EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1985

Tarybos reglamentas (ES) 2021/1985 2021 m. lapkričio 15 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių

ST/13365/2021/INIT

OL L 405, 2021 11 16, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1985/oj

2021 11 16   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 405/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2021/1985

2021 m. lapkričio 15 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2012 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimą 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/2006 (2) įgyvendinamas Sprendimas 2012/642/BUSP ir visų pirma numatomas asmenų, subjektų ir institucijų, kurie yra atsakingi už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ar represijas prieš pilietinę visuomenę bei demokratinę opoziciją arba savo veikla kitaip smarkiai kenkia demokratijai ar teisinei valstybei Baltarusijoje, arba gauna naudos iš Lukašenkos režimo ar jį remia, lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, taip pat draudimas leisti jiems naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais;

(2)

2021 m. lapkričio 15 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2021/1990 (3), kuriuo nustatomas papildomas įtraukimo į sąrašą kriterijus, kad būtų galima taikyti tikslines ribojamąsias priemones fiziniams arba juridiniams asmenims, subjektams arba institucijoms, kurie organizuoja ar prisideda prie Lukašenkos režimo veiklos, kuria sudaromos palankesnės sąlygos neteisėtam Sąjungos išorės sienų kirtimui arba draudžiamų prekių gabenimui ir neteisėtam ribojamų prekių, įskaitant pavojingas prekes, gabenimui į Sąjungos teritoriją;

(3)

siekiant teisingai ir vienodai įgyvendinti draudimą visoje Sąjungoje, tas dalinis pakeitimas turi atsispindėti Reglamente (EB) Nr. 765/2006;

(4)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 765/2006 2 straipsnis papildomas šia dalimi:

„6.   I priede taip pat išvardijami:

a)

fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar institucijos, kurie, remiantis Sprendimo 2012/642/BUSP 4 straipsnio 1 dalies c punktu, Tarybos buvo įvardyti kaip organizuojantys ar prisidedantys prie Lukašenkos režimo veiklos, kuria sudaromos palankesnės sąlygos:

i)

neteisėtam Sąjungos išorės sienų kirtimui arba

ii)

draudžiamų prekių gabenimui ir neteisėtam ribojamų prekių, įskaitant pavojingas prekes, gabenimui į Sąjungos teritoriją ir

b)

juridiniai asmenys, subjektai ar institucijos, kurie, remiantis Sprendimo 2012/642/BUSP 4 straipsnio 1 dalies d punktu, Tarybos buvo įvardyti kaip juridiniai asmenys, subjektai ar institucijos, nuosavybės teise priklausantys a punkte nurodytiems asmenims, subjektams ar institucijoms arba yra jų kontroliuojami.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. lapkričio 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES


(1)  OL L 285, 2012 10 17, p. 1.

(2)  2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių (OL L 134, 2006 5 20, p. 1).

(3)  2021 m. lapkričio 15 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2021/1990, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje (Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 10).


Top