EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1923

2018 m. gruodžio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/1923, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 360/2012 nuostatos, susijusios su jo taikymo laikotarpiu (Tekstas svarbus EEE.)

C/2018/8088

OL L 313, 2018 12 10, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1923/oj

10.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 313/2


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1923

2018 m. gruodžio 7 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 360/2012 nuostatos, susijusios su jo taikymo laikotarpiu

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2015/1588 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims (1), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

pasikonsultavusi su Valstybės pagalbos patariamuoju komitetu,

kadangi:

(1)

pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 360/2012 (2) tam tikros ribos neviršijanti pagalba, teikiama įmonėms už visuotinės ekonominės svarbos paslaugų teikimą, laikoma neatitinkančia visų Sutarties 107 straipsnio 1 dalyje nustatytų kriterijų ir todėl jai yra netaikomas Sutarties 108 straipsnio 3 dalyje nustatytas reikalavimas pranešti, jei tenkinamos tam tikros sąlygos;

(2)

Reglamentas (ES) Nr. 360/2012 nustos galioti 2018 m. gruodžio 31 d.;

(3)

remiantis Komisijos patirtimi, įgyta taikant Reglamentą (ES) Nr. 360/2012, manoma, kad reikalavimo pranešti netaikymas tokioms kompensavimo priemonėms tebėra pagrįstas ir kad sąlygos, kuriomis remiantis buvo nustatyta Reglamento (ES) Nr. 360/2012 taikymo sritis ir turinys, iš esmės nepasikeitė. Reglamentu užtikrinamas teisinis tikrumas ir sumažinama su de minimis pagalbos priemonėmis, skirtomis visuotinės ekonominės svarbos paslaugas teikiančioms įmonėms, susijusi administracinė našta. Siekiant užtikrinti tęstinumą ir išvengti su atitinkamomis paslaugomis susijusių reikalavimų laikymosi išlaidų padidėjimo, pokyčių šiuo etapu turėtų būti vengiama;

(4)

todėl Reglamento (ES) Nr. 360/2012 taikymo laikotarpis turėtų būti pratęstas dvejiems metams;

(5)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 360/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 360/2012 5 straipsnyje data „2018 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2020 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2018 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 248, 2015 9 24, p. 1.

(2)  2012 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 360/2012 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, skiriamai visuotinės ekonominės svarbos paslaugas teikiančioms įmonėms (OL L 114, 2012 4 26, p. 8).


Top