EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2093

Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/2093 2019 m. lapkričio 29 d. kuriuo dėl 3-monochlorpropan-1,2-diolio (3-MCPD) riebalų rūgščių esterių, glicidilo riebalų rūgščių esterių, perchlorato ir akrilamido analizės iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 333/2007 (Tekstas svarbus EEE)

C/2019/8705

OJ L 317, 9.12.2019, p. 96–101 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2093/oj

9.12.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 317/96


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/2093

2019 m. lapkričio 29 d.

kuriuo dėl 3-monochlorpropan-1,2-diolio (3-MCPD) riebalų rūgščių esterių, glicidilo riebalų rūgščių esterių, perchlorato ir akrilamido analizės iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 333/2007

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (1), ypač į jo 34 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 333/2007 (2) nustatyti mėginių ėmimo ir analizės metodai vykdant oficialią tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijos kontrolę;

(2)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1881/2006 nustatyta didžiausia leidžiamoji 3-monochlorpropan-1,2-diolio (3-MCPD) riebalų rūgščių esterių, glicidilo riebalų rūgščių esterių, perchlorato ir akrilamido koncentracija maisto produktuose (3). Komisijos reglamente (ES) 2017/2158 (4) nustatytos akrilamido pavojaus mažinimo priemonės ir akrilamido kiekio atskaitos lygiai siekiant sumažinti akrilamido kiekį tam tikrų kategorijų maisto produktuose;

(3)

Reglamentu (EB) Nr. 333/2007 nustatyti konkretūs įvertinimo kriterijai, kuriuos turi atitikti patvirtinti maisto produktų teršalų analizės metodai, taikomi atitinkamų Europos laboratorijų. Todėl tikslinga Reglamente (EB) Nr. 333/2007 nustatyti konkrečius įvertinimo kriterijus, kuriuos turi atitikti analizės metodas, skirtas kontroliuoti didžiausią leidžiamą 3-MCPD riebalų rūgščių esterių, glicidilo riebalų rūgščių esterių, perchlorato ir akrilamido koncentraciją maisto produktuose;

(4)

pašarų ir maisto produktų teršalų srityje veikiančios Europos Sąjungos etaloninės laboratorijos parengė rekomendacinį dokumentą, skirtą aptikimo ribai ir kiekybinio nustatymo ribai apskaičiuoti atliekant matavimus, susijusius su pašarų ir maisto produktų teršalais (5). Todėl tikslinga pakeisti Reglamente (EB) Nr. 333/2007 pateiktas apibrėžtis, susijusias su aptikimo riba ir kiekybinio nustatymo riba;

(5)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 333/2007 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

Reglamentas (ES) 2017/625 taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d. Todėl šis reglamentas turėtų būti pradėtas taikyti nuo tos pačios datos;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 333/2007 iš dalies keičiamas taip:

(1)

1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Vykdant švino, kadmio, gyvsidabrio, neorganinio alavo, neorganinio arseno, 3-monochlorpropan-1,2-diolio (3-MCPD), 3-MCPD riebalų rūgščių esterių, glicidilo riebalų rūgščių esterių, policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAA) ir perchlorato koncentracijos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priedo 3, 4, 6 ir 9 dalyse, ir akrilamido koncentracijos kontrolę pagal Komisijos reglamentą (ES) 2017/2158 (*1), mėginiai imami ir jų analizė atliekama pagal šio reglamento priedą.

(*1)  2017 m. lapkričio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/2158, kuriuo dėl akrilamido kiekio maisto produktuose mažinimo nustatomos akrilamido pavojaus mažinimo priemonės ir akrilamido kiekio atskaitos lygiai (OL L 304, 2017 11 21, p. 24).“;"

(2)

priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. lapkričio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 95, 2017 4 7, p. 1.

(2)  2007 m. kovo 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 333/2007, kuriuo nustatomi mėginių ėmimo ir analizės metodai vykdant mikroelementų ir perdirbant maistą susidarančių teršalų koncentracijos maisto produktuose kontrolę (OL L 88, 2007 3 29, p. 29).

(3)  2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL L 364, 2006 12 20, p. 5).

(4)  2017 m. lapkričio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/2158, kuriuo dėl akrilamido kiekio maisto produktuose mažinimo nustatomos akrilamido pavojaus mažinimo priemonės ir akrilamido kiekio atskaitos lygiai (OL L 304, 2017 11 21, p. 24).

(5)  Guidance Document on the Estimation of LOD and LOQ for Measurements in the Field of Contaminants in Feed and Food, JRC Technical Reports EUR 28099 ES (2016). Pateikta internete adresu http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC102946/eur%2028099%20en_lod%20loq%20guidance%20document.pdf


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 333/2007 priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

C.3.1 punkte „Sąvokos“ LOD ir LOQ apibrėžtys pakeičiamos taip:

„„LOD“= Aptikimo riba, mažiausias kiekis medžiagos, iš kurios dar galima statistiškai pagrįstai nustatyti analitės buvimo faktą.

„LOQ“= Kiekybinio nustatymo riba, mažiausias analitės kiekis, kuris dar gali būti statistiškai patikimai išmatuotas.“

2.

C.3.3.1 punkte „Įvertinimo kriterijai“ b punktas pakeičiamas taip:

„b)

3-monochlorpropan-1,2-diolio (3-MCPD), 3-MCPD riebalų rūgščių esterių ir glicidilo riebalų rūgščių esterių analizės metodų įvertinimo kriterijai:

Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priedo 4.1 punkte nurodytuose maisto produktuose esančio 3-MCPD analizės metodų įvertinimo kriterijai

6a lentelė

Parametras

Kriterijus

Taikymo sąlygos

Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priedo 4.1 punkte nurodyti maisto produktai

Specifiškumas

Neveikiamas matricos ar spektrinių trukdžių

Tuštieji bandymai

Mažiau negu LOD

Pakartojamumas (SSNr)

0,66 padauginti iš SSNR, kaip gauta pagal (pakeistą) Horwitz lygtį

Atkuriamumas (SSNR)

Kaip gauta pagal (pakeistą) Horwitz lygtį

Išgava

75–110 %

Aptikimo riba (LOD)

≤ 5 μg/kg (sausosios medžiagos)

Kiekybinio nustatymo riba (LOQ)

≤ 10 μg/kg (sausosios medžiagos)

Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priedo 4.3 punkte nurodytuose maisto produktuose esančio 3-MCPD analizės metodų įvertinimo kriterijai

6b lentelė

Parametras

Kriterijus

Taikymo sąlygos

Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priedo 4.3 punkte nurodyti maisto produktai

Specifiškumas

Neveikiamas matricos ar spektrinių trukdžių

Tuštieji bandymai

Mažiau negu LOD

Pakartojamumas (SSNr)

0,66 padauginti iš SSNR, kaip gauta pagal (pakeistą) Horwitz lygtį

Atkuriamumas (SSNR)

Kaip gauta pagal (pakeistą) Horwitz lygtį

Išgava

75–110 %

Aptikimo riba (LOD)

≤ 7 μg/kg

Kiekybinio nustatymo riba (LOQ)

≤ 14 μg/kg

Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priedo 4.3 punkte nurodytuose maisto produktuose esančių 3-MCPD riebalų rūgščių esterių, išreikštų kaip 3-MCPD, analizės metodų įvertinimo kriterijai

6c lentelė

Parametras

Kriterijus

Taikymo sąlygos

Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priedo 4.3 punkte nurodyti maisto produktai

Specifiškumas

Neveikiamas matricos ar spektrinių trukdžių

Pakartojamumas (SSNr)

0,66 padauginti iš SSNR, kaip gauta pagal (pakeistą) Horwitz lygtį

Atkuriamumas (SSNR)

Kaip gauta pagal (pakeistą) Horwitz lygtį

Išgava

70–125 %

Aptikimo riba (LOD)

Trys dešimtosios LOQ

Kiekybinio nustatymo riba (LOQ)

4.3.1 ir 4.3.2 punktuose nurodytiems maisto produktams

≤ 100 μg/kg aliejuose ir riebaluose

Kiekybinio nustatymo riba (LOQ)

4.3.3 ir 4.3.4 punktuose nurodytiems maisto produktams, kurių riebumas < 40 %

≤ dviem penktadaliams DLK

Kiekybinio nustatymo riba (LOQ)

4.3.4 punktuose nurodytiems maisto produktams, kurių riebumas ≥ 40 %

≤ 15 μg/kg riebalų

Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priedo 4.2 punkte nurodytuose maisto produktuose esančių glicidilo riebalų rūgščių esterių, išreikštų kaip glicidolis, analizės metodų įvertinimo kriterijai

6d lentelė

Parametras

Kriterijus

Taikymo sąlygos

Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priedo 4.2 punkte nurodyti maisto produktai

Specifiškumas

Neveikiamas matricos ar spektrinių trukdžių

Pakartojamumas (SSNr)

0,66 padauginti iš SSNR, kaip gauta pagal (pakeistą) Horwitz lygtį

Atkuriamumas (SSNR)

Kaip gauta pagal (pakeistą) Horwitz lygtį

Išgava

70–125 %

Aptikimo riba (LOD)

Trys dešimtosios LOQ

Kiekybinio nustatymo riba (LOQ)

4.2.1 ir 4.2.2 punktuose nurodytiems maisto produktams

≤ 100 μg/kg aliejuose ir riebaluose

Kiekybinio nustatymo riba (LOQ)

4.2.3 punkte nurodytiems maisto produktams, kurių riebumas < 65 %, ir 4.2.4 punkte nurodytiems maisto produktams, kurių riebumas < 8 %

≤ dviem penktadaliams DLK

Kiekybinio nustatymo riba (LOQ)

4.2.3 punkte nurodytiems maisto produktams, kurių riebumas ≥ 65 %, ir 4.2.4 punkte nurodytiems maisto produktams, kurių riebumas ≥ 8 %

≤ 31 μg/kg riebalų“

3.

C.3.3.1 punkto „Įvertinimo kriterijai“ d papunktis „Pastabos dėl įvertinimo kriterijų“ pakeičiamas taip:

„d)

Akrilamido analizės metodų įvertinimo kriterijai:

8 lentelė

Parametras

Kriterijus

Taikymo sąlygos

Visi maisto produktai

Specifiškumas

Neveikiamas matricos ar spektrinių trukdžių

Tuštieji bandymai

Mažiau nei aptikimo riba (LOD)

Pakartojamumas (SSNr)

0,66 padauginti iš SSNR, kaip gauta pagal (pakeistą) Horwitz lygtį

Atkuriamumas (SSNR)

Kaip gauta pagal (pakeistą) Horwitz lygtį

Išgava

75–110 %

Aptikimo riba (LOD)

Trys dešimtosios LOQ

Kiekybinio nustatymo riba (LOQ)

Maisto produktams, kurių atskaitos lygis 125 < µg/kg: ≤ dvi penktosios atskaitos lygio, tačiau neturi būti mažesnis kaip 20 µg/kg

Maisto produktams, kurių atskaitos lygis ≥ 125 µg/kg: ≤ 50 µg/kg“

4.

C.3.3.1 punkte „Įvertinimo kriterijai“ įterpiami šie e ir f punktai:

„e)

Perchlorato analizės metodų įvertinimo kriterijai:

9 lentelė

Parametras

Kriterijus

Taikymo sąlygos

Visi maisto produktai

Specifiškumas

Neveikiamas matricos ar spektrinių trukdžių

Pakartojamumas (SSNr)

0,66 padauginti iš SSNR, kaip gauta pagal (pakeistą) Horwitz lygtį

Atkuriamumas (SSNR)

Kaip gauta pagal (pakeistą) Horwitz lygtį

Išgava

70–110 %

Aptikimo riba (LOD)

Trys dešimtosios LOQ

Kiekybinio nustatymo riba (LOQ)

≤ dviem penktadaliams DLK

f)

Pastabos dėl įvertinimo kriterijų:

Horwitz lygtis (*1) (taikoma koncentracijoms 1,2 × 10–7 ≤ C ≤ 0,138) ir pakeista Horwitz lygtis (*2) (taikoma koncentracijoms C < 1,2 × 10–7) yra apibendrintosios tiksliosios lygtys, kurios nepriklauso nuo analitės ir matricos ir daugumos įprastų analizės metodų atveju priklauso tik nuo koncentracijos.

Pakeista Horwitz lygtis, taikoma koncentracijoms C < 1,2 × 10–7:

SSNR = 22 %

kai:

SSNR – santykinis standartinis nuokrypis, apskaičiuotas pagal atkuriamumo sąlygomis gautus rezultatus Image 1 .

C – koncentracijos rodiklis (t. y. 1 = 100g/100g, 0,001 = 1 000 mg/kg). Pakeista Horwitz lygtis, taikoma koncentracijoms C < 1,2 x 10–7.

Pakeista Horwitz lygtis, taikoma koncentracijoms 1,2 × 10–7 ≤ C ≤ 0,138:

SSNR = 2C(-0,15)

kai:

SSNR – santykinis standartinis nuokrypis, apskaičiuotas pagal atkuriamumo sąlygomis gautus rezultatus Image 2 .

C – koncentracijos rodiklis (t. y. 1 = 100g/100g, 0,001 = 1 000 mg/kg). Horwitz lygtis taikoma koncentracijoms 1,2 × 10–7 ≤ C ≤ 0,138.

(*1)  W. Horwitz, L.R. Kamps, K.W. Boyer, J.Assoc.Off.Analy.Chem.,63, 1980, 1344–1354."

(*2)  M. Thompson, Analyst, 125, 2000, 385–386.“"

5.

C.3.3.2 punkte „Tinkamumo iškeltiems tikslams pasiekti“ metodas, žodžiai „8 lentelė“ pakeičiami žodžiais „10 lentelė“.


(*1)  W. Horwitz, L.R. Kamps, K.W. Boyer, J.Assoc.Off.Analy.Chem.,63, 1980, 1344–1354.

(*2)  M. Thompson, Analyst, 125, 2000, 385–386.““


Top