EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L2177

2019 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/2177, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II), Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų ir Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos (Tekstas svarbus EEE)

PE/76/2019/REV/1

OL L 334, 2019 12 27, p. 155–163 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2177/oj

27.12.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/155


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2019/2177

2019 m. gruodžio 18 d.

kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II), Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų ir Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 1 dalį ir 62 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę (1),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (3),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES (4) nustatoma duomenų teikimo paslaugų teikėjams (DTPT) skirta reguliavimo sistema ir reikalaujama, kad duomenų teikimo po sandorio sudarymo paslaugų teikėjas gautų veiklos leidimus veikti kaip patvirtintas skelbimo subjektas (PSS). Be to, pagal Direktyvą 2014/65/ES reikalaujama, kad konsoliduotos informacinės juostos tiekėjas (KIJT) siūlytų konsoliduotus prekybos duomenis, apimančius visus nuosavo kapitalo ir ne nuosavo kapitalo finansinių priemonių sandorius visoje Sąjungoje. Direktyva 2014/65/ES taip pat formalizuojami pranešimo apie sandorius kompetentingoms institucijoms kanalai, reikalaujant, kad trečioji šalis, teikianti pranešimus investicinių įmonių vardu, gautų veiklos leidimus veikti kaip patvirtintas pranešimų teikimo subjektas (PPTS);

(2)

prekybos duomenų ir tokių duomenų apdorojimo bei teikimo, įskaitant duomenų apdorojimą ir teikimą tarpvalstybiniu mastu, kokybė yra labai svarbus veiksnys norint pasiekti pagrindinį Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 600/2014 (5) tikslą – padidinti finansų rinkų skaidrumą. Tikslūs prekybos duomenys suteikia naudotojams galimybę gauti prekybos veiklos finansų rinkose visos Sąjungos mastu apžvalgą, o kompetentingoms institucijoms – tikslią ir išsamią informaciją apie atitinkamus sandorius. Todėl, atsižvelgiant į tarpvalstybinį duomenų tvarkymo aspektą, su duomenimis susijusios kompetencijos sutelkimo naudą, įskaitant galimą masto ekonomiją, ir neigiamą galimų priežiūros praktikos skirtumų poveikį tiek prekybos duomenų kokybei, tiek DTPT užduotims, kompetentingoms institucijoms suteiktus veiklos leidimų suteikimo DTPT ir pastarųjų priežiūros įgaliojimus, taip pat duomenų rinkimo įgaliojimus tikslinga perduoti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010 (6) įsteigtai Europos priežiūros institucijai (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai) (toliau – EVPRI), išskyrus PPTS arba PSS, kurie naudojasi pagal Reglamentą (ES) Nr. 600/2014 numatyta nukrypti leidžiančia nuostata, atžvilgiu;

(3)

siekiant užtikrinti nuoseklų tokių įgaliojimų perdavimą, tikslinga išbraukti Direktyvoje 2014/65/ES išdėstytas nuostatas, susijusias su DTPT veiklos reikalavimais ir kompetentingų institucijų kompetencija DTPT atžvilgiu, ir tas nuostatas įrašyti į Reglamentą (ES) Nr. 600/2014;

(4)

veiklos leidimų suteikimo DTPT, išskyrus PPTS arba PSS, kurie naudojasi pagal Reglamentą (ES) Nr. 600/2014 numatyta nukrypti leidžiančia nuostata, atžvilgiu, ir jų priežiūros įgaliojimų, perdavimas EVPRI yra suderinamas su EVPRI užduotimis. Konkrečiau, kompetentingų institucijų EVPRI perduoti duomenų rinkimo, veiklos leidimų suteikimo ir priežiūros įgaliojimai padeda EVPRI vykdyti kitas jai pagal Reglamentą (ES) Nr. 600/2014 pavestas užduotis, tokias kaip rinkos stebėsena, EVPRI laikinų intervencinių priemonių taikymo įgaliojimai ir su pozicijų valdymu susiję įgaliojimai, ir užtikrina, kad būtų nuolat laikomasi skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo reikalavimų;

(5)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/138/EB (7) nustatyta, kad pagal į riziką orientuotą požiūrį į mokumo kapitalo reikalavimą draudimo ir perdraudimo įmonės ir grupės tam tikromis sąlygomis tam reikalavimui apskaičiuoti gali taikyti ne standartinę formulę, o vidaus modelius;

(6)

Direktyvoje 2009/138/EB numatytas su valstybe susijęs svyravimų korekcijos komponentas. Siekiant užtikrinti, kad šiuo su valstybe susijusiu komponentu būtų veiksmingai sumažintas pernelyg didelių obligacijų pajamingumo skirtumų poveikis atitinkamoje valstybėje, su valstybe susijusiam komponentui taikyti turėtų būti nustatyta atitinkama pagal riziką koreguoto valstybei taikomo skirtumo riba;

(7)

atsižvelgiant į suaktyvėjusią tarpvalstybinę draudimo veiklą, būtina stiprinti darnų Sąjungos teisės taikymą tarpvalstybinės draudimo veiklos atvejais, visų pirma ankstyvame etape. Šiuo tikslu turėtų būti stiprinamas priežiūros institucijų ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1094/2010 (8) įsteigtos Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) (EDPPI) keitimasis informacija ir bendradarbiavimas. Visų pirma, turėtų būti numatyti pranešimo reikalavimai reikšmingos tarpvalstybinės draudimo veiklos arba krizinės situacijos atvejais, taip pat bendradarbiavimo platformų kūrimo sąlygos, kai planuojama tarpvalstybinė draudimo veikla yra reikšminga. Tarpvalstybinės draudimo veiklos reikšmingumas turėtų būti vertinamas metinės bendros pasirašytų įmokų sumos priimančiojoje valstybėje narėje, palyginti su draudimo įmonės visa metine bendra pasirašytų įmokų suma, poveikio draudėjų apsaugai priimančiojoje valstybėje narėje ir atitinkamos draudimo įmonės filialo ar veiklos poveikio priimančiosios valstybės narės rinkai atžvilgiu – kalbant apie laisvę teikti paslaugas. Bendradarbiavimo platformos yra veiksminga priemonė priežiūros institucijų tvirtesniam ir laiku vykdomam bendradarbiavimui užtikrinti, taigi ir vartotojų apsaugai didinti. Tačiau sprendimai dėl leidimų suteikimo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo priklauso ir toliau priklausys buveinės valstybės narės priežiūros institucijos kompetencijai;

(8)

kai tarpvalstybinė draudimo veikla yra reikšminga priimančiosios valstybės narės rinkos atžvilgiu ir ją vykdant būtina, kad buveinės valstybės narės ir priimančiosios valstybės narės priežiūros institucijos glaudžiai tarpusavyje bendradarbiautų, visų pirma kai draudikui galėtų kilti rizika patirti finansinių sunkumų ir dėl to galėtų būti padaryta žala draudėjams ir trečiosioms šalims, EDPPI turėtų sukurti ir koordinuoti bendradarbiavimo platformas;

(9)

atsižvelgiant į tai, kad Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetą (CEIOPS) pakeitė EDPPI, Direktyvoje 2009/138/EB pateikiamos nuorodos į CEIOPS turėtų būti išbrauktos;

(10)

padarius Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (9) pakeitimų, tuo reglamentu įsteigtai Europos priežiūros institucijai (Europos bankininkystės institucijai) (toliau – EBI) bus suteiktas naujas vaidmuo finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos srityje ir reikės padaryti atitinkamų pakeitimų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2015/849 (10);

(11)

todėl direktyvos 2009/138/EB, 2014/65/ES ir (ES) 2015/849 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2014/65/ES pakeitimai

Direktyva 2014/65/ES iš dalies keičiama taip:

1)

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Ši direktyva taikoma investicinėms įmonėms, rinkos operatoriams ir trečiųjų šalių įmonėms, teikiančioms investicines paslaugas ar vykdančioms investicinę veiklą įsteigus filialą Sąjungoje.“;

b)

2 dalies d punktas išbraukiamas;

2)

4 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

36 ir 37 punktai pakeičiami taip:

„36)

valdymo organas – investicinės įmonės, rinkos operatoriaus arba duomenų teikimo paslaugų teikėjo, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 600/2014 2 straipsnio 1 dalies 36a punkte, pagal nacionalinę teisę paskirtas valdymo organas arba organai, kuris (-ie) turi įgaliojimus nustatyti subjekto strategiją, tikslus bei bendrą veiklos kryptį, kuris (-ie) prižiūri ir stebi valdymo sprendimų priėmimą ir kurį (-iuos) sudaro asmenys, veiksmingai vadovaujantys subjekto veiklai.

Kai šioje direktyvoje daromos nuorodos į valdymo organą, o pagal nacionalinę teisę valdymo organo valdymo ir priežiūros funkcijos yra pavestos skirtingiems organams arba skirtingiems vieno organo nariams, valstybės narės nustato pagal savo nacionalinę teisę atsakingus organus arba valdymo organo narius, išskyrus atvejus, kai šioje direktyvoje nustatyta kitaip;

37)

vyresnioji vadovybė – fiziniai asmenys, kurie investicinėje įmonėje, rinkos operatoriui arba duomenų teikimo paslaugų teikėjui, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 600/2014 2 straipsnio 1 dalies 36a punkte, atlieka vykdomąsias funkcijas ir kurie yra atsakingi ir atskaitingi valdymo organui už kasdienį subjekto valdymą, įskaitant politikos, susijusios su įmonės ir jos darbuotojų atliekamu paslaugų ir produktų platinimu klientams, įgyvendinimą;“;

b)

52, 53, 54 punktai, 55 punkto c papunktis ir 63 punktas išbraukiami;

3)

22 straipsnis papildomas šia dalimi:

„Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos, jei jos yra atsakingos už patvirtinto skelbimo subjekto (PSS), kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 600/2014 2 straipsnio 1 dalies 34 punkte taikant nukrypti leidžiančią nuostatą pagal to reglamento 2 straipsnio 3 dalį, arba patvirtinto pranešimų teikimo subjekto (PPTS), kaip apibrėžta to reglamento 2 straipsnio 1 dalies 36 punkte taikant nukrypti leidžiančią nuostatą pagal to reglamento 2 straipsnio 3 dalį, veiklos leidimų suteikimą ir tos veiklos priežiūrą, stebėtų to PSS arba PPTS veiklą siekdamos įvertinti, kaip laikomasi tame reglamente numatytų veiklos sąlygų. Valstybės narės užtikrina, kad būtų įdiegtos atitinkamos priemonės, pagal kurias kompetentingos institucijos galėtų gauti informaciją, būtiną siekiant įvertinti, ar PSS ir PPTS vykdo tas pareigas.“;

4)

V antraštinė dalis išbraukiama;

5)

70 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a punkto xxxvii–xxxx papunkčiai išbraukiami;

ii)

b punkte įterpiamas šis papunktis:

„xxa)

27f straipsnio 1, 2 ir 3 dalių, 27g straipsnio 1–5 dalių ir 27i straipsnio 1–4 dalių, kai PSS ar PPTS taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal 2 straipsnio 3 dalį;“;

b)

4 dalies a ir b punktai pakeičiami taip:

„a)

šios direktyvos 5 straipsnio, 6 straipsnio 2 dalies, 34 straipsnio, 35 straipsnio, 39 straipsnio arba 44 straipsnio; arba

b)

Reglamento (ES) Nr. 600/2014 7 straipsnio 1 dalies trečio sakinio arba to reglamento 11 straipsnio 1 dalies ir, kai PSS ar PPTS taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal to reglamento 2 straipsnio 3 dalį, to reglamento 27b straipsnio.“;

c)

6 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

investicinės įmonės, rinkos operatoriaus, kuriam suteiktas leidimas vykdyti DPS arba OPS veiklą, arba reguliuojamosios rinkos atveju – įstaigos veiklos leidimo panaikinimas arba sustabdymas pagal šios direktyvos 8 ir 43 straipsnius ir kai PSS ar PPTS taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 2 straipsnio 3 dalį, leidimo panaikinimas arba sustabdymas pagal to reglamento 27e straipsnį;“;

6)

71 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Kai paskelbta baudžiamoji ar administracinė sankcija yra susijusi su investicine įmone, rinkos operatoriumi, kredito įstaiga, kiek tai susiję su investicinėmis paslaugomis ir veikla ar papildomomis paslaugomis, ar trečiųjų valstybių įmonių filialu, kuriems veiklos leidimas išduotas pagal šią direktyvą, arba su PSS ar PPTS, kuriam veiklos leidimas išduotas pagal Reglamentą (ES) Nr. 600/2014 ir kuriam taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal to reglamento 2 straipsnio 3 dalį, EVPRI į atitinkamą registrą įtraukia nuorodą apie viešai paskelbtą sankciją.“;

7)

77 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„Valstybės narės nustato bent tai, kad kiekvienas įgaliotas asmuo, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/43/EB (*1), investicinėje įmonėje, reguliuojamoje rinkoje arba PSS ar PPTS, kuriam veiklos leidimas išduotas pagal Reglamentą (ES) Nr. 600/2014 ir kuriam taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal to reglamento 2 straipsnio 3 dalį, atliekantis užduotį, apibūdintą Direktyvos 2013/34/ES 34 straipsnyje arba Direktyvos 2009/65/EB 73 straipsnyje, arba bet kokią kitą teisės aktais nustatytą užduotį, privalo nedelsdamas informuoti kompetentingas institucijas apie bet kokį su ta įmone susijusį faktą ar sprendimą, apie kurį tas asmuo sužinojo vykdydamas minėtą užduotį ir kuris gali:

(*1)  2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 84/253/EEB (OL L 157, 2006 6 9, p. 87).“;"

8)

89 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2.   2 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 1 dalies 2 punkto antroje pastraipoje, 4 straipsnio 2 dalyje, 13 straipsnio 1 dalyje, 16 straipsnio 12 dalyje, 23 straipsnio 4 dalyje, 24 straipsnio 13 dalyje, 25 straipsnio 8 dalyje, 27 straipsnio 9 dalyje, 28 straipsnio 3 dalyje, 30 straipsnio 5 dalyje, 31 straipsnio 4 dalyje, 32 straipsnio 4 dalyje, 33 straipsnio 8 dalyje, 52 straipsnio 4 dalyje, 54 straipsnio 4 dalyje, 58 straipsnio 6 dalyje ir 79 straipsnio 8 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo 2014 m. liepos 2 d.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 1 dalies 2 punkto antroje pastraipoje, 4 straipsnio 2 dalyje, 13 straipsnio 1 dalyje, 16 straipsnio 12 dalyje, 23 straipsnio 4 dalyje, 24 straipsnio 13 dalyje, 25 straipsnio 8 dalyje, 27 straipsnio 9 dalyje, 28 straipsnio 3 dalyje, 30 straipsnio 5 dalyje, 31 straipsnio 4 dalyje, 32 straipsnio 4 dalyje, 33 straipsnio 8 dalyje, 52 straipsnio 4 dalyje, 54 straipsnio 4 dalyje, 58 straipsnio 6 dalyje ir 79 straipsnio 8 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.“;

b)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Pagal 2 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 1 dalies 2 punkto antrą pastraipą, 4 straipsnio 2 dalį, 13 straipsnio 1 dalį, 16 straipsnio 12 dalį, 23 straipsnio 4 dalį, 24 straipsnio 13 dalį, 25 straipsnio 8 dalį, 27 straipsnio 9 dalį, 28 straipsnio 3 dalį, 30 straipsnio 5 dalį, 31 straipsnio 4 dalį, 32 straipsnio 4 dalį, 33 straipsnio 8 dalį, 52 straipsnio 4 dalį, 54 straipsnio 4 dalį, 58 straipsnio 6 dalį arba 79 straipsnio 8 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.“;

9)

90 straipsnio 2 ir 3 dalys išbraukiamos;

10)

93 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Valstybės narės tas nuostatas taiko nuo 2018 m. sausio 3 d.“;

11)

I priedo D skirsnis išbraukiamas.

2 straipsnis

Direktyvos 2009/138/EB pakeitimai

Direktyva 2009/138/EB iš dalies keičiama taip:

1)

77d straipsnio 4 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Kalbant apie kiekvieną atitinkamą valstybę, 3 dalyje nurodyta nerizikingų palūkanų normų svyravimų korekcija tos valstybės valiutos atžvilgiu, prieš pritaikant 65 % koeficientą, padidinama skirtumu tarp pagal riziką koreguoto valstybei taikomo normų skirtumo ir dvigubo pagal riziką koreguoto valiutai taikomo skirtumo, jei gauto skirtumo vertė yra teigiama, o pagal riziką koreguotas valstybei taikomas skirtumas viršija 85 bazinius punktus.“;

2)

112 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„3a.   Pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 35 straipsnio 1 dalį priežiūros institucijos informuoja EDPPI apie prašymus leisti taikyti arba keisti vidaus modelį. Vienos arba kelių atitinkamų priežiūros institucijų prašymu EDPPI gali suteikti techninę pagalbą pagal to reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punktą tokios pagalbos paprašiusiai priežiūros institucijai ar institucijoms siekiant priimti sprendimą dėl prašymo.“;

3)

I antraštinės dalies VIII skyriuje įterpiamas šis skirsnis:

„2a skirsnis

Pranešimas ir bendradarbiavimo platformos

152a straipsnis

Pranešimas

1.   Jei buveinės valstybės narės priežiūros institucija ketina suteikti leidimą draudimo ar perdraudimo įmonei, iš kurios veiklos plano galima daryti išvadą, kad tam tikra jos veiklos dalis bus grindžiama laisve teikti paslaugas arba laisve įsisteigti kitoje valstybėje narėje, ir iš to veiklos plano taip pat galima daryti išvadą, kad ta veikla gali būti aktuali priimančiosios valstybės narės rinkai, buveinės valstybės narės priežiūros institucija praneša apie tai EDPPI ir atitinkamos priimančiosios valstybės narės priežiūros institucijai.

2.   Be 1 dalyje numatyto pranešimo, buveinės valstybės narės priežiūros institucija taip pat praneša EDPPI ir atitinkamos priimančiosios valstybės narės priežiūros institucijai, jeigu nustato, kad blogėja finansinė padėtis arba atsiranda kita rizika, kuri kyla dėl draudimo ar perdraudimo įmonės vykdomos veiklos, grindžiamos laisve teikti paslaugas arba įsisteigimo laisve ir galinčios turėti poveikio tarpvalstybiniu mastu. Priimančiosios valstybės narės priežiūros institucija taip pat gali pranešti atitinkamos buveinės valstybės narės priežiūros institucijai, jeigu jai kyla didelis ir pagrįstas susirūpinimas dėl vartotojų apsaugos. Priežiūros institucijos gali perduoti klausimą svarstyti EDPPI ir prašyti jos pagalbos, jei dvišaliu pagrindu susitarti nepavyksta.

3.   1 ir 2 dalyse nurodyti pranešimai turi būti pakankamai išsamūs, kad būtų galima atlikti tinkamą vertinimą.

4.   1 ir 2 dalyse nurodyti pranešimai nedaro poveikio šioje direktyvoje numatytiems buveinės valstybės narės ir priimančiosios valstybės narės priežiūros institucijoms priskirtiems priežiūros įgaliojimams.

152b straipsnis

Bendradarbiavimo platformos

1.   EDPPI gali, jei esama pagrįsto susirūpinimo dėl neigiamo poveikio draudėjams, savo iniciatyva arba vienos ar kelių atitinkamų priežiūros institucijų prašymu sukurti ir koordinuoti bendradarbiavimo platformą, kad sustiprintų atitinkamų priežiūros institucijų keitimąsi informacija ir užtikrintų tvirtesnį jų bendradarbiavimą, kai draudimo ar perdraudimo įmonė vykdo arba ketina vykdyti veiklą, grindžiamą laisve teikti paslaugas arba įsisteigimo laisve, jei:

a)

tokia veikla aktuali priimančiosios valstybės narės rinkai;

b)

buveinės valstybės narės priežiūros institucija pagal 152a straipsnio 2 dalį yra pateikusi pranešimą apie blogėjančią finansinę padėtį ar kitą atsirandančią riziką arba

c)

klausimas buvo perduotas svarstyti EDPPI pagal 152a straipsnio 2 dalį.

2.   1 dalis nedaro poveikio atitinkamų priežiūros institucijų teisei sukurti bendradarbiavimo platformą, jei jos visos dėl to susitaria.

3.   Bendradarbiavimo platformos sukūrimas pagal 1 ir 2 dalis nedaro poveikio šioje direktyvoje numatytiems buveinės valstybės narės ir priimančiosios valstybės narės priežiūros institucijoms priskirtiems priežiūros įgaliojimams.

4.   Nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 35 straipsniui, EDPPI prašymu atitinkamos priežiūros institucijos laiku pateikia visą būtiną informaciją, kad bendradarbiavimo platforma galėtų tinkamai veikti.“;

4)

231 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Grupės priežiūros institucija informuoja kitus priežiūros institucijų kolegijos narius, įskaitant EDPPI, apie gautą prašymą, ir nedelsdama išsamų prašymą, įskaitant įmonės pateiktus dokumentus, perduoda tiems nariams. Vienos arba kelių atitinkamų priežiūros institucijų prašymu EDPPI gali pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 8 straipsnio 1 dalies b punktą suteikti techninę pagalbą tokios pagalbos paprašiusiai priežiūros institucijai ar institucijoms siekiant priimti sprendimą dėl prašymo.“;

b)

3 dalies trečios pastraipos pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Jei EDPPI nepriima šios dalies antroje pastraipoje nurodyto sprendimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 19 straipsnio 3 dalį, galutinį sprendimą priima grupės priežiūros institucija.“;

5)

237 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Jei EDPPI nepriima šios dalies antroje pastraipoje nurodyto sprendimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 19 straipsnio 3 dalį, galutinį sprendimą priima grupės priežiūros institucija.“;

6)

248 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa išbraukiama.

3 straipsnis

Direktyvos (ES) 2015/849 pakeitimai

Direktyva (ES) 2015/849 iš dalies keičiama taip:

1)

6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Komisija pateikia 1 dalyje nurodytą ataskaitą valstybėms narėms ir įpareigotiesiems subjektams, kad padėtų jiems nustatyti, suprasti, valdyti ir mažinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką ir kad kiti suinteresuotieji subjektai, įskaitant nacionalines teisėkūros institucijas, Europos Parlamentą, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/2010 (*2) įsteigtą Europos priežiūros instituciją (Europos bankininkystės instituciją) (toliau – EBI) ir ES finansinės žvalgybos padalinių (FŽP) atstovus, galėtų geriau suprasti tą riziką. Ataskaita skelbiama viešai ne vėliau kaip per šešis mėnesius po to, kai buvo pateikta valstybėms narėms, išskyrus tuos ataskaitos elementus, kuriuose pateikiama įslaptinta informacija.

(*2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).“;"

b)

5 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„Vėliau EBI savo nuomonę skelbia kas dvejus metus.“;

2)

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„Apie paskirtą instituciją pranešama arba to mechanizmo aprašymas pateikiamas Komisijai, EBI ir kitoms valstybėms narėms.“;

b)

5 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„5.   Valstybės narės pateikia savo rizikos vertinimų rezultatus, įskaitant jų atnaujinimus, Komisijai, EBI ir kitoms valstybėms narėms.“;

3)

17 straipsnio pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„EPI ne vėliau kaip 2017 m. birželio 26 d. pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnį paskelbia kompetentingoms institucijoms, kredito įstaigoms ir finansų įstaigoms skirtas gaires dėl rizikos veiksnių, į kuriuos reikia atsižvelgti, ir priemonių, kurių reikia imtis tais atvejais, kai tikslinga taikyti supaprastinto deramo klientų tikrinimo priemones. EBI tokias gaires paskelbia, jei tikslinga, nuo 2020 m. sausio 1 d.“;

4)

18 straipsnio 4 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„4.   EPI ne vėliau kaip 2017 m. birželio 26 d. pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnį paskelbia kompetentingoms institucijoms, kredito įstaigoms ir finansų įstaigoms skirtas gaires dėl rizikos veiksnių, į kuriuos reikia atsižvelgti, ir priemonių, kurių reikia imtis tais atvejais, kai tikslinga taikyti supaprastinto deramo klientų tikrinimo priemones. EBI tokias gaires paskelbia, jei tikslinga, nuo 2020 m. sausio 1 d.“;

5)

41 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Pagal šią direktyvą atliekamam asmens duomenų tvarkymui taikomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) 2016/679 (*3) ir (ES) 2018/1725 (*4).

(*3)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1);"

(*4)  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).“;"

6)

45 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Valstybės narės ir EBI informuoja viena kitą apie atvejus, kai trečiosios valstybės teisė neleidžia įgyvendinti pagal 1 dalį reikalaujamos politikos ir procedūrų. Tokiais atvejais gali būti imamasi koordinuotų veiksmų sprendimui rasti. Nustatydamos, kurios trečiosios valstybės neleidžia įgyvendinti pagal 1 dalį reikalaujamos politikos ir procedūrų, valstybės narės ir EBI atsižvelgia į visus teisinius suvaržymus, kurie gali trukdyti tinkamai įgyvendinti tą politiką ir procedūras, įskaitant slaptumą, duomenų apsaugą ir kitus suvaržymus, dėl kurių ribojamas keitimasis informacija, kuri gali būti svarbi tam tikslui.“;

b)

6 dalis pakeičiama taip:

„6.   EBI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustato, kokios rūšies 5 dalyje nurodytų papildomų priemonių ir kokių būtiniausių veiksmų turi imtis kredito įstaigos ir finansų įstaigos, kai trečiosios valstybės teisė neleidžia įgyvendinti pagal 1 ir 3 dalis reikalaujamų priemonių.

EBI pirmoje pastraipoje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 26 d.“;

c)

10 dalis pakeičiama taip:

„10.   EBI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išdėsto aplinkybių, kuriomis tikslinga paskirti pagrindinį kontaktinį punktą pagal 9 dalį, nustatymo kriterijus ir nurodo, kokios turėtų būti pagrindinių kontaktinių punktų funkcijos.

EBI pirmoje pastraipoje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip 2017 m. birželio 26 d.“;

7)

48 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1a dalies antros pastraipos trečias sakinys pakeičiamas taip:

„Valstybių narių finansų priežiūros institucijos taip pat atlieka EBI kontaktinio punkto funkcijas.“;

b)

10 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„10.   EPI ne vėliau kaip 2017 m. birželio 26 d. pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnį paskelbia kompetentingoms institucijoms skirtas gaires dėl rizika grindžiamo požiūrio į priežiūrą ypatumų ir dėl veiksmų, kurių reikia imtis vykdant rizika grindžiamą priežiūrą. EBI tokias gaires paskelbia, jei tikslinga, nuo 2020 m. sausio 1 d.“;

8)

VI skyriaus 3 skirsnio II poskirsnio pavadinimas pakeičiamas taip:

Bendradarbiavimas su EBI“;

9)

50 straipsnis pakeičiamas taip:

50 straipsnis

Kompetentingos institucijos teikia EBI visą informaciją, būtiną jos pareigoms pagal šią direktyvą vykdyti.“;

10)

62 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės užtikrina, kad jų kompetentingos institucijos praneštų EBI apie visas administracines sankcijas ir priemones, pagal 58 ir 59 straipsnius skirtas kredito įstaigoms ir finansų įstaigoms, įskaitant informaciją apie visus su šiomis sankcijomis ir priemonėmis susijusius skundus ir jų nagrinėjimo rezultatus.“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   EBI administruoja interneto svetainę, kurioje pateikiami saitai į kiekvienos kompetentingos institucijos paskelbtą informaciją apie kredito įstaigoms ir finansų įstaigoms pagal 60 straipsnį skirtas administracines sankcijas ir priemones, ir nurodo laikotarpį, kuriuo kiekviena valstybė narė turi skelbti administracines sankcijas ir priemones.“.

4 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2021 m. birželio 30 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

2.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2020 m. birželio 30 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos 2 straipsnio 1 punkto. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3.   Valstybės narės su 1 straipsniu susijusias priemones taiko nuo 2022 m. sausio 1 d., o su 2 ir 3 straipsniais susijusias priemones – nuo 2021 m. birželio 30 d. Valstybės narės su 2 straipsnio 1 punktu susijusias priemones taiko ne vėliau kaip 2020 m. liepos 1 d.

4.   Valstybės narės, priimdamos 1 ir 2 dalyse nurodytas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja trečią dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

6 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2019 m. gruodžio 18 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkė

T. TUPPURAINEN


(1)  OL C 251, 2018 7 18, p. 2.

(2)  OL C 227, 2018 6 28, p. 63.

(3)  2019 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2019 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas.

(4)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

(5)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).

(6)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(7)  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).

(8)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).

(9)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

(10)  2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).


Top