EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L1813

Komisijos įgyvendinimo direktyva (ES) 2019/1813 2019 m. spalio 29 d. kuria dėl sertifikuotos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų etikečių spalvos ir tiekėjo dokumento turinio iš dalies keičiama Komisijos įgyvendinimo direktyva 2014/96/ES dėl vaisinių augalų dauginamosios medžiagos ir sodininkystės vaisinių augalų, kuriems taikoma Tarybos direktyva 2008/90/EB, ženklinimo, plombavimo ir pakavimo reikalavimų

C/2019/7614

OJ L 278, 30.10.2019, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2019/1813/oj

30.10.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 278/7


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA (ES) 2019/1813

2019 m. spalio 29 d.

kuria dėl sertifikuotos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų etikečių spalvos ir tiekėjo dokumento turinio iš dalies keičiama Komisijos įgyvendinimo direktyva 2014/96/ES dėl vaisinių augalų dauginamosios medžiagos ir sodininkystės vaisinių augalų, kuriems taikoma Tarybos direktyva 2008/90/EB, ženklinimo, plombavimo ir pakavimo reikalavimų

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyvą 2008/90/EB dėl prekybos vaisinių augalų dauginamąja medžiaga ir sodininkystei skirtais vaisiniais augalais (1), ypač į jos 9 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo direktyvoje 2014/96/ES (2) išdėstyti vaisinių augalų dauginamosios medžiagos ir sodininkystei skirtų vaisinių augalų ženklinimo reikalavimai, siekiant užtikrinti tos dauginamosios medžiagos bei vaisinių augalų tapatumą ir atsekamumą jais prekiaujant;

(2)

pagal tą direktyvą, Komisija iki 2019 m. sausio 1 d. turėjo peržiūrėti spalvotų etikečių, kuriomis žymima superelitinė, elitinė arba sertifikuota vaisinių augalų dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai, naudojimą;

(3)

Komisijos atlikta apklausa atskleidė, kad dauguma valstybių narių palankiai vertina spalvotų etikečių naudojimą superelitinei, elitinei arba sertifikuotai vaisinių augalų dauginamajai medžiagai ir vaisiniams augalams žymėti. Apklausos duomenimis, keliose valstybėse narėse Conformitas Agraria Communitatis (toliau – CAC) medžiaga prekiaujama kartu su geltonos spalvos tiekėjo dokumentu, tvirtinamu prie CAC medžiagos;

(4)

tam, kad būtų atsižvelgta į valstybių narių praktiką, ir būtų galima aiškiai atskirti CAC medžiagos tiekėjo dokumentą ir oficialias superelitinės, elitinės ir sertifikuotos medžiagos etiketes, tvirtinant tiekėjo dokumentą prie CAC medžiagos, CAC etiketė turėtų būti geltonos spalvos. Nereikėtų reikalauti, kad tiekėjo dokumentas būtų specialios spalvos, jei dokumentas nėra tvirtinamas prie CAC medžiagos, nes tada nėra pavojaus, kad jis bus painiojamas su bet kuria kita etikete ar dokumentu;

(5)

pagal Įgyvendinimo direktyvą 2014/96/ES nereikalaujama, kad tiekėjo dokumentas būtų konkrečios spalvos, kai tas dokumentas prie CAC medžiagos tvirtinamas kaip etiketė. Kai kuriose valstybėse narėse šiuo metu šiam tikslui naudojamos ne geltonos, o kitos spalvos etiketės. Siekiant išvengti prekybos trukdžių valstybėms narėms turėtų leidžiama pereinamuoju laikotarpiu, ne ilgiau kaip iki 2020 m. balandžio 1 d., savo teritorijose leisti prekiauti CAC medžiaga, prie kurios pritvirtintos ne geltonos spalvos etiketės, jei šios etiketės jau buvo naudojamos;

(6)

be to, patirtis parodė, kad siekiant didesnio prekybos CAC medžiaga visose valstybėse narėse lankstumo, tiekėjo dokumento turinį būtų galima supaprastinti. Kai tiekėjo dokumente yra mažiau informacijos, tiekėjui lengviau sumažinti tą dokumentą, kad jį būtų galima pritvirtinti prie prekybai skirtos CAC medžiagos. Todėl reikėtų numatyti galimybę pasirinkti, ar pateikti informaciją apie CAC medžiagos, kuria prekiaujama, kiekį ir apie valstybę narę, kurioje pagaminta CAC medžiaga, kai ji nėra ta pati valstybė narė, kurioje parengtas tiekėjo dokumentas;

(7)

atsižvelgiant į būtinus visų prekybos kategorijų vaisinių augalų dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų ženklinimo ir tiekėjo dokumentui taikomų reikalavimų pakeitimus, tikslinga iš dalies pakeisti Įgyvendinimo direktyvą 2014/96/ES;

(8)

ši direktyva turėtų būti taikoma nuo 2020 m. balandžio 1 d., kad kompetentingos institucijos ir tiekėjai turėtų pakankamai laiko prisitaikyti prie naujų reikalavimų;

(9)

šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Vaisinių augalų genčių ir rūšių dauginamosios medžiagos skyriaus nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo direktyvos 2014/96/ES daliniai pakeitimai

Įgyvendinimo direktyva 2014/96/ES iš dalies keičiama taip:

1)

2 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.

Etiketės spalva:

a)

superelitinės medžiagos etiketė – baltos spalvos su įstriža violetine juosta;

b)

elitinės medžiagos etiketė – baltos spalvos;

c)

sertifikuotos medžiagos etiketė – mėlynos spalvos.“;

2)

5 straipsnis pakeičiamas taip:

5 straipsnis

Tiekėjo dokumentas CAC medžiagai

1.   Valstybės narės užtikrina, kad CAC medžiaga būtų prekiaujama su tiekėjo parengtu dokumentu, atitinkančiu 2, 3 ir 4 dalių reikalavimus (toliau – tiekėjo dokumentas).

Valstybės narės užtikrina, kad tiekėjo dokumentas nebūtų panašus į 3 straipsnyje nurodytą pridedamą dokumentą, tam, kad tų dviejų dokumentų nebūtų įmanoma supainioti.

2.   Tiekėjo dokumente turi būti nurodoma bent ši informacija:

a)

nuoroda „ES taisyklės ir standartai“;

b)

valstybė narė, kurioje parengtas dokumentas, arba atitinkamas kodas;

c)

atsakinga oficiali įstaiga arba atitinkamas kodas;

d)

tiekėjo pavadinimas arba jo registracinis numeris ar kodas, kurį suteikė atsakinga oficiali įstaiga;

e)

atskiras serijos numeris, savaitės numeris arba siuntos numeris;

f)

botaninis pavadinimas;

g)

nuoroda „CAC medžiaga“;

h)

veislės pavadinimas ir, jei reikia, klonas. Jei tai veislei nepriklauso poskiepiai – atitinkamas rūšies pavadinimas arba tarprūšinis hibridas. Jei tai skiepyti augalai, tokia informacija pateikiama apie poskiepius ir į viršūnę skiepytus augalus. Jeigu tai veislės, kurių oficialios registracijos arba augalo veislės teisinės apsaugos paraiškos nagrinėjamos, nurodoma ši informacija: „siūlomas pavadinimas“ ir „paraiška nagrinėjama“;

i)

dokumento išdavimo data.

3.   Jeigu tiekėjo dokumentas tvirtinamas prie CAC medžiagos, jis turi būti geltonos spalvos.

4.   Tiekėjo dokumentas turi būti atspausdintas viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų, jis turi būti aiškiai matomas ir įskaitomas.“

2 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės iki 2020 m. kovo 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2020 m. balandžio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1.   Valstybėms narėms leidžiama iki 2021 m. birželio 30 d. savo teritorijoje leisti prekiauti Conformitas Agraria Communitatis (toliau – CAC) medžiaga, prie kurios pritvirtintos ne geltonos spalvos etiketės, jei šios etiketės jau buvo naudojamos iki 2020 m. balandžio 1 d.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad prekiaujant CAC medžiaga laikoma vaisinių augalų dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai tiekėjo dokumente, naudojamame kaip etiketė, būtų identifikuojami pateikiant nuorodą į šį straipsnį.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. spalio 29 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 267, 2008 10 8, p. 8.

(2)  2014 m. spalio 15 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2014/96/ES dėl vaisinių augalų dauginamosios medžiagos ir sodininkystės vaisinių augalų, kuriems taikoma Tarybos direktyva 2008/90/EB, ženklinimo, plombavimo ir pakavimo reikalavimų (OL L 298, 2014 10 16, p. 12).


Top