EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0504

2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2019/504, kuriuo iš dalies keičiami Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo ir Reglamentas (ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimą iš Sąjungos (Tekstas svarbus EEE.)

PE/19/2019/REV/1

OJ L 85I , 27.3.2019, p. 66–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/504/oj

27.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 85/66


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/504

2019 m. kovo 19 d.

kuriuo iš dalies keičiami Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo ir Reglamentas (ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimą iš Sąjungos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 192 straipsnio 1 dalį ir 194 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pateikė pranešimą apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį (toliau – ES sutartis). Sutartys Jungtinei Karalystei nebebus taikomos nuo susitarimo dėl išstojimo įsigaliojimo dienos arba, jei tokio susitarimo nebus, praėjus dvejiems metams nuo to pranešimo pateikimo, t. y. 2019 m. kovo 30 d., nebent Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, vienbalsiai nuspręstų tą terminą pratęsti;

(2)

derybininkų sutartame susitarime dėl išstojimo nustatoma tvarka, pagal kurią Sąjungos teisės nuostatas Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje bus galima taikyti ir po to, kai Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje nebebus taikomos Sutartys. Jei tas susitarimas įsigalios, tai remiantis tuo susitarimu Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje pereinamuoju laikotarpiu bus taikoma Direktyva (ES) 2018/2002 (3), iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/27/ES (4), ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1999 (5), kurie nebebus taikomi tam laikotarpiui pasibaigus;

(3)

Direktyvos 2012/27/ES 3 straipsnio 5 dalyje, kuri buvo įtraukta Direktyva (ES) 2018/2002, reikalaujama, kad kiekviena valstybė narė nustatytų orientacinį nacionalinį indėlį siekiant Sąjungos tikslų iki 2030 m. padidinti energijos vartojimo efektyvumą bent 32,5 proc. Nustatydamos tuos indėlius valstybės narės turi atsižvelgti į pirminės ir (arba) galutinės energijos suvartojimą Sąjungoje 2030 m.;

(4)

Reglamento (ES) 2018/1999 6 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje reikalaujama, kad valstybės narės atsižvelgtų į pirminės ir (arba) galutinės energijos suvartojimą Sąjungoje 2030 m. savo orientaciniuose nacionaliniuose energijos vartojimo efektyvumo įnašuose siekiant Sąjungos tikslų. Pagal to reglamento 29 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, energijos suvartojimas visoje Sąjungoje svarbus ir Komisijai vertinant pažangą, daromą bendromis jėgomis siekiant Sąjungos tikslų;

(5)

dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos būtina pataisyti prognozuojamo energijos suvartojimo Sąjungoje 2030 m. duomenis atsižvelgiant į tai, kad Sąjungą sudarys 27 valstybės narės, be Jungtinės Karalystės (toliau – ES 27). Pagal prognozes, parengtas atsižvelgiant į pagrindinius bent 32,5 proc. Sąjungos tikslus, pirminės energijos suvartojimas 28 Sąjungos valstybėse narėse 2030 m. turėtų būti 1 273 mln. tonų naftos ekvivalento (tne), o galutinės energijos suvartojimas – 956 mln. tne. Atitinkamai ES 27 pritaikytos prognozės rodo, kad pirminės energijos suvartojimas 2030 m. turėtų būti 1 128 mln. tne, o galutinės energijos suvartojimas – 846 mln. tne. Todėl reikia pataisyti energijos suvartojimo 2030 m. duomenis;

(6)

tos pačios energijos suvartojimo 2030 m. prognozės yra susijusios ir su Reglamento (ES) 2018/1999 6 ir 29 straipsniais;

(7)

pagal Tarybos reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71 (6) 4 straipsnio 3 dalį aktų taikymo nutraukimas, nustatytas tam tikrą datą, įvyksta pasibaigus tos datos dienos paskutinei valandai. Taigi šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią Jungtinei Karalystei nustoja būti taikoma Direktyva 2012/27/ES ir Reglamentas (ES) 2018/1999;

(8)

todėl Direktyva 2012/27/ES ir Reglamentas (ES) 2018/1999 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(9)

siekiant nedelsiant pasirengti Jungtinės Karalystės išstojimui, šis sprendimas turėtų įsigalioti trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2012/27/ES pakeitimas

Direktyvos 2012/27/ES 3 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Kiekviena valstybė narė pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1999 (*1) 4 ir 6 straipsnius nustato orientacinį nacionalinį indėlį siekiant šios direktyvos 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų Sąjungos 2030 m. energijos vartojimo efektyvumo tikslų. Nustatydamos tuos indėlius valstybės narės atsižvelgia į tai, kad 2030 m. Sąjungoje turi būti suvartojama ne daugiau kaip 1 128 mln. tne pirminės energijos ir (arba) ne daugiau kaip 846 mln. tne galutinės energijos. Tuos indėlius valstybės narės nurodo Komisijai savo integruotuose nacionaliniuose energetikos ir klimato srities veiksmų planuose, nurodytuose Reglamento (ES) 2018/1999 3 straipsnyje ir 7–12 straipsniuose, laikydamosi šiuose straipsniuose nustatytos tvarkos.

2 straipsnis

Reglamento (ES) 2018/1999 pakeitimai

Reglamentas (ES) 2018/1999 iš dalies keičiamas taip:

1)

6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1.   Savo orientaciniame nacionaliniame energijos vartojimo efektyvumo įnaše 2030 m. ir paskutiniams vėlesnių nacionalinių planų laikotarpių metams pagal šio Reglamento 4 straipsnio b punkto 1 papunktį, kiekviena valstybė narė atsižvelgia į tai, kad pagal Direktyvos 2012/27/ES 3 straipsnį 2020 m. Sąjungoje turi būti suvartojama ne daugiau kaip 1 483 mln. tne pirminės energijos arba ne daugiau kaip 1 086 mln. tne galutinės energijos, o 2030 m. – ne daugiau kaip 1 128 mln. tne pirminės energijos ir (arba) ne daugiau kaip 846 mln. tne galutinės energijos.“;

2)

29 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„3.   Atlikdama 1 dalyje nurodytą energijos vartojimo efektyvumo srities vertinimą, Komisija įvertina pažangą, padarytą bendromis jėgomis siekiant pagal Direktyvos 2012/27/ES 3 straipsnio 5 dalį užtikrinti, kad 2030 m. Sąjungoje būtų suvartojama ne daugiau kaip 1 128 mln. tne pirminės energijos ir ne daugiau kaip 846 mln. tne galutinės energijos.“

3 straipsnis

Terminai

Šio sprendimo 1 ir 2 straipsniai nedaro poveikio Direktyvos (ES) 2018/2002 2 straipsnyje ir Reglamento (ES) 2018/1999 59 straipsnyje numatytiems terminams.

4 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   1 ir 2 straipsniai taikomi nuo dienos, einančios po dienos, kurią Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje nustoja būti taikoma Direktyva 2012/27/ES ir Reglamentas (ES) 2018/1999.

5 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 19 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. CIAMBA


(1)  2019 m. sausio 23 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2019 m. vasario 14 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2019 m. kovo 4 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2002, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (OL L 328, 2018 12 21, p. 210).

(4)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL L 315, 2012 11 14, p. 1).

(5)  2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir (EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 (OL L 328, 2018 12 21, p. 1).

(6)  1971 m. birželio 3 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, nustatantis terminams, datoms ir laikotarpiams taikytinas taisykles (OL L 124, 1971 6 8, p. 1).


Top