EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2391

2023 m. spalio 4 d. Komisijos reglamentas (ES) 2023/2391, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 717/2014, (ES) Nr. 1407/2013, (ES) Nr. 1408/2013 ir (ES) Nr. 360/2012 nuostatos dėl de minimis pagalbos žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimui ir prekybai ir Reglamento (ES) Nr. 717/2014 nuostatos dėl bendros vienai įmonei teikiamos de minimis pagalbos sumos, jo taikymo laikotarpio ir kitų klausimų

C/2023/6585

OL L, 2023/2391, 5.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2391/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2391/oj

European flag

oficialusis leidinys
Europos Sąjungos

LT

Seriju L


2023/2391

2023 10 5

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2023/2391

2023 m. spalio 4 d.

kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 717/2014, (ES) Nr. 1407/2013, (ES) Nr. 1408/2013 ir (ES) Nr. 360/2012 nuostatos dėl de minimis pagalbos žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimui ir prekybai ir Reglamento (ES) Nr. 717/2014 nuostatos dėl bendros vienai įmonei teikiamos de minimis pagalbos sumos, jo taikymo laikotarpio ir kitų klausimų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 108 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentą (ES) 2015/1588 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims (1), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

pasikonsultavusi su Valstybės pagalbos patariamuoju komitetu,

kadangi:

(1)

2019 m. Komisija pradėjo sektoriaus priemonių, įskaitant Komisijos reglamentą (ES) Nr. 717/2014 (2), taikomų valstybės pagalbai žvejybos ir akvakultūros sektoriuje nuo jų priėmimo 2014–2015 m., veiksmingumo vertinimą, kad 2021–2027 m. laikotarpiu galėtų jas iš dalies ar visiškai pakeisti. To vertinimo rezultatai parodė, kad Reglamentas (ES) Nr. 717/2014 tebėra tinkama, veiksminga ir efektyvi priemonė (3), taikoma de minimis pagalbai žvejybos ir akvakultūros sektoriuje;

(2)

atliekant tą vertinimą ir siekiant užtikrinti, kad valstybės narės galėtų toliau teikti nedideles pagalbos sumas, kol bus priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1139 (4), kuris tuo metu buvo svarstomas, Komisijos reglamentu (ES) 2020/2008 (5) Reglamento (ES) Nr. 717/2014 taikymo laikotarpis pratęstas iki 2022 m. gruodžio 31 d.;

(3)

pasikonsultavus su Valstybės pagalbos patariamuoju komitetu ir atsižvelgus į pastabas, gautas per viešas konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais dėl valstybės pagalbai žvejybos ir akvakultūros sektoriuje taikomų priemonių peržiūros, Komisijos reglamentu (ES) 2022/2514 (6) Reglamento (ES) Nr. 717/2014 taikymo laikotarpis pratęstas iki 2023 m. gruodžio 31 d., kad Komisija galėtų baigti rengti savo poziciją šiuo klausimu ir užtikrinti, kad valstybės narės galėtų toliau teikti nedideles pagalbos sumas pagal Reglamentą (ES) Nr. 717/2014;

(4)

Reglamentas (ES) Nr. 717/2014 šiuo metu taikomas pagalbai, teikiamai žvejybos ir akvakultūros sektoriaus įmonėms, įskaitant žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimo ir prekybos įmones, o Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 (7) taikomas tik įmonėms, kurios vykdo pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą. Todėl įmonėms, vykdančioms žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimo ir prekybos veiklą, taikoma ta pati individuali viršutinė riba, kuri Reglamente (ES) Nr. 717/2014 nustatyta įmonėms, vykdančioms pirminės žvejybos ir akvakultūros produktų gamybos veiklą. Tačiau žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos veiklą vykdančioms įmonėms taikoma didesnė individuali viršutinė riba, nustatyta Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407/2013 (8);

(5)

skirtingų sąlygų taikymas skirtingose maisto grandinėse pagamintų produktų perdirbimui ir prekybai galiausiai gali iškreipti dinamiką maisto sektoriuje. Atsižvelgiant į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimo ir prekybos veiklos pobūdį ir panašumus su kita perdirbimo ir prekybos veikla, žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimo ir prekybos veiklą vykdančioms įmonėms Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 turėtų būti taikomas, jei tenkinamos tam tikros sąlygos. Tuo tikslu nei ūkyje ar laive vykdoma veikla, būtina ruošiant gyvūną ar augalą parduoti pirmą kartą, be kita ko, pjaustymas, filė gamyba ar užšaldymas, nei pirmas pardavimas perpardavėjams ar perdirbėjams neturėtų būti laikomi perdirbimu ar prekyba;

(6)

todėl reglamentai (ES) Nr. 717/2014 ir (ES) Nr. 1407/2013 turėtų būti iš dalies pakeisti, kad žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimo ir prekybos veiklą vykdančios įmonės galėtų gauti de minimis pagalbą pagal Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013. Siekiant užtikrinti de minimis reglamentų nuoseklumą, Komisijos reglamente (ES) Nr. 360/2012 (9) taip pat turėtų būti laikomasi to paties požiūrio į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimą ir prekybą. Tokio suderinimo tikslais taip pat turėtų būti iš dalies pakeistas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013;

(7)

Reglamento (ES) Nr. 717/2014 priede šiuo metu nustatytos didžiausios bendros de minimis pagalbos sumos, kurias viena valstybė narė visoms įmonėms gali suteikti pagal to reglamento 3 straipsnio 3 dalį per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. Šios didžiausios bendros sumos sudaro 2,5 % metinės žvejybos apyvartos, apimančios žvejybos, perdirbimo ir akvakultūros veiklą. Atsižvelgiant į būtinus reglamentų (ES) Nr. 717/2014, (ES) Nr. 1407/2013, (ES) Nr. 1408/2013 ir (ES) Nr. 360/2012 dalinius pakeitimus, tos didžiausios bendros sumos turėtų būti peržiūrėtos, kad į jas nebūtų įtraukta perdirbimo veikla. Be to, reikia atnaujinti su žvejybos ir akvakultūros veikla susijusią apyvartą remiantis naujesniais sektoriaus duomenimis. Visų pirma, didžiausios bendros sumos turėtų būti grindžiamos žvejybos ir akvakultūros veiklos metinės apyvartos kiekvienoje valstybėje narėje trejų metų vidurkiu, kuris gaunamas neįtraukiant didžiausių ir mažiausių penkerių metų laikotarpio (2014–2018 m.) verčių. Siekdama užtikrinti de minimis pagalbos pirminei žvejybos ir akvakultūros produktų gamybai planavimo ir paskirstymo tęstinumą ir pakankamą veikimo laisvę visoms valstybėms narėms, Komisija mano, kad nė viena valstybė narė neturėtų prarasti daugiau kaip 60 % didžiausios bendros sumos, anksčiau nustatytos Reglamento (ES) Nr. 717/2014 priede;

(8)

atsižvelgiant į išaugusį poreikį naudoti de minimis pagalbą, tikslinga padidinti Reglamente (ES) Nr. 717/2014 nustatytą individualią viršutinę ribą, t. y. didžiausią pagalbos sumą vienai įmonei. Atsižvelgiant į žvejybos ir akvakultūros sektoriaus aplinkybes, dėl tokio padidinimo reikia dar atidžiau stebėti teikiamą pagalbą, todėl turėtų būti reikalaujama, jog valstybės narės, kurios renkasi taikyti tokią didesnę individualią viršutinę ribą, naudotųsi centriniu registru, kad būtų galima registruoti visą teikiamą de minimis pagalbą ir tikrinti, kad nebūtų viršyta nei individuali viršutinė riba, nei nacionalinė riba;

(9)

atsižvelgiant į padidintas de minimis viršutines ribas, turėtų būti patikslinti kriterijai, taikomi pagal Reglamentą (ES) Nr. 717/2014 apskaičiuojant paskolų ir garantijų bendrąjį subsidijos ekvivalentą;

(10)

atsižvelgiant į atokiausių regionų, nurodytų Sutarties 349 straipsnyje, žvejybos laivynų padėtį, tam tikros į Reglamento (ES) Nr. 717/2014 taikymo sritį nepatenkančios operacijos, susijusios tik su tokiais atokiausiais regionais, turėtų būti į ją įtrauktos išimties tvarka. Laivai, kurių bendras ilgis mažesnis nei 12 metrų, sudaro didelę atokiausių regionų žvejybos laivynų dalį, o operacijos, kuriomis siekiama modernizuoti tokius laivus, yra tinkamos siekiant spręsti saugos problemas, visų pirma susijusias su laivynų senėjimu ir dideliu ekstremalių meteorologinių reiškinių poveikiu. Kadangi šiuose regionuose žvejybos veikla vykdoma atokiose vietovėse, yra nedidelio masto ir nepramoninio pobūdžio, taip pat atsižvelgiant į tai, kad tokioms operacijoms teikiamai de minimis pagalbai taikomos Reglamente (ES) Nr. 717/2014 nustatytos de minimis viršutinės ribos ir nacionalinės viršutinės ribos, tokia pagalba vis tiek nesiekia lygio, kuris gali daryti poveikį konkurencijai ir prekybai vidaus rinkoje;

(11)

2020 m. vasario 1 d. įsigaliojo Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (toliau – Susitarimas dėl išstojimo), kurio neatskiriamą dalį sudaro Protokolas dėl Airijos ir Šiaurės Airijos (toliau – Protokolas);

(12)

Susitarimo dėl išstojimo 126 straipsnyje numatytas pereinamasis laikotarpis, kuris baigiasi 2020 m. gruodžio 31 d. ir kuriam pasibaigus Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei nebetaikoma Sąjungos teisė;

(13)

tačiau Protokolo 10 straipsnyje nustatyta, kad dėl priemonių, kurios daro poveikį prekybai žemės ūkio produktais tarp Šiaurės Airijos ir Sąjungos, Jungtinei Karalystei turi būti taikomos tam tikros to Protokolo 5 priede išvardytos Sąjungos teisės nuostatos, įskaitant Reglamentą (ES) Nr. 717/2014;

(14)

siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Susitarimo dėl išstojimo ir Protokolo nuostatų, Reglamento (ES) Nr. 717/2014 priede nustatytą didžiausią bendrą sumą, taikomą visai Jungtinei Karalystei, būtina pakeisti atitinkama suma, taikoma tik Šiaurės Airijai;

(15)

siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, didžiausia bendra suma Šiaurės Airijai turėtų būti apskaičiuojama taikant tą patį skaičiavimo metodą, kuris taikomas valstybėms narėms;

(16)

siekiant užtikrinti tęstinumą bei teisinį tikrumą ir suderinti Reglamentą (ES) Nr. 717/2014 su žvejybos ir akvakultūros sektoriuje taikoma teisine sistema, visų pirma su Komisijos reglamentu (ES) 2022/2473 (10), tikslinga jo taikymo laikotarpį pratęsti iki 2029 m. gruodžio 31 d.;

(17)

todėl reglamentai (ES) Nr. 717/2014, (ES) Nr. 1407/2013, (ES) Nr. 1408/2013 ir (ES) Nr. 360/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 717/2014 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 717/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas pagalbai, teikiamai įmonėms, vykdančioms pirminės žvejybos ir akvakultūros produktų gamybos veiklą, išskyrus:

a)

pagalbą, kurios dydis nustatytas remiantis įsigytų arba rinkai pateiktų produktų kaina arba kiekiu;

b)

pagalbą, teikiamą su eksportu susijusiai veiklai trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse, t. y. pagalbą, tiesiogiai susijusią su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla, arba kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla;

c)

pagalbą, kuri priklauso nuo to, ar daugiau vartojama vietinių nei importuotų prekių;

d)

pagalbą žvejybos laivams įsigyti;

e)

pagalbą, skirtą žvejybos laivų pagrindiniams ar pagalbiniams varikliams atnaujinti ar pakeisti naujais;

f)

pagalbą operacijoms, kuriomis padidinamas žvejybos laivo žvejybos pajėgumas, arba įrangos, kuria didinamas žvejybos laivo pajėgumas rasti žuvų, įsigijimo pagalbą;

g)

žvejybos laivų statybos ar jų importo pagalbą;

h)

pagalbą, skirtą žvejybos veiklai visam laikui arba laikinai nutraukti, išskyrus pagalbą, kuri atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1139 20 ir 21 straipsniuose nustatytas sąlygas (*1);

i)

žvalgomosios žvejybos vykdymo pagalbą;

j)

verslo nuosavybės teisių perdavimo pagalbą;

k)

tiesioginio išteklių atkūrimo pagalbą, išskyrus atvejus, kai tai Sąjungos teisės akte aiškiai numatyta kaip apsaugos priemonė arba kai tai daroma eksperimentinio išteklių atkūrimo tikslais.

2.   Jeigu įmonė vykdo pirminės žvejybos ir akvakultūros produktų gamybos veiklą ir taip pat vykdo veiklą viename ar keliuose sektoriuose arba kitose veiklos srityse, kuriems taikomas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 (*2), tas reglamentas taikomas pagalbai, skirtai pastarajam sektoriui ar sektoriams arba veiklos sritims, su sąlyga, kad atitinkama valstybė narė tinkamomis priemonėmis, kaip antai atskirdama veiklos sritis ar sąnaudas, užtikrina, kad pirminei žvejybos ir akvakultūros produktų gamybai vykdyti nebūtų skiriama de minimis pagalba, suteikta pagal tą reglamentą.

3.   Jeigu įmonė vykdo pirminės žvejybos ir akvakultūros produktų gamybos veiklą ir taip pat vykdo pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą, kuriai taikomas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 (*3), šis reglamentas taikomas pagalbai pirmajam sektoriui, su sąlyga, kad atitinkama valstybė narė tinkamomis priemonėmis, pavyzdžiui, atskirdama veiklos sritis ar sąnaudas, užtikrina, kad pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklai vykdyti nebūtų skiriama de minimis pagalba, teikiama pagal šį reglamentą.

4.   Taikant šį reglamentą, 1 dalies d–g punktai netaikomi atokiausiuose Sąjungos regionuose, nurodytuose Sutarties 349 straipsnyje, esančių įmonių laivams, kurių bendras ilgis mažesnis nei 12 metrų.

(*1)   2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1139, kuriuo nustatomas Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondas ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1004 (OL L 247, 2021 7 13, p. 1)."

(*2)   2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL L 352, 2013 12 24, p. 1)."

(*3)   2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje (OL L 352, 2013 12 24, p. 9).“;"

2)

2 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a, b ir c punktai pakeičiami taip:

„a)

žvejybos ir akvakultūros produktai – produktai, apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1379/2013 5 straipsnio a ir b punktuose (*4);

b)

pirminė žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba – visos su vandens organizmų žvejyba, veisimu ar auginimu susijusios operacijos, taip pat ūkyje ar laive vykdoma veikla, būtina ruošiant gyvūną ar augalą parduoti pirmą kartą, be kita ko, pjaustymas, filė gamyba ar užšaldymas, ir pirmas pardavimas perpardavėjams ar perdirbėjams;

c)

žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas ir prekyba – visos po iškrovimo ar surinkimo (akvakultūros atveju) – vykdomos operacijos, įskaitant paruošimą, apdorojimą ir transformavimą, kurių rezultatas yra perdirbtas produktas, ir tų produktų platinimas.

(*4)   2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL L 354, 2013 12 28, p. 1).“;"

b)

įterpiamas šis d punktas:

„d)

atokiausiuose Sąjungos regionuose, nurodytuose Sutarties 349 straipsnyje, esančios įmonės – įmonės, kurių pagrindinė registracijos vieta yra Sutarties 349 straipsnyje nurodytame atokiausiame regione ir kurios tame regione vykdo veiklą.“;

3)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Bendra vienai įmonei suteiktos de minimis pagalbos suma kiekvienoje valstybėje narėje neviršija 30 000 EUR per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį.“

;

b)

Įterpiama 2a dalis:

„2a.   Nukrypdama nuo 2 dalies, valstybė narė gali nuspręsti, kad bendra vienai įmonei teikiamos de minimis pagalbos suma neturi viršyti 40 000 EUR per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį, jeigu ta valstybė narė yra sukūrusi nacionalinį centrinį registrą pagal 6 straipsnio 2 dalį.“

;

c)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Bendra pirminės žvejybos ir akvakultūros produktų gamybos veiklą vykdančioms įmonėms suteiktos de minimis pagalbos suma kiekvienoje valstybėje narėje per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį neviršija priede nurodytos nacionalinės ribos.“

;

d)

5–8 dalys pakeičiamos taip:

„5.   2 ir 2a dalyse nustatytos de minimis viršutinės ribos ir priede nustatyta nacionalinė riba taikomos nepriklausomai nuo de minimis pagalbos formos ar ja siekiamo tikslo ir nuo to, ar valstybės narės suteikta pagalba visa arba iš dalies finansuojama Sąjungos kilmės ištekliais. Trejų finansinių metų laikotarpis nustatomas vertinant tuos finansinius metus, kuriuos vertina atitinkamos valstybės narės įmonė.

6.   Laikantis 2 ir 2a dalyse nustatytų de minimis viršutinių ribų ir priede nustatytos nacionalinės ribos, pagalba išreiškiama kaip piniginė dotacija. Visi naudojami skaičiai yra bruto, t. y. prieš mokesčių ar kitokios rinkliavos atskaitymą. Jeigu pagalba teikiama ne dotacijų forma, pagalbos suma atitinka pagalbos bendrąjį subsidijos ekvivalentą.

Keliomis dalimis mokama pagalba diskontuojama iki jos vertės suteikimo momentu. Palūkanų norma, naudojama diskontuojant, yra pagalbos suteikimo metu galiojusi diskonto norma.

7.   Jeigu suteikus naują de minimis pagalbą būtų viršytos 2 ir 2a dalyse nustatytos de minimis viršutinės ribos arba priede nustatyta nacionalinė riba, tai naujai pagalbai šis reglamentas netaikomas.

8.   Jei dvi įmonės susijungia arba viena įsigyja kitą, apskaičiuojant, ar nauja de minimis pagalba naujajai arba įsigyjančiajai įmonei viršija atitinkamą de minimis viršutinę ribą arba atitinkamą nacionalinę ribą, atsižvelgiama į visą ankstesnę de minimis pagalbą, suteiktą bet kuriai iš susijungiančių įmonių. De minimis pagalba, kuri teisėtai suteikta prieš susijungimą arba įsigijimą, tebėra teisėta.“

;

4)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

priemonių pagal 3 straipsnio 2 dalį atveju paskola yra užtikrinama ne mažiau kaip 50 % paskolos vertės užstatu ir paskola yra arba 150 000 EUR per penkerius metus, arba 75 000 EUR per dešimt metų, o priemonių pagal 3 straipsnio 2a dalį atveju paskola yra užtikrinama ne mažiau kaip 50 % paskolos vertės užstatu ir paskola yra arba 200 000 EUR per penkerius metus, arba 100 000 EUR per dešimt metų; jeigu paskola sudaro mažesnę tų sumų dalį arba suteikiama trumpesniam negu atitinkamai penkerių arba dešimties metų laikotarpiui, tos paskolos bendrasis subsidijos ekvivalentas apskaičiuojamas kaip atitinkama 3 straipsnio 2 dalyje arba 2a dalyje nustatytų de minimis viršutinių ribų dalis; arba“;

b)

4 ir 5 dalys pakeičiamos taip:

„4.   Pagalba, kurią sudaro kapitalo injekcijos, laikoma skaidria de minimis pagalba, tik jeigu visa valstybės injekcijos suma neviršija atitinkamos de minimis viršutinės ribos.

5.   Pagalba, kurią sudaro rizikos finansų priemonės, kurios gali būti investicijos į nuosavą kapitalą ar į kvazinuosavą kapitalą, laikoma skaidria de minimis pagalba, tik jeigu vienai įmonei skiriamas kapitalas neviršija atitinkamos de minimis viršutinės ribos.“

;

c)

6 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

priemonių pagal 3 straipsnio 2 dalį atveju garantija neviršija 80 % pagrindinės paskolos sumos ir arba garantuojama suma neviršija 225 000 EUR, o garantijos trukmė yra penkeri metai, arba garantuojama suma neviršija 112 500 EUR, o garantijos trukmė yra dešimt metų; arba priemonių pagal 3 straipsnio 2a dalį atveju garantija neviršija 80 % pagrindinės paskolos sumos ir arba garantuojama suma neviršija 300 000 EUR, o garantijos trukmė yra penkeri metai, arba garantuojama suma neviršija 150 000 EUR, o garantijos trukmė yra dešimt metų; jeigu garantuojama suma sudaro mažesnę tų sumų dalį arba garantija suteikiama trumpesniam negu atitinkamai penkerių arba dešimties metų laikotarpiui, tos garantijos bendrasis subsidijos ekvivalentas apskaičiuojamas kaip atitinkama 3 straipsnio 2 dalyje arba 2a dalyje nustatytų de minimis viršutinių ribų dalis; arba“;

5)

5 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Jeigu įmonė vykdo pirminės žvejybos ir akvakultūros produktų gamybos veiklą ir taip pat vykdo veiklą viename ar keliuose sektoriuose arba kitose veiklos srityse, kuriems taikomas Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013, galima sumuoti pagal šį reglamentą teikiamą de minimis pagalbą veiklai pirminės žvejybos ir akvakultūros produktų gamybos sektoriuje vykdyti ir de minimis pagalbą veiklai pastarajame sektoriuje ar sektoriuose arba veiklos srityse vykdyti, neviršijant Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 2 dalyje nustatytos viršutinės ribos, jeigu atitinkama valstybė narė tinkamomis priemonėmis, pavyzdžiui, atskirdamos veiklos sritis ar sąnaudas, užtikrina, kad pirminės žvejybos ir akvakultūros produktų gamybos veiklai vykdyti nebūtų skiriama de minimis pagalba, suteikta pagal Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013.

2.   Jeigu įmonė vykdo pirminės žvejybos ir akvakultūros produktų gamybos veiklą ir taip pat vykdo pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą, galima sumuoti pagal Reglamentą (ES) Nr. 1408/2013 teikiamą de minimis pagalbą ir pagal šį reglamentą teikiamą de minimis pagalbą žvejybos ir akvakultūros sektoriui, neviršijant šiame reglamente nustatytos atitinkamos viršutinės ribos, su sąlyga, kad atitinkama valstybė narė tinkamomis priemonėmis, pavyzdžiui, atskirdama veiklos sritis ar sąnaudas, užtikrina, kad pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklai vykdyti nebūtų skiriama de minimis pagalba, teikiama pagal šį reglamentą.“

;

6)

6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Jeigu valstybė narė ketina įmonei suteikti de minimis pagalbą pagal šį reglamentą, ji raštu arba elektronine forma informuoja tą įmonę apie numatytą suteikti pagalbos sumą, išreikštą bendruoju subsidijos ekvivalentu, ir kad pagalba yra de minimis, pateikdama aiškią nuorodą į šį reglamentą ir nurodydama jo pavadinimą bei skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numerį. Jeigu de minimis pagalba pagal šį reglamentą schemos pagrindu teikiama skirtingoms įmonėms ir pagal schemą toms įmonėms teikiamos skirtingos individualios pagalbos sumos, atitinkama valstybė narė gali nuspręsti laikytis šio įsipareigojimo pranešdama įmonėms apie fiksuoto dydžio sumą, prilygstančią pagal tą schemą teikiamai didžiausiai pagalbos sumai. Fiksuoto dydžio suma bus remiamasi sprendžiant, ar pasiekta atitinkama de minimis viršutinė riba ir neviršyta priede nustatyta nacionalinė riba. Prieš suteikdama pagalbą, iš atitinkamos įmonės valstybė narė gauna raštišką arba elektroninę deklaraciją apie bet kokią kitą de minimis pagalbą, gautą pagal šį reglamentą arba kitus de minimis reglamentus per dvejus ankstesnius ir einamuosius finansinius metus.“

;

b)

2 dalis papildoma antra pastraipa:

„Jeigu valstybė narė teikia pagalbą pagal 3 straipsnio 2a dalį, ji sukuria centrinį de minimis pagalbos registrą, kuriame kaupiama išsami informacija apie visų tos valstybės narės institucijų suteiktą visą de minimis pagalbą. 1 dalis nebetaikoma nuo momento, kai registre sukaupiama trejų finansinių metų informacija.“;

c)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Valstybė narė naują de minimis pagalbą pagal šį reglamentą suteikia tik patikrinusi, ar dėl jos bendra atitinkamai įmonei suteiktos de minimis pagalbos suma neviršys 3 straipsnio 2 ir 2a dalyse nustatytų atitinkamų de minimis viršutinių ribų ir priede nustatytos nacionalinės ribos ir ar laikomasi visų šiame reglamente nustatytų sąlygų.“

;

7)

8 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jis taikomas iki 2029 m. gruodžio 31 d. “;

8)

priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

pagalbą, suteiktą įmonėms, vykdančioms pirminės žvejybos ir akvakultūros produktų gamybos veiklą;“;

ii)

įterpiamas šis aa punktas:

„aa)

pagalbą, suteiktą įmonėms, vykdančioms veiklą žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalbos dydis nustatomas pagal įsigytų arba rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį;“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jeigu įmonė vykdo veiklą 1 dalies a, aa, b arba c punkte nurodytuose sektoriuose ir taip pat viename ar keliuose sektoriuose arba kitose veiklos srityse, kuriems taikomas šis reglamentas, šis reglamentas taikomas pagalbai, kuri suteikta pastaruosiuose sektoriuose ar pastarajai veiklai, su sąlyga, kad atitinkama valstybė narė tinkamomis priemonėmis, kaip antai atskirdama veiklos sritis ar sąnaudas, užtikrina, kad veiklai tuose sektoriuose, kuriems šis reglamentas netaikomas, nebūtų skiriama de minimis pagalba, teikiama pagal šį reglamentą.“

;

2)

2 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

žemės ūkio produktai – Sutarties I priede išvardyti produktai, išskyrus Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1379/2013 (*5) nurodytus žvejybos ir akvakultūros produktus;

(*5)   2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL L 354, 2013 12 28, p. 1).“;"

b)

įterpiami šie d, e ir f punktai:

„d)

žvejybos ir akvakultūros produktai – produktai, apibrėžti Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 5 straipsnio a ir b punktuose;

e)

pirminė žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba – visos su vandens organizmų žvejyba, veisimu ar auginimu susijusios operacijos, taip pat ūkyje ar laive vykdoma veikla, būtina ruošiant gyvūną ar augalą parduoti pirmą kartą, be kita ko, pjaustymas, filė gamyba ar užšaldymas, ir pirmas pardavimas perpardavėjams ar perdirbėjams;

f)

žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas ir prekyba – visos po iškrovimo ar surinkimo (akvakultūros atveju) vykdomos operacijos, įskaitant paruošimą, apdorojimą ir transformavimą, kurių rezultatas yra perdirbtas produktas, ir tų produktų platinimas.“

3 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jeigu įmonė vykdo veiklą pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą ir taip pat pirminės žvejybos ir akvakultūros produktų gamybos veiklą, Komisijos reglamento (ES) Nr. 717/2014 (*6) nuostatos taikomos pagalbai, skirtai pastarajam sektoriui, su sąlyga, kad atitinkama valstybė narė tinkamomis priemonėmis, kaip antai atskirdamos veiklos sritis ar sąnaudas, užtikrina, kad pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklai vykdyti nebūtų skiriama de minimis pagalba, suteikta pagal tą reglamentą.

(*6)   2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje (OL L 190, 2014 6 28, p. 45).“;"

2)

2 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

žemės ūkio produktai – Sutarties I priede išvardyti produktai, išskyrus Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1379/2013 (*7) nurodytus žvejybos ir akvakultūros produktus;

b)

pirminė žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba – visos su vandens organizmų žvejyba, veisimu ar auginimu susijusios operacijos, taip pat ūkyje ar laive vykdoma veikla, būtina ruošiant gyvūną ar augalą parduoti pirmą kartą, be kita ko, pjaustymas, filė gamyba ar užšaldymas, ir pirmas pardavimas perpardavėjams ar perdirbėjams.

(*7)   2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL L 354, 2013 12 28, p. 1).“;"

3)

5 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jeigu įmonė vykdo veiklą pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą ir pirminės žvejybos ir akvakultūros produktų gamybos veiklą, galima sumuoti pagal šį reglamentą teikiamą de minimis pagalbą veiklai žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje vykdyti ir pagal Reglamentą (ES) Nr. 717/2014 teikiamą de minimis pagalbą veiklai žvejybos ir akvakultūros sektoriuje vykdyti, neviršijant tame reglamente nustatytos atitinkamos viršutinės ribos, jeigu atitinkama valstybė narė tinkamomis priemonėmis, pavyzdžiui, atskirdamos veiklos sritis ar sąnaudas, užtikrina, kad pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriaus veiklai vykdyti nebūtų skiriama de minimis pagalba, suteikta pagal Reglamentą (ES) Nr. 717/2014.“

;

4)

6 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Jeigu valstybė narė ketina įmonei suteikti de minimis pagalbą pagal šį reglamentą, ji raštu arba elektronine forma informuoja tą įmonę apie numatytą suteikti pagalbos sumą, išreikštą bendruoju subsidijos ekvivalentu, ir kad pagalba yra de minimis, pateikdama aiškią nuorodą į šį reglamentą ir nurodydama jo pavadinimą bei skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numerį. Jeigu de minimis pagalba pagal šį reglamentą schemos pagrindu teikiama skirtingoms įmonėms ir pagal schemą toms įmonėms teikiamos skirtingos individualios pagalbos sumos, atitinkama valstybė narė gali nuspręsti laikytis šio įsipareigojimo pranešdama įmonėms apie fiksuoto dydžio sumą, prilygstančią pagal tą schemą teikiamai didžiausiai pagalbos sumai. Tokiu atveju fiksuoto dydžio suma bus remiamasi sprendžiant, ar pasiekta atitinkama de minimis viršutinė riba ir neviršytos atitinkamos nacionalinė ir sektoriaus ribos. Prieš suteikdama pagalbą, iš atitinkamos įmonės valstybė narė gauna raštišką arba elektroninę deklaraciją apie bet kokią kitą de minimis pagalbą, gautą pagal šį reglamentą arba kitus de minimis reglamentus per dvejus ankstesnius ir einamuosius finansinius metus.“

;

4 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 360/2012 daliniai pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 360/2012 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

pagalbai, suteiktai įmonėms, vykdančioms pirminės žvejybos ir akvakultūros produktų gamybos veiklą;“;

b)

įterpiamas šis aa punktas:

„aa)

pagalbai, suteiktai žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimu ir prekyba užsiimančioms įmonėms, kai pagalbos dydis nustatomas pagal įsigytų arba rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį;“;

c)

antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jei įmonės veikia ir pirmos pastraipos a, aa, b, c arba g punktuose nurodytuose sektoriuose, ir sektoriuose, kurie įtraukti į šio reglamento taikymo sritį, šis reglamentas taikomas tik pagalbai, kuri suteikta tuose kituose sektoriuose ar kitai veiklai, su sąlyga, kad valstybės narės tinkamomis priemonėmis, kaip antai atskirdamos veiklos sritis ar sąnaudas, užtikrina, kad veiklai tuose sektoriuose, kuriems šis reglamentas netaikomas, nebūtų teikiama de minimis pagalba pagal šį reglamentą.“;

2)

1 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

žemės ūkio produktai – produktai, išvardyti Sutarties I priede, išskyrus žvejybos ir akvakultūros produktus;“;

b)

įterpiami šie d, e ir f punktai:

„d)

žvejybos ir akvakultūros produktai – produktai, apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1379/2013 (*8) 5 straipsnio a ir b punktuose;

e)

pirminė žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba – visos su vandens organizmų žvejyba, veisimu ar auginimu susijusios operacijos, taip pat ūkyje ar laive vykdoma veikla, būtina ruošiant gyvūną ar augalą parduoti pirmą kartą, be kita ko, pjaustymas, filė gamyba ar užšaldymas, ir pirmas pardavimas perpardavėjams ar perdirbėjams;

f)

žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas ir prekyba – visos po iškrovimo ar surinkimo (akvakultūros atveju) vykdomos operacijos, įskaitant paruošimą, apdorojimą ir transformavimą, kurių rezultatas yra perdirbtas produktas, ir tų produktų platinimas.

(*8)   2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL L 354, 2013 12 28, p. 1).“ "

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. spalio 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)   OL L 248, 2015 9 24, p. 1.

(2)   2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje (OL L 190, 2014 6 28, p. 45).

(3)   2022 m. gruodžio 14 d. Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, Poveikio vertinimo ataskaita, pridedama prie Komisijos komunikato „Valstybės pagalbos žvejybos ir akvakultūros sektoriui tikrinimo gairės“, [data] Komisijos reglamentas (ES) …/…, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba įmonėms, kurios verčiasi žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius ir 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žvejybos ir akvakultūros sektoriuje (SWD(2022) 408 final).

(4)   2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1139, kuriuo nustatomas Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondas ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1004 (OL L 247, 2021 7 13, p. 1).

(5)   2020 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) 2020/2008, kuriuo dėl taikymo laikotarpio ir kitų susijusių patikslinimų iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 702/2014, (ES) Nr. 717/2014 ir (ES) Nr. 1388/2014 (OL L 414, 2020 12 9, p. 15).

(6)   2022 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) 2022/2514, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 717/2014 nuostatos, susijusios su jo taikymo laikotarpiu (OL L 326, 2022 12 21, p. 8).

(7)   2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje (OL L 352, 2013 12 24, p. 9).

(8)   2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL L 352, 2013 12 24, p. 1).

(9)   2012 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 360/2012 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, skiriamai visuotinės ekonominės svarbos paslaugas teikiančioms įmonėms (OL L 114, 2012 4 26, p. 8).

(10)   2022 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) 2022/2473, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba įmonėms, kurios verčiasi žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL L 327, 2022 12 21, p. 82).


PRIEDAS

3 straipsnio 3 dalyje nurodyta nacionalinė riba

(EUR)

Valstybė narė

Pirminę žvejybos ir akvakultūros produktų gamybos veiklą vykdančioms įmonėms teikiamos didžiausios bendros de minimis pagalbos sumos kiekvienoje valstybėje narėje (1)

Belgija

4 496 000

Bulgarija

760 118

Čekija

1 208 000

Danija

20 688 000

Vokietija

22 208 000

Estija

1 572 000

Airija

11 969 529

Graikija

25 343 906

Ispanija

66 336 000

Prancūzija

56 551 178

Kroatija

6 372 370

Italija

38 524 000

Kipras

1 324 372

Latvija

1 780 000

Lietuva

3 328 000

Liuksemburgas

0

Vengrija

846 353

Мalta

4 234 963

Nyderlandai

13 633 923

Austrija

613 703

Lenkija

16 532 000

Portugalija

11 786 313

Rumunija

1 443 731

Slovėnija

396 000

Slovakija

344 000

Suomija

3 149 148

Švedija

7 544 000

Jungtinė Karalystė, kiek tai susiję su Šiaurės Airija

1 206 336


(1)  Didžiausios bendros de minimis pagalbos sumos grindžiamos žvejybos ir akvakultūros veiklos metinės apyvartos kiekvienoje valstybėje narėje trejų metų vidurkiu, kuris gaunamas neįtraukiant didžiausių ir mažiausių penkerių metų laikotarpio (2014–2018 m.) verčių. Siekdama užtikrinti de minimis pagalbos pirminei žvejybos ir akvakultūros produktų gamybai planavimo ir paskirstymo tęstinumą ir pakankamą veiksmų mastą visoms valstybėms narėms, Komisija mano, kad nė viena valstybė narė neturi prarasti daugiau kaip 60 % didžiausios bendros sumos, anksčiau nustatytos šiuo reglamentu.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2391/oj

ISSN 1977-0723 (electronic edition)


Top