EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0632

2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/632, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013 siekiant pratęsti priemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, taikymą pereinamuoju laikotarpiu

PE/44/2019/REV/1

OJ L 111, 25.4.2019, p. 54–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/632/oj

25.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 111/54


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/632

2019 m. balandžio 17 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013 siekiant pratęsti priemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, taikymą pereinamuoju laikotarpiu

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 33 ir 207 straipsnius,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (2) (toliau – Kodeksas), visi informacijos mainai tarp muitinių tarpusavyje ir tarp ekonominės veiklos vykdytojų ir muitinių bei tokios informacijos saugojimas turi būti vykdomi naudojantis elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis;

(2)

tačiau pereinamuoju laikotarpiu Kodeksu leidžiama naudoti jo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytas informacijos mainų ir saugojimo priemones, kurios nėra elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, tol, kol Kodekso nuostatoms taikyti būtinos elektroninės sistemos dar neveikia. Tas pereinamasis laikotarpis turi baigtis ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d.;

(3)

vadovaujantis Kodeksu, valstybės narės turi bendradarbiauti su Komisija kurdamos, prižiūrėdamos ir naudodamos elektronines sistemas, skirtas muitinės informacijos mainams vykdyti ir tai informacijai saugoti, o Komisija turi parengti darbo programą, susijusią su tų elektroninių sistemų kūrimu ir diegimu;

(4)

darbo programa buvo nustatyta Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2016/578 (3). Joje išvardyta 17 Kodekso taikymui būtinų elektroninių sistemų, kurias turi sukurti arba pačios valstybės narės (nacionaliniu lygmeniu valdomos sistemos (toliau – nacionalinės sistemos)), arba, glaudžiai bendradarbiaudamos, valstybės narės ir Komisija (Sąjungos lygmens sistemos, iš kurių kelias sudaro tiek Sąjungos, tiek nacionaliniai komponentai (toliau – visos Europos sistemos));

(5)

darbo programoje nustatytas tų nacionalinių ir visos Europos sistemų įgyvendinimo planavimo tvarkaraštis;

(6)

perėjus prie visapusiško elektroninių sistemų naudojimo vykdant ekonominės veiklos vykdytojų ir muitinių, taip pat muitinių tarpusavio sąveiką bus sudarytos sąlygos iki galo įgyvendinti Kodekse numatytus supaprastinimus, kurie nulems geresnius informacijos mainus tarp subjektų, veiksmingesnę prekių atvežimo, tranzito ir išvežimo registraciją, centralizuotą muitinį įforminimą ir suderintus muitinius tikrinimus visoje Sąjungos muitų teritorijoje, taip sumažinant administracines išlaidas, biurokratizmą, klaidas ir sukčiavimą pildant muitinės deklaracijas bei palankiausios įvežimo vietos paieškos atvejus;

(7)

elektroninių sistemų diegimui reikia, kad Komisija ir valstybės narės suderintų duomenų elementus pagal tarptautiniu mastu pripažintus duomenų modelius, kaip reikalaujama Kodekse, atliktų investicijas tiek finansine, tiek laiko prasme ir tam tikrais atvejais visiškai perprogramuotų esamas elektronines sistemas. Valstybės narės skirtingai suplanavo tų elektroninių sistemų kūrimą, todėl tų sistemų diegimas Sąjungoje vyksta pagal skirtingus grafikus. Kadangi elektroninės sistemos yra tarpusavyje glaudžiai susijusios, svarbu jas diegti tinkama eilės tvarka. Taigi, vėluojant sukurti vieną sistemą, bus neišvengiamai vėluojama sukurti ir kitas sistemas. Kodeksas (su nustatyta galutine pereinamojo laikotarpio priemonių taikymo data – 2020 m. gruodžio 31 d.) buvo priimtas 2013 m., tačiau taisyklės, kuriomis jis papildomas ir įgyvendinamas, konkrečiai Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 (4), Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447 (5) ir Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/341 (6), buvo paskelbtos tik 2015 m. ir 2016 m. Dėl to vėluojama parengti elektroninėms sistemoms kurti būtinas funkcines ir technines specifikacijas;

(8)

nors Kodekso 278 straipsnyje nustatytas bendras visų tame straipsnyje nurodytų sistemų diegimo terminas – 2020 m. gruodžio 31 d., ir nepaisant Sąjungos bei kai kurių valstybių narių pastangų biudžeto ir veiklos lygmenimis užbaigti darbą per nustatytą terminą, paaiškėjo, kad kai kurias sistemas iki tos datos pavyks įdiegti tik iš dalies. Tai reiškia, kad kai kurias buvusias sistemas reikės ir toliau naudoti po tos datos. Nesant teisės aktų dalinių pakeitimų, kuriais tas terminas būtų pratęstas, bendrovės ir muitinės negalės vykdyti savo prievolių ir atlikti teisinių pareigų, susijusių su muitinės operacijomis;

(9)

po 2020 m. gruodžio 31 d. darbas turėtų būti tęsiamas suskirsčius sistemas į tris grupes. Pirmąją grupę sudaro nacionalinės elektroninės sistemos, susijusios su pranešimais apie atvykimą, pateikimu, laikinojo saugojimo deklaracijomis ir prekių, įvežtų į Sąjungos muitų teritoriją, muitinės deklaracijomis (įskaitant specialiąsias procedūras, išskyrus laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą), kurios turi būti patobulintos arba sukurtos taip, kad būtų atsižvelgta į tam tikrus Kodekso reikalavimus, pavyzdžiui, į tas sistemas įvestinų duomenų reikalavimų suderinimą. Antrąją grupę sudaro esamos elektroninės sistemos, kurias reikia patobulinti siekiant atsižvelgti į tam tikrus Kodekso reikalavimus, pavyzdžiui, į sistemas įvestinų duomenų reikalavimų suderinimą. Šią grupę sudaro trys visos Europos sistemos (sistema, naudojama įvežimo bendrajai deklaracijai, sistema išoriniam ir vidiniam tranzitui ir sistema, naudojama iš Sąjungos muitų teritorijos išvežamoms prekėms), taip pat nacionalinė eksporto sistema (įskaitant su eksportu susijusį nacionalinės specialiųjų procedūrų sistemos komponentą). Trečiąją grupę sudaro trys naujos visos Europos elektroninės sistemos (sistemos, susijusios su garantijomis, pateikiamomis dėl galinčių atsirasti arba atsiradusių skolų muitinei, prekių muitiniu statusu ir centralizuotu muitiniu įforminimu). Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, Komisija parengė išsamų tvarkaraštį, pagal kurį tos sistemos bus diegiamos iki 2025 m. pabaigos;

(10)

laikantis naujo elektroninių sistemų kūrimo plano, Kodekse nustatytas laikotarpis, kuriuo informacijos mainų ir saugojimo priemonės, kurios nėra jo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, gali būti naudojamos pereinamuoju laikotarpiu, turėtų būti pratęstas: pirmosios grupės atveju – iki 2022 m., o antrosios ir trečiosios grupių atveju – iki 2025 m.;

(11)

diegiant kitas Kodeksui įgyvendinti būtinas sistemas turėtų toliau galioti bendra galutinė informacijos mainų ir saugojimo priemonių, kurios nėra jo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, naudojimo data – 2020 m. gruodžio 31 d.;

(12)

siekdama Europos Parlamentui ir Tarybai sudaryti sąlygas stebėti visų elektroninių sistemų, būtinų Kodekso 278 straipsnyje nurodytoms nuostatoms taikyti, diegimą, Komisija turėtų reguliariai teikti ataskaitas apie padarytą pažangą ir tarpinių tikslų įgyvendinimą pagal suplanuotą tvarkaraštį. Šiuo tikslu valstybės narės turėtų du kartus per metus Komisijai pateikti tinkamą informaciją. Kai visos elektroninės sistemos pradės veikti, Komisija turėtų įvertinti, ar tos sistemos atitinka savo paskirtį, atliekant tinkamumo patikrą, kuri turi būti pradėta per vienus metus nuo pirmosios tų sistemų veikimo dienos;

(13)

todėl Kodeksas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 daliniai pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 952/2013 iš dalies keičiamas taip:

1.

278 straipsnis pakeičiamas taip:

„278 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1.   Ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. informacijos mainų ir saugojimo priemonės, kurios nėra 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, gali būti naudojamos pereinamuoju laikotarpiu, kol dar neveikia Kodekso nuostatoms taikyti būtinos elektroninės sistemos, išskyrus šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas sistemas.

2.   Ne ilgiau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. priemonės, kurios nėra 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, gali būti naudojamos pereinamuoju laikotarpiu, kol dar neveikia elektroninės sistemos, kurios yra būtinos taikyti šioms Kodekso nuostatoms:

a)

133, 139, 145 ir 146 straipsniuose įtvirtintoms nuostatoms dėl pranešimo apie atvykimą, dėl pateikimo ir dėl laikinojo saugojimo deklaracijų ir

b)

158, 162, 163, 166, 167, 170–174, 201, 240, 250, 254 ir 256 straipsniuose įtvirtintoms nuostatoms, susijusioms su prekių, įvežtų į Sąjungos muitų teritoriją, muitinės deklaracija.

3.   Ne ilgiau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d. priemonės, kurios nėra 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, gali būti naudojamos pereinamuoju laikotarpiu, kol dar neveikia elektroninės sistemos, kurios yra būtinos taikyti šioms Kodekso nuostatoms:

a)

89 straipsnio 2 dalies b punkte ir 89 straipsnio 6 dalyje įtvirtintoms nuostatoms dėl garantijų, pateikiamų dėl galinčių atsirasti arba atsiradusių skolų muitinei;

b)

46, 47, 127, 128 ir 129 straipsniuose įtvirtintoms nuostatoms dėl įvežimo bendrųjų deklaracijų ir rizikos analizės;

c)

153 straipsnio 2 dalyje įtvirtintoms nuostatoms dėl prekių muitinio statuso;

d)

179 straipsnyje įtvirtintoms nuostatoms dėl centralizuoto muitinio įforminimo;

e)

210 straipsnio a punkte, 215 straipsnio 2 dalyje ir 226, 227, 233 ir 234 straipsniuose įtvirtintoms nuostatoms dėl tranzito ir

f)

258, 259, 263, 267, 269, 270, 271, 272, 274 ir 275 straipsniuose įtvirtintoms nuostatoms dėl laikinojo išvežimo perdirbti, išankstinių išvežimo deklaracijų, prekių išvežimo formalumų, Sąjungos prekių eksporto, ne Sąjungos prekių reeksporto ir prekių, išvežamų iš Sąjungos muitų teritorijos, išvežimo bendrųjų deklaracijų.“;

2.

Įterpiamas šis straipsnis:

„278a straipsnis

Ataskaitų teikimo pareigos

1.   Ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d., o po to – kasmet iki dienos, kurią 278 straipsnyje nurodytos elektroninės sistemos, pradės veikti visu pajėgumu, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia metinę tų elektroninių sistemų kūrimo pažangos ataskaitą.

2.   Metinėje ataskaitoje įvertinama Komisijos ir valstybių narių pažanga kuriant kiekvieną elektroninę sistemą, ypač atsižvelgiant į šiuos orientyrus:

a)

elektroninės sistemos išorės komunikacijos techninių specifikacijų paskelbimo datą;

b)

atitikties testų, vykdomų su ekonominės veiklos vykdytojais, laikotarpį ir

c)

numatytas ir faktines elektroninių sistemų įdiegimo datas.

3.   Jei, atlikus įvertinimą, paaiškėja, kad pažanga nepatenkinama, ataskaitoje taip pat aprašomi rizikos mažinimo veiksmai, kurių reikia imtis siekiant užtikrinti elektroninių sistemų įdiegimą iki taikomo pereinamojo laikotarpio pabaigos.

4.   Valstybės narės du kartus per metus pateikia Komisijai atnaujintą savo pažangos kuriant ir diegiant elektronines sistemas lentelę. Komisija skelbia tokią atnaujintą informaciją savo interneto svetainėje.“;

3.

279 straipsnis pakeičiamas taip:

„279 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

Komisijai pagal 284 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos duomenų mainų ir saugojimo taisyklės, esant 278 straipsnyje nurodytiems atvejams.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2019 m. balandžio 17 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. CIAMBA


(1)  2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2019 m. balandžio 9 d. Tarybos sprendimas.

(2)  2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).

(3)  2016 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/578, kuriuo nustatoma darbo programa, susijusi su Sąjungos muitinės kodekse numatytų elektroninių sistemų kūrimu ir diegimu (OL L 99, 2016 4 15, p. 6).

(4)  2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL L 343, 2015 12 29, p. 1).

(5)  2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015 12 29, p. 558).

(6)  2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 (OL L 69, 2016 3 15, p. 1).


Bendras Europos Parlamento ir Tarybos pareiškimas

Europos Parlamentas ir Taryba teigiamai vertina Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 26/2018 „Keli vėlavimai įgyvendinti muitinės IT sistemas: kas buvo ne taip?“ ir kitas neseniai paskelbtas ataskaitas muitinės klausimais, kuriose teisės aktų leidėjams pateikta geresnė priežasčių, dėl kurių vėluojama įgyvendinti IT sistemas, būtinas muitinės operacijoms ES gerinti, apžvalga.

Europos Parlamentas ir Taryba mano, kad bet koks būsimas Europos Audito Rūmų auditas, kuriame vertinamos Komisijos pagal Sąjungos muitinės kodekso 278a straipsnį parengtos ataskaitos, galėtų padėti išvengti tolesnių vėlavimų.

Europos Parlamentas ir Taryba ragina Komisiją ir valstybes nares visapusiškai atsižvelgti į tokius auditus.


Top