EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2124

Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2124 2021 m. gruodžio 2 d. kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių 8a straipsnio 1 dalis

ST/13208/2021/INIT

OL L 430I, 2021 12 2, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2124/oj

2021 12 2   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 430/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/2124

2021 m. gruodžio 2 d.

kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių 8a straipsnio 1 dalis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių (1), ypač į jo 8a straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. gegužės 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių;

(2)

2021 m. spalio 21–22 d. Europos Vadovų Taryba priėmė išvadas, kuriose pareiškė, kad nesitaikstys su jokiu trečiųjų valstybių mėginimu naudotis migrantais kaip priemone siekiant politinių tikslų, pasmerkė visus hibridinius išpuolius prie Sąjungos sienų ir patvirtino, kad atitinkamai į juos reaguos. Ji pabrėžė, kad Sąjunga toliau kovos su Baltarusijos režimo tebevykdomu hibridiniu išpuoliu, be kita ko, skubos tvarka priimdama papildomų ribojamųjų priemonių asmenims ir teisės subjektams, laikydamasi savo laipsniško metodo;

(3)

2021 m. lapkričio 15 d. Taryba Sprendimu (BUSP) 2021/1990 (2) iš dalies pakeitė Sprendime 2012/642/BUSP (3) nustatytus įtraukimo į sąrašą kriterijus, kad būtų galima taikyti tikslines ribojamąsias priemones fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms, organizuojantiems ar prisidedantiems prie Lukašenkos režimo veiklos, kuria sudaromos palankesnės sąlygos neteisėtam Sąjungos išorės sienų kirtimui arba draudžiamų ar pavojingų prekių kontrabandai į Sąjungos teritoriją;

(4)

atsižvelgiant į padėties Baltarusijoje rimtumą, į fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą, išdėstytą Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priede, turėtų būti įtraukti 17 asmenų ir 12 subjektų;

(5)

todėl Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateikiamu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. gruodžio 2 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. VRTOVEC


(1)  OL L 134, 2006 5 20, p. 1.

(2)  2021 m. lapkričio 15 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2021/1990, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje (OL L 405, 2021 11 16, p. 10).

(3)  2012 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai (OL L 285, 2012 10 17, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

į A lentelę „ 2 straipsnio 1 dalyje nurodyti fiziniai asmenys“ įtraukiami šie fiziniai asmenys:

 

Vardas, pavardė Perraša iš baltarusių k. Perraša iš rusų k.

Vardas, pavardė (rašyba baltarusių k.) (rašyba rusų k.)

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„167.

Ihar Anatolevich KRUCHKOU

Igor Anatolevich KRIUCHKOV

Iгар Анатольевiч КРУЧКОЎ

Игорь Анатольевич КРЮЧКОВ

Valstybės sienos komiteto specialiųjų pajėgų Atskirosios aktyviųjų priemonių tarnybos (ASAM) vadovas

Gimimo data: 1976 4 13

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Asmens kodas: 3130476M077PB6

Kaip Valstybės sienos komiteto specialiųjų pajėgų Atskirosios aktyviųjų priemonių tarnybos (ASAM) vadovas, Ihar Kruchkou yra atsakingas už jo vadovaujamų pajėgų, kurios dalyvauja fiziškai gabenant migrantus Baltarusijos viduje iki Baltarusijos ir Sąjungos valstybių narių sienos, veiksmus. ASAM iš migrantų, kurie nori kirsti sieną, atvežimą ima užmokestį. Tie veiksmai įgyvendinami kaip operacijos „Vartai“ dalis.

Todėl jis prisideda prie A. Lukashenka režimo veiksmų, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos neteisėtai kirsti Sąjungos išorės sienas.

2021 12 2

168.

Anatol Piatrovich LAPO

Anatoliy Petrovich LAPPO

Анатоль Пятровiч ЛАПО/ ЛАППО

Анатолии Петрович ЛАППО

Generolas leitenantas, Baltarusijos Respublikos Valstybės sienos komiteto pirmininkas (paskirtas 2016 m. gruodžio 29 d.), vyriausiasis valstybės sienos įgaliotinis

Gimimo data: 1963 5 24

Gimimo vieta: Kulakovka, Mogiliavo sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Paso numeris: MP4098888

Asmens kodas: 3240563K033PB5

Kaip Valstybės sienos komiteto pirmininkas, Anatol Lapo yra atsakingas už jo vadovaujamų sienos kontrolės įstaigų, kurių sienos apsaugos pareigūnai, kaip dokumentuota, nukreipė, vedė ar vertė migrantus neteisėtai kirsti Baltarusijos ir Sąjungos valstybių narių sieną, ir kurioms tyčia nevykdant savo pareigų tinkamai sudaromos palankesnės sąlygos migrantų bandymams tą sieną kirsti.

Todėl jis yra atsakingas už A. Lukashenka režimo veiksmų, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos neteisėtai kirsti Sąjungos išorės sienas, organizavimą.

2021 12 2

169.

Kanstantsin Henadzevich MOLASTAU

Konstantin Gennadevich MOLOSTOV

Канстанцiн Генадзьевiч МОЛАСТАЎ

Константин Геннадьевич МОЛОСТОВ

Pulkininkas, Gardino pasienio grupės, 2141-o karinio dalinio vadovas (paskirtas 2014 m. spalio 1 d.), valstybės sienos įgaliotinis

Gimimo data: 1970 5 30

Gimimo vieta: Krasnoarmeiskas, Saratovo sritis, Rusijos Federacija

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Paso numeris: KH2479999

Asmens kodas: 3300570K025PB3

Kaip Gardino pasienio grupės vadovas, Kanstantsin Molastau yra atsakingas už jo vadovaujamų sienos apsaugos pareigūnų veiksmus. Gardino pasienio grupei tyčia nevykdant savo pareigų tinkamai, sudaromos palankesnės sąlygos migrantų bandymams kirsti sieną su Sąjungos valstybėmis narėmis.

Todėl jis prisideda prie A. Lukashenka režimo veiksmų, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos neteisėtai kirsti Sąjungos išorės sienas.

2021 12 2

170.

Pavel Mikalaevich KHARCHANKA

Pavel Nikolaevich KHARCHENKO

Павел Мiкалаевiч ХАРЧАНКА

Павел Николаевич ХАРЧЕНКО

Polocko pasienio rinktinės vadovas

Gimimo data: 1981 3 29

Gimimo vieta: Čita, buvusi SSRS (šiuo metu Rusijos Federacija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Kaip Polocko pasienio rinktinės vadovas, Pavel Kharchanka yra atsakingas už jo vadovaujamų sienos apsaugos pareigūnų veiksmus. Polocko pasienio rinktinei tyčia nevykdant savo pareigų tinkamai, sudaromos palankesnės sąlygos migrantų bandymams kirsti sieną su Sąjungos valstybėmis narėmis.

Todėl jis prisideda prie A. Lukashenka režimo veiksmų, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos neteisėtai kirsti Sąjungos išorės sienas.

2021 12 2

171.

Ihar Mikalaevich GUTNIK

Igor Nikolaevich GUTNIK

Iгар Мiкалаевiч ГУТНIК

Игорь Николаевич ГУТНИК

Bresto pasienio grupės vadovas, pulkininkas

Gimimo data: 1974 12 17

Gimimo vieta: Zabolotjės kaimas, Smolevičių rajonas, Minsko sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Adresas: Heroes of Defense of the Brest Fortress g. 90, 224018, Brestas, Baltarusija

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Paso numeris: BM1962867

Kaip Bresto pasienio grupės vadovas, 2018 m. tapęs Bresto srities tarybos deputatu kaip vienas iš A. Lukashenka lojalių kandidatų, Ihar Gutnik yra atsakingas už jo vadovaujamų sienos apsaugos pareigūnų veiksmus. Bresto pasienio grupei tyčia nevykdant savo pareigų tinkamai, sudaromos palankesnės sąlygos migrantų bandymams kirsti sieną su Sąjungos valstybėmis narėmis.

Todėl jis prisideda prie A. Lukashenka režimo veiksmų, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos neteisėtai kirsti Sąjungos išorės sienas.

2021 12 2

172.

Aliaksandr Barysavich DAVIDZIUK

Aleksandr Borisovich DAVIDIUK

Аляксандр Барысавiч ДАВIДЗЮК

Александр Борисович ДАВИДЮК

Pulkininkas, Lydos pasienio rinktinės, 1234-o karinio dalinio vadovas (paskirtas 2016 m. rugsėjo 27 d.), valstybės sienos atstovas

Lydos rajono 28-ojo šaukimo deputatų tarybos narys (pradėjo eiti pareigas 2018 m. vasario 2 d.)

Gimimo data: 1973 5 4

Gimimo vieta: Novograd-Volynsky, Žitomiro sritis, buvusi SSSR (dabar Ukraina)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Paso numeris: KH2613034

Asmens kodas: 3040573E050PB7

Kaip Lydos pasienio rinktinės vadovas, Aliaksandr Davidziuk yra atsakingas už jo vadovaujamų sienos apsaugos pareigūnų veiksmus. Lydos pasienio rinktinei tyčia nevykdant savo pareigų tinkamai, sudaromos palankesnės sąlygos migrantų bandymams kirsti sieną su Sąjungos valstybėmis narėmis. Todėl jis prisideda prie A. Lukashenka režimo veiksmų, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos neteisėtai kirsti Sąjungos išorės sienas.

2021 12 2

173.

Maksim Viktaravich BUTRANETS

Maxim Viktorovich BUTRANETS

Максiм Вiктаравiч БУТРАНЕЦ

Максим Викторович БУТРАНЕЦ

Smorgono pasienio grupės, 2044-o karinio dalinio vadovas (paskirtas 2018 m. kovo mėn.), valstybės sienos atstovas

Gimimo data: 1978 12 12

Gimimo vieta: Sverdlovskas, buvusi SSRS (šiuo metu Rusijos Federacija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Kaip Smorgono pasienio grupės vadovas, Maksim Butranets yra atsakingas už jo vadovaujamų sienos apsaugos pareigūnų veiksmus. Smorgono pasienio grupei tyčia nevykdant savo pareigų tinkamai, sudaromos palankesnės sąlygos migrantų bandymams kirsti sieną su Sąjungos valstybėmis narėmis. Maksim Butranets taip pat pareiškė, kad migrantų skaičius prie Baltarusijos ir Lietuvos sienos išliko įprasto lygio, nepaisant to, kad Lietuvos pusėje buvo pastebėtas žymus padidėjimas.Todėl jis prisideda prie A. Lukashenka režimo veiksmų, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos neteisėtai kirsti Sąjungos išorės sienas.

2021 12 2

174.

Anatol Anatolyevich GLAZ

Anatoliy Anatolyevich GLAZ

Анатоль Анатольевiч ГЛАЗ

Анатолий Анатольевич ГЛАЗ

Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos Informacijos ir skaitmeninės diplomatijos departamento vadovas (atstovas spaudai)

Gimimo data: 1982 7 31

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Anatol Glaz nuo 2018 m. birželio 11 d. yra Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos Informacijos ir skaitmeninės diplomatijos departamento vadovas ir atstovas spaudai. Eidamas šias pareigas jis padarė keletą viešų pareiškimų, kuriais rėmė A. Lukashenka režimo politiką ir jo pastarojo meto bandymus sudaryti palankesnes sąlygas neteisėtai kirsti Sąjungos valstybių narių išorės sienas. Jis taip pat viešai gynė keleivinį skrydį FR4978 vykdžiusio orlaivio priverstinį nutupdymą 2021 m. gegužės 23 d. Minsko oro uoste be tinkamo pagrindimo. Šio politiškai motyvuoto sprendimo tikslas buvo areštuoti ir sulaikyti opozicijos žurnalistą Raman Pratasevich ir Sofia Sapega ir jis yra represijų prieš Baltarusijos pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją forma.

Todėl jis remia A. Lukashenka režimą.

2021 12 2

175.

Siarhei Aliaksandravich EPIKHAU

Sergei Aleksandrovich EPIKHOV

Сяргей Аляксандравiч ЕПIХАЎ

Сергей Александрович ЕПИХОВ

Minsko apygardos teismo teisėjas

Gimimo data: 1966 5 16

Adresas: Timoshenko g. 38–198, Minskas, Baltarusija;

L.Tolstoy g. 59–80, Vileika, Baltarusija;

Kedyshko g. 14–11, Minskas, Baltarusija

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Asmens kodas: 3160566B046PB4

Kaip Minsko apygardos teismo teisėjas Siarhei Epikhau yra atsakingas už politiškai motyvuotus teismo sprendimus prieš opozicijos lyderius ir aktyvistus, visų pirma už Maria Kolesnikova ir Maksim Znak, kuriuos žmogaus teisių organizacijos laiko politiniais kaliniais, nuteisimą. Gauta pranešimų, kad jo prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės ir teisė į teisingą bylos nagrinėjimą.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 12 2

176.

Ihar Viachaslavavich LIUBAVITSKI

Igor Viacheslavovich LIUBOVITSKI

Iгар Вячаслававiч ЛЮБАВIЦКI

Игорь Вячеславович ЛЮБОВИЦКИЙ

Baltarusijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo teisėjas

Gimimo data: 1983 7 21

Adresas: Vogel 1K g., butas 17, Minskas, Baltarusija

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Asmens kodas: 3210783C002PB2

Kaip Baltarusijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo teisėjas Ihar Lyubovitski yra atsakingas už politiškai motyvuotus sprendimus prieš opozicijos lyderius, aktyvistus ir žurnalistus, visų pirma už opozicijos kandidato į prezidentus Viktar Babarika, kurį žmogaus teisių organizacijos laiko politiniu kaliniu, nuteisimą.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 12 2

177.

Siarhei Siarheevich GIRGEL

Sergei Sergeevich GIRGEL

Сяргей Сяргеевiч ГIРГЕЛЬ

Сергей Сергеевич ГИРГЕЛЬ

Generalinės prokuratūros skyriaus vyresnysis prokuroras

Gimimo data: 1978 6 16

Adresas: Lidskaya g. 16–165, Minskas, Baltarusija

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Asmens kodas: 3160678H018PB5

Kaip Generalinės prokuratūros Viešojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyresnysis prokuroras Siarhei Girgel atstovavo A. Lukashenka režimui politiškai motyvuotose bylose prieš opozicijos lyderius ir pilietinės visuomenės narius. Visų pirma jis patraukė baudžiamojon atsakomybėn opozicijos kandidatą į prezidentus Viktar Babarika, kurį žmogaus teisių organizacijos pripažino politiniu kaliniu. Siarhei Girgel nuolat prašė teisėjo skirti ilgo laisvės atėmimo bausmes.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 12 2

178.

Valiantsina Genadzeuna KULIK

Valentina Gennadevna KULIK

Валянцiна Генадзьеўна КУЛIК

Валентина Геннадьевна КУЛИК

Baltarusijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo teisėja

Gimimo data: 1960 1 15

Adresas: Angarskaya g. 54–48, Minskas, Baltarusija

Lytis: moteris

Pilietybė: Baltarusijos

Asmens kodas: 4150160A119PB2

Kaip Baltarusijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo teisėja Valiantsina Kulik yra atsakinga už politiškai motyvuotus sprendimus prieš aktyvistus ir opozicijos lyderius. Visų pirma ji atmetė Viktar Babarika skundą pradėti civilinę bylą, grindžiamą jo skundais dėl Centrinės rinkimų komisijos sprendimo atsisakyti jį registruoti kandidatu į prezidentus.

Todėl ji yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 12 2

179.

Andrei Andreevich PRAKAPUK

Andrey Andreevich PROKOPUK

Андрэй Андрэевiч ПРАКАПУК

Андрей Андреевич ПРОКОПУК

Baltarusijos Respublikos valstybės kontrolės komiteto Finansinių tyrimų departamento direktoriaus pavaduotojas

Finansinės policijos pulkininkas

Gimimo data: 1973 7 22

Gimimo vieta: Kobrin, Bresto sritis, Baltarusija

Adresas: Mira g. 22–88, Priluki, Minsko regionas, Baltarusija

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Asmens kodas: 3220773C061PB1

Kaip Baltarusijos Respublikos valstybės kontrolės komiteto Finansinių tyrimų departamento direktoriaus pavaduotojas Andrei Prakapuk yra atsakingas už politiškai motyvuotas to departamento kampanijas prieš žurnalistus ir nepriklausomas Baltarusijos žiniasklaidos priemones. Jis asmeniškai patvirtino sprendimą atlikti kratą nepriklausomos žiniasklaidos priemonės „TUT.by“ patalpose ir iškėlė teismo bylą „TUT.by“ bei „TUT.by“ dirbantiems žurnalistams, taip pat blokavo prieigą prie interneto svetainės „TUT.by“.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją, taip pat už didelį kenkimą teisinei valstybei.

2021 12 2

180.

Ihar Anatolevich MARSHALAU

Igor Anatolevich MARSHALOV

Iгар Анатольевiч МАРШАЛАЎ

Игорь Анатольевич МАРШАЛОВ

Valstybės kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas, Valstybės kontrolės komiteto Finansinių tyrimų departamento direktorius

Finansinės policijos generolas majoras

Gimimo data: 1972 1 12

Gimimo vieta: Shkolv (Šklovas), Mogiliovo sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Adresas: Shchukina g. 15, Minskas, Baltarusija;

Franciska g. 43A–41, Minskas, Baltarusija

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Asmens kodas: 3120172H018PB4

Ihar Marshalau yra Baltarusijos valstybės kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas ir Valstybės kontrolės komiteto Finansinių tyrimų departamento direktorius. Dėl šių pareigų jis yra atsakingas už politiškai motyvuotos mokesčių slėpimo bylos žiniasklaidos priemonei „TUT.by“ iškėlimą, tariamai remiantis Baltarusijos Respublikos baudžiamojo kodekso 243 straipsniu, o tai kelia grėsmę žiniasklaidos laisvei Baltarusijoje. Jis taip pat atsakingas už 2021 m. gegužės mėn. atliktas kratas „TUT.by“ biure Minske, regioniniuose biuruose ir kelių „TUT.by“ darbuotojų namuose.

Jis taip pat atsakingas už Baltarusijos spaudos klubo narių sulaikymą 2020 m. gruodžio mėn., kratą ir poėmius Žmonių su negalia teisių biure, įskaitant smurtinę Aleh Hrableuski ir Syarhei Drazdouski apklausą 2021 m. sausio mėn., Koordinavimo tarybos narės Liliya Ulasava sulaikymą ir kaltinimus mokesčių slėpimu, taip pat už 2021 m. rugsėjo mėn. atliktas kratas ir sulaikymus, kuriais pakenkta programinės įrangos bendrovės „PandaDoc“ darbuotojams, vykdžiusiems iniciatyvą „Protect Belarus“.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją, taip pat už didelį kenkimą teisinei valstybei.

2021 12 2

181.

Hanna Mikhailauna SAKALOUSKAYA

Anna Mikhaylovna SOKOLOVSKAYA

Ганна Мiхайлаўна САКАЛОЎСКАЯ

Анна Михайловна СОКОЛОВСКАЯ

Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų teismų kolegijos teisėja

Gimimo data: 1955 9 18

Adresas: Surhanava g. 22–1, Minskas, Baltarusija

Lytis: moteris

Pilietybė: Baltarusijos

Asmens kodas: 4180955A015P80

Kaip Baltarusijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo teisėja Hanna Sakalouskaya yra atsakinga už politiškai motyvuotą sprendimą likviduoti Baltarusijos pilietinės visuomenės organizaciją „Baltarusijos PEN centras“. Ji taip pat atsakinga už politiškai motyvuotą sprendimą, dėl kurio likviduotas Baltarusijos Helsinkio komitetas (BHK), nes 2021 m. rugsėjo 2 d. ji atmetė BHK skundą dėl Baltarusijos teisingumo ministerijos padaryto įspėjimo BHK atžvilgiu.

Todėl ji yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 12 2

182.

Marat Siarheevich MARKAU

Marat Sergeevich MARKOV

Марат Сяргеевiч МАРКАЎ

Марат Сергеевич МАРКОВ

Valstybės kontroliuojamos televizijos kanalo ONT valdybos pirmininkas, programos „Markovas: nieko asmeniško“ vedėjas

Gimimo data: 1969 5 1

Gimimo vieta: Luninets (Luninecas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Marat Markau yra valstybės kontroliuojamos televizijos kanalo ONT valdybos pirmininkas ir programos „Markovas: nieko asmeniško“ vedėjas. Eidamas šias pareigas jis noriai Baltarusijos visuomenei teikė klaidingą informaciją apie rinkimų rezultatus, protestus ir represijas, kurias vykdė valstybės valdžios institucijos, taip pat apie aplinkybes, kuriomis 2021 m. gegužės 23 d. Minsko oro uoste buvo priverstinai nutupdytas keleivinį skrydį FR4978 vykdęs orlaivis. Jis yra tiesiogiai atsakingas už tai, kaip ONT kanalas pateikia informaciją apie padėtį šalyje, taigi reiškia paramą institucijoms, įskaitant A. Lukashenka. Todėl jis remia A. Lukashenka režimą.

M. Markov surengė pirmą prievartinį interviu su Raman Pratasevič po to, kai R. Pratasevič buvo sulaikytas ir, remiantis daugeliu pranešimų, kankinamas Baltarusijos valdžios institucijų. Be to, M. Markov grasino ONT darbuotojams, kurie streikavo po 2020 m. suklastotų prezidento rinkimų ir valdžios institucijų represijų, ir juos baugino. Todėl jis yra atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 12 2

183.

Dzmitry Siarheevich KARSIUK

Dmitriy Sergeevich KARSIUK

Дзмiтрый Сяргеевiч КАРСЮК

Дмитрий Сергеевич КАРСЮК

Minsko miesto Centro rajono teismo teisėjas

Gimimo data: 1995 7 7

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Kaip Minsko miesto Centro rajono teismo teisėjas Dzmitriy Karsiuk yra atsakingas už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų prieš taikius protestuotojus, visų pirma už Yahor Viarshynin, Pavel Lukoyanov, Artsiom Sakovich ir Mikalai Shemetau, Baltarusijos žmogaus teisių organizacijos „Viasna“ pripažintų politiniais kaliniais, nuteisimą. Jis nuteisė žmones atlikti bausmes baudžiamojoje kolonijoje, kalėjime ir taikant namų areštą už tai, kad jie dalyvavo taikiuose protestuose, skelbė įrašus socialinėje žiniasklaidoje, naudojo baltą-raudoną-baltą Baltarusijos vėliavą ir kitaip naudojosi pilietinėmis laisvėmis.

Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už didelį kenkimą teisinei valstybei, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2021 12 2“;

2)

į B lentelę „2 straipsnio 1 dalyje nurodyti juridiniai asmenys, subjektai ir institucijos“ įtraukiami šie juridiniai asmenys:

 

Pavadinimai Perraša iš baltarusių k. (Perraša iš rusų k.)

Pavadinimai (rašyba baltarusių k.) (rašyba rusų k.)

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„16.

Atviroji akcinė bendrovė „Belavia Belarusian Airlines“

ААТ “Авiякампанiя Белавiя”

ОАО «Авиакомпания «Белавиа»

Adresas: Nemiga g. 14A, Minskas, Baltarusija, 220004

Registracijos data: 1996 1 4

Registracijos numeris: 600390798

Atviroji akcinė bendrovė „Belavia“ yra valstybės valdoma nacionalinė oro transporto bendrovė. Po to, kai Sąjunga nusprendė visiems Baltarusijos oro vežėjams uždrausti naudotis Sąjungos oro erdve ir patekti į Sąjungos oro uostus, Aliaksandr Lukashenka pažadėjo, kad jo administracija teiks „Belavia“ visokeriopą paramą. Šiuo tikslu jis susitarė su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl planų atverti „Belavia“ naujų oro maršrutų.

„Belavia“ vadovybė taip pat prisakė savo darbuotojams neprotestuoti prieš rinkimų pažeidimus ir masinius sulaikymus Baltarusijoje atsižvelgiant į tai, kad „Belavia“ yra valstybės valdoma įmonė.

Todėl „Belavia“ iš A. Lukashenka režimo gauna naudos ir jį remia.

„Belavia“ dalyvavo skraidinant migrantus iš Artimųjų Rytų į Baltarusiją. „Belavia“ vykdomais skrydžiais Sąjungos išorės sieną norintys kirsti migrantai skrido į Minską iš įvairių Artimųjų Rytų šalių, visų pirma Libano, JAE ir Turkijos. Kad sudarytų tam palankesnes sąlygas, „Belavia“ atvėrė naujus oro maršrutus ir padidino skrydžių jau esančiais maršrutais skaičių. Vietos kelionių operatoriai veikė kaip tarpininkai parduodami „Belavia“ bilietus galimiems migrantams ir tokiu būdu padėjo „Belavia“ neatkreipti į save dėmesio.

Todėl „Belavia“ prisideda prie A. Lukashenka režimo veiksmų, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos neteisėtai kirsti Sąjungos išorės sienas.

2021 12 2

17.

Respublikinė unitarinė įmonė TSENTRKURORT

Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства “ЦЭНТРКУРОРТ” Республиканское унитарное предприятие “ЦЕНТРКУРОРТ”

Adresas: Myasnikova g. 39, Minskas, Baltarusija, 220030

Registracijos data: 2003 8 12

Registracijos numeris: 100726604

Valstybės valdoma turizmo įmonė „Tsentrkurort“ priklauso Baltarusijos prezidento reikalų departamentui. Pranešama, kad „Tsentrkurort“ yra viena iš įmonių, koordinuojančių migrantų, kurie ketina kirsti Baltarusijos ir Sąjungos valstybių narių sieną, srautą. „Tsentrkurort“ padėjo bent 51 Irako piliečiui gauti vizas atvykti į Baltarusiją ir pasirašė sutartį dėl vežimo paslaugų su Baltarusijos įmone „Stroitur“, kuri teikia autobusų su vairuotojais nuomos paslaugas. „Tsentrkurort“ užsakytais autobusais migrantai, įskaitant vaikus, iš Minsko oro uosto vežami į viešbučius.

Todėl „Tsentrkurort“ prisideda prie A. Lukashenka režimo veiksmų, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos neteisėtai kirsti Sąjungos išorės sienas.

2021 12 2

18.

„LLC Oskartour“

ООО Оскартур

Adresas: Karl Marx g. 25, biuras 1n, Minskas, Baltarusija

Registracijos data: 2016 10 18

Registracijos numeris: 192721937

„Oskartur“ yra kelionių operatorė, padėjusi iš Irako atvykstantiems migrantams gauti vizas ir organizavusi jų tolesnę kelionę į Baltarusiją skrydžiais iš Bagdado į Minską. Tie migrantai iš Irako vėliau buvo nuvežti prie Baltarusijos ir Sąjungos sienos su tikslu neteisėtai ją kirsti. Dėl „Oskartur“ ir jos kontaktų su Irako oro transporto bendrovėmis, Baltarusijos valdžios institucijomis ir valstybės valdoma įmone „Tsentrkurort“, Irako oro vežėjas pradėjo reguliarius skrydžius iš Bagdado į Minską, kad į Baltarusiją atskraidintų daugiau asmenų, siekiančių neteisėtai kirsti Sąjungos išorės sienas. „Oskartur“ dalyvavo šioje Baltarusijos saugumo tarnybų ir valstybės valdomų įmonių organizuotoje neteisėto sienos kirtimo schemoje.

Todėl „Oskartur“ prisideda prie A. Lukashenka režimo veiksmų, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos neteisėtai kirsti Sąjungos išorės sienas.

2021 12 2

19.

Respublikinė patronuojamoji unitarinė įmonė „HOTEL MINSK“

Гатэль «МIНСК»

Республиканское дочернее унитарное предприятие «Отель «Минск»

Adresas: Nezavisimosti al. 11, Minskas, Baltarusija

Tel: +375 (17) 209-90-61

Faksas: +375 (17) 200-00-72

El. paštas: hotelminsk@udp.gov.by; marketing@hotelminsk.by

Interneto svetainė: http://hotelminsk.by/

Registracijos data: 2016 12 26 / 2017 4 3

Registracijos numeris: 192750964

„Hotel Minsk“ yra Baltarusijos prezidento Turto valdymo direktorato – valstybinės įstaigos, tiesiogiai atskaitingos prezidentui, patronuojamoji įmonė. „Hotel Minsk“ dalyvavo Baltarusijos saugumo tarnybų ir valstybės valdomų įmonių vykdomoje neteisėto sienos kirtimo schemoje. Migrantai buvo apgyvendinti šiame viešbutyje prieš nuvežant juos prie Baltarusijos ir Sąjungos valstybių narių sienos, kad jie ją neteisėtai kirstų. Migrantai iš Irako nurodė „Hotel Minsk“ kaip laikiną gyvenamąją vietą savo prašymuose išduoti Baltarusijos vizą, pateiktuose prieš pat jiems atvykstant į Baltarusiją.

Todėl „Hotel Minsk“ prisideda prie A. Lukashenka režimo veiksmų, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos neteisėtai kirsti Sąjungos išorės sienas.

2021 12 2

20.

Atviroji akcinė bendrovė „HOTEL PLANETA“

ААТ «ГАСЦIНIЦА ПЛАНЕТА»

OAO «Гостиница Планета»

Adresas: Pobediteley al. 31, Minskas, Baltarusija

Tel: +375 (17) 226-78-53

Faksas: +375 (17) 226-78-55

El. pašto adresas: planeta@udp.gov.by

Interneto svetainė: https://hotelplaneta.by/

Registracijos data: 1994 2 1 / 2000 3 6

Registracijos numeris: 100135173

„Hotel Planeta“ yra Baltarusijos prezidento Turto valdymo direktorato – valstybinės įstaigos, tiesiogiai atskaitingos prezidentui, patronuojamoji įmonė. „Hotel Planeta“ dalyvavo Baltarusijos saugumo tarnybų ir valstybės valdomų įmonių organizuotoje neteisėto sienos kirtimo schemoje. Migrantai buvo apgyvendinti šiame viešbutyje prieš nuvežant juos prie Baltarusijos ir Sąjungos valstybių narių sienos, kad jie ją neteisėtai kirstų. Bagdade kelionės agentui jie mokėjo 1 000  USD už skrydį, turistinę vizą ir apgyvendinimą viešbutyje.

Todėl „Hotel Planeta“ prisideda prie A. Lukashenka režimo veiksmų, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos neteisėtai kirsti Sąjungos išorės sienas.

2021 12 2

21.

ASAM (Asobnaia sluzhba aktyunykh merapryemstvau)

OSAM (Otdiel’naya sluzhba aktivnykh mieropriyatiy)

Асобная служба актыўных мерапрыемстваў (АСАМ)

Отдельная служба активных мероприятий (ОСАМ)

Adresas: Baltarusijos Respublikos valstybinės sienos komitetas, Volodarsky g. 24, 220050, Minskas, Baltarusija

ASAM (Atskiroji aktyviųjų priemonių tarnyba) yra specialusis Baltarusijos sienos apsaugos padalinys, kontroliuojamas Viktar Lukashenka ir vadovaujamas Ihar Kruchkou. ASAM pajėgos, vykdydamos specialiąją operaciją „Vartai“, organizuoja neteisėtus sienos kirtimus iš Baltarusijos į Sąjungos valstybes nares ir tiesiogiai dalyvauja fiziškai perkeliant migrantus į kitą sienos pusę. ASAM iš migrantų, kurie nori kirsti sieną, atvežimą ima papildomą užmokestį.

Todėl ASAM prisideda prie A. Lukashenka režimo veiksmų, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos neteisėtai kirsti Sąjungos išorės sienas.

2021 12 2

22.

„Cham Wings Airlines“

 

Adresas: P.O. Box 30588 Damaskas, Sirija.

Interneto svetainė: https://chamwings.com/

„Cham Wings Airlines“ yra užsakomųjų skrydžių iš Sirijos į Baltarusiją operatorė. Ši įmonė nuo 2021 m. vasaros padidino skrydžių iš Damasko į Minską skaičių, kad atskraidintų migrantus, kurie ketino neteisėtai kirsti Sąjungos išorės sienas, į Baltarusiją. 2021 m. rudenį „Cham Wings Airlines“ taip pat atidarė du naujus biurus Minske, kad galėtų organizuoti skrydžius tarp Damasko ir Minsko.

Todėl „Cham Wings Airlines“ prisideda prie A. Lukashenka režimo veiksmų, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos neteisėtai kirsti Sąjungos išorės sienas.

2021 12 2

23.

„VIP Grub“

 

Adresas: Büyükdere Cad., Nr.:201, Stanbulas, Turkija

„VIP Grub“ yra pasų ir vizų tarnyba Stanbule (Turkija), kuri organizuoja keliones į Baltarusiją turėdama aiškų ketinimą – sudaryti palankesnes sąlygas migruoti į Sąjungą. „VIP Grub“ aktyviai reklamuoja migraciją į Sąjungą. Todėl „VIP Grub“ prisideda prie A. Lukashenka režimo veiksmų, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos neteisėtai kirsti Sąjungos išorės sienas.

2021 12 2

24.

Atviroji akcinė bendrovė „Grodno Azot“

Įskaitant atvirosios akcinės bendrovės „Grodno Azot“ filialą „Khimvolokno Plant“

ААТ “Гродна Азот”

ОАО “Гродно Азот”

Фiлiял "Завод Хiмвалакно" ААТ "Гродна Азот"

Филиал «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот»

Adresas: Kosmonavtov al. 100, Gardinas, Baltarusija

Registracijos data: 1965 m.

Registracijos numeris: 500036524

Interneto svetainė: https://azot.by/en/

Adresas: Slavinskogo g. 4, Gardinas, 230026, Baltarusija

Registracijos data: 2000 5 12

Registracijos numeris: 590046884

„Grodno Azot“ yra didelė valstybės valdoma azoto junginių gamintoja Gardine. A. Lukashenka ją apibūdino kaip „labai svarbią strateginę įmonę“. „Grodno Azot“ taip pat priklauso „Khimvolokno Plant“ – didelė nailono, poliesterio ir kompozitinių medžiagų gamintoja. „Grodno Azot“ ir jos „Khimvolokno Plant“ yra vienas iš didžiausių A. Lukashenka režimo pajamų šaltinių. Todėl „Grodno Azot“ remia A. Lukashenka režimą.

A. Lukashenka apsilankė šioje įmonėje, susitiko su jos atstovais ir aptarė įmonės modernizavimą ir įvairias valstybės paramos formas. A. Lukashenka taip pat pažadėjo, kad bus suteikta paskola tam, kad Gardino įmonėje būtų pastatyti nauji azoto gamybos įrenginiai. Todėl „Grodno Azot“ gauna naudos iš A. Lukashenka režimo.

„Grodno Azot“ darbuotojai, įskaitant jos darbuotojus „Khimvolokno Plant“, dalyvavę taikiuose protestuose prieš režimą ir streikavę, buvo atleisti iš darbo, juos gąsdino ir jiems grasino tiek „Grodno Azot“ vadovybė, tiek režimo atstovai. Todėl „Grodno Azot“ yra atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę.

2021 12 2

25.

Valstybinė gamybos asociacija „Belorusneft“

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Беларуснафта»

Государственное производственное объединение «Белоруснефть»

Adresas: Rogachevskaya g. 9, Gomelis, 246003, Baltarusija

Registracijos data: 1966 2 25

Registracijos numeris: 400051902

„Belorusneft“ yra valstybės valdoma įmonė, veikianti naftos chemijos sektoriuje. Įmonės vadovybė atleido darbuotojus, kurie streikavo, dalyvavo protestuose prieš režimą arba viešai palaikė tuos protestus. Todėl „Belorusneft“ yra atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę.

2021 12 2

26.

Atviroji akcinė bendrovė „Belshina“

AAT “Белшина”

ОАО “Белшина”

Adresas: Minskoe Shosse g. 4, Babruiskas, 213824 Baltarusija

Registracijos data: 1994 1 10

Registracijos numeris: 700016217

Interneto svetainė: http://www.belshinajsc.by/

„Belshina“ yra viena iš pagrindinių valstybės valdomų įmonių Baltarusijoje ir didelė transporto priemonių padangų gamintoja. Todėl ji yra vienas iš didžiausių A. Lukashenka režimo pajamų šaltinių. Baltarusijos valstybė tiesiogiai gauna pelno iš „Belshina“ gaunamų pajamų. Todėl „Belshina“ remia A. Lukashenka režimą.

„Belshina“ darbuotojai, protestavę ir streikavę po 2020 m. Baltarusijos prezidento rinkimų, buvo atleisti. Todėl „Belshina“ yra atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę.

2021 12 2“.


Top