktyvos priedo B dalyje pateikiamos gairės, konkrečiai susijusios tik su stalo įrankių apibrėžtimis, t. y. priedo B dalies 2 punkte nurodyta, kad šakutės, peiliai, šaukštai ir lazdelės yra įtraukti į stalo įrankių apibrėžtį.

Kai šie gaminiai pateikiami rinkai, visų pirma jiems priskiriamas šis BVPŽ kodas (14): vienkartiniai pagaminto valgio tiekimo reikmenys (39222100–5) ir vienkartiniai stalo įrankiai ir lėkštės (39222110–8).

Stalo įrankiai, lėkštės, šiaudeliai ir maišikliai, kurie pagaminti vien iš chemiškai nemodifikuotų gamtinių polimerų, nepatenka į Direktyvos taikymo sritį.

Pagal priedo B dalies 4 punktą, šiaudeliai, kurie patenka į Tarybos direktyvų 90/385/EEB (15) arba 93/42/EEB (16) taikymo sritį kaip medicinos priemonės, nepatenka į Direktyvos taikymo sritį (17).

ES rekomendacijose dėl Direktyvos 93/42/EEB (18) taikymo pateikiamos gairės dėl medicinos priemonių klasifikavimo (19) rizikos vertinimo tikslais gairės. Šiose gairėse nepateikiama šiaudelių, naudojamų kaip medicinos priemonių, konkrečių pavyzdžių. Tačiau į direktyvose 90/385/EEB ir 93/42/EEB nustatytą konkrečią medicinos priemonių apibrėžtį įtraukti gaminiai, konkrečiai naudojami traumai ar negaliai palengvinti ar kompensuoti. Jeigu plastikiniai šiaudeliai laikomi medicinos priemonėmis, jie turi būti skirti, kaip numatyta gamintojo, naudoti žmogaus ligai diagnozuoti, jos plitimui stabdyti (prevencijai), jos eigai stebėti, jai gydyti ar palengvinti, arba traumai ar negaliai diagnozuoti, stebėti, gydyti, palengvinti ar kompensuoti, taip pat turi būti paženklinti CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 93/42/EB, kaip ir pagal Reglamentą (ES) 2017/745 (20).

4.3.2.   Gaminių apžvalga ir aiškinamųjų pavyzdžių sąrašas

4–4 lentelėje pateikta keletas vienkartinių plastikinių stalo įrankių, lėkščių, šiaudelių ir maišiklių, kurie laikomi patenkančiais arba nepatenkančiais į Direktyvos taikymo sritį, pavyzdžių.

4–4 lentelė

Vienkartinių plastikinių stalo įrankių, lėkščių, šiaudelių ir maišiklių apibrėžties aiškinimo kriterijų taikymas

Stalo įrankių rūšys; lėkštės; šiaudeliai; maišikliai;

Bendrieji kriterijai

Konkrečiam produktui taikomi kriterijai

Įtraukta ar neįtraukta į Direktyvos taikymo sritį (ar laikomasi visų bendrųjų ir konkrečiam produktui taikomų kriterijų)

Plastikinis

Vienkartinis

Nepatvarios medžiagos

Ne medicinos priemonė

Vienkartiniai stalo įrankiai, lėkštės, šiaudeliai ir maišikliai, pagaminti vien iš plastiko

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

ĮTRAUKTA

Vienkartiniai stalo įrankiai, lėkštės, šiaudeliai ir maišikliai, pagaminti iš dalies iš plastiko, pvz., pagaminti daugiausia iš kitų nei plastikas medžiagų, bet padengti plastiku iš vidaus ar iš išorės

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

ĮTRAUKTA

Vienkartiniai plastikiniai šiaudeliai, pridėti prie gėrimų taros

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

ĮTRAUKTA

(pagal 5 straipsnį)

Vienkartiniai plastikiniai stalo įrankiai, pridėti prie maisto pakuotės

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

ĮTRAUKTA

(pagal 5 straipsnį)

Vienkartiniai stalo įrankiai, lėkštės, šiaudeliai ir maišikliai, pagaminti ne iš plastiko, pvz., pagaminti iš popieriaus ar medienos ir nepadengti plastiku

NE

TAIP

TAIP

TAIP

NEĮTRAUKTA

Gaminio sudėtyje nėra plastiko

Daugkartinio naudojimo stalo įrankiai, lėkštės, šiaudeliai ir maišikliai, pagaminti ne iš plastiko, o iš patvarios medžiagos, pvz., keramikos ar metalo

NE

NE

NE

TAIP

NEĮTRAUKTA

Gaminys neskirtas vienkartiniam naudojimui

Daugkartinio naudojimo plastikiniai stalo įrankiai, lėkštės, šiaudeliai ir maišikliai, specialiai suprojektuoti ir pateikti rinkai, kad būtų naudojami daugiau nei vieną kartą, ir paprastai vartotojai juos suvokia ir naudoja būtent taip.

TAIP

NE

NE

TAIP

NEĮTRAUKTA

Gaminys neskirtas vienkartiniam naudojimui

Plastikiniai šiaudeliai, skirti naudoti kaip medicinos priemonės ir ženklinami CE ženklu

TAIP

TAIP

TAIP

NE

NEĮTRAUKTA

Gaminys, skirtas naudoti kaip medicinos priemonė

4.4.   Gėrimų tara, gėrimų buteliai ir indeliai (įskaitant jų kamštelius, dangtelius ir gaubtelius)

4.4.1.   Direktyvoje pateikti gaminio aprašymai ir kriterijai

4–5 lentelėje apžvelgiami Direktyvoje nurodyti gaminių kriterijai, susiję su gėrimų tara, gėrimų buteliais ir gėrimų indeliais.

4–5 lentelė

Direktyvoje pateikiami atitinkami gėrimų taros, gėrimų butelių ir gėrimų indelių, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius, aprašymai

Gėrimų tara

Priedo C ir F dalyse gėrimų tara aprašoma taip:

Ne daugiau kaip trijų litrų gėrimų tara, t. y. talpyklos, naudojamos skysčiams laikyti, kaip antai gėrimų buteliai, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius, ir kombinuotosios gėrimų pakuotės, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius, išskyrus:

a)

stiklinę ar metalinę gėrimų tarą su plastikiniais kamšteliais ir dangteliais;

b)

gėrimų tarą, skirtą ir naudojamą specialiosios medicininės paskirties skystiems maisto produktams, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 609/2013 2 straipsnio [2 dalies] g punkte.

Priedo E dalies I skirsnio 3 punkte ir G dalies 3 punkte gėrimų tara aprašoma taip:

„Ne daugiau kaip trijų litrų gėrimų tara, t. y. talpyklos, naudojamos skysčiams laikyti, kaip antai gėrimų buteliai, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius, ir kombinuotosios gėrimų pakuotės, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius, išskyrus stiklinę ar metalinę gėrimų tarą su plastikiniais kamšteliais ir dangteliais“.

Priedo F dalyje gėrimų buteliai aprašomi taip:

Ne daugiau kaip trijų litrų talpos gėrimų buteliai, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius, išskyrus:

a)

stiklinius ar metalinius gėrimų butelius su plastikiniais kamšteliais ir dangteliais;

b)

gėrimų butelius, skirtus ir naudojamus specialiosios medicininės paskirties skystiems maisto produktams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 609/2013 2 straipsnio [2 dalies] g punkte.

Direktyvos priedo A dalies 1 punkte, E dalies I skirsnio 4 punkte ir G dalies 4 punkte gėrimų indeliai apibrėžiami kaip gėrimų indeliai, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius. Priedo D dalies 4 punkte taip pat nurodomi gėrimų indeliai, tačiau nenurodomi kamšteliai ir dangteliai.

Toliau pateikti du pagrindiniai aprašomų savybių rodikliai naudojami vienkartinei plastikinei gėrimų tarai ir gėrimų buteliams apibrėžti:

1)

ne daugiau kaip trijų litrų talpos ir

2)

talpyklos, naudojamos skysčiams laikyti.

Gėrimų tara iš esmės parduodama ir naudojama skystam geriamam produktui. Priedo C dalyje, E dalies I skirsnio 3 punkte, G dalies 3 punkte ir F dalyje (tik gėrimų buteliai) taip pat nurodyta, kad kamšteliai ir dangteliai yra įtraukti į gėrimų taros ir gėrimų butelių apibrėžtį. Be to, kombinuotosios gėrimų pakuotės taip pat įtrauktos į Direktyvos taikymo sritį.

Kiek tai susiję su gėrimų indeliais, Direktyvoje nepateikiama konkretaus aprašymo, kriterijų ar pavyzdžių. Priedo A dalies 1 punkte, E dalies I skirsnio 4 punkte ir G dalies 4 punkte tik nurodyta, kad kamšteliai ir dangteliai taip pat turi būti įtraukti į šią gaminių kategoriją. Direktyvos 12 konstatuojamojoje dalyje nurodyti gėrimų pavyzdžiai – alus, vynas, vanduo, skysti gaivieji gėrimai, sultys ir nektarai, tirpieji gėrimai ar pienas (21). Išsamesni paaiškinimai, susiję su gėrimo apibrėžtimi, pateikiami šio dokumento 4.5.1 skirsnyje (t. y. skystis, kuris vartojamas geriant). Reikėtų pažymėti, kad Direktyva taip pat taikoma pirmiau išdėstytus reikalavimus atitinkantiems skysčiams laikyti naudojamiems gėrimų indeliams, kurie parduodami tušti.

4.4.2.   Kamšteliai, dangteliai ir gaubteliai

Direktyvoje nurodoma, kad gėrimų tara ir gėrimų buteliai uždaromi kamšteliais ir dangteliais, o gėrimų indeliai uždaromi dangteliais ir gaubteliais.

Gėrimų tara uždaroma kamšteliais, dangteliais ir gaubteliais, kad neišbėgtų jos turinys. Jie naudojami kartu su gėrimų tara, gėrimų buteliais ir gėrimų indeliais siekiant užtikrinti, kad viduje esantis skystas produktas neišbėgtų ir galėtų būti gabenamas. Nei Direktyvoje, nei kituose galiojančiuose ES teisės aktuose ar techniniuose standartuose aiški apibrėžtis nėra pateikta. Tačiau jiems apibrėžti gali būti naudojamos šios gairės:

Kamšteliai – uždarymo priemonės, kurios pritvirtinamos prie gėrimų taros ar gėrimų butelių, pavyzdžiui, tam, kad juose esantis skystis neišbėgtų (taip pat po to, kai dangtelis buvo nuimtas) ir juos būtų galima saugiai gabenti. Šiuo metu kamšteliai paprastai būna užsukami arba užspaudžiami (prikabinti). Užsukami kamšteliai gali būti plokščio viršaus (tokie yra labiausiai paplitę) arba jie gali būti, pavyzdžiui, gėrimo snapelio, kuris paprastai vadinamas sportiniu kamšteliu, pagrindas. Savo ruožtu sportiniai kamšteliai gali būti nuspaudžiami ir atitraukiami arba atverčiami ir yra suprojektuoti taip, kad liktų pritvirtinti prie gėrimų taros. Tokio tipo kamšteliuose dažnai būna apsauginis elementas (pagal kurį galima lengvai nustatyti jų pažeidimus).

Dangteliai – plastikiniai arba pagaminti iš sudėtinių medžiagų, pritvirtinti prie gėrimų taros, gėrimų butelių ir gėrimų indelių ir užsandarinti plastikine plėvele. Juos galima nulupti arba nuplėšti. Vartotojui pirmą kartą atidarius ir nuėmus tokį dangtelį, jo nebegalima vėl uždėti ant gaminio. Dangteliai taip pat gali būti didesnio skersmens arba tai gali būti neapvalūs kamšteliai.

Gaubteliai – gėrimų indeliams skirtos uždarymo priemonės, kurios apsaugo juose esantį skystį, bet paprastai visiškai jų neužsandarina. Nuėmus gaubtelius, juos galima vėl uždėti ant gaminio neprarandant jų uždarymo funkcijos. Kai kurie gaubteliai turi apsauginį elementą, kuris laikomas uždarymo mechanizmo dalimi.

Vienkartinės plastikinės gėrimų taros ir gėrimų butelių kamštelių ir dangtelių, taip pat vienkartinių plastikinių gėrimų indelių dangtelių ir gaubtelių pavyzdžiai bei paaiškinimai, ar jie patenka, ar nepatenka į Direktyvos taikymo sritį, pateikiami 4–6 lentelėje.

4–6 lentelė

Įvairių kamštelių, dangtelių ir gaubtelių rūšių pavyzdžiai

Kamštelių, dangtelių ir gaubtelių rūšys

Įtraukta ar neįtraukta į Direktyvos taikymo sritį

Iš plastiko pagaminti kamšteliai, naudojami kartu su vienkartiniais plastikiniais gėrimų buteliais (pateiktas pavyzdys) ir kartoninėmis gėrimų pakuotėmis (nėra pavyzdžio)

Image 1

ĮTRAUKTA

Iš plastiko pagaminti sportiniai kamšteliai, naudojami kartu su vienkartiniais plastikiniais gėrimų buteliais

Image 2

ĮTRAUKTA

Iš plastiko pagaminti kamšteliai, naudojami kartu su vienkartiniais plastikiniais gėrimų maišeliais

Image 3

ĮTRAUKTA

Atverčiami kamšteliai, skirti vienkartinei plastikinei gėrimų tarai

Image 4

ĮTRAUKTA

Plastikiniai kamšteliai su atskira sandarinimo membrana (dvejopas uždoris), naudojami kartu su vienkartine plastikine gėrimų tara

Image 5

ĮTRAUKTA

Iš plastiko pagaminti gaubteliai, naudojami su vienkartiniais plastikiniais gėrimų indeliais

Image 6

ĮTRAUKTA

Užsukami aliumininiai kamšteliai su plastikiniu užsandarinimu ir apsaugine juostele, naudojami kartu su vienkartine plastikine gėrimų tara ir gėrimų buteliais

Image 7

IŠ DALIES ĮTRAUKTA

Metaliniams kamšteliams ar dangteliams su plastikiniu užsandarinimu taikomi Direktyvoje nustatyti reikalavimai, išskyrus 6 straipsnyje nustatytus gaminiams taikomus reikalavimus.

Nuplėšiami kamšteliai su žiedu, užsandarinti plastiku, ir plastikine patraukiama ąsele naudojami kartu su vienkartine plastikine gėrimų tara ir gėrimų buteliais

Image 8

IŠ DALIES ĮTRAUKTA

Metaliniams kamšteliams ar dangteliams su plastikiniu užsandarinimu taikomi Direktyvoje nustatyti reikalavimai, išskyrus 6 straipsnyje nustatytus gaminiams taikomus reikalavimus.

Folijos dangtelis ant vienkartinės plastikinės gėrimų taros

Image 9

ĮTRAUKTA

Sandarinimo membrana neįtraukta į kamštelio ar dangtelio apibrėžtį ir nepatenka į 6 straipsnio taikymo sritį.

4.4.3.   Konkretiems produktams taikomos išimtys

Pagal Direktyvos priedo C dalies a punktą, E dalies I skirsnio 3 punktą, F dalies a punktą ir G dalies 3 punktą, stiklinei ar metalinei gėrimų tarai su plastikiniais kamšteliais ir dangteliais aiškiai netaikomi Direktyvos reikalavimai, taikytini vienkartinei plastikinei gėrimų tarai.

Gėrimų tarai ir gėrimų buteliams, naudojamiems specialiosios medicininės paskirties skystiems maisto produktams, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 609/2013 (22) 2 straipsnio g punkte, pagal priedo C dalies b punktą ir F dalies b punktą 6 straipsnis netaikomas.

Taip pat svarbus produkto tūris ir dydis. Didesnės nei trijų litrų talpos gėrimų tara ir gėrimų buteliai nepatenka į Direktyvos taikymo sritį.

Direktyvoje nenustatyta konkreti tūrio ir dydžio riba, taikoma gėrimų indeliams. Nors Direktyvoje to nėra aiškiai nurodyta, iš poveikio vertinime (23) aprašyto konteksto galima daryti išvadą, kad pagrindinis veiksnys, dėl kurio gėrimų indeliai tampa jūrą teršiančiomis šiukšlėmis, yra išsineštinių maisto produktų ir gėrimų vartojimas ir didesnio patogumo poreikis. Atsižvelgiant į Direktyvoje nustatytą tikslą užkirsti kelią aplinkos taršai vienkartiniais plastikiniais gaminiais ir į tai, kad gėrimų indeliai yra vieni iš dažniausiai šiukšlėmis tampančių gaminių, tikslinga taikyti metodą, atitinkantį kitai į Direktyvos taikymo sritį patenkančiai gėrimų tarai taikomą metodą, susijusį su trijų litrų riba.

4.4.4.   Gaminių apžvalga ir aiškinamųjų pavyzdžių sąrašas

Tolesnėse lentelėse pateikiamas nebaigtinis sąrašas pavyzdžių, iš kurių matyti, kaip, remiantis pirmiau pateiktais kriterijais ir rodikliais, gali būti vertinama įvairi gėrimų tara, gėrimų buteliai ir gėrimų indeliai, ir ar jie laikomi patenkančiais ar nepatenkančiais į Direktyvos taikymo sritį.

4–7 lentelė

Gėrimų taros ir gėrimų butelių pavyzdžiai

Gėrimų taros ir gėrimų butelių rūšys

Bendrieji kriterijai

Konkrečiam produktui taikomi kriterijai

Įtraukta ar neįtraukta į Direktyvos taikymo sritį (ar laikomasi visų bendrųjų ir konkrečiam produktui taikomų kriterijų)

Plastikinis

Vienkartinis

Talpa

Skysčių tara

Maišeliai (pagaminti vien iš plastiko arba su plastiko sluoksniu, ne daugiau kaip trijų litrų talpos)

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

ĮTRAUKTA

(Gėrimų tara)

Plastikiniai buteliai (ne daugiau kaip trijų litrų talpos)

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

ĮTRAUKTA

(Gėrimų butelis)

Plastikinė tara, skirta vienai pieno ar grietinėlės porcijai (pvz., į kavą ar arbatą)

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

ĮTRAUKTA

(Gėrimų tara)

Kombinuotoji kartoninė pakuotė (ne daugiau kaip trijų litrų talpos)

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

ĮTRAUKTA

(Gėrimų tara)

Lanksti plastikinė gėrimų tara (ne daugiau kaip trijų litrų talpos) rankiniu būdu išardomoje kartoninėje dėžutėje

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

ĮTRAUKTA

(Gėrimų tara)

Plastikinis vandens butelis, kurio talpa didesnė nei trys litrai

TAIP

NE

NE

TAIP

NEĮTRAUKTA

Talpa didesnė nei trys litrai

Daugkartiniai ir užpildomi plastikiniai gėrimų buteliai, jeigu jie yra taip suprojektuoti ir pateikti rinkai šiam tikslui, o vartotojai juos suvokia ir naudoja būtent taip.

TAIP

NE

TAIP

TAIP

NEĮTRAUKTA

Daugkartinis butelis

Vientisa plastikinė gėrimų tara su kamšteliu su atsukant atsiskiriančiu žiedu

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

ĮTRAUKTA

(Gėrimų tara)


4–8 lentelė

Gėrimų indelių pavyzdžiai

Gėrimų indelių rūšys

Bendrieji kriterijai

Konkrečiam produktui taikomi kriterijai

Įtraukta ar neįtraukta į Direktyvos taikymo sritį (ar laikomasi visų bendrųjų ir konkrečiam produktui taikomų kriterijų)

Plastikinis

Vienkartinis

Pripildytas arba skirtas pripildyti gėrimo

Šaltiems gėrimams skirti indeliai, pagaminti iš 100 % plastiko (su gaubteliu ar dangteliu arba be jo)

TAIP

TAIP

TAIP

ĮTRAUKTA

(GĖRIMŲ INDELIAI)

Užpildyti popieriniai indeliai, padengti plastiku iš vidaus ar iš išorės, skirti (paprastai šaltiems) gėrimams (su dangteliu ar gaubteliu arba be jo)

TAIP

TAIP

TAIP

ĮTRAUKTA

(GĖRIMŲ INDELIAI)

Mažmeninėse ir didmeninėse parduotuvėse parduodami indeliai, pagaminti iš 100 % plastiko ir skirti sultims ar alkoholiniams gėrimams

TAIP

TAIP

TAIP

ĮTRAUKTA

(GĖRIMŲ INDELIAI)

Tušti indeliai, pagaminti iš 100 % plastiko, ir tušti popieriniai indeliai, padengti plastiku iš vidaus arba iš išorės, skirti karštiems ar šaltiems gėrimams (su dangteliu ar gaubteliu arba be jo)

TAIP

TAIP

TAIP

ĮTRAUKTA

(GĖRIMŲ INDELIAI)

Popieriniai indeliai, padengti plastiku iš vidaus arba iš išorės, parduodami mažmeninėse ir didmeninėse parduotuvėse

TAIP

TAIP

TAIP

ĮTRAUKTA

(GĖRIMŲ INDELIAI)

Popieriniai indeliai, padengti bioplastiku ar biologiškai skaidžiu plastiku iš vidaus arba iš išorės, parduodami mažmeninėse ir didmeninėse parduotuvėse

TAIP

TAIP

TAIP

ĮTRAUKTA

(GĖRIMŲ INDELIAI)

Daugkartiniai plastikiniai indeliai, kuriais prekiaujama užpildymo sistemose

TAIP

NE

TAIP

NEĮTRAUKTA

Indelis yra daugkartinis (užpildymo sistemos dalis)

Plastikinis indelis su tirpiųjų gėrimų milteliais, į kuriuos prieš vartojimą reikia įpilti, pvz., pieno ar vandens

TAIP

TAIP

TAIP

ĮTRAUKTA

(GĖRIMŲ INDELIAI)

Plastikinis indelis su tirpiųjų sriubų milteliais, į kuriuos prieš vartojimą reikia įpilti, pvz., vandens

TAIP

TAIP

NE

NEĮTRAUKTA

Indelis yra skirtas sriubai, kuri pagal Direktyvą nepriskiriama gėrimams, paruošti

Mažmeninėse parduotuvėse parduodami įvairioms paskirtims naudojami daugkartiniai gėrimų indeliai, jeigu jie yra taip suprojektuoti ir pateikti rinkai šiam tikslui, o vartotojai juos suvokia ir naudoja būtent taip.

TAIP

NE

TAIP

NEĮTRAUKTA

Indelis yra daugkartinis

Įvairioms paskirtims naudojami užpildomi indeliai, parduodami mažmeninėse parduotuvėse

TAIP

NE

TAIP

NEĮTRAUKTA

Indelis yra daugkartinis

4.5.   Tam tikrų (susijusių) gaminių kategorijų diferencijavimas

Į Direktyvos priedo A dalies 2 punktą, E dalies I skirsnio 1 punktą ir G dalies 1 punktą neįtraukta gėrimų tara ir maisto produktams skirtos lėkštės bei pakeliai ir pakuotės, kurie Direktyvos taikymo tikslais laikomi vienkartine plastikine maisto tara. Tam tikrais atvejais dėl pakuotės formos gali kilti abejonių, ar gaminys yra maisto, ar gėrimų tara, ar išvis kitos rūšies pakuotė, kuriai taikoma Direktyva, kaip antai pakeliai, pakuotės, gėrimų indeliai ar lėkštės.

Tolesniuose skirsniuose pateikiamos skirtingų, tačiau susijusių gaminių kategorijų diferencijavimo gairės.

4.5.1.   Pagrindiniai elementai, pagal kuriuos maisto tara atskiriama nuo gėrimų taros

Esminis žingsnis siekiant maisto tarą atskirti nuo gėrimų taros, gėrimų butelių ir gėrimų indelių – nustatyti, ar talpykloje yra maisto produktas, ar gėrimas. Norint maistą (taip pat maisto produktą) atskirti nuo gėrimo, turi būti naudojami šie kriterijai:

Lemiamą reikšmę atskiriant maisto tarą nuo gėrimų taros, gėrimų butelių ir gėrimų indelių turi talpykloje esančio produkto vartojimo būdas ir jo konsistencija. Kalbant apie maistą, Direktyvos 12 konstatuojamojoje dalyje pateikiamas nebaigtinis maisto produktų pavyzdžių sąrašas, t. y. papločių vyniotiniai su įdaru, salotos, vaisiai, daržovės ir desertai. Gėrimas parduodamas ir vartojamas skysto pavidalo ir gali būti geriamas. 12 konstatuojamojoje dalyje pateikti gėrimų taros pavyzdžiai apima alaus, vyno, vandens, skystų gaiviųjų gėrimų, sulčių ir nektarų, tirpiųjų gėrimų ar pieno tarą.

Vienetas, kuriuo išreiškiamas maisto ar gėrimo kiekis. Paprastai gėrimų kiekis išreiškiamas tūriu (pvz., mililitrais), o maisto kiekis išreiškiamas svoriu (pvz., gramais). Tačiau tam tikrais atvejais maisto produkto ar gėrimo kiekis ne visada nurodomas ant talpyklos, ypač tais atvejais, kai jos užpildomos prekybos vietoje.

Taros dizaino savybės gali būti susijusios su turiniu. Pavyzdžiui, atsižvelgiant į taros formą ir į tai, ar joje esančiam maisto produktui suvartoti reikalingi stalo įrankiai, ar ne, matyti, ar produktas turi būti vartojamas geriant, ar valgant.

12 konstatuojamojoje dalyje pieno buteliai konkrečiai nurodomi kaip gėrimų tara, todėl Direktyvos taikymo tikslais pienas taip pat turėtų būti laikomas gėrimu. Tai atitinka bendruosius vartojimo geriant kriterijus, (skysčio) tirštumo ir klampumo bei talpyklos rūšies kriterijus, kurie pieno atveju yra panašūs į kitiems gėrimams taikomus kriterijus.

Tam tikri maisto produktai, kaip antai sriubos, jogurtai (nebent jie yra geriamieji) ir vaisių tyrės, Direktyvos taikymo tikslais neturėtų būti priskiriami gėrimams, nes jie paprastai nevartojami geriant ir juos vartojant paprastai naudojami stalo įrankiai – tuo jie skiriasi nuo gėrimų.

Tam tikri skysti produktai, net tais atvejais, kai juos galima gerti (pvz., actas, skysti priedai, sojų padažas, citrinų sultys, valgomieji aliejai, produktai, kuriuos prieš vartojant reikia praskiesti, kaip antai kordialai, vaisvandeniai, sirupai ar koncentratai), nevartojami tiesiai iš taros arba juos reikia papildomai praskiesti, kad juos būtų galima gerti. Dėl šios priežasties pagal Direktyvą jie nelaikomi gėrimais, nes jie nėra vartojami geriant.

Toliau pateikiamoje lentelėje apžvelgiami orientaciniai rodikliai, pavyzdžiui, numatyta talpyklos paskirtis ir pavidalas bei forma, taip pat aiškinamieji pavyzdžiai, padedantys atskirti maisto tarą nuo gėrimų taros.

4–9 lentelė

Pavyzdžiai, kaip maisto tarą atskirti nuo gėrimų tarą

Vienkartinė plastikinė maisto tara

Vienkartinė plastikinė gėrimų tara

Daugiasluoksnis plastikinis vaisių tyrės maišelis (150 ml)

Image 10

Daugiasluoksnis plastikinis vaisių sulčių maišelis (150 ml)

Image 11

Plastikinė jogurto tara (100 g)

Image 12

Plastikinė geriamojo jogurto tara (150 ml)

Image 13

 

 

Kartoninė pieno pakuotė (500 ml)

Image 14

4.5.2.   Pagrindiniai elementai, pagal kuriuos maisto tara atskiriama nuo gėrimų indelių

Kalbant apie gėrimų indelius, turi būti pateiktos gairės ne tik, kaip nustatyti, ar juose esantis produktas yra maistas, ar gėrimas, bet ir kaip vertinti rinkai gamintojų pateikiamus tuščius indelius, kuriuos mažmenininkai gali pripildyti maisto produktų ir gėrimų. Tokio indelio pavyzdys pavaizduotas toliau pateikiamame paveikslėlyje.

Numatomą vienkartinių plastikinių gėrimų indelių paskirtį ir tai, ar jie skirti maistui, ar gėrimams, paprastai žino pradinis indelių platintojas arba juos užpildantis subjektas. Jei pateikimo rinkai metu nėra aišku, ar gaminys yra gėrimo tara, ar maisto tara, kaip gali nutikti tam tikros taros, kuria prekiaujama mažmeninėse ir didmeninėse parduotuvėse, atveju, gamintojas turi laikytis Direktyvoje nustatytų reikalavimų, taikomų abiejų rūšių gaminiams. Pavyzdžiui, gaminys turi būti ženklinamas pagal 7 straipsnį, kad būtų užtikrintas Direktyvos nuostatų laikymasis.

4–1 diagrama

Mažmeninėse ir didmeninėse parduotuvėse parduodama tara

Image 15

4.5.3.   Pagrindiniai elementai, pagal kuriuos atskiriama gėrimų tara, gėrimų buteliai ir gėrimų indeliai

Direktyvoje nėra aiškiai atskirta gėrimų tara, gėrimų buteliai (gėrimų taros pakategorė) ir gėrimų indeliai (kurie nepriskiriami gėrimų tarai). Tačiau galima išskirti šias su Direktyva susijusias savybes:

Pagal priedo C dalį, E dalies I skirsnio 3 punktą ir G dalies 3 punktą, gėrimų tara yra „ne daugiau kaip trijų litrų gėrimų talpyklos, naudojamos gėrimams laikyti, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius“. 12 konstatuojamojoje dalyje taip pat nurodyta, kad kombinuotosios gėrimų pakuotės turi būti laikomos gėrimų tara, o ne gėrimų buteliais.

Gėrimų buteliai – ne daugiau kaip trijų litrų talpos gėrimų tara su siauru kakliuku ar snapeliu, įskaitant jos kamštelius ir dangtelius, kuri naudojama gėrimams laikyti, neskaitant kombinuotųjų gėrimų pakuočių, kaip numatyta Direktyvoje pagal gėrimų taros suskirstymą.

Gėrimų indeliai paprastai būna apvalūs dubenėlio formos gėrimų indai su gaubteliu ar dangteliu arba be jo, parduodami tušti arba su gėrimais (24). 12 konstatuojamojoje dalyje taip pat paaiškinta, kad Direktyvos taikymo tikslais gėrimų indeliai priskiriami atskirai vienkartinių plastikinių gaminių kategorijai.

Pagrindinis elementas, pagal kurį atskiriamos šios trys gaminių kategorijos, yra jų forma. Tolesnėje lentelėje pateikiami gėrimų taros, gėrimų butelių ir gėrimų indelių aiškinamieji pavyzdžiai, kuriuose nurodyti su forma susiję elementai, į kuriuos reikia atsižvelgti skirstant gaminius pagal kategorijas.

4–10 lentelė

Gėrimų taros, gėrimų butelių ir gėrimų indelių pavyzdžiai

Gėrimų tara

Gėrimų buteliai (priskiriami gėrimų tarai)

Gėrimų indeliai (nepriskiriami gėrimų tarai)

Ne daugiau kaip trijų litrų talpyklos, naudojamos gėrimams laikyti (taip pat apima gėrimų butelius)

Ne daugiau kaip trijų litrų talpos standi gėrimų tara su siauru kakliuku ar snapeliu, naudojama gėrimams laikyti, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius

Paprastai apvalūs dubenėlio formos gėrimų indai su gaubteliu ar dangteliu arba be jo, parduodami tušti arba su gėrimais

Image 16

Image 17

Image 18

4.5.4.   Pagrindiniai elementai, pagal kuriuos maisto tara atskiriama nuo pakelių ir pakuočių

Maisto tara ir pakeliai bei pakuotės turėtų būti diferencijuojami atsižvelgiant į taros standumą. Direktyvos taikymo tikslais standi ar iš dalies standi maisto produktų pakuotė turėtų būti laikoma maisto tara, o lanksčios produktų pakavimo medžiagos turėtų būti laikomos pakeliais ir pakuotėmis.

Lanksčioji pakuotė reiškia, kad ji lengvai sulenkiama jos nepažeidžiant. Tas pats pasakytina apie gaminius, kurie nėra pakuotės ir kurie patenka į Direktyvos taikymo sritį. Kai kurie maisto produktai pakuojami derinant standžias ir lankstesnes medžiagas (žr. 4–11 lentelės kairįjį stulpelį), pavyzdžiui, sumuštinis pakuojamas į standžią tarą, iš vienos pusės uždengiamą plėvele, arba tam tikri vaisiai ar paruoštas maistas parduodamas popieriniuose padėkluose, apvyniotuose plastiku. Tokiais atvejais, kai pakuotėje yra standžių medžiagų, gaminys turėtų būti priskiriamas maisto tarai.

4–11 lentelė

Pavyzdžiai, kaip vienkartinę plastikinę maisto tarą atskirti nuo pakelių ir pakuočių

Vienkartinė plastikinė maisto tara

Vienkartinis plastikinis pakelis ir pakuotė

Tara pagaminta vien arba iš dalies iš standžios medžiagos, kurios sudėtyje yra plastiko

Tara pagaminta iš lanksčios medžiagos, kurios sudėtyje yra plastiko

Image 19

Image 20

4.5.5.   Pagrindiniai elementai, pagal kuriuos lėkštės atskiriamos nuo maisto taros

Į Direktyvos priedo A dalies 2 punktą, E dalies I skirsnio 1 punktą ir G dalies 1 punktą neįtraukta gėrimų tara ir lėkštės bei pakeliai ir pakuotės, kuriuose laikomi maisto produktai ir kurie Direktyvos taikymo tikslais priskiriami maisto taros kategorijai.

Lėkštės priskiriamos indams, iš kurių valgomas arba kuriuose patiekiamas maistas, o maisto tara yra talpyklos, pavyzdžiui, dėžutės su dangteliu arba be jo, naudojamos maistui laikyti.

Tolesnėje lentelėje pateikiami aiškinamieji pavyzdžiai, kaip vienkartinę plastikinę maisto tarą atskirti nuo lėkščių.

4–12 lentelė

Pavyzdys, kaip maisto tarą atskirti nuo plastikinių lėkščių

Vienkartinė plastikinė maisto tara

Vienkartinė plastikinė lėkštė

Požymiai, iš kurių matyti, kad talpykla yra maisto tara:

Talpyklos, pavyzdžiui, dėžutės, parduodamos su dangteliu arba be jo.

Jose galima laikyti maistą.

Jose galima lengvai gabenti maistą.

Ant parduodamos talpyklos paprastai būna atspausdinta informacija apie jos turinį, sudedamąsias dalis ir – dažnai – produkto svorį.

Image 21

Požymiai, iš kurių matyti, kad talpykla yra lėkštė:

Indas parduodamas be dangtelio, neatsižvelgiant į tai, ar prekybos vietoje jis uždengtas, pavyzdžiui, folija ar plėvele.

Jis naudojamas maistui patiekti ar valgyti, bet įsigijimo metu jame nebūtinai turi būti maisto.

Indas dažniausiai būna plokščias, tačiau paprastai jo kraštai šiek tiek išgaubti ar pakelti, kad maistas iš jo neišriedėtų ar neišsipiltų.

Paprastai spausdinta informacija apie turinį, sudedamąsias dalis ar svorį nepateikiama.

Image 22

4.6.   Lengvieji plastikiniai pirkinių maišeliai

4.6.1.   Direktyvoje pateiktas gaminio aprašymas ir kriterijai

Tolesnėje lentelėje apžvelgiami atitinkami Direktyvoje pateikti lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių aprašymai.

4–13 lentelė

Direktyvoje pateikti lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių aprašymai

Priedo E dalies I skirsnio 5 punktas ir G dalies 8 punktas: „Lengvieji plastikiniai pirkinių maišeliai, kaip apibrėžta Direktyvos 94/62/EB 3 straipsnio 1c punkte“.

Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvos 3 straipsnio 1c punkte lengvieji plastikiniai pirkinių maišeliai apibrėžiami taip: „lengvieji plastikiniai pirkinių maišeliai: plastikiniai pirkinių maišeliai, kurių sienelės storis yra mažesnis kaip 50 mikronų“.

Be to, Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvos 3 straipsnio 1d punkte labai lengvi plastikiniai pirkinių maišeliai apibrėžiami taip: „labai lengvi plastikiniai pirkinių maišeliai – plastikiniai pirkinių maišeliai, kurių sienelės storis yra mažesnis kaip 15 mikronų ir kurie būtini higienos tikslais arba pateikiami kaip nefasuotiems maisto produktams skirta pirminė pakuotė, kai tai padeda išvengti maisto švaistymo“.

Bendras terminas „plastikiniai pirkinių maišeliai“ apibrėžtas Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvos 3 straipsnio 1b punkte: „plastikiniai pirkinių maišeliai – iš plastiko pagaminti pirkinių maišeliai, su rankenomis arba be jų, tiekiami vartotojams prekių ar produktų pardavimo vietoje“.

Direktyvos priede pateikti konkrečių produktų kriterijai, taikomi vienkartiniams lengviesiems pirkinių maišeliams, gali būti aiškinami remiantis šiais rodikliais:

Gaminio dizaino savybės: kaip nurodyta Direktyvos 94/62/EB 3 straipsnio 1c punkte, maišeliai, kurių sienelės storis mažesnis nei 50 mikronų, nėra specialiai suprojektuoti, sukurti ir pateikti rinkai pakartotiniam naudojimui. Šis kriterijus tinkamai atspindi Direktyvos tikslą mažinti (jūrą teršiančių) šiukšlių kiekį. Kaip nurodyta Direktyvos (ES) 2015/720 (25) 4 konstatuojamojoje dalyje, tokie maišeliai rečiau naudojami pakartotinai nei storesni plastikiniai pirkinių maišeliai, greičiau tampa atliekomis ir dėl savo lengvo svorio lengviau tampa šiukšlėmis.

Prekybos ar platinimo vieta – pardavimo vieta, kurioje gaminys tiekiamas ar platinamas vartotojui (kaip apibūdinta Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvos 3 straipsnio 1b punkte).

Direktyva taikoma visiems lengviesiems plastikiniams pirkinių maišeliams. Tai apima labai lengvus plastikinius pirkinių maišelius (kurių sienelės storis mažesnis nei 15 mikronų), kuriems gali būti netaikomi tam tikri Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvos reikalavimai.

4.6.2.   Gaminių apžvalga ir aiškinamųjų pavyzdžių sąrašas

4–14 lentelėje pateikiami tam tikrų rūšių plastikinių pirkinių maišelių, kurie gali būti laikomi patenkančiais arba nepatenkančiais į Direktyvos taikymo sritį, aiškinamieji pavyzdžiai.

4–14 lentelė

Įvairių rūšių plastikinių pirkinių maišelių aiškinamieji pavyzdžiai

Plastikinio pirkinių maišelio rūšis

Bendrieji kriterijai

Konkrečiam produktui taikomi kriterijai

Įtraukta ar neįtraukta į Direktyvos taikymo sritį (ar laikomasi visų bendrųjų ir konkrečiam produktui taikomų kriterijų)

Plastikinis

Vienkartinis

Lengvasis plastikinis pirkinių maišelis

Lengvasis plastikinis pirkinių maišelis, tiekiamas vartotojui prekybos vietoje (sienelės storis mažesnis nei 50 mikronų)

TAIP

TAIP

TAIP

Įtraukta

Labai lengvas plastikinis pirkinių maišelis, tiekiamas vartotojui prekybos vietoje (sienelės storis mažesnis nei 15 mikronų)

TAIP

TAIP

TAIP

Įtraukta

Storesnis plastikinis pirkinių maišelis (sienelės storis daugiau nei 50 mikronų)

TAIP

NE

NE

NEĮTRAUKTA

Ne lengvasis pirkinių maišelis, todėl nepatenka į Direktyvos taikymo sritį

Iš plastiko pagaminti atliekų surinkimo maišai

TAIP

TAIP

NE

NEĮTRAUKTA

Ne „pirkinių maišelis“, todėl nepatenka į Direktyvos taikymo sritį

4.7.   Ausų krapštukai

4.7.1.   Direktyvoje pateiktas gaminio aprašymas ir kriterijai

Priedo B dalies 1 punkte vienkartiniai plastikiniai ausų krapštukai nurodyti kaip „ausų krapštukai, išskyrus jei jiems taikoma Tarybos direktyva 90/385/EEB arba Tarybos direktyva 93/42/EEB“. Direktyvoje ausų krapštukų apibrėžtis nepateikta.

Paprastai ausų krapštuku vadinamas trumpas pagaliukas su nedideliu kiekiu vatos ant vieno ar abiejų galų, dažnai naudojamas asmens higienos reikmėms, ypač ausims valyti, ar makiažo reikmėms (26). Kai šie gaminiai pateikiami ES rinkai, jiems priskiriamas bendras Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) kodas: ausų krapštukai 33711410–4.

Apibrėžti vienkartinį ausų krapštuką Direktyvos taikymo tikslais padeda šios gaminio dizaino savybės:

Pagaliuko storis. Ausų krapštukai, skirti ne medicinos reikmėms arba naudojami namuose; paprastai jų kotelis būna trumpas, plonas ir nepatvarus.

Nevalomos galvutės. Vienkartiniam vatos krapštukui pritvirtinti prie kotelio galiuko (-ų) naudojami klijai, kad naudojimo metu jis nenusiimtų. Ausų valymo krapštukai, kuriuos galima plauti arba valyti ir taip naudoti pakartotinai, nepatenka į Direktyvos taikymo sritį.

4.7.2.   Konkretiems produktams taikomos išimtys

Pagal Vienkartinių plastikinių gaminių direktyvos priedo B dalies 1 punktą, ausų krapštukai, kurie patenka į Direktyvos 90/385/EEB arba Tarybos direktyvos 93/42/EEB taikymo sritį kaip medicinos priemonės, nepatenka į Direktyvos taikymo sritį (27). Į Direktyvoje 90/385/EEB ir Direktyvoje 93/42/EEB nustatytą medicinos priemonių apibrėžtį įtraukti gaminiai, konkrečiai naudojami traumai ar negaliai palengvinti ar kompensuoti. Jeigu ausų krapštukai laikomi medicinos priemonėmis, jie turi būti skirti, kaip numatyta gamintojo, naudoti žmogaus ligai diagnozuoti, jos plitimui stabdyti (prevencijai), jos eigai stebėti, jai gydyti ar palengvinti, arba traumai ar negaliai diagnozuoti, stebėti, gydyti, palengvinti ar kompensuoti, taip pat turi būti ženklinami CE ženklu pagal Direktyvą 93/42/EB, kaip ir pagal Reglamentą (ES) 2017/745.

ES rekomendacijose dėl Direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų taikymo pateikiamos gairės dėl medicinos priemonių klasifikavimo rizikos vertinimo tikslais gairės. Laikoma, kad šiose gairėse pateiktas (28) eksudatų ėmimo tamponėlių pavyzdys yra susijęs, pavyzdžiui, su medicininiais tamponėliais (29).

Medicinos reikmėms skirti ausų krapštukai taip pat būna vienkartinio naudojimo. Tačiau paprastai jie suprojektuojami taip, kad juos būtų galima lengvai naudoti taikant sterilius metodus, ir dažniausiai:

yra aiškiai paženklinti kaip skirti medicinos reikmėms (pvz., „medicininis tamponėlis),

dažnai parduodami sterilioje pakuotėje,

jų kotelis yra ilgesnis ir patvaresnis,

turi vieną antgalį,

parduodami ar platinami tiesiogiai sveikatos priežiūros specialistams per specialistams skirtas tiekimo grandines (pvz., pagal principą „verslas verslui“), kaip antai tamponėliai, tiekiami ar naudojami teismo ekspertizės, medicinos ar mokslo tikslams, be kita ko, imant žmonių ar paviršių mėginius ar bandinius klinikinės mikrobiologijos, citologijos ir DNR tyrimų tikslais.

4.7.3.   Gaminių apžvalga ir aiškinamųjų pavyzdžių sąrašas

Tolesnėje lentelėje pateikiami tam tikrų rūšių ausų krapštukų, kurie gali būti laikomi patenkančiais arba nepatenkančiais į Direktyvos taikymo sritį, aiškinamieji pavyzdžiai.

4–15 lentelė

Įvairių rūšių ausų krapštukų aiškinamieji pavyzdžiai

Ausų krapštukų rūšis

Bendrieji kriterijai

Konkrečiam produktui taikomi kriterijai

Įtraukta ar neįtraukta į Direktyvos taikymo sritį (ar laikomasi visų bendrųjų ir konkrečiam produktui taikomų kriterijų)

Plastikinis

Vienkartinis

Nepatvarus kotelis

Nevalomos galvutės

Ne medicinos priemonė

Ausų krapštukas su plastikiniu koteliu ir dvigubu antgaliu

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

ĮTRAUKTA

Ausų krapštukas su neplastikiniu koteliu

NE

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

NEĮTRAUKTA Gaminio sudėtyje nėra plastiko

Mėginio ėmimo tamponėlis su plastikiniu koteliu ir vienu antgaliu

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

NE

NEĮTRAUKTA Medicinos reikmėms skirtas gaminys

Daugkartinis plastikinis pagaliukas ausims valyti

TAIP

NE

NE

NE

TAIP

NEĮTRAUKTA Daugkartinio naudojimo gaminys

4.8.   Oro balionėliai ir jų lazdelės

4.8.1.   Direktyvoje pateiktas gaminio aprašymas ir kriterijai

Oro balionėliai aptariami 8 ir 10 straipsniuose, o balionų lazdelėms taikomas Direktyvos 5 straipsnis, tačiau Direktyvoje jos nėra apibrėžtos.

Toliau pateiktoje lentelėje apžvelgiami atitinkami Direktyvoje pateikti oro balionėlių ir jų lazdelių aprašymai.

4–16 lentelė

Direktyvoje pateikti oro balionėlių ir oro balionėlių lazdelių aprašymai

Oro balionėliai

Priedo E dalies II skirsnio 2 punktas ir G dalies 7 punktas: „Oro balionėliai, išskyrus pramoniniam ir kitam profesiniam naudojimui ar paskirčiai skirtus balionus, kurie nėra platinami vartotojams.“

Oro balionėlių lazdelės

Priedo B dalies 6 punktas: „Prie oro balionėlių, išskyrus pramoniniam ir kitam profesiniam naudojimui ar paskirčiai skirtus balionus, kurie nėra platinami vartotojams, tvirtinamos ir jiems laikyti skirtos lazdelės, įskaitant jų detales.

Nustatyti, ar oro balionėliai įtraukti į Direktyvos taikymo sritį, galima pagal šias bendrąsias jų savybes:

Oro balionėlis paprastai būna lengvos neporėtos medžiagos maišelis, skirtas pripūsti oro ar dujų. Kai šie gaminiai pateikiami rinkai, visų pirma jiems priskiriamas šis BVPŽ kodas: balionai ir kamuoliai (37525000–4).

Oro balionėlių lazdelės. Prie oro balionėlių tvirtinamos ir jiems laikyti skirtos lazdelės, kaip nustatyta Direktyvos priedo B dalies 6 punkte.

Kaip nurodyta 11 konstatuojamojoje dalyje, lateksas nelaikomas chemiškai nemodifikuotu gamtiniu polimeru, taigi latekso balionams taikoma Direktyva, nes „plastikų apibrėžtis turėtų apimti polimerinės gumos gaminius“.

Nustatyti, ar vienkartiniai oro balionėliai ir oro balionėlių lazdelės įtraukti į Direktyvos taikymo sritį, padeda šios gaminio dizaino savybės:

Sandarikliai, vožtuvai ir uždarymo mechanizmai: Nėra vožtuvo ar sandariklio, kad būtų galima daug kartų pripūsti ir išleisti orą. Oro balionėliai, kurių kakliuką reikia užrišti mazgu, virvute ar kaspinu, kad neišeitų oras, ir kurie praranda kokybę juos atrišant ir vėl užrišant. Todėl jie laikomi vienkartiniais. Oro balionėliai, kurie sukurti taip, kad juos būtų galima pripūsti ir išleisti iš jų orą (pakartotinai) naudojant uždaromą vožtuvą, neprarandant kokybės ir funkcionalumo, laikomi daugkartiniais.

Užpildomi pakartotinai. Oro balionėliai, kurie parduodami užpildyti oro ar helio, laikomi vienkartiniais, nes pirkėjas negali jų užpildyti iš naujo. Vienkartiniais laikomi ir savaime užsipildantys balionėliai (su integruotu užpildymo mechanizmu).

4.8.2.   Konkretiems produktams taikomos išimtys

Pagal priedo E dalies II skirsnio 2 punktą ir G dalies 7 punktą, pramoniniam ir kitam profesiniam naudojimui ar paskirčiai skirtiems balionams, kurie nėra platinami vartotojams, atitinkamos Direktyvos nuostatos neturėtų būti taikomos.

Analogiškai, pagal priedo B dalies 6 punktą, į Direktyvos taikymo sritį nepatenka prie pramoniniam ir kitam profesionaliam naudojimui ar paskirčiai skirtų balionų, kurie nėra platinami vartotojams, tvirtinamos ir jiems laikyti skirtos lazdelės, įskaitant jų detales.

Nustatant, ar balionai skirti naudoti buityje, ar profesiniais tikslais, svarbūs aspektai yra pardavimo vieta, platinimo grandinė ir galutinio naudotojo tipas.

Skirtais pramoniniam ar profesionaliam naudojimui turėtų būti laikomi tokie balionai:

balionai ir prie jų tvirtinamos ir jiems laikyti skirtos lazdelės, kuriais prekiaujama pramoninėse ar profesinės paskirties grandinėse, pavyzdžiui, pagal principą „verslas verslui“,

balionai, skirti pramoniniam ar profesionaliam naudojimui ar paskirčiai, pavyzdžiui, tyrimams skirti balionai, meteorologiniai ir pramoniniai balionai ir profesionalioms dekoracijoms naudojami balionai, kurie nėra platinami vartotojams, ir prie tų balionų tvirtinamos bei jiems laikyti skirtos lazdelės.

Tačiau oro balionėliai ir jų lazdelės, kuriuos verslo įmonės parduoda ar platina privatiems vartotojams, pavyzdžiui, balionėliai ir jų lazdelės, kuriuos individualūs vartotojai gali įsigyti parduotuvėje arba kurie yra platinami vartotojams privačiame renginyje, laikomi skirtais ne pramoniniam ar profesiniam naudojimui ar paskirčiai, o buitiniam naudojimui. Todėl šie gaminiai turėtų būti įtraukti į Direktyvos taikymo sritį. Jeigu pateikimo rinkai metu nėra aišku, ar balionėliai ir balionėlių lazdelės yra skirti naudoti pramonėje, ar buityje, jie turėtų būti įtraukti į Direktyvos taikymo sritį, kad būtų išvengta jos nuostatų apėjimo.

4.8.3.   Gaminių apžvalga ir aiškinamųjų pavyzdžių sąrašas

Tolesnėje lentelėje pateikiami tam tikrų rūšių oro balionėlių ir balionėlių lazdelių, kurie gali būti laikomi patenkančiais arba nepatenkančiais į Direktyvos taikymo sritį, aiškinamieji pavyzdžiai.

4–17 lentelė

Įvairių oro balionėlių ir balionėlių lazdelių aiškinamieji pavyzdžiai

Oro balionėlių rūšys; oro balionėlių lazdelės;

Bendrieji kriterijai

Konkrečiam produktui taikomi kriterijai

Įtraukta ar neįtraukta į Direktyvos taikymo sritį (ar laikomasi visų bendrųjų ir konkrečiam produktui taikomų kriterijų)

Plastikinis

Vienkartinis

Skirtas naudoti buityje

Vienkartiniai latekso balionėliai, skirti buitiniam naudojimui ar paskirčiai

TAIP

TAIP

TAIP

ĮTRAUKTA

Vienkartiniai milaro ar folijos balionėliai, skirti buitiniam naudojimui ar paskirčiai

TAIP

TAIP

TAIP

ĮTRAUKTA

Vienkartinės plastikinės balionėlių lazdelės, skirtos buitiniam naudojimui

TAIP

TAIP

TAIP

ĮTRAUKTA

Daugkartinio naudojimo plastikiniai pripučiami žaislai ir asmenukių rėmeliai, įskaitant daugkartinio naudojimo vožtuvus

TAIP

NE

TAIP

NEĮTRAUKTA

Daugkartinio naudojimo gaminys

Daugkartinio naudojimo balionų stovai

TAIP

NE

NE

NEĮTRAUKTA

Daugkartinio naudojimo gaminys

Balionai, skirti pramoniniam naudojimui ir paskirtims, pavyzdžiui, karšto oro balionai ir meteorologiniai balionai.

TAIP

NE

NE

NEĮTRAUKTA

Gaminiai, skirti profesionaliam ar pramoniniam naudojimui

4.9.   Higieniniai paketai (įklotai), tamponai ir tamponų aplikatoriai

4.9.1.   Direktyvoje pateiktas gaminio aprašymas ir kriterijai

Direktyvoje nepateiktos higieninių paketų (įklotų), tamponų ir tamponų aplikatorių apibrėžtys. Nustatyti, ar higieniniai paketai (įklotai), tamponai ir tamponų aplikatoriai įtraukti į Direktyvos taikymo sritį, galima pagal šias bendrąsias jų savybes:

Skysčiams sugerti ir sulaikyti naudojami vienkartiniai higieniniai paketai ir higienos priemonės, kurie paprastai šalinami panaudojus vieną kartą.

Vienkartinius higieninius paketus dažnai sudaro keli medžiagos sluoksniai, įskaitant sugeriamąjį sluoksnį, kuris daugiausia gaminamas iš celiuliozės ir sintetinių pluoštų ir sugeria skysčius. Pagal Direktyvą higieniniai paketai apima ne tik įklotus ar vystyklus, bet ir kasdienius įklotus, nes šie gaminiai yra higieninių paketų (įklotų) (30) pakategorė, todėl atitinka vienkartinių plastikinių gaminių kriterijus. Abu produktai yra sudaryti iš panašių medžiagų ir vienodai tikėtina, kad dėl netinkamo šalinimo, t. y. po panaudojimo išmetant juos į kanalizaciją, jie taps jūrą teršiančiomis šiukšlėmis ir pateks į jūros aplinką per nuotekų valymo sistemą.

Vienkartiniai plastikiniai tamponai paprastai susideda iš trijų sluoksnių, įskaitant sugeriamąjį sluoksnį, kuris gaminamas iš viskozės, medvilnės, poliesterio arba šių pluoštų mišinio (31). Jie gali būti tampono aplikatoriuje, kuris paprastai gaminamas iš kreidinio popieriaus (padengto plona plastikine plėvele) arba kieto plastiko. Nors kai kurių kategorijų tamponai gaminami iš medvilnės, daugelyje jų yra plastikinis tinklelis. Plastikinis tinklelis – tai plonas neaustinės arba perforuotos plastikinės plėvelės sluoksnis, padedantis sumažinti pluošto praradimą ir suteikiantis galimybę lengviau įdėti ir išimti tamponus. 2.1 skirsnyje pateikiamos gairės, kaip nustatyti, ar tam tikras pluoštas atitinka išimties taikymo chemiškai nemodifikuotiems gamtiniams polimerams kriterijų.

Viena iš higieninių paketų, tamponų ir tamponų aplikatorių dizaino savybių yra tai, kad jų negalima plauti ar naudoti keletą kartų, nes plaunant tuos gaminius pažeidžiama jų struktūra ir funkcijos.

4.9.2.   Gaminių apžvalga ir aiškinamųjų pavyzdžių sąrašas

Tolesnėje lentelėje pateikiami tam tikrų rūšių higieninių paketų tamponų ir tamponų aplikatorių, kurie gali būti laikomi patenkančiais arba nepatenkančiais į Direktyvos taikymo sritį, pavyzdžiai.

4–18 lentelė

Įvairių higieninių paketų, tamponų ir tamponų aplikatorių aiškinamieji pavyzdžiai

Higieninių paketų, tamponų ir tamponų aplikatorių rūšis

Bendrieji kriterijai

Įtraukta ar neįtraukta į Direktyvos taikymo sritį (ar laikomasi visų bendrųjų ir konkrečiam produktui taikomų kriterijų)

Plastikinis

Vienkartinis

Higieniniai paketai, tamponai ir tamponų aplikatoriai, kurių sudėtyje yra plastiko, apima visas higieninių paketų kategorijas, nepriklausomai nuo jų formos, dydžio, storio ir sugeriamumo lygio, ir po panaudojimo yra išmetami.

TAIP

TAIP

ĮTRAUKTA

Higieniniai paketai (įskaitant kasdienius įklotus) ar tamponai, kurių sudėtyje nėra plastiko

NE

TAIP

NEĮTRAUKTA

Gaminio sudėtyje nėra plastiko

Daugkartiniai (plaunami) menstruacijoms skirti gaminiai, kaip antai skalbiami medžiaginiai įklotai, daugkartinės menstruacinės taurelės (alternatyva tamponams) ir menstruaciniai apatiniai, (skalbiamos kelnaitės su integruotu sugeriamuoju įklotu)

NE/Skalbiami įklotai, kurių sudėtyje nėra plastiko

TAIP/Daugkartinių tamponų, tamponų aplikatorių ir įklotų sudėtyje gali būti plastiko (pvz., skalbiamų medžiaginių įklotų spaustukai)

NE

NEĮTRAUKTA

Gaminiai nėra vienkartiniai

4.10.   Drėgnosios servetėlės

4.10.1.   Direktyvoje pateiktas gaminio aprašymas, kriterijai ir išimtys

4–19 lentelėje apžvelgiami atitinkami Direktyvoje pateikti drėgnųjų servetėlių aprašymai.

4–19 lentelė

Direktyvoje pateikti drėgnųjų servetėlių aprašymai

Priedo D dalies 2 punktas, E dalies II skirsnio 1 punktas ir G dalies 6 punktas: „drėgnosios servetėlės, t. y. sudrėkintos asmens higienai skirtos servetėlės, ir buityje naudojamos šluostės“.

12 konstatuojamoji dalis: „Ši direktyva taip pat turėtų būti taikoma asmens higienai skirtoms drėgnosioms servetėlėms ir buityje naudojamoms šluostėms, bet neturėtų būti taikoma pramonėje naudojamoms drėgnosioms šluostėms“.

Drėgnosios servetėlės, pagamintos naudojant chemiškai modifikuotus negamtinius ar gamtinius polimerus, kaip antai poliesterį ir polihidroksialkanoatus (PHA), patenka į Direktyvos taikymo sritį. Drėgnosios servetėlės, kurios pagamintos vien iš chemiškai nemodifikuotų gamtinių polimerų, kaip antai viskozės ir lajocelio, nepatenka į Direktyvos taikymo sritį.

Ar vienkartinė servetėlė įtraukta į Direktyvos taikymo sritį, nustatoma pagal šiuos pagrindinius Direktyvoje nurodytus konkretiems produktams taikomus kriterijus: sudrėkintos asmens higienai skirtos servetėlės ir buityje naudojamos šluostės.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pagal Direktyvą drėgnoji servetėlė gali būti suprantama kaip nedidelis gabalėlis sudrėkintos ar sušlapintos medžiagos, kurioje yra plastiko ir kuri sumanyta, sukurta ir pateikta rinkai vienkartiniam naudojimui ir yra skirta asmens priežiūrai, pavyzdžiui, asmens higienai ar naudojimui buityje, kaip antai namų valymo reikmėms. Sudrėkintos servetėlės paprastai primirkomos skysčio prieš pateikiant jas rinkai.

Asmens higienai skirtos drėgnosios servetėlės naudojamos asmens higienos reikmėms. Tai yra suaugusių žmonių ir kūdikių odai valyti ir prižiūrėti skirtos priemonės, pavyzdžiui, kūdikių servetėlės, kosmetikos ir (arba) makiažo valymo servetėlės, intymios higienos servetėlės ir kt.

Buitinės drėgnosios šluostės skirtos naudoti gyvenamosiose patalpose. Tai yra drėgnosios šluostės, naudojamos namų valymo reikmėms, pavyzdžiui, servetėlės virtuvės ir vonios paviršiams valyti, drėgnosios šluostės, naudojamos asmeniniams automobiliams valyti, akinių valymo servetėlės ir kt.

Be to, rinkoje šie gaminiai parduodami pakuotėse, kuriose yra kelios vienkartinės drėgnosios servetėlės.

Nors Direktyvoje tai nėra aiškiai nurodyta, drėgnosios servetėlės, kurios sumanytos, sukurtos ir pateiktos rinkai profesionaliam naudojimui, kaip antai medicininės ar sveikatos priežiūrai skirtos servetėlės, neatitinka naudojimo asmens higienos ar buitinėms reikmėms kriterijaus. Todėl šie gaminiai nelaikomi patenkančiais į Direktyvos taikymo sritį.

Nustatant, ar tam tikros drėgnosios šluostės skirtos naudoti buityje, ar profesinėms reikmėms, reikėtų atsižvelgti į tokius svarbius aspektus kaip pardavimo vieta, platinimo grandinė ir galutinio naudotojo tipas. Pavyzdžiui, laikoma, kad drėgnosios servetėlės, kuriomis prekiaujama specialistams skirtose grandinėse, pavyzdžiui, principu „verslas verslui“ pagrįstose grandinėse, ir kurias naudoja sveikatos priežiūros specialistai, yra skirtos profesionaliam naudojimui ir nėra įtrauktos į Direktyvos taikymo sritį. Tačiau drėgnosios servetėlės, kurios parduodamos įmonių santykiais su vartotojais pagrįstose grandinėse ir platinamos neprofesionaliems vartotojams, pavyzdžiui, drėgnosios servetėlės, kurias individualūs vartotojai gali įsigyti vaistinėse ir naudoti namuose, nėra laikomos skirtomis profesionaliam naudojimui. Todėl šie gaminiai yra įtraukti į Direktyvos taikymo sritį.

Tolesnėje lentelėje pateikiamas nebaigtinis drėgnųjų servetėlių kategorijų, kurios yra įtrauktos arba neįtrauktos į Direktyvos taikymo sritį, pavyzdžių sąrašas (32).

4–20 lentelė

Drėgnųjų servetėlių kategorijų pavyzdžiai

Gaminių kategorija: drėgnosios servetėlės

Patenka į Direktyvos taikymo sritį

Asmens higiena

Kūdikių servetėlės

Odos (įskaitant rankas ir kūną) valymo servetėlės

Rankų dezinfekcijai skirtos servetėlės, įskaitant orlaiviuose, oro uostuose, traukiniuose ir kitose vietose vartotojams pateikiamas servetėles

Veido / kosmetinės servetėlės (pvz., veido kaukės arba lakštinės kaukės, veido makiažo valymo servetėlės)

Intymiosios higienos servetėlės

Tualetinio popieriaus servetėlės

Buityje naudojamos drėgnosios šluostės

Namų valymo šluostės, naudojamos dėmėms šalinti ir paviršiams, pavyzdžiui, grindims, taip pat vonios kambariams, virtuvėms, baldams, langams, televizorių ir kompiuterių ekranams ir kt. valyti.

Dezinfekcinės servetėlės, skirtos naudoti buityje, įskaitant orlaiviuose, oro uostuose, traukiniuose ir kitose vietose vartotojams pateikiamas servetėles

Akinių valymo servetėlės

Automobilių šluostės, skirtos naudoti buityje

Servetėlės augintiniams valyti, skirtos naudoti buityje

Nepatenka į Direktyvos taikymo sritį

Pramoninės drėgnosios šluostės

Automobilių šluostės (naudojamos paviršiams paruošti, poliruoti, alyvos ir cheminių medžiagų absorbentams), skirtos pramoniniam ar profesionaliam naudojimui

Pramoninės elektroninių įrenginių ir kompiuterių šluostės (dulkių valymo ir specialios sudėtingos šluostės), skirtos pramoniniam ar profesionaliam naudojimui

Maisto pramonėje naudojamos šluostės (mašinų valymo ir priežiūros priemonės, skystį sugeriančios priemonės ir rankų valymo šluostės), skirtos pramoniniam ar profesionaliam naudojimui

Valytojų naudojamos šluostės (skirtos poliruoti, įrangai valyti ir prižiūrėti, šlapiam grindų valymui, dulkėms šalinti), skirtos pramoniniam ar profesionaliam naudojimui

Gamybos, inžinerijos ir priežiūros srityse naudojamos šluostės (mašinų valymo ir priežiūros priemonės, skystį sugeriančios priemonės ir rankų valymo šluostės), skirtos pramoniniam ar kitokiam profesionaliam naudojimui

Optikos pramonėje naudojamos šluostės (poliravimo, dulkių šalinimo šluostės), skirtos pramoniniam ar profesionaliam naudojimui

Poligrafijos pramonėje naudojamos šluostės (kaip mašinų valymo ir priežiūros priemonės, skystį sugeriančios priemonės ir rankų valymo šluostės), skirtos pramoniniam ar profesionaliam naudojimui

Susisiekimo sektoriuje naudojamos šluostės (kaip transporto priemonių valymo ir priežiūros bei langų valymo priemonės), skirtos pramoniniam ar profesionaliam naudojimui

Profesionalus naudojimas

Medicininės ir (arba) sveikatos priežiūros servetėlės, kaip antai ligoninėms pritaikytos dezinfekcinės servetėlės paviršiams valyti ir dezinfekuoti, skirtos pramoniniam ir profesionaliam naudojimui

Medicininės ir (arba) sveikatos priežiūros servetėlės, kaip antai pacientų priežiūros servetėlės, skirtos asmens higienos reikmėms ir pramoniniam bei profesionaliam naudojimui

Jeigu nėra aišku, ar servetėles numatoma naudoti pramonėje, ar profesionalioms, ar buitinėms reikmėms, jos patenka į Direktyvos taikymo sritį, kad būtų išvengta jos nuostatų apėjimo.

4.10.2.   Gaminių apžvalga ir aiškinamųjų pavyzdžių sąrašas

4–21 lentelėje pateikiamos gairės, kaip turi būti aiškinami bendrieji ir konkrečiam produktui taikomi kriterijai, taikomi drėgnosioms servetėlėms, taip pat pateikiami tam tikrų drėgnųjų servetėlių, kurios gali būti įtrauktos arba neįtrauktos į Direktyvos taikymo sritį, pavyzdžiai.

4–21 lentelė

Įvairių drėgnųjų servetėlių rūšių pavyzdžiai

Drėgnųjų servetėlių rūšis

Bendrieji kriterijai

Konkrečiam produktui taikomi kriterijai

Įtraukta ar neįtraukta į Direktyvos taikymo sritį (ar laikomasi visų bendrųjų ir konkrečiam produktui taikomų kriterijų)

Plastikinės

Vienkartinės

Sušlapintos

Skirtos asmens higienos reikmėms ar naudojimui buityje

Drėgnosios servetėlės, kurių sudėtyje yra plastiko

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

ĮTRAUKTA

Iš viskozės ar lajocelio (regeneruotos celiuliozės) pagamintos drėgnosios servetėlės, kurių sudėtyje nėra poliesterio ar kitų plastikų

NE

TAIP

TAIP

TAIP

NEĮTRAUKTA

Gaminys nėra pagamintas vien ar iš dalies iš plastiko

Sušlapinta servetėlė

(pvz., ant gaminio pakuotės gali būti nurodyta: „sudrėkintos servetėlės“ arba „sušlapintos servetėlės“)

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

ĮTRAUKTA

Sausosios servetėlės

(pvz., nesušlapintos prieš pateikiant rinkai; ant gaminio pakuotės taip pat gali būti nurodyta: „sausosios odos valymo servetėlės“)

TAIP

TAIP

NE

TAIP

NEĮTRAUKTA

Gaminys nėra sušlapintas

Asmens higienai skirtos drėgnosios servetėlės

(pvz., ant gaminio pakuotės gali būti nurodyta: „drėgnosios makiažo valymo servetėlės“ ar „kūdikių servetėlės“

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

ĮTRAUKTA

Buityje naudojamos drėgnosios šluostės

(pvz., ant gaminio pakuotės gali būti nurodyta: „universaliosios buitinės valymo šluostės“)

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

ĮTRAUKTA

Pramoninės drėgnosios šluostės (pvz., pramonėje įrenginiams valyti naudojamos drėgnosios šluostės)

TAIP

TAIP

TAIP

NE

NEĮTRAUKTA

Gaminys laikomas pramonine drėgnąja šluoste

Profesionaliam naudojimui skirtos drėgnosios šluostės

(pvz., medicininės ir (arba) sveikatos priežiūros servetėlės, kuriomis prekiaujama specialistams skirtose principu „verslas verslui“ pagrįstose grandinėse ir kurios skirtos naudoti sveikatos priežiūros specialistams)

TAIP

TAIP

TAIP

NE

NEĮTRAUKTA

Gaminys neskirtas buitiniam naudojimui

4.11.   Tabako gaminiai su filtrais ir filtrai, parduodami naudoti kartu su tabako gaminiais

4.11.1.   Direktyvoje pateiktas gaminio aprašymas ir kriterijai

Tolesnėje lentelėje apžvelgiami atitinkami aprašymai, susiję su tabako gaminiais su filtrais ir filtrais, skirtais naudoti kartu su tabako gaminiais, kaip nustatyta Direktyvoje

4–22 lentelė

Direktyvoje pateikti tabako gaminių su filtrais ir filtrų aprašymai

3 straipsnio 18 punkte tabako gaminiai nurodomi taip, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/40/ES (33) 2 straipsnio 4 punkte.

Priedo D dalies 3 punkte, E dalies III skirsnyje ir G dalies 5 punkte tabako gaminiai apibūdinami kaip „tabako gaminiai su filtrais ir filtrai, parduodami naudoti kartu su tabako gaminiais“.

Direktyvos 2014/40/ES 2 straipsnio 4 punkte tabako gaminiai apibūdinami taip:

„tabako gaminiai – gaminiai, kuriuos galima vartoti ir kurie pagaminti, net jei tik iš dalies, iš genetiškai modifikuoto ar nemodifikuoto tabako“.

Laikoma, kad tabako gaminiai su filtrais ir filtrai, parduodami naudoti kartu su tabako gaminiais, kurių sudėtyje yra celiuliozės acetato, yra chemiškai modifikuotas gamtinis polimeras, todėl, jeigu jie atitinka kitas susijusias tiems gaminiams nustatytas sąlygas, jie patenka į Direktyvos taikymo sritį.

Pagrindiniai konkrečiam produktui taikomi kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, ar tabako gaminys su filtru ar filtras, parduodamas naudoti kartu su tabako gaminiu, patenka į Direktyvos taikymo sritį, yra šie:

Gaminys yra tabako gaminys (kaip apibrėžta Direktyvos 2014/40/ES 2 straipsnio 4 punkte) ir jame yra filtras, pavyzdžiui, cigaretė ar cigaras.

Gaminys yra atskiras filtras, skirtas naudoti su tabako gaminiais, pavyzdžiui, filtras ar minifiltras.

4.11.2.   Gaminių apžvalga ir aiškinamųjų pavyzdžių sąrašas

4–23 lentelėje pateikiami tam tikrų tabako gaminių su filtrais ar filtrų, parduodamų naudoti su tabako gaminiais, kurie įtraukti arba neįtraukti į Direktyvos taikymo sritį, aiškinamieji pavyzdžiai.

4–23 lentelė

Įvairių rūšių tabako gaminių su filtrais ir filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, pavyzdžiai

Tabako gaminio ar filtro rūšis

Bendrieji kriterijai

Konkrečiam produktui taikomi kriterijai

Įtraukta ar neįtraukta į Direktyvos taikymo sritį (ar laikomasi visų bendrųjų ir konkrečiam produktui taikomų kriterijų)

Plastikinis

Vienkartinis

Tabako gaminys su filtru ar filtras, parduodamas naudoti kartu su tabako gaminiais

Cigaretė ar cigaras su filtru, kurio sudėtyje yra plastiko

TAIP

TAIP

TAIP

Įtraukta

Atskiri vienkartiniai filtrai, kurių sudėtyje yra plastiko

TAIP

TAIP

TAIP

Įtraukta

Elektroninės cigaretės, įskaitant plastikinius ar neplastikinius filtrus

TAIP

NE

NE

NEĮTRAUKTA

Gaminys skirtas daugkartiniam naudojimui Gaminio sudėtyje nėra tabako

Elektroninis įtaisas turi būti naudojamas su kaitinamo tabako gaminiu, įskaitant vienkartinį filtrą, kurio sudėtyje yra plastiko

TAIP

TAIP

(filtras)

TAIP

ĮTRAUKTA

Elektroninis įtaisas yra daugkartinio naudojimo, tačiau tabakas ir filtrai yra vienkartiniai

Nefasuotas tabakas, pvz., naudojamas pypkėms ar susukamoms cigaretėms be filtro, kuriame yra plastiko

NE

TAIP

NE

NEĮTRAUKTA

Gaminys nėra pagamintas vien ar iš dalies iš plastiko; gaminio sudėtyje nėra filtro


(1)  OL L 155, 2019 6 12, p. 1.

(2)  Šiame skyriuje pateiktos rekomendacijos netaikomos Sąjungos teisės aktams dėl medžiagų, skirtų liestis su maisto produktais, visų pirma Reglamentui (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais, kuriame tam tikrais atvejais vartojamos panašios sąvokos ir apibrėžtys, tačiau jų aiškinimas iš dalies skiriasi ir atspindi kitokį kontekstą.

(3)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

(4)  Europos cheminių medžiagų agentūra (2012 m.), Guidance on polymers and monomers, 2.2 ir 3.2.1.3 skirsniai. Šaltinis: https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/polymers_en.pdf/9a74545f-05be-4e10-8555-4d7cf051bbed

(5)  SWD(2018) 254 final, 3/3 dalis, p. 29–31.

(6)  Ten pat.

(7)  SWD(2018) 254 final, 3/3 dalis, p. 30. Dokumente teigiama, kad vienkartinės neplastikinės alternatyvos nėra nagrinėjamos, nes kavai turi būti naudojami iš vidaus plastiku padengti gėrimų puodeliai, neprarandantys mechaninio atsparumo net ir tada, kai itin karštas skystis juose lieka kurį laiką.

(8)  Europos Komisijos pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo (COM(2018) 340 final, 2018 5 28).

(9)  Žr. Direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų 3 straipsnio 2b dalį (OL L 365, 1994 12 31, p. 10).

(10)  1994 m. gruodžio 20 d. Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL L 365, 1994 12 31, p. 10).

(11)  Nacionalinės teisės akto peržiūra (2019 m.). Nauja ES direktyva dėl vienkartinių plastikinių gaminių, kuria siekiama, kad būtų priimtas teisės aktas dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo. Šaltinis: https://www.natlawreview.com/article/new-eu-single-use-plastics-directive-eu-to-adopt-law-reduction-impact-certain.

(12)  Maisto tara, gėrimų tara ir gėrimų buteliai, kurie pateikiami rinkai tušti ir nėra skirti pripildyti prekybos vietoje, yra įtraukti į SUP direktyvos taikymo sritį, nes pagal gaminių apibrėžtis (žr. C dalį) gaminiai yra naudojami maistui ir gėrimams laikyti.

(13)  Ten pat.

(14)  Bendrame viešųjų pirkimų žodyne įtvirtinta viešiesiems pirkimams taikoma bendra klasifikavimo sistema, kuria siekiama standartizuoti nuorodas, kurias perkančiosios organizacijos ir subjektai naudoja viešųjų pirkimų sutartims aprašyti; jis pateikiamas adresu https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/digital/common-vocabulary_en.

(15)  1990 m. birželio 20 d. Tarybos direktyva 90/385/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių aktyviuosius implantuojamus medicinos prietaisus, suderinimo (OL L 189, 1990 7 20, p. 17).

(16)  1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų (OL L 169, 1993 7 12, p. 1).

(17)  Nuo 2021 m. liepos 3 d., t. y. didžiosios dalies Direktyvos (ES) 2019/904 reikalavimų perkėlimo į nacionalinę teisę termino, direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB nebebus taikomos. Nuo 2021 m. gegužės 26 d. medicinos priemonių pateikimas rinkai bus reglamentuojamas Reglamentu (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

(18)  Sveikatos ir vartotojų reikalų GD, 2010 m. Medical Devices: Guidance document - Classification of medical devices - MEDDEV 2.4/1 rev.9, galima rasti adresu http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10337/attachments/1/translations.

(19)  Tarybos direktyvose 90/385/EEB ir 93/42/EEB medicinos prietaisai apibrėžiami taip: „medicinos prietaisas – bet koks instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, medžiaga arba kitas gaminys, naudojamas atskirai arba kartu su kitais reikmenimis, įskaitant programinę įrangą, jos gamintojo specialiai numatytą naudoti diagnostikos ir (arba) gydymo tikslais ir reikalingą, kad jis tinkamai veiktų, ir kurį gamintojas numatė naudoti žmogaus:

susirgimui diagnozuoti ar gydyti, jo plitimui stabdyti, jo eigai stebėti ar palengvinti,

traumai ar negaliai diagnozuoti, stebėti, gydyti, palengvinti ar kompensuoti,

anatomijai ar fiziologiniam procesui tirti, pakeisti kitu ar modifikuoti,

pastojimui kontroliuoti,

ir kurio panaudojimas pagal paskirtį neveikia žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau šios priemonės gali padėti jam funkcionuoti“.

(20)  2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB (OL L 117, 2017 5 5, p. 1).

(21)  Kadangi 12 konstatuojamojoje dalyje pateikiami tik gėrimų, kuriems naudojama gėrimų tara ir gėrimų buteliai, pavyzdžiai, tie patys pavyzdžiai taip pat tinka kalbant apie gėrimų, kuriems naudojami gėrimų indeliai, apibrėžtį.

(22)  2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 (OL L 181, 2013 6 29, p. 35).

(23)  SWD(2018) 254 final, 1/3 dalis, p. 25.

(24)  Remiantis „Macmillan“ žodynu.

(25)  2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/720, kuria dėl lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo mažinimo iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB (OL L 115, 2015 5 6, p. 11–15).

(26)  Kembridžo žodynas. Šaltinis: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cotton-bud?q=cotton+buds.

(27)  Nuo 2021 m. liepos 3 d., t. y. didžiosios dalies Direktyvos (ES) 2019/904 reikalavimų perkėlimo į nacionalinę teisę termino, direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB nebebus taikomos. Nuo 2021 m. gegužės 26 d. medicinos priemonių pateikimas rinkai bus reglamentuojamas Reglamentu (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

(28)  MEDDEV 2.4/1 rev.9, p. 31. Pateikti pavyzdžiai, susiję su „Rule 6 - Surgically invasive devices intended for transient use (< 60 minutes)“.

(29)  Pirro V, Jarmusch AK, Vincenti M, Cooks RG. Direct drug analysis from oral fluid using medical swab touch spray mass spectrometry. Analytica Chimica Acta. 2015 m. vasario mėn.; 861:47–54. DOI: 10.1016/j.aca.2015.01.008. http://europepmc.org/article/PMC/4513665. Remiantis Pirro et al. (2015 m.), „medicininiai tamponėliai yra plačiai naudojami klinikinės mikrobiologijos, citologijos ir DNR tyrimų srityje imant mėginius iš kūno angų ar nuo kūno paviršiaus. Jie suprojektuoti kiekvienai konkrečiai paskirčiai, yra atitinkamos formos ir pagaminti iš pagal kiekvieną paskirtį parinktų medžiagų. Paprastai tamponėlio galiukas būna šepetėlio, užapvalintos, kvadratinės ar išlietos formos ir pagamintas iš medvilnės, viskozės ar poliesterio. Kotelis gali būti pagamintas iš plastiko, medienos, susukto popieriaus ar metalinės vielos.“

(30)  Žr. EDANA adresu https://www.edana.org/nw-related-industry/nonwovens-in-daily-life/absorbent-hygiene-products/feminine-care, 2021 m. kovo 9 d. gauti duomenys.

(31)  EDANA. (2019 m. gruodžio mėn.) Absorbent Hygiene Products components Pad/Liners. Šaltinis: https://www.edana.org/nw-related-industry/nonwovens-in-daily-life/absorbent-hygiene-products/feminine-care

(32)  EDANA, (n.d). Pramonėje naudojamos šluostės. Šaltinis: www.edana.org/nw-related-industry/nonwovens-in-daily-life/wipes/industrial-wipes.

(33)  2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB (OL L 127, 2014 4 29, p. 1).


PRIEDAS

VIENKARTINIŲ PLASTIKINIŲ GAMINIŲ APŽVALGA, JŲ APRAŠYMAI IR DIREKTYVOJE NUSTATYTI ATITINKAMI REIKALAVIMAI

Vienkartiniai plastikiniai gaminiai

Atitinkama priedo dalis ir taikytini esminiai reikalavimai, išskyrus įpareigojimus teikti ataskaitas

Svarbiausia Direktyvos priedo dalis, kurioje pateikti gaminių aprašymai

Oro balionėliai

E dalis

Didesnė gamintojo atsakomybė (8 straipsnio 3 dalis)

E dalies II skirsnio 2 punktas

G dalis

Informuotumo didinimas (10 straipsnis)

G dalies 7 punktas

Oro balionėlių lazdelės

B dalis

Pateikimo rinkai apribojimai (5 straipsnis)

B dalies 6 punktas

Ne daugiau kaip 3 l talpos gėrimų buteliai, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius

C dalis

Gaminiams taikomi reikalavimai (6 straipsnio 5 dalis)

C ir F dalys

F dalis

Atskiras surinkimas (9 straipsnis)

Ne daugiau kaip 3 l talpos gėrimų tara, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius

C dalis

Gaminiams taikomi reikalavimai (6 straipsnio 1–4 dalys)

C dalis

E dalis

Didesnė gamintojo atsakomybė (8 straipsnio 2 dalis)

E dalies I skirsnio 3 punktas

G dalis

Informuotumo didinimas (10 straipsnis)

G dalies 3 punktas

Gėrimų tara iš polistireninio putplasčio, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius

B dalis

Pateikimo rinkai apribojimai (5 straipsnis)

Konkrečių gaminių aprašymai nepateikti

Gėrimų maišikliai

B dalis

Pateikimo rinkai apribojimai (5 straipsnis)

Konkrečių gaminių aprašymai nepateikti

Gėrimų indeliai

D dalis

Ženklinimo reikalavimai (7 straipsnis)

Konkrečių gaminių aprašymai nepateikti

Gėrimų indeliai, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius

A dalis

Vartojimo mažinimas (4 straipsnis)

G dalis

Informuotumo didinimas (10 straipsnis)

E dalis

Didesnė gamintojo atsakomybė (8 straipsnio 2 dalis)

Gėrimų puodeliai iš polistireninio putplasčio, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius

B dalis

Pateikimo rinkai apribojimai (5 straipsnis)

Konkrečių gaminių aprašymai nepateikti

Ausų krapštukai

B dalis

Pateikimo rinkai apribojimai (5 straipsnis)

Konkrečių gaminių aprašymai nepateikti

Stalo įrankiai (šakutės, peiliai, šaukštai, lazdelės)

B dalis

Pateikimo rinkai apribojimai (5 straipsnis)

Konkrečių gaminių aprašymai nepateikti

Maisto tara

A dalis

Vartojimo mažinimas (4 straipsnis)

A dalies 2 punktas

E dalis

Didesnė gamintojo atsakomybė (8 straipsnio 2 dalis)

E dalies I skirsnio 1 punktas

G dalis

Informuotumo didinimas (10 straipsnis)

G dalies 1 punktas

Maisto tara, pagaminta iš polistireninio putplasčio;

B dalis

Pateikimo rinkai apribojimai (5 straipsnis)

B dalies 7 punktas

Lengvieji plastikiniai pirkinių maišeliai

E dalis

Didesnė gamintojo atsakomybė (8 straipsnio 2 dalis)

Direktyvos 94/62/EB 3 straipsnio 1c punktas

G dalis

Informuotumo didinimas (10 straipsnis)

Pakeliai ir pakuotės

E dalis

Didesnė gamintojo atsakomybė (8 straipsnio 2 dalis)

E dalies I skirsnio 2 punktas

G dalis

Informuotumo didinimas (10 straipsnis)

G dalies 2 punktas

Lėkštės

B dalis

Pateikimo rinkai apribojimai (5 straipsnis)

Konkrečių gaminių aprašymai nepateikti

Higieniniai paketai (įklotai), tamponai ir tamponų aplikatoriai;

D dalis

Ženklinimo reikalavimai (7 straipsnis)

Konkrečių gaminių aprašymai nepateikti

G dalis

Informuotumo didinimas (10 straipsnis)

Šiaudeliai

B dalis

Pateikimo rinkai apribojimai (5 straipsnis)

Konkrečių gaminių aprašymai nepateikti

Tabako gaminiai su filtrais ir filtrai, parduodami naudoti kartu su tabako gaminiais

D dalis

Ženklinimo reikalavimai (7 straipsnis)

Direktyvos 2014/40/ES 2 straipsnio 4 dalis

E dalis

Didesnė gamintojo atsakomybė (8 straipsnio 3 dalis)

G dalis

Informuotumo didinimas (10 straipsnis)

Drėgnosios servetėlės

D dalis

Ženklinimo reikalavimai (7 straipsnis)

D dalies 2 punktas

E dalis

Didesnė gamintojo atsakomybė (8 straipsnio 3 dalis)

E dalies II skirsnio 1 punktas

G dalis

Informuotumo didinimas (10 straipsnis)

G dalies 6 punktas

Naudoti ar atgaminti nuotraukas ar kitą medžiagą, kurios autorių teisės nepriklauso Europos Sąjungai, galima tik gavus autorių teisių turėtojų leidimą.

Dokumentas saugomas Europos Sąjungos teisės aktais dėl autorių teisių, 2021 m.

Iliustracijos: © Gettyimages.


Top